40537

Предложение как единица синтаксиса. Предикативность. Классификация предложений

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Предложение как единица синтаксиса. Предложение – основная коммуникативная единица языка и речи. Предложение рассматривается с двух аспектов: конструктивной точки зрения – традиционный структурный синтаксис коммуникативной точки зрения – коммуникативный синтаксис. Главное отличие предложение от словосочетания – для предложения характерна интонация сообщения или законченности и выражение мысли.

Русский

2013-10-17

24 KB

10 чел.

28. Предложение как единица синтаксиса. Предикативность. Классификация предложений.

Предложение – основная коммуникативная единица языка и речи.

N1Vf – модель (образец) предложения.

Наполнение модели – единица речи.

Предложение рассматривается с двух аспектов:

- конструктивной точки зрения – традиционный структурный синтаксис

- коммуникативной точки зрения – коммуникативный синтаксис.

Признак предложения – категория предикативности – синтаксическая категория, составляется из модальности, синтаксического времени и синтаксического лица.

Синтаксическая модальность – выражает отношение сообщения (высказанного в предложении) к действительности. Обычно соответствует наклонению глагола. Модальность бывает:

- реальная

- ирреальная (повелительное или условное наклонение)

Синтаксическое время – обычно совпадает со временем глагола. Устанавливается с учетом морфологического времени глагола и действительности.

Синтаксическая категория лица – чаще всего соответствует лицу глагола или местоимения.

Предикативность соотносит информацию с действительностью.

Главное отличие предложение от словосочетания – для предложения характерна интонация сообщения или законченности и выражение мысли.

Предложение – грамматически оформленная по законам данного языка целостная единица речи, которая является главным средством формирования, выражения и сообщения мысли.

Классификация предложений.

Предложения бывают:

- простые:

- односоставные:

 - на базе сказуемого:

 - безличные (Морозило)

 - неопределенно-личные (Цыплят по осени считают)

 - обобщенно-личные (поспешишь – людей насмешишь)

 - императивные

 - на базе подлежащего:

 - бытийные («Ночь. Улица. Фонарь. Аптека»)

 - назывные («Ревизор»)

 - указательные (Вот мельница)

 - восклицательные (Пожар! Беда!)

- двусоставные:

 - нераспространенные и распространенные

 - простые, осложненные, сложные.

- сложные


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68240. AДМIНIСТРAТИВНO-ПРAВOВИЙ СТAТУС ДЕРЖAВНOЇ ПOДAТКOВOЇ СЛУЖБИ УКРAЇНИ 240.5 KB
  Aктуaльнiсть теми дoслiдження oбумoвленa нaукoвo-теoретичнoю тa прaктичнoю знaчимoстю питaнь, пoв’язaних з фoрмувaнням ефективнoї системи спрaвляння пoдaткiв, збoрiв тa iнших oбoв’язкoвих плaтежiв в Укрaїнi. Прoвiдними нaпрямкaми діяльності держави для здiйснення мaсштaбних якiсних перетвoрень...
68241. НАРОДНО-СЦЕНІЧНА ХОРЕОГРАФІЯ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 134 KB
  Народно-сценічний танець не тільки відображає почуття та стосунки між людьми фіксує процеси праці та інші соціально значущі події виконує рекреаційну функцію а і є яскравим показником культури певного етносу.
68242. ДІАГНОСТИКА ТА ПРОГНОЗ ПЕРЕБІГУ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ: ІМУНОМОРФОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 182.5 KB
  Наразі молекулярно-генетичні дослідження виявили деякі білки наприклад галектин3 експресія яких виявляється переважно в злоякісних пухлинах за відсутності або незначної його експресії в доброякісних новоутвореннях що при діагностичному використанні певно запобігало б вищезазначеним труднощам.
68243. ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГІПОТЕНЗИВНИХ ПРЕПАРАТІВ 1.82 MB
  Доцільно врахувати, що за «Концепцією розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я в України (2007)» почалась підготовка клінічних провізорів за спеціальністю «Клінічна фармація». Клінічні провізори, зокрема, в умовах медичних стаціонарів повинні здійснювати фармацевтичну допомогу хворим...
68244. ПРЯМІ ТА ОБЕРНЕНІ ЗАДАЧІ ДЛЯ СТІЛЬТЬЄСІВСЬКИХ СТРУН 810.5 KB
  Оскільки у всіх реальних фізичних явищах присутнє в’язке тертя демпфування яке пропорційне та протилежно спрямоване швидкості руху елемента маси великий інтерес становлять задачі в яких це явище враховується.
68245. КЛІНІКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ДІТЕЙ ІЗ ДИФУЗНИМ ЕНДЕМІЧНИМ ЗОБОМ НА ФОНІ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ 196 KB
  Мета роботи: підвищити ефективність ранньої діагностики та патогенетичного лікування дітей, хворих на дифузний ендемічний зоб І ступеня із супутньою патологією, на основі вивчення тиреоїдного гормонального фону, мінеральної щільності кісткової тканини, активності перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту.
68246. КУЛЬТУРА ДОЗВІЛЛЯ: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У ДОБУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 306 KB
  Сфера дозвілля є невід’ємною складовою життєвого світу людини і виконує важливу людиновідтворювальну функцію. Водночас вона має визначену історичну і соціокультурну специфіку функціонує як певна культура дозвілля.
68247. ОСОБЛИВОСТІ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІОТРОПНИХ ХРОМОНІЧНИХ НЕМАТИЧНИХ РІДКИХ КРИСТАЛІВ 2.86 MB
  Що стосується рідких кристалів з більш складною структурою як наприклад ліотропні хромонічні нематичні рідкі кристали ЛХРК де елементарним будівельним блоком мезофази є видовжені молекулярні агрегати то методи їх орієнтації базуються швидше на експериментальному досвіді ніж на ґрунтовному...
68248. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСОТНИХ БУДІВЕЛЬ 685.5 KB
  Мета дослідження: визначення особливостей і розробка принципів функціонально-просторової організації висотних будівель. Задачі дослідження: проаналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід проектування та будівництва висотних будинків; виявити ієрархічну структуру висотного будівництва...