41779

Команды MS-DOS. Среда операционной системы MS-DOS

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Название команды Синтаксис команды Создание файла с консоли copy con имя файла Удаление файла del имя файла Переименование файла ren имя файла 1 имя файла 2 Редактирование файла edit имя файла Переход на диск имя диска Переход в каталог cd путь Сортировка по имени файлов каталога Ds Сортировка по расширению файлов каталога Ne Создание каталога md имя каталога Удаление каталога rd имя каталога Очистка экрана Cls Вывод содержимого файла на экран type имя файла Копирование файла copy путь 1 что копируется путь 2 куда копируется Поиск файла...

Русский

2013-10-25

250.79 KB

7 чел.

Лабораторная работа №4

Команды MS-DOS

Цель работы: Развитие профессиональных навыков работы в среде операционной системы MS-DOS.

Задачи работы:

- Создание структуры каталогов.

- Создание, просмотр, редактирование, удаление файлов.

- Удаление структуры каталогов.

- Манипулирование операционной системой MS-DOS.

Титульный лист.

Цели и задачи лабораторной работы.

Задание на лабораторную работу.

Результаты выполненной работы.

Название команды

Синтаксис команды

Создание файла с консоли

copy con <имя файла>

Удаление файла

del <имя файла>

Переименование файла

ren <имя файла 1> <имя файла 2>

Редактирование файла

edit <имя файла>

Переход на диск

<имя диска>

Переход в каталог

cd <путь>

Сортировка по имени файлов каталога

Ds

Сортировка по расширению файлов каталога

Ne

Создание каталога

md <имя каталога>

Удаление каталога

rd <имя каталога>

Очистка экрана

Cls

Вывод содержимого файла на экран

type <имя файла>

Копирование файла

copy <путь 1 (что копируется)> <путь 2 (куда копируется)>

Поиск файла

filefind <имя файла>

Работа с командной строкой

Prompt

Информация о команде

<команда> /?

Задание на лабораторную работу

Через панель Пуск меня Программы закладка Стандартные загрузить командную строку. Через командную строку зайти в каталог Temp диска С.

1) В каталоге Temp создать дерево каталогов по вариантам как показано в приложении 1 с использованием команд таблицы 1.

2) В каталоге А2 создать подкаталоги В4 и В5 и удалить каталог В2.

3) В каталоге Personal создать файл Name.txt, содержащий информацию о фамилии, имени и отчестве студента. Здесь же создать файл Date.txt, содержащий информацию о дате рождения студента. В этом же каталоге создать файл School.txt, содержащий информацию о школе, которую закончил студент.

4) В каталоге University создать файл Name.txt, содержащий информацию о названии Вуза и специальность, на которой студент обучается. Здесь же создать файл Mark.txt с оценками на вступительных экзаменах и общей суммой баллов.

5) В каталоге Hobby создать файл hobby.txt с информацией об увлечениях студента.

6) Скопировать файл hobby.txt в каталог А2 и переименовать его в файл Lab_№варианта.txt.

7) Сделать копию файла Lab_№варианта.txt (например, copy_Lab_№варианта.txt ) в этом же каталоге и удалить его.

8) Очистить экран от служебных записей.

9) Вывести на экран поочередно информацию, хранящуюся во всех файлах каталога Personal.

10)Отсортировать все файлы, хранящиеся в каталоге Personal, по имени.

11)Объединить все файлы, хранящиеся в каталоге Personal, в файл all.txt и вывести его содержимое на экран.

12)Отредактировать файл all.txt, добавив в него год вашего рождения, и вывести его содержимое на экран.

13)Скопировать файл all.txt в директорию А1.

14)Удалить все директории, в названии которых есть буква A или цифра 2.

15)Изменить строку приглашения MS-DOS в соответствии с номером варианта.

Приложение №1

В строке приглашения MS-DOS вывести системную дату.

В строке приглашения MS-DOS вывести информацию о текущих дисководе и каталоге и символ "<".

В строке приглашения MS-DOS вывести символ "|".

В строке приглашения MS-DOS вывести информацию о текущем дисководе и символ пробел.

В строке приглашения MS-DOS вывести текущую версию MS-DOS.

В строке приглашения MS-DOS вывести системную дату и время.

В строке приглашения MS-DOS вывести символы "<$>".

В строке приглашения MS-DOS вывести символы "|||".

В строке приглашения MS-DOS после вывода всей информации перейти на новую строчку.

В строке приглашения MS-DOS вывести системное время, заключенное между символами "$".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22982. Тенденції у розвитку мікропроцесорної техніки 1011.5 KB
  Другий шлях полягає навпаки у роздрібненні секціонуванні мікропроцесора на окремі функціональні блоки і модулі кожний з яких виконує свої операції: операційний блок блок мікрокомандного керування блок пам’яті мікрокоманд та інше. Його система команд майже цілком співпадає з системою команд МП80 і відрізняється від неї лише декількома додатковими командами про які мова йтиме далі. У апаратному відношенні МП85 містить всі ті ж блоки що і МП80 але має крім того: блок керування перериваннями котрий розширює можливість звернення до...
22983. Система команд та методи адресації в мікропроцесорі КР1810ВМ86 1.05 MB
  Серед цього списку можна виявити що деякі команди не змінили ані форми ані змісту наприклад HLT NOP STC IN OUT JMPCALL тощо. Деякі команди зберегли свій зміст але мають дещо іншу мнемоніку: для МП80 INR DCR ANA ORA XRA JZ JNZ JC JNC для МП86 INC DEC AND OR XOR JE JNE JB JNB З’явилися принципово нові команди пoв’язані з новими можливостями МП86: MUL множення; DIV ділення; NEG утворення доповняльного коду; NOTінверсія; TEST операція І без фіксації результату тільки заради...
22984. Мультипроцесорні системи 4.79 MB
  Дійсно звернення до пам’яті або до зовнішніх пристроїв та захоплення системної шини дозволяється одночасно лише одному з процесорів тоді як останні повинні в цей час переробляти раніш одержані дані або знаходитись в режимі очікування. Такий часовий розподіл загальних ресурсів системи має назву арбітражу системної шини і виконується групою пристроїв спеціальних ІМС так званих арбітрів шини. Арбітр шини дозволяє захоплення системної шини лише одному з процесорів що виставили запит тому котрий посідає найвищого пріоритету і...
22985. Мікропроцесори 80386 і 80486 4.79 MB
  Це дозволяє йому здійснювати обмін з пам’яттю зі швидкістю до 32 Мбайт сек і виконувати до 5 мільйонів операцій у секунду MIPS. Отже під час виконання одної команди відбувається декодування другої а третя видобувається з пам’яті. Усі можливості МП386 мультипрограмність віртуальна пам’ять захист пріоритети зповна відкриваються лише в захищеному режимі. У порівнянні з МП286 у МП386 існують істотні відміни в організації віртуальної пам’яті.
22986. Поняття про RISC-процесори. Процесори п’ятого та шостого поколінь 6.22 MB
  Процесори п’ятого та шостого поколінь Поняття про RISCпроцесори Якісний стрибок у розвитку мікропроцесорних систем відбувся з появою мікропроцесора 8086. Такі процесори і комп’ютери дістали назву RISC процесорів та RISC комп’ютерів на відміну від процесорів та комп’ютерів зі складною системою команд Complex Instruction Set Computer CISC комп’ютер. Перший €œсправжній€ RISC комп’ютер було створено наприкінці 70х років в університеті Берклі.
22987. Діагностика несправностей у мікропроцесорних системах 739 KB
  Тут можна навести таку наочну аналогію: візьміть на сторінці друкованого тексту вертикальний рядок літер що розташовані одна над одною і спробуйте встановити зміст тексту. Тому третя трудність полягає у тому щоб будьякимсь чином представити інформацію що міститься у вихідному тестсигналі у компактній та зрозумілій формі по якій можна було б судити про справність або несправність пристрою що перевіряється. Тестпрограма повинна бути періодичною щоб можна було проконтролювати відтворюваність її результатів від кількох актів тестування....
22988. Декотріі принципи роботи сучасних мікропроцесорів та ЕОМ 1.54 MB
  Вони показують яка команда виконується до якої комірки пам’яті або зовнішнього пристрою звертається процесор і містять іншу важливу і вичерпну інформацію. Після того як у програмі дається сигнал €œвивільнити мікросхему€ вміст усіх регістрів переписується в область пам’яті що має назву сегмента стану задачі TSS Taske State Segment. При роботі у мультипрограмному режимі можуть виникати певні труднощі з використанням оперативної пам’яті котра стає тепер вже загальною для кількох задач. Можливі непередбачені ситуації коли одна програма...
22989. Віртуальна пам’ять. Мікропроцесор 80286 4.24 MB
  Мікропроцесор 80286 Як добре відомо процесор може безпосередньо працювати лише з тією інформацією яка записана в його оперативній пам’яті. Однак об’єм оперативної пам’яті у сучасних ЕОМ порівняно невеликий і часто виявляється недостатнім для розв’язання більшменш складних задач. Віртуальна організація пам’яті дає користувачеві практично необмежений об’єм пам’яті.
22990. Артикуляційна база мови 33 KB
  Робота органів мовлення тобто сукупність їх порухів при вимові певного звука називається артикуляцією від лат. excursio вибігання вилазка або приступ початковий рух органів мовлення підготовка органів мовлення до вимови звука. culmen вершина або витримка поло' ження органів мовлення в момент вимовляння звуків. recursio повернення або відступ повернення органів мовлення у вихідне положення.