41063

Звітність військової частини по речовій службі

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Для підтримання високого рівня бойової і мобілізаційної готовності, створення нормальних умов життя і побуту особового складу військ, Збройні Сили України отримують від народного господарства озброєння, техніку та інші види матеріальних засобів

Украинкский

2014-12-28

72 KB

19 чел.

Зміст

Вступ

 1.  Значення  та завдання звітності, вимоги щодо звітних документів.  
 2.  Форми звітних документів. Термін їх подання.
 3.  Заходи речової служби військової частини по підготовці до складання звітних документів.

завершальна частина

Література

 1.  Директива Міністра оборони України від 20.10.01 р.  “Про завдання Збройних Сил України щодо реалізації державної політики з питань оборони, їх реформування та розвитку у 2002 – 2003 роках і на перспективу до 2005 року”;
 2.  Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України   від 1.11.01 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України у 2001 році та завдання щодо їх підготовки у 2002–2003 роках”.
 3.  Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2003 році.
 4.  Про норми табелізації та типові комплекти майна речової служби. Наказ Заступника МО України по тилу – начальника тилу ЗС України № 45 від 08.06.1995 р.
 5.  Вещевое обеспечение СА и ВМФ в мирное время. Ленинград . ВАТТ – 1977. Ст.
 6.  Наказ Заступника МО України по тилу – начальника тилу ЗС України № 90, 2000 р. “Табель № 12 термінових донесень по тилу ЗСУ (на мирний час)”
 7.  Підручник ВВВУТ вид. 1986 р. «Вещевое обеспечение воинской части (соединения) на мирное время ст.
 8.  Тыл Советских Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Под редакцией С. К. Куркоткина). – М.: Воениздат, 1977.
 9.  История тыла. Учебное пособие. – Л.: ВАТТ,1969. Ст.

Наочні посібники

 1.  Форми звітно-заявочних документів
 2.  Полілюкс
 3.  Слайди

Завдання на самостійну роботу

1 Допрацювати конспект лекції

2 Вивчити порядок складання звітів

Вступ

Для підтримання високого рівня бойової і мобілізаційної готовності, створення нормальних умов життя і побуту особового складу військ, Збройні Сили  України отримують від народного господарства озброєння, техніку та інші види матеріальних засобів. Для зручності виробництва, поставки і використання вони розподіляються за видами. Одним із основних видів матеріальних засобів є речове майно, а забезпечення військ ним покладено на речову службу.

Отже, речове забезпечення є основним видом тилового забезпечення і у цілому полягає у своєчасному і повному забезпеченні речовим майном за встановленою номенклатурою і нормами, а також організації банно-прального обслуговування військ  з метою підтримання постійної бойової  і мобілізаційної готовності об’єднань, з’єднань і військових частин, створення нормальних побутових умов для особового складу і збереження його здоров’я.

Таким чином, речове забезпечення – це більш широке поняття, ніж забезпечення речовим майном, так як воно включає цілий комплекс заходів щодо банно-прального обслуговування особового складу і створенню для нього нормальних побутових умов, ремонту речового майна, фінансове планування по службі тощо.

Значення речового забезпечення для Збройних Сил України досить велике. Воно полягає у підтриманні високої бойової готовності військ, збереження здоров’я військовослужбовців, підтримання їх зразкового зовнішнього вигляду та нормальних побутових умов.

Своєчасне і повне забезпечення особового складу військової частини покладеним речовим майном залежить від своєчасного і повного його витребування від довольствуючого органу.

Речове майно витребовується  по встановлених звітах-заявках і повідомленнях, що представляються довольствуючому органу один раз у рік за станом на 1 січня.

На сьогоднішньому занятті ми розглянемо основні питання щодо звітності військової частини по речовій службі та порядок подачі заявочних документів на забезпечення речовим майном.

 

Перше навчальне питання:

“Значення та завдання звітності, вимоги щодо звітних документів”

Представляючи звіти-заявки і повідомлення, військова частина (з'єднання) звітує перед довольчим органом про наявність і якісний стан речового майна, про забезпеченість їм особового складу,  про кількість отриманого і витраченого майна за звітний період, а також  визначає потребу і витребовує відсутнє майно і на заміну терміну носіння, що вислужує,  в плануємий період.

Звітність є завершальним етапом господарської діяльності речової служби в кожнім календарному році і складає важливий елемент військового обліку. Це  захід великої державної важливості. Тому при складанні звітності треба передбачити не тільки повне забезпечення особового складу речовим майном по нормах постачання, але і дотримання режиму економії, розумне використання матеріальних і коштів.

Звітність – це система взаємозалежних узагальнених показників, що характеризують результати господарської діяльності речової служби за визначений період  (рік). Звіти-заявки і повідомлення в узагальнених показниках характеризують господарську діяльність речової служби з питань: забезпеченості військової частини й особового складу речовим майном; наявності, якісного стану майна і видачі його по термінах носіння; виконання планових завдань по ремонту, чи хімчистці, підфарбуванню речового майна непорушного запасу; банно-прального обслуговування особового складу; втрат і нестач матеріальних засобів.

Звіти-заявки і повідомлення військових частин є вихідними документами, на підставі яких складаються зведені звіти-заявки і повідомлення за з'єднання, військовий округ, а надалі розробляються довольствуючими органами плани забезпечення військ речовим майном.

Таким чином, значення звітності полягає в тому, що вона є знаряддям планована, засобом контролю господарської діяльності й обліковим матеріалом для обробки даних про наявність і рух речового майна в масштабі з'єднання, військового   округу.

До звітно-заявочних документів пред'являються визначені вимоги. Звіти-заявки і повідомлення повинні включати сукупності показників, які б дозволяли проаналізувати діяльність речової служби, дати оцінку її роботи. Дані звітів-заявок і повідомлень повинні бути правильними і точними, заснованими на перевірених і документально підтверджених записах у книгах і картках обліку.

Визначення потреби військової частини в речовому майні при складанні звітів-заявок виробляється на основі діючих законоположень, а також штатів і норм постачання і директивних указівок довольствуючих органів.

Звіти-заявки і повідомлення повинні складатися по установлених формах і представлятися довольствуючому органу вчасно, у встановлений термін.   

Звітність – це сукупність взаємозв’язаних узагальнених показників, які характеризуються результатами господарської діяльності речової служби за певний час.

Звітність – є кінцевим етапом господарської операційної діяльності речової служби у кожному році, вона характеризує господарську діяльність речової служби військової частини по наступних питаннях:

 1.  Забезпеченість військової частини і особового складу речовим майном;
 2.  Наявність, якісний стан майна, а також видача його за стоками носіння;
 3.  Виконання планових завдань з ремонту речового майна;
 4.  Наявність, рух, освіження речового майна “НЗ”;
 5.  Лазнево-пральне обслуговування особового складу;
 6.  Втрати і нестачі речового майна;
 7.  Економічну роботу по речовій службі.

Звітність військової частини по речовій службі подається у постачальний орган у вигляді звітно-заявочних документів і донесень по встановлених формах і в строках.

Позачергові заявки на отримання речового майна подаються у постачальний орган у виняткових випадках:

 •  на забезпечення заходів, які не передбачені планом бойової підготовки;
 •  на відшкодування витрат в наслідок стихійного лиха;
 •  під час передислокування військової частини.

В інших випадках позачергові заявки подавати у постачальний орган заборонено.

Військова частина, яка подає звіт – заявки і донесення, звітує перед постачальним органом:

 1.  Про кількість отриманого і витраченого майна у звітному періоді;
 2.  Визначає потребу і витребує майно, яке не вистачає, а також на заміну, майна строки носіння якого вислуговують у наступному році;
 3.   Про наявність і якісний стан майна;
 4.  Про забезпечення ним особового складу.

Звітно-заявочні документи військової частини є документами, на підставі яких складаються зведені звіт-заявки і донесення за з’єднання, оперативне командування, а також плани забезпечення військ речовим майном.

Таким чином значення звітності заключається в тому, що вона є засобом управління, планування і контролю господарської діяльності і обліковим матеріалом для обробки даних про наявність і рух речового майна у масштабі з’єднання і оперативного командування.

Завдання звітності.

Завдання звітності заключається у наступному:

1. Забезпечення командирів і начальників даними про господарську діяльність речової служби, які необхідні для аналізу і оцінки виконаної роботи і розробці заходів, спрямованих на її покращення за звітний період;

2. Попередження незаконної витрати речового майна (або його призупинення);

3. Виправлення допущених помилок і недоліків у роботі речової служби;

4. Узагальнення позитивного досвіду у роботі речової служби.

Виходячи із завдань звітності по речовій службі, до неї пред’являються наступні вимоги:

1. Звітно-заявочні документи повинні включати сукупність показників, які дозволяють проаналізувати діяльність речової служби, дати оцінку її роботи;

2. Дані звітно-заявочних документів мають бути правильними і точними і відповідати обліковим даним книг та карток обліку діловодства служби;

3. Звітність складається і подається постачальному органу у встановлені строки і по встановленій формі;

4.  звітно-заявочні документи повинні бути підписані начальником речової служби, заступником командира частини по тилу і затверджується командиром військової частини. Підпис командира частини завіряється печаткою;

5. У звітно-заявочних документах не допускається підчистки, виправлення, самостійне дописування і зміна номенклатури речового майна.

висновок:  Звітність військової частини є засобом планування, управління і контролю за господарською діяльністю речової служби.

Звітність по речовій службі повинна подаватися у постачальний орган за встановленими формами і строками.

Форми звітно-заявочних документів і строки їх планування вивчимо у другому навчальному питанні.

Друге навчальне питання:

“Форми звітних документів. Термін їх подання”

У відповідності з Табелем термінових донесень тилу ЗС № 12 (наказ ЗМО – НТ ЗСУ 2000 р. № 90) речовою службою військової частини (з’єднання) подаються наступні звітно-заявочні документи:

1. Звіт-заявка на речове майно поточного забезпечення ф.1/реч.:

 •  військова частина – 1 раз на рік до 22 грудня;
 •  з’єднання – 1 раз на рік до 30 грудня;

2. Донесення про виконання плану ремонту, хімічного чищення речового майна і потребу в ремонтних матеріалах, обладнанні та інструменті – ф. 2/реч.:

 •  військова частина – 1 раз на рік до 28 грудня;
 •  з’єднання – 1 раз на рік до 5 січня.

3. Донесення про лазнево-пральне обслуговування військ – ф. 3/реч.:

 •  військова частина – 1 раз на рік до 28 грудня;
 •  з’єднання – 1 раз на рік до 5 січня.

4. Донесення про наявність, рух і поповнення матеріальних засобів непорушного запасу  – ф. 4/реч.:

 •  військова частина – 1 раз на рік до 1 січня;
 •  з’єднання – 1 раз на рік до 5 січня.

5. Донесення про виконання плану ремонту та хімічного чищення теплих речей  – ф. 7/реч.:

 •  військова частина – 1 раз на рік до 15 вересня;
 •  з’єднання – 1 раз на рік до 1 жовтня.

Звітно-заявочні  документи складаються начальником речової служби у двох примірниках. Вони підписуються начальником речової служби і заступником командира частини по тилу.

Звітно-заявочні  документи затверджуються командиром частини. Підпис командира частини завіряється гербовою печаткою військової частини.

Звіт-заявки на речове майно ф. 1/реч., донесення про наявність, рух і поновлення матеріальних засобів непорушного запасу ф. 4/реч. подається у постачальний орган таємним порядком. Інші звітно-заявочні документи і донесення подаються не таємним порядком.

Перший примірник звітно-заявочних документів надсилаються у постачальний орган, другий – залишається у військовій частині.

висновок: Начальник речової служби повинен знати форми та строки подання звітно-заявочних документів і порядок їх складання. Для того, щоб своєчасно скласти звітно-заявочні документи по речовій службі необхідно провести ряд заходів. Заходи, які необхідно провести для складання звітності розглянемо у третьому навчальному питанні.

 

третє навчальне питання:

“Заходи речової служби військової частини по підготовці до складання звітних документів”

Процес складання речової звітності по речовій службі можна умовно поділити на три періоди:

 1.  Підготовчий;
 2.  Безпосереднє заповнення форм звітних документів;
 3.  Подання звітності постачальному органу.

Звітність, як правило, подається у постачальний орган раз на рік, тому необхідна ретельна обробка кожного розділу.

Допущені помилки по витребуванню речового майна  може привести до значних недоліків по забезпеченню особового складу військової частини на протязі року.

Заходи по складанню звітності повинні бути передбачені у річному господарському плані і місячному плані роботи начальника речової служби з указівкою стоку виконання і відповідальних осіб.

Підготовчий період:

 Підготовчий період є важливим етапом складання звітності. Від заходів підготовчого періоду залежить якісне і своєчасне складання звітності, точної межі початку підготовчого періоду провести  немодна, так як до складання звітності у військових частинах готуються на протязі усього періоду діяльності служби.

Заходи, які проводяться речовою службою у підготовчий період у підрозділах:

 1.  Особовий склад підрозділів дозабезпечується предметами речового майна згідно норм забезпечення;
 2.  Здійснюється підгонка обмундирування і взуття солдатам та сержантам строкової служби та його таврування;
 3.  Проводиться здавання на речовий склад частини надлишкового майна, яке залишається після звільнення солдат і сержантів у запас, а також після сезонної заміни майна та інвентарне майно, яке непридатне до подальшої експлуатації;
 4.  Здійснюються облікові записи по книгах обліку підрозділів;
 5.    Проводиться звірка облікових даних підрозділів з даними діловодства служби та усуваються виявлені розпорядження;
 6.  Перевіряється наявність і якісний стан речового майна на особовому складі і у кімнаті для зберігання майна роти та особистих речей солдат і сержантів.

На речовому складі військової частини:

1. Проводиться прийом від підрозділів надлишкового майна, його сортування по видах ремонту;

2. Проводиться вибракування, розпорювання предметів речового майна, яке вислужило встановлені строки неносіння та його списання.

Необхідно враховувати, що інвентарні речі, які вислужили строки експлуатації, але придатні до подальшої експлуатації на протязі одного року можуть  бути зараховані у забезпеченість частини у наступному році. У цьому разі скорочується відпускання нових предметів, які призначаються на заміну тих, які вислужили встановлені строки експлуатації.

3. Доотримуються все виписане речове майно зі складу постачального органу. Проводиться дозабеузпечення згідно норм всього особового складу частини. Не допускається такого положення, при яркому нове речове майно зберігається на складі, а особовий склад не забезпечений по нормах постачання.

4. Здійснюється здача на речовий склад постачального органу майно, яке потребує капітального ремонту та нові предмети, які не можуть бути використані на планове забезпечення у наступному році.

5. Виявляється наявність майна, яке знято з постачання і приймаються міри до його подальшої організації.

6. Проводяться облікові записи по книгах і картках обліку складу.

7. Виконані прибутково-витратні документи передаються у діловодство речової служби.

8. Проводиться звірка облікових даних складу з даними обліку діловодства служби.

9. Проводиться інвентаризація речового майна силами внутрішньої перевірочної комісії.

У діловодстві речової служби:

1. Проводиться по книгах основного обліку прибутково-витратні документи.

2. Списується майно, яке вислужило встановлені строки носіння по картках обліку матеріальних засобів особистого користування ф.45 офіцерів, прапорщиків та солдат і сержантів, які проходять службу за контрактом.

3. Вивірюється кількість мірних матеріалів, які передані в ательє для пошиття обмундирування офіцерам і прапорщикам по ордерах.

Складається відомість по кожному виду тканини на недовитрати матеріалів в ательє по ордерах, які не здані офіцерам за станом на 01.01 в ательє.

4. У книгах і картках обліку виводяться річні дані по прибутку, витраті і залишкам за станом на 1 січня поточного року.

5. Проводиться звірка облікових даних зі складом, майстернею з ремонту речового майна, ательє з пошиття обмундирування і підрозділами.

6. Визначається кількість офіцерів і прапорщиків, які забезпечуються по першій і окремо по другій групі постачання, а також уточнюється по картках ф.45 ростово-повнотні дані військовослужбовців на підставі медичного обміру.

7. Перевіряються запаси у картках ф. 45 по предметам речового майна, які видані офіцерам, прапорщикам у звітному році на підставі витратних документів.

8. На підставі карток обліку ф. 45 офіцерів і прапорщиків складається відомість майна, яке рахується за ними за станом на 1 січня поточного року, а також проводиться вибірка предметів речового майна, строки носіння яких вичерпуються у поточному і наступному роках.

9. Вивчаються вказівки постачального органу по складанню звітно-заявочних документів в поточному році.

В штабі військової частини начальник речової служби уточнює:

1. Кількість офіцерів за військовими званнями, прапорщиків, солдатів і сержантів, які проходять службу за контрактом, солдат і сержантів по роках і періодах призову.

2. Списочну чисельність фахівців, яким належить спец. одяг за нормами забезпечення.

3. Ліжкову мережу у медичному пункті.

4. Кількість зовнішніх постів варти.

Другий період - безпосереднє заповнення форм звітних документів включає:

 1.  Заповнення граф звіт-заявок по кожному розділу.
 2.  Аналіз цифрованих показників по графах з встановленням взаємозв’язку між графами звіт-заявки.
 3.  Складання пояснювальної записки по окремих питаннях.

Звітно-заявочні документи заповнюються чорнилами чисто, охайно, без виправлень. Самостійно дописувати або зміняти номенклатуру і порядкові номери забороняється.

 

 третій період - подання звітності постачальному органу.

Подання звітності постачальному органу включає:

 •  Перевірку правильності повноти заповнення всіх граф звітів;
 •  Оформлення звітних документів відповідними підписами посадових осіб і затвердження їх.

Звітно – заявочні документи підписуються заступником командира частини по тилу і начальником речової служби. Затверджуються командиром частини. Підпис командира частини завіряється гербовою печаткою.

Відправлення звітних документів постачальному органу проводиться відповідно таємною і нетаємною поштою. За окремими вихідними номерами.

ВИСНОВОК: Своєчасне і правильне складання звітних документів є підставою забезпечення особового складу речовим майном на протязі року.

Завершальна частина

Речове майно, яке видається для забезпечення особового складу військової частини повинне використовуватись з максимальною ефективністю та економно.

Організація забезпечення військ можлива при правильному і чіткому плануванні, а також добре організованої звітності про використання отриманого майна.

Звіт з речової служби є одночасно і заявкою на майно, яке необхідне для забезпечення особового складу в наступному році.

Звітність є підставою для планування, контролю господарської діяльності, а також є обліковим документом для узагальнення даних про наявність і рух речового майна.

Начальнику речової служби необхідно знати порядок складання звітності та правильно визначати потребу військової частини у речовому майні.

Тема наступного заняття: “Складання і оформлення звіту”.  

Завдання - підготуватись до складання звітів.

Викладач кафедри тилового забезпечення

підполковник                            М.М. Покрасьон

____  _____________  2002 р.  

PAGE  2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

75427. Двохпозиційні регулятори 96 KB
  Принцип роботи Двохпозиційні регулятори забезпечують хорошу якість регулювання для інерційних обєктів з малим запізнюванням не вимагають настройки і прості в експлуатації. Ці регулятори представляють звичайний і найбільш широко поширений метод регулювання...
75428. Передумови розвитку мехатроніки і сфери застосування мехатронних систем. Класифікаційні ознаки мехатроніки 53.5 KB
  Передумови розвитку мехатроніки і сфери застосування мехатронних систем. Класифікаційні ознаки мехатроніки Останніми роками виникла і бурхливо розвивається у всьому світі нова галузь науки і техніки мехатроніка. Вузли модулі і системи мехатроніки МС стають основою технологічних машин і агрегатів з новими властивостями для різних галузей промисловості а також вони можуть бути використані при розробці периферійних пристроїв устроїв...
75429. Концепція побудови мехатронних систем. Визначення і термінологія мехатроніки 52.5 KB
  Мехатроніка це нова галузь науки і техніки присвячена створенню і експлуатації машин і систем з компютерним управлінням рухом яка базується на знаннях в області механіки електроніки і мікропроцесорної техніки інформатики і компютерного управління рухом машин і агрегатів.
75430. Механічні та електричні інтерфейси сенсорів. Оптикомеханічні і фото імпульсні здавачі 45.5 KB
  Інтерфейси сенсорів залежно від фізичного характеру вхідних змінних стану системи можна розділити на електричні і механічні. До механічних відносяться приєднувальні пристрої для датчиків зворотного звязку приводів (оптикомеханічних, фотоімпульсних, кодових, тахогенераторів, потенціометрів, резольверов)
75431. Основні принципи техніки керування 511 KB
  Механічна енергія з валу електричного двигуна передається до регулювальної передачі в якій швидкість напрям та час тривання обертання стартстоп можуть регулюватися за допомогою механічних пневматичних гідравлічних або електричних сигналів. Це можна здійснити перериваючи неперервний обертовий рух за допомогою додаткового доданого до передачі вимикального механізму. Регульовані передачі. У більшості випадків потужність отримувана на вхідному валі передачі привідному є постійна.
75432. Передачі кочення 566.5 KB
  У регулювальних передачах кочення передавання моменту обертання здійснюється за допомогою конусних або кулькових елементів кочення рис. Елементами кочення в регулювальних планетарних передачах є наприклад конусні диски які обертаються планетарно навколо привідного вала рис. Рис. Фрикційна передача з Рис.
75433. Безконтактні вимикачі 32.5 KB
  Давач чи датчик У більшості сучасних словників української мови термін давач подається як єдиний можливий відповідник російського терміну рос. датчик. Слово датчик увійшло в українську як калька з російської і деякі словники фіксують обидва терміни давач та датчик хоч подають останній як менш рекомендований.
75434. Класифікація безконтактних вимикачів за принципом дії: індуктивні, ємкісні, оптичні, магніточутливі (геконові) 67.5 KB
  За вхідними фізичними величинами що підлягають перетворенню давачі бувають: електричні та магнітні; теплових величин; механічних величин; оптичних параметрів; форми та розмірів; акустичних величин; концентрації та складу; іонізаційного випромінення. За фізикохімічними ефектами що лежать в основі роботи вимірювальних перетворювачів розрізняють давачі: резистивні; ємнісні електростатичні; індуктивні та електромагнітні; електричного заряду напруги або струму; зміни геометричних розмірів маси або положення; оптичних ефектів;...
75435. Безконтактний індуктивний давач 129.5 KB
  Спектр застосування індуктивних безконтактних давачів обширний і включає практично всі галузі промисловості де необхідна автоматизація процесів. Переваги безконтактних індуктивних давачів: немає механічного зносу відсутні відмови повязані зі станом контактів...