40533

Слово как единица и предмет лексикологии. Признаки слова. Аспекты его изучения. Структура лексикологии как науки

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Признаки слова. Признаки слова: фонетическая оформленность фонетически непроницаемо для других слов. Обычно у слова есть номинативная функция. Слово не равно: Словоформе грамматическая разновидность слова.

Русский

2013-10-17

23.5 KB

5 чел.

30. Слово как единица и предмет лексикологии. Признаки слова. Аспекты его изучения. Структура лексикологии как науки.

Слово – центральная единица языка.

В слове единство всех элементов языковой структуры.

Слово – единица языка, оформленная в звуковом, грамматическом отношении, обладает самостоятельным значением, свободно воспроизводится в речи, служит для построения предложения.

Признаки слова:

- фонетическая оформленность – фонетически непроницаемо для других слов.

- грамматическая оформленность – каждое слово принадлежит к определенной части речи и проявляет грамматические свойства этой части речи.

- способно воспроизводится в речи: слово – единица языка, мы «вспоминаем» слово, а не творим в процессе речи.

Обычно у слова есть номинативная функция.

Слово не равно:

Словоформе – грамматическая разновидность слова.

Лексеме – совокупность всех вариантов слова (фонетических, семантических, грамматических (прежде всего парадигма)).

Лексемы мы видим в толковых словарях.

Аспекты изучения слова:

- изучение как системы – выявление синонимичных, омонимичных, антонимичных связей.

- изучение с точки зрения происхождения – исконные и заимствованные слова.

- изучение с точки зрения сферы употребления (общенародная лексика, лексика ограниченного употребления: диалектная, профессиональная)

- изучение с точки зрения активного и пассивного запаса

- изучение функционально-стилевого расслоения лексики (выделение книжных и разговорных слов).

- изучение с точки зрения изменения значения слов и самой лексики.

Разделы лексикологии:

- лексикология – раздел лингвистики, который изучает организацию слов в лексической системе, показывает, как она устроена.

- семасиология – значение слова, изменение значения, типы лексических значений, структуру значения слова.

- ономасиология – принципы, мотивы называния

- фразеология – устойчивое сочетание слов

- терминология – пути появления терминов

- ономастика – имена собственные

- этимология – первоначальное значение слова

- лексикография – теория и практика составления словарей


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64392. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ЗА МІНІМІЗАЦІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА 363 KB
  Інтенсивне використання ґрунтового покриву особливо чорноземів супроводжується зниженням запасів гумусу погіршенням воднофізичних фізикохімічних і біологічних властивостей ґрунту що негативно позначається на продуктивності сільськогосподарських культур.
64393. ДИФРАКЦІЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДИПОЛЯ НА ЕКРАНАХ СКЛАДНОЇ ФОРМИ 564.5 KB
  Для забезпечення спрямованого випромінювання в метровому дециметровому й сантиметровому діапазонах електромагнітних хвиль ЕМХ застосовують ВС у вигляді дротової антени з металевими плоскими прямокутними й кутковими екранами різної конфігурації розміри...
64394. РОЗТАШУВАННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 335.5 KB
  У транспортному обслуговуванні населення найкрупніших міст домінуюче положення займає (і буде займати на віддалену перспективу) міський пасажирський транспорт (МПТ). Функціонування сучасного міста неможливо уявити без розвиненої системи міського пасажирського транспорту...
64395. ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ Й УДОБРЕННЯ НА РОДЮЧІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІНИ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 320.5 KB
  Одним з таких напрямів є вдосконалення технологічних процесів зокрема шляхом опрацювання енергозберігаючих грунтозахисних систем обробітку ґрунту ощадливого залучення в біологічний кругообіг біогенних елементів промислового походження...
64396. АСОЦІАТИВНІ ІНВАЗІЇ СВИНЕЙ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ УКРАЇНИ 475.57 KB
  Повідомлення у вітчизняній та зарубіжній літературі вказують на те що найбільшого поширення зпоміж паразитарних захворювань свиней набули шлунковокишкові нематодози аскароз трихуроз езофагостомоз кишкові протозоози еймеріози ізоспороз...
64397. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 324 KB
  Це обумовлено неспецифічністю симптомів ураження ПЗ відсутністю простих достовірних діагностичних методів що дозволяють виявляти такі ураження складністю комплексної терапії цих хворих.
64398. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА В ОПТИМІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 464 KB
  На сьогоднішній день оцінка стану органів та тканин порожнини рота що досліджуються досить часто носить субєктивний характер та значною мірою залежить від досвіду знань і професійних особливостей лікаря-стоматолога.
64399. Керамограніт на основі кварц-польовошпатової сировини Приазовського кристалічного масиву 248.5 KB
  Метою дисертаційної роботи є розробка складів мас і опрацювання технології керамограніту на основі системного визначення вітчизняної кварцпольовошпатової сировини Приазовського кристалічного масиву.
64400. Аеродинамічне удосконалення лопаткових апаратів турбомашин на основі обернених задач 4.57 MB
  Метою дисертаційної роботи є розроблення методу розв'язування прямої та оберненої задач розрахунку тривимірної течії на довільній вісесиметричній поверхні течії у міжлопаткових каналах решіток турбомашин що ураховує...