43201

Проектування приводу до стрічкового конвеєра за схемою та графіком навантаження

Курсовая

Производство и промышленные технологии

Курсовий проект з деталей машин – перша самостійна розрахунково-конструкторська робота, під час виконанні якої, студент набуває навичок практичного прикладання своїх теоретичних знань, що були отримані при вивченні фундаментальних та загально технічних дисциплін. На перших етапах роботи над проектом дуже важливо опанувати досвід проектування, що був накопичен в промисловості та відображен в ГОСТах та ДСТУ.

Украинкский

2013-11-04

1.3 MB

9 чел.

Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

                                                 

Кафедра ТМ і ПТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту

Проектування приводу до стрічкового конвеєра за схемою та графіком навантаження

                                       

Розробив студент                                           Коломиец А.

групи М-3-11

Консультант                                                    Волчко А.I.     

Київ-2009

Зміст

                                                                                                                                 Сторінка

Вступ

1. Вибір електродвигуна та кінематичний розрахунок приводу ……………4

2. Розрахунок механічних передач…………………………………………….5

   2.1. Розрахунок червячної передачі…………………………………………6

   2.2. Розрахунок клинопасової передачі ……………………………………13

3. Просторова схема приводу………………………………………………….15

4. Розрахунок валів редуктора ………………………………………………...16

5. Вибір підшипників для опор валів ………………………………………....22

6. Вибір та перевірний розрахунок шпонкових зєднань …………………...26

7. Вибір мастила та систем змащення зубчастих коліс і підшипників

    редуктора та фрикційної передачі …………………………………………27

8. Підбір та перевірний розрахунок муфти …………………………………..28

 Висновок

 Список використаних джерел


Вступ

Курсовий проект з деталей машин – перша самостійна розрахунково-конструкторська робота, під час виконанні якої, студент набуває навичок практичного прикладання своїх теоретичних знань, що були отримані при вивченні фундаментальних та загально технічних дисциплін.

На перших етапах роботи над проектом дуже важливо опанувати досвід проектування, що був накопичен в промисловості та відображен в ГОСТах та ДСТУ.

Знання та досвід, отримані в процесі проектування, являються основою для подальшої конструкторської роботи, та також для виконання курсових проектів по спеціальним дисциплінам.

Основні задачі проектування по деталям машин, наступні:

 1.  Розширити та поглибити знання, що були отримані при вивченні  попередніх теоретичних курсів.
 2.  Закріпити навички практичних розрахунків з використанням обчислювальних засобів (мікрокалькуляторів, ЕОМ(MathCad)).
 3.  Засвоїти загальні принципи розрахунку та конструювання типових деталей та вузлів з урахуванням конкретних експлуатаційних та технологічних і економічних міркувань.
 4.  Ознайомитись ближче з державними стандартами, довідниковими матеріалами та правильним їх використанням. Особливе значення стандартизація приймає в машинобудуванні, що відрізняється великою кількістю типорозмірів та конструктивних форм виробів, матеріалів.що використовуються та інструментів.

Завдяки стандартизації, підвищується якість продукції, знижується вартість, стає дешевшим ремонт, забезпечується взаємозамінність деталей, що вийшли з ладу і т.д. Стандартизація технічних умов, розрахунків та методів випробувань сприяє покращанню якості та підвищенню надійності виробів.

Послідовність та характер створення конструкторської документації, як мені відомо, регламентовани ГОСТ 2.103-68. Лінійні розміри виробів (діаметр, довжина, висота) согласовують з ГОСТ 6636-69.

Розрахунок кінематичних і силових параметрів привода.

Дано: крутний момент  Твих= 0,9 кН*м, частота обертання nвих = 32 хв-1

ηпідш = 0,99    ηрем.пер= 0,95    ηмуф = 0,985    ηчерв.р.одн. = 0,7

 ηпр= (ηпідш)3 * ηрем.пер * ηмуф * ηчерв.р.одн. = (0,99)3 * 0,95 * 0,985 * 0,7 = 0,635

Потужність :  Nвих = = = 3,01 кВт

Nвх = =  = 4,74 кВт

Передаточне число червячної однозаходної передачі  28…80,

приймаємо Uчерв=31,5

Тоді передаточне число пасової передачі буде

З каталогу обираємо двигун трьохфазний асинхронний з коротко замкнутим

ротором  4А112М4У3, потужність якого:

 Nдвиг = 5,5кВт, частота обертів nдв = 1445 хв-1

Передаточне число привода:  Uпр = = = 45,15

Uчерв = 31,5

Передаточне число пасової передачі: Uпас = = = 1,43

Потужності на окремих валах привода:

N1 = Nвх = 4,74 кВт

N2 = N1 ηпідш  ηрем = 4,74  0,99  0,95 = 4,46 кВт

N3 = N2   ηчерв  ηпідш = 4,46  0,7 0,99 = 3,09 кВт

N4 = N3  ηпідш  ηмуф  = 3,09  0,99  0,985 = 3,01 кВт

Частота обертання валів привода:

n1 = nдв = 1445 хв-1

n2 =  =  хв-1

n3 = == 32 хв-1

n4 = = 32 хв-1

Кутові швидкості на окремих валах привода:

 

 

 

 

Крутні моменти на валах приводу:

T1 = 9950 кНм

T2 = 9950 кНм

T3 = 9950 кНм

T4 = 9950 кНм

Таблиця кінематичних і силових параметрів привода

номер

N

n

ω

T

U

вала

Вт

об/хв

рад/с

Н*м

 

1

4,74

1445

151,24

31,32

1,43 

2

4,46

1010,5

105,76

42,15

31,5

3

3,09

32

3,35

922,17

4

3,01

32

3,35

898,3


Вибір матеріалу і допустимих напруг черв’
яка

і черв’ячного колеса

1.Приймаємо матеріал:

-черв’ка: Сталь 45 з гартуванням до твердості 45...50 HRC і подальшим шліфуванням витків;

-вінця колеса: Бр. АЖ 9-4 (відливка в пісок) з механічними властивостями:

МПа ;

МПа ;

2.Приймаємо кількість заходів чер’яка  і ККД передачі

Крутний момент  на валу червяка =42,15 Н∙м, на валу колеса 922,17 Н∙м

Приблизна швидкість ковзання:

  м/с

При даній швидкості ковзання потрібна 7-ма ступінь точності.

3. Допустиме контактне напруження при розрахунку на дійсне навантаження:

МПа;

    5. Допустиме контактне напруження при розрахунку на максимальне навантаження:

МПа;

6.Допустиме напруження згину при базовій зміні напруг  для нереверсивного навантаження

МПа,

Сумарна кількість циклів навантажень:

коефіцієнт довговічності

    


     

     

7.Допустима напруга на згин:

МПа

8.Допустиме напруження згину при розрахунку за максимальним навантаженням:

МПа;

Розрахунок червячної передачі

ПРОЕКТНИЙ РОЗРАХУНОК ПЕРЕДАЧІ

1. Приймаємо число заходів червяка , тоді число зубців червячного колеса

Приймаємо =63

2. Коефіцієнт діаметра червяка:

Приймаємо q=16

3. Коефіцієнт, що враховує розподіл навантаження по ширині вінця:

4.Коефіцієнт, що враховує динамічне навантаження:

5. Знаходимо міжосьову відстань

6. Визначаємо модуль зачеплення

 мм,  Приймаємо m = 4мм

7. При стандартному модулі міжосьова відстань:

мм

7. Ділильний кут підйому:

=7º07’30’’

8.Ділильні діаметри:

  мм

мм

9.Розрахункова  швидкість ковзання:

м/с,

Що менше за раніше прийняту орієнтовну швидкість м/c, тому необхідно уточнити параметри передачі.

10. Уточнюємо значення допустимих контактних напружень при швидкості м/с:

МПа;

Рекомендована ступінь точності передачі при м/с -  7

Коефіціент динамічного навантаження при  і 7-й ступені точності

11.Приведений кут тертя:

 1º40

12.Коефіцієнт корисної дії передачі:

 

13.Фактичне крутний момент на валу черв’ячного колеса:

кНм

14.Фактичне контактне напруження:

Перевірочний розрахунок зубців колеса на контактну міцність під  дією максимального навантаження.

Розрахункове напруження, що створюється максимальним навантаженням

МПа

<=400 МПа

Еквівалентне число зубців колеса:

      Коефіцієнт форми зуба

Дійсне напруження згину:

МПа

Перевірочний розрахунок зубців на міцність при згині максимальним навантаженням.

Розрахункове напруження згину від максимального навантаження:

МПаМПа

ТЕПЛОВИЙ РОЗРАХУНОК РЕДУКТОРА.

При підвищенних температурах мастило втрачає свої мастильні властивості, що може призвести до виходу передачі з ладу. Щоб цього не було, потрібно забезпечити умову:

,

де      температура мастила при усталеному режимі роботи передачі.

- допустима температура мастила що становить 75-85

, де

 температура середовища

 потужність, що підводиться до передачі

- ККД передачі

коефіцієнт теплопередачі K=(9…17) 

S – площа охолоджувальної поверхні корпусу

=

 - умова виконується, тому додаткове штучне охолодження не потрібне.

Основні розміри черв’ячних передач

Ділильні діаметри:

d1 = q m = мм  

d2 = z2 m = мм

Діаметри вершин витків червяка та зубців колеса:

da1 = d1 + 2 m = 72 мм

da2 = d2 + 2(1 + х) m = 260 мм

Міжосьва відстань:

a = 158

Ширина вінця червячного колеса:

b2  мм, приймаємо b2 = 50 мм

Діаметри впадин:

df1 = d12,4m = 54,4 мм

df2 = d22,4m = 242,4 мм

Найбільший діаметр червячного колеса:

daм2 мм

Довжина нарізаної частини черв’яка:

b1 мм, приймаємо b1=75 мм

Сили у зачепленні червячної передачі

– колова сила:

– радіальна сила:

Н

– осьова сила:

Н

Перевірка червяка на жорсткість

Н

Осьовий момент інерції перерізу червяка:

Наближена відстань між опорами червяка:

При  розрахункова стрілка прогину червяка:

Допустима стрілка прогину:

Жорсткість червяка достатня, оскільки

y=0,005мм < [y]=0,04мм


Розрахунок клинопасової передачі.

N1=4,74 кВт;                              u = 1,43

           Н∙м

рад/с;                         рад/с;

1.Крутний момент на швидкохідному валу:

Нм

Приймаємо переріз пасу ‘А, з розмірами:

мм,   h = 8 мм,  мм,  мм,   

.

2. Діаметри меншого шківа.

мм

Діаметр більшого шківа розраховуємо за формулою:

мм

Приймаємо =125 мм, тоді фактичне передаточне число

 1.  Швидкість ременя за формулою:

м/c

 1.  Частота обертання веденого валу:

 

 1.  Міжосьова відстань по рекомендаціям:

7.Розрахункова довжина паску за формулою:

Стандартна довжина паску L=710мм

 1.  Міжосьова відстань дійсна


Мінімальна міжосьова відстань для зручності монтажу та зняття пасків:

Максимальна міжосьова відстань для створення натягу і підтягування паса при витяжці:

мм

 1.  Кут обхвату на меншому шківі за формулою:

 1.  Вихідна довжина паска  мм.

Відносна довжина:

 1.  Коефіцієнт довжини:
 2.   Вихідна потужність при мм і  м/c

 кВт

 1.  Коефіцієнт кута обхвату:
 2.  Поправка до крутного моменту на передаточне число:  Нм
 3.  Поправка до потужності:  кВт
 4.  Коефіцієнт режиму роботи при заданому навантаженні:
 5.  Допустима потужність на один пасок за формулою:

кВт

 1.  Розрахункова кількість пасків за формулою:
 2.  Коефіцієнт, що враховує нерівномірність навантаження:
 3.  Дійсне число пасків в передачі за формулою:

Приймаємо число пасків

 1.  Сила початкового натягу одного клинового паска за формулою:

Н

Де q=0,1 кг/м

 

 1.  Зусилля, що діє на вали передачі за формулою:

 Н

 1.  Розміри обода шківів:

, , , ,,

, ,

23.Зовнішні діаметри шківів:

24.Ширина обода шківа за формулою:

мм

Розрахунок валів редуктора.

Розрахунок ведучого вала

1.В якості матеріала для валів обираємо Сталь 45. Термообробка – покращена, , , , ГОСТ 1050-74

2.Орієнтовний діаметр вала в небезпечному перерізі визначається з умов міцності при крученні:

де Т – крутний момент, [τ]-допустиме напруження на кручення, для редукторних валів [τ] = 15..30 МПа. Приймаємо [τ] = 20МПа.

Отже для ведучого валу редуктора:

Приймаємо d = 25 мм.

3.Сили, що діють на вал від дії:

 •  натягу клинопасової передачі

 •  червячної передачі

;  ;

4.Горизонтальна площина

 Реакції опор

Перевірка:

Згинальні моменти

5.Вертикальна площина

Реакції опор

 

 

Перевірка:

 

 Згинальні моменти

 

 

 

6.Сумарні моменти, Нм

 

7.Крутний момент, Нм

 

8.Єквівалентні моменти, Нм

9.Розрахункові діаметри валу

 

 

Приймаємо

 

 

Розрахунок веденого вала

1.Приймаємо матеріл валу Сталь 45. Термообробка – покращена, , , , ГОСТ 1050-74

2.Орієнтовний діаметр:

де Т – крутний момент, [τ]-допустиме напруження на кручення, для редукторних валів [τ] = 15..30 МПа. Приймаємо [τ] = 20МПа.

Отже для веденого валу редуктора:

Приймаємо d = 55 мм.

3.Сили, що діють на вал від дії:

 •  червячної передачі

;  ;

4.Горизонтальна площина

 Реакції опор

Згинальні моменти

5.Вертикальна площина

Реакції опор

 

 

 

 

Перевірка:

Згинальні моменти

 

 

 

6.Сумарні моменти, Нм

7.Крутний момент, Нм

8.Єквівалентні моменти, Нм

9.Розрахункові діаметри валу

 

З урахуванням шпоночного пазу

 

Приймаємо , ,

 

Розрахунок підшипників

Ведучий вал

1.Вихідні дані: 1 – ліва опора, 2 – права опора

Радіальне навантаження:

Осьове навантаженняприкладене до валу:

Частота обертання валу: n=1010,5

Посадочний діаметр валу під підшипник: d=35мм

Коефіцієнт безпеки: Kб=1,2

Температурний коеф.: Кт=1

Потрібна довготривалість:

2.Приймаємо попередньо підшипник середньої серії7307 за ГОСТ 339-79, у якого динамічна вантажопідйомність с=48100Н, статична вантажопідйомність со=35300Н, кут контакту , коеф. е=0,32, Y=1,88

3. Осьові складові радіальних навантажень

 

4. Розрахункове осьове навантаження при , та

 

5.Відношення

Тому приймаємо х=1, Y=0

Тому приймаємо х=0,4, Y=1,88

6.Еквівалентне розрахункове навантаження

Так як підшипники вибираюсь однакові, то подальший розрахунок ведемо по найбільш навантаженому підшипнику 2.

7.Розрахункова вантажопідйомність

, в процесі експлуатації редуктора підшипники необхідно замінити 2 рази.

Розрахунок підшипників

Ведений вал

1.Дано: 1 – ліва опора, 2 – права опора

Радіальне навантаження:

Осьове навантаження прикладене до валу і яке приймає підшипник 1

Частота обертання валу: n=32

Посадочний діаметр валу під підшипник: d=55мм

Коефіцієнт обертання кільця: V=1

Коеф. Безпеки: Кб=1,4

Температурний коеф.: Кт=1

Потрібна довготривалість:

2.Приймаємо попередньо підшипник середньої серії 46311 за ГОСТ 831-75, у якого динамічна вантажопідйомність с=68900Н, статична вантажопідйомність со=57400Н, кут контакту ,.

3.Приблизне значення параметра :

 

3. Осьові складові радіальних навантажень

 

 

4. Розрахункове осьове навантаження при , та

 

5.Навантаження на підшипники

  

   

Подальший розрахунок ведемо по більш навантаженій опорі 1.

7.  

8.

х=1, Y=0

9.Еквівалентне динамічне навантаження на підшипники:

7.Розрахункова вантажопідйомність

, що менше значення тому в редуктор встановлюємо підшипник меншої серії №36211, у якого

С=41900Н.

Розрахунок вихідного вала на витривалість

1.Попередньо прийнятий матеріал валу – Сталь 45, з характеристикою:

- тимчасовий опір розриву: σв = 610 МПа

- границя витривалості при симетричному циклі напружень згину σ-1 = 270 МПа

- границя витривалості при симетричному циклі напружень кручення τ-1 = 150 МПа

- коефіцієнти чутливості матеріалу до асиметрії цикла напружень при згині та крученні відповідно: .

Сумарні згинаючи моменти в ймовірних небезпечних перерізах: І-І, ІІ-ІІ, ІІІ-ІІІ, IV-IV, V-V і крутні моменти:

МІ = 160 Н∙м, МІІ = 41 Н∙м, МІІІ = 0 Н∙м

MIV=0, Mvv=0, Tкр=922,17Нм

Коефіцієнт запасу міцності [n] = 1,8.

1.Спочатку, перевіряємо запас міцності в перерізі І-І. Концентрація напружень обумовлена шпонковим пазом та посадкою маточини на вал.

Знаходимо ефективні коефіцієнти концентрації напружень при згині та крученні від шпонкового пазу. Для нашого валу з шпонковим пазом, що виконано пальцевою фрезою, . Масштабний коефіцієнт при згині та крученні для вала з сталі 45 діаметром 60мм  Коефіцієнт стану поверхні при шорсткості Ra = 2.5 мк. . Ефективні коефіцієнти концентрації напружень для даного перерізу при згині та крученні в разі відсутності технологічного зміцнення:

Визначаємо ефективні коефіцієнти концентрації напружень при згині та крученні вала, що обумовлені маточиною колеса, що насаджена на вал за посадкою .В нашому випадку

Визначаємо запас міцності для нормальних напружень:

,

де амплітуда номінальних напружень згину

,

Напруження кручення 

амплітуда та середнє значення номінальних напружень кручення

Запас міцності для дотичних напружень

Визначаємо запас міцності в перерізі І-І.

2.Переріз ІІ-ІІ.

Концентрація напруг зумовлена галтельним переходом від до  

   

Визначаємо ефективні коефіцієнти концентрації напружень при згині та крученні:

.

Масштабний фактор при

Коефіціенти стану поверхні при шорсткості галтелі

Ефективні коеф. концентрації напруг для даного перерізу

Запас міцності для нормальних напружень:

де амплітуда номінальних напружень згину:

Визначаємо запас міцності для дотичних напружень:

де напруження кручення:

амплітуда та середнє значення номінальних напружень кручення

Загальний запас міцності

 3. Переріз ІІІ-ІІІ.

Концентрація напружень в цьому перерізі обумовлена посадкою внутрішнього кільця підшипника на вал.

Для валу з d2 = 55мм:

Амплітуда та середнє значення номінальних напружень кручення

Визначаємо запас міцності для дотичних напружень:

Загальний запас міцності в перерізі ІІІ-ІІІ.

4.Переріз ІVV.

Концентрація напруг зумовлена галтельним переходом від до  

   

Визначаємо ефективні коефіцієнти концентрації напружень в галтелі при крученні:

.

Масштабний фактор при

Коефіціенти стану поверхні при шорсткості галтелі

Ефективні коеф. концентрації напруг для даного перерізу

Номінальна напруга кручення:

Амплітуда та середнє значення номінальних напружень кручення

Визначаємо запас міцності для дотичних напружень:

5.Переріз V-V

Концентрація напруг зумовлена шпоночним пазом і посадкою полу муфт

на вал.

Визначаємо ефективні коефіцієнти концентрації напружень при крученні:

.

Масштабний фактор:

Коефіціенти стану поверхні при шорсткості

Ефективні коеф. концентрації напруг при крученні, від шпоночного пазу,

який виконано пальцевою фрезою:

Ефективні коеф. концентрації напруг при крученні обумовлений маточиною:

, приймаємо

Напруження кручення:

Амплітуда и середнє значення напруги кручення

Запас міцності

                  Розрахунок шпонкових з’єднань.

Приймаємо матеріал шпонкових зеднань Ст.6

Допустима максимальна напруга на зм. =80….150Мпа

де lp – робоча довжина шпонки, що дорівнює прямолінійній робочій частини бокової грані.

Отже, для вала  з d = 30мм підбираємо шпонку з наступними параметрами:

 b = 8мм, h = 7мм

Приймаємо b=8мм, h=7мм, l=30мм

Для веденого валу редуктора з d = 60мм підбираємо шпонку з наступними параметрами: b = 18мм, h = 11мм

Приймаємо b = 18мм, h = 11мм, l=70мм

Для веденого валу (під муфту) редуктора з d = 50мм підбираємо шпонку з наступними параметрами: b = 14мм, h = 9мм

           Приймаємо b = 14мм, h = 9мм, l=90мм

 

Вибір мастила

Вибираємо к-сть мастила з умови (0,3…0,75)л на 1 кВт потужності редуктора.

Рівень мастила в редуторі

Для підшипникових вузлів вибираємо за ГОСТ 1033-79 консистентне замащування, а саме солідол УС-1, у якого температура крапле падіння >75*C, а температура застосовування (-25…+65)*С. Переваги цього виду змащування:

 1.  Застосування більш простіших ущільнень в порівнянні з рідинними маслами
 2.  Кращі умови роботи підшипників в середовищі забрудненому пилом, шкідливими газами и парами.

Для черв’ячної передачі редуктора при коловій швидкості v=3,4 м/c и контактному напруженні до 600Мпа приймаємо в’язкість мастила . Цій в’язкості відповідає мастило Індустріальне І-20А

Підбір муфт

Муфти підбираємо по діаметру вала та по максимальному крутному моменту, що може передаватися муфтою.

На вихідному валу редуктора за ГОСТ 21424-75 по крутному моменту Т=922,17Нм, діаметру вала d=50мм встановлюємо пружну втулково -  пальцеву муфту.

   Розрахунок муфти

Навантаження, яке діе на один палець

                            

Умова міцності втулок муфти

  - умова виконується

Умова міцності пальців на згин

  - умова виконується.

Висновок

При самостійній роботі над курсовим проектом з деталей машин я набув навички обирати оптимальні варіанти отриманих рішень (розрахунків, конструювання, компоновки). Виконання цієї задачі значно полегшало використання ЕОМ, а саме використання таких систем як AutoCad та MathCad.

Їх застосування зменшує трудомісткість розрахунків, забезпечує точність обчислень, та дозволяє оптимізувати конструкцію за масою, габаритам та іншим параметрам.

Отже під час виконання курсового проекту я розширив та поглибив свої знання, що я отримав раніше, під час вивчення теоретичних курсів. Я закріпив навички практичних розрахунків використовуючи обчислювальні засоби (MathCad).

Також засвоїв загальні принципи розрахунку та конструювання типових деталей та вузлів з врахуванням конкретних експлуатаційних та технологічних вимог та економічних міркувань.

Ознайомився ближче з державними стандартами, довідниковими матеріалами та правильним їх використанням. Особливе значення стандартизація приймає в машинобудуванні, що відрізняється великою кількістю типорозмірів та конструктивних форм виробів, матеріалів що використовуються та інструментів.

Знання та досвід, що я набув в процесі проектування, являються основою для подальшої конструкторської роботи, а також для виконання курсових проектів по спеціальним дисциплінам та дипломному проекту.

Список використаної літератури.

 1.  Кіркач М.Ф., Баласанян Р.А. „Расчёт и проэктирование деталей машин” Х.: „Вища школа”, 1991. 275с.
 2.  Дунаев П.Ф. „Конструирование узлов и деталей машин”   М.: „Высшая школа”, 1984. 352с
 3.  Анур‘єв В.І. „Справочник конструктора-машиностроителя” М.: Машиностроение, 1978 Т.1.560 с.
 4.  Анур‘єв В.І. „Справочник конструктора-машиностроителя” М.: Машиностроение, 1978 Т.2.600 с.
 5.  Павлище В.Т.Основи конструювання та розрахунку деталей машин. ― К.:"Вища школа", 1993.

  6. Конспект лекцій з курсу Деталі машин”.

30

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

29

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

28

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

27

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

рк.

Змн.

26

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

24

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

23

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

22

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

25

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

24

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

23

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

21

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

20

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

19

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

22

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

16

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

12

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

13

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

 

11

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

10

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

 

9

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

 

8

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

7

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

 

6

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

 

5

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

 

4

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

 

3

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

 

2

Лист

Дата

Подпись

№ докум.

Лист

Изм.

Змн.

15

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

17

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

18

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38705. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОРОЖДЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ЕСТЕСТВЕННО-ЯЗЫКОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 2.35 MB
  Представление слов языка и проблема полисемии. Единство формальных и смысловых характеристик слова в искусственных языках для машинного перевода. Проблемы создания языка описания семантики. ПРИНЦИП ОБЪЕКТНЫХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ КАК ОСНОВА КЛАССИФИКАЦИИ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА.
38706. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 1.21 MB
  При этом известные в науке механизмы изменения и утраты профессиональной идентичности педагогов не отражают полностью реальных процессов, зависящих от всей совокупности социальных (а не только профессиональных склонностей и способностей) условий и собственного опыта профессионала, а также не описывают психологические особенности профессионально отчуждённой личности.
38707. Стратегия повышения конкурентоспособности ЗАО «Вемол» Верещагинского муниципального района Пермского края 9.86 MB
  3 Исследование мирового и российского рынка молочной продукции.2 Рынок молочной продукции Пермского края 67 2.3 Современные риски и угрозы в производстве молочной продукции. В настоящее время все большее количество исследователей уделяют внимание вопросам изучения конкурентоспособности продукции отдельных компаний городов регионов стран технологий работников и даже документов и нормативных актов.
38708. Построение обобщенных моделей Марковица, а также разработка методов оптимизации портфеля по этим моделям 1.48 MB
  Развитие математической модели нечеткой случайной величины для решения задач портфельного анализа. В первой главе диссертации развивается модель нечеткой случайной величины разработанная в работе [72]. Основное внимание направлено на представление нечеткой случайной величины и разработку исчисления позволяющего оценивать основные числовые характеристики нечеткой случайной величины: ожидаемое значение коэффициенты ковариации и дисперсию. Определение нечеткой случайной величины.
38709. ЛИНГВОСТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В НЕСПЕЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 2.51 MB
  Грамматические категории юридических терминов и словосочетаний58 2. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВАРЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖ. О модели частотного словаря юридических терминов из произведений Дж.178 ПРИЛОЖЕНИЕ 2: Частотный словарь юридических терминов из произведений Дж.
38710. ДЕРМАТОСКОПИЯ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ И СКРИНИНГЕ МЕЛАНОМЫ КОЖИ 401 KB
  Барсуков Актуальность темы Несмотря на то что частота МК составляет лишь 35 от всех первичных злокачественных опухолей кожи она относится к категории наиболее агрессивных опухолей метастазирующих как лимфогенным так и гематогенным путем Давыдов М. Нет четкого представления о дифференциальнодиагностических критериях доброкачественных и злокачественных пигментированных новообразований кожи. Цель исследования Разработка метода неинвазивной ранней диагностики МК на основе комплексного использования цифровой и Zoomфотографии кожи...
38711. ФОРМИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 743.5 KB
  Налоги — один из древнейших финансовых институтов. Их возникновение связано с возникновением и становлением государственности. Известно, что в VII—VI вв. до н. э. в Древней Греции уже были введены налоги на доходы в размере десятой или двадцатой части доходов. В понятии «налог» переплелись не только экономический и философский смысл, но и конкретная форма правовых взаимоотношений
38712. МЕТОД ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА БОЛЬШИХ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛЕСКОПОВ И ЕГО ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 4.57 MB
  ЛЕБЕДЕВА На правах рукописи Шаенко Александр Юрьевич МЕТОД ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА БОЛЬШИХ КОСМИЧЕСКИХ ТЕЛЕСКОПОВ И ЕГО ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ Специальность 05.3] МЕТОД ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА [0. Существующие программные комплексы теплового расчета предназначены в основном для расчета космических аппаратов с небольшим разбросом температур. Прямая реализация расчета космических аппаратов с большим разбросом температур и сложной геометрической конфигурацией по классической вычислительной схеме приводит к необходимости использовать суперЭВМ в то время как...
38713. Определение биохимических и фармакокинетических свойств эритроцитов-переносчиков антрациклиновых антибиотиков 236.5 KB
  Преимущества использования нагруженных антрациклиновыми антибиотиками эритроцитов по сравнению со стандартными формами этих препаратов показаны в ряде экспериментов на культурах клеток и на животных [Zocchi 1988 1989 Bentti 1989 Gudreult 1989 tullkhnov 1992 1994]. Описаны случаи использования эритроцитов нагруженных доксорубицином в ветеринарии [Mtherne 1994] а также единичные случаи применения их в клинической практике [Tonetti 1992 tullkhnov 1997 Куликова 1998]. Однако несмотря на обнадеживающие результаты существует проблема...