42142

Задачі лінійної оптимізації в системі Maple

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Задачі оптимізації в Maple розв’язуються за допомогою вбудованих функцій minimize та maximize, що входять до пакету Simplex.Класична задача лінійного програмування записується у такому форматі:minimize (цільова функція, {обмеження}, NONNEGATIVE).Останній параметр вказує на невід’ємність змінних, що входять до математичної моделі задачі. Для геометричної інтерпретації задачі оптимізації необхідно підключити пакет plots і задати систему лінійних нерівностей задачі, використовуючи процедуру inequal.

Русский

2013-10-27

213 KB

11 чел.

Лабораторна робота 3
Задачі лінійної оптимізації в системі
Maple

Мета роботи − розв’язування та візуалізація розв’язків задач лінійної оптимізації  в системі Maple .

Методичні рекомендації до виконання роботи

Задачі оптимізації в Maple  розв’язуються за допомогою вбудованих функцій  minimize та maximize, що входять до пакету Simplex.

Класична задача лінійного програмування записується у такому форматі:

minimize (цільова функція, {обмеження}, NONNEGATIVE).

Останній параметр вказує на невід’ємність змінних, що входять до математичної моделі задачі.

Для геометричної інтерпретації задачі оптимізації необхідно підключити пакет plots і задати систему лінійних нерівностей задачі, використовуючи процедуру  inequal.

 Типові завдання для самостійної підготовки

  1.  Дано задачу лінійного програмування.
  2.  Дати геометричну інтерпретацію задачі і знайти наближений розв’язок задачі;
  3.  обчислити точний розв’язок задачі з використанням функцій minimize та maximize. 

Варіанти завдання

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Варіант 6

Варіант 7

Варіант 8

Варіант 9

Варіант 10

  1.  На складах  і зберігається відповідно  і одиниць одного й того ж вантажу. Необхідно доставити його чотирьом споживачам , потреби яких складають  одиниць вантажу відповідно. Вартості перевезення  одиниці вантажу з -го складу -му споживачу вказані у клітинах транспортної таблиці.

...

...

...

...

...

...

...

...

  1.  скласти математичну модель задачі;
  2.  скласти план перевезень, що забезпечує мінімальну вартість перевезень;
  3.  знайти мінімальну вартість перевезень.

Варіанти завдання

Варіант 1

Запаси

1

3

4

2

80

3

2

1

4

80

Потреби

50

50

30

30

Варіант 2

Запаси

2

4

3

1

50

3

2

1

4

70

Потреби

20

40

50

10

Варіант 3

Запаси

3

4

3

1

80

3

2

1

4

70

Потреби

40

30

60

20

Варіант 4

Запаси

2

3

3

1

60

3

2

1

4

70

Потреби

20

30

40

40

Варіант 5

Запаси

1

4

3

1

70

3

2

2

4

70

Потреби

20

40

60

20

Варіант 6

Запаси

2

4

4

1

90

3

2

1

3

70

Потреби

40

40

60

20

Варіант 7

Запаси

2

4

3

1

50

3

3

1

4

80

Потреби

30

30

50

20

Варіант 8

Запаси

2

4

3

1

50

3

2

4

2

90

Потреби

40

40

50

10

Варіант 9

Запаси

4

2

3

1

60

3

2

1

3

80

Потреби

40

20

50

30

Варіант 10

Запаси

2

4

3

1

70

4

2

1

3

80

Потреби

10

50

50

40


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22931. Теорема про базисний мінор та її наслідки 87 KB
  Нехай мінор Δr порядку r є базисним мінором ненульової матриці. Тоді рядки матриці на яких будується мінор Δr лінійно незалежі; всі інші рядки матриці лінійно виражаються через них. Не втрачаючи загальності міркувань можна вважати що базисний мінор будується на перетині перших r рядків і r стовпчиків матриці . Можна вважати що a11 інакше для того щоб це виконалось можна переставити перші r рядків матриці A і при цьому умови теореми не змінюються.
22932. Теорема про ранг матриці 21 KB
  Для будь якої матриці її горизонтальний та вертикальний ранги рівні та співпадають з рангом матриці за мінорами . Це означає що порядок базисного мінора матриці дорівнює k . За теоремою про базисний мінор k рядків матриці A на яких будується базисний мінор лінійно незалежні а решта рядків лінійно виражаються через них.
22933. Методи обчислення визначників n порядку 761.5 KB
  Поняття визначника n–го порядку. Числа aіj називаються елементами визначника . Добуток 5536 є одним з добутків визначника  оскільки серед його співмножників є по одному і лише по одному елементу з кожного рядка і кожного стовпчика визначника. Аналітичний запис визначника.
22935. ВКАЗІВНИКИ 53.5 KB
  1 довжина рядка int strlen char s { int i; for i=0; s=’ 0’; s i; return i; } int strlen char s[] { int i; for i=0; s[i]=’ 0’; i ; return i; } int strlen char s { int i; for i=0; s; s i; s трактується як булевий вираз s=0 означає лжу s=0 означає істину return i; }...
22937. СТРУКТУРИ 74 KB
  struct ім’я_типу { cписок_полів} список_змінних ; struct date { int day; int month; int year; char mon_name[4]; } d d1; змінніструктури dd1 типу date typedef struct { double real; double imag; } complex;...
22938. Синтаксичний аналіз виразів 31 KB
  Мова в певному алфавіті основному символів – це слова записані за певними синтаксичними правилами. Синтаксичні правила подаються формулами БекусаНаура БНФ вигляду : ::= де позначає синтаксичне поняття а послідовність символів розширеного алфавіту. Вираз [] означає що послідовність символів входить або не входить в конструкцію. Синтаксичний аналізатор це програма що для заданої послідовності символів основного алфавіту розпізнає чи побудована вона у відповідності з синтаксичними правилами для даного поняття.
22939. ВВЕДЕННЯ / ВИВЕДЕННЯ 48 KB
  Перед тим як розпочати роботу з потоком його необхідно відкрити за допомогою функції FILE fopenchar filename char mode. Функція формує потік з даним файлом і повертає результат у вигляді покажчика на об’єкт типу FILE який містить всю інформацію необхідну для роботи з потоком адресу та розмір буфера індексзсув поточної позиції в буфері режим оборобки інформації і т. FILE fp; fp=fopen€œfile1.txt€ €œa€; відкриття файлу file1.