41619

Текстовий редактор

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лістинг програми fn=String::Empty; textChnged=flse; } prgm endregion privte: System::Void копіюватиToolStripMenuItem_ClickSystem::Object^ sender System::Eventrgs^ e { textBox1 Copy; } privte: System::Void копіюватиToolStripMenuItem1_ClickSystem::Object^ sender System::Eventrgs^ e { textBox1 Copy; } privte: System::Void вирізатиToolStripMenuItem_ClickSystem::Object^ sender System::Eventrgs^ e { textBox1 Cut; } privte: System::Void...

Украинкский

2013-10-24

122.58 KB

1 чел.

Лабораторна робота № 5

Варіант №8

Завдання:

Робота над проектом «Текстовий редактор».

Лістинг програми

fn=String::Empty;

  textChanged=false;

 }

#pragma endregion

 private: System::Void копіюватиToolStripMenuItem_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

    textBox1->Copy();

   }

private: System::Void копіюватиToolStripMenuItem1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   textBox1->Copy();

  }

private: System::Void вирізатиToolStripMenuItem_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   textBox1->Cut();

  }

private: System::Void вирізатиToolStripMenuItem1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   textBox1->Cut();

  }

private: System::Void вставитиToolStripMenuItem1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   textBox1->Paste();

  }

private: System::Void вставитиToolStripMenuItem_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   textBox1->Paste();

  }

private:

String^ fn; //имя файла

 bool textChanged; //true - в текст внесені изменения

private: System::Void textBox1_TextChanged(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   textChanged=true; //текст измене

  }

 //Записывает текст в файл

  //возвращает 0 или -1, если пользователь

  //в окне Сохранить нажмет кнопку Отмена

 private: int TextToFile()

   {System::Windows::Forms::DialogResult dr;

   int r=0;

   if(fn == String::Empty)

   { //Это новый документ

    //Запросить у пользовтеля имя файла

    //Отобразить диалог Сохранить

    dr =saveFileDialog1->ShowDialog();

    if (dr ==System::Windows::Forms::DialogResult::OK)

    {   fn=saveFileDialog1->FileName;

     r=0;

    }

    else 

    //в окне диалога Сохранить пользователь выбрал Отмена

    r=-1;

   }

   //сохранить файл

   if (r==0)

   {

    try

    {   //получим информаци о файле fn

     System::IO::FileInfo^ fi=gcnew System::IO::FileInfo(fn);

     //поток записи

     System::IO::StreamWriter^ sw=fi->CreateText();

     sw->Write(textBox1->Text);

     sw->Close(); //закрываем поток

     textChanged=false;

     r=0;

    }

    catch (System::IO::IOException^ e)

    {

     MessageBox::Show(e->ToString(),

                  "MEdit",

         MessageBoxButtons::OK,

         MessageBoxIcon::Error);

    }

   }

   return r;

   }

 //Проверяет, есть ли изменения в тексте,и сохраняет текст в файле

 //Возвращает 0 или -1, если пользователь

 //отказался от выполнения операции (нажал кнопку Отмена)

private: int SaveText()

  {System::Windows::Forms::DialogResult dr;

         int r;

   r=0;

   if (textChanged)

   {

    dr=MessageBox::Show("В текст внесены изменения. Сохранить измененный текст?",

    "MEdit",

    MessageBoxButtons::YesNoCancel,

    MessageBoxIcon::Warning);

    switch (dr)

    {

    case System::Windows::Forms::DialogResult::Yes:

    r=TextToFile();

    break;

    case System::Windows::Forms::DialogResult::No:

     r=0;

     break;

    case System::Windows::Forms::DialogResult::Cancel:

     r=-1;

     break;

    };

   }

   return r;

  }

 private: void OpenDocument()

   { System::Windows::Forms::DialogResult dr;

   int r;

   r=SaveText();

   if (r==0)

   {

    openFileDialog1->FileName=String::Empty;

    //Отоброзить диалог Открыть

    dr = openFileDialog1->ShowDialog();

    if (dr == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)

    {

     fn = openFileDialog1->FileName;

             //Отобразить имя файла в заголовке окна

     this->Text=fn;

     try

     {

      //Считываем данные из файла

      System::IO::StreamReader^ sr=

      gcnew System::IO::StreamReader(fn);

      textBox1->Text=sr->ReadToEnd();

      textBox1->SelectionStart=textBox1->TextLength;

      sr->Close();

      textChanged=false;

     }

     catch (System::IO::FileLoadException^ e)

     {

      MessageBox::Show("Error:\n"+ e->Message,

                    "MEdit",

           MessageBoxButtons::OK,

           MessageBoxIcon::Error);

     }

    }

   }

   }

private: void SaveDocument()

  {int r;

  r=SaveText();

  if (r==0)

  {

   this->Text=fn;

   textChanged=false;

  }

  }

private: void NewDocument()

  {

   int r;

   r=SaveText();

   if (r==0)

   {

    this->Text="New Document";

    textBox1->Clear();

    textChanged=false;

    fn = String::Empty;

   }

  }

private: System::Void відкритиToolStripMenuItem_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

OpenDocument();

  }

private: System::Void зберегтиToolStripMenuItem_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   SaveDocument();

  }

private: System::Void новийДокументToolStripMenuItem_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   NewDocument();

  }


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83453. Поняття та зміст міжнародної правосубєктності 33.66 KB
  Зміст міжнародної правосубєктності залежить від виду субєкта міжнародного права. Найширший він у держав, міжнародна правосубєктність якихєуніверсальною (повною) тавключаєздатністьдо:
83454. Обмеження міжнародної правосубєктності 37.78 KB
  Ці території характеризувалися обмеженням або відсутністю суверенітету а звідси міжнародної правосуб\'єктності. Колонії це залежні території що знаходяться під владою іноземної держави метрополії без самостійної політичної та економічної влади управління якими здійснюється в особливому порядку. В залежності від ступеню самоврядування колонії поділялися на: самоврядні колонії домініони які пройшли розвиток від повної відсутності міжнародної правосуб\'єктності до часткової правосуб\'єктності а згодом й до повної правосуб\'єктності;...
83455. Міжнародна правосуб’єктність держав. Зміст правосуб’єктності держав. Основні права та обов’язки держав 37.61 KB
  Слід підкреслити що всі держави мають статус суб\'єкта міжнародного права. Саме держави можуть створювати інші суб\'єкти міжнародного права. Єдиним міжнародним договором в якому надано дефініцію держави є Конвенція про права та обов\'язки держав 1933 р. Не дивлячись на регіональний характер цієї Конвенції в доктрині міжнародного права стаття 1 Конвенції використовується для визначення держави як суб\'єкта міжнародного права.
83456. Унітарні та складні держави 37.87 KB
  Федерація це союзна держава суб’єкти якої володіють значною самостійністю у внутріїпніх справах а зовнішні зносини віднесені до компетенції центральної влади. Суб’єкти федерації не мають права на зовнішньополітичні зносини але можуть підтримувати економічні культурні наукові стосунки з іншими державами. Суб’єктом міжнародного права виступає федерація в цілому. За принципом виділення суб’єктів федерації поділяються на: національні побудовані за національним принципом виділення суб’єктів федерації наприклад Індія; територіальні ...
83457. Правосубєктність націй і народів, що борються за національне визволення 33.91 KB
  Нації і народи, що борються за національне визволення, як субєкт міжнародного права набули актуальності в 60-ті роках XX століття в період розпаду колоніальної системи. Народ, який в процесі визвольної боротьби набуває елементи державності, створює органи.
83458. Міжнародна правосуб’єктність міжнародних організацій 37.25 KB
  Міжнародна міжурядова організація може бути визначена як формальна структура створена в рамках міжнародного договору укладеного між державамичленами організації яка має конкретну ціль що проявляється у спільному інтересі державчленів. В деяких випадках членами міжнародних організацій крім держав можуть бути також інші міжнародні організації та певні автономні утворення. На відміну від міжнародних організацій членами яких виключно або головним чином є держави і які зазвичай іменуються міжнародними міжурядовими організаціями...
83459. Міжнародна правосуб’єкгність Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Червоного Півмісяця 32.68 KB
  Наприклад Міжнародний Рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця є організацією яку важко однозначно віднести як до одної так і до іншої групи. Складається вона з трьох складових: Міжнародного Комітету Червоного Хреста членами якого є фізичні особи громадяни Швейцарії; Ліги Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця членами яких є національні товариства Червоного Хреста та Червоного Півмісяця; Національні товариства в кількості понад 120ти. Незважаючи на це держави співпрацюють з Міжнародним Рухом Червоного Хреста та...
83460. Міжнародна правосубєктність Євросоюзу 38.14 KB
  До підписання Лісабонських договорів про Євросоюз і функціонування Євросоюзу питання міжнародної правосубєктності ЄС не були врегульовані. Міжнародну правосубєктність мали тільки європейські співтовариства. Відповідні повноваження Європейського співтовариства були визначені в установчих документах та розвинуті практикою Суду
83461. Міжнародна правосубєктність державоподібних утворень 37.76 KB
  Ватикан це містодержава яка є резиденцією центра католицької церкви Святого Престолу. Святий Престол слід розуміти як сукупність центральних органів з Папою Римським на чолі в свою чергу містодержава Ватикан є геополітичним формуванням створеним на підставі договору між Святим Престолом та Італією від 11 лютого 1929 р. Згідно з цим договором Ватиканська держава є власністю Святого Престолу який здійснює над нею виключну та необмеженою владу та суверенну юрисдикцію. Показово що як член Міжнародної агенції з атомної енергії Ватикан...