40256

Порядок хранения документов

Доклад

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

В зависимости от сроков хранения документы бывают: временного хранения до 10 лет включительно; долговременного хранения свыше 10 лет; постоянного вечного хранения. Документы постоянного хранения передаются в государственные архивы остальные подлежат хранению в структурных подразделениях организации или в ее архиве. Срок хранения документов исчисляется с 1 января года следующего за годом их оформления.

Русский

2013-10-16

26 KB

1 чел.

Порядок хранения документов.

В деятельности любой организации формируются документы, сохранность которых она должна обеспечить. В зависимости от сроков хранения документы бывают:

временного хранения (до 10 лет включительно);

долговременного хранения (свыше 10 лет);

постоянного (вечного) хранения.

Документы постоянного хранения передаются в государственные архивы, остальные подлежат хранению в структурных подразделениях организации или в ее архиве. Срок хранения документов исчисляется с 1 января года, следующего за годом их оформления. В бухгалтерском учете организации движение первичных документов регламентирует график документооборота

До передачи в архив документы должны храниться в бухгалтерии, в специальных помещениях или закрывающихся шкафах под ответственностью лиц, уполномоченных главным бухгалтером. Бланки строгой отчетности следует держать в сейфах, металлических шкафах или специальных помещениях.

Документы текущего месяца (кассовые ордера, авансовые отчеты, выписки из банка и т. д.), обработанные вручную и относящиеся к определенному учетному регистру, комплектуются в хронологическом порядке и переплетаются. Отдельные бумаги допускается хранить непереплетенными, но во избежание утери или злоупотреблений они должны быть подшиты в папки. В зависимости от объема документооборота архив создается или как самостоятельное структурное подразделение, или как подразделение в составе службы делопроизводства (секретариата). Обязанностью организации является обеспечение сохранности документов бухгалтерского и налогового учета, управленческих документов, образующихся в деятельности организации. За подготовку хранения отвечает единоличный исполнительный орган. В настоящее время действует немало нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок и сроки хранения документов юридического лица. При ликвидации организации все документы с неистекшими сроками хранения передаются в архив на договорной основе, а при реорганизации могут быть отданы в распоряжение правопреемника. Для передачи документы разбиваются по видам, нумеруются и подшиваются в специальные канцелярские папки или переплетаются в хронологическом порядке. На каждую папку составляется лист-заверитель, указывающий количество листов в папке (не более 250 листов, толщина папки не должна превышать 40 мм). При передаче в архив составляется опись всех документов, один экземпляр которой остается в организации.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64390. ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗПІЗНАВАННЯ МІМІЧНИХ ПРОЯВІВ ЕМОЦІЙ НА ОБЛИЧЧІ ЛЮДИНИ 26.74 MB
  Методи і алгоритми аналізу й синтезу емоційного стану обличчя людини є складовою частиною систем і засобів штучного інтелекту спрямованих на дослідження створення та впровадження алгоритмічних та програмноапаратних систем і комплексів...
64391. Екологічна оцінка якості води поверхневих джерел для удосконалення технології водопідготовки 215 KB
  Аграрний сектор економіки України належить до найводоємніших галузей народного господарства – щороку використовує близько 35 % води від загального об’єму споживання.
64392. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ЗА МІНІМІЗАЦІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА 363 KB
  Інтенсивне використання ґрунтового покриву особливо чорноземів супроводжується зниженням запасів гумусу погіршенням воднофізичних фізикохімічних і біологічних властивостей ґрунту що негативно позначається на продуктивності сільськогосподарських культур.
64393. ДИФРАКЦІЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДИПОЛЯ НА ЕКРАНАХ СКЛАДНОЇ ФОРМИ 564.5 KB
  Для забезпечення спрямованого випромінювання в метровому дециметровому й сантиметровому діапазонах електромагнітних хвиль ЕМХ застосовують ВС у вигляді дротової антени з металевими плоскими прямокутними й кутковими екранами різної конфігурації розміри...
64394. РОЗТАШУВАННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 335.5 KB
  У транспортному обслуговуванні населення найкрупніших міст домінуюче положення займає (і буде займати на віддалену перспективу) міський пасажирський транспорт (МПТ). Функціонування сучасного міста неможливо уявити без розвиненої системи міського пасажирського транспорту...
64395. ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ Й УДОБРЕННЯ НА РОДЮЧІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІНИ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 320.5 KB
  Одним з таких напрямів є вдосконалення технологічних процесів зокрема шляхом опрацювання енергозберігаючих грунтозахисних систем обробітку ґрунту ощадливого залучення в біологічний кругообіг біогенних елементів промислового походження...
64396. АСОЦІАТИВНІ ІНВАЗІЇ СВИНЕЙ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ УКРАЇНИ 475.57 KB
  Повідомлення у вітчизняній та зарубіжній літературі вказують на те що найбільшого поширення зпоміж паразитарних захворювань свиней набули шлунковокишкові нематодози аскароз трихуроз езофагостомоз кишкові протозоози еймеріози ізоспороз...
64397. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 324 KB
  Це обумовлено неспецифічністю симптомів ураження ПЗ відсутністю простих достовірних діагностичних методів що дозволяють виявляти такі ураження складністю комплексної терапії цих хворих.
64398. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА В ОПТИМІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 464 KB
  На сьогоднішній день оцінка стану органів та тканин порожнини рота що досліджуються досить часто носить субєктивний характер та значною мірою залежить від досвіду знань і професійних особливостей лікаря-стоматолога.