41874

Ознакомиться с основными положениями теории погрешности, измерить высоту, диаметр и объем цилиндра. Правильно обработать результаты измерений

Лабораторная работа

Математика и математический анализ

В результате проделанной работы ознакомились с основными положениями теории погрешности, рассчитали относительную погрешность измерений.

Русский

2013-10-27

54.31 KB

7 чел.

Цель работы: Ознакомиться с основными положениями теории погрешности, измерить высоту, диаметр и объем цилиндра. Правильно обработать результаты измерений.

Оборудование: Штангенциркуль, измеряемое тело.

Номер измерения

Н()

-H()

( -H)²()

D()

-D()

(-D)²()

1

54,9

-0,34

1,15

56

0,18

0,32

2

54,8

-0,24

0,57

56,6

-0,42

1,76

3

54,7

-0,14

0,19

56,2

-0,02

0,004

4

54,1

0,46

2,11

55,8

0,38

1,44

5

54,3

0,26

0,67

56,3

-0,12

0,14

Ход работы:

Среднее арифметическое значение:

                                                          

      =54,56                                                                 =56,18

Средняя квадратичная погрешность:

 SХ=

SH= 1,54                                                                             SD=1,36

Доверительный интервал:

ΔX=tSx        =0,95                    t=2,78

ΔН=0,43                                                                           ΔD=0,38

X=   ±ΔX

H=54,56±0,43                                                        D=56,18±0,38

Относительная погрешность:

ε=100%

εH=0,08%                                                                                     εD=0,07%

Средний объем цилиндра:

=

=

Относительная погрешность:

ε=

ε===0,16%

Доверительный интервал:

εv 

2166819,5

Окончательные результаты:

 H=54,56±0,43 , =0,95 ,  εH=0,08%                         

 D=56,18±0,38, =0,95  ,  εD=0,07%                 

 V=135426219±2166819,5 , εv=0,16%                                                 

Вывод: В результате проделанной работы ознакомились с основными положениями теории погрешности, рассчитали относительную погрешность измерений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68181. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 322.5 KB
  Формування у випускників вищих навчальних закладів освіти вмінь та навичок дослідницької діяльності розглядаємо як одне з основних завдань підготовки майбутнього вчителя. Результати проведеного нами пілотажного дослідження показали недостатню сформованість дослідницької компетентності...
68182. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 801.5 KB
  Зважаючи на багатоаспектне теоретичне обґрунтування компетентнісного підходу та виокремлення різновидів професійних компетентностей у науці не запропоновано цілісного підходу до з’ясування та формування базових професійних компетентностей у майбутніх...
68183. Синтез робастної електромеханічної системи із розподіленими параметрами механічної частини об’єкту регулювання 821 KB
  Керування багатьма технічними об’єктами і технологічними процесами здійснюється за допомогою подовжених конструкцій що зв’язують приводний двигун із робочим органом. При керуванні такими протяжними об’єктами необхідно враховувати власні механічні коливання обумовлені пружними властивостями...
68184. Фітоіндикація початкових етапів грунтогенезу на рекультивованих землях Нікопольського марганцеворудного басейну 2.04 MB
  Мета дослідити агроекологічні чинники формування родючості і морфологічних ознак техноземів сформованих із різних за літологічним складом розкривних гірських порід і гумусованого шару зонального ґрунту за тривалого сільськогосподарського використання рекультивованих земель в умовах...
68186. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ ІМПУЛЬСІВ У ХВИЛЕВОДАХ, ЗАПОВНЕНИХ ІДЕАЛЬНОЮ РІДИНОЮ 1.25 MB
  Наукова новизна отриманих результатів: показана можливість використання моделі нестаціонарної пружної хвилі у вигляді періодичної послідовності часових відрізків синусоїди за відсутністю або наявності частотної модуляції з метою дослідження процесу розповсюдження імпульсу у хвилеводі...
68187. ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІПЕРРЕАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ 3.44 MB
  Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: визначити лінгвосеміотичну природу гіперреальності в художньому тексті жанру фентезі; розробити методику аналізу знаків гіперреальності в англомовному художньому тексті жанру фентезі; змоделювати фрейм гіперреальності в художніх...
68188. ПРЕФІКСАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РОСІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 148.5 KB
  У сучасній дериватології як динамічній підсистемі мови загалом й у царині дослідження окремих словотвірних процесів зокрема дієслівної префіксації спостерігається пошук нових шляхів дослідження. Колібаби на матеріалі віддієслівних іменників Н. Лахно...
68189. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 261.5 KB
  Запровадження оподаткування нерухомого майна є одним з пріоритетних завдань реформування податкової системи України, реалізацію якого передбачено Податковим кодексом. Податки на нерухоме майно як інструмент фіскальної політики застосовуються у багатьох країнах світу з різними формами державного устрою...