42406

Создание «металлических» надписей

Лабораторная работа

Косметология, дизайн и стилистика

Новому каналу будет автоматически присвоено имя lph 1. Скопируйте канал lph 1 путём перетаскивания его на пиктограмму Crete New Chnnel в палитре Chnnels. Новому каналу будет присвоено имя lph 2 и он станет активным. Примените к каналу lph 2 фильтр Gussin Blur со значением 3 pixels.

Русский

2013-10-29

99 KB

1 чел.

Лабораторная работа №3

Создание «металлических» надписей

Цель работы: ознакомиться с принципом действия каналов.

Порядок выполнения работы

1. Создайте новый файл [Ctrl+N] 600x600 pixels, RGB color, Transparent Content.

2. Откройте палитру Channels. Создайте новый канал щелкнув на пиктограмме Create New Channel внизу палитры Channels. Новому каналу будет автоматически присвоено имя Alpha 1. Канал будет подсвечен как активный.

3. Нажмите [D], чтобы цвета, отображаемые на палитре инструментов стали по умолчанию.

4. Выберите инструмент Type [T]. Щёлкните в поле изображения и введите надпись (в данном примере используется слово Poison, шрифт Times New Roman, начертание полужирный курсив, высота 180 pixels, anti-aliased). При необходимости, включите инструмент Move Tool [V] и откорректируйте положение надписи. Нажмите [Ctrl+D] чтобы снять выделение.

5. Скопируйте канал Alpha 1 путём перетаскивания его на пиктограмму Create New Channel в палитре Channels. Новому каналу будет присвоено имя Alpha 2 и он станет активным.

6. Примените к каналу Alpha 2 фильтр Gaussian Blur со значением 3 pixels.

7. Скопируйте канал Alpha 2 также как это было описано выше (п.5). Новому каналу будет присвоено имя Alpha 3.

8. Включите инструмент Move Tool [V]. Нажмите на клавиатуре два раза кнопку ВВЕРХ и два раза кнопку ВЛЕВО. Надпись сместится соответственно на два пикселя вверх и на два влево.

9. Переключитесь на канал Alpha 2. Используя клавиатуру сместите изображение на два пикселя вправо и два - вниз.

10. Image > Calculations [Alt+I+C]. В поле Source 1 Channel поставьте канал Alpha 2 (флажок Invert сброшен). В поле Source 2 Channel поставьте канал Alpha 3 (флажок Invert сброшен). В поле Blending установите Difference, Opacity 100%, флажок Mask сброшен. В поле Result выберите New Channel.

11. Инвертируйте получившееся изображение [Ctrl+I]. Нажмите [Ctrl+Shift+L] для повышения контрастности изображения.

12. Вызовите функцию регулировки Curves [Ctrl+M]. Откорректируйте кривую так, чтобы она была похожа на изображенную на иллюстрации ниже. Полученное после корректировки изображение вы видите ниже.

13. Нажмите клавишу [Ctrl], и удерживая её, щёлкните по пиктограмме канала Alpha 1. Загрузится область выделения по форме надписи в канале Alpha 1. Вызовите меню Select > Modify > Expand [Alt+S+M+E]. В появившемся окне введите значение 3 pixels.

14. Скопируйте выделенное изображение в буфер [Ctrl+C]. Снимите выделение [Ctrl+D]. Включите отображение каналов RGB [Ctrl+~]. Залейте фон чёрным цветом [Alt+Backspace]. Нажмите [Ctrl+V] чтобы скопировать изображение из буфера обмена.

15. Всё готово. Теперь можно изменить цвет надписи. Например для золота - вызвать функцию Color Balance [Ctrl+B], в появившемся диалоговом окне снять флажок с пункта Preserve Luminosity, после чего выставить значение Yellow равным -100 (минус сто) во всех полях Tone Balance (Shadows, Midtones и Highlights), а также значение -30 (минус тридцать) в поле Magenta в Midtones. Удалите все Alpha-каналы, они больше не нужны.

Содержание отчета

  1.  Тема и цель лабораторной работы
  2.  Выполненное задание
  3.  Вывод

Контрольные вопросы

  1.  Как с помощью горячих клавиш снять выделение?
  2.  Как вызвать функцию регулировки Curves?
  3.  Как вызвать функцию Color Balance?
  4.  Как скопировать выделенное изображение в буфер обмена?
  5.  Как инвертировать полученное изображение?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

73898. Виникнення політичної економії в Німеччині. Ф. Ліст, “Стара і нова” історичні школи В. Рошер, К. Кніс, Б. Гільдебранд, Г. Шмолер, В. Зомбард, Брентано 50.5 KB
  Німеччина XIX ст. — це країна, що складалася з політично й економічно відособлених держав, обєднаних у конфедерацію за національною ознакою. їхня економічна відособленість базувалась на феодальних відносинах
73899. Економічна думка Давньої Греції. 34.5 KB
  Проте Ксенофонт як захисник натурального господарства все ж помітив зрослий поділ праці в суспільстві хоча й заперечував об'єктивний недолік який випливав звідси потребу розгортання товарногрошових відносин. Зрівняльний розподіл у філософів та воїнів поєднувався з широким розподілом праці між всіма громадянами. Численні його праці охоплюють найрізноманітніші галузі знання: логіку психологію риторику етику поетику економіку фізику зоологію. Серед визначних його відкриттів у галузі економіки аналіз розвитку форм вартості в...
73900. Начала політичної економії та оподаткування 33 KB
  Давід Рікардо 17721823 рр. Рікардо покладена теорія вартості визначення вартості товару робочим часом. Рікардо і проблему усереднення прибутку та впливу застосованого капіталу на ціноутворення. Рікардо є те що він як і багато його попередників ототожнював робочу силу як товар з його функцією працею.
73901. Економічна думка в Україні в демографічний період 19 століття 45 KB
  Загострення кризи кріпосницької системи зростання селянських заворушень стали поштовхом для розвитку антикріпосницького руху. Значна частина членів товариства яка стояла на ліберальних позиціях заперечувала революційну боротьбу і виступала за еволюційний шлях розвитку. Каразін розробляє проекти господарського розвитку країни в цілому. Каразін прихильник розвитку різних галузей вітчизняної промисловості він закликає дворян організовувати промислові підприємства та сприяє наданню їм фінансової допомоги.
73902. Электроника, конспект лекций. Усилители 8.76 MB
  Загострення кризи кріпосницької системи зростання селянських заворушень стали поштовхом для розвитку антикріпосницького руху. Значна частина членів товариства яка стояла на ліберальних позиціях заперечувала революційну боротьбу і виступала за еволюційний шлях розвитку. Каразін розробляє проекти господарського розвитку країни в цілому. Каразін прихильник розвитку різних галузей вітчизняної промисловості він закликає дворян організовувати промислові підприємства та сприяє наданню їм фінансової допомоги.
73903. Економічне вчення фізіократії. Ф.Кене. А.Р.Ж.Тюрб 49 KB
  Фізіократи — французькі економісти другої половини XVIII ст., представники класичної політичної економії. Поява школи фізіократів зумовлена соціально-економічними умовами тогочасної Франції
73904. Економічна думка України 18ст Ф. Прокопович, Г. Сковорода, Я. П. Ковельський, Десницький 47 KB
  Щастя людини полягає не в багатстві а у праці вона є початок і кінець чесності людського суспільства. Він зрозуміло не виступає проти достатку створеного працею але зневажає достаток що є результатом привласнення чужої неоплаченої праці. Економічна думка віддзеркалює зростаючий опір кріпосництву зниження продуктивності праці повстання селянства вершиною яких стала знаменита Коліївщина 1768 р. Чітко розрізняючи просте і розширене відтворення поділ праці на необхідну і додаткову інтуїтивно висловлюючи розуміння трудової теорії...
73905. Економічна творчість О. В. Чанова, М. Д. Кондратьєва, М. М. Кажанова 37.5 KB
  Кожну із сучасних доктрин чи шкіл було започатковано в минулі століття і кожна з них розвивалась відповідно до вимог часу та економічної реальності була породженням конкретних соціальноекономічних обставин. Однак загального уявлення про основи соціалізму виявилось недостатньо коли постала проблема формування реальної економічної системи. Уже в перші роки Радянської влади розгортаються дискусії з приводу основних закономірностей та напрямків розвитку економічної теорії визначається основне коло питань які належало розв\'язати. Ставилися і...
73906. Ленінський етап в розвитку політичної економії 33 KB
  Реалізація цієї концепції соціалістичного будівництва що розроблялась Леніним як обгрунтування курсу партії на соціалістичну революцію і базувалась на двох складових диктатурі пролетаріату та суспільній власності натрапила на неможливість негайного вирішення проблеми формування соціалістичної власності. Можливість вирішення проблеми співвідношення сил капіталізму та соціалізму на користь останнього Троцький убачав у негайному усуспільненні виробництва тобто встановленні...