41054

Номенклатура та класифікація речового майна

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Найважливішими особливостями післявоєнного етапу розвитку Збройних Сил є якісні зміни в їхній організації і технічному оснащенні, що виникли на основі новітніх досягнень науки і техніки, неухильного розвитку вітчизняної економіки

Украинкский

2013-10-22

104.5 KB

8 чел.

17

Національна академія оборони україни

кафедра тилового забезпечення

                                                                                                             Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВП начальника кафедри тилового забезпечення

полковник

                                 г.о.іванов

“___” __________________ 2005

Підполковник  М.М.Покрасьон

Лекція

З навчальної  дисципліни

“Організація речового забезпечення”

Тема № 1:

“Загальні положення з речового забезпечення, схема та порядок забезпечення військ речовим майном”

Заняття № 2:

“Основні положення щодо забезпечення речовим майном військовослужбовців ЗС України”

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Навчальна та виховна мета:

1.Ознайомити студентів з основними положеннями з речового забезпечення військ Збройних Сил України, номенклатурою та класифікацією речового майна.

2.Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань нормування речового майна

3. Виховувати у студентів почуття особистої відповідальності за вирішення питань речового забезпечення, впевненість при прийнятті рішень та наполегливість при втіленні їх в життя

         Обговорено та схвалено на засіданні ПМК№3

          ___ ____________ 2005р.      Протокол № ___

київ – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Номенклатура та класифікація речового майна.

2. Основні положення щодо нормування речового майна. Норми забезпечення     речовим майном та порядок їх застосування.

Завершальна частина

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Директива Міністра оборони України від 07.11.03 р.  “Про завдання органів військового управління, щодо реалізації державної політики з питань оборони, реформування та розвитку ЗСУ в 2004-2005 р.”;
 2.  Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України   від 07.11.03 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України в 2002-2003р. та їх завдання на 2004-2005 навчальні роки”.
 3.  Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2005 році.
 4.  Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.
 5.  Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України  № 350                     від 01. 10. 1998 р.
 6.  Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу. Київ ГРУ. 2002 р.
 7.   Руководство по експлуатации и хранению палаток в воинских частях и учреждениях. - М.: Воениздат, 1973.
 8.  Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.ст. 123-129.
 9.  Учебник «Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986. Ст. 76-85.
 10.  Довідник  офіцера по службах тилу. - Штаб тилу ЗСУ.1994р.ст. 97-108.
 11.  Порадник по військовому тилу, проект. - К.: 1993.
 12.  Инструкция по подгонке военной одежды, обуви и снаряжения. М. Воениздат,1981р
 13.  Справочное  учебное  пособие  “Вещевое  обеспечение  войск  в  мирное время” – С-П. ВАТТ, 1993 г.
 14.  Учебное  пособие “Вещевое обеспечение воинской части” С-П. ВАТТ, 1992 г.
 15.  Учебное  пособие “Банно-прачечное обслуживание войск” – М.:Воениздат, 1973.
 16.  Учебник  “Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время”. – М.: Воениздат, 1986 г.

наочні посібники

1. Слайди по темі заняття

2. Графопроектор «Лектор - 2000»

Завдання на самостійну роботу

1.Вивчити рекомендовану літературу, доповнити конспект лекції.

2.Підготуватися до наступного заняття .

ВСТУП

Природними потребами нормальної життєдіяльності людей є їжа, одяг, паливо, житло.

Без відомого мінімуму предметів речового майна неможлива бойова діяльність людей, тому що вони задовольняють життєво важливі потреби особового складу військ і створюють необхідні умови для виконання різноманітних бойових задач.

Добре налагоджене забезпечення армії і флоту має позитивний моральний вплив на особовий склад і від нього багато в чому залежить збереження здоров'я, сил військовослужбовців і, в остаточному підсумку, підтримка їхньої  боєздатності.

Історія воєн і військового постачання показує, що вирішальне значення для розвитку й удосконалювання форм і способів матеріального забезпечення, як і військової справи в цілому, мають соціально-економічні і політичні умови. Рівень розвитку економіки держав, стан матеріальної бази визначають можливості й організацію тилових служб, у тому числі і речовій службі.

Зросла залежність результату воєн від рівня економіки особливо яскраво проявилася в епоху імперіалізму. Перша світова війна 1914-1918 р.р. зажадала повної мобілізації економіки країн – учасниць, раціонального використання матеріальних ресурсів, централізації постачання і спеціалізації тилових служб. Витрата усіх видів матеріальних засобів, у тому числі речового майна, прийняв небувалі розміри. Так, за період першої світової війни для забезпечення тільки російської армії треба було: шинелей 50 млн. штук, шкіряного взуття – понад 65 млн. пара, валянок – 15 млн. пара, тілогрійок ватяних – 21 млн. шт., шароварів ватяних – близько 30 млн. шт. і багато чого іншого майна.

Найважливішими особливостями післявоєнного етапу розвитку Збройних Сил є якісні зміни в їхній організації і технічному оснащенні, що виникли на основі новітніх досягнень науки і техніки, неухильного розвитку вітчизняної економіки.

У сучасних умовах до військового і спеціального одягу пред'являються принципово нові тактико-технічні вимоги. Якщо в порівняно недавнім минулому основна увага зверталася на захист військовослужбовців від несприятливих кліматичних умов, то тепер при розробці польового обмундирування ставиться задача захисту особового складу від комплексу вражаючих факторів сучасної зброї. Створення нових зразків зброї, бойової техніки й оснащення ними Збройних Сил зажадали розробки і прийняття на постачання цілого ряду нових предметів спеціального і захисного одягу.

В даний час, власне кажучи, кожен вид Збройних Сил і кожен рід військ, будь-який фахівець, зв'язаний з обслуговуванням бойової техніки, мають свій специфічний одяг. Таким чином, поява нових зразків зброї, створення нових видів Збройних Сил, їхній подальший розвиток і удосконалювання не тільки збільшують обсяг постачання, але і  викликають значна якісна зміна потреб Збройних Сил у речовому майні. Усе це підвищує значення речового забезпечення військ, багато в чому ускладнює роботу речової служби в мирний час і пред'являє до неї нові, підвищені вимоги, а  основною задачею речового забезпечення є сучасне, безперебійне і повне забезпечення військ речовим майном по встановлених нормах.

Виконання цієї задачі досягається визначенням потреби в речовому майні, розробкою раціональних норм постачання, правильним витребуванням, сучасною заготівлею речового майна, організацією його збереження, плануванням постачання на науковій основі і проведенні інших заходів.

Всі ці заходи неможливо вимагати без чіткої класифікації речового майна, яке нараховує сотні найменувань, та нормування речового забезпечення Збройних Сил.

перше навчальне питання

“Номенклатура та класифікація речового майна”

 

Речове майно, що поступає на забезпечення Збройних Сил України, нараховує тисячі найменувань. Для зручності, планування, організації заготовок і забезпечення військ, обліку та звітності весь різноманітний перелік предметів речового майна підрозділяється на групи (підгрупи) по ряду загальних ознак таким чином, щоб у межах підгрупи однієї групи були зосереджені предмети, що близькі по своєму призначенню і характеру використання, а по деяким предметам за ознаками сезонності.

Систематизований перелік предметів, що групуються за цільовим призначенням або видах продукції, утворює номенклатуру речового майна.

Номенклатура предметів речового майна встановлюється Головним  речовим управлінням Тилу МО України і нею керуються усі органи забезпечення при плануванні забезпечення, веденні обліку, проведенні інвентаризації, підготовці вказівок і т.п., а назва предметів, згідно встановленої номенклатури є обов’язковою.

Особливо важливе значення має встановлення визначеної номенклатури при складанні звітних документів, так як це полегшує їх узагальнення, аналіз вищим забезпечувальним органам. Наявність систематизованого переліку предметів необхідно для механізації обліку та звітності.

Згідно встановленій номенклатурі предмети речового майна зведені у слідуючі групи:

 •  обмундирування, білизна, теплі та постільні речі;
 •  військове взуття та спорядження;
 •  спеціальний, захисний, спортивний і госпітальний одяг;
 •  текстильні матеріали;
 •  знаки розрізнення і фурнітура;
 •  предмети обозно-господарського майна і палатки;
 •  майстерні, обладнання, інструменти і запасні частини до них;
 •  ремонтні матеріали;
 •  лазнево-пральне обладнання, інвентар і матеріали;
 •  папір, картон, паперові вироби і спортивний інвентар;

Номенклатура речового майна не постійна. Вона змінюється у залежності від росту економічних можливостей країни, появи нових видів зброї і бойової техніки, застосування нових видів сировини та матеріалів, а також від удосконалення предметів речового майна. Одні предмети знімаються із забезпечення, інші, кращі по формі, конструюванню та якості, вводяться на забезпечення.

Крім розподілу номенклатури по групам, речове майно класифікується за наступними ознаками:

За правом користування, цільовим призначенням та якісним станом. Необхідність такої класифікації обумовлюється тим, що предмети кожної групи мають свої особливості по витребуванню, отриманню, зберіганню, видачі, обліку і т.п.

За правом користування речове майно, яке видається особовому складу , розподіляється на майно особистого користування та інвентарні речі.

До речей особистого користування відносяться предмети речового майна , які видаються військовослужбовцям у постійне індивідуальне користування: обмундирування, взуття, білизна, деякі теплі речі і предмети спорядження. Речі особистого користування які видані генералам, офіцерам, прапорщикам і військовослужбовцям надстрокової служби, переходять у їх власність з моменту видачі. Із речей особистого користування, які видаються солдатам і сержантам строкової служби, у їх власність переходять ті предмети, які залишаються у них при звільненні в запас по встановленому переліку.

         Речове майно особистого користування особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам та військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин, видається у власність. У випадках втрат ними майна, воно відшкодуванню не підлягає, крім випадків втрат (пошкоджень) речового майна особистого користування не з вини військовослужбовців, а з причин, що пов’язані з виконанням службового або громадського обов’язку. У цьому випадку військовослужбовцям за рішенням командира військової частини видається майно першої або другої категорії замість того, яке було втрачене, чи стало не придатним до використання.

Інвентарні речі є власністю військової частини. При переведенні військовослужбовців із однієї частини в іншу або при звільненні їх з Збройних Сил інвентарні речі здаються на склад військової частини.

            До інвентарних речей відносяться: частина теплих речей,  постільні речі, табірні і спеціальні палатки, спеціальний і постовий одяг, десантне і льотно-технічне обмундирування, лижне, спортивне, культурно-просвітницьке і альпіністське майно, музичні інструменти для духових оркестрів, предмети господарського вжитку.

За цільовим призначенням речове майно поділяється на майно поточного забезпечення, фонду зборів, майно непорушних запасів.

Майно поточного забезпечення призначається для забезпечення військовослужбовців і в передбачених випадках, працівників Збройних Сил.

Майно фонду зборів призначається для забезпечення військовозобов’язаних, призваних на навчальні та спеціальні збори.

Майно непорушних запасів призначається для забезпечення мобілізаційного розгортання Збройних Сил України і створення запасів на воєнний час.

Використання речового майна не за прямим призначенням ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Речове і обозне майно, а також технічні засоби речової служби, обладнання ремонтних майстерень, банно-пральних підприємств і установ, стаціонарних і польових складів, музичні інструменти, брезенти, плакати та м’які контейнери за якісним станом поділяються на три категорії.

Перша категорія:

нове яке не використовувалось майно.

Друга категорія:

речі особистого користування, що були у використанні і знаходяться у носінні або зберіганні на складах, строки носіння яких не закінчилися;

Третя категорія:  

майно, що не придатне для подальшого використання за прямим призначенням, строки носіння (експлуатації) якого закінчилися і підлягає списанню встановленим порядком.

Витратні матеріали і предмети (нитки, фурнітура, ремонтні та миючі матеріали, нафталін, крем взуттєвий та жировий, коломазь та  амуніційна мазь, мотузки, щітки для одягу та взуття, носовички, підкомірці, онучі, шкарпетки, рукавички бавовняні та кирзові, рукавиці брезентові та комбіновані, чохли до кашкетів, комірці формені та розрізнення ) на категорії не поділяються, а після їх видачі в носіння (експлуатацію) списуються прямою витратою в межах норм, з книг та карток основного обліку військових частин.

Переведення з однієї категорії в іншу здійснюється:

 •  з першої категорії у другу – на підставі роздавальних відомостей та накладних на видачу майна;
 •  в третю категорію – на підставі актів зміни якісного стану, затверджених командиром військової частини.
 •  

Висновок: Все речове майно, яке надходить на забезпечення ЗС України повинно бути класифіковано  по певним ознакам для спрощення цілого комплексу робіт щодо забезпечення ним військовослужбовців в повному обсязі та найкоротші терміни. 

друге навчальне питання

“Основні положення щодо нормування речового майна. Норми забезпечення речовим майном та порядок їх застосування”

Одним із основних умов ефективної організації забезпечення особового складу речовим майном є наявність норм забезпечення і правильне їх застосування.

Нормування – це установлення відповідних правил, норм, масштабів, законних меж. Нормування речового забезпечення – розробка, затвердження і застосування норм забезпечення, норм утримання або витрат речового майна, обладнання і грошових засобів в інтересах повного забезпечення особового складу і ефективного їх застосування.

Проекти норм забезпечення речовим майном розробляються Головним речовим управлінням Тилу МОУ. У процесі розробки норм забезпечення узгоджується з штабом видів Збройних Сил та з головними і центральними управліннями Міністерства оборони України. Норми забезпечення розглядаються і затверджуються на засіданні Кабінету Міністрів України та оголошуються для керівництва у наказах Міністра оборони України.

У практиці роботи служби установлені слідуючи поняття по нормуванню: норма забезпечення, строк носіння, норма утримання, норма витрат, комплект, табель.

Нормами забезпечення речовим майном визначається кількість предметів, які відпускаються на одну особу (в лікувальних закладах, санаторіях, будинках відпочинку, туристичних базах і профілакторіях – на одне штатне ліжко), або на одну військову частину (підрозділ) та строки їх носіння (експлуатації). У нормі забезпечення вказується кому, що, скільки і на який строк видається. У примітках до норм даються роз’яснення особливостей видачі військовослужбовцям окремих предметів у різних умовах.

Строком носіння (експлуатації) є час, протягом якого предмет повинен знаходитись у використанні за прямим призначенням. Це означає, що чергова видача предметів речового майна у користування військовослужбовців може бути тільки після закінчення установлених строків носіння раніше виданих предметів. Разом з тим інвентарні речі можуть знаходитись у використанні і більше встановленого для них строку носіння, якщо за своїм станом вони ще є придатним до використання за прямим призначенням.

Нормами утримання речового майна визначається кількість натільної, постільної, теплої білизни і рушників, яка повинна утримуватися у військових частинах на одного військовослужбовця строкової служби, а також кількість предметів санітарно-господарського майна у лікувальних закладах, санаторіях, будинках відпочинку, туристичних базах і профілакторіях на одне штатне ліжко.

Норми утримання, також як і норми забезпечення, затверджуються Кабінетом Міністрів України і оголошується  в наказах Міністра оборони України.

Норма утримання на одного військовослужбовця строкової служби встановлена: теплої білизни – 2 комплекти, натільної білизни – 6 комплектів, рушників – 4 штуки, простирадл – 6 штук, наволочок подушкових верхніх –       4 штуки. Норми утримання предметів санітарно-господарського майна вказані у відповідних нормах забезпечення.

Нормою витрат визначається кількість матеріалів і фурнітури, що необхідна для  виготовлення одного предмету речового майна, або виконання одного ремонту.  Норма витрат матеріалів залежить від конструкції і розміру готового виробу або виду  ремонту (поточний, середній, капітальний).

Норми витрат матеріалів і фурнітури для індивідуального пошиву обмундирування і ремонту речового майна розробляються Головним речовим управлінням Тилу МО України і оголошуються у наказах заступника Міністра оборони України по тилу – начальника тилу Збройних Сил України.

Розробка норм забезпечення є дуже складним процесом, що вимагає наукового підходу і врахування багатьох факторів, основними з яких є:

 •  економічні;
 •  кліматичні умови;
 •  умови експлуатації предметів, що визначаються характером служби і бойовою діяльністю військовослужбовців.

Крім того, при розробці норм додатково враховуються службове положення, військове звання і стать військовослужбовців.

При розробці норми забезпечення особлива увага приділяється науковому підходу до установлення строків носки різних предметів речового майна. Відомо, що предмети речового майна після визначеного часу експлуатації вимагають ремонту або повної заміни. Час фактичного зносу предметів залежить від багатьох факторів: виду і властивостей матеріалів із яких виготовлені предмети, особливостей умов їх експлуатації і ряду інших.

Найбільш складним питанням при нормуванні є визначення середнього строку служби різних предметів, на основі якого установлюється в нормах забезпечення і строк носки того чи іншого предмета.

Під строком служби необхідно розуміти середній час безперервної експлуатації предметів речового майна, на протязі якого приходять у непридатність не менше 50 % предметів, що одночасно видаються у носіння. Для визначення строків служби предметів речового майна використовують дані динаміки масового зносу майна, отримані у ходу його періодичних оглядів і послідовних носок.

Строк служби предметів речового майна залежить від кліматичних особливостей, від умов експлуатації, що змінюються, індивідуальних особливостей військовослужбовців, міцності окремих вузлів, деталей, предметів у цілому і багатьох інших факторів.

Чисельні значення характеристик строку служби речового майна визначаються на основі даних, що отримуються у процесі проведення експерименту або спостереження за дослідною носкою предметів у різних умовах експлуатації. Причому не можна проводити експеримент або дослідну носку тільки в одному районі країни або в одній військовій частині, так як збірні таким чином матеріали були б мало достовірними і не відображали б всієї совокупності процесу зносу речового майна. Для установлення закономірностей процесу зносу і обчислення кількісних характеристик дані спостереження відповідним чином групуються.

    При нормуванні речового постачання враховуються можливості народного  господарства, у першу чергу легкої промисловості, по задоволенню потреб Збройних Сил у предметах речового майна.

Для виробництва предметів речового майна витрачається величезна кількість сировини: бавовни, вовни, шкіри, алюмінію та ін. Наприклад, на виготовлення одного пальто  потрібно 3 кг митої вовни, для пошиття одного армійського кожушка необхідно до 6 овчин, на дві пари юхтових чобіт витрачається одна шкіра великої рогатої худоби, на виготовлення трьох чи казанків чотирьох фляг потрібно 1 кг алюмінію, одного сталевого шолома – 2 кг спеціальні леговані сталі.

      Успішне рішення народногосподарських планів, збільшення випуску і різке поліпшення якості товарів забезпечують умови для подальшого удосконалювання нормування речового забезпечення.

Кліматичні умови впливають на норми постачання речовим майном як у відношенні номенклатури, так і термінів носи окремих предметів.

З метою обліку кліматичних особливостей при нормуванні і забезпеченні  особового складу речовим майном передбачений розподіл усієї території України на 2 кліматичних райони: помірний і жаркий.

З урахуванням особливостей клімату для військовослужбовців, що несуть службу в жарких районах, відпускаються предмети обмундирування полегшеної форми, що мають іноді особливий покрій, що забезпечує краще охолодження та вентиляцію.

При дії військ в особливих умовах місцевості передбачається постачання їх деякими додатковими видами майна. Так, при дії в гірській місцевості особовий склад забезпечується предметами гірського спорядження.

При нормуванні враховується також і час року - літній і зимовий періоди.

Умови  експлуатації речового майна, що залежить від характеру службової діяльності військовослужбовців, значно впливають на нормування речового забезпечення.

У залежності від умов служби військовослужбовців і виконуваних ними функціональних обов'язків  видозмінюються і норми постачання спеціальним і захисним одягом. Наприклад, особовому складу екіпажів бойових машин і фахівцям  ремонтних частин видається відповідна спеціальний одяг, що охороняє обмундирування від забруднення і передчасного зносу.

Вплив умов експлуатації речового майна на нормування видно на прикладі задоволення різним спеціальним і захисним одягом особового складу Військово-Морського Флоту, Військово-повітряних сил і ін. З огляду на також характер і умови служби військовослужбовців: у стройових чи частинах у керуваннях, штабах і установах. При цьому терміни носки предметів, видавані офіцерському складу, встановлюються в залежності від групи, до якої віднесена військова частина.

При уважному розгляді існуючих норм постачання можна простежити, яке відображення знайшли в них перераховані вище фактори, що впливають на їхнє  встановлення.

 Візьмемо для приклада норму № 8 постачання речовим майном солдата і сержантів термінової служби. У нормі даний перелік предметів, а також їхня кількість і терміни носки. У  примітках  до норми вказуються особливості постачання деякими предметами в залежності  від умов служби військовослужбовців.

У нормі № 2 постачання речовим майном старшого і молодшого офіцерського складу відбиті приблизно ті ж особливості в постачанні окремими предметами  що й у нормі  для солдатів і сержантів, але ще більше мається особливостей у порядку видачі і термінах носки предметів у залежності від умов їхньої експлуатації. Так, офіцерам центрального апарата МО, штабів і керувань оперативних командувань, науково-дослідних інститутів і інших установ терміни носки деяких предметів збільшені в порівнянні з офіцерами стройових частин і з'єднань.

Для лікувальних установ і медичних пунктів маються  особливі норми постачання речовим і санітарно-господарським майном, установлені на одне штатне ліжко.

Велика кількість норм уведена для постачання різних категорій військовослужбовців предметами  спеціального одягу. Наприклад, для екіпажів бойових машин і фахівців ремонтних частин для військовослужбовців, зайнятих на виконанні різних спеціальних робіт.

Норми постачання речовим майном, безсумнівно, будуть змінюватися і далі. Велика робота з удосконалювання норм постачання й особливо по поліпшенню якості матеріалів, застосовуваних для виготовлення предметів речового майна, постійно проводитися головним речовим управлінням тилу МО України.  

Порядок застосування норм забезпечення

Забезпечення речовим майном включає:

 •  обмундируванням, взуттям, натільною білизною, теплими і постільними речами, спорядженням, спеціальним одягом, нагрудними знаками і знаками розрізнення, санітарно-господарським та  спортивним майном, наметами, брезентами, м'якими контейнерами, декоративними тканинами і килимовими виробами;
 •  матеріалами для пошиття, ремонту та хімічного чищення речового майна (крім розчинників). Забезпечення розчинниками для хімічного чищення речового майна здійснюється Головним  управлінням ракетного палива і пального Тилу Міністерства оборони України за окремими нормами;
 •  папером, друкарськими машинками, бланками та книгами обліку і звітності по речовій службі, також іншими бланками та книгами, забезпечення якими покладене на речову службу відповідними наказами Міністра оборони України;
 •  духовими та ударними музичними інструментами для штатних військових оркестрів;
 •  бойовими прапорами;
 •  технічними засобами (пересувними майстернями ремонту та хімічного чищення речового майна, механізованими пральнями), а також обладнанням, інструментом, запасними частинами та інвентарним майном для речових ремонтних майстерень і лазнево-пральних підприємств;
 •  предметами обозного майна.

Створення та зберігання запасів речового майна.

Лазнево-пральне обслуговування особового складу військових частин і забезпечення мийними засобами.

Організація та проведення ремонту речового майна і технічних засобів речової служби, хімічного чищення обмундирування та спеціального одягу.

Фінансове планування та фінансування, складання та подання встановленої звітності за статтями кошторису (кодами економічної класифікації) Міністерства оборони України, що перебувають у віданні речової служби.

Організація та ведення обліку і звітності по службі.

Організація контролю за витратами матеріальних засобів і коштів речової служби.

Забезпечення речовим майном здійснюється Головним речовим управлінням Тилу Міністерства оборони України через речову службу ОК, корпусів, морських районів, з'єднань і військових частин (далі - органів речової служби) за схемою:

 •  у Збройних силах України (крім ВМС): Головне речове управління Тилу Міністерства оборони України - ОК - з'єднання - військова частина - підрозділ - військовослужбовець;
 •  у ВМС: Головне речове управління Тилу Міністерства оборони України - ВМС - морський район - з'єднання - корабель (берегова частина) - підрозділ - військовослужбовець.

Забезпечення речовим майном здійснюється за планами постачання

Нарахування потреби речового майна у планах забезпечення на мирний час для ОК (ВМС), з'єднань і військових частин здійснюється за встановленими нормами на чисельність особового складу за списком з урахуванням організаційних заходів, що проводяться.

У планах забезпечення передбачається також утримання у військових частинах установленого  незнижуваного 10-відсоткового запасу речового майна на припасування та вирівнювання ростовки

Витребування речового майна проводиться:

 •  військовими частинами, які входять до складу з'єднань, а також військових частин, які прикріплені до них на забезпечення за звітами-заявками, що подають з'єднання;
 •  з'єднаннями та військовими частинами, що перебувають на забезпеченні в ОК (ВМС), - за звітами-заявками, що подаються до речової служби ОК (ВМС);

ОК (ВМС) - за звітами-заявками, що подаються до Головного речового управління Тилу Міністерства оборони України.

Звіти-заявки подаються  у строки і за формами, встановленими тимчасовим Табелем термінових донесень Тилу Збройних Сил України.

ОК (ВМС), з'єднанням і військовим частинам речове майно відпускається за встановленою ростовкою, яка визначає відсоткове співвідношення предметів різних розмірів і зростів.

У військових частинах видача речового майна військовослужбовцям проводиться згідно з антропометричними даними: зріст, об`єм  грудей, шиї, голови тощо.

Речове майно особистого користування та інвентарне майно, яке видається військовослужбовцям строкової служби, підлягають обов'язковому клеймуванню згідно з вимогами Інструкції з клеймування предметів речового майна, яка затверджується начальником Головного речового управління Тилу Міністерства оборони України.

завершальна частина

Отже, процес розробки норм забезпечення речовим майном є складним. Він вимагає наукового підходу до врахування багатьох факторів, що впливають на встановлення норм забезпечення і строків носки.

Спеціалісти, що займаються нормуванням речового забезпечення повинні добре знати умови життя і бойової діяльності різних категорій військовослужбовців, експлуатаційні властивості матеріалів і предметів речового майна і всебічно враховувати екомонічні можливості країни по забезпеченню потреб Збройних Сил України у різних матеріалах і готових предметах.

Викладач кафедри тилового забезпечення

підполковник                                     М.М.Покрасьон


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84486. Рецептори, їх класифікація та збудження 45.25 KB
  Рецептори спеціалізовані структури що забезпечують: а сприйняття інформації про дію подразника; б первинний аналіз цієї інформації сила якість час дії новизна подразника. За наявністю спеціалізованої сенсорної клітини: первинні інформація про дію подразника сприймається безпосередньо нервовим закінченням; вторинні інформації про дію подразника сприймається спеціалізованою сенсорною рецепторною клітиною а далі передається на нервове закінчення. За наявністю чи відсутністю допоміжних структур: вільні нервові закінчення ...
84487. Пропріорецептори, їх види. Будова та функції м’язових веретен 43.25 KB
  Пропріорецептори Мязів мязові веретена Суглобових сумок Сухожилків тільця Гольджі Види рецепторів Адекватний подразник Деформація Розтягнення Розтягнення Ступінь та швидкість розтягнення мязів Ступінь згинання розгинання в суглобі Ступінь та швидкість скорочення мяза так як при скороченні сухожилки розтягуються Контролюють Мязові веретена первинні механорецептори що мають складну структуру. Адекватним подразником ІФВ є розтягнення центральної частини ядерної сумки. Таке розтягнення та збудження спіралевидного нервового...
84488. Механізми і закономірності передачізбудження в центральних синапсах 44.76 KB
  Аксосоматичні Аксоаксональні Аксодендритні Дендродендритичні Збудливі Гальмівні Хімічні Електричні Механізм передачі збудження через центральний аксосоматичний хімічний синапс полягає в наступному: ПД поширюється по мембрані аксона далі по мембрані пресинаптичній підвищення проникності пресинаптичної мембрани для іонів С2 вхід їх в нервове закінчення за градієнтом концентрації вихід медіатора в синаптичну щілину дифузія медіатора до постсинаптичної мембрани взаємодія з мембранними циторецепторами збільшення...
84489. Види центрального гальмування. Механізми розвитку пре- та постсинаптичного гальмування 43.78 KB
  Механізми розвитку пре та постсинаптичного гальмування. Гальмування активний фізіологічний процес. Гальмування в ЦНС Постсинаптичне Пресинаптичне За локалізацією За електрофізіологічною природою Гіперполяризаційне Деполяризаційне За будовою нейронних ланцюгів Зворотнє Пряме Постсинаптичне гіперполяризаційне гальмування.
84490. Сумація збудження і гальмування нейронами ЦНС 48.02 KB
  Взаємодія збудження та гальмування на тілі кожного окремого нейрона відбувається шляхом сумації просторової та часової. В залежності від переважання сумації ЗПСП чи ГПСП нейрон може перебувати в трьох станах: збудження характеризується генерацією ПД на мембрані аксонного горбика в результаті переважання сумації ЗПСП деполяризація мембрани дійшла до критичного рівня: чим інтенсивніше протікає сумація ЗПСП тим швидше деполяризація доходить до Екр тим частіше ПД в РРН тобто тим сильніше збудження нейрона. Таким чином за допомогою...
84491. Рухові рефлекси спинного мозку, їх рефлекторні дуги, фізіологічне значення 45.37 KB
  У складі задніх рогів спинного мозку переважають вставні нейрони. Біла речовина спинного мозку представлена волокнами висхідних та низхідних шляхів. Контроль на рівні спинного мозку Рецептори шкіри Вісцерорецептори ангіорецептори.
84492. Провідникова функція спинного мозку. Залежність спінальних рефлексів від діяльності центрів головного мозку. Спінальний шок 43.05 KB
  Біла речовина спинного мозку передні бокові та задні канатики складається з нервових волокон які формують провідні шляхи. Основними висхідними шляхами є: 1. Шлях Голя розташований в медіальній частині заднього канатика. Шлях Бурдаха розташований в латеральній частині заднього канатика.
84493. Рухові рефлекси заднього мозку, децеребраційна ригідність 48.79 KB
  Вони носять назву надсегментарних утворень так як впливають на мязи не прямо а через мотонейрони сегментарних структур рухові ядра спинного мозку і черепномозкових нервів. Задній мозок отримує і переробляє всю аферентну інформацію що надходить від спинного мозку оскільки всі специфічні висхідні шляхи від спинного мозку входячи в стовбур мозку задній та середній мозок віддають коллатералі гілочки до ретикулярної формації тут продовжується обробка аферентної інформації. В задньому мозку розміщені 4 вестибулярні ядра медіальне...
84494. Рухові рефлекси середнього мозку, їх фізіологічне значення 44.55 KB
  Середній мозок СрМ за участі сітчастої речовини опрацьовує аферентну інформацію яка поступає в спинний та задній мозок. Нова інформація поступає в СрМ від зорових та слухових рецепторів. На основі опрацьовання інформації від усіх цих рецепторів СрМ здійснює контроль за станом зовнішнього та внутрішнього середовища організма. Важливими надсегментарними руховими ядрами СрМ є: 1 червоні ядра від них інформація від нейронів спинного мозку передається по шляхах що перехрещуються руброспінальні шляхи елемент ЛНС; 2 ретикулярна формація;...