4110

Симетричні криптосистеми та криптоалгоритми

Реферат

Информатика, кибернетика и программирование

До нашого часу, криптографія займалася виключно забезпеченням конфіденційності повідомлень (тобто шифруванням) — перетворенням повідомлень із зрозумілої форми в незрозумілу і зворотнє відновлення на стороні одержувача, роблячи його неможливим для прочитання для того.

Украинкский

2012-11-13

118.5 KB

115 чел.

Вступ

Криптографія (від грецького kryptós – прихований і gráphein – писати) – наука про математичні методи забезпечення конфіденційності (неможливості прочитання інформації стороннім) і автентичності (цілісності і справжності авторства) інформації. Розвинулась з практичної потреби передавати важливі відомості найнадійнішим чином.

До нашого часу, криптографія займалася виключно забезпеченням конфіденційності повідомлень (тобто шифруванням) — перетворенням повідомлень із зрозумілої форми в незрозумілу і зворотнє відновлення на стороні одержувача, роблячи його неможливим для прочитання для того, хто перехопив або підслухав без секретного знання (а саме ключа, необхідного для дешифровки повідомлення). В останні десятиліття сфера застосування криптографії розширилася і включає не лише таємну передачу повідомлень, але і методи перевірки цілісності повідомлень, ідентифікування відправника/одержувача (аутентифікація), цифрові підписи, інтерактивні підтвердження, та технології безпечного спілкування, тощо.

Для сучасної криптографії характерне використання відкритих алгоритмів шифрування, що припускають використання обчислювальних засобів. Відомо більш десятка перевірених алгоритмів шифрування, які, при використанні ключа достатньої довжини і коректної реалізації алгоритму, роблять шифрований текст недоступним для крипто аналізу.

Криптографія є найпотужнішим на сьогоднішній день засобом захисту інформації. Вона зародилася майже одночасно із самим мистецтвом письма і на сьогоднішній день перетворилася на могутню прикладну науку, засновану на глибоких математичних знаннях. Проти самого криптографічного захисту не допомагають ні різні хитрощі, ні використання самих потужних електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) світу - тут на сторожі таємниць стоїть математика. Єдиною можливістю для зловмисника є обхідні шляхи, такі як крадіжка діючих і використаних ключів, передбачення майбутніх значень генераторів псевдовипадкових чисел і т. д.


Симетричні криптосистеми

Симетричні криптосистеми – спосіб шифрування, в якому для шифрування і дешифрування застосовується один і той же криптографічний ключ. Ключ алгоритму повинен зберігатися в секреті обома сторонами. До винаходу схеми асиметричного шифрування єдиним існуючим способом було симетричне шифрування.

Алгоритми шифрування і дешифрування даних широко застосовуються в комп'ютерній техніці в системах приховування конфіденційної і комерційної інформації від не коректного використання сторонніми особами. Головним принципом у них є умова, що особа яка приймає повідомлення, заздалегідь знає алгоритм шифрування, а також ключ до повідомлення, без якого інформація є всього лише набір символів, що не мають сенсу.

Симетричні криптоалгоритми виконують перетворення невеликого (1 біт або 32-128 біт) блоку даних в залежності від ключа таким чином, що прочитати оригінал повідомлення можна тільки знаючи цей секретний ключ.

Класифікація симетричних криптоалгоритмів

Криптографічних алгоритмів існує безліч. В загальному вони призначені для захисту інформації. Симетричні криптоалгоритми відносяться до криптоалгоритмів з ключем. Вони поділяються на:

1. Потокові шифри – побітна обробка інформації. Шифрування і дешифрування в таких схемах може обриватися в довільний момент часу, як тільки з'ясовується, що потік що передається перервався, і також відновлюється при виявленні факту продовження передачі.    

1.1 Скремблер – це набір біт, які міняються на кожному кроці по визначеному алгоритму. Після виконання кожного наступного кроку на його виході появляється шифруючий біт (0 або 1), який накладається на поточний біт інформаційного потоку операцією XOR.

2. Блочні шифри – перетворення блоку вхідної інформації фіксованої довжини. і отримують результуючий блок того ж обсягу. Схема застосовується при пакетній передачі інформації та кодування файлів.

2.1 Шифр ТЕА - один із самих простих в реалізації, але стійких криптоалгоритмів;

2.2 Мережа Фейштеля – метод оборотних перетворень тексту, при якому значення, обчислені від однієї з частин тексту, накладається на інші частини. Часто структура мережі виконується таким чином, що для шифрування і дешифрування використовується один і той же алгоритм - різниця полягає лише в порядку використання матеріалу ключа.

2.3 Стандарт AES – стандарт блочних шифрів США з 2000 року.

Рис.1 Класифікація симетричних криптоалгоритмів

1 Потокові шифри

Головною відмінною рисою потокових шифрів є побітна обробка інформації. Як наслідок, шифрування і дешифрування в таких схемах може обриватися в довільний момент часу, як тільки з'ясовується, що потік що передається перервався, і також відновлюється при виявленні факту продовження передачі. Подібна обробка інформації може бути представлена у вигляді автомата, який на кожному своєму такті:

 •  генерує за будь-яким законом один біт шифрувальної послідовності;
 •  яким-небудь оборотним перетворенням накладає на один біт відкритого потоку даний шифрувальний біт, отримуючи зашифрований біт.

Всі сучасні потокові шифри діють за даною схемою. Біт шифрування, що виникає на кожному новому кроці автомата, як втім і цілий набір таких біт, прийнято позначати символом γ (гамма), а самі потокові шифри отримали через це другу назву - шифри гамування.

Шифри гамування набагато швидші за своїх найближчих конкурентів - блокових шифрів - у тому випадку, якщо потокове шифрування реалізується апаратно. Базові схеми шифрів гамування влаштовані просто i як би "самі просяться" в апаратну реалізацію - це й не дивно, якщо взяти до уваги історію та основну мету їх створення. У тих же випадках, коли з яких-небудь причин дані алгоритми реалізовані програмно, їх швидкість порівняна з блочними шифрами, а іноді і набагато нижче за них.

Трьома основними компонентами, над якими обчислюється функція, що породжує гаму, є:

 •  ключ;
 •  номер поточного кроку шифрування;
 •  прилеглі від поточної позиції біти вихідного і / або зашифрованого тексту.

Ключ є необхідною частиною гаммуючого шифру. Якщо ключ і схема породження гами не є секретним, то поточний шифр перетворюється на звичайний перетворювач-кодер - скремблер.

 1.  Скремблер

Скремблер (від англ. Scramble - перемішувати, збивати) - це набір біт, які міняються на кожному кроці по визначеному алгоритму.

Останнім часом сфера застосування скремблюючих алгоритмів значно скоротилася. Це пояснюється в першу чергу зниженням обсягів побітної послідовної передачі інформації, для захисту якої були розроблені дані алгоритми. Практично повсюдно в сучасних системах застосовуються мережі з комутацією пакетів, для підтримки конфіденційності якій використовуються блокові шифри. А їх крипостійкість перевершує, і часом досить значно, крипостійкість скремблера.

Суть скремблювання полягає в побітній зміні проходящого через систему потоку даних. Практично єдиною операцією, яка використовується у скремблері є XOR - "побітне виключення АБО". Паралельно проходження інформаційного потоку в скремблер за певним правилом генерується потік біт - кодуючий потік. Як пряме, так і зворотне шифрування здійснюється накладенням по XOR кодує послідовності на вихідну.

Генерація кодуючої послідовності біт проводиться циклічно з невеликого початкового об'єму інформації - ключа за наступним алгоритмом. З поточного набору біт вибираються значення певних розрядів і складаються з XOR між собою. Всі розряди зсуваються на 1 біт, а тільки що отримане значення ( "0" або "1") поміщається в наймолодший розряд який звільнився. Значення, що знаходилося в самому старшому розряді до зсуву, додається у кодує послідовність, стаючи черговим її бітом (рис.1.2).

Рисунок 2 – Схема шифрування інформації

З теорії передачі даних криптографія запозичила для запису подібних схем двійкову систему запису. По ній зображений на малюнку скремблер записується комбінацією "100112" - одиниці відповідають розрядами, з яких знімаються біти для формування зворотного зв'язку.

Розглянемо приклад кодування інформаційної послідовності 0101112 скремблер 1012 з початковим ключем 1102.

скремблер код.біт інф.біт рез-т

1 1 0 _

\ \ \_

1 1 1 _ \_

\ \ \_ 0 XOR 0 = 0

0 1 1 _ \_

\ \ \_ 1 XOR 1 = 0

1 0 1  \_

\ \   1 XOR 0 = 1

і т.д.

Як бачимо, пристрій скремблер гранично простий. Його реалізація можлива як на електронній, так і на електричній базі, що й забезпечило його широке застосування в польових умовах. Більше того, той факт, що кожен біт вихідної послідовності залежить тільки від одного вхідного біта, ще більше зміцнило становище скремблер в захисті потокової передачі даних. Це пов'язано з неминуче виникаючими в каналі передачі перешкодами, які можуть спотворити в цьому випадку тільки ті біти, на які вони припадають, а не пов'язану з ними групу байт, як це має місце в блокових шифрах.

Декодування заскрембльованих послідовностей відбувається за тією ж самою схемою, що і кодування. Саме для цього в алгоритмах застосовується результуюче кодування по " виключаючому АБО" - схема, однозначно відновлююча при розкодуванні без будь-яких додаткових обчислювальних витрат.

Головна проблема шифрів на основі скремблер - синхронізація передавального (кодуючого) і приймльного (декодуючого) пристроїв. При пропуску або помилковому вставлянні хоча б одного біта вся передана інформація незворотньо втрачається. Тому, в системах шифрування на основі скремблер дуже велика увага приділяється методам синхронізації. На практиці для цієї мети звичайно застосовується комбінація двох методів: а) додавання в потік інформації синхронізуючих бітів, заздалегідь відомих приймальній стороні, що дозволяє їй при незнаходженні такого біта активно почати пошук синхронізації з відправником, і б) використання високоточних генераторів тимчасових імпульсів, що дозволяє в моменти втрати синхронізації виробляти декодування прийнятих бітів інформації "по пам'яті" без синхронізації.

2 Блочні шифри

На сьогоднішній день розроблено досить багато стійких блокових шифрів. Практично всі алгоритми використовують для перетворень певний набір бієктивних (оборотних) математичних перетворень.

Характерною особливістю блокових криптоалгоритмів є той факт, що в ході своєї роботи вони виробляють перетворення блоку вхідної інформації фіксованої довжини і отримують результуючий блок того ж обсягу, але недоступний для прочитання стороннім особам, що не володіють ключем. Таким чином, схему роботи блочного шифру можна описати функціями Z = EnCrypt (X, Key) і X = DeCrypt (Z, Key)

Ключ Key є параметром блокового криптоалгоритму і представляє собою деякий блок двійкової інформації фіксованого розміру. Вихідний (X) і зашифрований (Z) блоки даних також мають фіксовану розрядність, рівну між собою, але необов'язково рівну довжині ключа.

Блокові шифри є основою, на якій реалізовані практично всі криптосистеми. Методика створення ланцюжків із зашифрованих блочними алгоритмами байт дозволяє шифрувати ними пакети інформації необмеженої довжини. Таку властивість блокових шифрів, як швидкість роботи, використовується асиметричними криптоалгоритмами, повільними за своєю природою. Відсутність статистичної кореляції між бітами вихідного потоку блочного шифру використовується для обчислення контрольних сум пакетів даних і в хешуванні паролів.

Наступні розробки всесвітньо визнані стійкими алгоритмами і публікацій про універсальних методи їх злому в засобах масової інформації на момент створення матеріалу не зустрічалося.

Назва алгоритму

Автор

Розмір блоку

Довжина ключа

IDEA

Xuejia Lia and James Massey

64 біт

128 біт

CAST128

 

64 біт

128 біт

BlowFish

Bruce Schneier

64 біт

128 – 448 біт

ГОСТ

НИИ ***

64 біт

256 біт

TwoFish

Bruce Schneier

128 біт

128 – 256 біт

MARS

Корпорація IBM

128 біт

128 – 1048 біт

Криптоалгоритм іменується ідеально стійким, якщо прочитати зашифрований блок даних можна тільки перебравши всі можливі ключі, до тих пір, поки повідомлення не виявиться осмисленим. Так як по теорії ймовірності шуканий ключ буде знайдено з ймовірністю 1 / 2 після перебору половини всіх ключів, то на злом ідеально стійкого криптоалгоритму з ключем довжини N потрібно в середньому 2N-1 перевірок. Таким чином, у загальному випадку стійкість блочного шифру залежить тільки від довжини ключа і зростає експоненціально з її зростанням. Навіть припустивши, що перебір ключів проводиться на спеціально створеній багатопроцесорної системі, в якій завдяки діагональному паралелізму на перевірку 1 ключа йде тільки 1 такт, то на злом 128 бітного ключа сучасній техніці буде потрібно не менше 1021 років. Звичайно, все сказане стосується тільки ідеально стійких шифрів, якими, наприклад, з великою часткою впевненості є наведені в таблиці вище алгоритми.

Крім цієї умови до ідеально стійких криптоалгоритмів застосовується ще одна дуже важлива вимога, якій вони повинні обов'язково відповідати. При відомих вихідному і зашифрованому значеннях блоку ключ, яким зроблено це перетворення, можна дізнатися також лише повним перебором. Ситуації, в яких сторонньому спостерігачеві відома частина вихідного тексту зустрічаються повсюдно. Це можуть бути стандартні написи в електронних бланках, фіксовані заголовки форматів файлів, досить часто зустрічаються в тексті довгі слова або послідовності байт. У світлі цієї проблеми описане вище вимога не є нічим надмірним і також суворо виконується стійкими криптоалгоритмами, як і перший.

Таким чином, на функцію стійкого блочного шифру Z = EnCrypt (X, Key) накладаються наступні умови:

 1.  Функція EnCrypt повинна бути оборотною.
 2.  Не повинно існувати інших методів прочитання повідомлення X за відомим блоку Z, окрім як повним перебором ключів Key.
 3.  Не повинно існувати інших методів визначення яким ключем Key було вироблено перетворення відомого повідомлення X у повідомлення Z, окрім як повним перебором ключів.

2.1 Шифр ТЕА

Шифр ТЕА (Tiny Encryption Algorithm) – один із самих простих в реалізації, але стійких криптоалгоритмів.

Параметри алгоритму :

Розмір блоку – 64 біта.

Довжина ключа – 128 біт.

В алгоритмі використана мережа Фейштеля з двома вітками в 32 біта кожна.

Функція F оборотна.

Мережа Фейштеля несиметрична через використання в якості операції накладання не виключного "АБО", а арифметичного складання.

Відмінною характеристикою криптоалгоритму ТЕА є його розмір. Простота операцій, відсутність табличних підстановок і оптимізація під 32-розрядну архітектуру процесорів дозволяє реалізувати його на мові ASSEMBLER в значно малому об’ємі коду.

 

Рис.3 Схема роботи алгоритму

Недоліком алгоритму є деяка повільність, пов’язана з необхідністю повторювати цикл Фейштеля 32 рази (це необхідно для ретельного «перемішування даних» через відсутність табличних підстановок).

2.2 Мережа Фейштеля

Мережею Фейштеля називається метод оборотних перетворень тексту, при якому значення, обчислені від однієї з частин тексту, накладається на інші частини. Часто структура мережі виконується таким чином, що для шифрування і дешифрування використовується один і той же алгоритм - різниця полягає лише в порядку використання матеріалу ключа.

Особливістю модифікованої мережі Фейштеля в повторному використанні даних ключа в зворотньому порядку в другій половині циклу. Треба відзначити, що саме через таку специфіку схеми (потенційною можливістю ослаблення зашифрованого тексту зворотніми перетвореннями) її використовують в криптоалгоритмах з обережністю.

 

Рис.4 Модифікована мережа Фейштеля

Модифікацію мережі Фейштеля для більшого числа віток використовують частіше. Це пов’язано з тим, що при великих розмірах кодуючи блоків (128 біт і більше) стає незручно працювати з математичними функціями по модулю 64 і вище. В блочних криптоалгоритмах найчастіше зустрічається мережа Фейштеля з 4-ма вітками.

Мережа Фейштеля зарекомендувала себе, як криптостійка схема і її можна знайти практично в кожному блочному шифрі.

2.3 AES: cтандарт блокових шифрів США з 2000 року

У 1998 році був оголошений відкритий конкурс на кріптостандарт США на кілька перших десятиліть XXI століття. Переможцем конкурсу був визнаний бельгійський блочний шифр Rijndael. Швидше за все він стане стандартом де-факто блокового шифрування в усьому світі.

5 кращих представників, що пройшли в "фінал" змагання конкурсу AES:

Алгоритм

Творці

Країна

Швидкодія (asm, 200МГц)

MARS

IBM

US

8 Мбайт/с

RC6

R.Rivest & Co

US

12 Мбайт/с

Rijndael

V.Rijmen & J.Daemen

BE

7 Мбайт/с

Serpent

Universities

IS, UK, NO

2 Мбайт/с

TwoFish

B.Schneier & Co

US

11 Мбайт/с

Порівняння з асиметричними криптосистемами

В основному, симетричні алгоритми шифрування вимагають менше обчислень, ніж асиметричні. На практиці, це означає, що якісні асиметричні алгоритми в сотні або в тисячі разів повільніші за якісні симетричні алгоритми. Недоліком симетричних алгоритмів є необхідність мати секретний ключ з обох боків передачі інформації. Так як ключі є предметом можливого перехоплення, їх необхідно часто змінювати та передавати по безпечних каналах передачі інформації під час розповсюдження.

Переваги:

 •  Швидкість (за даними Applied Cryptography - на 3 порядки вище)
 •  Простота реалізації (за рахунок більш простих операцій)
 •  Необхідна менша довжина ключа для порівнянної стійкості
 •  Вивченість (за рахунок більшого віку)

Недоліки:

 •  Складність управління ключами у великій мережі. Це означає квадратичне зростання числа пар ключів, які треба генерувати, передавати, зберігати і знищувати в мережі. Для мережі в 10 абонентів потрібно 45 ключів, для 100 вже 4950, для 1000 - 499500 і т. д.
 •  Складність обміну ключами. Для застосування необхідно вирішити проблему надійної передачі ключів кожному абоненту, тому що потрібен секретний канал для передачі кожного ключа обом сторонам.

Для компенсації недоліків симетричного шифрування в даний час широко застосовується комбінована (гібридна) криптографічний схема, де за допомогою асиметричного шифрування передається сеансовий ключ, що використовується сторонами для обміну даними за допомогою симетричного шифрування.

Важливою властивістю симетричних шифрів є неможливість їх використання для підтвердження авторства, так як ключ відомий кожній стороні.


СИМЕТРИЧНІ КРИПТОАЛГОРИТМИ

Потокові шифри

лочні шифри

Скремблер

Мережа Фейштеля

Стандарт AES

Шифр ТЕА

Вихідний потік

Зашифр. потік


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76557. Речеведческие понятия и методика работы с ними. Текст как основная единица обучения русскому языку 30 KB
  Текст как основная единица обучения русскому языку. Результатом этой речевой деятельности является речевое произведение или текст. Главная единица речи текст. Текст это группа предложений объединенных в целое темой и основной мыслью.
76558. Методика развития речи учащихся. Основные направления работы 31 KB
  Методика развития речи учащихся. Учебник: Важнейшим аспектом уроков по развитию речи является обучение учащихся созданию собственных высказываний отвечающих требованиям правильности стилевой адекватности точности богатства и выразительности. Этот аспект работы называется развитием связной речи. Вся работа по развитию речи в конечном счете подчинена главной цели работе над развитием связной речи учащихся.
76559. Методика развития устной речи 34 KB
  Методика развития устной речи. Закономерности усвоения речи. Федоренко открыла и сформулировала основные закономерности усвоения речи: от натренированности мускулатуры органов речи; от понимания ребенком лексических и грамматических значений языковых единиц; от развития у ребенка восприимчивости к выразительности речи; от развития чувства языка как способности запоминать нормы употребления языковых единиц s речи; усвоение письменной речи обусловлено развитием речи устной; темп обогащения речи убыстряется по мере совершенствования...
76560. Изложение, виды изложений, методика их проведений 31 KB
  Воспроизведение текста имеет устную форму пересказ и письменную форму изложение. Изложение является традиционным методом работы по развитию речи учащихся и служит для формирования навыков аудирования запоминания воспроизведения текста и для обогащения словаря и грамматического строя речи учащихся а также для развития речемыслительных механизмов тренировки памяти закрепления и проверки правописных умений и навыков. По отношению к объему исходного текста изложения бывают подробные и сжатые. По отношению к содержанию исходного текста...
76561. Сочинение на уроках русского. Виды сочинений и методика их проведения 33 KB
  Этапы работы над созданием текстов соответствующие разным этапам порождения речи: Начальный доязыковой этап создания текста это определение темы и основной мысли высказывания. Обозначение темы выражается заголовком и или начальными предложениями текста. Слова обозначающие тему являются стержневыми обеспечивают тематическое единство текста. Тема идея коммуникативная установка и сфера применения предопределяет тип речи стиль и жанр текста.
76562. Методика анализа письменных работ учащихся. Работа над ошибками 34 KB
  Текущие контрольные работы являются одновременно и обучающими так как предполагают работу над ошибками. По возможности учитель после работы над ошибками должен провести небольшую самостоятельную работу с целью повторного контроля. Текущие контрольно-обучающие работы оцениваются более строго чем итоговые. При их оценке учитываются: 1 степень самостоятельности учащегося 2 этап обучения 3 объем работы 4 четкость аккуратность каллиграфическая правильность.