41926

Дослідження біполярного транзистора (БТ)

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Визначаємо Іб для визначених значень Uбэ Uкэ які ми виставляємо за допомогою джерел енергії. Результати заносимо до таблиці 2.3. За даними таблиці будуємо графік Іб(Uбэ). Оскільки при зміні Uкэ значення Iб не змінюється при незмінному Uбє будемо мати один графік.

Русский

2013-10-26

714.61 KB

2 чел.

Звіт по лабораторній роботі по транзисторам №1

З електроніки мікросхем. мікропроц.

«Дослідження біполярного транзистора(БТ)»

        Виконав: студент ІАН 210

Клочан А.Є.

Перевірив: Дубер В.Г.

Київ

2011

Мета работи:Дослідження статистичних характеристик біполярного транзистора.

Результати експериментів

Експеримент 1. Визначення коефіцієнта передачі транзистора по постійному струму.

Складаємо схему:

Проводимо виміри Uкэ,Iб,Iк, результати заносимо в таблицю 2.1.

Таблиця 2.1

Експеримент 1

Напруга джерела ЕДС  Ек

Напруга джерела ЕДС  Еб

Напруга Uкэ mV

Струм бази mkA

Струм колектора  mA

Коефіцієнт передачі DC  

а)

10 В

5,7 В

785,3

49,15

9,289

188,99

б)

10 В

2,68 В

757,1

19,23

3,743

194,64

в)

5 В

2,68 В

757

19,23

3,59

186,68

Розраховуємо коефіцієнт передачі DC  

а)DC1 =Ik/Ib= 9,289 ×10-3/49,15×10-6 = 188,99;

б)DC2 =Ik/Ib= 3,743×10-3/19,23×10-6 = 194.64;

в)DC3 =Ik/Ib= 3,59 ×10-3/ 19,23 ×10-6 = 186,68;

Експеримент 3. Отримання вихідної характеристики транзистора в схемі з ОЕ 

Складаємо схему:

Вимірюємо Ік при різних значеннях Uкэ, Іб. Результати записуэмо в таблицю 2.2. За результатами будуємо сімейство графіків Ik(U) при різних значеннях Іб. Розраховуємо при зміні Іб від 20 мкА до 40 мкА, ЕК=6 В.

Таблиця 2.2

Uкэ, В

Iб, мкА

20

40

60

80

100

IК, мА

0,5

3.730

7.197

10.41

13.41

16.29

1

3.748

7.231

10.46

13.47

16.36

3

3.812

7.357

10.64

13.71

16.65

6

3.914

7.551

10.92

14.07

17.08

=3.637×10-3/20×10-6=181,85;

Коефіцієнт передачі струму АС =181,85; при зміні Іб від 20 мкА до 40 мкА, ЕК=6 В.

Експеримент 4. Отримання вхідної характеристики транзистора в схемі з ОЕ.

Складаємо схему:

Визначаємо Іб для визначених значень Uбэ Uкэ які ми виставляємо за допомогою джерел енергії. Результати заносимо до таблиці 2.3. За даними таблиці будуємо графік Іб(Uбэ). Оскільки при зміні Uкэ значення Iб не змінюється при незмінному Uбє будемо мати один графік.

Таблиця 2.3

Uбэ, В

Uкэ, В

2

4

6

8

10

, мкА

2

1,084

1,084

1,084

1,084

1,084

3

2,041

2,041

2,041

2,041

2,041

5

3,982

3,982

3,982

3,982

3,982

7

5,938

5,938

5,938

5,938

5,938

10

8,884

8,884

8,884

8,884

8,884

Графік залежності Іб(Uбэ);

По вихідній характеристиці знайдемо при зміні базового струма з 2 мкА до 8 мкА.

=

Розрахований за наслідками вимірювань опір rвх =1,016

Експеримент 5. Отримання вхідної характеристики транзистора в схемі з Об.

Складаємо схему:

Вимірюємо Іэ при визначених значеннях Uкб, Uэб. Результати вимірів заносимо до таблиці 2.4.По даним таблиці будуємо графік залежності IЭ=f(UБЭ).

Таблиця 2.4

Uэб, В

Uкб, В

1

2

4

6

8

10

, мкА

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,405

0,405

0,405

0,405

0,405

0,405

0,6

9,807

9,888

10,05

10,21

10,37

10,53

0,8

13360

13460

13640

13830

14020

14200

1

193600

194200

195300

196500

197600

198700


Оскільки залежність IЭ=f(UБЭ) при різних значеннях Uкб має однаковий характер, то побудуємо залежність IЭ=f(UБЭ) при Uкб= 10 В;

Графік залежності IЭ=f(UБЭ) при Uкб= 10 В;

По отриманій характеристиці знайдемо rє при зміні струма емітора від 5 мА до 10 мА;

При IЭ= 5 мА  UБЭ=0,67В , а при IЭ= 10 мА  UБЭ=0,74В

rє==

Опір rэ. Розрахунок за наслідками вимірювань rє=14 Ом;

rЭ=25/IЭ, де IЭ при IБ=20 мкА

При IБ=20 мкА IЭ= 4.184 мА;

rЭ=25/IЭ=25/4.184×10-3=5,975 кОм

Розрахунок по формулі  rЭ=5,975 кОм


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

80332. Земельні ресурси та ефективність їх використання 145.5 KB
  Земля - головна умова існування людського суспільства і найважливіше джерело національного багатства, найперша передумова і природна основа суспільного виробництва, універсальний фактор будь-якої діяльності людини.
80333. Матеріально-технічна база в сільському господарстві 44.52 KB
  Машинотракторний парк та ефективність його використання. Транспортні засоби та ефективність їх використання. Це потребує додаткових витрат і впливає на ефективність використання матеріальнотехнічних засобів. Останні визначаються ростом і розвитком живих організмів і суттєво впливають на ефективність використання всіх інших засобів виробництва.
80334. Основні фонди та оборотні засоби сільськогосподарського підприємства 148 KB
  Амортизація основних фондів підприємства. Показники використання основних виробничих фондів підприємства. При цьому засоби праці знаходять своє вираження в основних фондах підприємства а предмети праці в оборотних фондах. До основних виробничих фондів належать такі фонди які беруть безпосередню участь у процесі виробництва і формуванні собівартості продукції.
80335. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці в сільському господарстві 144 KB
  Продуктивність праці і методика її визначення. Оплата праці персоналу підприємства. Із розвитком продуктивних сил чисельність працівників аграрного сектора економіки зменшується.
80336. Витрати виробництва і собівартість продукції 146.5 KB
  Вони й утворюють витрати підприємства. Тому витрати операційної діяльності виправдано трактувати як грошовий вираз ресурсів використаних виробничоспожитих у процесі виробництва і збуту продукції надання послуг виконання робіт та організації управління ним на всіх його ієрархічних рівнях. У даному випадку йдеться про поточні операційні витрати які підприємства здійснюють постійно для забезпечення безперервності виробництва.
80337. Економіка рослинництва. Економіка виробництва картоплі, овочів, плодів та ягід 66.5 KB
  Вирішальне значення для розвитку всіх галузей сільського господарства має нарощування виробництва зерна. На корм використовується і побічна продукція зернових солома полова відходи переробки зерна. Валове виробництво зерна у 2011 році 56747 тис тонн що порівняно із 1990 роком більше на 112 .
80338. Економіка тваринництва 85.5 KB
  Показниками ефективності галузі скотарства є: Технологічна ефективність: середньорічний надій молока від однієї корови; середньодобовий та річний приріст живої ваги ВРХ; затрати кормів на 1 ц молока та на 1 ц приросту живої ваги ВРХ. Економічна ефективність: трудомісткість виробництва 1ц молока та 1 ц приросту живої ваги ВРХ. собівартість виробництва 1 ц молока 1 ц приросту живої ваги ВРХ та 1 ц живої ваги ВРХ. середня ціна реалізації 1 ц молока 1 ц живої ваги ВРХ.
80339. Проектирование редуктора привода агрегатов средств наземного обслуживания 692 KB
  Основными недостатками передачи являются: большие габариты, что заставляет использовать ее исключительно для малонагруженных и высокооборотных передач; малая долговечность ремней, составляющая в среднем 1000 – 5000 часов; наличие скольжения, приводящего к непостоянству передаточного отношения.
80340. Обстеження публічно-недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія 49.06 KB
  Обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння особи як негласна слідча розшукова дія. Поняття суть мета правова основа та принципи обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння особи. Саме тому єдиним джерелом доказової інформації є матеріали негласних слідчих розшукових дій зокрема обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння особи. Це обумовлює необхідність детального вивчення правової основи вимог та принципів обстеження публічнонедоступних місць житла чи іншого володіння...