42213

Облік кредитних операцій

Лекция

Банковское дело и рынок ценных бумаг

Чинним банківським законодавством України кредит (кредитні операції) визначаються як вид активних операцій, пов’язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов

Украинкский

2014-03-24

124.5 KB

12 чел.

Тема 6 «Облік кредитних операцій»

Після вивчення теми 6 «Облік кредитних операцій»:

Ви будете знати

сутність понять «банківський кредит», «кредитна операція», «строкові кредити», «пролонговані кредити», «кредити в поточну діяльність» «кредити в інвестиційну діяльність»;

принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій;

нормативно-правові основи бухгалтерського обліку кредитних операцій;

порядок документального оформлення та відображення в обліку кредитних операцій та резервів, що створюються на покриття ризиків від кредитних операцій;

Ви зможете

напрацювання студентами теоретичних знань з основ здійснення кредитної діяльності банку

складати кореспонденції рахунків з обліку кредитних операцій;

узагальнювати інформацію щодо обліку кредитних операцій

Ключові терміни: банківський кредит, овердрафт, факторинг, кредитний ризик, сумнівний кредит,безнадійний кредит,  резерв, проценти.

Література: 1.1, 1.2, 1.4, 1.10, 1.12, 1.14, 1.16, 1.22

План лекції 6.1  «Облік кредитних операцій»

1.1. Принципи обліку кредитних операцій

1.2 Характеристика рахунків для обліку кредитних операцій

СРС 1.6 Критерії визнання заборгованості за наданим кредитом простроченою, сумнівною та безнадійною

 1.  Облік простроченої заборгованості за наданими та отриманими кредитами

1.8 Облік безнадійної заборгованості за наданими та отриманими кредитами

1.1 Принципи обліку кредитних операцій

Чинним банківським законодавством України кредит (кредитні операції) визначаються як вид активних операцій, пов’язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій репо, будь яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення платежу).

Бухгалтерський облік кредитних операцій ґрунтується на принципах, загальноприйнятих у міжнародній практиці, зокрема:

— безперервності діяльності установи банку;

— стабільності правил бухгалтерського обліку;

— обережності;

— поділу звітних періодів (нарахування доходів та видатків);

— дати операції;

— переваги змісту над формою;

— оцінки активів та пасивів;

— окремого відображення активів і пасивів.

Фінансовий облік надання або отримання кредитів, визнання доходів (витрат) за кредитними операціями здійснюється за рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

У спеціальній економічній літературі, а також нормативно-правових актах НБУ кредити класифікуються за певними ознаками, зокрема:

 •  терміном кредитування;
 •  суб’єктом і об’єктом кредитування;
 •  галузевою спрямованістю кредиту;
 •  видом валютних цінностей, в яких надано кредит;
 •  забезпеченням;
 •  ступенем ризику;
 •  методом надання;
 •  способом повернення;
 •  строком повернення;
 •  характером визначення та способом сплати процентів;
 •  кількістю кредиторів;
 •  призначенням.

За терміном кредитування розрізняють короткострокові, середньострокові та довгострокові кредити. Короткострокові кредити надаються на строк до одного року, середньострокові кредити — на період від одного до трьох років, а довгострокові — понад три роки. Зауважимо, що в обліковій системі банків України кредити класифікуються лише на короткострокові та довгострокові.

За суб’єктами кредитування розрізняють кредити, надані банкам, небанківським фінансово-кредитним установам; органам державної влади, суб’єктам господарювання, фізичним особам.

За об’єктом, що кредитується кредити можна поділити на споживчі, іпотечні, кредити, надані на фінансування поточної, інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності.

За галузевою спрямованістю кредиту виділяють такі його види:

• кредити в промисловість;

• кредити в сільське господарство;

• кредити в торгівлю;

• кредити в будівництво;

• кредити в інші галузі.

За видом валютних цінностей, в якому надано кредит, кредити поділяються на:

• кредити в національній валюті;

• кредити в іноземній валюті;

• кредити в банківських металах.

Згідно з критерієм забезпечення розрізняють кредити забезпечені та незабезпечені, або бланкові. Більшість банківських кредитів надається під певне забезпечення. Формами забезпечення банківських кредитів в основному є рухоме і нерухоме майно позичальника.

За ступенем ризику банківські кредити поділяються на стандартні та з підвищеним ризиком. До стандартних кредитів належать кредити, надані позичальникам, що раніше своєчасно розраховувалися з банком за позиками і процентами та мають належну фінансову стійкість. Кредити з підвищеним ризиком — це бланкові кредити та кредити, надані клієнтам з нестійким фінансовим станом, або клієнтам, які раніше вчасно не погашали банківські кредити та нараховані за ними проценти.

За методом надання розрізняють банківські кредити, які клієнти одержують: одноразово; перманентно; гарантовано. Одноразові — це кредити, рішення про видачу яких приймається банком окремо за кожним кредитом на підставі заяви та інших документів клієнта. Перманентні кредити надаються банками у міру виникнення у клієнтів потреби в межах розміру відкритої кредитної лінії. Кредити надаються, як правило, шляхом безпосередньої оплати з позичкового рахунку розрахункових документів клієнта (доручень, чеків та інших) без погодження з банком розміру окремих позичок і документального їх оформлення. Гарантовані позички бувають двох видів: з попередньо обумовленою датою видачі; з видачею у міру виникнення в ній потреби. Сутність гарантованої позичкової операції полягає у наданні банком зобов’язання надати клієнту кредит при виникненні у нього потреби у визначеному розмірі протягом обумовленого терміну.

За способом повернення розрізняють кредити:

• з одноразовим поверненням, коли заборгованість за позичкою, погашається у визначений у кредитній угоді день або достроково на вимогу банку чи за бажанням самого позичальника;

• з погашенням у розстрочку, тобто окремими платежами протягом установленого кредитним договором терміну (наприклад, кредити на капітальні вкладення) або у міру надходження виручки від реалізації продукції на позичковий рахунок після завершення кожного циклу кругообігу капіталу;

• з регресією платежів, коли кредити були видані під гарантію, поручительство чи інше боргове зобов’язання третьої особи.

За строком повернення банківські кредити поділяються на строкові; до запитання; пролонговані; прострочені. Строкові кредити надаються банком на строк, зафіксований у кредитній угоді. Кредити до запитання, або безстрокові, надаються банками на невизначений строк. Клієнт зобов’язаний повернути таку позику за першою вимогою банку. Якщо ж банк не вимагає повернення, то позика сплачується на розсуд клієнта.

Пролонговані — це кредити, погашення яких на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін. Простроченими вважаються кредити, які не погашені у термін, встановлений кредитним договором.

За характером визначення процента кредити поділяються на кредити з фіксованою процентною ставкою та з плаваючою процентною ставкою. Фіксована процентна ставка застосовується за згодою сторін (банку і позичальника) і притаманна стабільній економіці та короткостроковим кредитам. Плаваюча процентна ставка є засобом зменшення ризику банківських втрат в умовах нестабільної економіки, значних темпів інфляції і при довгостроковому кредитуванні. У цих ситуаціях відповідно до кредитної угоди процентна ставка періодично переглядається і прив’язується, як правило, до облікової ставки центрального банку з урахуванням ситуації на кредитному ринку.

За способом сплати відсотків розрізняють банківські кредити з виплатою процентів у міру використання позичкових коштів (звичайний кредит); з виплатою процента авансом одночасно з одержанням позичкових коштів (дисконтний кредит).

За кількістю кредиторів виділяють такі види кредитів:

• кредити, що надаються одним банком;

• синдиковані (або консорціумні) кредити;

• паралельні кредити.

Бухгалтерський облік кредитних операцій ґрунтується на принципах, загальноприйнятих у міжнародній практиці, зокрема:

 •  безперервності діяльності установи банку;
 •  стабільності правил бухгалтерського обліку;
 •  обережності;
 •  поділу звітних періодів (нарахування доходів та видатків);
 •  дати операції;
 •  переваги змісту над формою;
 •  оцінки активів та пасивів;
 •  окремого відображення активів та пасивів.

Кредити за типами поділяються на овердрафт; факторинг;врахування векселів; строкові; субординовані.

До кредитних операцій, враховуючи принцип МСБО — перевага змісту над формою — належать також:

 •  операції фінансового лізингу;
 •  розміщення міжбанківських депозитів;
 •  операції купівлі активів з умовою їх зворотного продажу (операції репо).

Фінансовий облік надання або отримання кредитів, визнання доходів (витрат) за кредитними операціями здійснюються за рахунками Плану розрахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

Кредит надається клієнтові в тимчасове користування на наступних умовах:

 •  Терміновість (кредит повинен бути повернений у суворо встановлений термін);
 •  Зворотність (обов’язкове повернення кредиту в основній його сумі);
 •  Платність (внесення клієнтом плати за користування банківським капіталом);
 •  Цільове використання коштів (обов’язкове використання клієнтом кредиту на ті цілі, які передбачаються у кредитному договорі);
 •  Забезпечення зворотності кредиту (наявність з боку клієнта застави, гарантій, поручительств, які у разі не повернення клієнтом кредиту відшкодують його банку).

Кредитна операція – це операція, пов’язана з видачею кредиту, яка веде до змін активів банку і знаходить своє обов’язкове віддзеркалення, як в балансі банку, так і балансі клієнта.

Пакет документів необхідний для отримання кредиту:

1. Заява на отримання кредиту.

2. Документи, що підтверджують фінансовий стан клієнта (для юр. особи – фінансова звітність, для фіз. особи – довідка про доходи)

3. Документи, що підтверджують правове положення позичальника ( для юр. особи – копія статуту, довідка про держ. реєстрацію, нотаріально завірені, для фіз. особи – паспорт, ІНН)

4. Документи, що підтверджують цільовий напрям коштів (договір, проектно-кошторисна документація, різні графіки виконання робіт і таке інше)

5. Документи, які пов’язанні із забезпеченням кредиту (договір застави, поручительства, гарантійний лист, страховий поліс тощо).

Чітко простежуються такі принципи бухгалтерського обліку кредитів за Планом рахунків:

Кредити поділяються на міжбанківські, які обліковуються за відповідними рахунками класу 1, та кредити суб'єктам господарської діяльності, які обліковуються за рахунками класу 2.

Кредити, видані суб'єктам господарської діяльності, поділяються на дві великі групи:

• кредити в поточну діяльність;

• кредити в інвестиційну діяльність.

Кредити в поточну діяльність — це кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення затрат.

Кредити в інвестиційну діяльність — кредити, надані позичальникам на задоволення їх тимчасової потреби в коштах при здійсненні інвестицій. До них відносять: кредити на будівництво та освоєння землі; кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі; фінансовий лізинг.

У разі зміни початкової дати погашення кредиту основний борг переноситься на рахунок пролонгованої заборгованості за умови підписання відповідної угоди між банком та позичальником.

За умови неотримання платежу за кредитом у визначений угодою термін наступного дня кредит переноситься на рахунок простроченої заборгованості. Такий принцип визнання заборгованості простроченою поширюється не лише на факт погашення номіналу, але і його частини, якщо угодою передбачено поетапну сплату основного боргу.

У разі визначення кредиту безнадійним сума основного боргу починає обліковуватись за відповідним рахунком групи 158 «Сумнівна заборгованість інших банків», групи 209 «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб'єктам господарської діяльності», групи 229 «Сумнівна заборгованість за кредитами, що надані фізичним особам». При визнанні кредиту сумнівним виходять з оцінки фінансового стану позичальника та перспектив його розвитку.

Нараховані доходи обліковуються за відповідними рахунками групи, в якій обліковується номінал кредиту; наступного дня після їх очікуваного погашення в разі неотримання платежу переносяться на відповідні рахунки простроченої заборгованості.

Прострочені нараховані доходи, що визнані сумнівними, списуються з відповідного балансового рахунка і переносяться на позабаланс. Подальше нарахування доходів за даною кредитною угодою проводиться позабалансом доти, доки кредитний актив не буде списаний з балансу банку.

Процентні доходи, які отримані авансом, обліковуються за рахунком № 3600 «Доходи майбутніх періодів». Надалі банк поступово амортизує доходи майбутніх періодів, тобто відносить на доходи відповідну суму процентів, що відносяться до звітного періоду.

Така операція відображається в обліку бухгалтерським проведенням:

Д-т Доходи майбутніх періодів

К-т Процентні доходи (відповідні рахунки класу 6).

Наведені принципи бухгалтерського обліку кредитів дають підстави поділу цілісної кредитної операції на два елементи:

1) облік номіналу кредиту та зміни основної суми боргу;

2) облік процентних та комісійних доходів.

1.2. Характеристика рахунків для обліку кредитних операцій

У бухгалтерії банку облік кредитних операцій проводиться за такими класами рахунків.

На рахунках першого класу враховуються кредити, які:

а) одержані від Національного банку України;

б) надані іншим банкам;

в) одержані від інших банків.

На рахунках 131 групи «Короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України» обліковуються короткострокові кредити, отримані від НБУ. У цю групу включаються рахунки, за якими обліковуються: овердрафт за кореспондентським рахунком у Національному банку України, кошти за операціями РЕПО, короткострокові кредити, які отримані через аукціон, ломбардні кредити, короткострокові стабілізаційні та інші кредити, отримані від Національного банку України, а також нараховані витрати за такими кредитами.

На рахунках 132 групи «Довгострокові кредити, отримані від Національного банку України», обліковуються довгострокові кредити, отримані від НБУ. У цю групу входять рахунки, за якими проводиться облік: довгострокових кредитів, отриманих через аукціон; отриманих за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій; довгострокових стабілізаційних та інших кредитів, отриманих від Національного банку України, а також нарахованих витрат за такими кредитами.

На рахунках 152 групи «Кредити, які надані іншим банкам» обліковуються кредити, надані іншим банкам. На рахунках цієї групи обліковуються всі види короткострокових, довгострокових кредитів та фінансовий лізинг, що надані іншим банкам, а також прострочена і пролонгована заборгованість та нараховані доходи за кредитами, які надані іншим банкам.

Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані іншим банкам, обліковується в 158 групі «Сумнівна заборгованість інших банків».

На рахунках групи 159 «Резерв під заборгованість інших банків» обліковується сума сформованих резервів під заборгованість інших банків. До цієї групи належить тільки один рахунок, на якому проводиться облік формування використання резерву під заборгованість інших банків.

На рахунках 162 групи «Кредити, які отримані від інших банків» обліковуються кредити, отримані від інших банків. На рахунках цієї групи обліковуються всі види короткострокових і довгострокових кредитів, отримані комерційним банком від інших банків, а також нараховані витрати за такими кредитами.

Частина рахунків другого класу плану рахунків стосується кредитів, наданих суб’єктам господарської діяльності юридичним і фізичним особам. У даному класі обліковуються:

 •  кредити, що надані суб’єктам господарської діяльності;
 •  кредити, що надані органам загального державного управління;
 •  кредити, які надані фізичним особам.

До кредитів, наданих суб’єктам господарської діяльності відносять такі групи рахунків:

201 група — «Кошти, які надані суб’єктам господарської діяльності за операціями РЕПО»;

202 група — «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за врахованими векселями»;

203 група — «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за факторинговими операціями»;

204 група — «Кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;

205 група — «Кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;

206 група — «Інші кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності».

2062 А Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів, що надані суб'єктам господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг. За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів. За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2063 А Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів, що надані суб'єктам господарювання на здійснення поточної діяльності, у тому числі для здійснення операцій з експорту та імпорту товарів і послуг. За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів. За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2067 А Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання. За дебетом рахунку проводяться суми простроченої заборгованості за наданими кредитами. За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої заборгованості за наданими кредитами; суми списання безнадійної заборгованості.

2068 А Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

2202 А Короткострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам Призначення рахунку: облік короткострокових кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам. За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів. За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.

2203 А Довгострокові кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам Призначення рахунку: облік довгострокових кредитів на поточні потреби, що надані фізичним особам. За дебетом рахунку проводяться суми наданих кредитів. За кредитом рахунку проводяться суми погашення заборгованості; суми заборгованості, що перераховані на відповідні рахунки простроченої та сумнівної заборгованості.

 2208 А Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених нарахованих доходів.

За 206 групою окремо визначається вид кредитів: 2061 рахунок — кредити під платіжні картки, які надані суб’єктам господарської діяльності. У цілому ж класифікація за наведеними ознаками за 206 групою збігається з групами 204, 205, крім одного: інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності, — це рахунок 2062. За ознаками 2, 3, 4, 5 — це рахунки 2065, 2067, 2068 і 2069.

Отже групи рахунків 204, 205 і 206 мають єдину класифікаційну ознаку — це кредити в поточну діяльність.

Окремо виділяється 207 група «Кредити в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності». Сюди входять рахунки, на яких обліковуються: короткострокові довгострокові кредити на будівництво та освоєння землі, на купівлю будівель, споруд, обладнання, землі та фінансовий лізинг, що надані суб’єктам господарської діяльності, а також пролонгована і прострочена заборгованість, нараховані і прострочені проценти за кредитами в інвестиційну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності.

За групою 209 «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані суб’єктам господарської діяльності», показуються всі види кредитів, що визнані сумнівними. Факт визнання кредитної заборгованості сумнівною фіксується за умови, коли банк не має певності щодо її погашення позичальником. До уваги передусім беруть результати аналізу фінансового стану позичальника та перспектив його подальшої діяльності.

Окрім кредитів, що надані суб’єктам господарської діяльності, виділяють:

Кредити, які надані органам загального державного управління. Ці кредити обліковуються в таких групах рахунків:

210 — «Кредити, які надані центральним органам державного управління»;

211 — «Кредити, які надані місцевим органам державного управління»;

219 — «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані органам загального державного управління».

Кредити, які надані фізичним особам. Ці кредити обліковуються на таких групах рахунків:

220 — «Кредити на поточні потреби, які надані фізичним особам»;

221 — «Кредити в інвестиційну діяльність, які надані фізичним особам»;

229 — «Сумнівна заборгованість за кредитами, які надані фізичним особам».

Окремо виділяється 240 група «Резерви під заборгованість за кредитами, які ні клієнтам», в якій знаходяться рахунки 2400 «Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам» та 2401 «Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам».

Доходи від наданих кредитів обліковуються (може обліковуються чи облічуються, враховуються) на рахунках шостого класу плану рахунків за такими групами:

600 — «Процентні доходи за коштами, розміщеними в Національному банку України»;

601 — «Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших банках»;

602 — «Процентні доходи за кредитами суб’єктам господарської діяльності»;

603 — «Процентні доходи за кредитами органам загального державного управління»;

604 — «Процентні доходи за кредитами фізичним особам».

Слід зазначити, що Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачено рахунки, на яких обліковуються активи або пасиви, які не відповідають таким вимогам: ймовірно, що банк отримає або втратить будь-яку економічну вигоду, пов’язану з цим елементом активу або пасиву; елемент активу або пасиву має вартість, яка може бути точно виміряна.

Усі види забезпечення кредитних ризиків банку обліковуються на позабалансових рахунках:

901 — «Гарантії, отримані від банків»;

902 — «Гарантії, надані клієнтам»;

903 — «Гарантії, що отримані від клієнтів»;

909 — «Сумнівні гарантії та поручительства»;

910 — «Зобов’язання з кредитування, які надані банкам»;

911 — «Зобов’язання з кредитування, які отримані від банків»;

912 — «Зобов’язання з кредитування, які надані клієнтам»;

950 — «Отримана застава»;

951 — «Надана застава».

Ключові поняття теми:

Кредит (кредитні операції) як вид активних операцій, пов’язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій репо, будь яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення платежу).

Одноразові кредити — це кредити, рішення про видачу яких приймається банком окремо за кожним кредитом на підставі заяви та інших документів клієнта.

Перманентні кредити надаються банками у міру виникнення у клієнтів потреби в межах розміру відкритої кредитної лінії.

Строкові кредити надаються банком на строк, зафіксований у кредитній угоді.

Пролонговані — це кредити, погашення яких на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін

Кредитна операція – це операція, пов’язана з видачею кредиту, яка веде до змін активів банку і знаходить своє обов’язкове віддзеркалення, як в балансі банку, так і балансі клієнта.

Кредити в поточну діяльність — це кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення затрат.

Кредити в інвестиційну діяльність — кредити, надані позичальникам на задоволення їх тимчасової потреби в коштах при здійсненні інвестицій. До них відносять: кредити на будівництво та освоєння землі; кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі; фінансовий лізинг.

План лекції 6.2 «Облік кредитних операцій»

1.3 Облік операцій з надання та погашення кредиту

1.4 Облік забезпечення кредитних операцій

1.5 Облік погашення заборгованості за наданими кредитами

СРС 1.6 Критерії визнання заборгованості за наданим кредитом простроченою, сумнівною та безнадійною

1.7 Облік простроченої заборгованості за наданими та отриманими кредитами

1.8. Облік безнадійної заборгованості за наданими та отриманими кредитами

1.3. Облік операцій з надання та погашення кредиту

Відображення кредитних операцій в обліку відбувається за такою схемою:

 1.  видача кредиту;
 2.  винесення кредиту на прострочену заборгованість;
 3.  визнання заборгованості за кредитами сумнівною;
 4.  погашення кредиту;
 5.  нарахування доходів та формування прострочених нарахованих доходів за кредитами.

Розглянемо відображення перелічених кредитних операцій детальніше.

1. Видача кредиту.

а) видача кредиту юридичним особам перерахуванням коштів на поточний рахунок суб’єкта господарської діяльності (балансовий рахунок 2600), чи в інший банк (балансовий рахунок 1200), чи на відкриття акредитива (балансовий рахунок 2602) здійснюється бухгалтерськими записами:

Д-т 2040 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за внутрішніми торговельними операціями»;

Д-т 2050 «Короткострокові кредити суб’єктам господарської діяльності за експортно-імпортними операціями»;

Д-т 2062 «Інші короткострокові кредити в поточну діяльність, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

Д-т 2070 «Короткострокові кредити на будівництво та освоєння землі, які надані суб’єктам господарської діяльності»;

Д-т 2071 «Короткострокові кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання землі, які надані суб’єктам господарської діяльності».

У кореспонденції з рахунками —

К-т 2600 «Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності»;

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України»;

К-т 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарської діяльності»;

б) Видача кредиту фізичним особам, клієнтам банку на їх поточні рахунки:

Д-т 2202 «Інші короткострокові кредити, які надані фізичним особам на поточні потреби»;

Д-т 2210 «Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на будівництво та освоєння землі»;

Д-т 2211 «Короткострокові кредити, які надані фізичним особам на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі»;

К-т 2620 «Поточні рахунки фізичних осіб».

в) Видача короткострокового кредиту іншому банку:

Д-т 1521 «Кредити овернайт, які надані іншим банкам»;

Д-т 1523 «Інші короткострокові кредити, які надані іншим банкам»;

К-т 1200 «Кореспондентський рахунок у Національному банку України».

Одночасно з цими проведеннями робляться такі бухгалтерські проведення на позабалансових рахунках:

Оприбуткування договору поручительства або страхування:

Д-т 9819 «Інші цінності і документи»;

К-т 9910 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98».

При оприбуткуванні договору застави можливі два випадки:

Якщо застава залишається у заставника, тоді банком буде зроблено позабалансовий бухгалтерський запис:

Д-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95»;

К-т 9500 «Застава, за якої предмет застави залишається у заставника».

У випадку, коли предмет застави передається банку на зберігання, застава оприбутковується на рахунку 9501, і бухгалтерський запис має такий вигляд:

Д-т 9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95»;

К-т 9501 «Застава, за якої предмет застави передається банку».

Обумовлені кредитною угодою комісійні винагороди можуть списуватись банком з поточного рахунка позичальника окремою операцією, що в обліку відображається проведенням:

Д-т Поточний рахунок позичальника

К-т Комісійні доходи (рахунки класу 6).

Найчастіше банки утримують суму комісійної винагороди відразу із суми кредиту:

Д-т Кредитний рахунок позичальника

К-т Поточний рахунок позичальника

К-т Комісійні доходи.

При застосуванні методу «на період» проценти можуть сплачуватись повністю або частково в момент видачі кредиту, тобто авансом.

Оскільки сума, що перераховується на поточний рахунок позичальника, буде зменшена на суму процентів, сплачених на період, у фінансовому обліку окремо обліковується сума номіналу кредиту та сума процентів, що сплачені авансом.

Впродовж дії кредитної угоди сума авансованих процентів повинна бути замортизована.

Облік нарахованих доходів за кредитними операціями — це здебільшого процентні доходи — здійснюється відповідно до затвердженої наказом облікової політики банку. Саме цим документом визначаються критерії щодо застосування при нарахуванні процентів у даному звітному фінансовому році одного з можливих методів: рівних частин, актуарного або методу процентного числа. Розгляд принципових різниць за даними методами не входить до методології бухгалтерського обліку.

Нарахування процентів за кредитами відноситься до функцій кредитного або фінансового підрозділу банку, а до бухгалтерії передається відомість нарахування процентів, на підставі якої здійснюються проведення.

За кожним позичальником щодо суми нарахованих процентів оформляється меморіальний ордер у двох примірниках. Перший залишається в документах банку, що видав кредит, другий передається банку, що обслуговує платника процентів за кредитом.

Для обліку нарахованих процентів використовуються відповідні рахунки «Нарахованих доходів»:

Д-т Нараховані доходи

К-т Процентні доходи.

Використання рахунку «Нараховані доходи» дозволяє банку контролювати правильність та своєчасність отримання своїх доходів. У разі збігу дати нарахування та сплати процентів банк може безпосередньо відносити відповідну суму на рахунки класу 6:

Д-т Каса, кореспондентський рахунок або поточний рахунок клієнта

К-т Процентні доходи.

Облік комісійних доходів за кредитними операціями залежить від природи цих доходів. Розрізняють комісії непроцентного характеру та комісії, що прирівняні до процентів, які розраховуються пропорційно до суми та терміну операції і обліковуються за принципом нарахування.

До таких комісій належать:

• комісії за позабалансовими кредитними операціями, що простежують факт прийняття банком кредитних ризиків (різні види гарантій, наданих банком своїм клієнтам);

• комісії за взяті зобов'язання з фінансування (комісії за право користування овердрафтом, за підтвердження акредитивів).

До комісій непроцентного характеру, які визнаються в доходах на час та в міру надання послуги (що не завжди збігається з часом фактичної їх сплати) відносять:

• комісії за одноразові послуги (наприклад, комісії за посередництво на фінансовому ринку);

• комісії за послуги, що надаються протягом певного часу (комісії за надання консультацій, за послуги згідно з річними або безстроковими контрактами).

Доходи за такими послугами обліковуються за принципом нарахування в міру реалізації контракту в частині поточного звітного періоду: комісії за позабалансовими кредитними операціями, які вважаються комісіями за послуги і визначаються в доходах як послуги щойно надані.

Додержання загальних принципів бухгалтерського обліку кредитних операцій можливе за виконання обов'язкового правила: пролонгована заборгованість, прострочена заборгованість, а також нараховані доходи та прострочені нараховані доходи мають обліковуватись за відповідними рахунками тієї групи Плану рахунків, в якій обліковується номінал кредиту (сума основного боргу за кредитною угодою); сумнівна заборгованість обліковується за окремими групами рахунків, але в розрізі балансових рахунків, що визначають конкретну групу кредитів, щодо яких заборгованість визнається сумнівною.

1.4 Облік забезпечення кредитних операцій

Застава — спосіб забезпечення повернення кредиту, коли Банк-кредитор у разі невиконання позичальником зобов’язань щодо повернення кредиту і сплати процентів за ним має право задовольнити свої вимоги з вартості заставного майна переважно перед іншими кредиторами, згідно з чинним законодавством України. Застава передбачається договором або Законом.

При укладенні угоди про заставу необхідно керуватися Законом України «Про заставу» та методичними рекомендаціями НБУ щодо застосування комерційними банками Закону України «Про заставу».

Угода про заставу укладається між банком-заставодержателем і заставодавцем у письмовій формі. У ній обумовлюються: вид застави (товари, основні засоби, цінні папери), її розмір, терміни виконання зобов’язання щодо повернення кредиту і процентів за ним, склад (опис) та вартість заставленого майна, вид застави (має передбачатися, що заставлене майно залишається у заставодавця або передається у володіння заставодержателя), місцезнаходження предмета застави, зобов’язання щодо страхування заставленого майна, а також інші умови, стосовно яких за заявою однієї зі сторін має бути досягнуто згоди. При цьому страхування транспортних засобів згідно з Закону України «Про заставу» є обов’язковим.

У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, транспортні засоби, договір застави має бути нотаріально засвідчений на підставі відповідних юридичних документів.

Облік забезпечення наданого кредиту (застави, гарантії тощо) здійснюється на позабалансових рахунках:

9500 «Застава, за якої предмет застави залишається у заставника»;

9501 «Застава, за якої предмет застави передається банку»;

9510 «Надана застава»;

9900 «Контррахунки для рахунків розділів 90—95».

Забезпечення враховується за його вартістю, яка вказана в угоді про забезпечення.

Порука (гарантія). Однією з форм забезпечення кредиту може бути поручительство або гарантія юридичної особи: підприємства, організації, банку та інших осіб, яке оформляється як договір поруки між банком і поручителем.

Договір поруки складається обов’язково в письмовій формі і включає відповідальність поручителя за виконання в повній сумі зобов’язань щодо повернення позички, яка надається банком-кредитором, та належних процентів за її використання в разі невиконання позичальником зобов’язань щодо повернення боргу банку згідно з кредитним договором, а також зобов’язання солідарної відповідальності з позичальником перед банком-кредитором за виконання зобов’язань щодо повернення позички. Однією з умов договору поруки може бути обумовлене право Банку на безспірне стягнення з поручителя суми заборгованості позичальника за кредитом та процентами.

До укладання договору поруки, прийняття гарантії банку необхідно ретельно проаналізувати за бухгалтерським обліком поручителя (гаранта) його фінансовий стан, платоспроможність і можливість повернути за позичальника несплачений кредит і належні проценти за ним

Гарантії, поруки та страхові поліси, отримані як забезпечення кредитної операції, ураховуються на позабалансових рахунках:

Д-т «Контррахунок позабалансу»;

К-т «901 «Гарантії, отримані від банків», 903 «Гарантії, що отримані від клієнтів» — на суму, що підлягає отриманню у разі виконання гарантії.

Так, якщо за угодою гарантія покриває лише суму фактично наданих коштів за кредитною угодою, то саме в цій сумі гарантія враховується на позабалансі.

Гарантійні зобов’язання обліковуються на відповідних позабалансових рахунках.

Страхування відповідальності позичальника за непогашення кредиту і несплати процентів за користування ним. Формою забезпечення повернення кредиту і сплати процентів по ньому може бути добровільне страхування відповідальності позичальника перед банком щодо виконання зобов’язань, передбачених кредитною угодою.

 1.  Облік погашення заборгованості за наданими кредитами

Вчасне погашення клієнтами заборгованості за наданими банком кредитами (основного боргу) відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та коштів клієнтів (1001, 1002, 1200, 1500, 2600, 2605, 2620, 2625 та інші)

Кт Рахунки для обліку наданих кредитів ( 2062, 2063, 2072, 2073, 2074, 2082, 2083, 2102, 2103, 2112, 2113, 2122, 2123, 2132, 2133, 2202, 2203, 2232, 2233).

Сума заборгованості за кредитом, що не сплачена позичальником (боржником) у визначений договором строк, наступного робочого дня відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами (2067, 2077, 2087, 2107, 2117, 2127, 2137, 2207, 2227, 2237)

Кт Рахунки для обліку наданих кредитів (2062, 2063, 2072, 2073, 2074, 2082, 2083, 2102, 2103, 2112, 2113, 2122, 2123, 2132, 2133, 2202, 2203, 2232, 2233).

Погашення простроченої заборгованості за наданим кредитом відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дт Рахунки для обліку грошових коштів та коштів клієнтів (1001, 1002, 1200, 1500, 2600, 2605, 2620, 2625 та інші)

Кт Рахунки для обліку простроченої заборгованості за наданими кредитами (2067, 2077, 2087, 2107, 2117, 2127, 2137, 2207, 2227, 2237).

У разі визнання банком заборгованості за кредитними операціями безнадійною щодо отримання, така заборгованість списується за рахунок спеціальних резервів.

Ключові поняття теми:

Кредит (кредитні операції) як вид активних операцій, пов’язаних з наданням клієнтам коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів у тимчасове користування за певних умов, а також надання гарантій, поручительств, авалів, розміщення депозитів, проведення факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі врахування векселів, у формі операцій репо, будь яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми (відстрочення платежу).

Одноразові кредити — це кредити, рішення про видачу яких приймається банком окремо за кожним кредитом на підставі заяви та інших документів клієнта.

Перманентні кредити надаються банками у міру виникнення у клієнтів потреби в межах розміру відкритої кредитної лінії.

Строкові кредити надаються банком на строк, зафіксований у кредитній угоді.

Пролонговані — це кредити, погашення яких на прохання клієнта банк переніс на пізніший термін

Кредитна операція – це операція, пов’язана з видачею кредиту, яка веде до змін активів банку і знаходить своє обов’язкове віддзеркалення, як в балансі банку, так і балансі клієнта.

Кредити в поточну діяльність — це кредити, надані позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання поточних активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення затрат.

Кредити в інвестиційну діяльність — кредити, надані позичальникам на задоволення їх тимчасової потреби в коштах при здійсненні інвестицій. До них відносять: кредити на будівництво та освоєння землі; кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі; фінансовий лізинг.

Запитання для перевірки знань

1. Які операції вважаються кредитними згідно з чинним банківським законодавством України?

2. За якими ознаками і на які види класифікуються банківські кредити?

3. Якими нормативно-правовими актами НБУ регламентується методика бухгалтерського обліку кредитних операцій банків України?

4. За рахунками яких класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України обліковуються:

а) зобов’язання з кредитування;

б) надані кредити клієнтам;

в) отримане від клієнтів забезпечення наданих кредитів;

г) сформовані спеціальні резерви за наданими клієнтам кредитами;

д) процентні та комісійні доходи від кредитних операцій?

5. Якими бухгалтерськими проводками відображається виникнення в банку зобов’язання з кредитування та його виконання?

6. За якими рахунками відображаються в бухгалтерському обліку банку отримані авансом проценти або сплачені клієнтом комісії, що є невід’ємною частиною кредиту?

7. Якими бухгалтерськими проводками відображається нарахування банком процентних доходів за наданими клієнтам кредитами?

8. Як відображається в бухгалтерському обліку банку не сплачена позичальником (боржником) у визначений договором строк:

а) сума заборгованості за кредитом;

б) нараховані проценти за кредитом;

в) нараховані комісійні за кредитом?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

45381. Принципы права понятие и классификация 47.7 KB
  принципы права понятие и классификация Принципы права – это основные исходные начала положения идеи выражающие сущность права как специфического социального регулятора. Они воплощают закономерности права его природу и социальное назначение представляют собой наиболее общие правила поведения которые либо прямо сформулированы в законе либо выводятся из его смысла.Представляется что принципы права должны отражать и выражать основные ценности на которые ориентируется право. Принципы выступают в качестве своеобразной несущей конструкции...
45382. ТГП в системе общественных наук 45.79 KB
  Теория права и государства имея свой предмет функции и метод занимает специфическое место в системе общественных неюридических наук. Философия и теория права и государства. Что касается теории государства и права то она изучает государство и право мно гогранно обращаясь при этом к передовым достижениям философии и используя философские категории сущность содержание и форма часть и целое возможность и действительность система и структура и др. Теория государства и права вооружает философию материалом позволяющим делать обобщения и...
45383. Место и роль тгп в системе юридических наук. 47.03 KB
  Теория государства и права входит в систему юридических наук объединенных общим названием правоведение. По классификации юридических наук она относится к теоретикоисторическим наукам вместе с историей государства и права и историей политических и правовых учений или учений о праве и государстве. История государства и права изучает процесс исторического развития государственноправовых форм жизни конкретных стран в хронологическом порядке т. Теория государства и права исследует развитие государства и права в обобщеннотеоретическом виде...
45384. Предмет и методология тгп 48.66 KB
  Предмет и методология тгп Теория государства и права система научных знаний об объективных свойствах государства и права их внутренней структуре и логике развития; об основных и общих закономерностях возникновения развития и функционирования государственноправовых явлений. Как и любая другая наука теория государства и права имеет свой предмет и метод. Предмет теории государства и права объективные свойства государства и права основные и общие закономерности возникновения развития и функционирования государственных и правовых...
45385. Социально-исторические предпосылки происхождения государства 72 KB
  юридические факты и фактические составы понятие чиды Юридические факты – это определённые жизненные обстоятельства условия ситуации с которыми нормы права связывают возникновение прекращение или изменение правоотношений. Эти факты становятся юридическими не в силу какихто особых внутренних свойств а в результате при знания их таковыми государством законом. Не право порождает подобные факты они возникают и существуют помимо не го но право придает им статус юридических в целях их регуляции и упорядочения общественной и государст...
45386. Основные теории происхождения государств 80 KB
  Теологическая теория Фома Аквинский базируется на идее божественного создания государства с целью реализации общего блага. Теологическая теория пронизана идеей вечности государства его незыблемости. Данная теория основывается на идее происхождения государства в результате соглашения договора как акта разумной воли людей. Договорившись о создании государства люди либо передают правителю часть своих прирожденных прав чтобы потом получить их из его рук один вариант трактовки происхождения государства либо условливаются о сохранении...
45387. Понятие и сущность государства 67.5 KB
  Государство характеризуют следующие признаки отличающие его как от догосударственных так и него сударственных организаций: 1 наличие публичной власти выделенной из общества и не совпадающей с населением страны государство обязательно обладает аппаратом управления принуждения правосудия ибо публичная власть – это чиновники армия полиция суды а также тюрьмы и другие учреждения; 2 система налогов податей займов выступая основной доходной частью бюджета любого государства они необходимы для проведения определённой политики и...
45388. Публичная политическая власть как признак государства. Понятие и свойства, легитимность легальность 47.59 KB
  юридический прецедент как источник права Юридический прецедент судебная практика более распространенный в современном мире источник права чем правовой обычай. Иначе говоря юридический прецедент это следование не общему правилу установленному нормой права а норма сформировавшаяся в результате практики разрешения аналогичных дел. Судебный прецедент признавался источником права еще в Древнем Риме. Многие институты римского права сложились на базе судебных решений.
45389. Территория государства 57.35 KB
  Нормативные акты издаются органами обладающими нормотворческой компетенцией в строго установ ленной форме. По юридической силе все нормативные акты подразделяются на две большие группы: законы и подзакон ные акты.; 3 федеральные законы – это акты текущего законодательства посвящённые различным сторонам соци альноэкономической политической и духовной жизни общества например Гражданский кодекс РФ Уголов ный кодекс РФ Семейный кодекс РФ и пр. Виды подзаконных актов: 1 указы Президента РФ – высшие по юридической силе подзаконные...