41710

Команды MSDOS

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Название команды Синтаксис команды Создание файла с консоли copycon имя файла Удаление файла del имя файла Переименование файла ren имя файла 1 имя файла 2 Редактирование файла edit имя файла Переход на диск имя диска Переход в каталог cd путь Создание каталога md имя каталога Удаление каталога rd имя каталога Очистка экрана Cls Вывод содержимого файла на экран type имя файла Копирование файла copy путь 1 что копируется путь 2 куда копируется Поиск файла filefind имя файла Работа с командной строкой Prompt Информация о команде команда ...

Русский

2013-10-24

251.68 KB

58 чел.

Лабораторная работа №1 Команды MS-DOS

Цель работы: Развитие профессиональных навыков работы в среде операционной системы MS-DOS.

Задачи работы:

- Создание структуры каталогов.

- Создание, просмотр, редактирование, удаление файлов.

- Удаление структуры каталогов.

- Манипулирование операционной системой MS-DOS.

Отчет:

Титульный лист.

Цели и задачи лабораторной работы.

Задание на лабораторную работу.

Результаты выполненной работы.

Название команды

Синтаксис команды

Создание файла с консоли

copycon<имя файла>

Удаление файла

del<имя файла>

Переименование файла

ren<имя файла 1><имя файла 2>

Редактирование файла

edit<имя файла>

Переход на диск

<имя диска>

Переход в каталог

cd<путь>

Создание каталога

md<имя каталога>

Удаление каталога

rd<имя каталога>

Очистка экрана

Cls

Вывод содержимого файла на экран

type<имя файла>

Копирование файла

copy<путь 1 (что копируется)><путь 2 (куда копируется)>

Поиск файла

filefind<имя файла>

Работа с командной строкой

Prompt

Информация о команде

<команда> /?

Задание на лабораторную работу

Через панель Пуск меня Программы закладка Стандартные загрузить командную строку. Через командную строку зайти в каталог Temp диска С.

1) В каталоге Tempсоздать дерево каталогов по вариантам как показано в приложении 1 с использованием команд таблицы 1.

2) В каталоге А2 создать подкаталоги В4 и В5 и удалить каталог В2.

3) В каталоге Personal создать файл Name.txt, содержащий информацию о фамилии, имени и отчестве студента. Здесь же создать файл Date.txt, содержащий информацию о дате рождения студента. В этом же каталоге создать файл School.txt, содержащий информацию о школе, которую закончил студент.

4) В каталоге University создать файл Name.txt, содержащий информацию о названии Вуза и специальность, на которой студент обучается. Здесь же создать файл Mark.txt с оценками на вступительных экзаменах и общей суммой баллов.

5) В каталоге Hobby создать файл hobby.txt с информацией об увлечениях студента.

6) Скопировать файл hobby.txt в каталог А2 и переименовать его в файл Lab_№варианта.txt.

7) Сделать копию файла Lab_№варианта.txt (например, copy_Lab_№варианта.txt ) в этом же каталоге и удалить его.

8) Очистить экран от служебных записей.

9) Вывести на экран поочередно информацию, хранящуюся во всех файлах каталога Personal.

10)Отсортировать все файлы, хранящиеся в каталоге Personal, по имени.

11)Объединить все файлы, хранящиеся в каталоге Personal, в файл all.txt и вывести его содержимое на экран.

12)Отредактировать файл all.txt, добавив в него год вашего рождения, и вывести его содержимое на экран.

13)Скопировать файл all.txt в директорию А1.

14)Удалить все директории, в названии которых есть буква A или цифра 2.

15)Изменить строку приглашения MS-DOS в соответствии с номером варианта.

Приложение №1

В строке приглашения MS-DOS вывести системную дату.

В строке приглашения MS-DOS вывести информацию о текущих дисководе и каталоге и символ "<".

В строке приглашения MS-DOS вывести символ "|".

В строке приглашения MS-DOS вывести информацию о текущем дисководе и символ пробел.

В строке приглашения MS-DOS вывести текущую версию MS-DOS.

В строке приглашения MS-DOS вывести системную дату и время.

В строке приглашения MS-DOS вывести символы "<$>".

В строке приглашения MS-DOS вывести символы "|||".

В строке приглашения MS-DOS после вывода всей информации перейти на новую строчку.

В строке приглашения MS-DOS вывести системное время, заключенное между символами "$".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31720. Соціально-психологічні аспекти виховання 37 KB
  Такі групи називають референтними. Референтні групи можуть бути як реальними так і уявними але особистість завжди орієнтується на їх цінності і стандарти як на еталонні зразки своєї поведінки завжди прагне до визнання з їх боку. Якщо індивід реально входить до складу референтної групи то це створює психологічно сприятливі умови для успішного розвитку особистості в певному напрямку останній зовсім не обов’язково має співпадати зі загальною стратегією виховання особливо коли референтній групі притаманна асоціальна спрямованість.
31721. Загальна характеристика процесу учіння 23.5 KB
  Загальна характеристика процесу учіння Учіння виявляється там де дії людини скеровуються свідомою метою засвоїти певні знання навички вміння форми поведінки і діяльності коли суб’єкт діє з метою засвоєння нового досвіду. Зміст учіння – гностична пізнавальна діяльність на основі пізнавальних психічних процесів за допомогою перцептивних мнемічних інтелектуальних імажинативних дій. Існує 3 основних групи мотивів учіння за їх джерелом: Внутрішні – зумовлені структурою потреб людини.
31723. Мотивація учіння 27 KB
  Мотивація учіння Будьяка діяльність здійснюється під впливом певних спонукань які є рушієм активності її суб'єкта. Навчальна мотивація визначається специфічними для навчальної діяльності факторами: власне освітньою системою освітнім закладом; організацією навчального процесу; суб'єктивними особливостями тих хто навчається вік стать інтелектуальний розвиток здібності рівень домагань самооцінка взаємодія з іншими тощо; суб'єктивними особливостями педагога насамперед його ставленням до учня до власної справи; специфікою навчального...
31724. Загальна характеристика праці вчителя 28.5 KB
  Загальна характеристика праці вчителя На основі системного підходу до аналізу педагогічної діяльності Н. До структурних компонентів належать суб'єкт та об'єкт педагогічної взаємодії предмет їх спільної діяльності цілі навчання і засоби педагогічної комунікації. Функціональними компонентами педагогічної діяльності на думку Н. Конструктивний компонент розкриває особливості конструювання вчителем власної діяльності та діяльності учнів з урахуванням близьких урок заняття цикл занять цілей навчання і виховання.
31725. Специфіка педагогічного мислення 27.5 KB
  Специфіка педагогічного мислення Педагогічне завдання є структурною одиницею мислення вчителя. Основним компонентом практичного мислення вчителя в якому найяскравіше проявляється внутрішня єдність інтелектуальних емоційних та вольових якостей особистості є процес прийняття педагогічних рішень. Ще одна важлива особливість мислення вчителя полягає в тому що теоретичні знання при розв'язанні педагогічних завдань використовуються як правило у знятому вигляді автоматично скорочено згорнуто. Зумовлено це поперше загальною тенденцією до...
31726. Педагогічне спілкування 28 KB
  Педагогічне спілкування Прагнення до людського спілкування виступає своєрідним внутрішнім стимулом рушієм діяльності особистості. Педагогічне спілкування це система органічної соціальнопсихологічної дії учителявихователя і вихованця в усіх сферах діяльності що має певні педагогічні функції спрямоване на створення оптимальних соціальнопсихологічних умов активної та результативної життєдіяльності особистості. Оптимальним треба вважати таке спілкування педагога з вихованцями у процесі навчальновиховної роботи яке створює найбільш...
31727. Методи педагогічної психології 29 KB
  Недоліки цього методу: пасивність спостерігача фіксація тільки зовнішніх проявів певних дій і вчинків складність кількісної обробки одержаних даних. Позитивні сторони методу – в його масовості швидкості одержання інформації легкої обробки даних можливості застосування математичних методів обробки даних і порівняльного аналізу декількох обстежень. Недоліки методу – важко розраховувати на повні правильні точні відповіді неможливість втручання в сам процес анкетування немає гарантій недобросовісного заповнення анкет тощо. Позитивні...
31728. Історія розвитку педагогічної психології 28 KB
  Історія розвитку педагогічної психології Становлення багатьох галузей наукового знання являє собою гетерогенний і гетерохронний і більше того розірваний у часі процес. поклала початок розвитку педагогічної теорії і цілеспрямованої організації шкільного навчання. Ця праця можна розглядати і як першу передумову тривалого суперечливого становлення педагогічної психології протягом більш ніж 250 років бо тільки в кінці 19 в. Весь шлях становлення і розвитку педагогічної науки може бути представлений трьома великими періодами етапами: Перший...