43325

Розрахунок фінансового стану підприємства

Курсовая

Финансы и кредитные отношения

Акціонерне товариство провело деномінацію акцій шляхом дроблення у співвідношенні 1:6 витрати по операції склали 750 грн. Показник Статутний капітал грн. Номінальна вартість грн. Відбудеться зменшення нерозподіленого прибутку на суму 750 грн.

Украинкский

2013-11-06

638 KB

5 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Факультет       денний

Кафедра       фінансів та кредиту

КОМПЛЕКСНА

КУРСОВА РОБОТА

Варіант 15

       Робота виконана студенткою

       ІV курсу, групи Ф-1-07

               Науковий керівник:

       К.е.н., доцент

       Паєнтко Т.В.

Київ – 2011

1. Сутність та структура капіталу

Капітал є однією з фундаментальних економічних категорій, сутність якої наукова думка досліджує протягом багатьох століть, але отримала новий зміст в умовах ринкових відносин. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Капітал підприємства характеризує загальну вартість засобів у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, які інвестуються у формування його активів.

Розглядаючи економічну сутність капіталу підприємства доцільно буде визначити його основні характеристики:

 1.  Капітал підприємства є основним фактором виробництва  - відводиться пріоритетна роль, оскільки він об’єднує всі фактори в єдиний виробничий комплекс.
 2.  Капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, які забезпечують дохід - може виступати окремо від виробничого фактора – у формі позикового капіталу, який забезпечує формування доходів підприємства не у виробничій (операційній), а у фінансовій (інвестиційній) сфері його діяльності.
 3.  Капітал є головним джерелом формування добробуту його власників - забезпечує необхідний рівень добробуту його власників як у поточному, так і в перспективному періодах.
 4.  Капітал підприємства є головним виміром його ринкової вартості - у даній якості, перш за все, виступає власний капітал підприємства, який визначає обсяг його чистих активів. Разом з тим, обсяг власного капіталу, який використовує підприємство, водночас характеризує і потенціал залучення ним позикових фінансових засобів, які забезпечують отримання додаткового прибутку.
 5.  Динаміка капіталу підприємства є важливим барометром рівня ефективності його господарської діяльності - здатність власного капіталу до зростання високими темпами характеризує високий рівень формування і ефективний розподіл прибутку підприємства, його спроможність підтримувати фінансову рівновагу за рахунок внутрішніх джерел, і навпаки.

Під загальним поняттям “капітал підприємства” розуміють різні його види. За належністю підприємству виділяють власний та позиковий капітал.

Власний капітал характеризує загальну вартість засобів підприємства, які належать йому на правах власності та використовуються ним для формування відповідної частини його активів. Частина активів, яка сформована за рахунок інвестованого в них власного капіталу, є чистими активами підприємства. Власний капітал визначається як підсумок першого розділу пасиву балансу. Його сума показує лише облікову, а не ринкову вартість прав власників підприємства, оскільки залежить від застосованих методів оцінки активів та зобов'язань підприємства. 

Власний капітал є:

- основним початковим та безстроковим джерелом фінансування господарської діяльності підприємства, 

- джерелом погашення збитків підприємства, 

- показником, що використовуються для оцінки фінансового стану підприємства, оскільки він демонструє, з одного боку, ступінь фінансової самостійності підприємства (його незалежності від зовнішніх джерел фінансування), а з іншого - ступінь кредитоспроможності підприємства (забезпеченості вимог кредиторів фактично наявним у підприємства капіталом засновників).

Власний капітал відповідно до П(С)БО 2 "Баланс" включає такі елементи (рис. 1.1): 

 

Рис. 1.1.  Елементи власного капіталу

Статутний капітал (інколи вживають ще термін – статутний фонд) це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначеним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, що закріплені за підприємством на праві власності або повного господарського відання. За рахунок статутного капіталу підприємство формує свої власні (основні та оборотні) кошти.

Порядок і джерела формування статутних капіталів залежить від типу підприємства і форми власності, на базі якого воно функціонує. Для акціонерних товариств статутний капітал – це номінальна вартість емітованих акцій. Для товариств з обмеженою відповідальністю – це сума часток всіх власників. Для державних підприємств – це вартість всього майна, яке закріплено за економічними суб ’єктами на правах повного господарського розрахунку. Для кооперативів – це вартість майна, яке надано учасникам для здійснення господарської діяльності. 

Величина статутного капіталу повинна бути визначена в статуті й інших установчих документах організації, зареєстрованих в органах виконавчої влади. Вона може бути змінена тільки після внесення відповідних змін в установчі документи.

Пайовий капітал - це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його фінансово-господарської діяльності.

Додатковий капітал включає вартість майна, внесеного засновниками (акціонерами) понад зареєстровану величину статутного капіталу; суми, що

утворяться в результаті змін вартості майна при його переоцінці; інші надходження у власний капітал підприємства.

Інший додатковий капітал — це суми дооцінки необоротних активів підприємства, вартість активів безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб та інші види додаткового капіталу.

Резервний капітал. Являє собою зарезервовану частину власного капіталу підприємства, призначену для внутрішнього страхування його

господарської діяльності. Розмір цієї резервної частини власного капіталу визначається установчими документами. Формування резервного капіталу здійснюється за рахунок прибутку підприємства (мінімальний розмір відрахувань прибутку в резервний фонд регулюється законодавством).

Нерозподілений прибуток. Характеризує частина прибутку підприємства, отриману в попередньому періоді і не використану на споживання

власниками (акціонерами, пайовиками) і персоналом. Ця частина прибутку

призначена для капіталізації, тобто для реінвестування на розвиток виробництва. По своєму економічному змісті вона є однієї з форм резерву власних фінансових засобів підприємства, що забезпечують його виробничий

розвиток у майбутньому періоді.

Позиковий капітал формує зобов'язання підприємства (додаток Д). Ефективна фінансова діяльність підприємства неможлива без постійного залучення позикових коштів. їх використання в обороті підприємства зумовлене, з одного боку, об'єктивною необхідністю, а саме: невідповідністю у часі між надходженнями коштів та витратами, сезонністю виробництва, впровадженням інвестиційних проектів, які потребують значних обсягів вкладень на декілька років. З другого боку, за допомогою позикових коштів забезпечується розширення виробничо-господарської діяльності, оновлення технічної бази, використання ефекту фінансового лівериджу і та ін.

1.2.

Проведемо розрахунок результатів фінансової діяльності.

1.Акціонерне товариство провело деномінацію акцій шляхом дроблення у співвідношенні 1:6, витрати по операції склали 750 грн.

Показник

Статутний капітал, грн.

Номінальна вартість, грн.

Кількість акцій, шт.

До деномінації

3000000

20

3000000:20 = 150000

Після деномінації

3000000

20:6 = 3,33

150000*6 = 900000

Статутний капітал залишиться не змінним. Відбудеться зменшення нерозподіленого прибутку на суму 750 грн. та зменшення грошових коштів на суму 750 грн.

2. Проведено дооцінку нематеріальних активів на суму 60 грн.

Відбудеться збільшення вартості нематеріальних активів та додаткового капіталу на суму 60 грн.

3. Проведено уцінку основних засобів на суму 150 грн. 

Відбудеться зменшення вартості основних засобів та додаткового капіталу на суму 150 грн.

4. Продано устаткування: первісна вартість 48200, залишкова вартість 46200.

Відбудеться зменшення вартості основних засобів на суму 48200 грн, відбудеться збільшення грошових коштів на суму 46200 грн, нерозподілений прибуток зменшиться на 2000 грн.

5. Реалізовано акції з інвестиційного портфеля підприємства: балансова вартість 15600 грн, вартість реалізації 12466 грн., послуги брокера 2150 грн.

Відбудеться зменшення вартості поточних фінансових інвестицій на суму 15600 грн., відбудеться збільшення грошових коштів на суму 12466 грн, нерозподілений прибуток зменшиться на суму 3134 грн. Відбудеться збільшення поточних зобов’язань на суму 2150 грн.  

6. Реалізовано запаси: балансова вартість 9000 грн, вартість реалізації 14200 грн.

Відбудеться зменшення запасів на суму 9000 грн., та збільшення грошових коштів на суму 14200 грн., і відбудеться збільшення нерозподіленого прибутку на суму 5200 грн.

7. Підприємство отримало дивіденди від володіння корпоративними правами в сумі 14200 грн.

Відбудеться збільшення грошових коштів на суму 14200 грн, відбудеться збільшення нерозподіленого прибутку на суму 14200 грн.

8. Підприємство здійснило додаткову емісію акцій: пропорція 4:2, курс емісії 5. Всі акції були розміщенні через андерайтера, вартість послуги 4%.

 1.  Визначимо, на яку суму збільшиться статутний капітал

 

 1.  Визначаємо кількість акцій

= 450450,45 шт

 1.  Емісійна вартість акцій

450450, 45  5 = 2252252,2 грн

 1.  Емісійна різниця

2252252,2 – 1500000 = 752252,2 грн

 1.  Вартість послуги андерайтера:

 

Відбулось збільшення статутного капіталу на суму 1500000 грн, відбулось збільшення суми грошових коштів на 2252252, 2 грн та збільшення додаткового капіталу на 752252,2 грн; зменшення нерозподіленого прибутку на 90090,1 грн та збільшення поточних зобов’язання на таку ж суму.

9. Підприємство отримало відсотки від володіння борговими цінними паперами – 1300 грн.

Відбудеться збільшення грошових коштів та суми нерозподіленого прибутку на суму 1300 грн.

10. Погашено дисконтні облігації вартістю 6500 грн.

Відбудеться збільшення грошових коштів та довгострокових зобов’язань на суму 6500 грн.  

11. Підприємство викупило акції власної емісії. Витрачено на викуп 25000 грн., курс викупу 2,5 грн., брокерські витрати 250 грн. Анульовано викуплені акції.

 1.  Визначаємо кількість викуплених акцій

25000 : 2,5 = 10000 шт.

 1.  Визначаємо номінацію викуплених акцій

10000 3,3 = 33000 грн.

Відбудеться зменшення грошових коштів на суму 25250 грн. ( 25000+250)відбулось збільшення вилученого капіталу на суму 33000 грн., відбудеться зменшення нерозподіленого прибутку на суму 250 грн.

Після анулювання відбудеться зменшення статутного капіталу на суму 33000 грн. і зменшення суми вилученого капіталу 33000 грн.

12. Отримано в якості безповоротної фінансової допомоги від засновників обладнання на суму 36000 грн.

Збільшиться сума грошових коштів та сума додаткового капіталу на 36000 грн.

13. Отримали по фінансовому лізингу технологічну лінію вартістю 84000 грн.

Відбудеться збільшення вартості основних засобів і довгострокових зобов’язань на суму 84000 грн.,

14. Дооцінили вартість торгової марки на суму 2500 грн.

Відбудеться збільшення вартості нематеріальних активів та додаткового капіталу на суму 2500 грн.

15. Переоцінили вартість автомобіля з 185000грн. до 210000 грн.

Відбудеться збільшення вартості основних засобів та суми додаткового капіталу на 25000 грн.

16. Накопичений за операціями додатковий капітал списано на збільшення нерозподіленого прибутку.

Додатковий капітал залишиться незмінним, відбудеться збільшення вартості нерозподіленого прибутку на суму 63710 грн.

2. Податкова політика підприємства

 Податок на прибуток підприємства - це прямий податок, сплачуваний підприємствами з прибутку, одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг), основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів, валютних цінностей, інших видів фінансових ресурсів та матеріальних цінностей, а також із прибутку від орендних операцій, роялті та від позареалізаційних операцій.

Платниками податку на прибуток підприємства є (рис. 2.1.):

Рис. 2.1. Платники податку на прибуток підприємства

Об’єктом оподаткування є:

 1.  прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду, на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду;
 2.  дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню, з джерелом походження з України.

Податковою базою для цілей цього розділу визнається грошове вираження прибутку як об’єкта оподаткування.

Основна ставка податку становить 16 відсотків. За ставкою 0 відсотків прибутку від страхової діяльності юридичних осіб. За ставками 0, 4, 6, 12, 15 і 20 відсотків доходів нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України.

Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною Податковим кодексом, від податкової бази. Платник податку, який проводить діяльність, що підлягає патентуванню зобов’язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо визначати податок від іншої діяльності.

Доходи і витрати нараховуються з моменту їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Податок з доходів фізичних осіб - плата  фізичної  особи  за
послуги,  які  надаються їй територіальною громадою,  на території
якої така фізична  особа  має  податкову  адресу  або  розташовано
особу, що утримує цей податок.

Платниками податку є:

 •  фізична особа резидент, яка отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи;
 •  фізична особа нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні;
 •  податковий агент.

Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності.

Об’єктами оподаткування податку з доходів фізичних осіб є (рис. 2.1):

Рис. 2.1. Об’єкти оподаткування податку з доходів фізичних осіб

Базою оподаткування є чистий річний оподатковуваний дохід, тобто будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на користь платника податку протягом звітного податкового періоду, який може бути зменшений на суму податкової пільги.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються:

 •  доходи у вигляді заробітної плати, нараховані відповідно до умов трудового договору (контракту), цивільно-правового договору;
 •  доходи від продажу об’єктів майнових і немайнових прав, зокрема інтелектуальної (промислової) власності, доходи у вигляді сум авторської винагороди;
 •  оподатковуваний дохід, не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді;
 •  інвестиційний прибуток від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами.

Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації.

Ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування щодо доходів, одержаних формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

У разі якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів, зазначених у абзаці першому цього пункту, перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення з урахуванням податку, сплаченого за ставкою 15 відсотків.

Згідно Податкового кодексу, кожен платник має право на зменшення оподатковуваного місячного доходу, отриманого у вигляді заробітної плати та прирівняних до неї доходів на величину соціальної пільги, якщо його місячний дохід не перевищує місячного прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня поточного року з урахуванням коефіцієнта, який становить 1,4.

Пільга у розмірі 150% нараховується для наступних категорій платників податку:

а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину-інваліда у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

в) є особою, віднесеною до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;

ґ) є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства;

д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Пільга у розмірі 200%:

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни

в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

г) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з
8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування.

Податок на додану вартість - непрямий багатоступінчастий податок, що збирається з кожного акту продажу, починаючи з виробничого та розподільчого циклів і закінчуючи продажем споживачеві.

Платниками податку є як фізичні, так і юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність в Україні. Об'єктом оподаткування є продаж товарів (робіт, послуг) на митній території України (здійснюване як резидентами, так і нерезидентами), завезення товарів і послуг (в тому числі в вигляді оренди чи лізингу) та вивезення товарів та послуг за межі митної території України. Не є платниками ПДВ філії, оскільки відповідно до Цивільного Кодексу України вони не є ні юридичними особами, ні суб'єктами підприємницької діяльності.

Базою податку на додану вартість є фактична (договірна) ціна товару чи послуги.

За податковими зобов’язаннями з податку на додану вартість, що виникли: з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2013 року включно ставка податку становить 20 відсотків; з 1 січня 2014 року 17 відсотків.

Нульова ставка оподаткування застосовується щодо:

 •  експортованих товарів та супутніх експорту послуг;
 •  поставок для заправки або постачання морських (океанських) суден, що використовуються для діяльності, здійснюваної за межами територіальних вод України;
 •  поставок для заправки або постачання повітряних суден, що виконують міжнародні рейси для навігаційної діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату;
 •  поставок для заправки або постачання космічних кораблів;
 •  поставок товарів і послуг магазинами роздрібної торгівлі, що перебувають в митній зоні (безмитними);
 •  послуг з перевезення пасажирів чи вантажів з митної території України за кордон.

Існує також перелік видів операцій, які не належать до об'єкта оподаткування. Серед них:

 •  надання послуг зі страхування;
 •  виплата заробітної плати, інших грошових виплат, дивідендів;
 •  випуск, розміщення і продаж цінних паперів;
 •  передача основних фондів у формі внесків у статутні фонди юридичних осіб в обмін на їхні корпоративні права.

Існують також операції, які не оподатковуються ПДВ, наприклад, продаж лікарських засобів і виробів, вітчизняних книг, ремонт установ освіти і охорони здоров'я, послуги освіти і охорони здоров'я, передача земельних ділянок, послуги з транзитних перевезень територією України та ін.

Сума податку, що підлягає сплаті  до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного періоду та сумою податкового кредиту такого звітного періоду. Податкове зобов'язання платника податку — загальний ПДВ, що нарахована платником податків і включена до робіт, послуг, які надаються у звітному періоді. Податковий кредит — сума податку на додану вартість, що сплачена платником податку у звітному періоді, у зв'язку з придбанням товарів, вартість яких належить до валових витрат виробництва і основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

При позитивному значенні суми така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом. При від’ємному значенні суми, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди, а в разі відсутності податкового боргу зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

2.2

Для розрахунку ПДФО за звітний період (місяць) необхідно визначити місячний дохід та зменшити його на суму єдиного соціального внеску та у випадку,  визначеному законодавством, на величину податкової соціальної пільги (ПСП). До оподаткованого доходу у вигляді заробітної плати та прирівняних до неї доходів застосовується ставка 15% та 17%.

Директор: Оподаткований дохід складається із заробітної плати і становить 18500 грн. Так як дохід більше 15 мінімальних заробітних плат, то він розбивається на частини.

 1.  Дохід менше 10 мінімальних заробітних плат. Застосовується ставка податку 15% та нараховується єдиний соціальний внесок (ЄСВ) 3,6%.

ОД = 9410 – 338, 76 = 9071, 24 грн

 1.  Дохід більше 10 мінімальних заробітних плат та менше 15 мінімальних заробітних плат. У цьому випадку використовується ставка податку 17% та єдиний соціальний внесок 3,6%.

Д = 15 min з/п – 10 min з/п = 14115 – 9410 = 4705 грн

ОД = 4705 – 169,38 = 4535, 62 грн

 1.  Дохід, перевищує 15 мінімальних заробітних плат. Застосовується ставка 17%. Єдиний соціальний внесок не нараховується.

ОД = 18500 – (941 15) = 4385 грн

 

ПДФОзаг = 1360, 68 + 771, 05 + 745,45 = 2877,18 грн

Головний бухгалтер: Місячний дохід становить 9300 грн. Застосовується ставка податку 15% та єдиний соціальний внесок 3,6%.

 

ОД = 9300 - 334, 8  =  8965, 2 грн

 

Секретар: Дохід становить 4300 грн. Як мати трьох дітей віком до 18 років, має право на податкові соціальну пільгу(ПСП) у розмірі 50% від звичайної на кожну дитину, але за умови, якщо її місячний дохід не перевищує у 3-х кратному розмірі встановлену межу у 2011р., 1320 грн.

1320  3 = 3960 грн

Місячний дохід перевищує розраховану суму, отже пільга не нараховується. Ставка податку 15% і єдиний соціальний внесок 3,6%.

 

ОД = 4800 – 172,8  = 4627, 2 грн

 

Менеджер: Дохід за місяць 5800 грн. Ставка податку 15%, єдиний соціальний внесок 3,6%.

ОД = 5800 – 208,8  = 5591, 2 грн

 

Визначаємо нарахований єдиний соціальний внесок:

ЄСВ заг = 338,76 + 169,38 + 334,8 + 172,8 + 208,8 = 1224, 54 грн

ЄСВ для під-тва = 38400  = 14115,84 грн

В Україні податок на додану вартість (ПДВ) нараховується за ставкою 20% та 0%у випадку експорту і додається до бази оподаткування (витрати + прибуток). ПДВб розраховується як різниця між податковим зобов’язанням та податковим кредитом.

ПДВб = ПЗ – ПК

ПЗ – ПДВ, яке підприємство отримає в результаті реалізації товарів, робіт, послуг;

ПК – ПДВ, яке підприємство сплачує в результаті закупки товарів, робіт, послуг.

Розрахуємо ПДВб на 15 січня:

 •  Придбано автомобіль Шкода Октавіа(в т.ч. ПДВ) – 79658 грн
 •  Реалізовано деталі Т-12 в Польщу(євро) – 14700 грн
 •  Реалізовано деталі Т-12 у кількості 1400 шт. ТОВ «Ефкон» по ціні 122 грн за 1 шт (з ПДВ).

Оформлена податкова накладна за реалізовані товари (додаток …).

ПЗ =

ПК =

ПДВб = 28466,67 – 13276,33 = 15190, 34 грн

Проведемо розрахунок ПДВб на 21 січня:

 •  Реалізовано деталі Т-13 у кількості 150 шт ТОВ «МММ» по ціні 104 грн за 1 шт (без ПДВ).

ПЗ =

ПК = 0

ПДВб = 3120 – 0 = 3120 грн

Розрахуємо ПДВб на 25 січня:

 •  Оплачено та оприбутковано чавунні заготовки для деталей (в т.ч. ПДВ) – 17500 грн;
 •  Отримано рахунок за оплату електроенергії (в т.ч.ПДВ) –1343 грн
 •  Понесено витрати на ремонт будівлі, офісу (в т.ч. ПДВ) – 14500 грн;
 •  Понесено витрати на доставку продукції покупцю, оплата за які надійде у наступному кварталі (в т.ч. ПДВ) – 4500 грн.

ПЗ = 0

ПК =  = 6307,17 грн

ПДВб = 0 – 6307,17 = - 6307,17 грн

ПДВсічень = 15190,34 + 3120 + (-6307,17) = 12723,17 грн

У січні підприємством буду перераховано ПДВ в розмірі 12723, 17 грн. Декларація про ПДВ за січень (додаток …).

Визначимо суму ПДВб за лютий:

 •  Отримано короткостроковий кредит – 11000 грн:
 •  Сплачено відсотки за користування кредитом – 2500 грн;
 •  Придбано бензин для службових автомобілів (в т.ч. ПДВ) – 1500 грн;
 •  Списана собівартість реалізованої продукції у звітному періоді – 125411 грн.

Кредит та відсотки за його користування не є об’єктом оподаткування ПДВ.

ПЗ = 0

ПК =

ПДВб = 0 – 250 = -250 грн

Так як сума від’ємна, то вона зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного періоду.

Податок на прибуток розраховується як оподатковуваний прибуток помножений на ставку податку 23%. Оподатковуваний прибуток розраховується як доходи від продукції у випадку переходу права власності та понесених витрат, пропорційно реалізованій продукції, амортизації і 100% адміністративних витрат.

Дохід підприємства у звітному періоді складає:

Д = 147000 + 142380 + 15600 = 304980 грн

Розрахуємо амортизацію основних засобів використовуючи прямолінійний метод:

Ліквідаційна вартість в нашому випадку прирівнюється до нуля. Термін експлуатації беремо мінімально допустимий,що визначений Податковим кодексом.

 1.  Будівля складу

А=

А міс =

 1.  Будівля офісу

 

А міс =

 1.  Автомобіль Део Ланас

 

А міс =

 1.  Стіл комп’ютерний

А міс =

 1.  Системний блок

 

А міс =  = 187,5 грн

 1.  Мобільний телефон та монітор відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів (їх вартість не перевищує 2500 грн), амортизація на які не нараховується.
 2.  Технологічна лінія

 

А міс =  

 1.  Верстат токарний

 

А міс =  

А заг.міс = 62,5 + 770,83 + 383,33 + 33,33 + 187,5 + 3500 + 148, 33 = 5085,82 грн

Розраховуємо витрати за звітний період:

Витрати = сировина + з/п + ЄСВ + ПДВ + амортизація

Витрати = 125411 + 38400 + 14115,84 + 12473,17 + 5085, 82 = 195485,83 грн

ОП = Д – В = 304980 - 195485,83 = 109494, 17 грн

ППП = База  Ставка податку

ППП = 109494,17 = 25183,7 грн

4. Аналіз фінансової звітності підприємства

Для того, щоб оцінити поточний і прогнозний фінансовий стан підприємства, необхідно провести фінансовий аналіз. Він є методом оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на підставі даних бухгалтерського обліку і звітності. Його завдання – оцінити фінансовий стан, з’ясувати можливості підвищення ефективності роботи підприємства за допомогою раціональної фінансової політики; оцінити напрями розвитку підприємства, виходячи з потреби у фінансових ресурсах.

Метою аналізу фінансової звітності є надання оцінки результатам господарської діяльності підприємства за звітний рік та його поточному фінансовому стану.

Головною метою фінансового аналізу є своєчасне з’ясування і виправлення недоліків у фінансовій діяльності підприємства та знаходження резервів покращення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

При цьому необхідно розв’язати наступні завдання:

 •  на підставі вивчення причинно-наслідкового взаємозв’язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконанню плану з надходження фінансових ресурсів та їх використанню з метою покращання фінансового стану підприємства;
 •  надати прогноз можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарювання і наявності власних та позикових ресурсів;
 •  розробити конкретні заходи, спрямовані на більш ефективне використання фінансових ресурсів та зміцнення фінансового стану підприємства.

Аналіз фінансової звітності повинен дати відповідь на два запитання: перше – чи має підприємство прибуток за результатами своєї господарської діяльності і друге – чи спроможне підприємство виконати взяті на себе зобов’язання і чи не призведе таке виконання до його ліквідації в зв’язку з недостатністю ресурсів.

Саме тому інформація, яку надають баланс і звіт про фінансові результати, містить наступні дані:

 1.  розмір капіталу і майна підприємства в абсолютних показниках  (балансовий підсумок);
 2.  структура капіталу і майна (баланс);
 3.  зміни власного капіталу протягом звітного періоду;
 4.  розміри отриманого прибутку або понесених підприємством збитків протягом звітного періоду.

Аналіз фінансової звітності виконують, перш за все, фінансові менеджери підприємства для виявлення та усунення проблем в поточній діяльності, для розробки та прийняття рішень щодо підвищення ефективності виробничо-збутових операцій, раціонального використання наявних ресурсів, підвищення платоспроможності і підвищення фінансової стійкості підприємства, а також для забезпечення виконання планових фінансових показників і зобов’язань перед кредиторами та інвесторами.

Аналіз фінансової звітності проводиться також аудиторами з метою підтвердження звітності і визначення правильності обчислення і вчасної сплати податків. Аудитори на основі фінансового аналізу роблять офіційний висновок про фінансовий стан підприємства, який включається до річного звіту, що подається вищим керівництвом зборам акціонерів. Акціонерів цікавить, в першу чергу, прибутковість і надійність цінних паперів, що їм належать.

Фінансова звітність підприємств, зареєстрованих на фондовій біржі, аналізується спеціалістами-аналітиками цих бірж, оскільки від стану справ підприємства залежить ціна його акцій на біржі. Великі інституційні інвестори – банки, страхові компанії, різноманітні спеціалізовані фонди – мають у своєму штаті професійних аналітиків, які постійно спостерігають за змінами показників у фінансовій звітності підприємств, що їх цікавлять.

Банки, що обслуговують підприємства, також постійно знаходяться в курсі фінансових справ свого клієнта і ретельно аналізують показники балансу, звіту про фінансові результати та інших звітів. Банківські аналітики спостерігають за станом кредитоспроможності, наявністю коштів, що гарантують повернення у встановлений термін отриманих позик і кредитів.

Спеціалізовані консультаційні фірми, що надають своїм клієнтам інформацію про фінансовий стан підприємств і здійснюють оцінку перспектив їх розвитку, також систематично спостерігають за станом господарської діяльності підприємств на основі фінансової звітності і публікують або надають таку інформацію за досить високу плату. Це відноситься також і до довідково-кредитних фірм, які в результаті вивчення показників фінансової звітності складають висновки про платоспроможність підприємства і надають їх своїм клієнтам або разовим користувачам за встановлену плату.

Така інформація цікавить підприємців, які або звертаються до спеціалізованих фірм, або отримують фінансові звіти від фірм-контрагентів і ретельно їх вивчають. Підприємців цікавить, в першу чергу, надійність і кредитоспроможність контрагентів, тобто питання про те, в яких розмірах фірма може нести відповідальність за своїми зобов’язаннями і що її партнер отримає у випадку ліквідації (банкрутства), а також чи зможе контрагент своєчасно погасити свою заборгованість.

Таким чином, аналізом фінансових звітів займаються не лише керівники і відповідні служби підприємства, але і його засновники та інвестори з метою вивчення ефективності використання ресурсів, банки – для оцінки умов кредитування та визначення ступеню ризику, податкові органи – для виконання плану надходження коштів до бюджету тощо. Відповідно до цього аналіз поділяється на внутрішній та зовнішній.

Основний зміст фінансового аналізу представлений на рис. 4.1.

Рис. 4.1. Показники, які характеризують фінансовий стан підприємства

Слід зазначити, що аналіз фінансової звітності не дозволяє робити категоричні висновки і тільки орієнтує користувача інформації в оцінці фінансового стану підприємства.

5. Банкрутство за моделлю Альтмана

Найвідомішими моделями прогнозування банкрутства на основі багатофакторного дискримінантного аналізу є модель Альтмана. Модель прогнозування банкрутства, розроблена американським економістом Е. Альтманом в 1968 році, має також назву «розрахунок  Z-показника» і є класичною в своїй сфері (вона включена до більшості західних підручників, присвячених фінансовому прогнозуванню та оцінці кредитоспроможності підприємств).

Побудована Альтманом дискримінантна функція має такий вигляд:

Z = 1,2K1 + 1,4K2 + 3,3K3 + 0,6K4 + K5, де

К1 – відношення оборотного капіталу до суми активів;

К2 – відношення нерозподіленого прибутку до суми пасивів;

К3 – відношення операційного прибутку до суми пасивів;

К4 – відношення ринкової вартості акцій до заборгованості;

К5 – відношення виручки до суми активів.

Це п’ятифакторна модель, де чинниками виступають окремі показники фінансового стану підприємства.

Провівши аналіз 33 пар промислових підприємств з обсягом валюти балансу від 1 до 25 млн дол. США, Альтман дійшов такого висновку щодо інтерпретації значень Z-показника (табл. 5.1).

        Таблиця 5.1.

Значення Z – показника

Значення «Z»

Ймовірність банкрутства

до 1,81

висока

1,81 – 2,99

не можна однозначно визначити

вище 2,99

низька

За деякими джерелами, точність прогнозування банкрутства за цією моделлю становить: за п’ять років до банкрутства — 36 %; чотири роки — 29; три роки — 48; два роки — 83; один рік — 95 %.

Використання методології багатофакторного дискримінантного аналізу у вітчизняній практиці є досить обмеженим, що зумовлено такими основними чинниками:

 •  по-перше, неможливістю розробки власних, галузевих дискримінантних функцій через відсутність фахівців достатньої кваліфікації;
 •  по-друге, відсутністю достатніх коштів для закупівлі та адаптації західних методик до вітчизняних умов господарювання;
 •  по-третє, недостатнім рівнем об’єктивності показників, які відображаються підприємствами у фінансовій звітності (проблематика подвійної бухгалтерії).

У той же час в Україні використовуються численні методики однофакторного дискримінантного аналізу, однак вони безсистемні, не враховують галузевих особливостей.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63788. Статистическая совокупность, ее свойства 21 KB
  Статистическая совокупность группа относительно однородных элементов единиц наблюдения в конкретных условиях времени и пространства. В зависимости от охвата единиц наблюдения в связи с целью исследования статистическая совокупность может быть генеральной и выборочной.
63789. Распределение признака в статистической совокупности. Альтернативный анализ. Относительный величины 25.5 KB
  Виды относительных величин:1 экстенсивные показатели; 2 интенсивные показатели;3 коэффициенты соотношения; 4 коэффициенты наглядности. Экстенсивные показатели характеризуют структуру изучаемого явления отношение части к целому то есть определяют долю удельный вес процент части в целом принятом за 100. Интенсивные показатели отражают частоту уровень распространенности явления в своей среде. Показатели соотношения характеризуют отношение между двумя разнородными биологически не связанными между собой статистическими совокупностями...
63790. Вариационный анализ. Среднии величины 25 KB
  Нормы и нормативы используемые для планирования амбулаторно поликлинической и стационарной помощи средние величины. Виды средних величин: средняя арифметическая простая М сумма всех значений признака деленная на число наблюдений...
63791. Репрезентативность признака. Оценка достоверности результатов исследования 23 KB
  Изучение генеральной совокупности значительно трудоемко. Поэтому в исследованиях применяют выборочные наблюдения охватывающие только часть генеральной совокупности. При исследовании следует обеспечить репрезентативность выборочных...
63792. Динамические ряды 22.5 KB
  Анализ динамического временного ряда сводится к вычислению следующих показателей: абсолютного прироста или снижения; темпа роста или снижения; темпа прироста; значения 1 прироста. Темп прироста является отношением абсолютного прироста снижения к предыдущему уровню умноженным на 100.
63793. Графические изображения 21.5 KB
  В медицинской статистике применяют линейные плоскостные объемные и фигурные диаграммы. Линейные диаграммы отражают изменение явления в динамике. Плоскостные диаграммы секторные внутристолбиковые используют для изображения показателей распределения доли процентов структуры.
63794. Демография 21.5 KB
  Демография как наука изучает численный состав населения распределение населения по полу возрасту социальным и профессиональным группам размещение и движение населения на территории причины и следствия изменения состава населения взаимосвязь социально-экономических факторов и этих изменений.
63795. Статика населения, динамика населения 28.5 KB
  Статика - это сведения об общей численности населения и его составе: возрастно-половом этническом профессиональном плотности места жительства и др. Возрастно-половой состав имеет значение для характеристики состояния здоровья и воспроизводства населения.
63796. Рождаемость 23 KB
  Рождаемость - это число родившихся живыми на 1000 населения. Выдают свидетельство о рождении регистрируют рождаемость. Показатель рождаемости = Число родившихся живыми среднегодовая численность населения х 1000 На рождаемость влияет половая и возрастная структура населения.