42621

ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Продолжительность капитальных вложений в создание нового производства (новой технологической линии) составляет 3 года с распределением по годам 50% : 25% : 25%. Необходимые объемы капитальных вложений в здания, сооружения и оборудование соответственно равны: $250,000; $240,000; $1,700,000.

Русский

2013-10-30

494 KB

10 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

ЗАПОРОЖЕЦЬ ІРИНА МИХАЙЛІВНА

ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ

методичні вказівки до виконання лабораторної  роботи

Миколаїв НУК 2012


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

Завдання 1. Розподіліть запропоновані види діяльності за фазами та стадіями виконання проекту в послідовності його здійснення.

 1.  Здійснення контролю за виконанням проекту.
 2.  Визначення альтернативних способів досягнення мети проекту та їх оцінка.
 3.  Обговорення умов кредитування.
 4.  Інформація про національний план розвитку, державну політику, пріоритетів у різних секторах економіки.
 5.  Звіт про завершення проекту.
 6.  Укладання контрактів та будівельно–монтажні роботи й пуско–налагоджувальні роботи.
 7.  Визначення існуючого рівня виробництва, імпорту проектованої продукції та попиту.
 8.  Оголошення про проведення торгів.
 9.  Оцінка екологічної припустимості.
 10.   Введення об’єкта в експлуатацію.
 11.   Уточнення часових меж проекту.
 12.   Календарне планування будівельних робіт.
 13.   Оцінка інституційної припустимості інвестиційної пропозиції.
 14.   Виробництво товару та його реалізація.
 15.   Відбір можливих для використання технологій.
 16.   Оцінка доцільності проекту з технічного, комерційного, економічного, фінансового та організаційного поглядів.
 17.  Діагностика об’єкта, що інвестується.
 18.   Визначення конкретних цілей проекту.
 19.   Отримання дозволу на купівлю чи оренду землі.
 20.   Оцінка доцільності проекту.
 21.   Визначення масштабів проекту.
 22.   Підготовка будівельної документації.
 23.   Набір та навчання персоналу.
 24.  Розподіл першого випуску продукції.
 25.   Оцінка потенційних можливостей регіону та його інвестиційного клімату.

Завдання 2. Згрупуйте відповідні терміни та визначення згідно з даними таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Термін

Визначення

а) проект 

1. Перелік робіт із зазначенням термінів, виконавців, результатів, які ведуть до одержання комплексу показників, намічених концепцією проекту 

б) бізнес-план 

2. Детальний виклад цілей та шляхів досягнення виробництва, що створюється, для обґрунтування інвестицій 

в) техніко-економічне обґрунтування інвестицій 

3. Специфічна організаційна структура, яку очолює керівник проекту. Вона створюється на період здійснення проекту і завданням її є здійснення функцій управління проектом 

г) управління проектами 

4. Задум (завдання, проблема) та необхідні засоби його реалізації з метою досягнення бажаного економічного, технічного, техно-логічного чи організаційного результату 

г) ціль проекту 

5. Час від моменту задуму проекту до його ліквідації 

л) життєвий цикл проекту 

6. Передпроектна розробка інженерно-конструкторських, техно-логічних і будівельних рішень, порівняння альтернативних варіантів і обґрунтування вибору конкретного способу здійснення проекту 

е) команда проекту 

7. Бажаний результат діяльності, якого намагаються досягти за певний проміжок часу при заданих умовах реалізації проекту 

є) план проекту 

8. Процес управління командою, ресурсами проекту за допомогою спеціальних методів та прийомів з метою успішного здійснення поставленої мети 

Завдання 3. Розглядається проект будівництва готельного комплексу на березі р. Дніпро у м. Києві. Упорядкуйте види робіт за стадіями життєвого циклу проекту:

 •  здійснення контролю за виконанням проекту;
 •  визначення альтернативних способів досягнення мети проекту та їх оцінка;
 •  обговорення умов кредитування;
 •  збір інформації про державну політику та програми адміністрації щодо соціально-економічного розвитку столиці;
 •  звіт про завершення проекту;
 •  укладання контрактів на будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи;
 •  визначення існуючого попиту на перебування у готелях;
 •  оголошення про проведення торгів;
 •  оцінка екологічної припустимості проекту;
 •  введення об'єкта в експлуатацію;
 •  уточнення часових меж проекту;
 •  календарне планування будівельних робіт;
 •  оцінка інституційної припустимості інвестиційної пропозиції;
 •  надання готельних послуг;
 •  відбір можливого рівня обслуговування;
 •  оцінка доцільності проекту з технічного, комерційного, економічного, фінансового та організаційного погляду;
 •  діагностика об'єкта, що інвестується;
 •  визначення конкретних цілей проекту;
 •  отримання дозволу на купівлю чи оренду землі;
 •  оцінка доцільності проекту;
 •  визначення масштабів проекту;
 •  підготовка будівельної документації;
 •  набір і навчання персоналу;
 •  реклама готельного комплексу;
 •  оцінка потенційних можливостей розвитку готельного комплексу.

Завдання 4. Фірма займається виготовленням та реалізацією чоловічого та жіночого взуття. В табл. 1.2 наведені напрямки реалізації ділового плану, розробленого з метою модернізації виробництва та освоєння нового модельного ряду.

Таблиця

Напрямки реалізації проекту

Найменування напрямків реалізації ідеї

Термін завершення, починаючи з дня початку проекту, дні

Витрати на виконання робіт, тис. грн.

1

2

3

1. Розширення дилерської мережі збуту 

35

14,3

2. Придбання нового обладнання 

7

134,8

3. Ремонт орендованого приміщення 

30

8,5

4. Монтаж виробничої лінії 

34

4,0

5. Випуск першої партії продукції 

42

29,6

6. Створення необхідних запасів сировини та матеріалів для початку серійного виробництва 

25

188,6

7. Проведення рекламних заходів 

Весь період

22,8

8. Модернізація обладнання на третьому році виконання ділового плану 

800

55,1

1

2

3

9. Отримання сертифікатів відповідності щодо нової продукції 

35

2,1

10. Проведення маркетингових досліджень щодо сприйняття покупцями нового модельного ряду взуття. 

150

14,8

Після затвердження ділового плану та отримання зᰳоди інвесторᰰ щодо йог᰾ фінанс׃вання в необхідному обсязі керівництво фірми прийняло рішення про перехід до проектної стадії реалізації ділової ідеї. Треба визначити:

 1.  Термін реалізації проекту.
 2.  Бюджет проекту.

В ході остаточної ухвали цього проекту було вирішено, що з метою його вдосконалення необхідно:

 •  термін роботи 5 днів треба продовжити на 6, а витрати за ним збільшити на 4,4 тис. грн;
 •  витрати етапу 7 скоротити на 10 тис. грн.;
 •  термін роботи 1 треба скоротити на 5 днів, а витрати за ним зменшити на 2,0 тис. грн

Як дані зміни позначаться на термін виконання та бюджет проекту? 


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 2

Задача 1. Продолжительность капитальных вложений в создание нового производства (новой технологической линии) составляет 3 года с распределением по годам 50% : 25% : 25%. Необходимые объемы капитальных вложений в здания, сооружения и оборудование соответственно равны: $250,000; $240,000; $1,700,000. Общий объем вложений в оборотные средства составляет $80,000.

Определить общий объем прямых капитальных вложений и его распределение по годам и структурным составляющим с учетом следующих соотношений между составляющими капитальных вложений:

 •  затраты на приспособления и оснастку составляют соответственно 18% и 12% от затрат на оборудование,
  •  затраты на транспортные средства составляют 15% от суммы затрат на сооружения и оборудование,
  •  затраты на приобретение технологии равны половине затрат на оборудование.

Решение.

Для представления результатов решения задачи подготовим таблицу, которую будем последовательно заполнять в процессе решения.

Таблица

Прямые капитальные вложения

1-й год

2-й год

3-й год

Всего

Вложения в основные средства:

Здания

Сооружения

Оборудование

Приспособления

Оснастка

Транспортные средства

Технологии

Вложения в оборотные средства

Всего

Решение проведем в следующей последовательности.

 1.  Сначала вычислим общий за все три года объем вложений во все приведенные компоненты капитальных вложений. Объем вложений в здания, сооружения, оборудование и оборотные средства заданы. Рассчитаем недостающие значения:
  •  затраты на приспособления;
  •  затраты на оснастку;
  •  затраты на транспорт;
  •  затраты на технологию

и просуммируем все компоненты вложений в основные средства. В результате получим….

 1.  Внесем все полученные и заданные данные в итоговую колонку таблицы.
 2.  Произведем распределение капитальных затрат по годам. Процедура распределения одинаковая для всех составляющих. Например, для суммарных вложений в основные средства получим:

в первый год,

во второй год,

в третий год.

 1.  Распределив подобным образам все компоненты затрат, заполняем таблицу и вычисляем итоговые значения.

Конечный результат решения задачи представьте в таблице.

Задача 2. Продолжительность капитальных вложений в создание нового производства (новой технологической линии) составляет 4 года с равномерным распределением по годам. Потребные объемы капитальных вложений в здания, сооружения и оборудование соответственно равны: $400,000; $600,000; $2,000,000. Общий объем вложений в оборотные средства составляет $100,000.

Определить общий объем прямых капитальных вложений и его распределение по годам и структурным составляющим с учетом следующих соотношений между составляющими капитальных вложений:

 •  затраты на приспособления и оснастку составляют соответственно 15% и 12% от затрат на оборудование,
 •  затраты на транспортные средства составляют 20% от суммы затрат на сооружения и оборудование,
 •  затраты на приобретение технологии равны третьей части затрат на оборудование. 


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 3

Задача 1. Предположим, Вы купили шестилетний 8-ми процентный сберегательный сертификат стоимостью $1,000. Если проценты начисляются ежегодно, какую сумму Вы получите по окончанию контракта?

Задача 2. Финансовый менеджер предприятия предложил Вам инвестировать Ваши $5,000 в его предприятие, пообещав возвратить Вам $6,000 через два года. Имея другие инвестиционные возможности, Вы должны выяснить, какова процентная ставка прибыльности предложенного Вам варианта.

Решение.

Используем основную формулу наращения денег:

откуда следует

Задача 3. Предприятие собирается приобрести через три года новый станок стоимостью $8,000. Какую сумму денег необходимо вложить сейчас, чтобы через три года иметь возможность совершить покупку, если процентная ставка прибыльности вложения составляет

а) 10 процентов?

б) 14 процентов?

Задача 4. Проведя усовершенствование технологического процесса предприятие в течение пяти последующих лет планирует получение ежегодное увеличение денежного дохода на $10,000. Эти деньги оно собирается немедленно вкладывать под 10 процентов годовых, желая через пять лет накопить сумму для приобретения нового оборудования. Какую сумму денег предприятие получит через пять лет?

Решение.

По условию задачи предприятие планирует получить аннуитет $10,000 в течение пяти лет. Для определения суммы накопленных денег необходимо вычислить будущее значение пятилетнего аннуитета при процентной ставке наращения 10 процентов. Используем формулу будущего значения аннуитета (денежный поток, который состоит из одинаковых денежных сумм ежегодно, называется аннуитетом).

Задача 5. Предприятие располагает $160,000 и предполагает вложить их в собственное производство, получая в течение четырех последующих лет ежегодно $50,000. В то же время предприятие может купить на эту сумму акции одной солидной корпорации, приносящие 12 процентов годовых. Какой вариант Вам представляется более приемлемым, если считать что более выгодной возможностью вложения денег (чем под 12 процентов годовых) предприятие не располагает?

Задача 6. Предприятие рассматривает два альтернативных проекта капитальных вложений приводящих к одинаковому суммарному результату в отношении будущих денежных доходов:

Таблица

Год

Проект 1

Проект 2

1

$3,000

$6,000

2

$4,000

$4,000

3

$5,000

$5,000

4

$6,000

$3,000

Всего

$

$

Оба проекта имеет одинаковый объем инвестиций. Предприятие планирует инвестировать полученные денежные доходы под 18 процентов годовых. Сравните современные значения полученных денежных доходов.

Решение.

Вычислим современные значения последовательностей денежных доходов по каждому проекту, дисконтируя ежегодные доходы при показателе дисконта 18%. Расчеты проведем с помощью специальных таблиц.

Таблица

Проект 1

Год

Денежный поток

Множитель дисконта

Современное значение

1

$3,000

2

$4,000

3

$5,000

4

$6,000

Суммарное современное значение

Таблица

Проект 2

Год

Денежный поток

Множитель дисконта

Современное значение

1

$6,000

2

$4,000

3

$5,000

4

$3,000

Суммарное современное значение

По результатам расчетов можно сделать вывод о предпочтительности какого проекта?

Задача 7. Рыночная стоимость обыкновенных акций компании АВ составляет $620,000, привилегированные акции составляют $140,000, а общий заемный капитал — $340,000. Стоимость собственного капитала равна 14%, привилегированных акций 10%, а облигаций компании 9%. Необходимо определить взвешенную среднюю стоимость капитала компании при ставке налога Т = 30%.

Решение.

Расчет взвешенной средней стоимости капитала производится по формуле

,

где — соответственно доли заемных средств, привилегированных акций, собственного капитала (обыкновенных акций и нераспределенной прибыли), — стоимости соответствующих частей капитала, Т — ставка налога на прибыль.

Расчет WACC удобно производить с помощью таблицы

Таблица

Вид

Стоимость

Доля

Взвешенная стоимость

Заемный капитал

Привилегированные акции

Обыкновенные акции

Взвешенная средняя стоимость капитала

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Тема: Расчет показателей эффективности проекта

Рассчитать чистую приведенную (настоящую) стоимость (NPV) и период окупаемости проекта, используя следующие исходные данные.

Таблица 1

Общие исходные данные

№ п/п

Наименование

Значение

1.1

Норма запаса готовой продукции на конец периода

10%

1.2

Норма запаса материалов на конец периода

10%

1.3

Цена продукции, грн

2200

1.4

Доля продукции, реализуемая на условиях оплаты по факту

70%

1.5

Доля продукции, реализуемая на условиях отсрочки платежа на 1 кв.

20%

1.6

Доля продукции, реализуемая на условиях отсрочки платежа на 2 кв.

8%

1.7

Доля продукции, за которую не производится оплата (безнадежные долги)

2%

1.8

Затраты материалов на единицу продукции (с НДС), грн

650

1.9

Сдельная ЗП на единицу продукции, грн.

210

1.10

Ставка НДС

20%

1.11

Ставка начислений на ЗП

37,9%

1.12

Квартальная ставка амортизации ОС  группы 1

2,00%

1.13

Квартальная ставка амортизации ОС  группы 2

10,00%

1.14

Квартальная ставка амортизации ОС  группы 3

6,00%

1.15

Квартальная ставка амортизации ОС  группы 4

15,00%

1.16

Ставка налога на прибыль

25%

1.17

Собственные средства, грн.

150000

1.18

Годовая стоимость кредита

20%

1.19

Годовая ставка дисконтирования

7%

Значения показателей, приведенных в табл. 1, являются одинаковыми для всех вариантов.

Исходные данные по вариантам

Таблица 2

Значения базового варианта

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2.1

Инвестиции, всего, грн., в т.ч.

150000

0

0

0

2.2

Основные средства группы 1, грн.

78000

0

0

0

2.3

Основные средства группы 2, грн.

10000

0

0

0

2.4

Основные средства группы 3, грн.

29000

0

0

0

2.5

Основные средства группы 4, грн.

22000

0

0

0

2.6

Затраты будущих периодов, грн.

11000

0

0

0

2.7

Прогноз реализации продукции, ед.

100

240

280

260

2.8

Общепроизводственные затраты, грн

2000

4500

4500

4500

2.9

Административные затраты, грн.

1500

2000

2000

2000

2.10

Затраты сбыт, грн.

5000

1200

700

500

Все показатели в стоимостном выражении в табл. 2 включают в себя НДС.

Для получения индивидуальных значений для Вашего варианта, необходимо скорректировать все значения базового варианта (табл. 2) на коэффициент из табл. 3, выбранный согласно номеру Вашего варианта (номер по списку). При проведении корректировки, а также во всех расчетах показатели, измеряющиеся в натуральных единицах (прогноз реализации продукции, необходимый запас продукции на конец периода, производство продукции) округлять до целых по правилам округления, а показатели в стоимостном выражении округлять до одного знака после запятой.

Таблица 3

Коэффициенты по вариантам

Вариант

Коэффициент

Вариант

Коэффициент

Вариант

Коэффициент

1

0,76

9

0,92

17

1,1

2

0,78

10

0,94

18

1,12

3

0,8

11

0,96

19

1,14

4

0,82

12

0,98

20

1,16

5

0,84

13

1,02

21

1,18

6

0,86

14

1,04

22

1,2

7

0,88

15

1,06

23

1,22

8

0,9

16

1,08

24

1,24

Полученные скорректированные значения необходимо занести в таблицу индивидуальных значений исходных данных.

Продемонстрируем порядок расчета показателей, используя данные базового варианта.

Рассчитаем план производства и реализации продукции (табл. 4).

Таблица 4

План производства и реализации продукции

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

4.1

Прогноз реализации продукции, ед

100

240

280

260

880

4.2

Необходимый запас продукции на конец периода, ед

10

24

28

26

-

4.3

Стоимость запаса готовой продукции, грн

22000

52800

61600

57200

-

4.4

Производство продукции, ед

110

254

284

258

906

Значения строки 4.1 переносятся из строки 2.7 (табл. 2). Необходимый запас продукции на конец периода рассчитывается путем умножения прогноза реализации продукции (4.1) на норму запаса готовой продукции на конец периода из табл. 1 (1.1), т.е. 4.2 = 4.1*1.1. Стоимость запаса готовой продукции – 4.2*1.3. Производство продукции рассчитывается таким образом, чтобы произведенной продукции хватило на реализацию и на формирование запаса готовой продукции (с учетом запаса продукции на конец предыдущего периода), т.е. 4.4 (i) = 4.1 (i) + 4.2 (i) – 4.2 (i-1), где i - номер периода (запаса готовой продукции на начало 1 квартала нет).

Рассчитаем поступления от операционной деятельности (табл. 5).

Таблица 5

Поступления от операционной деятельности

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

5.1

Оплата по факту, грн

154000

369600

431200

400400

1355200

5.2

Погашение долга за прошлый квартал, грн

0

44000

105600

123200

272800

5.3

Погашение долга за позапрошлый квартал, грн

0

0

17600

41800

59400

5.4

Поступления от операционной деятельности, грн

154000

413600

554400

565400

1687400

Оплата по факту рассчитывается путем умножения количества продукции, реализованной на условиях оплаты по факту поставки (4.1 (i)*1.4, полученное значение округлить до целых), на цену продукции (1.3). Погашение долга за прошлый квартал рассчитывается путем умножения количества продукции, реализованной в прошлом квартале на условиях отсрочки платежа на 1 квартал (4.1 (i-1)*1.5, полученное значение округлить до целых), на цену продукции (1.3). Погашение долга за позапрошлый квартал рассчитывается путем умножения количества продукции, реализованной в позапрошлом квартале на условиях отсрочки платежа на 2 квартала (4.1 (i-2)*1.6, полученное значение округлить до целых), на цену продукции (1.3). Поступление от операционной деятельности: 5.1 + 5.2 + 5.3.

Рассчитаем план поступления и расхода материалов (табл. 6).

Таблица 6

Поступление и расход материалов (с НДС)

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

6.1

Расход материалов на производство продукции, грн.

71500

165100

184600

167700

588900

6.2

Запас материалов на конец периода, грн.

7150

16510

18460

16770

-

6.3

Приобретение материалов, грн.

78650

174460

186550

166010

605670

Расход материалов на производство продукции рассчитывается путем умножения количества произведенной продукции (4.4) на затраты материалов на единицу продукции (1.8), т.е. 6.1 = 4.4*1.8. Запас материалов на конец периода рассчитывается путем умножения расхода материалов на производство продукции этого периода (6.1) на норму запаса материалов на конец периода (1.2), т.е. 6.2 = 6.1*1.2. Приобретение материалов рассчитывается исходя из расхода материалов, необходимого запаса материалов на конец периода с учетом запаса материалов на конец предыдущего периода, т.е.
6.3 (
i) = 6.1 (i) + 6.2 (i) – 6.2 (i-1) (запаса материалов на начало 1 квартала нет).

Рассчитаем амортизационные отчисления (табл. 7).

Таблица 7

Амортизационные отчисления (с НДС)

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

7.1

Амортизация ОС группы 1, грн

1560,0

1528,8

1498,2

1468,3

6055,3

7.2

Балансовая стоимость ОС группы 1 на начало периода, грн

78000,0

76440,0

74911,2

73413,0

-

7.3

Амортизация ОС группы 2, грн

1000,0

900,0

810,0

729,0

3439,0

7.4

Балансовая стоимость ОС группы 2 на начало периода, грн

10000,0

9000,0

8100,0

7290,0

-

7.5

Амортизация ОС группы 3, грн

1740,0

1635,6

1537,5

1445,2

6358,3

7.6

Балансовая стоимость ОС группы 3 на начало периода, грн

29000,0

27260,0

25624,4

24086,9

-

7.7

Амортизация ОС группы 4, грн

3300,0

2805,0

2384,3

2026,6

10515,9

7.8

Балансовая стоимость ОС группы 4 на начало периода, грн

22000,0

18700,0

15895,0

13510,8

-

7.9

Амортизация, всего, грн

7600,0

6869,4

6229,9

5669,1

26368,4

Амортизационные отчисления по каждой группе основных средств (ОС) рассчитывается путем умножения балансовой стоимости группы ОС на начало периода на ставку амортизационных отчислений соответствующей группы, т.е. 7.1 = 7.2*1.12; 7.3 = 7.4*1.13; 7.5 = 7.6*1.14; 7.7 = 7.8*1.15. Балансовая стоимость группы ОС на начало периода рассчитывается как разница балансовой стоимости группы ОС на начало предыдущего периода и амортизационных отчислений предыдущего периода, т.е. 7.2 (i) = 7.2 (i-1) – 7.1 (i-1); 7.4 (i) = 7.4 (i-1) – 7.3 (i-1); 7.6 (i) = 7.6 (i-1) – 7.5 (i-1); 7.8 (i) = 7.8 (i-1) – 7.7 (i-1). Балансовая стоимость группы ОС на начало 1 квартала равна инвестициям в эту группу основных средств, т.е. 7.2 (1) = 2.2; 7.4 (1) = 2.3; 7.6 (1) = 2.4; 7.8 (1)  2.5.

Рассчитаем плановый отчет о прибылях-убытках по проекту (табл. 8).

Таблица 8

Плановый отчет о прибылях-убытках

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

8.1

Валовый доход

220000

528000

616000

572000

1936000

8.2

НДС

36666,7

88000,0

102666,7

95333,3

322666,7

8.3

Чистый доход

183333,3

440000

513333,3

476666,7

1613333

8.4

Себестоимость произведенной продукции, всего, в т.ч.

91438,2

211139,2

236076,9

214464,2

753118,5

8.5

Прямые затраты на материалы (без НДС)

59583,3

137583,3

153833,3

139750,0

490750

8.6

Прямая заработная плата

23100

53340

59640

54180

190260

8.7

Начисления на заработную плату

8754,9

20215,9

22603,6

20534,2

72108,5

8.8

Валовая прибыль

91895,1

228860,8

277256,4

262202,4

860214,8

8.9

Суммарные постоянные затраты, всего, в т.ч.

7083,3

6416,7

6000

5833,3

25333,3

8.10

Общепроизводственные затраты  (без НДС)

1666,7

3750,0

3750,0

3750,0

12916,7

8.11

Административные затраты (без НДС)

1250,0

1666,7

1666,7

1666,7

6250

8.12

Затраты сбыт (без НДС)

4166,7

1000,0

583,3

416,7

6166,7

8.13

Амортизация (без НДС)

6333,3

5724,5

5191,6

4724,2

21973,7

8.14

Прибыль от операционной деятельности

78478,4

216719,6

266064,8

251644,9

812907,8

8.15

Проценты по кредитам

550

550

0

0

1100

8.16

Изменение запасов материалов и готовой продукции, всего, в т.ч.

24291,7

33466,7

8958,3

-5075

-

8.17

Изменение запасов материалов (без НДС)

5958,3

7800

1625

-1408,3

-

8.18

Изменение запасов готовой продукции (без НДС)

18333,3

25666,7

7333,3

-3666,7

-

8.19

Безнадежные долги (без НДС)

3666,7

9166,7

11000,0

9166,7

33000

8.20

Погашение затрат будущих периодов (без НДС)

2291,7

2291,7

2291,7

2291,7

9166,7

8.21

Налогооблагаемая прибыль

96261,8

238178,0

261731,5

235111,5

831282,8

8.22

Налог на прибыль

24065,4

59544,5

65432,9

58777,9

207820,7

8.23

Чистая прибыль

72196,3

178633,5

196298,6

176333,7

623462,1

Расчеты в табл. 8 и табл. 9 ведем параллельно по кварталам, т.е. сначала рассчитываем все значения для первого квартала, затем для второго и т.д.

Валовый доход рассчитывается как произведение прогноза реализации продукции в натуральных единицах (4.1) на цену продукции (1.3). НДС: 8.1*1.10 / (100% + 1.10), т.е. в случае если ставка НДС равна 20%, НДС составляет шестую часть валового дохода (20% / 120%). Чистый доход: 8.1 – 8.2. Себестоимость произведенной продукции состоит из прямых затрат на материалы, прямой заработной платы и начислений на заработную плату, т.е.8.4 = 8.5 + 8.6 + 8.7. Прямые затраты на материалы равны расходу материалов на производство продукции за минусом НДС, т.е. (6.1)*5/6. Прямая заработная плата равна произведению объема производства продукции (4.4) на сдельную ЗП на единицу продукции (1.9). Начисления на заработную плату рассчитываются как произведение прямой заработной платы (8.6) на ставку начислений на ЗП (1.11). Валовая прибыль: 8.3 – 8.4. Суммарные постоянные затраты состоят из общепроизводственных затрат, административных затрат и затрат сбыт, т.е. 8.9 = 8.10 + 8.11 + 8.12. Компоненты суммарных постоянных затрат берем из табл. 2 (за минусом НДС), т.е. 8.10 = =2.8*5/6; 8.11 = 2.9*5/6; 8.12 = 2.10*5/6. Амортизацию берем из табл. 7 (за минусом НДС), т.е. 8.13 = 7.9*5/6. Прибыль от операционной деятельности: 8.8 – 8.9 –8.13. Проценты по кредитам берем из табл. 9, т.е. 8.15 = 9.13. До того как будет рассчитана потребность в кредитах, принимаем проценты по кредитам равными нулю для первого периода и на уровне значения предыдущего периода для последующих. В дальнейшем, после пересчета потребности в кредитах, сумму процентов по кредитам необходимо скорректировать. Изменение запасов материалов и готовой продукции: 8.17 + 8.18. Изменение запасов материалов (без НДС): 8.17 (i) = 6.2 (i) *5/6 – 6.2 (i-1) *5/6. Изменение запасов готовой продукции (без НДС): 8.18 (i) = 4.3 (i) *5/6 – 4.3 (i-1) *5/6. Резерв безнадежных долгов (без НДС) рассчитывается путем умножения количества продукции, за которую не производится оплата (4.1 (i)*1.7, полученное значение округлить до целых), на цену продукции (без НДС) – (1.3)*5/6. Погашение затрат будущих периодов (без НДС) производится равномерно в течение года, т.е. 8.20 (i) = (2.6 (1) / 4)*5/6. Налогооблагаемая прибыль: 8.14 – 8.15 + 8.16 –8.19 – 8.20. Налог на прибыль: 8.21*1.16. Чистая прибыль: 8.21 –8.22.

Рассчитаем плановый отчет о движении наличности (табл. 9).

Таблица 9

Плановый отчет о движении наличности (Cash-flow)

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

9.1

Поступления от операционной деятельности

154000

413600

554400

565400

9.2

Приобретение материалов

78650

174460

186550

166010

9.3

Прямая заработная плата

23100

53340

59640

54180

9.4

Суммарные постоянные затраты

7083,3

6416,7

6000

5833,3

9.5

Налоги

53473,1

136011,0

157114,8

144601,7

9.6

Кэш-фло от операционной деятельности

-8306,5

43372,3

145095,2

194775,0

9.7

Приобретение активов

139000

0

0

0

9.8

Затраты будущих периодов

11000

0

0

0

9.9

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-150000

0

0

0

9.10

Собственные средства

150000

0

0

0

9.11

Кредиты банков

11000

0

0

0

9.12

Погашение кредитов

0

11000

0

0

9.13

Проценты по кредитам

550

550

0

0

9.14

Кэш-фло от финансовой деятельности

160450

-11550

0

0

9.15

Баланс наличности на начало периода

0

2143,5

33965,9

179061,1

9.16

Баланс наличности на конец периода

2143,5

33965,9

179061,1

373836,1

Поступления от операционной деятельности – 5.4. Приобретение материалов – 6.3. Прямая заработная плата – 8.6. Суммарные постоянные затраты – 8.9. Налоги – сумма НДС (8.2), начислений на заработную плату (8.7) и налога на прибыль (8.22), за минусом возврата НДС в составе приобретения материалов  (9.2/6), суммарных постоянных затрат (9.4/6), амортизации (7.9/6) и погашения затрат будущих периодов (8.20*1.10). Кэш-фло от операционной деятельности: 9.1 – 9.2 – 9.3 – 9.4 – 9.5. Приобретение активов: 2.2 +2.3 + 2.4 + 2.5. Затраты будущих периодов – 2.6. Кэш-фло от инвестиционной деятельности: 9.7 – 9.8. Собственные средства: 9.10 (1) = 1.17. До расчета потребности в кредитах принимаем кредиты банков (9.11) равными нулю. До расчета погашения кредитов принимаем погашение кредитов (9.12) равными нулю. Проценты по кредитам рассчитываются как произведение оставшейся суммы долга по кредитам (сумма всех взятых к текущему периоду кредитов за минусом погашения кредитов без учета погашения текущего периода) на квартальную стоимость кредита (1.18 / 4). Кэш-фло от финансовой деятельности: 9.10 + 9.11 – 9.12 – 9.13. Баланс наличности на начало периода равен балансу наличности на конец предыдущего периода (для первого квартала равен нулю). Баланс наличности на конец периода равен балансу наличности на начало периода плюс кеш-фло от всех видов деятельности (с учетом знака), т.е. 9.16 = 9.15 + 9.6 + 9.9 + 9.14.

Расчет потребности в кредите производится следующим образом. Сначала предполагаем, что в данном периоде кредит не нужен (9.11 (i) = 0) и рассчитываем баланс наличности на конец периода. Если он меньше чем 2000 грн. (300 грн.), то берем в этом периоде кредит в таком размере, чтобы баланс наличности на конец периода был больше чем 2000 грн. После этого пересчитываем проценты по кредитам, корректируем значение процентов в табл. 8 (8.15), пересчитываем чистую прибыль, корректируем сумму налогов в табл. 9 (9.5) с учетом изменившейся суммы налога на прибыль, пересчитываем кэш-фло от операционной деятельности, кэш-фло от финансовой деятельности и баланс наличности на конец периода. Как уже говорилось, баланс наличности на конец периода должен быть больше 2000 грн. Если данное условие не соблюдается, то необходимо увеличить сумму кредита и повторить все расчеты. Только в случае соблюдения условия можно переходить к расчетам значений для следующего периода в табл. 8 и 9.

Сумма погашения кредита для данного периода рассчитывается следующим образом. Сначала предполагаем, что в данном периоде погашения кредитов нет и рассчитываем баланс наличности на конец периода. Если он больше чем 2000 грн., то предусматриваем такую сумму погашения кредита, чтобы баланс наличности на конец периода был не меньше чем 2000 грн. Поскольку сумма погашения кредита не влияет на величину процентов по кредитам данного периода (погашение кредита происходит в конце периода), то пересчитывать необходимо только кэш-фло от финансовой деятельности и баланс наличности на конец периода.

Рассчитаем показатели эффективности проекта (табл. 10).

Таблица 10

Показатели эффективности проекта

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

10.1

Чистый денежный поток (ЧДП)

-158856,5

42822,3

145095,2

194775,0

10.2

Дисконтированый ЧДП

-156124,3

41362,0

137736,8

181717,0

10.3

ЧДП наростающим итогом

-158856,5

-116034,1

29061,1

223836,1

10.4

NPV

204691,4

10.5

Период окупаемости, кв.

2,8

Чистый денежный поток (ЧДП): 9.6 + 9.9 – 9.13. Дисконтированый ЧДП рассчитывается путем умножения ЧДП данного периода на дисконтный множитель этого периода. Дисконтный множитель рассчитывается следующим образом: 1 / (1+ 1.19 / 4)i, где i – номер периода. ЧДП нарастающим итогом: 10.3 (i-1) + 10.1 (i). Чистая приведенная (настоящая) стоимость (NPV) рассчитывается как сумма значений дисконтированого ЧДП по всем периодам.

Период окупаемости проекта рассчитывается следующим образом. В строке "ЧДП нарастающим итогом" находим последнее отрицательное значение. Номер периода, в котором находится это значение будет целым числом периода окупаемости. Дробное число периода окупаемости рассчитывается как модуль отношения этого последнего отрицательного значения на ЧДП  следующего периода. В нашем примере последнее отрицательное значение (-116034,1) находится во втором квартале. Дробное число периода окупаемости: =0,8. таким образом, период окупаемости равен 2,8 квартала.


Решение заносим в таблицы

Таблица 2

Индивидуальные значения исходных данных

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2.1

Инвестиции, всего, грн., в т.ч.

2.2

Основные средства группы 1, грн.

2.3

Основные средства группы 2, грн.

2.4

Основные средства группы 3, грн.

2.5

Основные средства группы 4, грн.

2.6

Затраты будущих периодов, грн.

2.7

Прогноз реализации продукции, ед.

2.8

Общепроизводственные затраты, грн

2.9

Административные затраты, грн.

2.10

Затраты сбыт, грн.

Таблица 4

План производства и реализации продукции

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

4.1

Прогноз реализации продукции, ед

4.2

Необходимый запас продукции на конец периода, ед

4.3

Стоимость запаса готовой продукции, грн

4.4

Производство продукции, ед

Таблица 5

Поступления от операционной деятельности

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

5.1

Оплата по факту, грн

5.2

Погашение долга за прошлый квартал, грн

5.3

Погашение долга за позапрошлый квартал, грн

5.4

Поступления от операционной деятельности, грн

Таблица 6

Поступление и расход материалов (с НДС)

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

6.1

Расход материалов на производство продукции, грн.

6.2

Запас материалов на конец периода, грн.

6.3

Приобретение материалов, грн.


Таблица 7

Амортизационные отчисления (с НДС)

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

7.1

Амортизация ОС группы 1, грн

7.2

Балансовая стоимость ОС группы 1 на начало периода, грн

7.3

Амортизация ОС группы 2, грн

7.4

Балансовая стоимость ОС группы 2 на начало периода, грн

7.5

Амортизация ОС группы 3, грн

7.6

Балансовая стоимость ОС группы 3 на начало периода, грн

7.7

Амортизация ОС группы 4, грн

7.8

Балансовая стоимость ОС группы 4 на начало периода, грн

7.9

Амортизация, всего, грн

Таблица 8

Плановый отчет о прибылях-убытках

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

8.1

Валовый доход

8.2

НДС

8.3

Чистый доход

8.4

Себестоимость произведенной продукции, всего, в т.ч.

8.5

Прямые затраты на материалы (без НДС)

8.6

Прямая заработная плата

8.7

Начисления на заработную плату

8.8

Валовая прибыль

8.9

Суммарные постоянные затраты, всего, в т.ч.

8.10

Общепроизводственные затраты  (без НДС)

8.11

Административные затраты (без НДС)

8.12

Затраты сбыт (без НДС)

8.13

Амортизация (без НДС)

8.14

Прибыль от операционной деятельности

8.15

Проценты по кредитам

8.16

Изменение запасов материалов и готовой продукции, всего, в т.ч.

8.17

Изменение запасов материалов (без НДС)

8.18

Изменение запасов готовой продукции (без НДС)

8.19

Безнадежные долги (без НДС)

8.20

Погашение затрат будущих периодов (без НДС)

8.21

Налогооблагаемая прибыль

8.22

Налог на прибыль

8.23

Чистая прибыль


Таблица 9

Плановый отчет о движении наличности (Cash-flow)

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

9.1

Поступления от операционной деятельности

9.2

Приобретение материалов

9.3

Прямая заработная плата

9.4

Суммарные постоянные затраты

9.5

Налоги

9.6

Кэш-фло от операционной деятельности

9.7

Приобретение активов

9.8

Затраты будущих периодов

9.9

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

9.10

Собственные средства

9.11

Кредиты банков

9.12

Погашение кредитов

9.13

Проценты по кредитам

9.14

Кэш-фло от финансовой деятельности

9.15

Баланс наличности на начало периода

9.16

Баланс наличности на конец периода

Таблица 10

Показатели эффективности проекта

№ п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

10.1

Чистый денежный поток (ЧДП)

10.2

Дисконтированый ЧДП

10.3

ЧДП наростающим итогом

10.4

NPV

10.5

Период окупаемости, кв. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

76905. Седалищный нерв, его ветви. Иннервация кожи нижней конечности 182.03 KB
  Иннервация кожи нижней конечности. Седалищный нерв самый крупный и длинный в человеческом теле является смешанным нервом содержащим чувствительные двигательные и вегетативные волокна. Они происходят из передних ветвей IV V поясничных и первых трех крестцовых спинномозговых нервов.
76906. Черепные нервы. I, II пары черепных нервов. Проводящий путь зрительного анализатора 181.6 KB
  Они составляют проводниковую часть обонятельного и зрительного анализаторов. Оба имеют общее происхождение, т.к. развиваются как производные переднего мозгового пузыря, его нижней стенки. Оба несут восходящие (чувствительные) нервные волокна, соединяющие рецепторные поля анализаторов с подкорковыми центрами обоняния и зрения и, таким образом, входят в сенсорную систему.
76907. Глазодвигательный, блоковый, отводящий нервы 181.24 KB
  Глазодвигательный блоковый и отводящий нервы связаны в одну группу по причинам: единого происхождения и развития обусловленного передними головными миотомами из которых возникают мышцы глазного яблока; схожим строением волокон которые имеют нисходящее направление и по функции являются двигательными; общностью иннервации глазных мышц. Корешки нерва выходят на основании головного мозга в межножковой ямке по медиальной поверхности ножек мозга где для них имеется борозда. Ресничный узел лежит на латеральной полуокружности влагалища...
76908. Тройничный нерв. V пара черепных нервов, ее ветви, топография и области иннервации 185.93 KB
  V пара тройничные нервы правый и левый смешанные: чувствительные двигательные вегетативные. Нервы развиваются вместе с производными первой висцеральной дуги челюстями и жевательными мышцами кожей лица слизистой полости носа и рта. Ствол тройничного нерва возникает при объединении чувствительного и двигательного корешков на выходе из мозга.
76909. Лицевой нерв, его топография, ветви и области иннервации 181.44 KB
  VII пара включает два нерва лицевой и промежуточный смешанные нервы двигательные парасимпатические и чувствительные. Промежуточный нерв нередко обозначают как XIII пару и тогда в VII паре остается только лицевой двигательный нерв. Нерв выходит из мозга в поперечной борозде между мостом и продолговатым мозгом латерально от оливы направляясь по задней черепной яме к внутреннему слуховому проходу куда вступает вместе с VIII парой.
76910. Преддверно-улитковый нерв. VIII пара черепных нервов и топография ее ядер. Проводящие пути органов слуха и равновесия 183.89 KB
  Преддверная и улитковая части VIII пары объединяются во внутреннем слуховом проходе и направляются через заднюю черепную яму к мозговому стволу к его поперечной борозде между мостом и продолговатым мозгом где латеральнее лицевого и промежуточного нервов входят во внутрь моста и заканчиваются синапсами на ядрах вестибулярного поля моста. Вестибулярное поле находится в латеральных углах ромбовидной ямки на него проецируются два улитковых и четыре вестибулярных ядра залегающих в вентролатеральных отделах моста. Улитковые ядра: переднее и...
76911. Языкоглоточный нерв. IX пара черепных нервов, их ядра, топография и области иннервации 180.17 KB
  IX пара языкоглоточные нервы смешанные развиваются из заднего мозгового пузыря. Корешки нерва 45 выходят позади оливы продолговатого мозга и сливаются в короткий ствол. Чувствительные узлы нерва: верхний в яремном отверстии нижний в области каменистой ямки височной кости содержат псевдоуниполярные нейроны центральные отростки которых формируют чувствительный корешок нерва.
76912. Блуждающий нерв, его ядра, их топография; ветви и области иннервации 181.14 KB
  Краниальная часть нерва отдает ветви: менингиальную веточку для твердой мозговой оболочки в задней черепной яме; ушную ветвь которая через сосцевидный каналец и барабаннососцевидную щель подходит к коже наружного слухового прохода и ушной раковине. Ветви шейной части: глоточные к глоточному сплетению и через него к слизистой мышцамконстрикторам глотки мышцам мягкого неба кроме напряжителя из тройничного нерва шейные верхние сердечные ветви к сердечным сплетениям гортанные верхние нервы к перстнещитовидной мышце наружная...
76913. Прибавочный и подъязычный нервы 181.56 KB
  Обе пары XI XII по выходе из черепа идут между внутренней яремной веной и внутренней сонной артерией и ложатся под заднее брюшко двубрюшной мышцы. Из черепа ствол нерва выходит через яремное отверстие вместе с IX X парами и внутренней яремной веной занимая при этом латеральное положение. Внутренняя веточка для соединения с блуждающим нервом; наружная ветвь для трапециевидной и грудиноключичнососцевидной мышц; Наружная ветвь проходит между внутренней яремной веной и внутренней сонной артерией а затем уходит под заднее брюшко...