41056

Порядок складання, оформлення та ведення облікових документів

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Організація обліку матеріальних засобів речової служби у військовій частині. Для студентів спеціальності Організація обєднаного забезпечення в наземних військах та авіації Навчальна та виховна мета: Ознайомити студентів з організацією обліку речового майна у військовій частині. Успішне рішення задач будівництва держави вимагає повсюдного впровадження наукової організації обліку. У рішеннях уряду підкреслюється необхідність поліпшувати систему обліку і звітності...

Украинкский

2017-07-28

122.5 KB

55 чел.

20

Національна академія оборони україни

кафедра тилового забезпечення

                                                                                                             Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВП начальника кафедри тилового забезпечення

полковник

                                 г.о.іванов

“___” __________________ 2005

Підполковник  М.М.Покрасьон

Лекція

З навчальної  дисципліни

“Організація речового забезпечення”

Тема № 2:

“Організація речової служби військової частини у мирний час. Облік речового майна у військовій частині”

Заняття № 2:

“ Організація обліку матеріальних засобів речової служби у військовій частині”.

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Навчальна та виховна мета:

 1.  Ознайомити студентів з організацією обліку  речового майна у військовій частині.

2. Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань складання, оформлення та ведення облікових документів.

3. Виховувати у студентів почуття особистої відповідальності за вирішення питань речового забезпечення, впевненість при прийнятті рішень та наполегливість при втіленні їх в життя.

Обговорено та схвалено на засіданні ПМК№3

  ___ ____________ 2005р.      Протокол № ___

київ – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

 1.  Облік речового майна у військовій частині.
 2.  Порядок складання, оформлення та ведення облікових документів.
 3.  Перелік та характеристика облікових документів у діловодстві служби, речовому складі, майстерні по ремонту речового майна та підрозділах.

Завершальна частина

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Директива Міністра оборони України від 07.11.03 р.  “Про завдання органів військового управління, щодо реалізації державної політики з питань оборони, реформування та розвитку ЗСУ в 2004-2005 р.”;
 2.  Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України   від 07.11.03 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України в 2002-2003р. та їх завдання на 2004-2005 навчальні роки”.
 3.  Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2005 році.
 4.  Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.
 5.  Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України  № 350                     від 01. 10. 1998 р.
 6.  Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу. Київ ГРУ. 2002 р.
 7.   Руководство по експлуатации и хранению палаток в воинских частях и учреждениях. - М.: Воениздат, 1973.
 8.  Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.ст. 123-129.
 9.  Учебник «Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986. Ст. 76-85.
 10.  Довідник  офіцера по службах тилу. - Штаб тилу ЗСУ.1994р.ст. 97-108.
 11.  Порадник по військовому тилу, проект. - К.: 1993.
 12.  Инструкция по подгонке военной одежды, обуви и снаряжения. М. Воениздат,1981р
 13.  Справочное  учебное  пособие  “Вещевое  обеспечение  войск  в  мирное время” – С-П. ВАТТ, 1993 г.
 14.  Учебное  пособие “Вещевое обеспечение воинской части” С-П. ВАТТ, 1992 г.
 15.  Учебное  пособие “Банно-прачечное обслуживание войск” – М.:Воениздат, 1973.
 16.  Учебник  “Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время”. – М.: Воениздат, 1986 г.

наочні посібники

1. Слайди по темі заняття

2. Графопроектор «Лектор - 2000»

Завдання на самостійну роботу

1.Вивчити рекомендовану літературу, доповнити конспект лекції.

2.Підготуватися до наступного заняття .

Вступ

 Народногосподарський облік у державі являє собою систему організованого спостереження, кількісного і якісного виміру і відображення процесів планомірного розвитку народного господарства і явищ громадського життя країни.

Успішне рішення задач будівництва держави вимагає повсюдного впровадження наукової організації обліку. У рішеннях уряду підкреслюється необхідність поліпшувати систему обліку і звітності, статистичну інформацію відповідно до зростаючих вимог до керування і планування.

Збройні Сили для задоволення своїх потреб одержують від народного господарства значна кількість різноманітних матеріальних засобів. Будучи частиною державної власності, вони повинні використовуватися у військах розумно, доцільно, з найбільшою економічною ефективністю. Відомо, що основою для розробки планів постачання є дані про потребу військ у матеріальних засобах і про фактичну наявність їхній у військах. Такі дані дає військовий облік. Отже, керувати військовим господарством, приймати обґрунтовані рішення і планувати постачання військ неможливо без систематичного обліку їхньої забезпеченості.

Військовий облік є одним з ділянок єдиного народногосподарського обліку.

Облік матеріальних засобів у Збройних Силах ведеться з метою забезпечення відповідних посадових осіб про органів керування достовірними даними про наявність, рух і якісний стан матеріальних засобів, що необхідно для планування й організації забезпечення військ, контролю за схоронністю, законністю й ефективністю витрати  (використання) матеріальних засобів.

Дані обліку дозволяють правильно керувати військовим господарством, вчасно усувати недоліки в роботі.

Облік служить підставою для складання звітних документів.

Облік матеріальних засобів полягає в оформленні установленими виправдувальними документами і здійсненні правильних і своєчасних записів у книгах (картках) обліку (нагромаджувачах інформації ЕОМ) всіх операцій, зв'язаних з рухом і зміною якісного стану матеріальних засобів.

Облік матеріальних засобів повинний бути своєчасним, повним, достовірним і точної.

Порядок обліку матеріальних засобів у військових частинах, форми облікових документів і організація контролю за веденням обліку визначені Посібником з обліку озброєння, техніки, майна й інших матеріальних засобів у Збройних Силах.

перше навчальне питання

“Облік речового майна у військовій частині”

Матеріальні цінності, що надходять у військові частини, є загальнонародним надбанням. Усі посадові особи, що відають матеріальними засобами, зобов'язані вчасно, повно і правильно вести облік і представляти покладену звітність, організовувати збереження і заощадження, раціонально і доцільно їхній витрачати.

Під обліком розуміється документальне й облікове оформлення виправдувальними документами господарських операцій по русі і якісному стані майна.

Облік речового майна у військових частинах ведеться з метою: забезпечення командування частини і начальника служби всіма даними про наявність, рух і якісний стан майна, необхідними для планування і керівництва, контролю за законністю і доцільністю витрати майна, організації правильного витребування майна; підготовки вихідних даних для складання звітності, установленої табелем термінових повідомлень; контролю за своєчасним і повним забезпеченням майном особового складу відповідно до норм постачання.

Облік по службі речового постачання частини визначає строгу систему оформлення господарських операцій прибутково-видатковими документами, форми облікових документів і порядок   записів у книгах і картках обліку, а також об'єкти обліку.

Обліку підлягають усі види матеріальних засобів незалежно від джерел надходження, способів придбання: табельні, нетабельні, безкоштовні і платні. Якісний стан речового майна відбивається в обліку по категоріях.

Облік речового майна ведеться в натуральних показниках по номенклатурі, установленої довольствующим органам. Ціни на окремі види майна вказуються у випадках:

 •  прийому майна, зв'язаного з грошовими розрахунками;
 •  відпустки майна за чи плату в рахунок ліміту. виділеного в грошовому вираженні;
 •  визначення розмірів нестач і втрат матеріальних засобів.

У військовій частині речове майно знаходиться в складі, підрозділах майстерні по ремонті речового майна, у лазні-пральні й в особистому користуванні солдатів, офіцерів і військовослужбовців за контрактом.

Відповідно, облік речового і господарського майна у військовій частині організується і ведеться: у діловодстві служби військової частини; у речовому складі частини; у підрозділах (ротах), батареях, окремих взводах; у майстерні по ремонті речового майна; у лазні, пральні.

У речовій службі військової частини облік матеріальних засобів ведеться в цілому за частину й окремо за кожен підрозділ, речовий склад частини і речову ремонтну майстерню, а також облік речового майна, видаваного в особисте користування офіцерів і військовослужбовців по контакті. Облік майна тривалого збереження ведеться окремо за особливими правилами.

Облік речового майна в діловодстві служби ведеться старшим чи писарем завідувач діловодством.

У підрозділах облік майна ведеться в цілому за підрозділ, а також за кожним солдатом і сержантом. Облік веде старшина підрозділу.

У майстерні по ремонті речового майна ведеться облік ремонтних матеріалів, інструмента й устаткування, а також майна, прийнятого в ремонт.

У лазні-пральні ведеться облік банно-прачечного устаткування, що миють материалов. майна, що здається в прання, ремонтних матеріалів, відремонтованого майна, а також спецодягу для особового складу.

Облік матеріальних засобів у майстерні і лазні-пральні ведуть завідувачі цими об'єктами.

Загальне керівництво організацією обліку матеріальних засобів у військових частинах здійснюється командирами військових частин. Безпосереднє керівництво організацією обліку речового майна в частинах здійснюється заступником командира частини по тилу і начальником речової служби частини.

Командир частини несе відповідальність за стан обліку всіх матеріальних засобів і своєчасне представлення у вищі органи керування звітних документів, установлених табелем термінових повідомлень.

Заступник командира частини по тилу відповідає за стан обліку матеріальних засобів і звітності в підлеглих службах.

Начальник речової служби військової частини несе відповідальність за стан обліку речового майна в частині, законне і правильне оформлення операцій, зв'язаних з рухом і зміною якісного стану речового майна, своєчасне ведення записів у книгах (картках) обліку, правильне оформлення облікових документів, правильне складання і своєчасне представлення звітних документів по службі.

Командир підрозділу, а також начальник складу, майстерні й іншого об'єкта речової служби відповідають за стан обліку речового майна в підрозділі (на складі, у майстерні й іншому об'єкті).

За законне і правильне оформлення всіх облікових документів, своєчасне ведення записів у книгах (картках) обліку, підготовку документів для передачі в обчислювальний пункт і здачі в архів, схоронність облікових документів відповідає старший писар (писар) речової служби.

Начальник обчислювального пункту відповідає за якісне рішення задач по обліку матеріальних засобів і своєчасне повернення облікових документів начальникам служб. Контроль за станом обліку здійснюється посадовими чи особами спеціально призначеними комісіями шляхом періодичних чи раптових перевірок.

Облік у діловодстві речової служби

У діловодстві речової служби облік матеріальних засобів повинний містити зведення про їхню наявність, рух, якісному стані і місці перебування. Форми книг і карток обліку матеріальних засобів військової частини дозволяють одержати такі зведення. У них відбивається рух і наявність матеріальних засобів у цілому за службу і за кожен підзвітний підрозділ.

По довгострокових предметах крім даних про кількість і категорії майна в книгах (картках) необхідно вказувати і терміни видачі їх у користування. Такі дані потрібні для правильного складання звітності і для контролю термінів експлуатації.

Для того, щоб облік був своєчасним, проводку документів по книгах (карткам) обліку потрібно робити, як правило, у день їхнього надходження в діловодство, але не пізніше чим на другий день. Наприкінці року, а також при перевірках наявності майна і при передачі справ матеріально відповідальними обличчями в книгах (картках) обліку виводяться підсумки облікових даних.

Для скорочення кількості записів у книгах (картках) обліку в діловодстві речової служби використовуються зведені відомості, у які заносяться однорідні документи (наприклад, атестати на речове майно, накладні на видачу майна зі складу підрозділам і ін.). Первинні документи, включені в зведену відомість, додаються до неї.

Для контролю забезпеченості офіцерів і обліку виданих їм предметів у діловодстві речової служби на кожного офіцера (прапорщика, мічмана) ведеться картка обліку матеріальних засобів особистого користування. На кораблях із самостійним господарством ці картки ведуться в речовій службі на весь особовий склад корабля. У діловодстві речової служби берегової бази вони повинні бути на особовий склад усіх кораблів і підрозділів, забезпечуємих берегової базою.

Картки обліку матеріальних засобів особистого користування ведуться до повного використання. Наприкінці року в них виводяться підсумкові дані про кількість і терміни видачі предметів, що числяться за військовослужбовцями. Правильність виведених у картках підсумків підтверджується підписами військовослужбовців – власників речей.

Облік у складі.

Облік речового майна в складі військової частини повинний відбивати його щоденна наявність, рух і якісний стан. З цією метою в складі ведуться:

 •  картки обліку матеріальних засобів;
 •  книга обліку матеріальних засобів, виданих у тимчасове користування.

На кожне найменування майна на початку року в діловодстві відкривається окрема картка.

Підписані начальником речової служби картки передаються начальнику складу під розписку в книзі реєстрації облікових документів.

Облік предметів, виданих зі складу військової частини окремим чи військовослужбовцем підрозділам на короткий термін (наприклад, на час занять у поле), ведеться по книзі обліку матеріальних засобів, виданих у тимчасове користування. Ведення цієї книги виключає необхідність виписувати первинні документи при кожній видачі майна і проводити їх по картках основного обліку.

У книзі можуть відкриватися особові рахунки на кожне найменування (підрозділ) чи ж запису можуть вестися послідовно в міру видачі матеріальних засобів.

Облік у підрозділі.

У підрозділі ведуться:

 •  книга обліку наявності і руху матеріальних засобів підрозділу;
 •  книга обліку матеріальних засобів, виданих у тимчасове користування.

У книзі обліку наявності і руху матеріальних засобів підрозділу відбивається загальна кількість майна, що мається в підрозділі.

Матеріальні засоби, видавані військовослужбовцем підрозділу на короткий термін (наприклад, на період польових занять), заносяться в книгу обліку майна, виданого в тимчасове користування. Порядок ведення цієї книги в підрозділі такої ж, як і в складі.

Облік у майстерні по ремонті речового майна.

У майстерні ведуться книга обліку наявності і руху матеріальних  засобів і книга обліку ремонту матеріальних засобів.

По книзі обліку наявності і руху матеріальних засобів у майстерні враховується інструмент, устаткування, ремонтні матеріали і спецодяг.

Речове майно, що вимагає ремонту, передається підрозділами і складом у майстерню на лагідний термін і з обліку підрозділів у книгу ремонту (обробки) матеріальних засобів.

Одержувані зі складу військової частини інструмент, устаткування і ремонтні матеріали записуються по приходу в книгу обліку наявності і руху матеріальних засобів майстерні на підставі накладних. Списання негідного інструмента й устаткування актами, затвердженими командиром частини. Порядок ведення обліку матеріальних засобів у майстерної такий же, як і в підрозділі.

Облік у пральні.

У пральній військовій частині обліку підлягають устаткування, інвентар, пральні матеріали, а також майно, прийняте в обробку. Для цього в пральні ведуться:

 •  книга обліку наявності і руху матеріальних засобів;
 •  книга обліку матеріальних засобів, виданих у тимчасове користування;
 •  книга обліку ремонту (обробки) матеріальних засобів (у бюджетних пральнях);
 •  накладна (у пральнях, що містяться на самооплатності).

По книзі обліку і руху матеріальних засобів у пральні враховуються устаткування, інвентар, пральні матеріали. Запису в книгу виробляються на підставі накладних на одержання зі складу майна і пральних матеріалів.

У книзі обліку майна, виданого в тимчасове користування враховується спецодяг і інвентар, видані робітником. Порядок ведення книг у пральної такий же, як і в підрозділі.

Прийом білизни й обмундирування в прання в пральні, що міститься на самооплатності, оформляється накладної. У бюджетних пралень прийняте для прання білизна й обмундирування записується в книгу обліку ремонту (обробки) матеріальних засобів.

На підставі записів у цій книзі і книзі обліку наявності і руху матеріальних засобів у пральні щомісяця складається робочий лист агрегату, що представляється на твердження начальнику речової служби. Робочий лист агрегату служить підставою для списання у витрату пральних матеріалів.

Висновок: Облік матеріальних засобів у військовій частині організується і ведеться згідно з наказом МО № 260 – 1979р. “Посібник з обліку озброєння, техніки, майна й інших матеріальних засобів у Збройних Силах”, частина 1 “Облік у підрозділах, військових частинах, на кораблях і в об’єднаннях”. Усі посадові особи, в обов'язки яких входити організація обліку, безпосереднє його ведення в підрозділах, військових частинах повинні твердо знаті і виконувати його положення, а також у межах своєї компетенції здійснювати контроль за їхнім виконанням підпорядкованими посадовими особами.

Командири (начальники) усіх ступенів при перевірках своїх підрозділів, військових частин зобов'язані приймати необхідні заходи для наведення і підтримці належного порядку в обліку матеріальних засобів.

друге навчальне питання

“Порядок складання, оформлення та ведення облікових документів”

Обліковим документом називається документ, що містить у зафіксованому виді інформацію, оформлену у встановленому порядку, і має у відповідності з чинним законодавством правове значення.

Облікові документи в залежності від їхнього призначення підрозділяються на первинні документи, книги і картки обліку і документи допоміжного характеру.

Первинні документи (накладні, убрання, раздаточно-сдаточные відомості, акти, квитанції, атестати) служать для оформлення операцій, зв'язаних з рухом і зміною якісного стану речового майна, і є підставою для записів облікових даних у книгах і картках обліку.

У книгах і картках обліку відбиваються наявність. рух і якісний стан майна за визначений період по підрозділах (частинам), складам, майстерням, іншим об'єктам військового (корабельного) господарства й у цілому за військову частину (з'єднання).

 Облікові документи допоміжного характеру (зведені відомості, доручення, пакувальні аркуші, стелажні ярлики, повідомлення) сприяють виконанню операцій, зв'язаних з рухом і зміною якісного стану речового майна.

Основними частинами облікового документа є заголовна частина, змістовна частина, що оформляє частина.

Заголовна частина містить реквізити, що дають представлення про вид і характер документа.

Змістовна частина документа оформляється у виді чи таблиці викладається текстом. таблична змістовна частина включає заголовок таблиці, заголовки граф і заголовки рядків (реквізити-ознаки), графи і рядки. Клітки, утворені перетинанням рядків і граф таблиці, у процесі оформлення документа заповнюються реквізитами-підставами.

Частина документа, що оформляє, звичайно містить: дати складання, підписи і твердження документа; найменування посад обличчя, що підписали документ; особисті підписи; відповідні печатки (де вони передбачені). При необхідності вказується номер доручення одержувача.

При складанні  й оформленні первинних облікових документів дотримуються визначені правила.

У заголовній частині документа обов'язково вказуються: його номер; підстава (ціль) і дата операції, зв'язаної з рухом і зміною якісного стану речового майна; найменування служби, що видала документ; відправник вантажу (здавач) і вантажоодержувач (приймальник); термін дії документа.

У змістовній частині документа вказується: номер один по одному; найменування майна; код номенклатури; еди6ница виміру; кількість майна. При необхідності вказуються категорія, сорт, ціна одиниці, сума вартості майна й інші дані, передбачені конкретною формою документа. Наприкінці змістовної частини документа пишеться: «Разом найменувань» і прописом указується їхня кількість. Рядки і графи, що залишилися вільними до підведення підсумку, обов'язково перекреслюються так, щоб між текстом і підписами посадових осіб не можна було що-небудь уписати.

При веденні обліку вручну перемінні реквізити первинних документів «Ознака інформації», «Код документа», «Код операції» і «Разом» не вказуються. Перемінний реквізит «Одиниця виміру» указується по скороченому найменуванню.

Документ підписується відповідним начальником і особою, що веде облік. Підпис начальника завіряється: на документах, призначених для відправлення з військової частини (з'єднання), - мастичной гербовою печаткою військової частини (з'єднання); на документах, призначених для звертання усередині військової частини, - мастичной печаткою „Для ВГД”.

Усі первинні документи (крім атестатів), що складаються в службі, реєструються в книзі реєстрації облікових документів (форма 25), порядковий номер реєстрації є номером документа. Якщо документ складається з декількох аркушів, то його номер указується на кожнім листі. Реквізит-підстава «Реєстраційний номер» записується тільки на вхідних документах.

По документах, не підписаним правомочними посадовими особами, не зареєстрованим у книзі реєстрації облікових документів (форма 25) і не має печатки (де вона передбачена), робити операції, зв'язані з рухом і зміною якісного стану речового майна, забороняється.

Документ вважається виконаним, якщо зазначені в ньому операції виконані хоча б і не в повному обсязі. На доодержання (довыдачу) чи досдачу майна складається новий документ.

Виконані первинні документи після запису в книгах (картках) обліку складу зроблених по них операцій наприкінці робочого дня здаються в речову службу військової частини під розписку в книзі реєстрації облікових документів (форма 25). У службу приймаються цілком оформлені документи, що мають підписи одержувача і здавача майна. При веденні обліку вручну в речовій службі військової частини на усіх виконаних первинних документах робляться оцінки про запис у книгах (картках) обліку про зроблені операції, зв'язаних з чи рухом зміною якісного стану майна. В оцінці вказуються номер книги (картки) обліку і сторінка, на якій записана облікова операція. Для оцінок використовується графа «Примітка» чи чисте поле документа.

У кожній книзі обліку аркуші нумеруються, прошнуровуються, скріплюються мастичной печаткою для пакетів військової частини (з'єднання). Кількість аркушів засвідчується підписами: в підрозділах, - командирів підрозділів; на складах і інших об'єктах військового (корабельного) господарства, а також на складі, у майстерні, у службі військової частини (з'єднання), - начальника речової служби.

Запису в книгах (картках) обліку речового майна виробляються тільки на підставі справжніх, законно і правильно оформлених первинних документів. При  необхідності проводки протягом дня великої кількості прибуткових (видаткових) документів дозволяється запису в книгах (картках) обліку робити по зведених відомостях (форма 7). Первісні записи в нових книгах (картках) обліку виробляються на підставі первинних документів, а також актів інвентаризації (передачі) чи облікових даних попередніх книг (карток) обліку. Запису про залишки майна, перенесені з інших книг (карток) обліку, підтверджуються підписами  начальника служби й особи, що веде облік.

висновок:

За своїм призначенням облікові документи підрозділяються на первинні документи, книги і картки обліку, документи допоміжного характеру. При упорядкуванні й оформленні документів дотримуються визначені правила, викладені в “Настанові з обліку озброєння, техніки, майна й інших матеріальних засобів у Збройних Силах” (Наказ МО № 260 – 1979гр), які є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами.

третє навчальне питання

“Перелік та характеристика облікових документів у діловодстві служби, речовому складі, майстерні по ремонту речового майна та підрозділах”

І. Облік у діловодстві речової служби в/частини

У діловодстві речової служби повинні бути вичерпні облікові дані про стан заможності в/частини в цілому, по кожному підрозділу, складу, майстерні, а також по кожному офіцеру, прапорщику, військовому надстрокової служби. У діловодстві служби робиться оформлення документів на видачу всього майна, сюди надходять усі документ на видане і прийняте складом майно.

Облік матеріальних засобів у службі організує начальник речової служби. Він також керує обліком речового майна в підрозділах частини, на підпорядкованих йому складі, майстерні, пральної й інших об’єктах військового (корабельного) господарства і вчасно забезпечує їхніми бланками облікових документів по своїй службі; забезпечує своєчасне підготування й уявлення вищестоящому начальнику служби повідомлень звітів про наявність рухи і якісний стан матеріальних засобів в в/частини відповідно до табеля термінових повідомлень.

Ведення обліку безпосередньо покладається на писаря (старшого писаря).

Облік матеріальних засобів у діловодстві речової служби в/частини, що веде своє господарство, здійснюється по наступних формах облікових документів:

 1.  Накладна , ф.2.
 2.  Рахунок – накладна, ф.3.
 3.  Акт прийому, ф.4.
 4.  Зведена відомість, ф.7.
 5.  Роздавальна-здавальна відомість, ф.8.
 6.  Акт закладання (свіжості) матер. засобів, ф.10.
 7.  Акт списання (зняття) залишків, ф.11.
 8.  Акт технічного стана, ф.12.
 9.  Акт зміни якісного стана, ф.13.
 10.  Атестат військової частини, ф.20.
 11.  Атестат військового, ф.21.
 12.  Книга реєстрації облікових документів, ф.25.
 13.  Книга обліку, наявності і руху матеріальних засобів у підрозділі, ф. 26.
 14.  Книга обліку, наявності і руху матеріальних засобів, ф. 27.
 15.  Картка обліку категорійних матеріальних засобів, ф.43 – (лист 2).
 16.  Картка обліку некатегорійних матеріальних засобів, ф. 44 (лист 20.
 17.   Картка обліку матеріальних засобів особистого користування, ф 45.
 18.  Картка некомплектності, ф. 46.
 19.  Доручення на одержання матеріальних засобів, ф.М-2
 20.   Квитанція на прийняті власні речі, ф.59.
 21.  Супровідний лист, ф. 62.
 22.  Підтвердження про прийом матеріальних засобів, ф.69.

У речовій службі ведеться облік наявності, рухи і якісний стан матеріальних засобів за підпорядкований склад (інший об’єкт військового господарства), кожний забезпечувальний підрозділ і в цілому за військову частину. Видача речового майна особам, покликаним на дійсну строкову військову службу, оформляється в службі в/частини роздавальною відомістю ф.8. На підставі цієї відомості на кожного військового відчиняється картка обліку ф.45. Картки реєструються в книзі обліку ф.25 і передаються для подальшого ведення старшинам  підрозділів.

Картки обліку ф.45 у службі військової частини ведуться тільки на офіцерів, прапорщиків, військовослужбовців надстрокової служби і військових жінок. Крім того, у книзі обліку ф.25 реєструються і первинні документи (накладні, роздавальні-здавальні відомості, атестати і т.д.) У військовій частині, що не веде свого господарства, облік матеріальних засобів здійснюється стосовно до обліку в підрозділі, розташованому на діючому окремо від свої в/частини.

2. Облік на складі

Облік матеріальних засобів на складі ведеться начальником речового складу по наступних формах облікових документів:

 1.  Книга обліку, наявності і руху матер. засобів у підрозділі ф.26.
 2.  Книга обліку матеріальних засобів виданих у тимчасове користування ф.37.
 3.  Картка обліку матер. засобів категорійних ф.43 (лист 1).
 4.  Картка обліку матер. засобів некатегорійних ф. 44 (лист 1).
 5.  Картка некомплектності ф.46.
 6.  Пакувальний аркуш ф.63.
 7.  Стелажний (штабельний) ярлик, ф64. На речовому складі облік наявності, руху і якісний стан матеріальних засобів ведеться:
 •  категорійних матеріальних засобів – по картках обліку ф.43, (лист 1).
 •  некатегорійних матеріальних засобів – по картках обліку ф.44, (лист 1) або по книзі обліку ф.26.

Деякі види речового майна, фурнітура, знаки розходження, погони, нагрудні знаки, ремонтні матеріали і т.д. можуть враховуватися по книзі   обліку ф.26.

Речове майно, видане по розпорядженню начальника служби в тимчасове користування терміном до одного місяця, з обліку складу не списується, а заноситься в книгу обліку ф.37.

Майно, здане в ремонт у майстерню по ремонту речового майна, з обліку складу не списується.

На кожну партію матеріальних засобів, що надійшли на склад, заводиться ярлик ф.64.

При відправленні майна зі складу на кожну шухляду, тюк, контейнер оформляється пакувальний аркуш ф.63.

3. Облік у майстерні по ремонту речового майна

Облік матеріальних засобів у майстерні ведеться начальником майстерні. Облік ведеться по наступних формах облікових документів:

 1.  Повідомлення про наявність і рух матер. засобів. ф.24.
 2.  Книга обліку наявності і рухи матер. засобів  у підрозділі ф.26.
 3.  Книга обліку ремонту (обслуговування, опрацювання) озброєння, техніки і майна ф.36.
 4.  Книга обліку матер. засобів, видана в тимчасове користування ф.37.
 5.  Картка обліку матер. засобів особистого користування ф.45.

Табельне устаткування, інструмент, ремонтні матеріали враховуються в книзі обліку ф.26.

Майно, прийняте в ремонт, а також витрачені матеріали при виконанні ремонту враховуються в книзі обліку ф.6.

Інструмент, виданий особовому складу майстерні для виконання ремонтних робіт на термін не більш місяця, враховується по книзі обліку ф.37, а на великий термін у картках обліку ф.45.

Начальник майстерні щомісяця, до встановленого терміна, представляє начальнику речової служби повідомлення ф.24.

На підставі записів книги обліку ф.36, підтверджених підписами приймальників відремонтованого майна, у повідомленні показуються витрачені для ремонту матеріали.

4. Облік у підрозділі

Облік наявності, рухи і якісний стан матеріальних засобів у підрозділі, розташованому зі своєю частиною, організує командир підрозділу. Облік ведеться по наступних формах облікових документів:

 1.  Повідомлення про наявність і рух матер. засобів ф.24.
 2.  Книга обліку наявності і рухи матер. засобів у підрозділі ф.26.
 3.  Книга обліку матер. засобів виданих у тимчасове користування ф.37.
 4.  Картка обліку матер. засобів особистого користування ф.45.

У підрозділах, розташованих окремо від своєї в/частини, ведуться документи в більш повному об’ємі.

Облік речового майна ведеться старшиною (писарем) у цілому за підрозділів у книзі обліку ф.26, де на речове майно приділяється окремий поділ.

Початкові записи в книзі обліку ф.26, де на речове майно приділяється окремий поділ.

Початкові записи в книзі обліку ф.26 робляться в діловодстві писарем служби і завіряються підписом начальника речової служби.

Дані книги обліку повинні відбивати наявність речового майна на щодня, тому  усі видаткові-прибуткові операції повинні проводиться по книзі старшиною (писарем) щодня.

Старшина підрозділу видає речове майно й інші матеріальні засоби військової термінової служби в особисте користування під розписку в картках обліку ф.45.

Інші матеріальні засоби, видані особовому складу (на навчання, заняття, відрядження і т.д.) враховуються по книзі обліку ф.37. По цей книзі речове майно здається в ремонт.

Речове майно, видане в тимчасове користування, з обліку підрозділу в книзі ф.26 не списується.

Крім обліку загальної заможності підрозділу, потрібно звістки облік майна, що видається кожному військова термінова служба. Для цього передбачене ведення картки обліку матеріальних засобів особистого користування, ф. 45. Картка відчиняється в речовій службі, реєструються в книзі реєстрації облікових документів, а потім передається для подальшого ведення старшинам підрозділів.

Військовослужбовці термінової служби кожне одержання матеріальних засобів підтверджують своїм підписом у відповідному графі картки. За прийняття матеріальних засобів від військової термінової служби в його картці розписується старшина підрозділу.

 1.  Облік у пральній

Облік у пральній в/частини устаткування, інвентарю, що миють матеріалів, палива, інших матеріальних засобів веде завідуючий пральної.

Облік матер. засобів ведеться по наступних формах облікових документів:

а) у військовій пральній:

 1.  Книга обліку наявності і рухи матер. засобів ф.26.
 2.  Книга обліку ремонту (обслуговування, опрацювання) озброєння, техніки і майна ф.36.
 3.  Книга обліку мат. засобів виданих у тимчасове користування ф.37.

б) у пральній, що міститься на самооплатності:

 1.  Накладна ф.2.
 2.  Рахунок – накладна ф.3.
 3.  Роздавальна (здавальна) відомість ф.8.
 4.  Робочий лист агрегату ф.17.
 5.  Книга обліку наявності і рухи матер. засобів у підрозділі ф.26.
 6.  Книга обліку ремонту (обслуговування, опрацювання) озброєння, техніки і майна ф.36.
 7.  Книга обліку матеріальних засобів виданих у тимчасове користування.

Облік устаткування, інвентарю, що миють матеріалів, палива й інших матеріальних засобів у пральної в/частини ведеться по книзі обліку ф.26.

Спецодяг і інструмент для роботи видається особовому складу пральної під розписку в книзі обліку ф.37.

Майно, що здається підрозділом або складом в/частини для прання (опрацювання) у пральну, що міститься за рахунок бюджетних засобів, записується в книгу обліку ф.37 і здається під розписку приймальникам пральної в цій книзі. Про прийом майна після прання старшина підрозділу (начальник складу) розписується також у книзі обліку, що ведеться їм, ф.37.

У пральній, що перебуває на самооплатності, прийом майна в прання (опрацювання) і видача його після прання (опрацювання) робиться по накладним ф.2, що виписується приймальником пральної.

Прийом миючих матеріалів від замовника оформляється накладною ф.3. Видача миючих матеріалів у пральне відділення (цех) робиться відповідно до встановлених норм по відомості ф.8 з одночасним записом у робочий лист ф.17.

Щомісяця, на підставі записів у книгах обліку ф.26 і ф.36, завідуючий пральної оформляє робочий лист ф.17, що представляється в речову службу в/частини. Після перевірки слушності записів від підписується начальником речової служби в/частини, реєструється в книзі обліку ф.25 і служить підставою для списання миючих матеріалів з обліку служби.

Решта майна в прання (опрацювання) у підприємствах комунального обслуговування і прийом його оформляється накладними, що виписуються цими підприємствами.

завершальна частина

У даній лекції ми розглянули вузлові питання, що стосуються обліку матеріальних засобів у діловодстві служби, на речовому складі, у майстерні по ремонту речового майна, у підрозділах і пральні військової частини.

Не знаючи даного питання, начальник служби не зможе сконцентрувати свою увагу на рішенні основних задач по забезпеченню особового складу речовим майном, здійснювати контроль за його експлуатацією, збереженням і заощадженням.

Практично неможливо організовувати роботу підлеглих, не знаючи їхніх функціональних обов’язків щодо ведення обліку і їх  рівня професійного підготування по цим питанням, і навпаки, тверді знання даних питань будуть сприяти упевненому і правильному керуванню речовою службою військової частини.

Облік матеріальних засобів у діловодстві служби, у речовому складі, майстерні по ремонту речового майна, підрозділах і пральних ведеться у встановленому для них об’ємі і по формах облікових документів відповідно до вимог наказу МО № 260 – 1979р та ряду керівних документів щодо ведення бухгалтерського обліку.

Викладач кафедри тилового забезпечення

підполковник                          М.М. Покрасьон


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39164. Мобильные персональные компьютеры: виды, варианты исполнения, их сравнение 246.74 KB
  Ноутбуки отличаются небольшими размерами и весом время автономной работы ноутбуков изменяется в пределах от 1 до 15 часов. Desktop Replcement 14 16 дюймов массовые ноутбуки специального названия для данной категории ноутбуков не предусмотрено 11 133 дюйма субноутбуки 7 121 дюйма нетбуки. Классификация на основе назначения ноутбука и технических характеристик устройства: Бюджетные ноутбуки Ноутбуки среднего класса Бизнесноутбуки Мультимедийные ноутбуки Игровые ноутбуки Мобильная рабочая станция...
39165. Анализ конкурентоспособность в процессе жизненного цикла предприятия 312 KB
  Эта концепция используется для создания и сбыта продукции разработки стратегии маркетинга с момента поступления товара на рынок до его снятия с рынка. Это анализ возможностей производства продукции. Выбранная тема актуальна для данного дипломного проектирования потому что необходимо анализировать конкурентоспособность на каждом этапе жизненного цикла товара для организации эффективного сбыта продукции пользующейся спросом на рынке. Это анализ возможностей производства продукции.
39166. Исследование коронного разряда в плотном газе 90.7 KB
  Коронный разряд является самостоятельным разрядом в сравнительно плотном газе. Если к двум электродам между которыми находится газовый промежуток приложить электрическое поле то при определенной разности потенциалов между электродами которую назовем критической и обозначим через...
39168. Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності товару 109.5 KB
  Найчастіше під конкурентоспроможністю товару мають на увазі: властивість сукупність властивостей товару та його сервісу яка характеризується ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретної потреби порівняно з аналогічними товарами представленими на цьому ринку; характеристику товару що відображає його відмінність від товаруконкурента за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі та за витратами на її задоволення; спроможність товару відповідати вимогам даного ринку у період що аналізується; здатність...
39169. Конституционное право зарубежных стран 4.56 MB
  В учебнике освещаются основные понятия и институты зарубежного конституционного права раскрываются его предмет система источники. Предмет источники и система конституционного права зарубежных стран. Предмет конституционного права зарубежных стран. Источники конституционного права зарубежных стран.
39170. Базова апаратна конфігурація 68.75 KB
  Персональний компютер - універсальна технічна система. Його конфігурацію (склад устаткування) можна гнучко змінювати в міру необхідності. Тим не менш, існує поняття базової конфігурації, яку вважають типовою. У такому комплекті комп'ютер зазвичай поставляється. Поняття базової конфігурації може змінюватися. В даний час в базовій конфігурації розглядають чотири пристрої
39171. Основные положения по нормоконтролю и предварительной защите дипломных работ 729 KB
  Общие требования кафедры к содержанию и структуре дипломной работы 10 4.Общие требования кафедры к оформлению дипломной работы 11 5.Образцы оформления и требования к оформлению отдельных фрагментов дипломной работы: 13 титульный лист образец 1 14 реферат...
39172. ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 3.29 MB
  Тимченко ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів КИЇВ2005 вищих навчальних закладів УДК342187075. Б 86 Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. 504 с ISBN 9663640545 Навчальний посібник являє собою комплекс навчальнометодичних матеріалів до курсу Державне конституційне право зарубіжних країн який є обов'язковим для викладання у вищих юридичних закладах IIIIV рівня акредитації. 2005 Центр навчальної літератури 2005...