40533

Слово как единица и предмет лексикологии. Признаки слова. Аспекты его изучения. Структура лексикологии как науки

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Признаки слова. Признаки слова: фонетическая оформленность фонетически непроницаемо для других слов. Обычно у слова есть номинативная функция. Слово не равно: Словоформе грамматическая разновидность слова.

Русский

2013-10-17

23.5 KB

5 чел.

30. Слово как единица и предмет лексикологии. Признаки слова. Аспекты его изучения. Структура лексикологии как науки.

Слово – центральная единица языка.

В слове единство всех элементов языковой структуры.

Слово – единица языка, оформленная в звуковом, грамматическом отношении, обладает самостоятельным значением, свободно воспроизводится в речи, служит для построения предложения.

Признаки слова:

- фонетическая оформленность – фонетически непроницаемо для других слов.

- грамматическая оформленность – каждое слово принадлежит к определенной части речи и проявляет грамматические свойства этой части речи.

- способно воспроизводится в речи: слово – единица языка, мы «вспоминаем» слово, а не творим в процессе речи.

Обычно у слова есть номинативная функция.

Слово не равно:

Словоформе – грамматическая разновидность слова.

Лексеме – совокупность всех вариантов слова (фонетических, семантических, грамматических (прежде всего парадигма)).

Лексемы мы видим в толковых словарях.

Аспекты изучения слова:

- изучение как системы – выявление синонимичных, омонимичных, антонимичных связей.

- изучение с точки зрения происхождения – исконные и заимствованные слова.

- изучение с точки зрения сферы употребления (общенародная лексика, лексика ограниченного употребления: диалектная, профессиональная)

- изучение с точки зрения активного и пассивного запаса

- изучение функционально-стилевого расслоения лексики (выделение книжных и разговорных слов).

- изучение с точки зрения изменения значения слов и самой лексики.

Разделы лексикологии:

- лексикология – раздел лингвистики, который изучает организацию слов в лексической системе, показывает, как она устроена.

- семасиология – значение слова, изменение значения, типы лексических значений, структуру значения слова.

- ономасиология – принципы, мотивы называния

- фразеология – устойчивое сочетание слов

- терминология – пути появления терминов

- ономастика – имена собственные

- этимология – первоначальное значение слова

- лексикография – теория и практика составления словарей


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17369. Економічна програма кейнсіанства. Сутність економічних досліджень Дж.Кейнса 80 KB
  Економічна програма кейнсіанства. Сутність економічних досліджень Дж.Кейнса. Запропоноване Кейнсом трактування економічного процесу потрапило у сприятливий грунт оскільки світова економіка після Великої депресії мала потребу в стимуляторах які дозволили б їй
17370. Корпоратизм як форма суспільних відносин 60 KB
  Корпоратизм як форма суспільних відносин Відносини корпоратизму властиві всім капіталістичним країнам з тією лише різницею що ступінь розвиненості соціального партнерства в них різний. З ускладненням суспільного ладу окрема особа усе в меншій мірі здатна здійснити з...
17371. Національний продукт 64 KB
  1. Сукупний національний продукт СНП як результат суспільного відтворення і виробництва. Структура СНП. 2.Система національних рахунків СНР. Виключення повторного рахунку при оцінці СНП. 3. Валовий національний продукт ВНП. Валовий внутрішній продукт ВВП. Сутність ...
17372. Ринковий механізм саморегулювання 82 KB
  Крах моделі ринкового саморегулювання. Кейнсіанська революція в економічній теорії. В економічній історії розвитку ринкової економіки чисте ринкове регулювання проходило через механізм вільної ринкової конкуренції та вільного ціноутворення повної свобод
17373. Економічне циклічне регулювання 78.5 KB
  1 . Економічна рівновага і циклічність. 2. Середні цикли та їх фази. Руйнівна та оздоровча фція економ. криз. 3. Державне антициклічне регулювання. 4. Довгі хвилі в макроекономіці. цикли Кондратьєва 5. Сутність Інфляції. Особливості сучасної інфляції та форми її проя
17374. Закон циклічного розвитку економіки 136.5 KB
  PAGE 10 1а. Закон циклічного розвитку економіки закон який виражає внутрішньо необхідні сталі й суттєві зв'язки між періодичним оновленням різних сторін технологічного способу виробництва передусім окремих елементів основного капіталу в межах цикл
17375. Теорії інфляції 89.5 KB
  Теорії інфляції це розділ сучасної економічної науки присвячений аналізу причин виникнення сутності та шляхів подолання інфляції. Розрізняють чотири основні напрями трактування проблем інфляції: неокласичну кейнсіанську соціальну й марксистську. В межах кожн...
17376. Грошово-кредитна система 83.5 KB
  1. Грошова маса та її структуру. Валютна система. 2. Кредит: сутність функції принципи форми. 3. Банки: їх діяльність і операції. Банківська система України. 4.Грошовокредитна політика держави. 1. Грошова маса та її структуру. Валютна система. Грошова система це є фо...
17377. Фінансово-бюджетна політика держави 86 KB
  5. Фінанси: сутність та функції. Фінансова система та її структура. 6 . Податки: функції та види. Природа податку на додану вартість. Ставка оподаткування та крива Лаффера. 7. Держбюджет і джерела його наповнення. Бюджетний дефіцит. Державний борг: зовнішній внутрішній. Д