42717

Электронные таблицы. Построение диаграмм

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Горизонтальная ось X ось категорий вертикальная ось Y ось значений. Горизонтальная ось X ось значений вертикальная ось Y ось категорий. они отображают зависимость данных ось Y от величины которая меняется с постоянным шагом ось Х.

Русский

2013-10-30

237 KB

18 чел.

Лабораторная работа №6 Электронные таблицы

Построение диаграмм

Теория

Диаграммы используют для эффективного и наглядного представления данных, несущих различную смысловую нагрузку.

Выбирая тип диаграммы следует учитывать:

Гистограммы

Используются для анализа изменений различных показателей с течением времени. Столбцы обозначают величины конкретных показателей в определенный момент времени.

Горизонтальная ось X – ось категорий, вертикальная ось Y – ось значений.

Линейчатые диаграммы

Используют при сопоставлении значений различных показателей в определенный момент времени. Они не используются для представления каких-либо величин во времени.

Горизонтальная ось X – ось значений, вертикальная ось Y – ось категорий.

Графики

Используются для демонстрации тенденций изменения какого-либо показателя с течением времени. \они отображают зависимость данных (ось Y) от величины, которая меняется с постоянным шагом (ось Х).

Диаграммы с областями

Тип данных тот же, что и у графиков. Но позволяет прослеживать непрерывное изменение суммы значений всех рядов данных и вклад каждого ряда в эту сумму. Например, изменение объема поставок товара с течением времени.

Круговые диаграммы

Используются в докладах и презентациях, когда требуется получить только общее представление об изучаемом объекте. Они показывают соотношение частей, которые в сумме составляют 100% (например, отображение вклада в общую сумму каждого источника доходов в процентах.)

Кольцевая диаграмма

Тип данных тот же, что и в круговой. Но позволяет отследить несколько рядов данных. Например, объемы производства по кварталам за 2007 и 2008 год.

Точечные диаграммы

Удобны для представления научных и технических результатов. Отображают зависимость данных (Y) от величины, которая меняется с произвольным непостоянным шагом.

Задание 1. Построение графика

Постройте график функции y=x*sin(x). Задайте изменение X от -1 до 1 с шагом 0,05

Задание 2. Построение 2х графиков

На одной плоскости постройте графики функций Y=X2 и Y=(X-1)2+1

Задание 3. Графический способ решения уравнений

Решить графически линейное уравнение вида A*X+B=0. Обеспечить ввод различных значений коэффициентов А и В.

Задание 4. Графический способ представления данных

Поквартальные объемы продаж

 

1

2

3

4

год

Toyotta

12

14

16

30

 

Lada 2111

15

17

20

21

 

BMW

18

20

26

42

 

Для приведенной выше таблицы:

!!! Правильно выберите тип диаграммы (см. теорию в начале лабораторной работы)

1. Постройте диаграмму, отражающую объемы продаж автомобилей за 1 - 4 квартал

2.  Постройте диаграмму, отражающую вклад каждой из марок автомобилей в годовой объем продаж

3. Сравните объемы продаж за 1 и 4 квартал

4. Отразите динамику роста продаж по карталам для автомобиля Lada

5. Отредактируйте построенную диаграмму: замените Lada на BMV, Цвет графика выберите ярко красный, фон и рамку для области построения - прозрачные.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64391. Екологічна оцінка якості води поверхневих джерел для удосконалення технології водопідготовки 215 KB
  Аграрний сектор економіки України належить до найводоємніших галузей народного господарства – щороку використовує близько 35 % води від загального об’єму споживання.
64392. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ТА АГРОХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ТИПОВОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ ЗА МІНІМІЗАЦІЇ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ І БІОЛОГІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА 363 KB
  Інтенсивне використання ґрунтового покриву особливо чорноземів супроводжується зниженням запасів гумусу погіршенням воднофізичних фізикохімічних і біологічних властивостей ґрунту що негативно позначається на продуктивності сільськогосподарських культур.
64393. ДИФРАКЦІЯ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ДИПОЛЯ НА ЕКРАНАХ СКЛАДНОЇ ФОРМИ 564.5 KB
  Для забезпечення спрямованого випромінювання в метровому дециметровому й сантиметровому діапазонах електромагнітних хвиль ЕМХ застосовують ВС у вигляді дротової антени з металевими плоскими прямокутними й кутковими екранами різної конфігурації розміри...
64394. РОЗТАШУВАННЯ ЗУПИНОЧНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ 335.5 KB
  У транспортному обслуговуванні населення найкрупніших міст домінуюче положення займає (і буде займати на віддалену перспективу) міський пасажирський транспорт (МПТ). Функціонування сучасного міста неможливо уявити без розвиненої системи міського пасажирського транспорту...
64395. ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ Й УДОБРЕННЯ НА РОДЮЧІСТЬ ЧОРНОЗЕМУ ЗВИЧАЙНОГО ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ СІВОЗМІНИ В ПІВНІЧНОМУ СТЕПУ 320.5 KB
  Одним з таких напрямів є вдосконалення технологічних процесів зокрема шляхом опрацювання енергозберігаючих грунтозахисних систем обробітку ґрунту ощадливого залучення в біологічний кругообіг біогенних елементів промислового походження...
64396. АСОЦІАТИВНІ ІНВАЗІЇ СВИНЕЙ В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ І СТЕПУ УКРАЇНИ 475.57 KB
  Повідомлення у вітчизняній та зарубіжній літературі вказують на те що найбільшого поширення зпоміж паразитарних захворювань свиней набули шлунковокишкові нематодози аскароз трихуроз езофагостомоз кишкові протозоози еймеріози ізоспороз...
64397. ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 324 KB
  Це обумовлено неспецифічністю симптомів ураження ПЗ відсутністю простих достовірних діагностичних методів що дозволяють виявляти такі ураження складністю комплексної терапії цих хворих.
64398. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УДОСКОНАЛЕННІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА В ОПТИМІЗАЦІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 464 KB
  На сьогоднішній день оцінка стану органів та тканин порожнини рота що досліджуються досить часто носить субєктивний характер та значною мірою залежить від досвіду знань і професійних особливостей лікаря-стоматолога.
64399. Керамограніт на основі кварц-польовошпатової сировини Приазовського кристалічного масиву 248.5 KB
  Метою дисертаційної роботи є розробка складів мас і опрацювання технології керамограніту на основі системного визначення вітчизняної кварцпольовошпатової сировини Приазовського кристалічного масиву.