43060

МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Книга

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

5 Методичні вказівки з виконання курсової роботи в межах курсу Менеджмент професійної діяльності для студентів спеціальностей напрямку підготовки 8. В процесі виконання курсової роботи керівником проектування здійснюються індивідуальні і групові консультації. Методичні вказівки З виконаннЯ курсової роботи 4.

Украинкский

2013-11-01

197.5 KB

2 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Прийняття рішень по функціонуванню операційної

системи на підприємстві

Методичні вказівки з виконання

курсової роботи в межах курсу

«МЕНЕДЖМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

для студентів спеціальностей напрямку підготовки 8.0101 «Педагогічна освіта»

денної форми навчання

Затверджено

методичною Радою

Української інженерно-

педагогічної академії

протокол № __

від __ _________ 200__ р.

Харків 2011 р.


УДК 65.012.32 (075.5)

Методичні вказівки з виконання курсової роботи в межах курсу «Менеджмент професійної діяльності» для студентів спеціальностей напрямку підготовки 8.0101 «Педагогічна освіта» денної форми навчання / Упоряд. Гусаров О.О., Дуднєва Ю.Е., Лукінов О.В. – Харків: УІПА, 2011. – 20 с.

Анотація. Пропонований навчальний матеріал підготовлений для використовування під час написання курсової роботи студентами денної форми навчання в межах курсу «Менеджмент професійної діяльності» з метою засвоєння методів прийняття рішень та реалізації загальних управлінських функцій.

Відповідальний випусковий: Гусаров О.О.

Рецензент: к.е.н., доц. Кірян О.І.

© Гусаров О.О.,

   Дуднєва Ю.Е.,

   Лукінов О.В., 2011

© УІПА

1. Мета і задачі курсової роботи

Курсова робота з теми «Прийняття рішень по функціюванню операційної системи на підприємстві» має метою закріплення теоретичних знань студентів по дисципліні «Менеджмент професійної діяльності».

Для цього при виконанні курсової роботи розв’язуються задачі практичного використання принципів процесного, системного, ситуаційного підходів до управління, реалізації загальних управлінських функцій: планування, організації, мотивації і контролю.

Базою для розв’язання задач виступають різноманітні моделі і методи прийняття рішень: прогнозування, сіткове моделювання, багатоваріантність розрахунків, теорія ймовірностей і математична статистика, імітаційне моделювання та інші.

2. Організація курсового проектування

Курсова робота виконується після вивчення переліку загальних управлінських функцій, їх взаємозв’язку, питань прийняття рішень в менеджменті, моделей і методів прийняття рішень.

В процесі виконання курсової роботи керівником проектування здійснюються індивідуальні і групові консультації. По курсовій роботі передбачений диференційний залік.

Курсова робота виконується студентом на базі індивідуального завдання вихідних даних, зразок якого приведений у додатку 14. Номера варіантів вихідних даних розподіляються керівником курсової роботи.

3. Зміст курсової роботи

Курсова робота містить наступні розділи:

Вступ.

Формування варіанту вихідних даних для прийняття управлінських рішень.

Формування варіанту управлінського рішення.

Аналіз варіантів управлінських рішень і вибір найбільш сприйнятливого варіанту.

Висновки.

Матеріали з розділів подаються в формі розрахунково-пояснювальної записки обсягом 20 – 25 сторінок.

4. Методичні вказівки З виконаннЯ курсової

роботи

4.1. Вказівки з виконання розділу «Вступ»

У вступі студенти мають дати розгорнуту характеристику загальним перевагам практичного використання моделей і методів прийняття управлінських рішень, склад яких приведений у додатку 1.

Також треба привести більш поширений опис одного з цих методів або моделей, що був виділений керівником курсового проектування в пункті 1 індивідуального завдання.

4.2. Вказівки з виконання розділу «Формування варіанту вихідних даних для прийняття рішень» курсової роботи

У додатку 2 вказаний перелік варіантів сітьового графіка виконання комплексу заходів, що далі будемо називати замовленням. Кожне з ребер сітьового графіка є відображенням одної з робіт (заходів, деталей, комплектів), а вузли сітки – моменти початку і закінчення відповідної роботи. Виконання робіт можливо починати, коли вже виконані всі роботи, що є вхідними до моменту її початку. По кожній роботі приведені біля відповідного ребра сітки час виконання, обсяг використаного ресурсу робочої сили. Час виконання задається в добах, обсяг ресурсу в людино-годинах.

Під назвою «Ситуація 1» на базі індивідуального завданого переліку 4-х замовлень (пункт 2 індивідуального завдання), 5-ти пріоритетних правил (пункт 3 індивідуального завдання) і вагових коефіцієнтів (пункт 4 індивідуального завдання) треба прийняти рішення про ступінь вагомості для підприємства виконання кожного з замовлень на базі розрахунку величини сумарного пріоритету за наступною формулою:

,

де  – величини часткових пріоритетів;

, i =

Нижчеприведені формули, за якими розраховуються усі часткові пріоритети:

;

;

;

;

;

;

,

де  – час виконання замовлення в добах, що розраховується як сума часів виконання робіт, що відповідають критичної путі;

 – число робіт, що входять до замовлення;

 – загальний обсяг ресурсу в людино-годинах, що потрібен для виконання всього замовлення, і є сумою обсягів ресурсів всіх складових для замовлення робіт;

– час в добах, що залишився до передачі замовлення замовнику (директивний час виконання замовлення).

У додатку 5 вказані варіанти моментів часу (в номерах діб даного місяця) виконання підготовчих робіт підрозділами підприємства, необхідних для виконання замовлення:

Т1 – час виконання робіт підрозділами технічної підготовки;

Т2 – час виконання робіт підрозділом матеріально-технічного забезпечення;

Т3 – час виконання робіт кадровим підрозділом;

Т4 – час виконання робіт фінансовим підрозділом .

Під назвою «Ситуація 2» на базі індивідуально завданих замовлень з додатку 2 і переліку часів з додатку 5 (пункт 5 індивідуального завдання) треба прийняти рішення о можливості виконання замовлення в директивний час (як і вище DIR =30, тобто замовлення повинне бути виконано до останньої доби місяця). Рішення має бути прийнятим на базі співвідношення раннього часу початку виконання замовлення TR, і пізнього часу виконання замовлення ТR, що обчислюються за формулами:

ТР=DIR-dz;

TR=max Ti,

i=

dz – час виконання замовлення, обчислюваний, як і в ситуації 1.

Якщо виконується співвідношення TR>TP, то сформулюйте рекомендації відповідним підрозділам підприємства, з вини котрих може бути зірвано директивний час завершення замовлення, з координації часів виконання робіт, з метою своєчасного виконання замовлення.

У додатку 6 приведені варіанти статистичних даних про значення коефіцієнту витрат фонду деякого ресурсу {yi} за попередні п’ять періодів контролю.

При цьому X1=1, X2=2, X3=3, X4=4, X5=5 - відповідні номери періодів контролю.

Під назвою «Ситуація 3» на базі пункту 6 індивідуального завдання знайдіть співвідношення типу  за допомогою методу найменших квадратів, тобто виходячи з співвідношення

Треба прийняти рішення про прогнозне значення коефіцієнту витрат Y6 при X6 =6.

4.3. Вказівки з виконання розділу «Формування варіанту управлінського рішення» курсової роботи

Під назвою «Ситуація 4» на базі пункту 7 індивідуального завдання розглядається задача добового планування у виробничому підрозділі з позмінним графіком робіт, загальним фондом робочої сили (одна професія) F1 людино-годин, загальним фондом устаткування (одна група взаємозамінюючого устаткування) F2 нормо-годин виконується (виготовлюється) один тип робіт (заходів, замовлень), що потребує на одиницю робіт Х1 людино-годин робочої сили і Х2 нормо-годин устаткування.

Середні значення коефіцієнтів витрат фондів ресурсів К1; К2 відповідно.

При цих вихідних даних треба прийняти рішення про планове завдання на наступну добу – Qпл (кількість запланованих до виконання робіт). Планові фонди ресурсів не порушуючи загала розрахуйте за формулами:

F1пл = F1(1-K1),

F2пл = F2(1-K2),

а значення Qпл – за формулою

Qпл =min ,

де [X] – функція виділення цілої частини числа.

Під назвою «Ситуація 5» треба розглянути наступну ситуацію: при розрахованій у ситуації 4 плановій кількості робіт фактичні коефіцієнти витрат фондів ресурсів на цю ж добу виявились більшими і становлять відповідно для робочої сили К1 + 0,1; для устаткування К2 + 0,15.

Таким чином фактичні об’єми фондів ресурсів виявились іншими за планові.

За аналогом попередньої формули розрахуйте, яку кількість робіт Qф можна виконати при даних об’ємах ресурсів.

Якщо виконується нерівність Qф<Qпл прийміть рішення, яким переліком заходів регулюючого комплексу (комплексу, компенсуючого відхилення від плану заходів) і в якому обсязі можна компенсувати відставання у виконанні плану. Перелік заходів регулюючого комплексу приведений у додатку 9. Запропонуйте, коли це можливо, свій варіант розширення цього комплексу.

Прийміть рішення, яким чином можна підвищити ступінь мотивації робітників на участь у заходах по компенсуванню відставання у виконанні плану.

Також треба розглянути наступний варіант розвитку ситуації 4. Фактичні коефіцієнти витрат фондів ресурсів на цю ж добу виявились меншими і становлять відповідно для робочої сили К1 – 0,1 і для устаткування К2 – 0,15.

Таким чином фактичні об’єми фондів ресурсів виявились більшими за планові.

За аналогом формули розрахунку планової кількості робіт розрахуйте, яку кількість робіт Qф можна виконати при даних об’ємах ресурсів.

Якщо виконується нерівність Qф>Qпл прийміть рішення, яким чином керівник підрозділу повинний вести себе в даній ситуації, і які наслідки викличе та чи інша лінія поведінки керівника.

У «Ситуації 6» необхідно прийняти рішення щодо вибору варіанту виробничої програми у відповідності з наступними вихідними даними.

Підприємство випускає товар А. Відповідно до виробничих потужностей підприємство може виробити Х1, Х2, Х3, Х4 або Х5 одиниць товару за період. Маркетинговий аналіз ринкового середовища, зокрема, потреб споживачів, визначив можливість продажу протягом періоду У1, У2, У3 або У4 одиниць товару. 

Ціна однієї одиниці товару складає Ц грн., витрати на виробництво одиниці товару - В грн. Нереалізована продукція зберігається на складі. Оренда складу складає С грн. в розрахунку на 100 одиниць товару за період. Податки та інші додаткові витрати не враховуються.

Імовірність реалізації У1, У2, У3 або У4 одиниць товару відділом маркетингу підприємства оцінена як Р1, Р2, Р3 та Р4 відповідно.

Необхідно із застосуванням теорії статистичних ігор визначити, скільки одиниць товару А доцільно виробляти підприємству. Вихідні дані наведені у пункті 12 індивідуального завдання.

Для прийняття управлінського рішення щодо обсягу виробництва товару А необхідно скласти матрицю виграшів, елементами якої буде значення прибутку (збитку) при різних обсягах виробництва товару та всіх варіантах попиту.  

Для вибору оптимальної стратегії поведінки виробника товару А доцільно використати критерії Байєса, Вальда, Севіджа та Гурвіца (коефіцієнт песимізмуобирається студентом самостійно у діапазоні від 0 до 1).

Ризиком при стратегії  в умовах  називається різниця між виграшем, який міг би бути отриманий в оптимальному випадку, і виграшем, який буде отриманий насправді:

,                                                                                             

де  (максимальне значення в стовпці j), тобто виграш виробника А в оптимальному варіанті.

Критерій Байеса-Лапласа. Цей критерій ґрунтується на припущенні, що відомі ймовірності станів природи:

,                                                                        

Оптимальною вибирається та стратегія гравця А, для якої середнє значення чи математичне очікування виграшу перетворюється на максимум:

                     

                                                         

2) Максимінний критерій Вальда. Оптимальною вибирається та зі стратегій гравця А, за якої мінімальний виграш є максимальним:

  .                                                                            

Мінімаксний критерій Севіджа. Відповідно до цього критерію рекомендується вибирати ту стратегію, за якої величина ризику набуває найменшого значення в найбільш несприятливій ситуації:

.                                                                      

Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца. Цей критерій рекомендує в умовах невизначеності не керуватися ні крайнім песимізмом, ні крайнім оптимізмом, а брати щось середнє, і має вигляд:

,                              

де  - коефіцієнт, який вибирається із суб’єктивних міркувань: чим небезпечніше ситуація, тобто чим більше сторона А бажає “підстрахуватися”, тим ближче до одиниці слід вибрати . Таким чином  відображає міру песимізму особи, що приймає рішення, чи міру Ії ставлення до ризику.

4.4. Вказівки з виконання розділу «Аналіз варіантів управлінських рішень і вибір найбільш сприйнятливого варіанту»

У даному розділі вирішується задача багатоваріантності розрахунків добового плану виробничого підрозділу, вибору найбільш сприйнятливого варіанту плану з точки зору значень як планових показників, так і показників, що розраховуються за імітаційною моделлю виконання планового завдання. Задача приводиться у спрощеному (за обсягом даних) варіанті, але суть і послідовність дій витримані повністю і відповідають реальним при застосуванні на практиці методів імітаційного моделювання.

Загальний фонд ресурсу робочої сили за добу F1=100 людино-годин. Нормальний графік робіт – в одну зміну. У підрозділі виконується 2 типа робіт: А і В.

За добу можна виконати не більш 10 робіт типа А і 6 робіт типа В. Виконується з початку найбільш пріоритетний тип робіт, а на залишках ресурсів – менш пріоритетний.

При цьому, як і в ситуації 4 призначається до виконання тільки ціла кількість робіт.

Сумарний пріоритет типів робіт розраховується за чотирма пріоритетними правилами:

Максимальний об’єм використання ресурсу роботою.

Мінімальний об’єм використання ресурсу роботою.

Максимальний можливий прибуток від виконання роботи.

Мінімальний можливий прибуток від виконання роботи.

Розрахунок часткових і сумарних пріоритетів виконується за формулами, аналогічними до формул, приведених при розгляді ситуації 1.

Коефіцієнт витрат фонду ресурсу має випадкове значення, рівномірно розподілене на інтервалі, що задається в пункті 8 індивідуального завдання.

Кожна з робіт характеризується об’ємами використання ресурсу одиницею робіт ХА, ХВ людино-годин відповідно, об’ємами можливого прибутку від виконання одиниці робіт SA, SB грошових одиниць відповідно.

Для кожного студента об’єми XA, XB, SA, SB приведені у пункті 9 індивідуального завдання.

Під назвою «Ситуація 7» треба розрахувати варіант планового завдання при вагових коефіцієнтах пріоритетних правил з пункту 10 індивідуального завдання. Після цього треба провести 10 варіантів імітаційного моделювання можливого об’єму фактичного фонду ресурсу на заплановану добу, використовуючи 10 випадкових рівномірно розподілених на інтервалі (0,1) чисел, наведених у пункті 11 індивідуального завдання. У випадку, коли фактична кількість виконаних робіт буде меншою, ніж планова, різницю між фактичним фондом ресурсу та його необхідним для виконання планової кількості робіт фондом треба компенсувати призначенням робіт у надурочний час у обсязі, що не перевищує 5 людино-годин.

При цьому треба розрахувати значення таких показників:

 1.  Плановий прибуток.
 2.  Очікуваний прибуток (як середнє значення прибутку за 10-ма імітаційними реалізаціями).
 3.  Можливий обсяг використання робіт в надурочний час (як середнє значення за 10-ма імітаційними реалізаціями).

Під назвою «Ситуація 8» треба виконати майже ті самі дії, що в ситуації 7 за винятком таких пунктів:

 •  пріоритети не розраховуються;
 •  якщо в ситуації 7 більш пріоритетного були роботи типу А, то тепер вважається, що більш пріоритетні роботи типу В і навпаки, якщо більш пріоритетними були роботи типу В, то тепер вважається, що більш пріоритетні роботи типу А.

Далі треба виконати ті ж дії, що і в ситуації 7:

розрахувати планове завдання;

провести імітаційне моделювання;

розрахувати значення тих самих показників.

Під назвою «Ситуація 9» треба провести порівняльний аналіз двох варіантів планового завдання і прийняти рішення, який з варіантів (і чому) треба вибрати для використання в діяльності підрозділу.

4.5. Вказівки з виконання розділу «Висновки»

Формулюючи висновки, визначте елементи яких загальних функцій управління і які методи і моделі прийняття рішень були використані при розгляді кожної з дев’яти ситуацій курсової роботи.

4.6. Вказівки з оформлення курсової роботи

Розрахунково-пояснювальна записка виконується на листах паперу формату А4. Сторінки необхідно пронумерувати (у правому верхньому куті) і залишити місце на полях для зауважень рецензента. На початку пояснювальної записки треба привести зміст роботи з вказівкою сторінок по розділам.

Зразок оформлення титульного листа приведений у додатку 15. Оформлена відповідно з даними методичними вказівками робота здається на кафедру у встановленні учбовими графіками терміни. Після перевірки роботи рецензентом відбувається її захист.

 


ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі. Основи менеджменту. – Москва, “Діло”, 1992.

Б. М. Андрушків, О. Е. Кузьмін. Основи менеджменту. – Львів, “Світ”, 1995.

О. О. Гусаров, В. А. Забродський, Ю. В. Копейченко. Імітаційне моделювання в адаптивних системах планування. Деп. УкрНІІНТІ №1404 УК-Д83, 1984.

О. О. Гусаров. Перерозподіл однорідних пропорційно споживаючих ресурсів в системі оперативного регулювання ходи виробництва. Деп. УкрНІІНТІ №2426 Ук-Д87, 1987.

Т. Е. Березкіна, Д. Д. Вагутов, В. Р.Веснін та ін. Основи менеджменту. – М.: Вища шк., 2001.

В. І. Гончаренко, С. І. Кондрат’єва, Д. П. Копейкин. Основи менеджменту. – М.: Виддім “Дашков і К”, 2000.

О. А. Страхова, А. С. Зорін, В. В. Ісаєв та ін. Менеджмент. Практичні ситуації, ділові ігри, вправи. – СПб.: Пітер, 2000.

М. М. Максимцов, А. В. Ігнатьєва, Н. А. Коморов та ін. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ,2001.

В. І. Скуріхін, В. А. Забродський, Ю. В. Копейченко. Адаптивні системи управління машинобудівним виробництвом. – М., 1989.

Паглатюк В. С. Менеджмент. – Львів: ДБІ НБУ, 2001.

Гевко І.Б. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.; Кондор, 2005.


Додаток 1

Моделі і методи прийняття рішень

Теорія ігор.

Моделі теорії черг.

Моделі управління запасами.

Лінійне програмування.

Імітаційне моделювання.

Економічний аналіз.

Платіжна матриця.

Сіткове моделювання.

Прогнозування.


Додаток 2

Варіанти сітьового графіка виконання замовлень

Додаток 3

Приоритетні правила

Р1: Близькість до директивних часів

Р2: Максимальний час виконання заказу.

Р3: Мінімальний час виконання заказу.

Р4: Максимальна кількість складаючих робіт.

Р5: Мінімальна кількість складаючих робіт.

Р6: Максимальний загальний обсяг використання ресурсу заказом

Р7: Мінімальний загальний обсяг використання ресурсу заказом.

Додаток 4

Варіанти вагових коефіцієнтів приоритетних правил

V1=3,   V2=1,   V3=2,   V4=1,   V5=3

V1=2,   V2=2,   V3=1,   V4=3,   V5=2

V1=2,   V2=3,   V3=2,   V4=2,   V5=1

V1=3,   V2=2,   V3=2,   V4=1,   V5=2

V1=1,   V2=2,   V3=2,   V4=3,   V5=2

Додаток 5

Варіанти часів виконання робіт підрозділами підприємства про підготовці виконання замовлення

T1=5,    T2=13,   T3=15,   T4=5

T1=10,   T2=15,   T3=3,   T4=6

T1=2,    T2=7,   T3=15,   T4=7

T1=15,   T2=8,   T3=7,   T4=6

T1=7,    T2=15,   T3=6,   T4=5


Додаток 6

Варіанти статистичних даних параметра У

У1=0,08;  У2=0,09;  У3=0,09;  У4=0,1;  У5=0,1.

У1=0,1;  У2=0,09;  У3=0,09;  У4=0,08;  У5=0,1.

У1=0,09;  У2=0,09;  У3=0,08;  У4=0,1;  У5=0,11.

У1=0,05;  У2=0,06;  У3=0,06;  У4=0,07;  У5=0,07.

У1=0,1;  У2=0,11;  У3=0,09;  У4=0,09;  У5=0,08.

У1=0,09;  У2=0,07;  У3=0,09;  У4=0,09;  У5=0,1.

У1=0,1;  У2=0,12;  У3=0,1;  У4=0,09;  У5=0,07.

У1=0,09;  У2=0,08;  У3=0,09;  У4=0,08;  У5=0,1.

У1=0,05;  У2=0,06;  У3=0,06;  У4=0,07;  У5=0,07.

У1=0,05;  У2=0,06;  У3=0,07;  У4=0,08;  У5=0,09.

У1=0,07;  У2=0,06;  У3=0,08;  У4=0,09;  У5=0,1.

У1=0,08;  У2=0,08;  У3=0,07;  У4=0,07; У5=0,06.

У1=0,05;  У2=0,05;  У3=0,04;  У4=0,03;  У5=0,03.

У1=0,1;  У2=0,11;  У3=0,11;  У4=0,1;  У5=0,09

Додаток 7

Варіанти обсягів фондів ресурсів для ситуації 4

F1=100;  F2=80;

F1=200;  F2=160;

F1=150;  F2=120;

F1=250;  F2=200;

Додаток 8

Варіанти середніх значень коефіцієнтів витрат фондів ресурсів для ситуації 4.

К12=0,2.

К12=0,25.

К12=0,30.

К12=0,35.


Додаток 9

Заходи регулюючого комплексу

Робота у надурочний час.

Робота у в неурочну зміну

Робота у вихідні дні.

Повернення раніш зароблених відгулів.

Використання раніш наданих відгулів.

Проведення технічного обслуговування устаткування.

Додаток 10

Варіанти інтервалів розподілення величини

1.(0;0,1).  2.(0;0,2).  3.(0;0,18).  4.(0;0,12).  5. (0;0,16).  6. (0;0,14).

Додаток 11

Варіанти даних для розділу 3 курсової роботи

ХА=5,   ХВ=9,   SA=10,   SВ=17

ХА=5,   ХВ=10,   SA=10,   SВ=18

ХА=5,   ХВ=15,   SA=10,   SВ=25

ХА=5,   ХВ=15,   SA=10,   SВ=35

ХА=5,   ХВ=10,   SA=10,   SВ=25

ХА=5,   ХВ=20,   SA=10,   SВ=35

Додаток 12

Варіанти базових коефіцієнтів приоритетних правил для розділу 3 курсової роботи

V1=4,   V2=3,  V3=1,  V4=2

V1=1,   V2=2,  V3=3,  V4=4

V1=4,   V2=1,  V3=4,  V4=1


Додаток 13

Випадкові рівномірно розподілені на інтервалі (0,1) числа

1. 0,1; 2. 0,13; 3. 0,87; 4. 0,43; 5. 0,23; 6. 0,51

7. 0,92; 8. 0,14; 9. 0,69; 10. 0,1; 11. 0,77; 12. 0,65

13. 0,26; 14. 0,94; 15. 0,35; 16. 0,77; 17. 0,67; 18. 0,12;

19. 0,61; 20. 0,38; 21. 0,81; 22. 0,99; 23. 0,74; 24. 0,18;

25. 0,08; 26. 0,65; 27. 0,14; 28. 0,03; 29. 0,82; 30. 0,88.


Індивідуальне завдання

 1.  Номер пункту з додатку 1 – _______.
 2.  Перелік замовлень для ситуації 1 з додатку 2:

Z1 = W___ , Z2 = W____ , Z3 = W____ , Z4 = W_____.

 1.  Перелік пріоритетних правил для ситуації 1 з додатку 3
  1. Р

    2. Р

    3. Р

    4. Р

    5. Р

 1.  Номер варіанту ваг коефіцієнтів приоритетних правил з додатку 4 ______
 2.  Завдання для ситуації 2: Z = W з додатку 2, номер варіанту часів з додатку 5: _____
 3.  Номер варіанту статистики з додатку 6 для ситуації 3: ______
 4.  Номер варіанту з додатку 7 - _____, номер варіанту з додатку 8 -_____,

    Х1 = ______, Х2 = ______.

 1.  Номер варіанту з додатку 10 - _______.
 2.  Номер варіанту з додатку 11 - _______.
 3.  Номер варіанту з додатку 12 - _______.
 4.  Випадкові числа з додатку 13 - числа № ________.

Факультет      Група   

Студент         

Підпис студента        

Підпис керівника проектування     


Додаток 15

Зразок оформлення титульного листа курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

Кафедра менеджменту

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Менеджмент професійної діяльності»

на тему: «Прийняття рішень по функціонуванню операційної системи на  підприємстві»

Виконав ________________  Студент групи___________

  (підпис, дата) 

       ___________________________

       (ПІБ)

  

                                                       

                                                          Керівник____________________

                                                                                                                        (підпис, дата)

Харків – 20__ р.


ЗМІСТ

 1.  Мета і задачі курсової роботи
 2.  Організація курсового проектування 
 3.   Зміст курсової роботи
 4.   Методичні вказівки з виконання курсової роботи
  1.   Вказівки з виконання розділу «Вступ»
  2.   Вказівки з виконання розділу «Формування варіанту вихідних

  даних для прийняття управлінських рішень» курсової роботи

 1.   Вказівки з виконання розділу «Формування варіанту управлінських

  рішень»

 1.   Вказівки з виконання розділу «Аналіз варіантів управлінських

  рішень і вибір найбільш сприйнятливого варіанту»

 1.   Вказівки з виконання розділу «Висновки»
  1.   Вказівки з оформлення курсової роботи

Перелік літератури

Додатки


Навчальне видання

Прийняття рішень по функціюванню операційної

системи на підприємстві

Методичні вказівки з виконання курсової роботи

в межах курсу «Менеджмент професійної діяльності» для студентів

спеціальності напрямку підготовки 8.0101 «Педагогічна освіта»

денної форми навчання

Упорядник: Гусаров Олександр Олександрович,

                      Дуднєва Юлія Ернстівна,

                      Лукінов Олексій Вітальович

                      

Відповідальний випусковий: Гусаров О.О.

Формат 60 × 84 1/16. Умов.друк.лист 1.5 Тираж 100 екз.

© Українська інженерно-педагогічна академія

61003, м. Харків, вул. Університетська, 16

PAGE  8


8/50

15/80

5/30

4/20

10/60

3/20

10/40

9/40

/20

4/30

9/50

8/40

3/15

12/60

3/20

5/25

4/25

9/75

6/40

3/15

9/80

8/70

7/50

11/75

15/90

8/60

5/40

10/70

8/50

6/40

10/65

9/50

5/25

15/80

8/60

5/25

5/30

5/35

9/60

6/35

5/30

6/40

10/60

4/20

5/30

12/70

3/15

4/15

12/75

15/80

11/65

W4

W5

W1

W7

W2

W6

W3


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38481. Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст. 105 УК РФ 430 KB
  Соучастие в убийстве с особой жестокостью. Объектом посягательства при убийстве вообще и убийстве с особой жестокостью в частности является жизнь человека рассматриваемая как высшая ценность. По российскому уголовному законодательству умышленное убийство совершенное с особой жесткостью принадлежит к числу тех преступлений которые труднее всего поддаются точному юридическому определению и вызывают наибольшую сложность в установлении его юридических признаков. Настоящая работа представляет собой описание и анализ...
38482. Камерные оперы Н. А. Римского-Корсакова: особенности воплощения литературного первоисточника 2.98 MB
  Моцарт и Сальери. Моцарт и Сальери: литературный первоисточник как оперное либретто. РимскогоКорсакова Моцарт и Сальери. Первым опытом подобного рода произведения стал Моцарт и Сальери 1897 речитативная камерная опера развивающая декламационномелодические принципы Каменного гостя А.
38483. Програма резервування даних про звукові файли в інформаційних системах 1.33 MB
  Основним конкурентом можна вважати програму Cll Центр WELLtime ціна якої приблизно становить 1750 грн.6 де величина однієї із статей прямих витрат яка вибрана за основу в даному випадку це вартість інтелектуальної власності грн. грн.3 це коефіцієнт який враховує додаткові витрати; загальні витрати на проектування даної розробки; грн.
38484. Технология приготовления зраз рыбных рубленных с картофелем жареным, соусом томатным 83 KB
  Технология приготовления подача и требования к качеству зраз рыбных рубленных с картофелем жареным соусом томатным Организация рабочего места для приготовления 220 порций зраз рыбных рубленных в рыбном цехе Охрана труда в рыбном цехе Список использованной литературы Приложения технологическая схема приготовления зраз рыбных рубленных с картофелем жареным соусом томатным расчет количества продуктов для приготовления 24 порций зраз рыбных рубленных с картофелем жареным соусом томатным Введение Рыба...
38485. Особливості обліку і аудиту витрат і виходу ріпаку в сільськогосподарських підприємствах 813 KB
  Економічний зміст витрат на виробництво та завдання їх обліку 1.Класифікація виробничих витрат та їх значення для обліку Розділ 2. Документальне забезпечення витрат та виходу продукції ріпаку 3. Синтетичний та аналітичний облік витрат та виходу продукції ріпаку 3.
38486. Творческие и педагогические аспекты деятельности концертмейстера в классе по дирижированию 147.5 KB
  Историческая обусловленность возникновения специальности концертмейстера. Творческие и педагогические аспекты деятельности концертмейстера в классе по дирижированию.Специфика работы концертмейстера в классе по дирижированию. Без концертмейстера не обойдутся музыкальные и общеобразовательные школы дворцы творчества эстетические центры музыкальные и педагогические училища и ВУЗы.
38487. Фольклор українського народу, як глибой та незалежний жанр музичного мистецтва 106 KB
  Календарнопостановочний план 20 ст. Ефект плавного переходу Середній план Ну что это со мной ты скажи что это со мной С обложкой весеннего цвета куплю тебе модный журнал прочтешь три четыре совета сошьешь себе платье на лето. СХ Добрый день а я жду вас Это для вас Не красна изба углами а красна пирогами Інтершум співає головна героїня Загальний план Життєвий шлях Віри Осадчої з перших кроків був наповнений народними співами. Закадровий текст; грає...
38488. Организация бухгалтерского учета и анализ деятельности предприятия малого бизнеса на примере ООО «РТ Сервис» 1.69 MB
  1 Нормативноправовые основы организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса .3 Проблемы и основные перспективы развития малого предпринимательства в России 2 Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса на примере ООО РТ Сервис 2.2 Организация бухгалтерского учета имущества ООО РТ Сервис 2.
38489. Облік і аудит 576 KB
  Вона є кваліфікаційним документом на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної і практичної підготовки випускника його готовність до самостійної роботи за магістерською програмою âОблік і оцінка майна підприємстваâ та приймає рішення про присвоєння кваліфікації âмагістрâ. Підготовка та захист дипломної роботи є одним із завершальних етапів навчального процесу. Метою ДР є систематизація закріплення розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності âОблік і аудитâ магістерської програми...