40191

Финансовые институты

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Некоторые финансовые институты не принимают вкладов депозитов например брокеры или компании страхования жизни которые финансируют свою деятельность и получают доход за счет продажи ценных бумаг страховых полисов или же предоставления брокерских услуг. Сейчас ситуация изменилась: брокеры и другие компании часто вкладывают средства своих клиентов в банки или в операции на денежном рынке. Компании по страхованию жизни LIC. Компании по страхованию жизни.

Русский

2013-10-15

26.5 KB

2 чел.

5.Финансовые институты.

Фина́нсовый институ́т — организация, участвующая в финансово-кредитной системе, как то: банк, страховая компания, инвестиционный фонд (инвестиционная компания), пенсионный фонд, взаимный фонд и др.

ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИТУТ

(financial institution) Любая организация, например банк, строительное общество или финансовая компания, которая собирает средства отдельных лиц, организаций или правительственных органов и инвестирует их или дает взаймы. Некоторые финансовые институты не принимают вкладов/депозитов, например брокеры или компании страхования жизни, которые финансируют свою деятельность и получают доход за счет продажи ценных бумаг, страховых полисов или же предоставления брокерских услуг. В свое время существовало четкое различие и нормативное разграничение между депозитными и недепозитными финансовыми институтами. Сейчас ситуация изменилась: брокеры и другие компании часто вкладывают средства своих клиентов в банки или в операции на денежном рынке.

Наибольшую роль в сфере недвижимости играют следующие шесть типов финансовых институтов:

1. Компании по страхованию жизни (LIC).

2. Сберегательные и кредитные ассоциации (S&L).

3. Взаимосберегательные банки (MSB).

4. Коммерческие банки (СВ).

5. Трасты по инвестициям в недвижимость (REIT).

6. Пенсионные фонды (PF).

Ниже описывается их участие в бизнесе, связанном с приносящей доход недвижимостью.

Компании по страхованию жизни.Как правило, крупные Компании по страхованию Жизни (LifeInsurance Companies, LIQ) заинтересованы только в кредитах на сумму свыше 1 млн. долл. Они не располагают возможностями для обслуживания десятков тысяч более мелких ссуд, поэтому отдают предпочтение меньшему числу крупных кредитов. Обладая активами в миллиарды долларов, некоторые компании по страхованию жизни способны достичь необходимого им высокого уровня диверсификации, даже вкладывая в каждый проект десять и более миллионов долларов. LIC редко предоставляют ссуды на строительство; они стремятся к такому уровню отдачи и защищенности, которые дают постоянные закладные на завершенные объекты.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69323. Власні значення симетричних матриць 174 KB
  Остаточно маємо формули алгоритму Ланцош довільний нормований вектор; При цьому вважається, що Якщо то було випадково взято ортогональним одному з власних векторів. Тоді Т розпадається на дві тридіагональної матриці; характеристичний поліном – на добуток двох поліномів...
69324. LR-та QR-алгоритми обчислення власних значень 325.5 KB
  Цей метод базується на перетворенні подібності матриці А таким чином щоб власні значення матриці отриманої внаслідок перетворення знаходилися простіше чим для початкової матриці. Найбільш просто обчислювати власні значення трикутної матриці для якої...
69325. Інтерполяція алгебраїчними поліномами. Інтерполяційні поліноми Лагранжа та Ньютона 213 KB
  Таку заміну називають наближенням функції fx. Тоді при вирішенні задачі замість функції fx оперують з функцією φx а задача побудови функції φx називається задачею наближення. Такий спосіб наближення базується на теоремі Вейерштраса про наближення неперервної функції...
69326. Кусково-поліноміальна інтерполяція. Інтерполяція сплайнами 507 KB
  Поліном 3-го ступеня будемо називати кубічним сплайном Sx що відповідає вихідної функції fx і заданий на сітці впорядкованих вузлів =x0 x1 xn=b якщо задовольняютьсянаступні умови: а. Будемо виводити формулу для рівновіддалених вузлів коли: xi xi 1 = h Знайдемо значення функції...
69327. Збіжність і точність процесу інтерполяції. Середньоквадратичне наближення 297 KB
  Похибки інтерполяційної формули Лагранжа Різницю між функцією fx і її інтерполяційним наближенням Lnx називають залишковим членом інтерполяційноїформули або похибкою інтерполяції. 8 зрозуміло що у вузлах інтерполяції ця похибка дорівнює нулю тому похибку...
69328. Методи розв’язування нелінійних рівнянь. Збіжність методів розв’язування нелінійних рівнянь 806 KB
  Оскільки оточуючий нас світ нелінійний, математичні моделі його об'єктів і процесів визначаються переважно через нелінійні рівняння: алгебраїчні і трансцендентні для аналізу сталих станів, і диференційні для аналізу динамічних процесів. Розв’язок нелінійних алгебраїчних рівнянь...
69329. Типові ланки систем автоматичного керування 180.5 KB
  Типові ланки є ланками направленої дії: сигнали передаються ланкою в одному напрямі зі входу на вихід. Типові ланки ділять на пропорційні підсилюючі аперіодичні інерційні коливальні інтегруючі астатичні диференціюючі і форсуючі.
69330. Часові та частотні характеристики ланок САК 92.5 KB
  Для оцінювання динамічних властивостей ланок використовують часові та частотні характеристики. До часових характеристик належать перехідна функція та імпульсна перехідна функція.
69331. Передаточні функції типових з’єднань ланок. Перетворення структурних схем САК 404.5 KB
  Жорсткий зворотний зв’язок це такий зв’язок дія якого залежить тільки від відхилення величини на його вході і не є функцією часу. Гнучкий зворотний зв’язок це такий зв’язок дія якого проявляється лише в перехідних режимах.