42553

Швидке сортування

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Завдання: розробити програму, що забезпечує сортування вхідного файлу методом швидкого сортування. Вхідний файл містить в собі двовимірний масив чисел цілого типу, всі елементи якого слід відсортувати за зростанням, причому зробити це окремо в кожному рядку.

Украинкский

2013-10-30

31 KB

2 чел.

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет

Кафедра системного програмування

Лабораторна робота №2

З дисципліни структури даних і алгоритми

Тема: 

«Швидке сортування»

 

                                                                                       Виконав ст. гр. КІ-10-3

                                                                    Матвєєв П.

                                                                                          Перевірив Кльоц Ю. П.

Хмельницький 2011

Завдання: розробити програму, що забезпечує сортування вхідного файлу методом швидкого сортування. Вхідний файл містить в собі двовимірний масив чисел цілого типу, всі елементи якого слід відсортувати за зростанням, причому зробити це окремо в кожному рядку.

Лістинг програми:

uses crt;

const n=8;

type mas=array[1..n,1..n] of integer;

     tmas=array[1..n] of integer;

var m:mas; m2:tmas;

    i,j: integer;

    t: text;

procedure gen(var m:mas; var t:text);

var i,j:integer;

 begin

 randomize;

 rewrite(t);

 for i:=1 to n do begin

 for j:=1 to n do begin

 m[i,j]:=random(10);

 write(t,m[i,j],' ');

 end;

 writeln(t);

 end;

 close(t);

end;

procedure qsort(var m2:tmas; left,right:integer);

var j:integer;

    l,r:integer;

    temp,sred:integer;

 begin

 l:=left; r:=right;

 sred:=round((left+right) div 2);

 repeat

  while (m2[l]>sred) do inc(l);

  while (m2[r]<sred) do dec(r);

  if l<r then begin

   temp:=m2[l];

   m2[l]:=m2[r];

   m2[r]:=temp;

   inc(l); dec(r);

  end;

  until l>r;

  if left<r then qsort(m2,left,r);

  if l<right then qsort(m2,l,right);

 end;

 procedure regen(var m2:tmas; var t:text);

 var i,j:integer;

  begin

  rewrite(t);

  for j:=1 to n do begin

  write (t,m2[j],' ');

  writeln(t);

  end;

  close(t);

 end;

begin

 assign(t,paramstr(1));

 gen(m,t);

 for i:=1 to n do begin

  for j:=1 to n do m2[j]:=m[i,j];

  qsort(m2,1,n);

  for j:=1 to n do m[i,j]:=m2[j];

  regen(m2,t)

 end;

end.

Результат:

Вміст вихідного файлу:

0 1 2 3 3 3 3 7

0 1 3 4 4 6 6 8

1 1 1 4 5 6 7 8

0 1 1 5 6 8 8 9

0 1 1 1 3 8 8 9

0 1 1 2 4 5 6 9

0 0 1 1 4 4 5 8

2 2 3 3 4 6 6 6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17411. Створення рисунків і робота з ними в Word 336.5 KB
  Лекція 7 Створення рисунків і робота з ними Документ крім тексту може містити також графічні об'єкти рисунки графіки діаграми схеми ілюстрації та ін. які можна створювати не тільки за допомогою зовнішніх графічних пакетів програм а й засобами сервісних програм ре
17412. Робота з великими документами в Word 337.5 KB
  Лекція 8 Робота з великими документами Під терміном великий документ слід розуміти документ який за кількістю сторінок перевищує деяке значення наприклад 100 сторінок. Створення таких документів їх редагування та використання залежать від уміння користувача опра
17413. Робота з шаблонами, полями і формами в Word 119.5 KB
  Лекція 9Робота з шаблонами полями і формами Шаблони документів Шаблонами називають документи спеціального типу які використовують для створення інших документів. Файли шаблонів відрізняються від звичайних документів розширенням .dot. Будьякий документ редактора Word...
17414. Теоретические основы эстетического воспитания дошкольников 229.5 KB
  Проблема эстетического воспитания особенно остро стоит перед дошкольной педагогикой. Именно в дошкольном периоде формируются зачатки эстетических чувств и переживаний, закладывается основа ценностного отношения к окружающему миру. От того, что ляжет в основу эстетического восприятия мира, сформированного в дошкольном учреждении
17415. Одношаровий персептрон 128.5 KB
  5 5 Лабораторна робота №2 Одношаровий персептрон Мета: отримати навички розв’язання практичних задач за допомогою одношарового персептрона. 1.1. Теоретичні відомості Модель перcептрона Модель персептрона має вигляд показаний на рис. 1.1. ...
17416. Нейронні мережі на основі радіальних базисних функцій 113.5 KB
  Лабораторна робота № 3 Нейронні мережі на основі радіальних базисних функцій Мета: отримати навички розв’язання практичних задач за допомогою мереж на основі радіальних базисних функцій. 2.1. Теоретичні відомості Основні відомості Мережа на основі радіальних ба
17417. Мережі Кохонена 416.5 KB
  Лабораторна робота № 4 Мережі Кохонена Мета: отримати навички розв’язання практичних задач за допомогою мереж Кохонена. 3.1. Теоретичні відомості Карти Кохонена що самоорганізуються це спеціальний клас штучних НМ робота яких базується на конкурентному принцип
17418. Асоціативна мережа Хопфілда 127 KB
  Лабораторна робота № 5 Асоціативна мережа Хопфілда Мета: отримати навички розв’язання практичних задач за допомогою мереж Хопфілда. 4.1. Теоретичні відомості 4.1.1. Дискретна модель Хопфілда як асоціативна пам'ять Визначення. Асоціативна пам'ять система здатна в...
17419. Генетичні алгоритми 89.5 KB
  Лабораторна робота № 6 Генетичні алгоритми Мета: отримати навички розв’язання практичних задач за допомогою генетичних алгоритмів. 5.1. Теоретичні відомості Генетичні алгоритми ГА Holland 19691990 спрощено моделюють процеси природної еволюції і засновані на стохасти