40931

Характеристика діяльності й особистості тренера-вчителя фізичної культури.

Лекция

Физкультура и спорт

Характеристика діяльності й особистості тренера вчителя фізичної культури. Основні функції та здібності тренера вчителя фізичної культури. Вимоги до сучасного спортивного тренера. Психологічні аспекти діяльності тренера вчителя.

Украинкский

2013-10-22

99.5 KB

36 чел.

Лекція 1.

Тема 1. Характеристика діяльності й особистості тренера - вчителя фізичної культури. (Лекція - 2 години)

Зміст

1. Основні функції та здібності тренера - вчителя фізичної культури.

2. Характеристики, які складають особистість педагога: моральні, професійні, енергійні.

3. Вимоги до сучасного спортивного тренера.

4.  Психологічні аспекти діяльності тренера - вчителя.

5. Рекомендації майбутнім тренерам

1. Ви майбутній тренер. Викладач спорту. Вихователь. Вчитель спортивної молоді. Ви даруєте їй не тільки радість від досягнутих спортивних успіхів, але й велике, ні із чим не порівнянне задоволення від почуття сили, витривалості, спритності, від придбаного відмінного здоров'я й високої працездатності, від свідомості розвитій волі. Тренерами стають «за покликанням серця».

Це дуже правильно. Адже професія тренера - це, насамперед, покликання, обумовлене добрим відношенням і любов'ю до учнів, бажанням навчати й виховувати їх у дусі моральної чистоти, духовного багатства, фізичного й спортивної досконалості. Відсутністю такого роду спрямованості в роботі в людини, що бажає стати тренером, повинне бути непереборною перешкодою до вибору цієї професії.

Найбільша омана - бачити в тренері лише вузького фахівця який готує своїх вихованців до спортивних рекордів. На жаль, такий не тільки помилковий, але й шкідливий підхід до роботи тренера ще зустрічається. Оцінюючи діяльність спортивного наставника, треба розуміти, що великими спортсменами стають не всі його учні. Але все без винятку повинні  стати всебічно розвиненими, сильними й сміливими людьми.

Тренером високої кваліфікації може стати людина, що присвятила своє життя цієї професії. Не обов'язково, щоб раніше він мав успіхи в спорті. Але завжди важливо майбутньому тренерові пройти шлях оволодіння обраним видом спорту, щоб мати про нього досить конкретні подання. Звичайно, є  випадки, коли людині, що не має фізкультурного утворення й не займався спортом, стає суспільним тренером. Але для цього необхідно багато потрудитися, опановуючи, у порядку самоосвіти необхідними знаннями й навичками. До речі, для тренерів є прекрасна можливість заочно навчатися в інституті фізичної культури й по закінченні - одержати диплом про вище утворення й професію тренера.

Тренера зображують по-різному: те як людини догматичного й грубуватого, прагнучого виховати такої ж якості в спортсменів, що перебувають під його початком, те як невдахи зі свистком на шиї, якому змінила дружина. У деяких випадках це був образ мужнього лицаря із сильною волею й високими моральними принципами, готового захистити своїх юних вихованців від оман, підготувати до життя, сформувати в них позитивні риси характеру й виховати стійкість і мужність.

Основною передумовою педагогічної майстерності тренера є наявність педагогічних здатностей і функцій:

Перцептивні здатності включають педагогічну спостережливість, що дозволяє проникати у внутрішній мир вихованця, розуміти його переживання й стани, бачити  зміни його особистості, помічати позитивні якості й максимально використати їх у процесі виховання, виявляти його інтереси й схильності, прихильності, найбільш авторитетних для нього осіб і використати їхній вплив у педагогічному процесі. Педагогічно спрямована увага дозволяє відбирати факти, значимі для роботи з юними спортсменами, за кожним учинком і дією учня бачити педагогічну ситуацію, що вимагає ретельного аналізу. Розподілена увага дозволяє не упускати з поля зору групу в цілому й кожного вихованця окремо, сполучати фронтальну роботу з індивідуальної.

Конструктивні здатності є умовою успішного проектування й формування особистості й колективу юних спортсменів. Завдяки цим здатностям тренер здатний передбачати результати своєї діяльності, угадувати поводження вихованця в педагогічних ситуаціях. Цьому сприяє педагогічно спрямована уява й педагогічний склад розуму. Конструктивні здатності допомагають тренерові аналізувати педагогічну ситуацію й вибирати єдино вірне в кожному випадку засіб впливу на особистість і колектив.

Дидактичні здатності дозволяють найбільше дохідливо передавати викладає матеріал, що, відповідним чином конструюючи його й адаптуючи до особливостей особистості вихованців, стимулювати їхню самостійну думку, відтворити увага, переборювати розслабленість, млявість й апатію на заняттях. Ці здатності допомагають тренерові постійно вдосконалювати методи передачі знань юним спортсменам, проводити заняття творчо.

Експресивні здатності проявляються в найбільш ефективному з педагогічної точки зору вираженні своїх думок, знань, переконань, почуттів за допомогою мови, міміки й пантоміми. Мова тренера завжди повинна відрізнятися внутрішньою силою, переконаністю. Велике значення мають культура мови, гарна дикція, емоційне, але чітка побудова фраз, відсутність стилістичних і граматичних погрішностей, уміння говорити експромтом. Жести й міміка пожвавлюють мову, роблять її більше образної, емоційно насиченої. Тренер повинен різноманітити свою мову гумором, жартом, доброзичливою іронією.

Комунікативні здатності допомагають тренерові встановлювати з вихованцями найбільш сприятливі взаємини. Коммуникативність тренера найбільше яскраво проявляється в його педагогічному такті, умінні уникати конфліктів, як з юними спортсменами, так і серед них. У комунікативних здатностях велике місце займає эмпатія, тобто здатність емоційно озиватися на переживання інших людей. Комунікативні здатності проявляються в спілкуванні не тільки з юними спортсменами, але й з усіма, хто може бути притягнутий до виховної роботи з дитячими спортивними колективами.

Организаторскі здатності тренера проявляються в організації життя й побуту юних спортсменів, їхнього навчання, праці, відпочинку, у діловитості при проведенні всіляких заходів, у встановленні ділових внутріколективних зв'язків і відносин. Вони включають здатність оцінювати обстановку, приймати рішення й домагатися їхнього виконання. Організаторські здатності залежать від цілого комплексу особистісних якостей тренера (швидкості й гнучкості мислення, рішучості, витримки, наполегливості, вимогливості, почуття відповідальності за виховання підлітків і т.п.).

Академічні здатності (здатності до наукових досліджень, узагальнення свого досвіду) необхідні тренерові для постійного вдосконалювання в області психології й педагогіки, впровадження у свою діяльність науково-дослідних методів роботи.

Гностичні здатності й функції. Для реалізації своїх професійних обов'язків тренер повинен мати певні педагогічні здатності, які визначаються його особистісними якостями й сукупністю знань, умінь і навичок. Опитування тренерів різної кваліфікації й спеціалізації дозволив ранжировати ці функції по ступені значимості.

1. Керування техніко-тактичною підготовкою спортсменів.

2. Підвищення особистого професійного й культурного рівня.

 1.  Організація виховної роботи в колективі.
 2.   Планування процесу підготовки спортсменів.
 3.  Керування вольовою підготовкою спортсменів.
 4.  Контроль ходу тренувального процесу й стану спортсменів.
 5.  Керування фізичною підготовкою спортсменів.
 6.  Керування змагальною діяльністю спортсменів.
 7.  Фінансове забезпечення процесу підготовки, пошук спонсорів й організація діяльності комерційних структур.

10. Проведення спортивного відбору.

 1.  Організація відбудовних процедур.
 2.  Керування теоретичною підготовкою спортсменів.
 3.  Організація тренувальних зборів.
 4.  Рішення організаційних питань підготовки.

15. Надання медичної допомоги при хворобах і травмах.

 1.   Організація й проведення змагань.
 2.  Контроль за загальноосвітнім навчанням спортсменів.
 3.  Облік роботи й складання звітності.
 4.  Участь у науково-методичній роботі.
 5.  Участь у суддівстві змагань.
 6.  Підготовка тренерів і суддів.

Такий перелік завдань, до рішення яких повинен бути готів фахівець, що обрав для себе тренерський життєвий шлях і поставив собі метою створення професійної системи підготовки спортсменів.

Педагогічна діяльність тренера дитячого і юнацького спорту, як і діяльність учителі фізичної культури, має складну структуру й значні відмінності від інших педагогічних професій.

Сполучення високого рівня знань в області біологічних і психологічних процесів, які відбуваються в період активного росту й розвитку юного спортсмена, засобів, методів і форм педагогічного й тренувального впливу, висока фізична й технічна підготовленість жадає від тренера дитячого і юнацького спорту комплексу педагогічних і спеціальних здатностей.

2. Педагог (гречок. - вихователь, наставник) - особа, що веде практичну роботу в області виховання й навчання як дорослих, так і підростаючого покоління.

Спортивний тренер — це, насамперед, педагог, що не тільки займається навчанням техніці рухів і розвитком фізичних здатностей, але й формує особистість майбутнього громадянина, а основу цієї діяльності й становлять педагогічні здатності.

Спортивний тренер повинен уміти бачити в «бридкому каченяті прекрасного лебедя» і вміло застосувати сучасну методику тренування для виховання особистості.

Тренер повинен вести учнів до висот спортивної майстерності, фізичного вдосконалювання й здоров'я. Але як важливо не випустити з уваги найперше завдання - завдання виховання людини.

До майбутнього тренера, пред'являються дуже високі  вимоги. Ви - педагог, що виховує моральність,  психолог, що формує в неї вольові якості, гігієнист, що  визначає режим спортсменів, фізіолог, що розуміє  процеси, що відбуваються під впливом тренувальних навантажень. Ви повинні відмінно знати теорію свого виду спорту, техніку й тактику, методику навчання, засоби й методи виховання сили й витривалості, швидкості й спритності, сміливості й рішучості, планування, визначення величини навантаження й багато чого іншого. Особливі знання потрібні, щоб підготувати спортсмена або команду до змагань, щоб у потрібний день і годину вони могли досягти найвищої спортивної форми.

Кожен тренер, закоханий у свою професію й цілком віддається шляхетній справі виховання молоді, може досягти вищого результату - підготувати майстрів міжнародного класу, дати поповнення в збірну команду країни.

Тренер - головний, незамінний носій наукових і методичних знань, педагогічного навчання й практичного досвіду. Він озброюєте учнів техніками й тактикою, даєте їм силу й витривалість, збагачуєте знаннями й досвідом. Він учитель, друг і порадник спортсмена. І яких би висот він не досяг (на цьому шляху спортсмен теж придбає більші знання й досвід), спортивний тренер - наставник для нього, завжди опора, завжди більше знаючий.

Не треба зупинятися на досягнутому. Треба постійно вдосконалювати підготовки ваших спортсменів, виводити їх на нові результати, опановувати новими рубежами навантажень, сполучати їх з оптимальним відновленням, поліпшувати техніку й тактикові, багато чого іншого.

Майбутнім тренерам треба постійно вивчати статті й книги по вашій спортивній спеціалізації. У них є дуже важливі для вас особливості техніки й тактики, методики розвитку якостей, що відповідають виду спорту. І є величина навантажень, виражена в цифрах, і конкретні строки планування й багато чого іншого. Там же мова йде про спеціальне тренування, про вибір для неї засобів, методів і навантажень, приводяться приклади підготовки найсильніших атлетів і команд.

Майбутні тренера повинні вміло володіти засобами виміру дій і переміщень спортсменів, користуватися різною апаратурами для фіксації техніки рухів, виміру швидкості, сили й витривалості, одержання кінематичних і динамічних характеристик, для визначення эргометричні витрати й інші показники. Тренери в сучасному спорті усе ширше використають електронні апаратури, що не тільки фіксує й контролює, але й нагромаджуючу в персональному комп'ютері дані про спортсменів і прогнозуючий їхній потенціал, повинні також знати пристрій і можливості інвентарю, снарядів і тренажерів, що вимагаються у вашому виді спорту.

Тренера не мають забувати  - щоб творити нове, треба добре знати створене раніше.

Тренер - спортивний педагог і наставник, що має вплив на своїх учнів нерідко більше значне, чим школа й батьки. Однак у всіх випадках тренер повинен працювати з ними в контакті.

Тренер -  незаперечний авторитет для учнів, і буде завжди для них прикладом. Необхідно стежити за своїм зовнішнім виглядом. Підігнана по фігурі, чиста спортивна форма на заняттях обов'язкова й для вас. Учні не простять вам появи хоча б раз у неохайному виді. Навіть поза заняттями. І, звичайно, ви не повинні курити, уживати спиртного.

3. Крім педагогічних здатностей тренер повинен бути творчою особистістю. (Уміння виробляти нові способи впливу, знаходити нові варіанти рішення педагогічних завдань у процесі виховання й навчання, передбачати труднощі й вчасно їх усунути).

Творча діяльність немислима без фантазії й уяви, інтуїції й натхнення.

Натхнення й розум. Розум контролює настрій. У якому би стані не перебував тренер, створюючи творчий задум тренування, гри, виховного процесу, він не повинен губити здатність до спостереження й самоспостереження. У процесі творчої роботи розум іде за натхненням, усуваючи всі липшее, підшукуючи все саме необхідне.

Імпровізація — це творчість тренера в спілкуванні з дітьми в момент якогось здійснення педагогічного задуму. Вона має на увазі здатність тренера оцінювати ситуації, учинки, приймати рішення на основі власного досвіду.

Успішність імпровізації залежить: від психолого-педагогічної підготовки тренера; уміннями управляти своїм психічним станом; умінням спілкуватися; добре знати свій предмет; володіти матеріалом; добре знати свій колектив.

Інтуїція. Тренерові необхідно моментально знаходити рішення. Така ситуація вимагає активного інтуїтивного мислення. Передбачення ситуації в уміння вчасно відреагувати й знайти правильні рішення.

Фантазія й уява. Фантазія - це гра розуму, а уява - гра почуттів. Ці обидва процеси повинні протікати одночасно. У своїй уяві тренер діє по обставинах, які створює його фантазія. Інакше кажучи, він подумки програє той захід яке збирається організувати.

Почуття ритму! Усяка дія людини. Колективу має свій темп, ритм. Ми живемо в ритмі. Ритм має й кожну подію, слово, дію. Тренерові треба відчути цей ритм (своє команди, колективу) і реалізувати його в поясненнях і діях. Якщо в темпераментному колективі тренер буде маруд , повільним, то він ніколи не вирішить поставлене завдання.

Спостережливість. Без спостережливості немає знання життя, а без знання життя немає педагогічної творчості. Спостерігаючи за поводженням своїх вихованців, тренер повинен відтворювати в собі всієї їхньої дії, щоб проаналізувати ситуацію. Без цих якостей не можна стати гарним тренером.

Кілька рад майбутнім тренерам:

1. Тримаєте правильну поставу - пряма спина, розгорнуті плечі, злегка піднята голова. Прекрасний приклад - тренери зі спортивній гімнастиці й самим гімнастам. Зверніть увагу на свою ходу - вона повинна бути легкої й природної. Уникайте розгонистих жестів - нехай вони будуть скупі, але досить виразні. Зрозуміло, при показі вправ - амплітуда рухів соответственна .Розмовляючи, не перебільшуйте міміку, не смійтеся занадто голосно. У манерах не будьте вигадливими, не намагайтеся походити на кого-небудь. У кожного є свої особливості, і ви будьте самим собою.

2. Розмовляйте з учнями доброзичливо, не будьте багатослівні, умійте вислухати, вникніть у сказане й тоді відповідайте. Квапливість - поганий помічник у вашому спілкуванні з учнями. Будьте стримані.  Ніколи не підвищуйте голос, не кричите й не стращайте. Не застосовуйте жаргонних слів й оборотів. Не карайте учнів ні словом лайливим, ні фізично (це вже гарно для вас). Для цього у вас є потужні засоби: відсторонення від тренування, участі в змаганні, виїзду з колективом за місто. А самий головний засіб - обговорення на групі.

3. У своїх відносинах з учнями тренер повинен пам'ятати відоме виречення: «Не завжди говори що думаєш, але завжди думай, що говориш».

4. Умійте бути строгим, коли цього вимагають обставини. Але ваша доброзичливість, прихильність до учнів жадає від вас у всіх випадках обговорення порушень, спокою й мудрих рішень, що дозволяють винному виправитися.

5. Умійте й не помітити невеликого порушення прийнятого розпорядку, не робіть зауважень по дрібницях. Ураховуйте ненавмисні відступи від правил. Якщо ви будете часто робити зауваження й догани, то багато чого втратите у своєму авторитеті.

6. Не демонструйте своєї реакції на програш вашої
команди або поразка учня в змаганні. Як би не
було вам неприємно, будьте витримані й під час і після
змагання. Усяка поразка в спорті вимагає уважного аналізу й висновків, що дозволяють поліпшити підготовленість спортсменів. Тому й говорять
, «поразка – перший шлях до перемоги»

7. Помнете слова народної мудрості: «Добре слово лікує, а зле калічить». Не упускайте можливість похвалити учня, якщо він заслужив. Добре слово - один з найсильніших засобів виховання

8. Ви повинні йти до того, щоб ваші новачки рік у рік ставали усе більше знаючими, досвідченими, і це - застава їхній спортивний ріст 

Яка ж особистість ідеального тренера?

4. Тренери й спортсмени можуть кожний по-своєму визначити особистісні характеристики ідеального тренера. Можливо, що як модель вони виберуть знайомого їм тренера, що підготував спортсменів високого класу, або створять збірний образ на підставі безпосереднього спілкування й роботи з декількома тренерами.

Професійні тренери мають твердий характер, досить стійкі до стресу, пов'язаному зі спілкуванням з журналістами, уболівальниками, а також до реакцій на їхню роботу з командою. Для тренерів, що працюють із національними й збірними командами, характерні емоційна зрілість, незалежність, твердість і реалістичність поглядів. Вони не схильні показувати заклопотаність, уміють добре володіти собою. Крім того, що тренери, як представники певної соціальної групи, мають високі показники по шкалі авторитарності.

Отже, аналізуючи сказане, можна підкреслити, що подання про ідеальну особистість тренера існують як у спортсменів, так й у тренерів. Однак успіх у тренерській роботі, видимо, значною мірою залежить від знань, якими володіє тренер, від того, як будує він свої відносини зі спортсменами й командою, як підносить свої знання. Здатність тренера виконувати ту роль, що очікують від нього спортсмени, у сполученні з його професійними знаннями цілком може компенсувати деякі його особистісні недоліки.

Авторитарність тренера Деякі спортсмени, що звикли підкорятися авторитету, очікують від тренера домінуючого поводження. Тому тренери нерідко поводяться саме так, щоб задовольнити потреби спортсменів.

Можна відзначити наступні переваги домінуючого поводження тренера:

1. Невпевнений у собі спортсмен буде почувати себе впевненіше й спокійніше в стресових ситуаціях.

 1.  Агресивність, викликана авторитарністю, спрямована не на тренера, а на боротьбу із суперниками або сприяє більше активним діям спортсмена (наприклад, швидше біжить, далі метає).
 2.  Авторитарне поводження тренера може відповідати дійсним потребам спортсмена, і в цьому випадку він виступить краще звичайного.

У цілому тренер, що домагається успіху, це людина, здатна грати кілька ролей залежно від конкретної ситуації й розходжень у характері спортсменів. Це, однак, не означає, що тренер повинен приховувати свої щирі почуття й принципи. Авторитарність іноді може бути корисної. Проте, у ряді випадків доцільніше більше орієнтуватися на думку групи, чим на думку лідера.

Емоційний тренер. Самовладання – це одне з головних  і бажаних якостей тренера. Спортсмени хочуть бачити в тренері людини,  здатного приймати важливі рішення в стресових ситуаціях, щоб він зберігав гнучкість і не губив контроль над собою при рішенні складних тактичних завдань.

Все це дозволяє рекомендувати тренерам ряд мер обережності під час тренувань й особливо на змаганнях, де виступають їхні вихованці:

 1.  Для спортсменів у стресових ситуаціях не  бажано надмірно емоційне  поводження тренера.
 2.  Тренер повинен звертати увагу на підтримку своєї фізичної форми щоб забезпечити нормальну адаптацію організму до несподіваних змін серцево-судинної системи в ситуаціях, пов'язаних з більшими емоційними навантаженнями. Доцільно виконувати під час тренувань і після них фізичні вправи. У ряді випадків, особливо після напружених змагань, активні фізичні вправи будуть сприяти нормалізації емоційного стану тренера.
 3.  Надмірно емоційне поводження тренера, прояв порушення, агресивності й т.п. під час змагань може негативно позначитися не тільки на спортсменах, але й на глядачах, викликавши в них спалаху агресивності й асоціального поводження.

Таким чином, фізіологічно можна пояснити, чому тренер відчуває потребу проявляти рухову й емоційну активність під час тренувань і змагань. З іншого боку, самі спортсмени хотіли б, щоб їхні тренери, хоча б зовні, зберігали самовладання. Тому обов'язковим для тренера варто вважати підтримка високого рівня фізичної підготовленості для того, щоб емоційні навантаження під час змагань і тренувань не робили небажаного впливу на його організм.

З іншого боку, тренер, що зовні спокійно приймає невдачі й порушення правил з боку суперників, може вважатися байдужим. Спалаху обурення можливі лише в ситуаціях, де вони дійсно доречні. У противному випадку вони втратять свій ефект і можуть лише негативно впливати на стан і здоров'я самого тренера.

Тренер-новатор  Тренер-новатор повинен бути готів охоче йти на розумний ризик, не бути занадто консервативним, мати достатній інтелектуальний розвиток. Такий тренер прагне до особистих контактів з відомими тренерами й фахівцями в себе в країні й за рубежем. Їх відрізняє схильністю до ризику й швидкістю прийняття нового методу тренування. Вони здатних впроваджувати нові ідеї у свою роботу. Тренер-новатор більше творчий і перспективний.

Такі люди, звичайно відрізняються «готовністю сприймати нове», «спонтанні й експресивні».

З Найважливішим аспектом характеристики особистісних якостей тренера є педагогічна діяльність. Гарна робота тренера подібна до гарної роботи вчителя на всіх рівнях, включаючи як навчальну, так і позашкільну роботу.

Педагогічна якість тренера залежить:

1. Оволодіння фактичним матеріалом залежить від ясності викладу, виразності й уміння тренера піднести матеріал тим, яких навчають,;

2. Ступінь розуміння матеріалу спортсменами залежить від енергійності, що проявляє тренером і його манери викладу матеріалу;

3. Доброзичлива атмосфера в колективі залежить від поводження тренера, що помірковано контролює тих, яких навчають, і допускає відому
волю їхніх дій.

Жінки-тренери Якості жінок-тренерів повинні бути аналогічні тим, які бажані для чоловіків. Вони повинні добре управляти людьми, проявляти твердість характеру, бути емоційно стійкими й мати гарний кругозір у своєму виді спорту, мати достатній рівень інтелектуального розвитку.

 

5. Рекомендації тренерам

На підставі того, що було сказано вище, тренерам можна рекомендувати не тільки не уникати, а, навпаки, прагнути одержати кваліфіковане професійне вміння.  Це допоможе тренерам у роботі.

1. Він зможе виявити спортсменів у своїй команді, з якими йому легко або важко працювати, установити взаєморозуміння. Звичайно тих спортсменів, хто схожий по своїх особистісних особливостях на тренера, йому легше зрозуміти, тоді як з тими, хто відрізняється від нього, можливі утруднення в спілкуванні й взаємодії.

2. Спортсменів, чиї особистісні особливості не збігаються з особливостями їхнього тренера, можна прямо або побічно прикріпити до іншого тренера цієї команди (якщо їх трохи) або направити до тренера іншої команди для консультації й індивідуальної допомоги.

 1.  До роботи зі спортсменами, особливо в індивідуальних видах спорту й у відповідальні періоди змагань, можна залучати тренерів з різними особистісними характеристиками.
 2.  Сильнозбудженних тренерів бажано ізолювати від учасників і від команди тоді, коли емоційне пере порушення на змаганнях може перешкодити виступу спортсменів або команди. Тренерові з недостатнім самовладанням і витримкою бажано уникати навіть поверхневих контактів із гравцями. Рівень емоційного порушення такого тренера найчастіше перевищує оптимальний. У цьому випадку контакт спортсменів зі збудженим тренером у складний момент змагальної ситуації швидше за все погіршить результати.
 3.  Тренерам з низьким рівнем емоційного самоконтролю варто звернутися за порадою до  лікаря, що порекомендує заспокійливі
  засоби, психотерапевтичні методи регуляції емоцій або спеціально підібрані програми фізичних вправ для заспокоєння стану на час відповідальних змагань.
 4.  Тренери повинні спеціально спостерігати й вивчати особливості поводження й діяльності гарних викладачів, щоб удосконалювати свої навички спілкування зі спортсменами. Тренер підвищить ефективність процесу навчання, якщо буде гнучко підходити до своїм вихованцям, активно використовуючи наочні приладдя й показ.

7. Тренер може одержати інформацію про своє поводження не тільки від психологів, але й у спілкуванні зі своїми помічниками, адміністраторами, уболівальниками й спортсменами. Він може довідатися, наскільки його поводження відбиває такі особистісні якості, як самоконтроль, агресивність, інтелектуальний розвиток, творчість й інших. Самооцінка тренера навіть його результати в особистісних тестах можуть бути не настільки показові, якось враження, що він робить на інших людей своїм поводженням і дією.
8. Поводження тренера повинне бути досить гнучким. Коли це необхідно, він повинен уміти проявляти владу, діяти з позиції сили, іноді користуючись й авторитарними методами. В інших випадках, наприклад при оцінці нових методів тренування або при розробці нових тактичних варіантів, доцільно застосовувати більше м'які й демократичні методи.

Важливу роль грають і такі якості, як сприйняття, творчий підхід, розумна оцінка доцільного й недоцільного. Іноді тренерові доводиться бути й догматичним, що особливо коли володіють недостатнім досвідом спортсмени виявляються на змаганнях у стресовій ситуації.

Надмірна авторитарність тренера не тільки заважає розвитку особистості й незалежності спортсменів, по й обмежує його власне бажання прийняти нові й ефективні методи тренування й різні тактичні розробки.

      


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7445. Административно-правовое регулирование реализации прав, свобод и обязанностей граждан 206 KB
  Административно-правовое регулирование реализации прав, свобод и обязанностей граждан ПЛАН Введение Понятие и механизм административно-правового регулирования. Административно-правовое обеспечение прав и свобод граждан. Администрат...
7446. Система управленческого учета на предприятии ЗАО Мензелинский хлебозавод 201 KB
  Система управленческого учета на предприятии ЗАО Мензелинский хлебозавод ВВЕДЕНИЕ Переход к рыночным отношениям совершенно по-иному определяет место предприятия экономике. Эффективность его работы во многом зависит от управленческой деятельности, об...
7447. Расчет параметров и изучение структуры гидропривода агрегатного станка 359 KB
  ЗАДАНИЕ на курсовую работу по дисциплине: Гидравлика Тема проекта: Расчет параметров и изучение структуры гидропривода агрегатного станка Технические условия: диаметры трубопроводов гидролиний dтр=12 мм нагрузка на агрегатную головку в период рабоч...
7448. Исследование имиджа фирмы The Coca-Cola Company 89.9 KB
  Введение В современных рыночных условиях функционирует множество организаций, часть из которых является лидерами рынка, другие же распадаются, не выдержав конкуренции. Именно конкуренция заставляет организации бороться за право существования на рынк...
7449. Марковские модели систем 114.79 KB
  Марковские модели систем Введение Основные понятия теории Марковских цепей ввел А.А. Марков в 1907г. С тех пор эту теорию развивали многие ведущие математики. В последнее время обнаружилась важная роль цепей Маркова в биологических и социологических...
7450. Финансовые проблемы формирования и использования оборотных средств предприятия 241 KB
  Финансовые проблемы формирования и использования оборотных средств предприятия ВВЕДЕНИЕ Оборотные средства являются одной из составных частей имущества предприятия. Состояние и эффективность их использования - одно из главных условий успешной деятел...
7451. Разработка базы данных Абитуриент средствами Microsoft Access 1.11 MB
  Разработка базы данных Абитуриент средствами Microsoft Access I. Введение Для принятия обоснованных и эффективных решений в производственной деятельности, в управлении экономикой и в политике современный специалист должен уметь с помощью компьютеров...
7452. Планирование воспитательной работы классного руководителя (по Е.Н. Степанову) 141.5 KB
  Планирование воспитательной работы классного руководителя (по Е.Н. Степанову) Трудно представить жизнедеятельность образовательного учреждения без его перспективного и календарного плана, без плана подготовки и проведения школьного мероприятие...
7453. Изучение и анализ гражданско-правого регулирования лизинговых отношений в предпринимательской деятельности 48.08 KB
  Введение Лизинг (финансовая аренда) - это разновидность арендных отношений, в результате которых лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у определенного им продавца и предоставить второму это имущест...