41779

Команды MS-DOS. Среда операционной системы MS-DOS

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Название команды Синтаксис команды Создание файла с консоли copy con имя файла Удаление файла del имя файла Переименование файла ren имя файла 1 имя файла 2 Редактирование файла edit имя файла Переход на диск имя диска Переход в каталог cd путь Сортировка по имени файлов каталога Ds Сортировка по расширению файлов каталога Ne Создание каталога md имя каталога Удаление каталога rd имя каталога Очистка экрана Cls Вывод содержимого файла на экран type имя файла Копирование файла copy путь 1 что копируется путь 2 куда копируется Поиск файла...

Русский

2013-10-25

250.79 KB

7 чел.

Лабораторная работа №4

Команды MS-DOS

Цель работы: Развитие профессиональных навыков работы в среде операционной системы MS-DOS.

Задачи работы:

- Создание структуры каталогов.

- Создание, просмотр, редактирование, удаление файлов.

- Удаление структуры каталогов.

- Манипулирование операционной системой MS-DOS.

Титульный лист.

Цели и задачи лабораторной работы.

Задание на лабораторную работу.

Результаты выполненной работы.

Название команды

Синтаксис команды

Создание файла с консоли

copy con <имя файла>

Удаление файла

del <имя файла>

Переименование файла

ren <имя файла 1> <имя файла 2>

Редактирование файла

edit <имя файла>

Переход на диск

<имя диска>

Переход в каталог

cd <путь>

Сортировка по имени файлов каталога

Ds

Сортировка по расширению файлов каталога

Ne

Создание каталога

md <имя каталога>

Удаление каталога

rd <имя каталога>

Очистка экрана

Cls

Вывод содержимого файла на экран

type <имя файла>

Копирование файла

copy <путь 1 (что копируется)> <путь 2 (куда копируется)>

Поиск файла

filefind <имя файла>

Работа с командной строкой

Prompt

Информация о команде

<команда> /?

Задание на лабораторную работу

Через панель Пуск меня Программы закладка Стандартные загрузить командную строку. Через командную строку зайти в каталог Temp диска С.

1) В каталоге Temp создать дерево каталогов по вариантам как показано в приложении 1 с использованием команд таблицы 1.

2) В каталоге А2 создать подкаталоги В4 и В5 и удалить каталог В2.

3) В каталоге Personal создать файл Name.txt, содержащий информацию о фамилии, имени и отчестве студента. Здесь же создать файл Date.txt, содержащий информацию о дате рождения студента. В этом же каталоге создать файл School.txt, содержащий информацию о школе, которую закончил студент.

4) В каталоге University создать файл Name.txt, содержащий информацию о названии Вуза и специальность, на которой студент обучается. Здесь же создать файл Mark.txt с оценками на вступительных экзаменах и общей суммой баллов.

5) В каталоге Hobby создать файл hobby.txt с информацией об увлечениях студента.

6) Скопировать файл hobby.txt в каталог А2 и переименовать его в файл Lab_№варианта.txt.

7) Сделать копию файла Lab_№варианта.txt (например, copy_Lab_№варианта.txt ) в этом же каталоге и удалить его.

8) Очистить экран от служебных записей.

9) Вывести на экран поочередно информацию, хранящуюся во всех файлах каталога Personal.

10)Отсортировать все файлы, хранящиеся в каталоге Personal, по имени.

11)Объединить все файлы, хранящиеся в каталоге Personal, в файл all.txt и вывести его содержимое на экран.

12)Отредактировать файл all.txt, добавив в него год вашего рождения, и вывести его содержимое на экран.

13)Скопировать файл all.txt в директорию А1.

14)Удалить все директории, в названии которых есть буква A или цифра 2.

15)Изменить строку приглашения MS-DOS в соответствии с номером варианта.

Приложение №1

В строке приглашения MS-DOS вывести системную дату.

В строке приглашения MS-DOS вывести информацию о текущих дисководе и каталоге и символ "<".

В строке приглашения MS-DOS вывести символ "|".

В строке приглашения MS-DOS вывести информацию о текущем дисководе и символ пробел.

В строке приглашения MS-DOS вывести текущую версию MS-DOS.

В строке приглашения MS-DOS вывести системную дату и время.

В строке приглашения MS-DOS вывести символы "<$>".

В строке приглашения MS-DOS вывести символы "|||".

В строке приглашения MS-DOS после вывода всей информации перейти на новую строчку.

В строке приглашения MS-DOS вывести системное время, заключенное между символами "$".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31695. Тактики виховання дітей у сім’ї 27.5 KB
  Вдаючись до такої тактики, батьки намагаються відгородити дитину від життєвих реалій, випробувань, намагаються все вирішувати за неї, задовольняти її потреби і примхи. За таких умов дитина позбавлена змоги формувати в собі необхідні для подальшого життя психологічні, вольові якості, об'єктивно оцінювати себе, свої можливості й інших людей, цілеспрямовано працювати над собою. Усе це деформує її внутрішній світ, систему цінностей, різко занижує або завищує її вимоги до оточення, спонукає до девіантних форм задоволення своїх потреб
31696. Юнацький вік 59 KB
  У зв’язку з тенденцією до різкого омолодження шлюбу актуальною стає підготовка до одруження молоді. Все це викликає у них незадоволення розчарування невпевненість у собі небажання разом з партнером налагоджувати сімейні взаємини зниження мотивації шлюбу. Наскільки такі знання наприклад роблять молодь готовою до шлюбу [2; 8; 23; 25; 36; 40; 57; 77; 84] Певний вклад у її вивчення унесли М. Одначе недостатньо вивченими залишилися питання змісту структури готовності до шлюбу шляхів поліпшення підготовки молоді до сімейного життя.
31697. Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей 58.5 KB
  Досліджується вплив сімї на формування особистості дітей. Психологія вивчає особистісні та соціально-психологічні чинники, що зміцнюють або дестабілізують шлюб. Багато уваги приділяється питанням статево-рольового виховання молоді, формуванню просімейної мотивації, психологічним аспектам сексуальних стосунків, взаємної адаптації шлюбної пари, їхній психологічній сумісності. Чільне місце відводиться дослідженню соціально-психологічних процесів, що відбуваються в сім'ї: сімейна комунікація ті інтеракція, міжособистісна перцепція, рольова диференціація у взаєминах подружжя.
31698. Становлення шлюбно-сімейних відносин 33 KB
  Для багатьох джерел національних правових систем характерним є уникнення законодавчого визначення поняття шлюбу. Договірна концепція шлюбу є найбільш поширеною. Розуміння шлюбу як союзу двох незалежних і рівноправних партнерів Східна Європа в т. Дещо іншим є поняття шлюбу як союзу чоловіка й жінки у мусульманських державах.
31699. Класний керівник. Його роль, місце і значення у формуванні особистості 41 KB
  Історія виникнення посади класного керівника Кожна історична епоха пред'являла свої вимоги до освіти й виховання молодого підростаючого покоління та тих людей які отримали тепер назву класний керівник . Достатньо чіткі функції класного керівника у радянській школі стали визначатися у 30х роках після постанов ЦК ВКП б Про початкову і середню школу 1931 та Про режим у початковій і середній школі 1932 коли була введена класноурочна система навчання систематична перевірка й оцінка знань учнів визначена роль учителя як організатора й...
31700. Управління учнівським колективом 24.5 KB
  Управління учнівським колективом здійснюється за допомогою трьох взаємоповязаних функцій педагога: 1 збору й аналізу інформації про учнівський колектив і школярів які до нього входять; 2 планування й організації адекватних стану колективу впливів метою яких є його удосконалення й оптимальний вплив на особистість; 3 контролю і корекції спрямованих на вищий рівень розвитку колективу і кожного учня.Важливою умовою управління учнівським колективом є розробка методики вивчення колективу форм і методів аналізу одержаної інформації. Весь час...
31701. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ 42 KB
  Його характеризують: довіра доброзичливість чуйність висока взаємовимогливість і ділова критика; вільне висловлювання власної думки під час обговорення питань що стосуються колективу; відсутність тиску керівника на підлеглих і визнання за ними права приймати важливі для колективу рішення; поінформованість усіх про завдання колективу і стан їх виконання можливість займати активну позицію у процесі ділового спілкування в колективі; наявність умов для активної професійної і творчої діяльності самореалізації самоствердження саморозвитку...