41619

Текстовий редактор

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Лістинг програми fn=String::Empty; textChnged=flse; } prgm endregion privte: System::Void копіюватиToolStripMenuItem_ClickSystem::Object^ sender System::Eventrgs^ e { textBox1 Copy; } privte: System::Void копіюватиToolStripMenuItem1_ClickSystem::Object^ sender System::Eventrgs^ e { textBox1 Copy; } privte: System::Void вирізатиToolStripMenuItem_ClickSystem::Object^ sender System::Eventrgs^ e { textBox1 Cut; } privte: System::Void...

Украинкский

2013-10-24

122.58 KB

1 чел.

Лабораторна робота № 5

Варіант №8

Завдання:

Робота над проектом «Текстовий редактор».

Лістинг програми

fn=String::Empty;

  textChanged=false;

 }

#pragma endregion

 private: System::Void копіюватиToolStripMenuItem_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

    textBox1->Copy();

   }

private: System::Void копіюватиToolStripMenuItem1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   textBox1->Copy();

  }

private: System::Void вирізатиToolStripMenuItem_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   textBox1->Cut();

  }

private: System::Void вирізатиToolStripMenuItem1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   textBox1->Cut();

  }

private: System::Void вставитиToolStripMenuItem1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   textBox1->Paste();

  }

private: System::Void вставитиToolStripMenuItem_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   textBox1->Paste();

  }

private:

String^ fn; //имя файла

 bool textChanged; //true - в текст внесені изменения

private: System::Void textBox1_TextChanged(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   textChanged=true; //текст измене

  }

 //Записывает текст в файл

  //возвращает 0 или -1, если пользователь

  //в окне Сохранить нажмет кнопку Отмена

 private: int TextToFile()

   {System::Windows::Forms::DialogResult dr;

   int r=0;

   if(fn == String::Empty)

   { //Это новый документ

    //Запросить у пользовтеля имя файла

    //Отобразить диалог Сохранить

    dr =saveFileDialog1->ShowDialog();

    if (dr ==System::Windows::Forms::DialogResult::OK)

    {   fn=saveFileDialog1->FileName;

     r=0;

    }

    else 

    //в окне диалога Сохранить пользователь выбрал Отмена

    r=-1;

   }

   //сохранить файл

   if (r==0)

   {

    try

    {   //получим информаци о файле fn

     System::IO::FileInfo^ fi=gcnew System::IO::FileInfo(fn);

     //поток записи

     System::IO::StreamWriter^ sw=fi->CreateText();

     sw->Write(textBox1->Text);

     sw->Close(); //закрываем поток

     textChanged=false;

     r=0;

    }

    catch (System::IO::IOException^ e)

    {

     MessageBox::Show(e->ToString(),

                  "MEdit",

         MessageBoxButtons::OK,

         MessageBoxIcon::Error);

    }

   }

   return r;

   }

 //Проверяет, есть ли изменения в тексте,и сохраняет текст в файле

 //Возвращает 0 или -1, если пользователь

 //отказался от выполнения операции (нажал кнопку Отмена)

private: int SaveText()

  {System::Windows::Forms::DialogResult dr;

         int r;

   r=0;

   if (textChanged)

   {

    dr=MessageBox::Show("В текст внесены изменения. Сохранить измененный текст?",

    "MEdit",

    MessageBoxButtons::YesNoCancel,

    MessageBoxIcon::Warning);

    switch (dr)

    {

    case System::Windows::Forms::DialogResult::Yes:

    r=TextToFile();

    break;

    case System::Windows::Forms::DialogResult::No:

     r=0;

     break;

    case System::Windows::Forms::DialogResult::Cancel:

     r=-1;

     break;

    };

   }

   return r;

  }

 private: void OpenDocument()

   { System::Windows::Forms::DialogResult dr;

   int r;

   r=SaveText();

   if (r==0)

   {

    openFileDialog1->FileName=String::Empty;

    //Отоброзить диалог Открыть

    dr = openFileDialog1->ShowDialog();

    if (dr == System::Windows::Forms::DialogResult::OK)

    {

     fn = openFileDialog1->FileName;

             //Отобразить имя файла в заголовке окна

     this->Text=fn;

     try

     {

      //Считываем данные из файла

      System::IO::StreamReader^ sr=

      gcnew System::IO::StreamReader(fn);

      textBox1->Text=sr->ReadToEnd();

      textBox1->SelectionStart=textBox1->TextLength;

      sr->Close();

      textChanged=false;

     }

     catch (System::IO::FileLoadException^ e)

     {

      MessageBox::Show("Error:\n"+ e->Message,

                    "MEdit",

           MessageBoxButtons::OK,

           MessageBoxIcon::Error);

     }

    }

   }

   }

private: void SaveDocument()

  {int r;

  r=SaveText();

  if (r==0)

  {

   this->Text=fn;

   textChanged=false;

  }

  }

private: void NewDocument()

  {

   int r;

   r=SaveText();

   if (r==0)

   {

    this->Text="New Document";

    textBox1->Clear();

    textChanged=false;

    fn = String::Empty;

   }

  }

private: System::Void відкритиToolStripMenuItem_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

OpenDocument();

  }

private: System::Void зберегтиToolStripMenuItem_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   SaveDocument();

  }

private: System::Void новийДокументToolStripMenuItem_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) {

   NewDocument();

  }


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15175. Жамбыл - айтыс шебері 44 KB
  ӘОЖ ЖАМБЫЛ АЙТЫС ШЕБЕРІ Ж.Момбекова Ә. Уралбекова Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Халық поэзиясы көбіне ауызша айтылады кейін назарға түсіріліп оқылады. Оның көркемдеу құралдары да басқаша көбіне байырғы тіл әдісімен баяндалады. Оның та...
15176. Жамбыл - әлем түркілері поэзиясының алыбы 55.5 KB
  ӘӨЖ 894.342.35 Ә 20 ЖАМБЫЛ ӘЛЕМ ТҮРКІЛЕРІ ПОЭЗИЯСЫНЫҢ АЛЫБЫ Меңдібай Әбілұлы А.Ясауи атындағы халықаралық қазақтүрік университеті Тараз институты Тараз қаласы. Түрік әдебиетінің мақтанышы Мехмет Юрдақұл: Мен түрікпін дінім ұлтым ұлы ғой Өне ...
15177. Жамбыл - жырау 50.5 KB
  ӘОЖ:82.09:82.091 ЖАМБЫЛ – ЖЫРАУ Т.Мұқашев Тараз мемлекеттік педагогикалық институты Тараз қ. Жыраулық дәстүрдің соңы ХІХ ғасырмен аяқталып оның орнына ендігі жерде ақындық дәстүр жалғасын тапты. ХІХ ғасырда өмір сүрген Базар жырау Қабан жырау сияқты жыр дүлділі ...
15178. Жамбылдың ұстазы еді Майкөт ақын 46.5 KB
  ЖАМБЫЛДЫҢ ҰСТАЗЫ ЕДІ МАЙКӨТ АҚЫН Сыманова Г.Қ 10 сынып оқушысы Жамбыл облыстық ерекше дарынды балаларға арналған Дарын мектепинтернаты. Ғасыр мен ғасыр беттесіп уақыт теңізінің алып толқындары жалын желбіретіп аспанға шапшығанда тереңде қалған жақұт ...
15179. Жүрсін Ерман 38 KB
  Сөз құны – сөз қадірі Бұған дейін Жанартау Арайлы күн армысың Ұлытауға бардың ба... Құдіретке жүгіну кітаптарымен танылған Жүрсін Ерманның жақында Атамұра баспасынан Құстың көлеңкесі деп аталатын таңдамалы жарық көрді. Кітаптың кіріспесі Ақы...
15180. Жүсіпбек Аймауытов - әдебиет сыншысы 71.5 KB
  Рақымжан Тұрысбек Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры филология ғылымдарының докторы Ж.АЙМАУЫТҰЛЫ – ӘДЕБИЕТ СЫНШЫСЫ Ұлттық сөз өнеріне оның өрісті өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан – Жүсіпбек Аймауытұлы әдеби мұра мен оны зерт...
15181. Жүсіпбек Аймауытов 107 KB
  ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТОВ 18891931 Аймауытов Жүсіпбек 1889 1931 қазақтың көрнекті жазушысы қазақ әдебиетін қалыптастырушылардың бірі.Туып өскен жері Павлодар облысының Баянауыл ауданына қарасты бұрынғы Қызыл ту қазіргі Жүсіпбек Аймауытов ауылы.Әкесі Аймауыт кед
15182. Жұбан Молдағалиев 64 KB
  Бір естелік 86ның ызғарлы желтоқсанындағы дүрбелең халық көкейінде әлі жаңғырып тұр. Уақыт алға жылжыған сайын кезінде айтылуға тыйым салынған шындықтар тамтұмдап болса да оқиғаны көзбен көргендердің аузымен айтыла бастады. Жастардың зиялы қауымға деген сенімсізд