40212

это краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения которые можно легко конвертировать в известную сум

Доклад

Финансы и кредитные отношения

При составлении отчета о движении денежных средств денежные средства и их эквиваленты суммируются и учитываются общей суммой. Это делается потому что покупка и продажа финансовых вложений в форме денежных эквивалентов считаются частью общего процесса управления денежными средствами предприятия а не источником или способом использования денег. Переводы денежных средств предприятия в инвестиции и обратно не рассматриваются в отчете о движении средств как выплаты и поступления. Денежные средства и их эквиваленты отраженные в отчете о движении...

Русский

2013-10-15

24.5 KB

0 чел.

26.Денежные средства и их эквиваленты, подходы к управлению..

В соответствии с МСФО денежные средства включают в себя наличные деньги, находящиеся в распоряжении предприятия, и вклады до востребования. Денежные эквиваленты - это краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые можно легко конвертировать в известную сумму и которые практически не подвержены риску изменения стоимости (казначейские обязательства, срочные депозиты, депозитные сертификаты и т.д.).

При составлении отчета о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты суммируются и учитываются общей суммой. Это делается потому, что покупка и продажа финансовых вложений в форме денежных эквивалентов считаются частью общего процесса управления денежными средствами предприятия, а не источником или способом использования денег. Переводы денежных средств предприятия в инвестиции и обратно не рассматриваются в отчете о движении средств как выплаты и поступления.

Денежные средства и их эквиваленты, отраженные в отчете о движении денежных средств на конец учетного периода, должны соответствовать данным по денежным средствам и их эквивалентам, отраженным в балансе. Позиции, учитываемые как денежные эквиваленты, должны, быть отделены в балансе от краткосрочных финансовых вложений или рыночных ценных бумаг. Операции покупки и продажи последних создают поступление и расходование денежных средств, которые отражаются в отчете о движении денежных средств.

При составлении отчета о движении денежных средств по российским стандартам используется информация только о денежных средствах: счет 50 "Касса", счет 51 "Расчетный счет", счет 52 "Валютный счет", счет 55 "Специальные счета в банках".

Денежные эквиваленты при подготовке отчета о движении денежных средств по российским стандартам не определяются и не используются.

Таким образом, в российской системе учета не применяется понятие денежных эквивалентов для целей составления отчета о движении денежных средств.

Для определения денежных эквивалентов по данным российского учета, предприятию следует использовать информацию, отраженную на счете 56 "Денежные документы" (за исключением собственных акций, выкупленных у акционеров), счет 57 "Переводы в пути" и счет 58 "Краткосрочные финансовые вложения" - в части финансовых вложений, первичный срок погашения которых не превышает трех месяцев. В рабочих планах счетов предприятий и организаций следует выделить аналитические позиции, на которых будут отражаться высоколиквидные финансовые вложения (срок погашения до 3 месяцев). Денежными средствами для целей включения в отчет о движении денежных средств являются счета 50 "Касса", 51 "Расчетный счет", 52 "Валютный счет" (за исключением замороженных валютных счетов во Внешэкономбанке) и 55 "Специальные счета в банках".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72042. ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ І УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВІДСІЧЕННЯ КОНВЕРТЕРНОГО ШЛАКУ ЕЛЕМЕНТАМИ ПОПЛАВКОВОГО ТИПУ ПРИ ВИПУСКУ СТАЛІ 3.67 MB
  Мінімізація кількості кінцевого шлаку що потрапляє в розливний ківш під час випуску металу з кисневого конвертера є важливим технологічним завданням від успішного вирішення якого значною мірою залежать ефективність подальшої позапічної обробки сталі і виробничі витрати зумовлені...
72043. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ САМООРГАНІЗОВАНИХ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 2.15 MB
  У фізиці можна виділити феромагнетики спінове скло двовимірну електронну плазму у турбулентному режимі системи з аномальною дифузією Леві гранульовані системи тверді тіла піддані йонному бомбардуванню гравітаційні системи сонячні нейтрино чорні діри елементарні частинки які зіштовхуються...
72044. МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ ДИСБАКТЕРІОЗ У КОТІВ: ДІАГНОСТИКА ТА РОЗРОБКА ЗАСОБУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ 302.5 KB
  Кишкові дисбактеріози дрібних свійських тварин зокрема котів досить розповсюджені однак на цей час відсутні науково обґрунтовані дані щодо змін видового складу та кількісного співвідношення мікрофлори шлунковокишкового тракту при розвитку захворювання крім того при запровадженні...
72045. РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗНОСОСТІЙКИХ НИЗЬКОХРОМИСТИХ ЧАВУНІВ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 377 KB
  Важливе місце в переробці сировинних і будівельних матеріалів належить операціям дроблення, подрібнювання та розмелу, що споживають більше половини всіх енергетичних і матеріальних витрат переробних підприємств у гірничо-металургійній, сировинній, будівельній і енергетичній галузях промисловості України.
72046. ДОІНДОЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУБСТРАТ У ЛЕКСИЦІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ, ГЕРМАНСЬКИХ І РОМАНСЬКИХ МОВ 195 KB
  Актуальність дисертаційної роботи продиктовано сучасною тенденцією компаративістики до вивчення мовних явищ у тісному зв’язку з історією та культурою народу загалом та необхідністю комплексного дослідження міжетнічних і міжкультурних контактів, на тлі яких зростає інтерес до етногенетичних процесів...
72047. ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ КОМУНАЛЬНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ 920 KB
  Головною метою діяльності комунальних фармацевтичних підприємств КФП є виконання соціальної функції щодо максимально повного і ефективного забезпечення населення регіону доступними за ціною та якісними лікарськими засобами ЛЗ і виробами медичного призначення ВМП.
72048. ЕМБРІОНАЛЬНИЙ ГІСТОГЕНЕЗ НИРКИ У РАННІХ ЗАРОДКІВ ЛЮДИНИ 197 KB
  В тепершній час відсутня концепція механізмів регуляції розвитку людини оскільки більшість наведених у літературі даних грунтується на вивченні ембріогенезу експериментальних тварин або на культивуванні ембріональних клітин.
72049. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 234.5 KB
  За відсутності комплексної методики аналізу конкурентоспроможності підприємства виникає низка важливих питань які потребують вирішення. Для досягнення належної конкурентоспроможності підприємства необхідні тривалий час і значні зусилля.
72050. СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ: ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ І ДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ 287 KB
  На підґрунті діалектичного підходу сутність соціального проектування розкривається як суперечливий процес відтворення рефлексивної єдності соціального суб’єкта та об’єктивної реальності. Згідно з цим реалізується принцип відповідності, за яким встановлюються логіко-гносеологічні засоби відновлення...