40973

Причини міжнародної міграції робочої сили

Лекция

Мировая экономика и международное право

Міжнародна міграція робочої сили. Причини міжнародної міграції робочої сили Основні етапи міжнародної міграції робочої сили. Сучасні центри притягання робочої сили.

Украинкский

2013-10-22

85 KB

1 чел.

Лекція 8. Міжнародна міграція робочої сили………………………….

8.1. Причини міжнародної міграції робочої сили…………………………

8.2. Основні етапи міжнародної міграції робочої сили……………….......

8.3. Сучасні центри притягання робочої сили……………………………..

8.4. Наслідки переміщення трудових ресурсів………………………….....

8.5. Україна в міжнародних міграційних процесах…………………….....

Запитання для самоконтролю……………………………………………….

8.1. Причини міжнародної міграції робочої сили

Міжнародна міграція робочої сили – це переміщення робочої сили з однієї країни в іншу на строк більший ніж один рік.

Зараз у світі намічається близько 30 млн. трудящих, які працюють за межами батьківщини, а якщо додати членів їхніх родин, мігрантів сезонників та нелегальних мігрантів, то ця цифра збільшується в 4-5 разів і сягає понад 120 млн осіб Більш половини мігрантів – вихідці з країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою. За останні 5 років промислово розвинуті держави прийняли 12 млн мігрантів з цих країн, тобто щорічний приток мігрантів складає у середньому 2,3 млн осіб, з них 1,4 млн вирушають у Північну Америку та 800 тис. – у Європу.

Міжнародна міграція включає два основні взаємопов’язані процеси: еміграційний та імміграційний.

Еміграція – це виїзд робочої сили з однієї країни в іншу.

Імміграція – це в'їзд робочої сили до приймаючої країни.

Рееміграція – повернення робочої сили в країну еміграції (на батьківщину).

Основні форми міграційних процесів:

 •  постійна міграція. Ця форма переважала до Першої світової війни і характеризувалася тим, що значні маси людей назавжди покидали свої країни і переселялись на постійне місце проживання до США, Канади, Австралії тощо. Переселення у зворотному напрямку було незначним;
 •  тимчасова міграція, що передбачає повернення мігрантів на батьківщину по закінченню певного строку. У зв'язку з цим слід відзначити, що сучасна трудова міграція набула ротаційного характеру;
 •  нелегальна міграція, яка надто вигідна підприємцям
  країн
  -мігрантів і становить своєрідний резерв необхідної їм дешевої робочої сили.

Міжнародна міграція робочої сили зумовлена чинниками внутрішнього економічного розвитку кожної окремої країни і зовнішніми чинниками; станом міжнародної економіки в цілому та економічними зв'язками між країнами.
У певні періоди рушійними силами міжнародної трудової мобільності можуть виступати також політичні, військові, релігійні, національні, культурні, сімейні та інші соціальні чинники. Причини міжнародної трудової міграції можна також зрозуміти лише як конкретну сукупність названих чинників.

Традиційно (в неокласичній теорії) основну виділяють економічну причину міжнародної трудової міграції, пов'язану з масштабами, темпами та структурою накопичення капіталу.

Відмінності в темпах накопичення капіталу зумовлюють відмінності сил притягання або відштовхування робочої сили в різних регіонах світового господарства, що в кінцевому підсумку визначає напрямки переміщення цього чинника виробництва між країнами.

Рівень та масштаби накопичення капіталу справляють безпосередній вплив на рівень зайнятості працездатного населення і, отже, на розміри відносного перенаселення (безробіття), яке є основним джерелом трудової міграції.

Темпи і розміри накопичення капіталу у свою чергу певною мірою залежать від рівня міграції. Ця залежність полягає в тому, що порівняно низька заробітна плата іммігрантів і можливість знизити оплату праці вітчизняним працівникам дозволяє знизити витрати виробництва і тим самим збільшити нагромадження капіталу.

Причиною переміщення робочої сили є зміни в структурі потреб і виробництва, спричиняє науково-технічним прогресом.

Отже, міжнародна трудова міграція – це насамперед форма руху відносно надлишкового населення з одного центру накопичення капіталу до іншого.

8.2. Основні етапи міжнародної міграції робочої сили

Історично міжнародне переміщення трудових ресурсів проходить
4 етапи.

I етап міжнародної міграції безпосередньо пов'язаний з промисловою революцією, яка здійснилась у Європі в останній третині XVIII – середині
XIX ст. Наслідком цієї революції стало те, що накопичення капіталу супроводилося зростанням його органічної будови. Остання привела до утворення "відносного перенаселення", що викликало масову міграцію з Європи до Північної Америки, Австралії, Нової Зеландії. Цим було започатковано формування світового ринку праці.

Формування світового ринку праці сприяло:

 •  економічному розвитку в країнах імміграції, оскільки задовольняло гостру потребу цих країн у трудових ресурсах в умовах високих темпів накопичення капіталу і відсутності резервів залучення робочої сили;
 •  колонізації малозаселених районів землі і втягуванню в систему світового господарства нових країн.

II етап міжнародного переміщення трудових ресурсів охоплює період з 80-х років XIX ст. до Першої світової війни.

В цей період значно зростають масштаби нагромадження капіталу, характерною рисою якого виступає посилення нерівномірності цього процесу в рамках світового господарства.

Високий рівень концентрації виробництва та капіталу в передових країнах (США, Великій Британії та ін.) зумовлює підвищений попит на додаткову робочу силу, стимулює імміграцію з менш розвинутих країн (відсталих країн Європи, з Індії, з Китаю тощо). За цих умов змінюється структура та кваліфікаційний склад мігрантів. На початку XX ст. основну масу мігрантів становила некваліфікована робоча сила.

III етап розвитку міжнародної міграції охоплює період між двома світовими війнами.

Особливість цього етапу – скорочення масштабів міжнародної трудової міграції, в тому числі міжконтинентальної міграції і навіть рееміграції з класичної країни-іммігранта – США.

Це було зумовлено такими причинами:

 1.  наслідками світової економічної кризи 1929-1933 рр., що проявились у зростанні безробіття в розвинутих країнах, і необхідності обмеження міграційних процесів;
 2.  замкнуто-тоталітарним характером розвитку СРСР, котрий виключив його з кола країн-емігрантів робочої сили.

IV етап розвитку міжнародної міграції робочої сили розпочався після Другої світової війни і триває понині.

Цей етап, зумовлений НТР, монополізацією міжнародних ринків праці і капіталу, процесами інтернаціоналізації та інтеграції.

Його характерні риси:

 •  зростання внутрішньоконтинентальної міграції, зокрема, в Європі та Африці;
 •  зростання попиту збоку сучасного виробництва на висококваліфіковані кадри, виникнення нового виду трудової міграції, який отримав назву "відплив умів";
 •  посилення державного і міжнародного регулювання трудової міграції.

На сьогоднішній день сформувалися такі напрямки міжнародної міграції робочої сили:

 •  міграція з країн, що розвиваються, до промислово розвинутих країн;
 •  міграція в межах промислово розвинутих країн;
 •  міграція робочої сили між країнами, що розвиваються;
 •  міграція наукових працівників та кваліфікованих фахівців з промислово розвинутих країн до країн, що розвиваються;
 •  міграція з колишніх соціалістичних країн до розвинутих країн;
 •  міграція робочої сили в межах колишнього СРСР.

8.3. Сучасні центри притягання робочої сили

Основними країнами виходу мігрантів є Китай (303 тис чол.); Мексика (267 тис чол.); Індія (222 тис чол.); Філіппіни (184 тис чол.) та Індонезія (180 тис чол.).

Серед найважливіших центрів притягання іноземних працівників, які визначають сучасні напрямки міжнародної трудової міграції, звичайно виокремлюють: Північно- та Південно-Американський регіон, Західну Європу, Південно-Східну та Західну Азію. Наприкінці XX ст. щорічний приплив становив пересічно 2,3 млн. чол.; з них 1,4 млн. чол. прямували до Північної Америки, а 800 млн. чол. – до Європи. Найбільшими центрами залучення мігрантів виступають США та Канада (їх готовність приймати іноземців оцінюється відповідно в 1,1 млн. чол. та 211тис. чол.).

Для сучасних європейських міграцій характерні такі напрямки: з менш розвинутих країн Південної та Східної Європи (Греції, Іспанії, Туреччини, Польщі, Угорщини та ін.) до високо-розвинутих країн Західної та Північної Європи (Франції, Англії, Німеччини, Швеції тощо), з країн Північної Африки, Індії, Пакистану на західноєвропейський ринок праці; переїзд робітників з однієї високо розвинутої країни до іншої.

Збільшилась еміграція до країн Європейського Союзу. Чисельність іноземців, що мешкають сьогодні в країнах ЄЄ, досягає 17-21млн чол. З них
12-14 млн. чол. (близько 4% населення ЄС) прибули з країн, що не є членами Союзу: 29% мігрантів є громадянами Туреччини і колишньої Югославії; 20,7% – громадянами країн Африки, 7% – Америки, 13,6% – Азії, 7,8% – країн ЦСЄ. Серед країн ЄС, що прийняли іноземців, перші місця посідають: Німеччина (понад 7 млн. чол.); Франція (близько 5млн.чол.) та Велика Британія (близько 3 млн. чол.). Основними країнами виходу мігрантів для Німеччини є Туреччина, країни колишньої Югославії, Італії, Греції та Польщі, для Франції – Алжир, Марокко, Португалія, для Великої Британії – Індія.

Важливим центром притягання робочої сили залишається Австралія. Новим пунктом концентрації інтернаціональних загонів робочої сили став район Перської затоки, де ще у 1975 р. загальна чисельність немісцевого населення в 6 країнах (Бахрейні, Кувейті, Омані, Катарі, Саудівській Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратах) становила 2 млн. чол., а на початку ХХІ ст. –
4 млн. чол., або майже 40% всього населення. Більша частина арабських емігрантів надходить з Палестини, Єгипту, Іраку, Сирії, Йорданії.

На Африканському континенті центри притягання – країни Південної та Центральної Африки. Загальна чисельність мігрантів в усіх країнах Африки досягає 6 млн. чол.

Що стосується структури мігруючої робочої сили, то тут можна встановити такі основні закономірності. Структуру робочої сили, що мігрує до промислово розвинутих країн і між самими розвинутими країнами, характеризують два моменти:

Перший: висока частка висококваліфікованих та наукових кадрів, необхідних для розвитку напрямків науково-технічного прогресу. Промислово розвинуті країни стимулюють таке переміщення робочої сили із правом одержання статусу постійного резидента.

Так питома вага іноземців серед інженерів у США становить понад 10%, лікарів – понад 20

Другий: значна частка робочої сили для галузей з фізично важкими, малокваліфікованими і непривабливими видами праці. Наприклад, у Франції емігранти становлять 25% всіх зайнятих у будівництві, 1/3 – в автомобілебудуванні. В Бельгії вони становлять половину всіх шахтарів,
у Швейцарії – 40% будівельних робітників.

8.4. Наслідки переміщення трудових ресурсів

Наслідки міжнародної міграції робочої сили досить різноманітні. Вони проявляються як у країнах, що експортують робочу силу, так і в країнах, що імпортують її, приносячи певні вигоди та втрати обом сторонам, хоча, як видно з аналізу, вигод більше в країнах-імпортерах робочої сили, а в країнах- експортерах у цілому втрати перевищують вигоди. Світ у цілому виграє, оскільки свобода міграції дає людям змогу переміщуватись до країн, де вони можуть внести більший чистий доход у світове виробництво.

Країни, що приймають робочу силу, отримують такі переваги:

а) в країні, що ввозить робочу силу, особливо кваліфіковану, прискорюються темпи зростання економіки: додатковий попит на товари та послуги іммігрантів стимулює зростання виробництва і створює додаткову зайнятість у країні їх перебування;

б) підвищується конкурентоспроможність вироблюваних країною товарів внаслідок зменшення витрат виробництва, пов'язаного з більш низькою ціною іноземної робочої сили і можливістю стримувати зростання заробітної плати місцевим робітникам через підвищену конкуренцію на ринку праці;

в) приймаюча країна виграє за рахунок податків, розмір яких залежить від кваліфікаційної та вікової структури іммігрантів. Висококваліфіковані фахівці, що вже володіють мовою приймаючої країни, відразу стають великими платниками податків;

г) значний доход приносить трансфер знань з країни еміграції. При імпорті кваліфікованих працівників і наукових кадрів приймаюча країна економить на витратах на освіту та професійну підготовку. Так, у США 230 членів Національної академії наук, 33% лауреатів Нобелівської премії – іммігранти;

д) іноземні робітники часто розглядаються як певний амортизатор на випадок зростання безробіття: вони можуть бути звільнені у першу чергу.

е) іммігранти поліпшують демографічну картину розвинутих країн, які потерпають від старіння населення. У Німеччині, Франції, Швеції 10% усіх новонароджених з'являються в сім'ях переселенців, у Швейцарії – 24%,
у Люксембургу – 38%.

До негативних наслідків, породжених імміграцією, відносяться: соціальні чвари, конфлікти, загострення міжнаціональних проблем, злочинність тощо.

Країни-експортери робочої сили також отримують певні вигоди:

а) зниження рівня безробіття і, як наслідок, соціального напруження в країні;

б) безоплатне навчання робочої сили новим професійним павичкам для країни-експортера, ознайомлення з передовою технологією, організацією праці тощо;

в) отримання доходів у ВКВ унаслідок грошових переказів емігрантів.

З іншого боку, ці країни мали такі наслідки експорту робочої сили:

а) скорочення податкових надходжень через зменшення числа платників податків;

б) постійна міграція означає, що відбувається відплив кваліфікованих, ініціативних працівників, так званий "відплив умів", За підрахунками фахівців, ці втрати становлять близько 76 млрд. дол.

Можливими шляхами зняття негативних наслідків еміграції робочої сили можуть бути такі заходи держави:

 •  заборона еміграції;
 •  введення податку на "відплив умів", щоб компенсувати державні капіталовкладення в емігрантів;

створення державою високоприбуткових галузей, що здійснюють експорт робочої сили.

8.5. Україна в міжнародних міграційних процесах

Інтеграція України до світової спільноти та зростання відкритості українського суспільства дедалі більшому втягненню України в міжнародний обмін робочою силою.

За межами України станом на 2009 р. працюють близько 4,5 млн громадян: 70% у країнах СНД і 30% в інших країнах. Найбільшими центрами офіційного працевлаштування українців в Західній Європі є Німеччина, Франція, Велика Британія та Греція, які приймають до 30% всіх легальних емігрантів. Крім того, багато українців працюють у Польщі, Чехії, Італії, Португалії, Угорщині, Словаччині, Білорусі. За останні роки збільшився потік емігрантів до Росії, де працює близько 1,8 млн. чол.

Основними чинниками, що спонукають до трудової міграції, є несприятлива економічна ситуація в Україні, політична нестабільність нестача робочих місць на ринку праці, низька мотивація легальної зайнятості і, як результат, проблема з адекватно оплачуваною роботою, низький рівень охорони здоров’я, географічні особливості прикордонних територій, реформування освіти, культури, спорту. Наслідком цього є високий рівень безробіття в окремих регіонах держави, незбалансована структура спеціальностей на вітчизняному ринку праці та зростання маятникової міграції.

Що стосується імміграції в Україну, За різними оцінками в Україні проживає близько 4 млн іноземців. В Україну приїздить дедалі більше мігрантів з країн СНД (77,5%) Близького Сходу та інших частин світу (22,5%).

Еміграція з України забезпечує певні економічні вигоди:

 1.  Знижується рівень безробіття та пом’якшується соціальна напруженість в суспільстві.
 2.  Працюючи за кордоном, українці підвищують свій життєвий рівень за рахунок ресурсів країни перебування.
 3.  Зовнішня трудова міграція є джерелом досвіду, знань, міжособистісних контактів, школою бізнесу та ринкової поведінки.

4. Зростають валютні надходження в Україну. За даними Міжнародної організації міграції українські трудові мігранти відправляють щорічно  додому грошових переказів на суму від 5 до 7 млрд доларів.

Разом з тим, наслідки трудової міграції досить не однозначні. Поряд із позитивними результатами трудової міграції українського населення, можна виокремити і такі негативні тенденції:

- збільшення грошової маси призводить до зростання цін;

- орієнтовані на споживання гроші мігрантів лише незначною мірою мають інвестиційне чи кредитне використання. Вплив заробітків за кордоном на розвиток дрібного бізнесу є вкрай скромним унаслідок податкового тиску, відсутності дешевих кредитів, труднощів з реєстрацією підприємства, невіри громадян у перспективи малого бізнесу;

- зовнішня трудова міграція руйнує трудові колективи, здатна спричинити дефіцит робочої сили в певних галузях та регіонах;

- призводить до втрати кваліфікації, оскільки особи з високим рівнем професійної підготовки здебільшого виконують за кордоном малокваліфіковану роботу;

Міграційна політика України має забезпечити безпеку держави потоків нелегальної міграції з третіх країн, забезпечити захист прав українських громадян за кордоном. Для України як транзитної держави і разом з тим постачальника власних нелегальних мігрантів, важливим є питання про підписання з країнами перебування українських громадян двосторонніх угод про їх тимчасове працевлаштування.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41404. Разработка программного обеспечения информационных систем 194.5 KB
  Основные причины успеха и провала проектов В отчете группы Стендиша 1994 указано три наиболее часто встречающихся ключевых фактора создающих проблемы в проектах. Некое свойство программного обеспечения необходимое пользователю для решения проблемы при достижении поставленной цели. Подход к управлению требованиями Область проблемы Как правило мы находимся во владениях пользователячужестранца. Таким образом наша задача состоит в том чтобы понять их проблемы в их предметной области и на их языке и построить системы удовлетворяющие их...
41405. Управление требованиями. Объектно-ориентированный анализ и проектирование 240 KB
  Вторую категорию составляют непрямые пользователи а также те на кого воздействуют только бизнес последствия разработки. Этих заинтересованных лиц можно найти в соответствующей бизнес области или в окрестностях среды конкретного приложения. Ограничения налагаемые на систему ввода заказов на покупку Источник Ограничение Объяснение Эксплуатационный Копия данных заказа на покупку должна оставаться в унаследованной базе данных в течение одного года Риск потери данных слишком высок; нам необходимо работать параллельно в течение года...
41406. МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 85.5 KB
  Пять этапов анализа проблемы Достижение соглашения об определении проблемы Выделение основных причин проблем стоящих за проблемой Выявление заинтересованных лиц и пользователей Определение границ системырешения Выявление ограничений налагаемых на решение 5. Синдром неоткрытых руин Синдром пользователя и разработчика Функции продукта или системы Потребности заинтересованных лиц и пользователей Функции Управление сложностью путем выбора уровня абстракции Атрибуты функций продукта 9. Предельно недорога ...
41407. Обыгрывание ролей 196.5 KB
  Проблема требований Цель Статистика Основные причины успеха и провала проектов Высокая цена ошибок требований 2. Инженерия систем интенсивно использующих программное обеспечение Задача выявления требований 7. Преграды на пути выявления требований Синдром да но. МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ Совещания посвященные требованиям Мозговой штурм и отбор идей Раскадровка Применение прецедентов 9.
41408. Документ Delta Vision 225 KB
  Он представляет собой достаточно подробное описание на естественном языке поэтому основным участникам проекта легко с ним работать. Разработка документаконцепции и работа с ним являясь центром приложения действий многих участников заказчиков пользователей представителей руководства проекта и маркетинга могут играть заметную роль в успехе или неудаче программного проекта. При создании первой версии документа это не так уж сложно так как практически все пункты в перечне будут новыми для данного проекта или по крайней мере должны...
41409. Промышленные технологии проектирования ИС 152.5 KB
  По степени использования типовых проектных решений различают следующие методы проектирования: оригинального индивидуального проектирования когда проектные решения разрабатываются с нуля в соответствии с требованиями к ЭИС; типового проектирования предполагающего конфигурацию ЭИС из готовых типовых проектных решений программных модулей. Итеративному подходу присуща внутренняя гибкость позволяющая включать в бизнесцели новые требования или тактические изменения. Хотя ни один отдельно взятый процесс не способен удовлетворить...
41410. ТИПОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИС 250.5 KB
  В качестве примеров широко распространенных функциональных ППП можно назвать: 1С Предприятие автоматизация бухгалтерского учета расчета заработной платы складского учета Фолио Склад автоматизация складских операций Project Expert бизнеспланирование ИНЭК финансовый анализ и др. Таким образом вместе с программным продуктом пользователи приобретают базу знаний knowhow об эффективных методах организации и управления бизнеспроцессами которые можно адаптировать в соответствии со спецификой конкретного экономического...
41411. Рецепция «вечных» образов в современной литературе. Своеобразие трактированния образов Каина та Авеля в притче Х.Л. Борхеса «Каин и Авель» 26.86 KB
  Своеобразие трактированния образов Каина та Авеля в притче Х. Борхеса Каин и Авель. Борхеса притча писателя Каин и Авель.Своеобразие трактированния образов Каина та Авеля в притче Х.
41412. Объектно-ориентированный анализ и проектирование 80 KB
  Введение в объектно-ориентированный анализ и проектирование. Объектно-ориентированный анализ и проектирование Основная идея объектно-ориентированного анализа и проектирования objectoriented nlysis nd design состоит в рассмотрении предметной области и логического решения задачи с точки зрения объектов понятий или сущностей как показано на рис. В процессе объектно-ориентированного анализа основное внимание уделяется определению и описанию объектов или понятий в терминах предметной области.