43139

Програмування. Методичні вказівки

Книга

Информатика, кибернетика и программирование

Тема першого завдання використання візуальних компонентів із вкладок компонентів Stndrt System dditionl при роботі з масивами даних. Оброблений масив список даних вивести в таблицю MS Word створену за допомогою Delphi. Друге завдання створення баз даних та обробка інформації з них. База даних створюється за допомогою утілити Dtbse Desktop або за допомогою інших програм створення баз даних наприклад MS ccess.

Украинкский

2013-11-03

206 KB

17 чел.

Міністерство освіти i науки України

Криворізький коледж Національного авіаційного університету

Циклова комісія програмне забезпечення електронно-обчислювальної техніки

“Затверджую”

Заступник начальника коледжу з НР

___________Усіченко В.І.

«____»____________2008 р.

 

Методичні вказівки та завдання  для виконання курсової роботи

з предмету

"Програмування "

       Для спеціальності    6.050102

Шифр

« Комп’ютерні системи та мережі »

Назва     

            Напрям ______0915__________                                     _____Комп’ютерні інженерія _

                                                       Шифр            Назва

Розробив:  викладач  Терьошина С.С.

Затверджена на засіданні Ц.К. ПЗ ЕОМ

                                                                                     ПРОТ № 1  Biд   30  серпня    2008р.

                                                                       Голова ЦК _______________ Даценко С.Ю..

м. Кривий Ріг

2008 р.

Методичні вказівки і рекомендації

до виконання курсової роботи з предмету "Програмування"

  Курсова робота  з  навчальної дисципліни  -  це творче   або   репродуктивне   рішення   конкретної   задачі,   як правило,   дослідного   характеру,   щодо   об'єктів   діяльності фахівця     (споруд,     технологічних     процесів,     механізмів, апаратних    та   програмних   засобів   тощо   або   їх   окремих частий),   виконане  студентом   самостійно   під  керівництвом викладача протягом встановленої о терміну в одному семестрі відповідно до технічного завдання на основі набутих з даної та суміжних дисциплін  знань та умінь і  становить собою сукупність     документів     (пояснювальної     записки.      при необхідності - графічного матеріалу тощо).

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ

 Курсові проекти та роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення та узагальнення теоретичних знань, набутих студентами під час вивчення конкретних дисциплін, розвитку навичок їх практичного застосування, самостійного та комплексного розв'язання конкретних фахових завдань.

Курсове проектування мас також за мету навчити студента   швидко   і   впевнено   користуватися   відповідною довідковою літературою, державними стандартами, єдиними нормами і розцінками, таблицями, типовими проектами та іншими матеріалами, які фахівець використовує під час своєї професійної діяльності.

Курсове   проектування    надає   студентам    також можливість поглиблення (або здобуття) практичних павичок самостійної  кваліфікованої праці  на  рівні  фахівця   певної галузі діяльності з використанням сучасних  комп'ютерних інформаційних    технологій    при    обробці    символьної    та графічної інформації та проведенні обчислень.

Зміст курсової роботи:

 1.  Титульний аркуш;
 2.  Завдання на виконання курсового проекту (роботи);
 3.  Зміст;
 4.  Вступ;
 5.  Алгоритм виконання КР;
 6.  Скролінг (текст) програми;
 7.  Пояснення до курсової роботи;
 8.  Опис використовуваних функцій;
 9.  Результати виконання;
 10.  Список використаної літератури;

Оформлення роботи

Пояснювальна записка, креслення, плакати та тип матеріали оформлюються в одному примірнику.

Пояснювальна записка мас бути зброшурованою таким чином, щоб аркуші були щільно стиснутими. Не допускається їх з'єднання скріпкою або швидкозшивачем.

Пояснювальна записка повинна розкривати зміст курсового проекту (роботи), містити обґрунтування  вибору методів      рішення      поставленого       завдання,      необхідні розрахунки,   описання    проведених   експериментів,   аналіз отриманих результатів та інші матеріали.

Матеріал   пояснювальної  записки   повинен   бути викладений грамотно, чітко та стисло.  При цьому в тексті записки мають бути обов'язковими посилання на використані літературні та інші джерела.

Текстовий та графічний матеріал записки друкується комп'ютерним способом на одному боці аркушів формату А4 через 1.5 міжрядкового інтервалу. Текст вирівнюється по ширині аркуша.

Текстовий редактор - Word for Windows. Шрифт – Times New Roman, кегль 14пт.

Обсяг пояснювальної записки встановлюється відповідними методичними вказівками циклової комісії, що веде курсове проектування.

Зразок       оформлення       титульного       аркуша пояснювальної записки наведено в додатку 1.  Зразок оформлення аркуша завдання на виконання курсового проекту (роботи) наведено в додатку 2.

Реферат пояснювальної записки призначений для ознайомлення зі змістом курсового проекту (роботи). Він мас бути стислим, але інформативним, і містити відомості, які дозволяють отримати повну уяву щодо проекту (роботи), що розглядається.

Реферат повинен містити:

відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, літературних джерел;

основний текст;

перелік ключових слів (словосполучень).

Текст реферату повинен відображати подану в пояснювальній записці інформацію в такій послідовності:

об'єкт дослідження або розроблення;

мета роботи;

методи дослідження, технічні та програмні засоби;

основні     конструктивні,     технологічні     та     інші характеристики та показники;

результати та їх новизна;

значущість роботи та висновки;

рекомендації щодо використання результатів роботи;

галузь застосування;

Реферат належить виконувати обсягом не більш, як 500 слів на одній сторінці пояснювальної записки.

Перелік ключових слів (словосполучень), що с визначальними для розкриття суті курсового проекту (роботи), розміщується після основного тексту реферату. Цей перелік повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку через кому.

Аркуш     зі     змістом     пояснювальної     записки розміщується  безпосередньо  після   реферату,  починаючи  з нової сторінки.

До змісту включають заголовки структурних елементів пояснювальної записки: перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; вступ; послідовно назви (заголовки) всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів пояснювальної записки; висновки та рекомендації; список використаної літератури; назви додатків. Справа наводяться номери сторінок, з яких починається зазначений матеріал.

Усі       прийняті       в       пояснювальній       записці мало поширені     умовні     позначення,     символи,     одиниці, скорочення та терміни пояснюють у відповідному переліку, який розміщується безпосередньо після аркушу зі змістом, починаючи з нової сторінки.

У вступі, який розміщується па новій сторінці:

-    відображається   актуальність,   наукове   та   практичне значення обраної теми;

-    формулюються       мета      та      завдання       курсового проектування;

встановлюються об'єкт та предмет розгляду:

даються     посилання     на     відповідні     нормативні документи;

відмічаються положення, що виносяться на захист.

Основна частина пояснювальної записки складається з декількох розділів. В ній викладається рішення поставленого завдання, яке повинно супроводжуватися отриманими результатами досліджень, необхідними ілюстративними матеріалами, технологічними вказівками тощо.

За   результатами   виконання   курсового   проекту (роботи) студент має зробити висновки та рекомендації з їх обов’язковим обґрунтуванням.

У списку літератури  наводяться  всі  використані під час курсового проектування літературні джерела.

Бібліографічні видання наводяться в порядку їх згадування в тексті згідно з вимогами чинних стандартів, наприклад: 9. ЧЕРНЫЙ М.Л.. КОРЛБЛИІІ В.И. Воздушная навигация. - М.: Транспорт. 1983. 384с.

Відповідно до вимог   стандарту 2.104.08. 2.106-98 ЄСКД  кожний розділ пояснювальної записки  повинен починатися з нового аркушу, перший розділ пояснювальної записки  повинен  мати рамку з полями: ліве - 20 мм, верхнє, нижнє, праве –  по 5 мм.

Зразок оформлення першого заголовного аркушу розділу курсового проекту наведений в додатку 3.

Усі наступні аркуші розділу також повинні мати рамку з наведеними вище полями, в правому нижньому куті якої виділяється квадрат розміром 10x10 мм для написання номера сторінки (додаток 4).

Заголовки   структурних   елементів   та   розділів друкуються великими напівжирними літерами без крапки в кінці і вирівнюються посередині рядка. Якщо заголовок складається з двох речень, то їх розділяють крапкою.

Розділи,     підрозділи,     пункти     та     підпункти нумеруються     арабськими     цифрами.     У     кінці     номера підрозділу, пункту та підпункту має бути крапка.

Номер підрозділу складається з номеру розділу та порядкового номеру підрозділу, розділених крапкою, наприклад: 1.1. Аналіз методів чисельного інтегрування диференційних рівнянь.

Заголовки структурних елементів пояснювальної записки: РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ВСТУП, ПЕРРЛІК УМОВНИХ ІІОЗНАЧЕНЬ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ не нумеруються.

Ілюстрації розташовуються безпосередньо після тексту, в якому воні згадуються вперше, або па наступній сторінці з обов'язковим посиланням на них у тексті, наприклад. "... на мал. 1.2 ...".

Таблиці    нумеруються   арабськими    цифрами    в межах    розділу    (за    винятком    ілюстрацій,    наведених    у додатках). Таблиці розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці з обов'язковим посиланням на них у тексті, наприклад. "... в табл. 2.3 ..."

Формули   розташовуються   безпосередньо   після тексту, в якому вони згадуються вперше, причому, вище  та нижче кожної формули має бути по одному вільному рядку. Номер вказується н круглих дужках на рівні формули в крайній правій позиції по рядку, наприклад: (3.1). Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул приводяться безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені в формулі. Посилання на формули зазначають їх порядковим номером в дужках, наприклад: "... в формулі (3.1) ...". 

Посилання   в  тексті   па   використані   літературні джерела   треба   зазначати   порядковим   номером   зі   списку використаної літератури, виділеним  квадратними дужками, наприклад: "... до вимог, наведених у |7| ...".

Прізвища, назви установ, організацій, фірм, назви виробів та інші власні імена в тексті пояснювальної записки наводяться мовою оригіналу. Дозволяється власні імена та назви наводити в перекладі на мову пояснювальної записки з додаванням (при першому згадуванні) оригінальної назви.

Сторінки   пояснювальної   записки   нумеруються арабськими    цифрами    в   їх    правому    нижньому    куті,    з наскрізною нумерацією по всій записці. Нумерація сторінок починається з цифри 3 на аркуші реферату.

Додатки оформлюються як продовження основної частини пояснювальної записки і розташовуються в порядку згадування в основному тексті.

Графічний  матеріал   виконується   комп'ютерним способом у порядку, визначеному методичними вказівками з курсового проектування.

Креслення та плакати, інший ілюстративний матеріал можуть бути виконані на паперових, плівкових (слайди) або магнітних (дискета 3.5) носіях.

Креслення, плакати, обчислювальні програми незалежно від виду носія. мають бути обов'язково дубльовані на паперових аркушах формату А4.

Приклад оформлення титульного листа:

 1.  

 

 

 

ЗАХИСТ КУРСОВИХ  РОБІТ

Захист курсового проекту  (роботи) здійснюється в комісії з двох-трьох викладачів, призначеній головою циклової комісії, причому,   одним   із   членів   комісії   є   керівник   курсового проектування. Голову комісії призначає голова циклової комісії.

Комісія працює прилюдно, за присутності студентів даної академічної групи та інших осіб, в термін. визначений графіком курсового проектування.

Захист   складається   зі   стислої,   але   змістовної, доповіді студента тривалістю сім,  вісім  хвилин та з його відповідей   на  запитання   членів   комісії.
Студент
 під час захисту повинен дати відповіді та пояснення на всі запитання по суті проекту (роботи).

За результатами захисту курсовий проект (робота) оцінюється   диференційованою  оцінкою   за   чотирибальною системою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), яка головою комісії вноситься до відомості, складеної в двох примірниках, до аркушу завдання на курсове проектування та до залікової книжки студента.  Оцінку в обох  примірниках відомості та на аркуші завдання засвідчують голова та члени комісії, в заліковій книжці   - голова комісії. Один примірник відомості передається на відділення ЕОТ, другий - на циклову комісію.

Студент, який не подав до захисту курсовий проект (роботу) у  встановлений   графіком  термін, або  не захищений   з   позитивною   оцінкою,   вважається    таким,   що   має академічну       заборгованість.        Порядок       її       ліквідації регламентується відповідними нормативними документами.

Захищені курсові проекти (роботи) зберігаються на цикловій комісії  протягом   трьох    років,   а   потім    списуються    та знищуються згідно зі встановленим порядком.

Підсумки курсового проектування на кафедрі та пропозиції керівників,  що  направлені   на  поліпшення   його організації та проведення, обов'язково обговорюються в кінці семестру на засіданні циклової комісії і в плановому   порядку      на методичному об’єднанні відділення ЕОТ.

Вимоги, пропозиції, щодо виконання курсової роботи.

 Завдання повинні бути виконані з максимальним використанням засобів мови програмування Delphi (використання стандартних функцій, функцій користувача, стандартних модулів). Програми повинні бути постачені необхідними поясненнями і коментарями. Робота виконується у виді пояснювальної записки й електронного варіанта (дискета з програмами).

У  пояснювальній записці курсант повинний викласти призначення використовуваних функцій і блоків програми, із указівкою способу їхнього застосування. Привести один з аналогів використовуваних функцій.

Для написання курсової роботи курсант повинний використовувати зведення,  викладені в лекційному, лабораторному матеріалі і представлений у самостійній роботі.

Захист курсової роботи полягає в рішенні подібної задачі одного з  чи завдань відновлення ділянки завдання курсової роботи.

Варіанти курсової роботи:

Загальні  технічні вимоги до виконання роботи:

 1.  Організувати меню, пункти якого дозволяють обирати виконання одного з трьох завдань курсової роботи.
 2.  Передбачити пункт меню допомоги роботи з додатком та коректний вихід з додатку.
 3.  При виборі пункту меню з одним із завдань, вирішення цього завдання відображується в окремому  модальному вікні.
 4.  Тема першого завдання – використання візуальних компонентів із вкладок компонентів Standart, System, Additional при роботі з масивами даних. Оброблений масив, список даних вивести в таблицю MS Word, створену за допомогою Delphi.  
 5.  Друге завдання – створення баз даних та обробка інформації з них. База даних створюється за допомогою утілити Database Desktop або за допомогою інших програм створення баз даних (наприклад MS Access). Створити звіт в MS Excel з Delphi. На окремому листі передбачити формування діаграми MS Excel в Delphi, данні для якої взяти із вашої бази даних. Тип діаграми передбачений варіантом. При створенні діаграми використовувати всі можливості роботи із діаграмами – створення заголовку, легенди, підпису рядків, тощо.
 6.  Третє завдання – робота з графічними компонентами, обробка списків, робота з файлами і т.і. Це може бути анімація, гра, робота з графічними файлами або тестові програми. Вибір завдання згідно варіанту.   
 7.  Інформація про розробника виводиться у допоміжному «вікні».
 8.  Інтерфейс форм розробити самостійно, використовуючи при цьому всі можливості та властивості компонентів Delphi.

Постановка завдання:

Завдання№1

( Обирається по номеру в журналі.)

 1.  Дані матриці  А і В розміру k*m і m*l відповідно. Знайти добуток АВ.
 2.  Дана квадратна матриця порядку n. Отримати матрицю А2 .
 3.  Дана матриця А. Розташувати елементи кожного рядка в порядку убування. Знайти добуток діагональних елементів отриманої матриці.
 4.  Даний масив m*n. Розташувати елементи кожного стовпця в порядку зростання. Знайти добуток найменших елементів кожного стовпця масиву.
 5.  Даний масив m*n. Знайти добуток елементів, що стоять нижче за головну діагональ. Замінити всі елементи матриці, що стоять вище за головну діагональ, її найбільшим елементом.
 6.  Даний масив 6*5. Визначити суму найбільших елементів кожного рядка масиву. Розташувати елементи n рядка за збільшенням.
 7.  Даний масив 3*3. Замінити всі елементи, що стоять нижче за головну діагональ, нулями. Викинути другий рядок матриці.
 8.  Даний масив m*n. Розташувати елементи кожного рядка за збільшенням. Скласти масив з добутків елементів кожного стовпця для масиву.
 9.  Скласти масив з сум елементів кожного рядка матриці. Знайти суму найбільшого і найменшого елементів масиву.
 10.  Даний масив m*n. Замінити всі елементи, передуючі найменшому елементу, одиницями. Викинути в матриці діагональні елементи.
 11.  Даний масив m*n. Скласти масив з найменших елементів кожного рядка даного масиву. Знайти суму найбільшого і найменшого елемента масиву.
 12.  Даний масив m*n. Поміняти місцями другий і третій стовпці масиву. Скласти з елементів даного масиву два нові масиви: перший з них містить тільки негативні елементи, розташовані в порядку зростання, другий – тільки позитивні в порядку убування.
 13.  Даний масив m*n. Викинути з масиву ті елементи, індекси яких діляться на чотири і замінити їх найбільшим елементом. Замінити всі елементи, наступні за найбільшим елементом нулями.
 14.  Даний масив 4*4.Заменить всі елементи, наступні за першим нулем, сумою позитивних елементів. Скласти одновимірний масив з найбільших елементів кожного рядка.
 15.  Даний масив 5*3.Найти різниця між сумою елементів і добутком елементів і замінити цією різницею елементи масиву, передуючі найменшому елементу. Знайти добуток негативних і суму позитивних елементів.
 16.  Даний масив 3*4. Замінити позитивні елементи масиву його найменшим елементом, а негативні – сумою тих елементів індекси яких діляться на 3. Поміняти в масиві другий і третій рядки місцями.
 17.  Даний масив 5*5. Викинути з масиву його найбільший і найменший елементи, знайти суму і добуток негативних елементів. Замінити позитивні елементи їх квадратами, а негативні – кубами.
 18.  Даний масив n*n. Знайти суму і кількість елементів, розташованих між найбільшим і найменшим елементами. Знайти найбільший по абсолютній величині елемент і його координати.
 19.  Даний масив m*n. Скласти масив з добутків елементів кожного рядка матриці. Замінити всі елементи, що стоять вище за головну діагональ, найбільшим елементом матриці.      
 20.  Даний масив 5*5. Замінити всі елементи, передуючі його найменшому елементу, нулями, а наступні за найбільшим елементом – одиницями. Спочатку виконати першу дію, потім – друге. Скласти масив з сум елементів кожного рядка матриці.
 21.  Даний масив m*n. Розташувати найбільший по абсолютній величині, найбільший, найменший і найменший по абсолютній величині елементи поряд, посередині масиву.  Визначити номери найменших елементів і знайти добуток наступних за ним елементів для кожного рядка матриці.
 22.  Даний масив m*n. Скласти з елементів даного масиву два нових: елементами першого повинні бути елементи початкового масиву, розташовані між найбільшим і найменшим, другий складається зі всієї решти елементів.
 23.  Даний масив 3*4. Знайти той елемент масиву, сума якого з наступним за ним елементом максимальна; викинути з масиву негативні елементи. Замінити позитивні элементи їх квадратами, а негативні – найменшим елементом масиву.
 24.  Дано дві цілочисельні квадратні матриці порядку 6. Знайти послідовність з нулів і одиниць b1,b2,.b6 таку, що bi=1 коли кількість негативних і ненегативних елементів i-ой рядка першого матриці співпадає відповідно кількість негативних і ненегативних елементів i-ой рядка другого матриці.
 25.  Дані дійсні числа а1,а2,.аn, дійсна квадратна матриця порядку n. Отримати дійсну матрицю розміру n(n+1), вставивши в початкову матрицю між п'ятим і шостим стовпцями новий стовпець з елементами а1.аn.
 26.  Дані цілі числа A1...,A10, цілочисельна квадратна матриця порядку N. Замінити нулями в матриці ті елементи з парною сумою індексів, для яких є рівні серед A1...,A10.
 27.  Дані дійсні числа A1...,A(N), дійсна квадратна матриця порядку N (N>8). Отримати дійсну матрицю розміру Nx(N+1), вставивши в початкову матрицю між п'ятим і шостим стовпцями новий стовпець з елементами A1...,A(N).
 28.  Дана цілочисельна матриця розміру 6x9. Найти матрицю, що виходить з даної:

а) Перестановкою стовпців - першого з останнім, другого з передостаннім  і т.д.

б) Перестановкою рядків - першої з останньою, другою з передостанньою і т.д.

 1.  Дана дійсна квадратна матриця порядку N. Перетворити матрицю за правилом : рядок з номером N зробити стовпцем з номером N, а стовпець з номером N - рядком з номером N.
 2.  Дано дві дійсні квадратні матриці порядку N. Отримати нову матрицю:

а) Множенням елементів кожного рядка першого матриці на найбільше з значень елементів відповідного рядка другого матриці;

б) Надбавкою до елементів кожного стовпця першої матриці добутків елементів відповідних рядків другої матриці.

 1.  Дана дійсна квадратна матриця порядку N. Перетворити матрицю таким чином:

а) Один з елементів матриці, володіючий найбільшим по модулю значенням, розташувався в лівому верхньому кутку матриці;

б) Один з елементів матриці, володіючий якнайменшим значенням розташувався в  лівому нижньому кутку матриці.

 1.  Дана дійсна квадратна матриця порядку N. Hайти найбільший по модулю елемент. Отримати квадратну матрицю порядку N-1 шляхом викидання з початкової матриці якого-небудь рядка і стовпця, на перетині якої розташований елемент із знайденим значенням.

Завдання№2

( Обирається по номеру в журналі.)

 1.  Розробити БД «Альбом вокально - інструментальної групи»
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, видалення даних;
 •  дані є відомостями про назву групи, назва альбому, кількість пісень на диску/касеті, рік випуску альбому, фірма-виробник;
 •  визначити загальну кількість компакт-дисків випущених в певний рік;
 •  знайти середню кількість пісень на кожному диску;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Музичні товари»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться носій (грамплатівка, аудіо касета, лазерний диск), порядковий номер в каталозі, назва, виконавець (прізвище, ім'я), час звучання, кількість творів, ціна по каталогу;
 •  Визначити перелік дисків для покупки замовником, вартість яких не перевищує вказаного ліміту;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Кіностудія»
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться відомості про фільм: назва, режисер (прізвище, ім'я), країна, рік випуску, вартість (витрати на випуск), прибуток, жанр;
 •  Визначити загальний прибуток від фільмів, випущених у вказаний період часу, кількість фільмів, бюджет яких не перевищує прибутку;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Пункт обміну валюти»  
 •  програма повинна містити дані про курси купівлі і продажу валюти на поточний день, на початку дня користувачу пропонується змінити курси валюти, допускається їх змінювати також і протягом дня;
 •  в базу даних заносяться ПІБ клієнта, серія і номер паспорта, вид операції (купівля або продаж), вид валюти, сума;
 •  надати можливість формувати вихідну базу даних по деяких ознаках, наприклад клієнти, купуючі долари і т.п.;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Довідник мобільних телефонів»  
 •  дана база даних (текстовий файл), що містить відомості про мобільні телефони (модель,  вартість і т.д. по розсуду розробника);
 •  передбачити можливість виводу списку мобільних телефонів, що задовольняють ряду вимог (наприклад, певної вартості або вказаної моделі і т.п.) у вихідну базу і на екран;
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  реалізувати задачу, використовуючи класи по розсуду користувача;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Журнал класного керівника»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  по заданому прізвищу учня отримати всі дані про нього (передбачити можливість вибору даних по критерію, наприклад, адреса або ім'я по батькові батьків і т.п.);
 •  передбачити формування характеристики про курсанта (спосіб формування розробник вибирає самостійно)
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Оплата комунальних платежів»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  дані є відомостями про оплату за певні види комунальних послуг;
 •  всі дані (ПІБ і адреса власника, борги по кожному виду комунальних послуг, загальна сума боргу, нарахування за кожний місяць і т.п. за бажанням розробника);
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Готель»  
 •  є база даних, що містить відомості про проживаючі в готелі (ПІБ, серія і номер паспорта, номер в готелі, тип номера, вартість в доба і т.п.);
 •  повинна бути наданий можливість, по номеру в готелі, визначити ПІБ проживаючих, тип номера і вартість в доба, а також загальну кількість проживаючих в номерах із заданим типом;
 •  по заданому параметру (наприклад, тип номера або вартість в доба) сформувати базу даних з відомостей про ПІБ проживаючих, серію і номер паспорта і номер в готелі;
 •  реалізувати задачу, використовуючи класи по розсуду користувача;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Держава»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  дані є відомостями про назву країни, столиця, державна мова, чисельність населення, площа території, грошова одиниця, державний лад;
 •  упорядкувати записи за чисельністю населення країни;
 •  знайти  державу з найбільшою густиною населення;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Автомобіль»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  дані є відомостями про марку, колір, витрата бензину, кількість дверей, рік випуску, ціна;
 •  визначити найекономічніший автомобіль;
 •  визначити середню ціну автомобілів, випущених у вказаний період;
 •  інтерфейс роботи програми розробити самостійно;

 1.  Розробити БД «Лікарня»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  є база даних, що містить відомості про прізвище пацієнта, прізвища лікаря,  дата народження (рік, місяць, число) пацієнта, номер телефону, домашня адреса, діагноз.
 •  знайти кількість пацієнтів не старше 50 років;
 •  при виводі даних здійснити сортування в алфавітному порядку;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Магазин»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  є база даних, що містить відомості про прізвище покупця, домашню адресу, номер кредитної картки або рахунку, рахунок на картці;
 •  знайти покупця, який може здійснити купівлю у вказаному розмірі;
 •  відсортувати покупців по номеру кредитної картки;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Експорт товару»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  є база даних, що містить відомості про назву товару, серійного номера, країни і кількості (в шт.);
 •  сформувати вихідну базу даних по переліку країн для експорту товару;
 •  знайти об'єм експорту для кожної країни;  
 •  обчислити максимальну кількість товару, що експортується;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Спортивне змагання»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  є база даних, що містить відомості про прізвище учасника змагання по лижному виду спорту, прізвища тренера, результату, дистанції (3 і 5 км);
 •  знайти середній результат, показаний вихованцями на дистанції 3 км;
 •  вказати прізвища переможців на кожній дистанції;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Стадіон»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  є база даних, що містить відомості про назву, види спорту, для яких використовується стадіон. Вказаний рік споруди, адреса, місткість (глядачів), кількість арен, майданчиків.
 •  визначте стадіон, який вміщає вказану кількість глядачів;
 •  знайти стадіон, який вимагає ремонту (ремонтні роботи необхідно проводити кожні 15 років);
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Спортивна команда»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться назва, з якого міста команда, скільки ігор зіграла, скільки набрала очок (програла, виграла, нічия), кількість гравців;
 •  визначте кількість команд, де гравців менше 10;
 •  знайти команду, яка виграла більш всього ігор;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Аптека»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться номер аптеки, назва ліків, рік випуску, термін придатності, ціна, кількість упаковок;
 •  сформувати базу даних із списку ліків, у яких вийшов термін придатності;
 •  перевірити, чи є дані ліки, (назва вводиться з клавіатури) в аптеці;
 •  знайти найдорожчі ліки;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Бібліотека»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться артикль, ім'я автора, назва книги, вартість, номер етажерки, ФІО читача, що  узяв книгу;
 •  по заданому артиклю визначити назву книги, автора і ФІО читача, що узяв книгу або по ФІО читача, що  узяв книгу визначити книги які він брав;
 •  По заданому параметру (наприклад номер етажерки або ім'я автора)  сформувати базу даних з відомостей про назви книг;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Селище міського типу»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться список вулиць і кількість будинків на кожній вулиці;
 •  визначити вулицю з найбільшою кількістю будинків;
 •  вивести на екран назви вулиць з кількістю будинків в убуваючому порядку;
 •  вказати вулиці з кількістю будинків до 10;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Речовина»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться  назва речовини, його питома вага і провідність (ПП,Д,П);
 •  знайти питому вагу і назви всіх провідників;
 •  вибрати дані про провідники і упорядкувати їх по убуванню питомої ваги;
 •  вивести на екран назву речовини, яка є діелектриком з певною питомою вагою;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Магазин іграшок»  
 •  Дана база даних, що містить артикль, назву, вікову категорію, вартість іграшки;
 •  При продажу вибирається артикль, а у вихідну базу даних формується запис, що містить артикль, найменування, вартість іграшки, час продажу (можна автоматично додавати системний час);
 •  Передбачити можливість того, що у вихідну базу користувач може схотіти ще виводити і ПІБ продавця, що продав товар;
 •  Користувачу повинна бути наданий можливість у будь-який момент часу проглянути загальну кількість проданого товару по заданому артиклю;
 •  Меню повинне забезпечити перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Довідник автомобілів»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  дана база даних (текстовий файл), містить відомості про автомобілі (мазка, модель, колір, р. в., пробіг)
 •  передбачити можливість виводу списку автомобілів, що задовольняють ряду вимог (наприклад, визначеність вартості або вказаної марки ) у вихідну базу і на екран;
 •  реалізувати задачу, використовуючи класи по розсуду користувача;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Деталі»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться назви деталі, час  виготовлення однієї одиниці даної деталі, ваги екземпляра деталі (в кг), вартість однієї деталі;
 •  передбачити вивід значень і сортування за збільшенням для полів елементів файлу записів по наступному ключу: по назві деталі;
 •  визначити загальну вагу певної деталі;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Підписка»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться ПІБ підписчика, назва журналу або газети, вартості підписки;
 •  визначити підписчиків, виписуючих 3 і більше журналів та газет;
 •  визначити вартість вказаного журналу;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Туристичне бюро»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться ПІБ, дата народження,  стать, місце проживання (місто), пункт призначення, вартість путівки;
 •  визначити кількість чоловіків і їх середній вік;
 •  визначити туристів народилися в певний рік;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Судова справа»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться предмет судового розгляду, позивач, звинувачений, дата розгляду (рік);
 •  визначити, в якому році були справи, пов'язані з банкрутством;
 •  передбачити сортування за збільшенням для полів елементів файлу записів по наступному ключу: по виду судового розгляду;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Юридична контора»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться назва юридичної консультації, посада, адреса юридичної консультації, кількість даних справ;
 •  визначити, скільки нотаріусів і адвокатів працює в певній юридичній консультації;
 •  знайти юридичну консультацію з найбільшою кількістю даних справ;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Будівельна фірма»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться тип будови, прізвище клієнта, вартість будови, сума внеску в банку замовника, неоплачена сума за будову;
 •  визначити клієнта, з мінімально неоплаченою сумою;
 •  визначити тип споруди, який клієнти замовляли більш 2-х разів;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Авіабудівна фірма»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться назва авіабудівної фірми, річний випуск лайнерів, число замовлень за рік, річний прибуток фірми;
 •  знайти назву фірми з максимальним річним прибутком;
 •  по назві фірми вивести дані про неї на екран;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Кращі бомбардири першості по футболу»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, знищення даних;
 •  в базу даних заносяться прізвище гравця, країна, середня результативність в національній першості, скільки голів забив на чемпіонаті світу, за який клуб виступає;
 •  вивести на екран найбільш результативного в національній першості бомбардира;
 •  за який клуб грає найбільша кількість гравців;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Облік»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, видалення даних;
 •  Додаток повинен містити інформацію про комп'ютери авіаколеджу : тип процесора, монітора і відеокарти, розмір жорсткого диска, наявність/відсутність CD-ROMa і FLOPPY-диску, тип клавіатури, інвентарний номер, місцезнаходження (номер аудиторії);
 •  По певній аудиторії врахувати можливість виводу на друк;
 •  Комп'ютери, які знаходяться в ремонті повинні бути якось позначені (наприклад в загальному списку виділені іншим кольором, а при виборі інвентарного номеру і відображенні інформації про комп'ютер додано “знаходиться в ремонті”);
 •  За бажанням розробника вивести на екран або у файл список комп'ютерів, які знаходяться в ремонті;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

 1.  Розробити БД «Банк»  
 •  меню повинне забезпечувати перегляд, редагування, додавання, видалення даних;
 •  в початковій відомості зберігаються дані про операції на поточний день по всіх філіалах банку і банкоматах цих філіалів;
 •  поля початкової бази: номер філіалу або банкомату, ФІО вкладника, вид операції (видано або занесено), сума.
 •  сформувати щоденний звіт потрібного вигляду, наприклад, по кожному філіалу (включаючи банкомати цього філіалу), по окремому банкомату, по вкладниках, що отримали гроші більше заданої користувачем суми і т.д. по розсуду розробника;
 •  здійснити сортування і фільтрацію даних по самостійно вибраному ключу.

Завдання№3

( Обирається по номеру в журналі.)

 1.  Розробити програму для роботи з файлами. Програма повинна надавати стандартні функції, що використовуються при роботі з файлами: копіювання, перенесення, видалення.
 2.  Розробити програму, яка виводить статистику вибраного користувачем документа. Статистичні дані включають кількість слів, символів, пропусків і рядків.
 3.  Розробити програму, що повторює функції стандартного блокнота з додатковою можливістю шифрування і дешифрування даних.
 4.  Розробити БД «Довідник функцій мови Паскаль». Довідник повинен мати два вікна: в одному відображені імена функцій мови С++, а в іншому вся інформація про вибрану функцію та приклад з використанням даної функції. Ім'я функції, що цікавить, можна вибирати за допомогою клавіш керування клавіатурою. Кількість функцій, що використовуються, визначається розробником самостійно.
 5.  Розробити програму, яка зніматиме і зберігатиме копію екрану.
 6.  Розробити зберігач екрану для Windows (файл з розширенням *-. scr). Форма масштабується на весь екран, заголовок ховається, а будь-які дії користувача повинні припиняти роботу програми. Випадковим чином вибирається колір форми, потім відбувається її плавне насичення випадково вибраним кольором. Спочатку форма повністю прозора. Коли вона стане повністю непрозорою, слід поволі прибирати насиченість кольору, поки вона знову не стане прозорою. Після цього знов вибирається випадковий колір для насичення, і описаний процес  повторюється спочатку.
 7.  Розробити програму для проглядання малюнків. Програма повинна відображати малюнок, завантажений за допомогою стандартного діалогового вікна огляду. Крім того, будь-який малюнок повинен бути пов'язаний з даною програмою, і відкриватися нею по подвійному клацанню мишею або натисненню клавіші <Enter> в Провіднику або будь-кому другом файлменеджері.
 8.  По всьому екрану «бігає» форма, і мета гри — встигнути клацнути мишею на вікні, що з'явилося. Для перемоги необхідно "потрапити" по вікну десять разів. Слід враховувати, що при кожному "попаданні" швидкість переміщення вікна збільшується.
 9.  Розробити гру, мета якої полягає у вгадуванні випадкового числа із заданого діапазону чисел. Дати можливість грати з суперником або проти комп'ютера. У разі перемоги або поразки виводиться відповідне графічне зображення.
 10.  Розробити програму для тестування знань в різних областях. Користувач повинен відповісти на декілька питань, які випадковим чином вибираються із загальної бази питань. Після того, як користувач відповів на всі питання, програма повинна вирахувати і видати результат проходження тесту — відсоток правильних відповідей. Також необхідно дати можливість користувачу підключати зовнішні файли, що містять,  питання і варіанти відповідей до них. Для того, щоб користувач не зміг прочитати правильні відповіді, слід зашифрувати файл з питаннями і відповідями.
 11.  Розробити програму, яка працюватиме непомітно для користувача і періодично виконуватиме вибрану випадковим чином жартівливу процедуру або функцію. Наприклад : обмеження діапазону руху миші, очищення буфера обміну, вибір фону випадковим чином, переміщення картинки по екрану і т.д.
 12.  Розробити програму, де по введеній кількості яких-небудь найменувань предметів будується гістограма. Значення координат вводиться в компонент StringGrid. Результат відображається в компоненті Image.
 13.  Розробити програму, яка дозволяє проглядати зображення в Delphi. Програма дозволяє по черзі проглядати ілюстрації в заданому каталозі. Delphi код формує список файлів в каталозі, як в програмі MP3 плеєр, за допомогою процедур FindFirst, FindNext і після натиснення кнопки далі програма підвантажує наступну за списком ілюстрацію в Image1.
 14.  Розробити програму польоту літака. Програма працює з використовуванням компонент image. У властивості picture потрібно вказати bmp файл, який служитиме фоном вікна (наприклад, місто по-якому пролітає літак), у властивості transparent потрібно вказати true. Прозорість відбиватиметься по нижньому лівому пікселю. Управляти аеропланом можна з використанням властивостей компоненту image.
 15.  Розробити програму роботи графічного годинника. Використовувати промальовування графічними функціями Delphi.
 16.  Розробити програму роботи будильника. Використовувати промальовування графічними функціями Delphi.
 17.  Робота з векторною графікою в Delphi Створити рядок, що біжить.   Дана програма повинна передавати зображення на канву, і плавно переміщати це зображення, щоб створити ефект рядка, що біжить.
 18.  В програмі обробляються події миші, додаток виконує побудову зірки на канві. Зірка промальовується в місці кліка, а колір залежить від кнопки, якій був проведений клік, тобто правою кнопкою або лівою.
 19.  Ефект анімації.   Програма - анімація в delphi переносить зображення з графічного файлу на canvas і пересуває картинку по горизонталі. В результаті ми одержуємо ефект анімації.
 20.  Олімпійські кільця . Програма викреслює на канві олімпійські кільця різного кольору, причому кільця з'являється через певний інтервал часу. Корду буде викреслено останнє кільце, все повторюється знов – кільця стираються і промальовуються в тому ж порядку наново.    
 21.  Побудувати криву Гильберта. При запуску програми протягом деякого інтервалу часу ми можемо спостерігати, як будується ця крива.

 1.  Написати програму – пароплав пливе по морю. Для промальовування пароплава використовуються можливості Delphi.
 2.  Програмно реалізувати в Delphi гру – квачі (п’ятнашки), розташування фішок зберігається в двох мірному масиві, вивід цифр проводиться безпосередньо на canvas.
 3.  Написати програму – перевірка пам'яті. Користувачу показують число, а той у свою чергу запам'ятовує його. Пізніше він повинен записати це число в edit.  Числа повинні мати не менше 5 знаків, і зберігаються на екрані не більше 1 секунди. По закінченню роботи програми  (наприклад, вивід 10 чисел) виводиться результат перевірки пам'яті.
 4.  Парні картинки. Гравцю пропонується на полі 4*4 знайти парні картинки. Всі зображення беруться з одного файлу і в процесі виконання програми копіюються на canvas. Як тільки гравець знайшов дві парні картинки, вони знищуються. Гра закінчується, корду на полі не залишилося жодної картинки.
 5.  Написати програму гру – тир.   На формі з'являється малюнок і при кліці по малюнку зараховується  успішність попадання. Передбачити вивід малюнків різних розмірів. За попадання в малюнок великого розміру дається, наприклад 5 очок, в більш дрібний – 10 очок і т.д.
 6.  Написати програму гру – збери картинку. Картинка зберігатися в окремому файлі, засобами Delphi розбивається на 16 частин, і в хаотичному порядку розкладається по осередках. Міняючи частини картин місцями, потрібно зібрати цілу картинку.
 7.  Написати тестову програму з використанням питань у вигляді графічних зображень. Наприклад, вказати авторів відомих картин або назви архітектурних пам'ятників і т.д.
 8.  Розробити БД «Побудова графіка функції». Суть програми полягає в побудові графіка заданої функції. Користувач повинен мати нагоду вибирати тип графіка для побудови (лінійний або точковий), а також задавати функції з клавіатури (врахувати можливість введення математичних функцій типу sin, cos, ln, і т.п.);
 9.  Написати програму – рух м'яча в замкнутому просторі.. Для промальовування м'яча використовуються можливості Delphi.
 10.  Зобразити картинку "Круги на воді", використовуючи сім кіл, ілюзію руху створити послідовною зміною кольорів всіх кіл. Центри кіл суміщені з центром екрану.
 11.  Використовуючи принцип мальованого мультфільму (рух створюється послідовною зміною кадрів), зобразити людину, що йде.
 12.  Зобразити сонце, проміння якого збільшується або зменшується в хаотичному порядку.
 13.  Зобразити хмару, з якої йде дощ.
 14.  Зобразити на екрані кулю, що наближається здалека, із залишенням сліду іншого кольору.
 15.  Отримати на екрані картину, яка зображує модель руху планети "Земля" навкруги планети "Сонце".
 16.  Отримати на екрані картинку - з труби будиночка йде дим.
 17.  Отримати на екрані картинку – ялинка, яка росте.
 18.  Отримати на екрані картинку – телефон з обертанням телефонного диску.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18628. Правовое и методическое обеспечение б/у 15.24 KB
  Правовое и методическое обеспечение б/у. Система БУ на предприятии и работа бухгалтера организуется в соответствии с Положением о б/у и отчетности от 20 марта 1992 г. изданном в 1992 с послед измен. и допол. Это Положение устанавливает единые методологические основы б/у и отч...
18629. Связи объектов моделей 15.5 KB
  Связи объектов моделей. Каждая связь задается в модели определенным именем. Связь в графической форме представляется как линия между связанными объектами и обозначается идентификатором связи. Существует три вида связи: одинкодному одинкомногим и многиекомногим. С
18630. Определение и принципы тестирования 14.42 KB
  Определение и принципы тестирования. Тестирование является одним из этапов ЖЦ ПИ направленным на повышение качественных характеристик. Особенностями тестирования ПИ являются: отсутствие эталона программы которому должна соответствовать тестируемая программ...
18631. Основные производственные фонды 13.62 KB
  Основные производственные фонды. Основные производственные фонды состоят из машин и оборудования передаточных устройств транспортных средств зданий сооружений и т.д. Кроме машин или станков которые лежат на складе как готовая продукция в ожидании реализации и вх
18632. Схемы платежей в электронной коммерции 16.26 KB
  Схемы платежей в электронной коммерции Электронная коммерция от англ. ecommerce это сфера экономики которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции осуществляемые при помощи компьютерных сетей и бизнеспроцессы связанные с проведением таких транзакций ...
18633. Классификация моделей. Основные виды моделей 16.36 KB
  Классификация моделей. Основные виды моделей. Классификация моделей По целям исследований В зависимости от целей исследования выделяют следующие модели: функциональные. Предназначены для изучения особенностей работы функционирования системы её назначения в
18634. Определение корпоративной информационной системы. Основ¬ные принципы комплексной автоматизации предприятия 14.45 KB
  Определение корпоративной информационной системы. Основные принципы комплексной автоматизации предприятия. КИС комплекс программ или программная система обеспечивающая основные бизнеспроцессы в компании. Корпоративной информационной системой КИС мы будем...
18635. Интерфейс: ввода/вывода, справочный 17.96 KB
  Интерфейс: ввода/вывода справочный. Связь пользователя с программами пакета можно представить как обмен сообщениями: либо пользователь передает в пакет некоторый запрос и получает на него ответ либо запрос формируется в пакете а от пользователя ожидается ответ. Для в
18636. Функции менеджмента 16.09 KB
  Функции менеджмента. Функции менеджмента являются составными частями любого процесса управления вне зависимости от особенностей размера назначения формы собственности и т.д. той или иной организации. Процесс управления менеджмента имеет пять взаимосвязанных функ