43125

Складання кошторису витрат на проведення капітального ремонту фільтр пресу для стічних вод

Курсовая

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Обладнання на хімічних підприємствах працює, як правило, в особливих умовах: високо агресивні середовища (що викликає корозію), сили тертя та ін.. Режим роботи обладнання дуже напружений ( в дві, три зміни) без зупинок у вихідні та святкові дні. Всі ці умови мають суттєвий вплив на фізичний знос обладнання. Для підтримання основних виробничих фондів у працездатному стані необхідні повсякденний нагляд, догляд і періодичний їх ремонт. Для попередження передчасного зносу вузлів і агрегатів технічного обладнання ремонтні служби здійснюють технічне обслуговування, планово-попереджувальний ремонт, модернізацію обладнання, часткове виготовлення запасних частин, пристосувань та інструмента, механізацію трудомістких і важких ремонтних робіт.

Украинкский

2013-11-03

664.5 KB

8 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хіміко-технологічний коледж імені Івана Кожедуба

Шосткинського інституту

Сумського державного університету

       Допущений до захисту

       Завідуючий відділенням

       _______________В.М.Карась

       «____»______________20__р.

Складання кошторису витрат на проведення капітального ремонту фільтр пресу для стічних вод

КУРСОВА РОБОТА

М-08  5.05050207.07.ПЗ


Голова циклової комісії    __________    Н.М.Осадча

                                              (підпис)                                                             (П.І.Б.)

Керівник роботи              __________        О.Ю.Клевцова

                                              (підпис)                                                             (П.І.Б.)

Виконавець                      __________    Жигало О.С.

                                              (підпис)                                                             (П.І.Б.)

2012

                                                       ЗМІСТ

      ВСТУП                                                                                                                    4

1ПОЯСНЮВАЛЬНА ЧАСТИНА                                                                        5

1.1Призначення і устрій обладнання                                                                   5       

1.2Організація технічного обслуговування і ремонту обладнання                  6     

1.3Фінансування ремонтних робіт                                                                      7                               

2 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА                                                                          9                                                      

2.1Розрахунок графіку ППР                                                                                 9                                                         

2.2Складання відомості дефектів                                                                        13                           

2.3Розрахунок трудомісткості ремонтних робіт                                                14                     

2.4Розрахунок чисельності і складу ремонтної бригади                                   15              

2.5Розрахунок фонду оплати праці                                                                      18

2.6Розрахунок непрямих витрат                                                                           23

2.7Кошторис витрат на капітальний ремонт                                                       23      

ВИСНОВОК                                                                                                           24

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ                                                                                        25                   

ВСТУП

Обладнання на хімічних підприємствах працює, як правило,  в особливих умовах: високо агресивні середовища (що викликає корозію), сили тертя та ін.. Режим роботи обладнання дуже напружений ( в дві, три зміни) без зупинок у вихідні та святкові дні. Всі ці умови мають суттєвий вплив на фізичний знос обладнання. Для підтримання основних виробничих фондів у працездатному стані необхідні повсякденний нагляд, догляд і періодичний їх ремонт. Для попередження передчасного зносу вузлів і агрегатів технічного обладнання ремонтні служби здійснюють технічне обслуговування, планово-попереджувальний ремонт, модернізацію обладнання, часткове виготовлення запасних частин, пристосувань та інструмента, механізацію трудомістких і важких ремонтних робіт.

Аналіз організації ремонтних робіт показує, що підвищення продуктивності праці, зростання економічної ефективності в ремонтному виробництві забезпечується шляхом раціональної організаційної структури ремонтної служби, розробки і втілення найбільш ефективних систем оперативного планування і організації ремонтів і обслуговування обладнання, вдосконалення форм оплати праці і методів її стимулювання.

Питання ефективності виробництва, підвищення якості і зниження собівартості ремонтів повинні вирішуватись не тільки на діючих підприємствах, але і на стадії проектування. Виходячи з цього, при розробці курсових робіт (дипломних проектів)економічні питання повинні сприяти рішенню технічних задач у всіх основних розділах: розраховується економічна доцільність проведення  ремонтів.

Мета економічної частини проекту – визначити найбільш економічні рішення поставлених в курсовому (дипломному) проекті  завдань, а саме, показати, що планування ремонтів дозволяє завчасно підготуватись до них з боку ремонтної служби. Це дозволяє знизити витрати основного виробництва, зменшити витрати на ремонт при одночасному покращенні його якості.

1  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1  Призначення і устрій обладнання

   Фільтр-прес - апарат періодичної дії для поділу під тиском рідких неоднорідних систем (суспензій, пульп) на рідку фазу (фільтрат) і тверду фазу (осад). Фільтр-преси застосовуються для фільтрації широкого класу суспензій, а також вони придатні також для розділення суспензій з невеликою концентрацією твердих частинок і суспензій з підвищеною температурою, охолодження яких неприпустимо внаслідок випадання кристалів з рідини.
Принцип дії:
Рушійною силою процесу фільтрації є напір подається в апарат суспензії.
 Суспензія під тиском надходить всередину пакета щільно стислих фільтрувальних плит (плит та рам). Плити обтягуються фільтрувальної тканиною. Частинки твердої фаза затримуються на поверхні фільтрувального полотна, а рідка фаза вільно проникає через дрібні пори фільтрувальна і далі через систему каналів виводиться з фільтра.

  Площа фільтрації у сучасних фільтр-пресів може досягати значення більш 1200 м ²
Обсяг фільтрувальних камер у сучасних фільтр-пресів може досягати значення більш 30 м ³
Товщина осаду від 5 до 50 мм
Розміри фільтрувальних плит, мм: 200х200, 250х250, 300х300, 350х350, 400х400, 450х450, 470х470, 500х500, 630х630, 660x660, 700х700, 711x711, 800х800, 810x590, 815х815, 900х900, 914x914, 930x930, 1000х1000.
Робоча температура від - 20 до + 150 ° C
Тиск фільтрації до 3,0 МПа.
Тиск пресування (віджимання) осаду до 6,0 МПа.

                  Рисунок1- фільтр-прес для стічних  вод

1.2 Організація ремонту технологічного обладнання

Склад, значення і завдання ремонтного господарства
В процесі експлуатації технологічне обладнання піддається фізичному та моральному зносу і вимагає постійного технічного обслуговування ня. Працездатність обладнання відновлюється шляхом його ремонту.Організація технічного обслуговування і ремонту технологічного устаткування є основною функцією ремонтного господарства у виробничій інфраструктурі підприємств.
Економічною основою існування ремонту є нестабільність деталей і вузлів техніки. 

Дійсно, економічно необгрунтовано і технічно неможливо виготовити машину, механізми, агрегат з деталями і вузлами з однаковою міцністю, так само рівномірність зносу, з приблизно рівними термінами служби. Тому і виникає потреба в ремонті техніки, щоб забезпечити її нормальне функціонування на весь період служби.
Ремонт - сукупність техніко-економічних і організаційних заходів, пов'язаних з підтримкою і частковим (або повним) відновленням споживчої вартості основних фондів (засобів виробництва) або предметів особистого користування. Згідно існуючим стандартам ремонт - це комплекс операцій по відновленню справності або працездатності виробів або їх частин.
Завдання організації ремонту устаткування стають дуже актуальними. До основних завдань ремонтного виробництва підприємства відносяться:
 • підтримка технологічного устаткування в постійній експлуатаційній               готовності;
 • збільшення термінів експлуатації устаткування без ремонту;
 • удосконалення організації та підвищення якості ремон та обладнання;
 • зниження витрат на ремонт і технічне обслуговування техно логічного устаткування.
Ці завдання вирішуються шляхом:
 • розробки та реалізації системи з технічного обслуговування нию обладнання в процесі його експлуатації з метою предуп реждения прогресуючого зносу і аварій;
 • своєчасного і якісного виконання планово-попереджувального ремонту устаткування;
 • модернізації застарілого обладнання;
 • підвищення організаційно-технічного рівня ремонтного виробництва.
Система технічного обслуговування і ремонту обладнання
Роботи з підтримання обладнання в працездатному стані поділяються на технічне обслуговування та ремонт. Орга нізація ремонтного господарства підприємства базується на системі планово-попереджувального ремонту (ППР), основні положення встановлені (ЕСППР).
Система ППР - це сукупність організаційно-технічних заходів щодо догляду, нагляду, обслуговування та ремонту обладнання, профілактичних заходів по

заздалегідь складеному плану в певних обсягах і в певні терміни з метою

запобігання обертання прогресивно наростаючого зносу, попередження аварій і підтримки обладнання .

Система ППР базується на двох основних принципах - запобігливості і плановості.

Принцип запобігливості полягає в тому, що після отримання кожним елементом встановленого для нього певного часу виконуються технічне обслуговування та ремонтни роботи незалежно від фізичного стану і ступеня зносу. Принцип пла- нування припускає, що зазначені технічні впливу осу ються за спеціальним графіком із заданими обсягами робіт у визначені терміни.
Система ППР включає в себе технічне обслуговування і ремонти.

1.3 Фінансування ремонтних робіт

У відповідності з основними положеннями по складу витрат, витрати на проведення всіх видів ремонтів основних виробничих фондів включаються у собівартість продукції по відповідним елементам витрат.

При необхідності об’єднання, підприємства і організації для забезпечення рівномірності включення витрат на ремонт в собівартість продукції, можуть створювати ремонтний фонд (резерв). Відрахування в ремонтний фонд проводяться по затвердженим в директивному порядку нормативам.

За рахунок коштів ремонтного фонду фінансуються технічні і організаційні заходи по догляду, нагляду і  ремонту  будівель, споруд та інших основних фондів.      

     Таблиця 1 – Вихідні дані

Найменування показників

Цифрові дані

Джерело даних

К

П

ТО

Категорія ремонтної складності

8

Дані базового підприємства.

Найменування обладнання

ФПАКМ

Дані базового підприємства

Кількість одиниць обладнання

2

Дані базового підприємства

Режим роботи обладнання

3 зміни по 8 годин

Дані базового підприємства.

Ремонтний цикл, місяців

72

Система ППР

Міжремонтний період, місяців

6

2

Система ППР

Міжремонтний пробіг, часів

18200

Розрахункові дані

Норми часу в годинах на одну ремонтну одиницю за видами робіт:

а) слюсарні

35

4

0,1

Система ППР

б) верстатні

12

0,9

-

в) інші

3

0,1

0,05

Разом:

50

5

0,15

Норми простою в годинах на  одиницю ремонтної складності при роботі ремонтної бригади:

в 1 зміну

0,8

0,25

0,1

Система ППР

в 2 зміни

0,4

0,13

0,05

в 3 зміни

0,32

0,1

0,04

Режим роботи ремонтної бригади

1 зміна

Дані базового підприємства

Система оплати праці

Почасово-преміальна

Дані базового підприємства

Розмір преміювання робітників

10

Дані базового підприємства

Плановані невиходи на роботу, днів:

- відпустки (В)

24

Дані базового підприємства

- хвороби (Х)

5

- виконання державних обов'язків (ДО)

2

- пільги (П)

Розмір транспортно-заготівельних витрат

(% Ртр.-заг.)

3

Дані базового підприємства

Розмір відрахувань на соціальні заходи (% Псоц.)

38,36

Дані базового підприємства

Діючі тарифні ставки, грн.

5 розряд

9,29

Дані базового підприємства

4 розряд

8,21

3 розряд

7,42

2 розряд

6,60

Розмір накладних витрат, % (Рнакл.)

180

Дані базового підприємства

Вислуга років, % (Вр)

Дані базового підприємства

Премія за результати роботи за рік, % (Пр)

Дані базового підприємства

2 РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1 Розрахунок графіка ППР

2.1.1 Розрахунок кожного виду ремонту в планованому році

Кількість кожного виду ремонту в планованому році визначається за формулами:

1) Кількість капітальних ремонтів

Акап = Ткал / Т ц

приймаємо 1кап.

2) Кількість поточних ремонтів

                                       Апот = Ткал / Тпот  - Акап

пот.

3) Кількість планово - технічних обслуговувань

                                    Ат.о.= Ткал / Тт.о - (Акап+ Апот)

т.о

    де: Ткал - календарний фонд робочого часу обладнання в році, місяців;

Тц – ремонтний цикл у місяцях;

Тпот – тривалість міжремонтного періоду поточного ремонту в місяцях;

ТТ.О.– тривалість міжремонтного періоду між технічним обслуговуванням обладнання в місяцях.

Якщо для виконання завдання по випуску продукції встановлено декілька одиниць однотипного обладнання, то необхідно розрахувати кількість ремонтів в році для всієї кількості однотипного обладнання.

Розрахунки проводяться за формулами:

1) кількість капітальних ремонтів в плановому році для всіх одиниць однотипного обладнання:

Nкап =

2) кількість поточних ремонтів в плановому році для всіх одиниць однотипного обладнання:

NПОТ =

3) кількість технічних обслуговувань в плановому році для всіх одиниць однотипного обладнання:

NТ.О. =

Де    N- кількість одиниць однотипного обладнання, що знаходиться в роботі;

ТКАЛ – календарний фонд робочого часу обладнання в році, місяців;

ТЦ – ремонтний цикл в місяцях;

КВИК - коефіцієнт використання обладнання по календарному часу (в даному  розрахунку умовно приймаємо КВИК=1);

А, А, А- кількість кожного виду ремонтів обладнання в ремонтному циклі.

Розрахунок кожного виду ремонту в ремонтному циклі проводиться за формулами:

А= ;

А=

А= - А

А= - 1=11

А=  - (А+ А).

А=  - (1+11)=24

2.1.2 Розрахунок місяця зупинки обладнання на ремонт

Місяць зупинки на ремонт визначається відношенням різниці між ремонтним циклом і міжремонтним пробігом до добутку числа змін роботи обладнання, помноженій на тривалість зміни й на число робочої доби в місяці.

Місяць зупинки на капітальний ремонт =

де 3 - число змін у добу

8 - тривалість зміни в годинах

30 - число робочої доби на місяць

Міжремонтний пробіг - вибирається довільно, з урахуванням того, що проведення капітального ремонту повинне припадати  на останній рік у ремонтному циклі.

ц - міжремонтний пробіг) < 8640 годин.

2.1.3 Розрахунок періодичності ремонтів у місяцях

Періодичність ремонтів у місяцях визначається шляхом ділення міжремонтного періоду (ремонтного циклу) на час роботи обладнання протягом місяця в годинах, що в умовах безперервного виробництва дорівнює:  

год

 1.  Для капітального ремонту:

Періодичність капітального ремонту  = =

     2) Для поточного ремонту:

Періодичність  поточного ремонту  = =

   3) Для технічного обслуговування:

                         Періодичність  технічного обслуговування ==

2.1.4 Розрахунок фактичного часу роботи обладнання та простою його в ремонті

Режим роботи проектованого підприємства характеризується перервним  або безперервним робочим тижнем, кількістю змін у добу і тривалістю робочої зміни в годинах.

Виходячи із прийнятого режиму роботи підприємства розраховується річний фонд роботи обладнання, що підрозділяється на календарний фонд, номінальний фонд й ефективний фонд.

Календарний фонд часу(Ткал):

Ткал =360 днів або 8640 год.

Номінальний фонд часу (Тном): дорівнює календарному за винятком зупинок підприємства у вихідні й святкові дні (В+Св)

Тном = Ткал – (В+Св)

При безперервному режимі роботи підприємства:

Тном = Ткал = 8640 год.

Ефективний фонд часу (Теф): дорівнює номінальному фонду за винятком зупинок на ремонт (Трем):

Теф = Тном - Трем

год.

Теф = Тфакт

Час простою обладнання в ремонті визначається за нормами, які встановлені в «Положенні про систему ППР» за формулою:

Трем = (кап.∙Акап +пот∙Апот+ТО∙АТО)R24

год.

де: Трем – час простою обладнання в ремонті, год.

R - категорія ремонтної складності

24 - кількість годин у добі

кап, пот,ТО – норма тривалості простою в добу на одиницю ремонтної складності для  капітального, поточного ремонтів і  технічного обслуговування.

Коефіцієнт використання обладнання за календарним часом складає:

КВИК=

2.1.5  Побудова графіка  ППР

Графік ППР на планований рік складається у відповідності зі структурою ремонтного циклу на підставі отриманих розрахункових даних:

Таблиця 2 - Графік ППР

Найменування обладнання

Група

ремонтної складності

Міжремонтний період, міс

Ремонт-

ний цикл

Види ремонтів і строки  їх

виконання (місяці)

Час

простою

в рем.

год.

Фактич-

ний час роботи облад-нання

год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

R

П

ТО

К

ФПАКМ

8

6

2

72

Т.О

Т.О

П.Р

Т.О

Т.О

К.Р

278,4

8361,6

2.2Складання відомості дефектів

Успішне виконання ремонту в значній мірі залежить від матеріальної підготовки ремонтів. На капітальний ремонт складається відомість дефектів.

Відомість дефектів - містить перелік дефектів окремих вузлів і деталей, необхідні матеріали й запчастини для усунення дефектів. На підставі цих даних і цін  проводиться  розрахунок вартості матеріалів для проведення капітального ремонту.

Таблиця 3 - Відомість дефектів на капітальний ремонт

Найменування вузлів і деталей, що підлягають ремонту, перелік дефектів

Необхідні матеріали й запчастини

Найменування

Од.вим

Кіль-

кість

Ціна за од, грн.

Сума, грн.

1

Заміна фільтрувальних плит

плити

  Шт.

 16  

   250

4000

2

Заміна роликів

ролики

Шт.

16

100

1600

3

Привід перемішення тканини

Перемішуючий привід

Шт.

1

750

750

4

Заміна фільтрувальної тканини

Фільтруюча тканина

Шт.

1

800

800

5

Заміна натяжних роликів

ролики

Шт.

5

650

3250

6

Заміна штуцерів

штуцера

Шт.

7

150

1050

7

фарбування

фарба

кг

14

18

252

                                              РАЗОМ:  

11702

     Нарахування на матеріали визначаються за формулою:   

ВТР-ЗАГ ==грн.

М=16∙250+16∙ 100+1∙ 750+1 ∙800+5 ∙650+7 ∙150+14∙ 18=11702грн.

де: ВТР-ЗАГ – величина транспортно-заготівельних витрат, грн.

М - вартість матеріалів, грн.

% РТР-ЗАГ.- відсоток транспортно-заготівельних витрат на матеріали.

2.3 Розрахунок трудомісткості ремонтних робіт

Планування трудомісткості ремонтних робіт і чисельності персоналу для ремонтного обслуговування є одним з основних розділів плану ремонту.

Трудомісткість ремонтних робіт — являє собою трудовитрати на проведення ремонту обладнання.

Для визначення трудовитрат при плануванні ремонту, вартості ремонтних робіт в системі ППР введена ремонтна одиниця, яка умовно прийнята як трудомісткість на капітальний ремонт в 50 чол-год, віднесена до 4, 5 розрядів шестирозрядної тарифної сітки.

У діючій системі ППР дані норми часу на одну ремонтну одиницю по всім видам ремонтів і видам  робіт.

Норми часу на одну ремонтну одиницю в годинах на всі види ремонтів і робіт приймаємо по таблиці 1 «Вихідні дані».

Визначаємо трудовитрати в чол-год на виконання всіх ремонтних робіт для однієї одиниці обладнання ( у відповідності з побудованим графіком ППР)

Розрахунки зводимо у таблицю 4

   Таблиця 4 – Трудомісткість ремонтів фільтр пресу

Найменування робіт

Категорія ремонтної складності  R

Найменування ремонтних робіт

Всього на всі види ремонтів чол/год.

Капітальний

ремонт

Поточний

ремонт

Технічне

обслуговування

Норма часу на 1 ремонту одиницю

Кількість ремонтів

Всього на КР, чол/год.

Норма часу на 1 ремонтну одиницю

Кількість ремонтів

Всього на ПР, чол/год.

Норма часу на 1 ремонтну одиницю

Кількість ремонтів

Всього на ТО, чол/год.

Слюсарні

8

35

1

280

4

1

32

0,1

4

3,2

315,2

Верстатні

8

12

1

96

0,9

1

7,2

4

103,2

Інші

8

3

1

24

0,1

1

0,8

0,05

4

1,6

26,4

Всього:

8

50

400

5

40

0,15

4,8

444,8

       

На слюсарні роботи

Графа 5 = 8 · 35 · 1=280 люд-год.

Графа 8 = 8 ·4 ·1=32  люд-год.

Графа 11 = 8 · 0,1 · 4=3,2  люд-год

Графа 12 = 280 +32 +3,2=315,2  люд-год.

На верстатні роботи

Графа 5 = 8 · 12 · 1=96 люд-год.

Графа 8 = 8 ·0,9 ·1=7,2  люд-год.

Графа 12 = 96+7,2=103,2люд-год.

Інші роботи

Графа 5 = 8 · 3 · 1=24 люд-год.

Графа 8 = 8 ·0,1 ·1=0,8  люд-год.

Графа 11 = 8 · 0,05 · 4=1,6люд-год

Графа 12 = 24+0,8+1,6=26,4люд-год.

2.4 Розрахунок чисельності й складу ремонтної бригади для проведення ремонту

При визначенні чисельності робітників слід  розрізняти явочний й обліковий склад.

Явочний склад — це кількість робітників, які повинні вийти на роботу протягом зміни або доби, заповнити всі робочі місця й забезпечити нормальне протікання виробничого процесу.

Обліковий склад — включає явочний склад, а також запас на відшкодування невиходів на роботу в зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, плановими й додатковими відпустками, виконанням державних і суспільних обов'язків і інші.

Для розрахунку чисельності необхідно скласти баланс робочого часу одного робітника на рік.

Баланс робочого часу — визначає кількість днів і годин роботи одного робітника протягом року.

У балансі розрізняють: календарний, номінальний й ефективний фонди часу.

Календарний фонд часу (Ткал) - кількість днів і годин у календарному році.

Номінальний фонд часу (Тном) - це максимально можливий фонд часу, що може бути відпрацьований одним робітником протягом року.

Номінальний фонд часу розраховується за формулою:

Тномкал – (В + Св)

дн.

де: Ткал - календарний фонд часу.

В - кількість днів відпочинку (вихідних) на рік.

Св – кількість святкових днів на рік.

Ефективний фонд часу (Теф) — це фонд фактично відпрацьованого робочого часу одним робітником  протягом року

Ефективний фонд часу розраховується по формулі:

Теф = Тном – (В + Х + ДО + П)

дн.

де: В -  планові і додаткові  відпустки, днів.

    Х - втрати часу через хворобу, днів.

 

 ДО - час виконання державних і суспільних обов'язків, днів.

  П- пільгові години, днів.

Дані розрахунку зводимо в таблицю 5.

 Таблиця 5 - Баланс робочого часу

п/п

Найменування фондів часу

Буквені

позначення

Дні

1

Календарний фонд

Ткал

365

2

Вихідні дні

В

104

10

3

Святкові дні

Св

4

Номінальний фонд

Тном

251

5

Невиходи на роботу:

          1) відпустки

          2) хвороба

          3) держ. обов’язки

         4) пільгові години

В

Х

ДО

П

24

5

2

6

Ефективний фонд

Теф

220

7

Коефіцієнт невиходів

Тном / Теф

1,14

Явочна чисельність робітників визначається за формулою:

ЧЯВ =   

ЧЯВ =   чол.  

де: Тр.пл - плановані витрати на виконання ремонтних робіт.

При виконанні курсової роботи – трудовитрати на виконання капітального ремонту. Приймаються по таблиці 4.

Трем — час роботи одного робітника при проведенні ремонтів.

Кнорм - коефіцієнт виконання норм, приймається в межах 1,15 - 1,2

Трем = кап R  Тсм  n

 год.

 

де: кап - норма  тривалості капітального ремонту обладнання в добу на одиницю

ремонтної складності;

R - категорія ремонтної складності;

Тзм - тривалість зміни, год;

n - кількість змін.

Обліковий склад робітників визначається по формулі:

ЧСП ЯВ КНЕВИХ = ЧЯВ

Чсп =   чол.

де: Чсп - обліковий склад робітників, чол.

Чяв - явочний склад робітників, чол.

Тном – номінальний фонд робочого часу днів.

Теф - ефективний фонд робочого часу, днів.

Щоб укластися в норму простою та виконати весь обсяг робіт, необхідна наступна чисельність ремонтної бригади:

1) Чисельність  слюсарів:

ЧЯВ слюсарів  =

ЧЯВ слюсарів  =чол.

ЧСП слюсарів = ЧЯВ слюсарівКНЕВИХ

ЧСП слюсарів=4∙1,14=5чол.

2) верстатників:

ЧЯВ верстатників =

ЧЯВ верстатників= чол.

ЧСП верстатників = ЧЯВ верстатниківКНЕВИХ

ЧСП верстатників =1∙1,14=1чол.

У діючій системі ППР передбачене співвідношення середніх тарифних розрядів ремонтних бригад і ступеню складності обладнання (Див. таблицю 3 «Додатки»).

Залежно від категорії ремонтної складності (R) встановлюємо середній тарифний розряд ремонтної бригади.

Приймаємо кваліфікаційний склад ремонтної бригади:

Чсп слюсарів 5-го розряду – 2чол.

Чсп слюсарів 4-го розряду -  2чол.

Чсп слюсарів 3-го розряду - 1 чол.

 

Чсп верстатників 5-го розряду -1чол.

Перевірка правильності вибору кваліфікаційного складу ремонтної бригади визначається за формулою:

ТСЕР РОЗРЯД БРИГАДИ = 

ТСЕР РОЗРЯД БРИГАДИ ==4,5

2.5 Розрахунок фонду оплати праці

Фонд оплати праці (ФОП) - являє собою суму грошових коштів, виплачуваних працівникам цеху в планованому році.

Фонд оплати праці складається з фонду основної оплати (Фосн), фонду додаткової оплати праці (Фдод.), інших заохочувальних і компенсаційних виплат(Вз.к)

ФОП = Фосн + Фдод + Вз.к.

ФОП=3912,48+907,7=4820,18 грн.

де: Фосн. - фонд основної оплати праці, грн.

Фдод. - фонд додаткової оплати праці, грн.

Вз.к. - заохочувальні й компенсаційні виплати, грн.

     

 2.5.1 Розрахунок  фонду основної оплати праці 

У фонд основної оплати праці включається заробітна плата, нарахована за виконану роботу по діючим розцінкам або тарифним ставкам.

Фосн = Фтар

Для працівників-погодинників тарифний фонд оплати праці розраховується за формулою:

Фтар с годЧспТеф

де: Тс.год - годинна тарифна ставка, грн.

Чсп. - облікова чисельність працівників, чол.

Теф. - ефективний фонд робочого часу одним працівником в рік, год.

Тарифний фонд оплати праці ремонтної бригади розраховується відповідно з проведеними розрахунками трудовитрат за видами ремонтних робіт і складу ремонтної бригади.

  Таблиця 6 - Розрахунок тарифного фонду оплати праці ремонтної бригади

п /п

Найменування робіт

Трудовитрати (Тр.пл.)

Тарифна ставка Тс.год, грн.

Сума, грн.

розряд

чол/год.

1

Слюсарні

6

2

Слюсарні

5

157,5

9,29

1463,17

3

Слюсарні

4

157,7

8,21

1294,71

4

Слюсарні

3

26,4

7,42

195,88

6

Верстатні

5

103,2

9,29

958,73

7

Верстатні

4

8

Верстатні

3

Всього:

-

444,8

3912,48

Фосн.= Фтар

2.5.2 Розрахунок фонду додаткової оплати праціФонд додаткової оплати праці включає надбавки й доплати до тарифних ставок і додаткових окладів у рамках передбачених чинним законодавством.

Фдод. = Дніч.+ Двеч.+ Дсв + Двр + Ввідп. + Вд.с.о+ Вп + Дбр.+. Пр

де: Дніч — доплата за роботу в нічну годину

Двеч. — доплата за роботу в вечірню годину

Дсв — доплата за роботу в святкові дні

Двр. — доплата за роботу в важких і шкідливих умовах

Дбр. — доплата за керівництво бригадою

Ввідп. — виплата відпускних

Вд.с.о  — виплати за виконання державних і суспільних обов'язків

Вп. — оплата пільгових годин підліткам

Пр. — премія працівникам за виробничі результати

 При роботі бригади в три зміни розраховуються доплати за роботу в нічний і                            вечірній час.

Нічна зміна вважається, в якої не менш 50% робочого часу доводиться на нічний час, тобто з 22.00 до 06.00. Доплата за роботу в нічний час становить 40% від тарифної ставки.

Дніч =

Дніч =0

де  - частка нічних годин при 3-змінній роботі     

Дніч =0 ,оскільки бригада працює в 1 зміну

Вечірньою  вважається зміна, яка безпосередньо йде перед нічною, незалежно від часу її початку та кінця. Доплата за роботу у вечірній час складає 20% від тарифної ставки.

Двеч =

Двеч =0

де  - частка вечірніх  годин при 3-змінній роботі

Оплата праці працівників у святкові дні здійснюється в подвійному розмірі:

Дсв = Тс.год · Св · Чяв · Тсм

де Св – кількість святкових днів в плановому році;

Чяв – явочна чисельність робочих за добу, чол.;

Тсм – тривалість робочої зміни, год.

Доплата працівникам за роботу в шкідливих умовах праці:

Двртар

Двр=3912,48грн.

 Сума премій розраховується за формулою:

Пр =

Пр =грн.

Оскільки простій обладнання в ремонті в планованому році (Тр.заг) становить малу кількість часів, то витрати на оплату відпусток, днів виконання державних і суспільних обов'язків, пільгових годин підліткам, доплату  за роботу в святкові дні включати у фонд додаткової оплати праці не доцільно.

Ввідп.= 0

Вд.с.о = 0

Вп.=0

Фонд додаткової оплати праці буде розраховуватися за формулою:

Фдод = Дніч.+ Двеч.+ Двр + Пр

Фдод=469,5+438,2=907,7грн

Витрати на оплату праці, які включаються у фонд основної й додаткової заробітної плати, відносяться на собівартість продукції через кошторис витрат на капітальний ремонт обладнання.

2.5.3 Розрахунок заохочувальних і компенсаційних виплат

До інших і компенсаційних виплат відносяться виплати у формі винагороди за підсумком роботи за рік, премії за спеціальними системами, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, не передбачені чинним законодавством або

проводяться понад встановлених норм.

ВП.К.рікроків

де Прік – премія за підсумками роботи за рік;

Вроків – сума винагороди за вислугу років, стаж роботи.

Розмір виплат у вигляді премій за підсумками роботи за рік розраховується за формулою:

Прік= Фтар=0

де %Прік – відсоток премії за рік;

Сума виплат за вислугу років розраховується за формулою:

Вроків = Фтар=0

де %Вроків – відсоток преміювання за вислугу років. 

2.5.4 Розрахунок середньомісячної заробітної плати одного працівника

Важливим показником є середня заробітна плата, що доводиться на одного працівника.

Середньомісячна заробітна плата робітників може бути розрахована по формулі:

Зсер.міс.=

Зсер.міс.=грн.

 де: Тр.пл. — плановані трудовитрати на проведення ремонту, чол- год.

Тном.міс. — норматив робочого часу за місяць, год.

     Тном.міс :     173,1 годин – при 7-и годинному робочому дні;

  152,5 годин – при 6-и годинному робочому дні;

                      178,2 годин – при 8-и годинному робочому дні.

2.5.5 Розрахунок відрахувань на соціальні потреби

Щомісяця підприємства роблять обов’язкові відрахування на соціальні заходи до:

 1.  Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;
 2.  Фонду соціального страхування на випадок безробіття;
 3.  Фонду соціального страхування від нещасних випадків;

Пенсійного фонду України.

Кошти фонду соціального страхування використовуються для сплати коштів на випадок тимчасової втрати працездатності, у зв’язку з вагітністю та пологами, у разі смерті, а також надання послуг із санаторно-курортного лікування та оздоровлення, надання матеріальної допомоги тощо.  

Всоц.потр.=

де: % Всоц.потр - розмір відрахувань на соціальні потреби.

2.6 Розрахунок непрямих витрат

До накладних витрат відносять витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням підприємства. До них відносять цехові витрати.

Розраховується сума накладних витрат за наступною формулою:

Внакл =

де: %Внакл - відсоток накладних витрат

2.7 Кошторис витрат на капітальний  ремонт  

На підставі отриманих даних складається кошторис витрат на проведення капітального ремонту обладнання.

Таблиця 7 - Кошторис витрат на проведення капітального ремонту

п\п

Найменування витрат

Сума, грн.

1

Вартість матеріалів

11702

2

Нарахування на матеріали

351,06

3

Фонд основної оплати праці

3912,48

4

Фонд додаткової оплати праці

907,7

РАЗОМ:

30065,52

ВИСНОВОК

В результаті розрахунків витрати на капітальний ремонт склали30065,52 грн. а вартість нового обладнання складає 90000грн, тому проведення капітального ремонту є доцільним та економічно вигідним.

ЛІТЕРАТУРА

Нормативно-законодавча:

 1.  Україна, Президент. Про підприємства в Україні: закон №887-ХІІ від 27 березня 2000 року// Крядовий кур’єр.- 2000.- №135.- с.9-23
 2.  Україна. Кабінет Міністрів. Про господарські товариства: закон №1576-ХІІ від 19 вересня 2000 року//Крядовий кур’єр.- 2000.- № 215.- с.23-30

Навчальна

 1.  Васильков В.Г. Організація виробництва: Навчальний посібник.- К.:КНЕУ, 2005.- 524 с.
 2.  Клименко В.А.  Организация планирования химических производств, Ленинград, «Химия», 1994.- 356 с.
 3.  Кислий В.М. Організація промислового виробництва: у 2-х частинах, ч 1/В.М.Кислий.- Суми:СумДу, 2008.- 149 с.
 4.  Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.- К.:Каравела, 2004.- 568  с.
 5.  Організація виробництва: підручник /за заг. редакцією П.В.Круша.- К.:Каравела, 2010.- 536 с.
 6.  Економіка, організація і планування підприємства: методичні вказівки до виконання курсової роботи (для студентів гр..М, спеціальність 5.05050207 “Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості” / укладач О.Ю. Клевцова, Шостка, 2011, - 25 с.

Додаткова

 1.  Журнал «Економіка, фінанси» № 10.- 20100. 35 с.

        10.www.prodiplom.com.ua


Зм.

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

10

Арк.

Підпис

Дата

№ докум.

Арк.

Зм.

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

9

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

8

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

м.

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

21

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

ХТК ШІ Сум ДУ

25

Акрушів

Літ.

Фільтр-прес для стічних вод

Затверд.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

15

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

23

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

17

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

18

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

19

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

6

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

22

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

24

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

25

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

13

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

20

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

12

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

5

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

16

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

Н. Контр.

 

Клевцова О.Ю

Перевір.

Жигало О.С.

Розроб.

М-08. 5.05050207 07.00.ТЗ

3

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Лист

Змн.

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

4

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.

М 08. 5.05050207 07.00.ТЗ

7

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Зм.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6690. Молекулярно-генетические механизмы онтогенеза 25.64 KB
  Молекулярно-генетические механизмы онтогенеза. Реализация наследственной информации в становлении дефинитивного фенотипа. Избирательная активность генов в развитии. Механизмы онтогенеза на клеточном и организменном уровнях. Главный...
6691. Постнатальный онтогенез. Пострепродуктивный онтогенез 27.68 KB
  Постнатальный онтогенез. Дорепродуктивный онтогенез. Репродуктивный онтогенез Пострепродуктивный онтогенез. Рост организма может быть определенным и неопределенным. Определенный рост - рост прекращается к определенному времени: пти...
6692. Регенерация. Проявление регенерации в онтогенезе и филогенезе 26.12 KB
  Регенерация. Уровни регенерационной реакции. Физиологическая репарация. Репаративная регенерация. Проявление регенерации в онтогенезе и филогенезе. Важнейшая проблема медицины - восстановление поврежденных тканей и орган...
6693. Эволюция органического мира. Биологический вид, его популяционная структура 28.11 KB
  Эволюция органического мира. Определение эволюции. Теории эволюции. Биологический вид, его популяционная структура. Действие элементарных факторов на популяцию. В основе биологической эволюции лежат процессы самовоспроизведен...
6694. Полиморфизм человеческих популяций. Генетический груз 28.31 KB
  Полиморфизм человеческих популяций. Генетический груз. Классификация полиморфизма. Генетический полиморфизм популяций человека. Генетический груз. Генетические аспекты предрасположенности к заболеваниям. Естественный отбор мо...
6695. Популяционная структура человечества 29.46 KB
  Популяционная структура человечества. Особенности популяционной структуры человечества. Действие факторов эволюции в популяции людей. Популяция человека - группа людей, занимающих одну территорию и свободно вступающих в брак. Демогр...
6696. Эволюция систем органов (пищеварительная, иммунная, эндокринная и дыхательная системы) 28.6 KB
  Эволюция систем органов. Эволюция пищеварительной системы. Эволюция иммунной системы. Эволюция эндокринной системы. Эволюция дыхательной системы. Пищеварительная система. С 1880 по 1950г господствовала теория Мечникова. Она б...
6697. Онтофилогенетическая обусловленность пороков развития 200.23 KB
  Онтофилогенетическая обусловленность пороков развития. Биогенетический закон. Преобразование онтогенезов. Пороки развития. Эволюционные преобразования связаны не только с образованием и вымиранием видов, но и преобразованием онтоге...
6698. Человек как закономерный результат процесса развития органического мира 27.85 KB
  Человек как закономерный результат процесса развития органического мира. Прогрессивный характер эволюции. Проблема происхождения человека. Положение Homosapiens в системе живого мира. Этапы антропогенеза. Происхождение и эвол...