40223

Расходы организации состав и классификация

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Расходы также классифицируются на четыре группы: расходы по обычным видам деятельности: себестоимость произведенных товаров продукции работ услуг и произведенные расходы сопутствующие поступлению выручки; операционные расходы: расходы связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов и прав организации; расходы связанные с продажей выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов; расходы связанные с участием в уставных капиталах других организаций; проценты уплаченные за пользование денежными...

Русский

2013-10-15

24.5 KB

9 чел.

37.Расходы организации состав и классификация.

Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (имущества, денежных средств) или возникновения обязательств, уменьшающих капитал организации, за исключением уменьшения вкладов в уставный капитал собственников имущества по их решению.

Не признается расходами организации выбытие активов, связанное с приобретением внеоборотных активов; вложениями в уставный капитал других организаций; приобретением акций АО и иных ценных бумаг; перечислением средств и взносов, связанных с благотворительной деятельностью; предварительной оплатой материально-производственных запасов и иных ценностей (работ и услуг); погашением кредита, займа и т. п.

Расходы также классифицируются на четыре группы:

  •  расходы по обычным видам деятельности: себестоимость произведенных товаров, продукции (работ, услуг) и произведенные расходы, сопутствующие поступлению выручки;
  •  операционные расходы: расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов и прав организации; расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов; расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций; проценты, уплаченные за пользование денежными средствами и пр.;
  •  внереализационные расходы: уплаченные штрафы, пени, неустойки за нарушение договоров; возмещение причиненных убытков; убытки прошлых лет; суммы дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, но реальных для взыскания; сумма уценки активов; убытки от списания долгов по недостачам и хищениям (на основе актов о несостоятельности ответчика);
  •  чрезвычайные расходы: по страховому возмещению, восстановлению разрушенного имущества, приобретению утраченного имущества.

Правила для признания расходов в отчете о прибылях и убытках:

  1.  Соответствие расходов полученным доходам.
  2.  Необходимость обоснованного распределения расходов между отчетными периодами.
  3.  Подлежат признанию независимо от предыдущих правил расходы, признанные в отчетном периоде, если по ним можно определенно утверждать о неполучении экономических выгод (доходов) или поступлении активов.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68157. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА СКЛАДНОПРОФІЛЬНИХ ВИРОБІВ НА БАЗІ АНАЛІТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕСУ ФОРМОУТВОРЕННЯ 13.91 MB
  Виникає необхідність у зміненні підходів до теорії формоутворення. Процеси формоутворення при цьому багато в чому визначаються керівними програмами аналітичними залежностями інтерполяційних функцій законами розгону й гальмування робочих органів обладнання. Крім того шляхом застосування аналітичних моделей...
68158. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 168.5 KB
  Розвиток міжнародних економічних відносин між країнами з різним рівнем економічного розвитку відбувається під впливом глобалізації економіки та світових інтеграційних процесів. Частиною цих відносин є відносини між донорами (міжнародними організаціями та індустріально розвиненими країнами) та країнами-реципієнтами...
68159. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 384 KB
  Залишаються актуальними комплексні дослідження від виділення факторів впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства до проведення оцінки ефективності адаптивних дій. Науковометодичне обґрунтування механізмів адаптивного управління фармацевтичними організаціями з урахуванням результатів...
68160. ФАКТОРНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ 400.5 KB
  Сукупність глобалізаційних тенденцій, виражених поглибленням нерівномірності економічного розвитку, загострює актуальність дослідження факторного підходу до управління національними економіками. Неефективне використання факторів виробництва і зумовлені ним структурні диспропорції...
68161. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ БАГАТОВИМІРНИХ ЗАДАЧ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 434.5 KB
  Складність рішення даного завдання обумовлюється тим що ІБП завжди розвиваються в умовах жорстких обмежень на витрати ресурсів проекту та тривалість їх виконання. Тому важливим процесом в управлінні ІБП є оптимальний розподіл ресурсів проекту а саме фінанси сировини енергії обладнання трудових ресурсів тощо.
68162. ПРОФІЛАКТИКА КАНДИДО-АСОЦІЙОВАНОГО АЛЬВЕОЛІТУ 158 KB
  Клінічно на третю добу після екстракції зуба у першій контрольній групі було зареєстровано 17 327 випадків розвитку ускладнень у вигляді постекстракційного альвеоліту у другій 7 14 випадків й в основній 3 53. Так у першій контрольній групі запальні реакції були найбільш тривалими і зберігалися до 14 діб.
68163. Геохімія ртуті у підземних водах геологічних структур північно-західної частини Донецької складчастої споруди 269.5 KB
  Окрім того присутність ртуті у підземних водах може бути причиною важких неінфекційних хронічних захворювань у населення. Через все це дослідження геохімічних особливостей ртуті у підземних водах геологічних структур північнозахідної частини Донецької складчастої споруди є дуже актуальною науковопрактичною проблемою.
68164. Жанрово-стильова модель інструментального концерту та концепційні засади композиторської інтерпретації (на прикладі творів Л. М. Колодуба) 171 KB
  Вибір даної теми зумовлений науковим інтересом до зазначеної проблеми а постійне звертання композиторів до жанру інструментального концерту також засвідчує актуальність обраної тематики. Об’єктом дослідження обрано жанровостильову модель інструментального концерту.
68165. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 187.5 KB
  Значна роль у здійсненні сучасної податкової політики, яка має забезпечити належний соціально-економічний розвиток країни, належить органам державної податкової служби. За час їх існування зроблений значний обсяг роботи, зокрема, створено ефективну систему прогнозування...