40737

Постановка цілей в самоменеджменті

Лекция

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Охарактеризувати процес знаходження та формулювання цілей. Визначити складові методики застосування ситуаційного аналізу в процесі постановки цілей в самоменеджменті. Сутність та функціональний характер цілей самоменеджменту .

Украинкский

2013-10-21

122.79 KB

27 чел.

сІвано-Франківський інститут менеджменту

Тернопільського національного економічного університету

Тема 3

Постановка цілей в самоменеджменті

Мета: Розкрити суть, значення та функціональний характер цілей самоменеджменту. Охарактеризувати процес знаходження та формулювання цілей. Визначити складові методики застосування ситуаційного аналізу в процесі постановки цілей в самоменеджменті.

Час: 80 хв.                             Метод : Лекція                      Місце: Навчальна аудиторія

ПЛАН

Навчальні питання:                                                                                      Час викладу
Вступ …….……………………………………………………..……………...……… 5хв
1. Сутність та функціональний характер цілей самоменеджменту …….... 15 хв.
2. Знаходження цілей ………………………..…………………………..……….... 20хв.
3. Ситуаційний аналіз ..……………………….…………..…………………….... 20 хв.
4. Формування цілей ………………………………………...…………...………. 10 хв.
Заключна частина ………………………………………………………..…….… 10 хв.

Матеріально-технічне забезпечення: схеми, графіки, діаграми, таблиці, нормативні та законодавчі акти.

1. Сутність та функціональний характер цілей самоменеджменту

Лотар Зайверт визначив самоменеджмент як «послідовне і цілеспрямоване використання випробуваних методів роботи в повсякденній практиці. Основні цілі самоменеджменту можна сформулювати наступним чином:

1. Максимально використовувати власні можливості.

2. Свідомо керувати перебігом свого життя.

3. Вміти долати зовнішні обставини.

Щоденне рішення різного роду завдань і проблем можна представити у вигляді ряду різних функцій, які перебувають у певній залежності між собою і здійснюються в певній послідовності:

1. Постановка мети. Ця функція покликана здійснювати аналіз і формулювання власних цілей.

2. Планування. Призначення планування в розробці планів і альтернативних варіантів своєї діяльності.

3. Прийняття рішень. Суть цієї функції в прийнятті рішень в майбутніх справах.

4. Реалізація і організація передбачає складання розпорядку дня та організацію особистого трудового процесу з метою реалізації поставлених завдань.

5. Контроль. Під контролем розуміється в самоменеджменту самоконтроль і контроль підсумків для коригування цілей.

6. Інформація та комунікація. Навколо цієї функції «обертаються» інші, оскільки комунікація як обмін інформацією, необхідна у всіх фазах процесу самоменеджменту.

Згідно кожної з шести функцій існують техніки самоменеджменту в управлінні часом (таб.3.1).

Таблиця 3.1.

Техніки самоменеджменту

Функція

Робочі прийоми

Досягнутий результат

Постановка

цілей

Визначення цілі, ситуаційний аналіз, цільові стратегії і методи досягнення успіху, формулювання цілі

Мотивація, усунення слабких сторін, визначення переваг, концентрація зусиль на конкретних засобах, строках і діях

Планування

Стратегічне і оперативне планування дня, принципи часового менеджменту, зворотне планування

Підготовка до реалізації цілі, оптимальний розподіл і планування часу, скорочення часу виконання

Прийняття рішень

Установка пріоритетів, принцип Паретто, АБВ-аналіз, делегування повноважень

Успішна організація праці, першочергове вирішення проблем, упорядкування справ за критерієм нагальності, важливості і ефективності.

Реалізація і організація

Розпорядок дня, графік продуктивності

Застосування самоменеджменту, концентрація на значних задачах, облік відхилень

Контроль

Контроль організації праці, контроль за досягненням поставлених цілей, самоконтроль

Забезпечення планових результатів

Інформація і комунікація

Раціональні наради, раціональне ведення переговорів, раціональне використання комунікацій

Швидка обробка інформації, краща організація нарад і конференцій, менше сторонніх подразників «паперової війни»

Цілі є уявленням про майбутнє, для реалізації яких особистість виявляє бажання що-небудь зробити. «Мислити цілями» - означає поставити приватне на службу великому цілому, в результаті чого з'являється розуміння того, в якому напрямі слід йти і якого кінцевого результату необхідно досягти.

У процесі визначення мети відбувається концентрація не на те, що робити, а на тому, для чого це необхідно зробити. Отже, це змушує людину конкретизувати кінцевий результат діяльності. Образно кажучи, цілі представляють собою виклик людині і спонукають його до дій. Без мети відсутній критерій оцінки, по якому можна вимірювати трудовитрати кожної конкретної людини. Таким чином, визначати цілі і послідовно до них прагнути означає концентрувати енергію на дійсно важливих справах, замість необгрунтованої витрати потенційних сил і можливостей особистості.

Постановка цілі - це перманентний процес, оскільки цілі не задаються раз і назавжди, а можуть коригуватися з плином часу. У випадку, коли в процесі контролю за реалізацією наміченого плану дій з'ясовується, що колишні уявлення були, по суті, невірними або що потреби виявилися завищеними або заниженими, слід переглянути мету. У зв'язку з цим дуже важливо постійно пам'ятати, куди ми хочемо прийти і куди ми потрапити не хочемо, щоб не опинитися там, куди нас хочуть привести інші у відповідність з власними цілями.

Актуальними в даному контексті звучать слова знаменитого Марка Твена про те, що «після того, як ми остаточно втратили із виду мету, ми подвоїли свої зусилля». Постановка мети означає свідоме здійснення своїх дій відповідно до генеральної лінії або орієнтиром. Не викликає сумніву твердження про те, що формулюючи мету, необхідно думати про майбутнє. І традиційне мислення в рамках приватних завдань небезпечно тим, що можна загубитися в дрібницях.

У практиці самоменеджменту існує п'ять основних принципів постановки цілей: точність визначення, вимірність, досяжність, реалістичність і визначення в часі. Сам процес постановки цілей включає в себе три етапи:

1 знаходження цілі: чого я хочу?

2. ситуаційний аналіз: що я можу?

3. формулювання мети: до чого я конкретно приступаю?

Встановлення цілей слід починати з визначення: власне цілей, погодження їх між собою, вищої мети і проміжних на шляху до головної, інвентаризації необхідних для досягнення мети особистих якостей. Інвентаризація особистих якостей передбачає визначення сильних і слабких сторін самоаналіз людини (над чим ще треба працювати).

Для визначення особистих цілей необхідно пройти чотири ступені:

1. Розробка загальних уявлень про життєві устремління. Для уточнення уявлень про свої життєві устремління треба уявити собі можливу картину майбутнього життя. Для цього доцільно проаналізувати своє життя, позначити найбільші успіхи і сформулювати уявлення про майбутнє, позначити те, чого хотілося б ще досягти. Після такої аналітики слід визначити п'ять найважливіших цілей, яких хотілося б досягти до кінця свого життя.

2. Розподіл життєвих цілей в часі. Необхідно уточнити характер цілей і класифікувати їх на предмет довгострокових (чого хотілось б досягти в житті), середньострокових (чого хотілося б досягти в найближчі п'ять років) і короткострокових (чого хотілося б досягти в найближчі дванадцять місяців).

3. Конкретизація уявлень про розвиток професійної Кар'єри. Даний етап характерний процесом визначення довгострокових, середньо ¬ строкових і короткострокових професійних цілей. Тобто, самовизначення у професійній галузі (наприклад, стати генеральним директором підприємства, на якому працюєте або просто зміцнити своє справжнє положення і займати посаду до виходу на пенсію і т.д.).

4. Інвентаризація цілей. На останньому етапі постановки цілей необхідно скласти повний список цілей за такою структурою:

Ø Особисті цілі (цілі життя).

Ø Професійні цілі (цілі кар'єри).

Ø Досвід, який ще необхідно придбати (особистий і професійний).

Ø Те, що ще хотілося б зробити як в особистому житті, так і в професійній кар'єрі.

Схематично процес постановки цілей може виглядати наступним чином Рис. 3.1.

Чого я хочу?

Що я маю ?

Список «поразок»

Переваги і недоліки

Сильні сторони

Слабкі сторони

Аналіз «мета –засіб»

 

Рис. 3.1. Процес постановки цілей

Суть аналізу «мета - засіб» полягає в тому, що необхідні для досягнення бажаних цілей засобу (особисті фінансові, тимчасові ресурси) порівнюються з реальною ситуацією. Для цього зі складеного списку цілей вибирається п'ять найважливіших, і визначаються необхідні для досягнення цих цілей кошти. Результати цієї роботи доцільно структурувати (таб.3.1)

Таблиця 3.2.

Аналіз «Мета - засіб»

Бажані цілі

Необхідні ресурси

(що потрібно?)

Ситуаційний аналіз

Є в наявності (здібності, середовище і т.д.)

Не є в наявності

Практичні кроки з освоєння ресурсів

1

2

3

4

5

Останній етап процесу постановки цілей - конкретне формулювання практичних цілей для наступної стадії планування. Кожна мета має сенс тільки тоді, коли встановлені терміни її втілення і сформульовані бажані результати.

На даному етапі важливо перевірити свої цілі на предмет їх реалістичності. Універсальних критеріїв даній перевірці не існує, тому вони завжди індивідуальні. Слід пам'ятати, що нереальні завдання мають мало шансів бути виконаними, тому слід реально оцінювати власні можливості. Не менш важливий момент при встановленні конкретних короткострокових цілей - їх узгодженість з досягненням довгострокових глобальних цілей. А при прагненні до довгострокових цілей доцільно враховувати зміни зовнішніх умов і виникнення нових тенденцій в соціумі в цілому.

2. Знаходження цілей.

Основний принцип визначення і постановки цілей – це ясність мети. Це передумова успіхів у професійному й особистому житті. Деякі люди настільки активно втягуються в процес виконання завдань, що втрачають уявлення про зміст своєї діяльності: як говорять “за деревами не видно лісу”.

Найважливіший принцип постановки цілей – реалістичність цілей. Треба ставити реальні цілі, тобто, такі, що можуть бути втілені в конкретні дії.

Розглянемо деякі приклади формулювання цілей:

 1.  Я хочу бути щасливим.
 2.  Я хочу мати гарні взаємини зі своїми співробітниками.
 3.  Я хочу вести більш здоровий спосіб життя.

Наведені приклади формулювання цілі вказують на область, у якій Ви хочете досягти успіху, і на загальну мету, але вони не конкретні і не пов’язані з часом (терміном виконання).

Цілі, що сформульовані в загальному виді, як правило, залишаються лише намірами, тому що таке формулювання не показує, що потрібно зробити, щоб досягти успіху.

Щоб цілі були досяжні (а не залишилися лише намірами ), вони повинні бути конкретизовані (приклад таблиця 3.3.) :

Таблиця 3.3.

Критерії знаходження цілей

Як не треба:

Як треба:

- Я хочу вести більш здоровий спосіб життя.

- З наступного дня Я кидаю палити.

- Я буду ходити на роботу пішки.

- Двічі на тиждень Я бігатиму  протягом 30 хвилин.

- Я хочу вміти краще контактувати зі своїми співробітниками

- Я хочу для кожного співробітника зарезервувати 1 годину додаткового часу в тиждень, щоб поговорити на особисті і професійні теми

Таким чином, щоб ціль була досяжна, необхідно при визначенні мети:

 1.  Формулювати конкретні цілі, орієнтовані на дії, тобто чітко встановлювати конкретний кінцевий результат.
 2.  Встановлювати часовий інтервал.
 3.  Для успішного просування до мети кроками поділити головну мету на підцілі, задачі, завдання і інші.

Для того щоб створити загальні уявлення про життєві устремління, треба проаналізувати:

3. Ситуаційний аналіз.

Ситуаційний аналіз дозволяє виявити Ваші сильні і слабкі сторони і визначити, які Ваші якості Ви можете розвивати і над чим вам належить ще працювати.

Етапи ситуаційного аналізу:

 1.  аналіз по основних спрямовуючих питаннях в особистому і професійному середовищі;
 2.  особистий баланс успіхів і невдач;
 3.  сильні і слабкі сторони;
 4.  аналіз “ціль – засіб”.

Для того, щоб визначити свої сильні та слабкі сторони, треба скласти баланс успіхів і невдач.

Для цього необхідно виявити ваші успіхи в роботі й особистому житті, а також ті здібності, знання, досвід, що були необхідні для досягнення цих успіхів.

Які наприклад?

 1.  Спеціальні знання:
 2.  професійні знання;
 3.  знання менеджменту, самоменеджменту;
 4.  спеціальні виробничо-економічні знання;
 5.  ерудиція;
 6.  контакти і зв'язки.
 7.  Особисті якості:
 8.  фізичні дані, конституція;
 9.  уміння тримати себе, бути завжди у формі, активність;
 10.  витримка, комунікабельність;
 11.  уміння слухати, інтуїція, пристосованість, готовність прийти на допомогу, сприйнятливість до критики, самокритика.
 12.  Здатності керівника:
 13.  пробивна сила;
 14.  уміння переконувати;
 15.  уміння розподіляти обов'язки;
 16.  уміння стимулювати і мотивувати працю окремих людей і колективу.
 17.  Інтелектуальні здібності:
 18.  творчий потенціал, логічне мислення.
 19.  Робочі прийоми
 20.  методика роботи, організація праці
 21.  техніка ведення дискусій, переговорів і т.д.

У такий спосіб ви складаєте баланс особистих успіхів, у якому вказуєте свої найбільші успіхи і досягнення і ті ваші здібності, що були для цього необхідні;

Наступним кроком слід скласти особистий негативний баланс, у якому вказуєте, відповідно ваші найбільші невдачі, а також ті здібності, яких вам бракувало, і як ви їх подолали?

Ви повинні ясно уявити свої слабини, щоб ужити заходів до подолання своїх недоліків.

Відомий афоризм говорить: “ Знати свої слабкі сторони – значить зміцнювати свої сильні сторони”, тому що як тільки ви перебороли свою слабість, вона відразу перетворилася у Вашу сильну сторону.

Для виявлення сильних і слабких сторін треба згрупувати Ваші достоїнства і недоліки і виділити 2-3 найважливіші сильні і слабкі сторони. Таке визначення особистих якостей є передумовою для планування подальших заходів для досягнення цілей.

У процесі аналізу “ціль – засіб” необхідні для досягнення бажаних цілей засоби (особисті, фінансові, часові) порівнюються з реальною ситуацією. Для професійних цілей у графі “засоби” треба вказувати необхідну для їхнього досягнення кваліфікацію і ставити конкретні реалістичні цілі для надбання досвіду і здібностей, яких вам ще не вистачає.

4.Формулювання цілей.

Ми з вами вже визначили, що зміст установлення цілей полягає в тому, щоб сконцентрувати свою увагу на бажаних результатах.

Добре визначена ціль характеризується як “дещо, пов'язане з часом та вимірюване ” (таке визначення мети дають Майк Вудкок і Дейв Френсіс).

Формулювання цілей передбачає фіксацію термінів їх виконання і очікуваних результатів.

Тобто, кожна мета має сенс тільки тоді, коли встановлені терміни її втілення і сформульовані бажані результати.

Формулювати мету треба:

 1.  конкретно;
 2.  з прив'язкою до термінів;
 3.  так, щоб вона мала одиницю вимірювання.

.Для аналізу цілей своєї кар'єри треба відповісти на деякі ключові питання:

 1.  Якого рівня доходу я хочу домогтися?
 2.  Де я хотів би працювати?
 3.  Наскільки важлива для мене могутність організації?
 4.  Якої посади (положення) я хочу домогтися?
 5.  Наскільки важливу роль грають творчий підхід і інновації в моїй роботі?
 6.  Якими будуть ймовірні долі моєї галузі в наступні 10-20 років?
 7.  Якби я був підприємцем, організацію якого рівня я б вибрав?
 8.   Чи хотів би я, щоб мене пам'ятали в майбутньому, і якщо так, то за що?

Процес постановки цілей завершується складанням Вашого особистого життєвого плану (чи плану життя і кар'єри), у якому Ви (з урахуванням усього, про що ми сьогодні з вами говорили) записуєте Ваші найважливіші особисті цілі і цілі кар'єри, а також проміжні цілі для досягнення головних життєвих цілей і терміни їхнього виконання.

Для планування кар'єри важливо знати наступне:

“Малий крок, що починається відразу, дає часом більше ефекту, чим великі, стратегічні задуми, з яких випливають затяжні дії”.

При формулюванні своїх цілей Ви повинні пам’ятати про такі аспекти як фізичний стан, здоров’я, оскільки вони є неодмінною умовою активного життя, успішного самоменеджменту і кар’єри.

Для цього треба передбачати у своїх планах (річних, місячних, тижневих, денних) спортивні заходи: гімнастику, плавання, лижні пробіги, заняття йогою і інш.

Не слід забувати, також, про самоосвіту, підвищення кваліфікації, про свою культурну освіту.

Не беріть на себе занадто багато, тому що нереальні задачі мають мало шансів бути виконаними.

Встановлювати собі конкретні короткострокові цілі, погоджені з вашими довгостроковими, глобальними цілями, необхідно тому, що на шляху до виконання довгострокових цілей іноді ми стикаємося зі зміною зовнішніх умов. Тому, поряд із загальними цілями, важливо, з погляду психологічної мотивації, ставити перед собою і короткострокові досяжні проміжні цілі і домагатися проміжних успіхів.

Ваші особисті цілі з часом можуть змінюватися. Тому треба регулярно переглядати свої цілі, перевіряти, чи зберегли вони свою актуальність для Вас на сучасний момент.

Переоцінка  цілей може відбутися в зв'язку зі зміною навколишнього оточення під впливом ряду факторів, наприклад таких:

 1.  зміна якості життя;
 2.  фінансові й економічні кризи;
 3.  безробіття, що поширюється;
 4.  зміна екологічної обстановки;
 5.  природні катаклізми, стихійні лиха;
 6.   вартість енергоресурсів, що змінюється;
 7.  інші.

Переоцінка Ваших цілей може відбутися також у зв'язку зі зміною Вашої внутрішньої особистої системи цінностей.

Перевіряти, чи зберегли актуальність Ваші цілі, треба систематично, щорічно!


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

49847. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ЖИТТЯ В ПАРЕМІЙНІЙ КАРТИНІ СВІТУ 166.5 KB
  У світлі сьогоденної антропоцентричної парадигми лінгвістики проблема взаємодії мови і культури набуває особливої актуальності. Мова акумулює надбання культури етносу, тому в ній втілені світогляд народу, його досвід, традиції тощо. Важливим терміном для дослідження взаємодії мови і культури є концепт.
49848. ИНФОРМАТИКА. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 130.5 KB
  Информационные системы и технологии направлению подготовки дипломированного специалиста по специальности Информационные системы Общие положения Написание и защита курсовых работ важнейшая форма самостоятельной учебной и научной работы студентов осуществляемая под руководством преподавателя. Целью курсовой работы является подготовка студента к написанию и защите дипломной работы. Допускается вхождение курсовой работы в дипломную работу как в виде целостного раздела так и в виде отдельных фрагментов. Кроме того выполнение...
49849. ИЗУЧЕНИЕ ВЕНТИЛЬНОГО ФОТОЭФФЕКТА 137.5 KB
  В области границы раздела полупроводников р-типа и n-типа образуется так называемый запирающий слой, обедненный основными носителями заряда - электронами со стороны электронного полупроводника и дырками - со стороны дырочного полупроводника.
49850. Операции с одномерными массивами в Delphi 929.12 KB
  Бурное развитие вычислительной техники, потребность в эффективных средствах разработки программного обеспечения привели к появлению систем программирования, ориентированных на так называемую быструю разработку, среди которых можно выделить Borland Delphi и Microsoft Visual Basic. В основе систем быстрой разработки (RAD-систем, Rapid Application Development — среда быстрой разработки приложений)
49851. Проект подстанции для ткацкого цеха №3 предприятия 2.17 MB
  Определяем установленную активную мощность оборудования цеха. Определяем установленную активную мощность технологического оборудования: Ру. Определяем активную установленную мощность для освещения: Р у. Определяем полную активную установленную мощность цеха: Р у = Ру.
49853. Метод вольт-фарадных характеристик барьера 1.96 MB
  Методы определения подвижности носителей заряда Методы определения времени жизни Введение. Метод является основным при контроле концентрации носителей заряда в эпитаксиальных слоях выращенных на сильнолегированной или полуизолирующей подложках. для концентрации свободных носителей Nx = [2 eεε02][d1 C2 dU]1. Таким образом измеряя зависимость емкости барьера от напряжения смещения U можно вычислить концентрацию свободных носителей Nx которая для неоднородного полупроводника зависит от глубины x на которую проникает объемный...
49854. Оптимизация рабочего процесса двигателя 4ЧН8,2/7 2.07 MB
  Описание объекта исследования Оптимизация рабочего процесса Проектирование турбокомпрессора Газодинамический расчет компрессора Профилирование основных элементов турбокомпрессора Рабочее колесо компрессора
49855. Расчет вала електродвигателя 890.5 KB
  Вычисление частоты вращения вала электродвигателя Диаметр звездочки Частота вращения приводного вала Перeдаточное число для червячной передачи U=34.4 Частота вращения вала электродвигателя Выбирается двигатель АИР 80В4 с частотой вращения ротора и мощностью . Распределение мощности по валам: Частота вращения: Крутящий момент Скорость скольжения Выбираем материал третьей группы СЧ1532 Коэффициент нагрузки: Предварительное межосевое расстояние: Принимаем .1 аДля быстроходного вала из рекомендации выбрано: Выбираем Диаметр вала...