41779

Команды MS-DOS. Среда операционной системы MS-DOS

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Название команды Синтаксис команды Создание файла с консоли copy con имя файла Удаление файла del имя файла Переименование файла ren имя файла 1 имя файла 2 Редактирование файла edit имя файла Переход на диск имя диска Переход в каталог cd путь Сортировка по имени файлов каталога Ds Сортировка по расширению файлов каталога Ne Создание каталога md имя каталога Удаление каталога rd имя каталога Очистка экрана Cls Вывод содержимого файла на экран type имя файла Копирование файла copy путь 1 что копируется путь 2 куда копируется Поиск файла...

Русский

2013-10-25

250.79 KB

7 чел.

Лабораторная работа №4

Команды MS-DOS

Цель работы: Развитие профессиональных навыков работы в среде операционной системы MS-DOS.

Задачи работы:

- Создание структуры каталогов.

- Создание, просмотр, редактирование, удаление файлов.

- Удаление структуры каталогов.

- Манипулирование операционной системой MS-DOS.

Титульный лист.

Цели и задачи лабораторной работы.

Задание на лабораторную работу.

Результаты выполненной работы.

Название команды

Синтаксис команды

Создание файла с консоли

copy con <имя файла>

Удаление файла

del <имя файла>

Переименование файла

ren <имя файла 1> <имя файла 2>

Редактирование файла

edit <имя файла>

Переход на диск

<имя диска>

Переход в каталог

cd <путь>

Сортировка по имени файлов каталога

Ds

Сортировка по расширению файлов каталога

Ne

Создание каталога

md <имя каталога>

Удаление каталога

rd <имя каталога>

Очистка экрана

Cls

Вывод содержимого файла на экран

type <имя файла>

Копирование файла

copy <путь 1 (что копируется)> <путь 2 (куда копируется)>

Поиск файла

filefind <имя файла>

Работа с командной строкой

Prompt

Информация о команде

<команда> /?

Задание на лабораторную работу

Через панель Пуск меня Программы закладка Стандартные загрузить командную строку. Через командную строку зайти в каталог Temp диска С.

1) В каталоге Temp создать дерево каталогов по вариантам как показано в приложении 1 с использованием команд таблицы 1.

2) В каталоге А2 создать подкаталоги В4 и В5 и удалить каталог В2.

3) В каталоге Personal создать файл Name.txt, содержащий информацию о фамилии, имени и отчестве студента. Здесь же создать файл Date.txt, содержащий информацию о дате рождения студента. В этом же каталоге создать файл School.txt, содержащий информацию о школе, которую закончил студент.

4) В каталоге University создать файл Name.txt, содержащий информацию о названии Вуза и специальность, на которой студент обучается. Здесь же создать файл Mark.txt с оценками на вступительных экзаменах и общей суммой баллов.

5) В каталоге Hobby создать файл hobby.txt с информацией об увлечениях студента.

6) Скопировать файл hobby.txt в каталог А2 и переименовать его в файл Lab_№варианта.txt.

7) Сделать копию файла Lab_№варианта.txt (например, copy_Lab_№варианта.txt ) в этом же каталоге и удалить его.

8) Очистить экран от служебных записей.

9) Вывести на экран поочередно информацию, хранящуюся во всех файлах каталога Personal.

10)Отсортировать все файлы, хранящиеся в каталоге Personal, по имени.

11)Объединить все файлы, хранящиеся в каталоге Personal, в файл all.txt и вывести его содержимое на экран.

12)Отредактировать файл all.txt, добавив в него год вашего рождения, и вывести его содержимое на экран.

13)Скопировать файл all.txt в директорию А1.

14)Удалить все директории, в названии которых есть буква A или цифра 2.

15)Изменить строку приглашения MS-DOS в соответствии с номером варианта.

Приложение №1

В строке приглашения MS-DOS вывести системную дату.

В строке приглашения MS-DOS вывести информацию о текущих дисководе и каталоге и символ "<".

В строке приглашения MS-DOS вывести символ "|".

В строке приглашения MS-DOS вывести информацию о текущем дисководе и символ пробел.

В строке приглашения MS-DOS вывести текущую версию MS-DOS.

В строке приглашения MS-DOS вывести системную дату и время.

В строке приглашения MS-DOS вывести символы "<$>".

В строке приглашения MS-DOS вывести символы "|||".

В строке приглашения MS-DOS после вывода всей информации перейти на новую строчку.

В строке приглашения MS-DOS вывести системное время, заключенное между символами "$".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80929. Проблема диференційного підходу до учнів у навчанні історії 36.5 KB
  У методиці навчання історії ще немає повноцінних досліджень і рекомендацій з індивідуалізації роботи з учнями але визначені загальні підходи до діагностики їх пізнавальних здібностей і можливостей. Він писав: До слабких недостатньо підготовлених відносяться учні які при поверхневому знанні історії не виявляють помітного інтересу до її вивчення і майже зовсім не володіють адекватними прийомами й уміннями самостійної роботи з навчальним історичним матеріалом. вважаються учні що мають цілком задовільні знання з історії.
80931. Звязок методики навчання історії з іншими науками 35.76 KB
  Методичні дослідження вивчаючи процес навчання історії мають спиратися на родинні науки насамперед на історію педагогіку і психологію. Пізнавальна діяльність учнів та її результати не можуть бути повноцінними якщо навчання історії не буде відповідати сучасному рівню історичної науки її методології. Навчання історії стане науково обґрунтованим і результативним лише за умови якщо вся його структура зміст і методика будуть відповідати цим обєктивним етапам та закономірностям пізнання.
80932. Сучасні цілі та завдання шкільної історичної освіти в Україні 33.28 KB
  Головна мета шкільної історичної освіти може бути визначена як створення та становлення особистості учня як субєкта історичного розвитку та суспільних відносин громадянинапатріота. Завданнями сучасної шкільної історичної освіти є забезпечення умов для: набуття школярами ключових та предметних компетентностей; виховання повноправного громадянина патріота України який здатен вільно орієнтуватися в суспільному житті та усвідомлювати свою роль та відповідальність перед суспільством та державою формування в учнів самосвідомості та власної...
80933. Структура та методичне забезпечення підручника «Всесвітньої історії» (10-11кл.) 37.68 KB
  Бесіда – діалогічний метод навчання за допомогою якого вчитель із поставленими питаннямь спонукає учнів відтворювати раніше набуті знання робити самостійні висновкиузагальнення на основі засвоєного фактичного матеріалу. Бесіда є одним із активних методів навчання. Бесіда дозволяє залучити до діяльності на уроці дітей незалежно від їхнього рівня підготовки та індивідуальних можливостей що сприяє досягненню високих результатів у навчально – виховному процесі. Така бесіда зазвичай проводиться на початку вивчення теми чи розділу.
80934. Аналіз програми з історії України для 5 кл. Мета ,завдання та зміст 29.92 KB
  Головною метою курсу є підготовка учнів до успішного опанування систематичних курсів історії України та всесвітньої історії прищеплення інтересу до історії отримання знань у наступних класах через формування в них початкових уявлень про історію як науку та про історію України як складову світової історії елементарних вмінь з історії; поглиблення загальних дидактичних вмінь необхідних для успішного засвоєння історичної інформації в подальшому; прагнення викликати захоплення минулим України. Зміст курсу ґрунтується на таких засадах:...
80935. Кабінет історії в школі, його значення 34.32 KB
  Важливе значення має вигляд меблів якими обладнаний кабінет. Важливе значення має також оформлення передньої стінки яку складають державна символіка України розкладна проста чи магнітна дошка екран шафи з тумбами стаціонарний стелаж чи рухома підставка для книг.
80936. Аналіз програми з історії України для 6-9 кл. Мета ,завдання та зміст 35.39 KB
  Мета завдання та зміст. Програма з історії спрямована на реалізацію вимог освітньої галузі Суспільствознавство Державного стандарту базової середньої освіти конкретизує зміст історичного компоненту галузі та вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів з історії. Основними компонентами змісту окремих курсів за цією програмою є: зміст історичного навчального матеріалу перелік державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів на який учитель орієнтується під час вивчення конкретних тем відповідних курсів. До кожної теми надано...