41719

АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВЕНЬЕВ

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Определить влияние коэффициентов входящих в описание каждого звена на характеристики ЧХ. Использование пакета MtLb Построение частотных характеристик звеньев с помощью программы MtLb Построение частотных характеристик в программе MtLb 7.0 1 выполняется аналогично построению временных характеристик в той же программе.

Русский

2013-10-24

52.99 KB

26 чел.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

АНАЛИЗ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗВЕНЬЕВ

Цель работы: анализ частотных характеристик звеньев и их зависимости от параметров коэффициентов звеньев с использованием автоматизированных средств моделирования на ПК – MATLAB.

Задание на лабораторную  работы:

  1.  Определить передаточную функцию по заданному уравнению звена. Вариант выбрать в соответствии с номером по журналу ( таблица 2, Приложение А).
  2.  С помощью пакета MatLab построить ЧХ (ЛАЧХ, ЛФЧХ, АЧХ, ФЧХ, АФЧХ) звена.
  3.  Определить влияние коэффициентов, входящих в описание каждого звена, на характеристики ЧХ.
  4.  Сделать выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену.
  5.  Подготовить отчет.

Использование пакета MatLab

Построение  частотных характеристик звеньев с помощью программы MatLab

Построение частотных характеристик в программе MatLab 7.0 1 выполняется аналогично построению временных характеристик в той же программе. Построение ЧХ производятся с помощью следующих команд:

bode (название системы); grid on (сетка) - ЛАЧХ И ЛФЧХ (АЧХ и  ФЧХ);

nyquist (название системы); - АФЧХ;

После построения графиков  ЛАЧХ их можно преобразовать в АЧХ для этого нужно:

кликнуть правой клавишей мыши по любому из графиков; в появившемся окне  выбрать  Properties и нажать  клавишу  Enter. Появится окно Property Editor: Bode Diagram (рисунок 1).В данном окне выбрать вкладку Units и в поле using выбрать linear scale, затем нажать Close. В других полях данного окна можно изменять единицы измерения осей координат (например, частоту можно задавать как в рад/с, так и в Гц).

Рисунок 1 – Параметры графиков ((Property Editor: Bode Diagram)

Содержание отчета

  1.  Название и цель работы.
  2.  Уравнение и передаточная функция звена.
  3.  Графики всех частотных характеристик данного звена (ЛАЧХ, ЛФЧХ, АЧХ, ФЧХ, АФЧХ).
  4.  Выводы, обобщающие проделанные эксперименты по каждому звену.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы

Таблица 2

Номер варианта

Уравнение звена

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Продолжение таблицы 1

18

19

20


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31727. Методи педагогічної психології 29 KB
  Недоліки цього методу: пасивність спостерігача фіксація тільки зовнішніх проявів певних дій і вчинків складність кількісної обробки одержаних даних. Позитивні сторони методу в його масовості швидкості одержання інформації легкої обробки даних можливості застосування математичних методів обробки даних і порівняльного аналізу декількох обстежень. Недоліки методу важко розраховувати на повні правильні точні відповіді неможливість втручання в сам процес анкетування немає гарантій недобросовісного заповнення анкет тощо. Позитивні...
31728. Історія розвитку педагогічної психології 28 KB
  Історія розвитку педагогічної психології Становлення багатьох галузей наукового знання являє собою гетерогенний і гетерохронний і більше того розірваний у часі процес. поклала початок розвитку педагогічної теорії і цілеспрямованої організації шкільного навчання. Ця праця можна розглядати і як першу передумову тривалого суперечливого становлення педагогічної психології протягом більш ніж 250 років бо тільки в кінці 19 в. Весь шлях становлення і розвитку педагогічної науки може бути представлений трьома великими періодами етапами: Перший...
31729. Суспільна роль вчителя, його значення в перебудові суспільства 28.5 KB
  Діяльність педагога вид соціально культурної діяльності спрямованої на передачу накопичених людством культури і досвіду від старших поколінь молодшим створення умов для їх всебічного гармонійного розвитку та підготовку до виконання певних соціальних ролей у суспільстві. Основою педагогічної діяльності є спільна діяльність людей у процесі якої кожен субєкт засвоює загальнолюдський досвід історично сформовані суспільні педагогічні комунікативні моральні та інші цінності знання і способи дій; формує себе як особистість. Метою...
31730. Вимоги педагогічної діяльності до особистості вчителя 27.5 KB
  Вимоги педагогічної діяльності до особистості вчителя Які ж особистісні якості необхідні для успішної педагогічної діяльності Ще Я. Перша така особливість це педагогічні здібності тобто наявність внутрішнього натхнення до цієї діяльності. За відсутності цієї чутливості він неспроможний досягти в цій діяльності значних успіхів. Здібності до педагогічної діяльності можна виявити шляхом визначення темпів опанування педагогом професійних педагогічних знань глибини оволодіння основними прийомами та способами педагогічної діяльності.
31731. Педагогічні здібності вчителя та їх розвиток 28.5 KB
  Педагогічні здібності - це індивідуальні стійкі властивості особистості, що складаються в специфічної чутливості до об'єкта, засобів, умов педагогічної праці і створенню продуктивних моделей формування шуканих якостей в особистості воспитуемого.
31732. Психологічні передумови взаємин вчителя з учнями та колегами 30 KB
  Психологічні передумови взаємин вчителя з учнями та колегами Професіональне педагогічне спілкування комунікативна взаємодія педагога з учнями батьками колегами спрямована на встановлення сприятливого психологічного клімату психологічну оптимізацію діяльності і стосунків. Непрофесіональне педагогічне спілкування навпаки породжує страх невпевненість спричинює зниження працездатності порушення динаміки мовлення і внаслідок цього появу стереотипних висловлювань у школярів оскільки у них зменшується бажання думати і діяти самостійно....
31733. CASE-технологии 62.5 KB
  02 CSEтехнологии 1. Основные понятия и классификация CSEтехнологий Потребность контролировать процесс разработки ИС прогнозировать и гарантировать стоимость разработки сроки и качество результатов привела в конце 70х гг. Термин CSE означает Computer ided System Softwre Engineering. Под CSE средством понимается программное средство поддерживающее процессы жизненного цикла ИС включая анализ требований к системе проектирование прикладного ПО и баз данных генерацию кода тестирование документирование обеспечение качества...
31734. CASE-средства, практическое внедрение CASE-средств 150.5 KB
  Технология внедрения CSEсредств Процесс внедрения CSEсредств включает следующие этапы: определение потребностей в CSEсредствах; оценка и выбор CSEсредств; выполнение пилотного проекта; практическое внедрение CSEсредств. Несмотря на все потенциальные возможности CSEсредств существует множество примеров их неудачного внедрения в результате чего эти средства становятся полочным ПО shelfwre. В связи с этим необходимо отметить следующее: CSEсредства не обязательно дают немедленный эффект; он может быть получен только спустя...
31735. CASE-средства, реализующие структурный подход 277.5 KB
  В состав этого семейства продуктов входят: llFusion Process Modeler ранее носивший название BPwin средство моделирования бизнеспроцессов; llFusion ERwin Dt Modeler ранее называвшийся ERwin средство моделирования данных являющееся самым популярным в мире в этой категории продуктов; llFusion Dt Model Vlidtor бывший ERwin Exminer средство проверки корректности моделей данных и их соответствия правилам нормализации; llFusion Model Mnger бывший ModelMrt серверный продукт обеспечивающий коллективную работу пользователей ERwin и...