42236

ПЗО побудувати на Intel 8255

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Для керування використовувати розряд 4 каналу РС для сигналу Redy розряд 0 каналу РС. Очікування сигналу “Redy†РС0=1. Ввімкнення сигналу “Control†РС4=1. Вимкнення сигналу “Control†РС4=0.

Украинкский

2013-10-30

39 KB

0 чел.

Міністерство науки і освіти України

Національний Технічний Університет України

«Київський Політехнічний Інститут»

Факультет прикладної математики

Кафедра спеціалізованих компютерних систем

Лабораторна робота №2

З предмету:

«Периферійні пристрої»

Виконав:

Студент групи КВ-93

Самарський Антон

Перевірив:

Плахотний М.В.

________________

Київ 2011

Постановка задачі:

Реалізувати базовий алгоритм. ПЗО побудувати на Intel 8255. Для керування використовувати розряд 4 каналу РС, для сигналу «Ready» — розряд 0 каналу РС.

Функціональна схема:

Алгоритм функціонування системи:


1. Ініціалізація PPI  I8255. Молодша тетрада РС (0-3) – на введення, старша        тетрада РС (4-7) – на виведення, режим «0».

2. Очікування сигналу “Ready” (РС(0)=1?).

3. Ввімкнення сигналу “Control” (РС(4)=1).

4. Витримка ввімкненого стану.

5. Вимкнення сигналу “Control” (РС(4)=0).

6. Витримка вимкненого стану.

7. Перевірка: «Чи вимкнена система?». Якщо «ні», то перехід до пункту 2, інакше – до пункту 8.

8. Кінець.

Програма керування на Асемблері:

; Процедура (підпрограма) витримки ввімкненого чи вимкненого станів

Proc   PCall

mov   cx, 0CB70h

l0:

loop  l0

ret

PCall  endp

; Ініціалізація РРІ  I8255 (установка УС-1)

mov   al, 81h

out     01Fh, al

; Очікування сигналу “Ready”

l1:

in  al,1Eh

test  al,01h

jz  l1

; Ввімкнення сигналу “Control

l2:

mov  al, 09h

out  01Fh,al

; Процедура затримки

call  PCall

; Вимкнення сигналу “Control

mov  al, 08h

out  01Fh,al

; Процедура затримки

call  PCall

; Перевірка: «Чи вимкнена система?»

in  al, 01Eh

test  al, 01h

jnz  l2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36486. Духовный мир человека древних обществ 36.5 KB
  В Египте в отличие от всех существовавших цивилизаций сакрализация достигла максимально возможного уровня. Высокого уровня в Древнем Египте достигли различные виды искусства которые были прежде всего составной частью заупокойного ритуала. В Египте появился уникальный литературный жанр – книги мертвых – религиозные тексты которые помещали в гробницу. В Древнем Египте все специальные знания концентрировались в небольшой группе жрецов.
36487. Древняя Греция – основные достижения в экономической, политической и духовной сферах 42 KB
  Формируется теоритеческая база науки. Процесс становления древнегреческой науки шел через отделение научного элемента от фантастического. Итак появление науки в Древней Греции способствовал ряд предпосылок: У греков отсутствовала каста жрецов и поэтому научные знание были доступны любому гражданину; Демократическая форма правления в государстве что гарантировало гражданские права и необходимость их отстаивания с помощью риторики основанной на аргументации и убеждении оппонента. Развиваются такие науки как математика геометрия...
36488. Українська мова. Відповіді на екзаменаційні питання 5.99 MB
  рикметники, у яких є закінчення, називаються повними: добрий, вільна, славне, зелені, батькового, материна. Ці форми є звичайними для сучасної української мови.У народній творчості та в поезії вживаються також нестягнені повні прикметники: вірная (замість: вірна), вечірнюю (замість: вечірню), синєє (замість: синє), молодії (замість: молоді).
36489. Співвідношення між ентропією та імовірністю, формула Больцмана 170.77 KB
  В теорії Дебая зміщення атомів представляється як система поздовжніх та поперечних хвиль суцільного однорідного твердого тіла. Система хвиль має широкий спектр частот. Всі хвилі з будьякими частотами малої швидкості відповідають поперечним і поздовжнім хвилям у твердому тілі тобто нехтуємо дисперсією хвиль. Система хвиль таким чином складається із поздовжніх та поперечних хвиль.
36490. Розподіли Гаусса і Пуассона як частинні випадки біноміального розподілу 210.63 KB
  Для кожного тіла можна записати термічне рівняння стану та його внутрішню енергію як функцію параметрів які визначають його стан наприклад . Як називається це рівняння Це калоричне рівняння. Обидва ці рівняння не можуть бути отримані методами формальної термодинаміки. Якщо відомо відоме термічне рівняння стану то теорема Карно дозволяє в загальному вигляді розв’язати питання залежності внутрішньої енергії від об’єму.
36491. Середня довжина вільного пробігу молекул, її залежність від тиску і температури 242.26 KB
  Середня довжина вільного пробігу молекул її залежність від тиску і температури. Розглянемо молекулу яка рухається із деякою середньою швидкістю і при зіткненнях не змінює швидкості. Будемо вважати що рухається тільки одна молекула за якою ми спостерігаємо а решта – нерухомі. Виберемо проміжок часу рівний одній секунді тобто будемо розглядати шлях молекули за одиницю часу.
36492. Розподіл середньої кінетичної енергії за ступенями вільності для обертального руху 189.71 KB
  Кількість молекул всі вони незалежні. Кожна молекула характеризується у просторі кругових частот величинами . Імовірність потрапити молекулам у елементарний об’єм має вигляд . Знайдемо середню кінетичну енергію обертального руху виділеної молекули що припадає на один ступінь вільності при обертанні навколо осі навіщо нам чіплятись до осі вісь нічим не гірша.
36493. Термічна ефузія 238 KB
  Кількість зіткнень з нею за одиницю часу становить за законом косинусу . Повна кількість молекул у такому об’ємі становить . Цей простір буде також необмежений тому ми можемо вважати кількість комірок у ньому нескінченною. Скористаємось формулою Больцмана де у нашому випадку у знаменнику немає обмеження оскільки кількість комірок є нескінченною .
36494. Основи вакуумної техніки 120.78 KB
  Мірою кількості газу що переміщується у системі є величина яка згідно із рівнянням стану ідеального газу може бути записана як . Вакуумники – люди консервативні тому міра газу визначається у несистемних одиницях : лмм рт. або лтор а всі розрахунки кількості газу ми будемо вести на одиницю часу. Швидкістю відкачки насосу будемо називати такий об’єм газу який входить за одиницю часу до насосу і виміряний при тискові який має місце біля його входу .