43344

Облік статутного капіталу підприємства

Курсовая

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Вона має постійний характер та відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів та методів діяльності, самостійністю у прийнятті рішень, по-друге, відповідальністю за прийняття рішень та їх виконання; по-третє цей вид діяльності не виключає ризику, збитків, й банкрутств

Украинкский

2013-11-06

1.74 MB

10 чел.

Міністерство освіти та науки України

Харківський національний економічний університет

Кафедра: Бухгалтерського обліку

Курсова робота

по курсу: ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

Виконала: студентка

Спеціальність 106-2

«Облік та аудит»

Шутко В.В.

Підпис ____________

Перевірив к.е:н.,доцент

Фартушняк О.В.

 

Харків 2011


Зміст

 1.  Вступ.
 2.  Статутний капітал – джерело фінансування                             підприємств
 3.  Форми і розміри статутного капіталу.
 4.  Формування статутного капіталу державного підприємства.
 5.  Облік статутного капіталу на державних підприємствах
 6.  Формування статутного капіталу акціонерного товариства
 7.  Облік статутного капіталу акціонерного товариства
 8.  Облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю
 9.  Формування статутного капіталу приватного підприємства 
 10.  Облік статутного капіталу приватного підприємства
 11.  Формування статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю і повного товариства.
 12.  Статутний капітал командитного товариства.
 13.  Висновки
 14.  Список використаної літератури


1.Вступ

Ринкова економіка являє собою розвиток підприємств різних організаційно-правових форм, що засновані на різних видах приватної власності, поява нових власників - як окремих громадян, так й трудових колективів підприємств.
З’явився такий вид економічної діяльності, як підприємництво - це господарська діяльність, тобто діяльність, пов’язана з виробництвом та реалізацією продукції, виконанням робіт, послуг або продажем товарів, необхідних споживачу. Вона має постійний характер та відрізняється, по-перше, свободою у виборі напрямів та методів діяльності, самостійністю у прийнятті рішень, по-друге, відповідальністю за прийняття рішень та їх виконання; по-третє цей вид діяльності не виключає ризику, збитків, й банкрутств. На кінець, підприємництво чітко орієнтовано на отримання прибутку, чим в умовах розвиненої конкуренції досягається й задоволення суспільних потреб. Це важливіша причина зацікавленості в результатах фінансово-господарської діяльності. Реалізація цього принципу на ділі залежить не тільки від наданої підприємствам самостійності але й необхідності фінансувати особисті витрати бездержавної підтримки, але й від тієї долі прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. Крім того, необхідно створити таке економічне середовище, в умовах якої вигідно виробляти товари, отримувати прибуток,знижати витрати.

Статутний капітал — це сукупність в грошовому еквіваленті внесків засновників в майно при створенні підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, визначеними засновницькими документами.

Для написання дипломної роботи використовувалася різноманітна література: підручники, навчальні посібники та періодичні видання.

2.Статутний капітал – джерело фінансування підприємств

Суб’єкти господарювання починають свою підприємницьку діяльність при первинному накопиченні власного капіталу для забезпечення господарської діяльності.

Власний капітал — це загальна вартість активів підприємства (матеріальних цінностей, грошових коштів, фінансових інвестицій тощо), які належать йому на правах власності і використовуються в процесі виробничої та іншої підприємницької діяльності.

Власний капітал має складну структуру, яка залежить від організаційно - правового статусу суб’єкта господарювання.

Фінансово-господарська діяльність підприємства будь-якої організаційно-правової форми і власності розпочинається з формування статутного капіталу.

Статутний капітал (інколи вживають ще термін – статутний фонд) це виділені підприємству або залучені ним на засадах, визначеним законодавством, фінансові ресурси у вигляді грошових коштів або вкладень у майно, матеріальні цінності, нематеріальні активи, цінні папери, що закріплені за підприємством на праві власності або повного господарського відання. За рахунок статутного капіталу підприємство формує свої  власні (основні та оборотні) кошти.

Порядок і джерела формування статутних капіталів залежить від типу підприємства і форми власності, на базі якого воно функціонує. В Україні права підприємств різних форм власності та типів закріплені у чинному законодавстві, зокрема в законах України “Про власність”, “Про підприємство в Україні”, “Про господарські товариства”.

Розмір статутного капіталу підприємства в значній мірі визначає масштаби його виробничо-господарської діяльності, хоч, природно, не існує прямого зв’язку між розмірами статутних капіталів підприємств різних галузей і обсягом виробництва товарів та послуг на них, бо останнє визначається ще й такими факторами, як попит, пропозиція і ціна на товари та послуги, розмір залучених кредитів та інших позикових фінансових ресурсів. У певній мірі розмір статутного капіталу впливає на можливості зовнішнього фінансування, ділову репутацію підприємства.

Початковий розмір статутного капіталу підприємства фіксується в статуті або установчому договорі, які в обов’язковому порядку подаються до органів влади під час державної реєстрації підприємства. Контролюючі державні органи (фінансові, податкові), а також банки у взаємовідносинах постійно слідкують за розміром статутного капіталу кожного підприємства і за тим, щоб він був відповідним чином оплачений: адже замало лише задекларувати в статуті певний розмір статутного капіталу, треба вжити заходи до того, щоб кошти (або майно, нематеріальні активи) надійшли в розпорядження підприємства реально від усіх юридичних і фізичних осіб, що мають частки в статутному капіталі та є його власниками.

3.Форми і розміри статутного капіталу

Статутний капітал — це сума внесків учасників (власників) в майно підприємства. Статутний капітал відображає двоїстість відносин власності та характеризує як фонд власних коштів підприємства як юридичної особи, так і фонд вкладів акціонерів, інших учасників у майно підприємства, тобто їх власність. Кожен учасник несе відповідальність за результати господарської та фінансової діяльності лише в межах свого внеску в колективну власність підприємства.

Порядок формування та зміни статутного капіталу залежить від форми та виду діяльності підприємства. Найбільш розповсюдженою формою підприємницької діяльності є господарські товариства, які утворюються та діють відповідно до Закону України „Про господарські товариства” № 1577-12 від 19.09.91р., зі змінами та доповненнями.

Всі зміни статутного капталу повинні бути документально оформлені (табл.2.1).

Таблиця 3.1

Документування операцій з руху статутного капіталу

№ п/п

Рух статутного капіталу

Документи, що підтверджують рух

1

Створення статутного капіталу

Інвентаризаційні описи, накладні, ПКО, акти приймання-передачі та оцінки

2

Збільшення статутного капіталу

Рішення власника, розрахунок бухгалтерії

3

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників

Статут підприємства, накладні, акти передачі та оцінки, ПКО

4

Повернення часток учасників у випадку їх виходу зі складу товариства

Рішення власника, накладні, акти передачі, ВКО

5

Покриття збитків за рішенням власників за рахунок статутного капіталу

Рішення власника, розрахунок бухгалтерії

6

Повернення часток учасникам при ліквідації товариства

Рішення ліквідаційної комісії, накладні, акти передачі, ВКО

Важливим елементом статутних документів є інформація про розмір та порядок утворення статутного капіталу. Розмір статутного капіталу підприємства визначається його зареєстрованим статутом та складається з внесків його учасників.

Оцінка внесків в статутний капітал здійснюється в грошовому еквіваленті за сумісною згодою учасників відповідно до статутних документів.

Внески засновників можуть бути в таких формах:

 •  майно та матеріали (обладнання, будівлі та матеріальні цінності);
 •  цінні папери (акції, облігації та інші);
 •  права на володіння природними ресурсами;
 •  права на володіння майном (будівлями, обладнанням);
 •  права на використання об’єктів інтелектуальної власності;
 •  грошові кошти.

Матеріальні цінності, що вносяться до статутного капіталу, оцінюються за первинними документами, що підтверджують їх вартість.

Майно, що вноситься до статутного капталу без підтвердження первинними документами, оцінюються на підставі протоколу зборів засновників.

Якщо внеском до статутного капіталу виступає майно в натуральній формі, воно відображається в бухгалтерському обліку сумою, що включає його вартість, визначену в зазначеному вище порядку, та всі витрати на доставку, монтаж, установку та державну реєстрацію.

Права на користування природними ресурсами, а також майнові права, внесені засновниками до статутного капіталу, відображаються в бухгалтерському обліку та балансі за первинною вартістю, розрахованою у визначеному порядку.

Засновницькі внески до статутного капіталу відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до їх надходження. В засновницьких документах повинні бути обумовлені строки формування статутного капіталу. Як правило, строк формування статутного капіталу — один рік.

Статутний капітал відображається на рахунку 40 „Статутний капітал”, де обліковується стан та рух статутного капіталу підприємства. При перевірці треба мати на увазі, що величина статутного капіталу відповідає розміру, зареєстрованому в статутних документах як вартість вкладів (часток, акцій за номінальною вартістю, пайових внесків) засновників (учасників) підприємства. Повнота внесення вкладів засновників контролюється шляхом порівняння його розміру (по кредиту рахунку 40) з величиною заборгованості власників (учасників) по внесках до статутного капіталу (рахунок 46 „Несплачений капітал”).

Відповідно до  порядку, після державної реєстрації статутний капітал в сумі, зафіксованій в Статуті, відображається по кредиту рахунку 40 в кореспонденції з рахунком 46. Порівняння даних відбувається за схемою (табл. 3.2).

Баланс - стаття "Статутний капітал"

Статут - розмір статутного капіталу

Головна книга —
кредитове сальдо по р
ахунку 40

Регістр синтетичного обліку по рахунку 40

Кредитове сальдо по рахунку 40

Регістр аналітичного обліку по рахунку 40

Кредитове сальдо по рахунку 40

Табл. 3.2 Порядок порівняння показників статутного капіталу.

Законодавство України передбачає мінімальні розміри статутних капіталів, нижче яких державна реєстрація підприємства не допускається. Ці мінімальні розміри не є сталими. У зв’язку з інфляційними явищами в економіці нерідко змінюються в законодавчому порядку.

Розмір статутного капіталу підприємства в процесі його господарської діяльності також змінюється, при цьому всі зміни розміру статутних капіталів на державних підприємствах у бухгалтерському обліку знаходять відображення безпосередньо на однойменному рахунку, в той час як на малих підприємствах, у господарських товариствах, підприємствах з іноземними інвестиціями вони знаходять відображення лише після відповідної державної  перереєстрації зміни розміру статутного капіталу. змінюються в законодавчому порядку.

Додаткові  кошти державному підприємництву  на збільшення обсягу виробництва можуть бути виділені з держ. Бюджету або за рахунок перерозподілу коштів інш. підприємств даної галузі. Акціонерне підприємство може випустити акції, товариство з обмеженою відповідальністю і інші господарські товариства – збільшити суми внесків усіх учасників до статутного капіталу підприємства. Незалежно від типу підприємства і форми власності статутний капітал може зрости за рахунок:

 •  безпосереднього приєднання до нього частини одержаного прибутку на приріст власних фінансових ресурсів;
 •  введення в дію об’єктів капітальних вкладень за рахунок власних коштів;
 •  індексації основних засобів у зв’язку з інфляцією, а згідно з діючим законодавством збільшує балансовий прибуток підприємства, який спрямовується на капітальні вкладення;
 •  до оцінки оборотних засобів.

На державних підприємствах сума статутного капіталу може зменшуватися при реалізації об’єктів 2-ї і 3-ї груп основних засобів.

Табл.(3.3)

Розмір статутного капіталу господарських товариств

Суб’єкти господарської діяльності.

Розмір статутного капіталу.

Акціонерне товариство

Статутний капітал не може бути менше 1250 мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру заробітної плати на момент створення товариства). Засновники акціонерного товариства можуть мати акції товариства на суму не менше 25% і строком не менше двох років.

Товариство з обмеженою відповідальністю.

Розмір статутного капіталу не може бути менший суми, еквівалентній 625 мінімальним заробітним платам (виходячи з розміру заробітної плати на момент створення товариства).

Товариство з додатковою відповідальністю.

Статутний капітал розділено на частки, передбачені статутними документами.

Повне товариство.

Конкретний розмір статутного капіталу не встановлено.

Інвестиційна компанія.

Статутний капітал повинен бути не менше 50 тис. мінімальних заробітних плат (виходячи з розміру заробітної плати на момент створення компанії).

Підприємства з іноземними інвестиціями.

Іноземна інвестиція в статутному капіталі повинна складати не менше 10%.

4.Формування статутного капіталу державного підприємства

Статутний капітал державного підприємства, що перебуває у загальнодержавній або комунальній державній власності, - це сума коштів і вартість матеріальних ресурсів, що безоплатно виділені державою в постійне розпорядження трудового колективу підприємства на правах повного господарчого відання. Чинним законодавством встановлено, що здійснюючи право повного господарчого відання, підприємство володіє, користується, розпоряджається цими ресурсами, чинить по відношенню до них будь-які дії, що не суперечать закону і цілям діяльності підприємства. Розмір статутного капіталу державного підприємства визначається обсягом виробництва товарів і послуг на ньому.

Джерелом формування статутного капіталу державного  підприємства є кошти, які належать державі. Вони виділяються або з державного бюджету, або за рахунок інших державних підприємств – у порядку внутрішньогалузевого і міжгалузевого перерозподілу фінансових ресурсів – за розпорядженням державних органів, що виконують функції по управлінню держ. майном (Капітал державного майна, міністерства і відомства України).

Зміна величини статутного капіталу можлива лише у випадках, регламентованих законодавством. Статутний капітал може збільшитися при:

 •  введенні в дію нових потужностей;
 •  реконструкції та модернізації обладнання;
 •  безкоштовному отриманні коштів від інших підприємств;
 •  дооцінці засобів;
 •  отриманні коштів внаслідок злиття декількох державних підприємств;
 •  виділенні додаткових коштів, зареєстрованих в статутних документах державними структурами.

Зменшується статутний капітал за рахунок щомісячного нарахування зносу по основним засобам або в результаті ліквідації та вибуття основних злитті підприємств або їх ліквідації. Статутний капітал приватизованого підприємства визначається в процесі інвентаризації та оцінки майна державного підприємства згідно з положенням, яке затверджене спеціально урядовою постановою.

Синтетичний облік статутного капіталу ведеться на рахунку 40 „Статутний капітал”; рахунок пасивний, фондовий. Сальдо цього рахунка повинно відповідати розміру статутного капіталу.

По дебету рахунка 40 відображаються:

 •  кошти, отримані від інших підприємств;
 •  кошти, отримані від в результаті злиття декількох державних підприємств.

По кредиту рахунка 40 зміни статутного капіталу відображаються:

 •  при ліквідації підприємства;
 •  в зв’язку з передачею коштів іншому державному підприємству.
 •  

5.Облік статутного капіталу на державних підприємствах

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сформовано статутний капітал за рахунок коштів державного бюджету:

 •  у вигляді оборотних засобів

20, 22

40

 •  у вигляді основних засобів

10

40

 •  у вигляді інших необоротних активів

11

40

 •  у вигляді нематеріальних активів

12

40

 •  у вигляді грошових коштів

31

40

Збільшення статутного капіталу за рахунок чистого прибутку

44

40

Збільшення статутного капіталу за рахунок безоплатного отримання ТМЦ

20, 22, 28

40

Збільшення статутного капіталу за рахунок безоплатного отримання основних засобів від інших підприємств

10

37

37

40

Введення в дію або придбання основних засобів

10

40

Знос ліквідованих основних засобів

131

40

Відображення фінансового результату від ліквідації основних засобів

44

40

Збільшення статутного капіталу за рахунок індексації основних засобів

423

40

Відображення матеріалів, отриманих від ліквідації основних засобів

20

40

Таблиця  (продовження)

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Нарахований знос основних засобів

40

131

Списання основних засобів

40

10

Витрати, пов’язані з ліквідацією основних засобів

40

20, 22, 26, 28,37, 66, 65

Безоплатно передані основні засоби іншим підприємствам

40

37

37

10

Безоплатно передані виробничі запаси іншим підприємствам

40

37

37,20,22, 26,28


6.Формування статутного капіталу акціонерного товариства

У відповідності з Законом України “Про господарські товариства” акціонерні товариства формують свої статутні капітали  за рахунок реалізації акцій шляхом відкритої підписки на них чи куплі-продіжу на капіталовій біржі (це стосується відкритих акціонерних товариств) або шляхом розподілу всіх акцій між засновниками без права розповсюдження акцій через відкриту підписку і купівлю-продіж на біржі (у закритих акціонерних товариствах). 

Основною особливістю, за якою товариство відрізняється від суб'єктів права (не товариств), є об'єднання на підставі угоди майна та зусиль учасників для спільної господарської діяльності. Товариство являє собою об'єднання на засадах угоди майна та підприємницької діяльності фізичних осіб та юридичних осіб у формі підприємства (установи, організації) для спільної діяльності з метою одержання прибутку. Всі товариства згідно з законом є юридичними особами. діють на підставі установчих документів, затверджених учасниками, мають власні назви із зазначенням організаційно-правової форми товариства (акціонерне тощо).

Існують акціонерні товариства відкритого та закритого типів, в залежності від того, як і між ким розповсюджуються акції.

Акціонерне товариство випускає цінні папери відповідно до вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Закрите акціонерне товариство випускає лише іменні акції. Акціонерне товариство не пізніше, ніж через 6 місяців після реєстрації випуску акцій повинно видати акції акціонерам.

Акціонерне товариство в процесі створення може розповсюджувати свої акції шляхом відкритої підписи. Засновники відкритого акціонерного товариства повинні в цьому випадку тримати акцій на суму не менше 25% статутного капіталу і строком не менше 2 років. Строк відкритої підписки на акції не може перевищувати 6 місяців. Особи, що підписалися на акції, повинні внести на рахунок засновників не менше 10% вартості акцій, на які вони підписалися. Акціонер в строки, встановлені засновницькими зборами, але не пізніше року після реєстрації товариства, повинен оплатити повну вартість акцій.

Відповідно до діючого законодавства (ст.13 Закону України „Про господарські товариства”) засновники акціонерного товариства самостійно проводять оцінку внесків до статутного капіталу.

Акціонерне товариство, яке відповідно то постанови Кабінету Міністрів України провело індексацію балансової вартості основних засобів, має право збільшити статутний капітал на суму, що не перевищує суму індексації балансової вартості основних засобів, зменшену на суму індексації по ним, шляхом емісії акцій нової номінальної вартості або додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості. При випуску акцій в зв’язку зі збільшенням статутного капіталу продаж акцій не здійснюється.

При збільшенні статутного капіталу шляхом емісії додаткової кількості акцій здійснюється випуск акцій тієї ж номінальної вартості, яка визначена  раніше випущеними акціями. Додаткова кількість акцій розподіляється між акціонерами пропорційно їх частці в статутному капіталі акціонерного товариства. Обмеження строку отримання акціонерами додаткової кількості акцій не допускається.

При збільшенні статутного капіталу шляхом емісії акцій нової номінальної вартості акції попередніх випусків обмінюються на акції нової номінальної вартості відповідно до кількості акцій, якими володіє акціонер. Обмеження строку обміну акцій не допускається.

Після державної реєстрації підприємства його статутний капітал в сумі внесків учасників, передбачених засновницькими документами, відображається по кредиту рахунка 40 „Статутний капітал” в кореспонденції з рахунками: 10 „Основні засоби”, 11 „Інші необоротні активи”, 12 „Нематеріальні активи”, 20 „Виробничі запаси”, 22 „Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 28 „Товари”, 30 „Каса”, 31 „Рахунки в банках”. Вартість акцій, не оплачена акціонерами, відображається в бухгалтерському обліку по дебету рахунка 46 „Несплачений капітал” та кредиту рахунка 40 „Статутний капітал”. Таким чином, на рахунку 40 буде відображена фактична сума підписки на акції.

У випадку, якщо акції розповсюджувалися за ціною, яка перевищує їх номінальну вартість, різниця між емісією та номінальною вартістю випущених акцій обліковується окремо на рахунку 42 „Додатковий капітал”. Ця сума не підлягає використанню або розподілу, крім випадку реалізації акцій за ціною, нижчою від номінальної вартості.

Для обліку розрахунків із засновниками в бухгалтерському обліку використовується синтетичний рахунок 46 „Несплачений капітал”. По дебету цього рахунка відображаються суми заборгованості засновників по внескам до статутного капіталу, а по кредиту — погашення заборгованості по внескам.

Статутний капітал акціонерне товариство може збільшувати за умови, що всі акції, випущені раніше, повністю оплачені за ціною, не нижче їх номінальної вартості. Якщо у встановлений строк акції не оплачені, то підписка на акції анулюється або сума зменшується до внесеної величини.

Відповідно до ст.38 Закону України „Про господарські товариства” збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом випуску нових акцій, обміну облігацій на акції або збільшення номінальної вартості акцій. зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або зменшення числа акцій у їх власників з метою анулювання.

При приватизації державних підприємств статутний капітал створюється на основі оцінки вартості майна. За результатами оцінки майна складається заключний баланс. Після реєстрації акціонерного товариства комісія з приватизації проводить закриту підписку на акції.

Збільшення або зменшення статутного капіталу здійснюється тільки після внесення змін до статутних документів. При цьому збільшення можливе лише при повному викупі статутного капіталу попереднього розміру.

7.Облік статутного капіталу акціонерного товариства

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Формування статутного капіталу при створенні акціонерного товариства

Сума підписки на акції за номінальною вартістю відповідно до засновницьких документів

46

40

Одночасно на суму емісійного доходу

46

421

Кошти від акціонерів у вигляді ТМЦ

20,22

46

Кошти від акціонерів у вигляді основних засобів

10

46

Кошти, внесені акціонерами через касу

30

46

Кошти, внесені акціонерами через банк

31

46

Сума незавершених об’єктів капітальних вкладень, внесених акціонерами

151

46

Вартість товарів, внесених акціонерами

28

46

Вартість готової продукції, внесеної акціонерами

26

46

Вартість цінних паперів інших підприємств, внесених акціонерами

14

46

Вартість нематеріальних активів, внесених акціонерами

12

46

Відображення статутного капіталу на момент реєстрації акціонерного товариства

46

40

Збільшення і зменшення статутного капіталу

Додаткові внески засновників до реєстрації рішення про збільшення статутного капіталу

10,11,12, 20,22,26, 28,30,31

46

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій

46

40

Збільшення статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій

443

40

Зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій

40

672

Збільшення статутного капіталу в зв’язку з індексацією основних засобів

423

40

Викуплені акції у акціонерів

451

31

Анульовано акції, раніше викуплені у акціонерів за номінальною вартістю

40

451

Анульовано акції, викуплені у акціонерів за ціною, вищою за номінальну вартість

421

451

Збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій на акції

52

40

Збільшено статутний капітал за рахунок резервного капіталу

43

40

Збільшено статутний капітал за рахунок нерозподілених прибутків минулих років

44

40

Зменшення статутного капіталу в зв’язку з відрахуванням частини сум акцій до резервного капіталу

40

43

Збільшена вартість акцій за рахунок дочірніх підприємств

682

40

Зменшення номінальної вартості акцій за рахунок  дочірніх підприємств

40

682

Світовий бізнес відпрацював кілька видів товариств, які різняться способами формування та функціонування статутного капіталу, межами відповідальності учасників за зобов'язаннями товариства. Закон “Про господарські товариства” розрізняє акціонерні та неакціонерні (інші) товариства; класичний поділ товариства капіталів - акціонерні товариства, особові та інші. Відповідно до межі відповідальності розрізняють товариства:

1)з обмеженою відповідальністю;

2)з додатковою відповідальністю;

3)повні;

4)командитні.

8.Облік статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю

Товариство з обмеженою відповідальністю формує статутний капітал, розділений на частини, розмір якого визначається засновницькими документами. мінімальний розмір статутного капіталу повинен бути не менше 625 мінімальних заробітних плат. Під час реєстрації засновники повинні внести не менше 30% суми, вказаної в засновницьких документах. Повністю внесок повинен бути сплаченим протягом року після реєстрації товариства.

Статутний капітал збільшується за рахунок:

 •  збільшення числа засновників;
 •  додаткових внесків засновників;
 •  збільшення внесків за рахунок прибутку товариства.

Зменшується статутний капітал внаслідок:

 •  виходу одного або декількох засновників;
 •  покриття збитків товариства за рахунок внесків учасників.

Рішення товариства про зменшення статутного капіталу набирає чинності не раніше, ніж через 3 місяці після державної реєстрації та публікації про це у встановленому законодавством порядку. Не допускається зменшення статутного капіталу при явній незгоді кредитора.

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Формування статутного капіталу при створенні товариства

Кошти від засновників до реєстрації ТОВ у вигляді ТМЦ

20,22

46

Кошти від засновників до реєстрації ТОВ у вигляді основних засобів

10

46

Кошти, внесені засновниками через касу

30

46

Кошти, внесені засновниками до реєстрації ТОВ через банк

31

46

Вартість незавершених об’єктів капітальних вкладень, внесених засновниками до реєстрації ТОВ

151

46

Вартість товарів, внесених засновниками

28

46

Вартість готової продукції, внесеної засновниками

26

46

Вартість цінних паперів інших підприємств, внесених засновниками

14

46

Вартість нематеріальних активів, внесених засновниками

12

46

Відображення статутного капіталу на момент реєстрації ТОВ

46

40

Внески засновників протягом року після реєстрації ТОВ:

 •  основних засобів
 •  нематеріальних активів
 •  товарів
 •  матеріальних цінностей
 •  цінних паперів
 •  грошових коштів

152

12

28

20,22

14

30,31

46

46

46

46

46

46

Повернення внеску засновнику

40

67

Збільшення і зменшення статутного капіталу

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків учасників

10,11,12, 20,22,26, 28,30,31

40

Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку

44

40

Сума, відшкодована засновнику у зв’язку з виходом з товариства

40

46

46

10,11,12, 20,22,28, 30, 31

Нарахована частка прибутку засновнику, що виходить з ТОВ

40

44

Виплачені дивіденди засновнику, що виходить з ТОВ

40

671

9.Формування статутного капіталу приватного підприємства

Приватні підприємства формують майно відповідно до засновницьких документів. При цьому законодавство України не вимагає обов’язкового формування статутного капіталу — власник сам встановлює його розмір. Джерелом формування статутного капіталу є грошові кошти та майно, що знаходиться у власності засновника.

Статутний капітал приватного підприємства обліковується на рахунку 40 „Статутний капітал”.

Зміни в статутному капіталі відбуваються за рахунок прибутку підприємства або додаткового внеску засновника.

10.Облік статутного капіталу приватного підприємства

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Кошти, отримані від засновника у вигляді матеріальних цінностей

20,22

40

Кошти, отримані від засновника у вигляді основних засобів

10

40

Кошти, внесені засновником через касу

30

40

Кошти, внесені засновником через банк

31

40

Вартість товарів, внесених засновником

28

40

Вартість нематеріальних активів, внесених засновником

12

40

Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових внесків

10,11,12, 20,22,28, 30,31

40

Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку

44

40

11.Формування статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю і повного товариства

Товариства з додатковою відповідальністю і повні товариства формують статутні капітали з внесків учасників. В товариствах з додатковою відповідальністю і повних товариствах учасники відповідають за їхні борги сумою своїх внесків у статутний капітал, а якщо сума статутного капіталу недостатня для покриття боргів товариства, то додатково ще й майном, що належить кожному учаснику.

Ці внески оцінені в національній валюті, визначають частку учасників у статутному капіталі.

12.Командитне товариство

Командитне товариство включає учасників, які формують статутний капітал на засадах повного товариства, а також вкладників, які відповідають за зобов’язаннями товариства лише у межах свого вкладу до його статутного капіталу.

Визначений установчими документами розмір статутного капіталу чи то акціонерного товариства, чи то будь-якого іншого господарського товариства у пасиві бухгалтерського балансу знаходить відображення у повній сумі незалежно від розміру коштів, що фактично надійшли від продажу акцій. Заборгованість акціонерів і учасників по внесках у  статутний капітал обраховується на окремому бухгалтерському рахунку в активі балансу. Фінансова служба підприємства повинна слідкувати, щоб кошти надходили до статутного капіталу своєчасно і в повному обсязі. Законом передбачено, що протягом одного року з дня проголошення і реєстрації статутного капіталу він повинен бути сплачений повністю.

Викуп акцій, а також внески часток у статутні капітали акціонери і учасники товариств можуть здійснювати не лише перерахуванням грошей чи готівкою, але й за рахунок натуральних внесків (майно, матеріальні активи).

При створенні статутного капіталу акціонерного товариства, тобто в процесі продажу емітованих ним акцій, товариство може отримувати кошти, які являють собою різницю між продажною (ринковою), і номінальною вартістю акцій. Зростання обсягу виробництва товарів і послуг потребує нарощування статутних капіталів господарських товариств.

Акціонерне товариство збільшує свій статутний капітал за рахунок:

 •  додаткового випуску акцій
 •  спрямування прибутку на приріст статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій.

Частина статутного капіталу підприємства будь-якої організаційно-правової форми може формуватися за рахунок інвестицій іноземних юридичних або фізичних осіб.

13.Висновки

В умовах становлення та розвитку ринкових відносин підприємства можуть самостійно формувати свої фінансові ресурси, основними джерелами яких можуть виступати прибуток, кошти, отримані від продажу цінних паперів, пайові та інші внески акціонерів, юридичних та фізичних осіб, а також кредити та інші надходження, що не суперечать законодавству.

Основним джерелом формування власного власних коштів підприємства є статутний капітал — це сукупність коштів, вкладених у підприємство його власником (власниками). Порядок формування статутного капіталу регулюється законодавством та засновницькими документами.

Статутний капітал виступає невід’ємною складовою частиною будь-якого товариства або підприємства.

Так, статутний капітал державних підприємств відображає суму коштів, виділену державою з бюджету на момент введення підприємства в експлуатацію для здійснення його діяльності (вартість всіх витрат на будівництво, монтаж, наладку, вартість обладнання, оборотних засобів та грошові кошти).

Статутний капітал недержавних комерційних структур формується за рахунок коштів (матеріальних, грошових), внесених акціонерами (учасниками), і тому уявляє собою колективну власність декількох юридичних або фізичних осіб — засновників акціонерного товариства або підприємства іншої організаційно-правової форми.

При ознайомленні з формуванням статутного капіталу необхідно враховувати організаційно-правову форму підприємства. Тому вивчення операцій з капіталом доцільно починати з ознайомлення юридичного статусу та права здійснення статутних видів діяльності, складу засновників (учасників), структури і управління підприємства, а також фінансових можливостей для досягнення поставлених цілей діяльності.

14.Список використаної літератури:

 1.  Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Житомир: ПП „Рута”, 2002. -672с.
 2.  Данилевский Ю.А., Шапигузов С.М., Ремизов Н.А., Старовойтова Е.В. Аудит: Учебное пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД ФБК — ПРЕСС, 2002.-544с.
 3.  Пупко Г.М. Аудит и ревизия: Учебное пособие. — Мн.: Мисанта, 2002. — 429 с.
 4.  Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навчальний посібник/ Ф.Ф. Бутинець, та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ПП „Рута”, 2001. — 416 с.
 5.  Завгородний В.П. Бухгалтерский учёт в Украине (с использованием Национальных стандартов): Учебное пособие для студентов вузов. — 5-е изд., доп. и перераб. — К.:А.С.К., 2001. — 848 с.
 6.  Белуха Н.Т. Аудит: Учебник. — К.: «Знання», КОО, 2000. — 769 с.
 7.  Суйц В.П., Ахметбеков А.Н., Дубровина Т.А. Аудит: общий, банковский, страховой: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 556 с.
 8.  Аудит: Учебник для вузов/ В.И.Подольский, Г.Б.Поляк, А.А.Савин, Л.В.Сотникова; Под ред. проф. В.И. Подольского. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. — 432 с.
 9.  Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. — Аудиторська палата України, К.,1999 — 275с.
 10.  Аудит: Практическое пособие/ А. Кузьминский, Н. Кужельный, Е. Петрик, В.Савченко и др.; Под ред. А. Кузьминского. — К.: «Учётинформ», 1996. — 283 с.
 11.  Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 1995. — 240 с.
 12.  Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” № 996-XIV від 16.07.99.
 13.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 „Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99.
 14.  Закон України „Про господарські підприємства” № 1577-12 від 19.09.91, з наступними змінами і доповненнями.
 15.  Закон України „Про підприємства в Україні” від 27.03.91, з наступними змінами і доповненнями.

Таблица 1.

Остатки на счетах на 1 декабря отчетного года

№ счета

Название счета

Сумма, грн.

104

Машины и оборудование

310752

131

Износ основных средств

44640

127

Нематериальные активы *

27000

201

Сырье и материалы

281160

202

Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия

197820

22

МБП

720

23

Производство

236844

26

Готовая продукция

111600

301

Касса в национальной валюте

396

311

Текущие счета в национальной валюте

225900

39

Расходы будущих периодов

864

40

Уставный капитал

1080000

43

Резервный капитал

18900

441

Нераспределенная прибыль

26820

631

Расчеты с отечественными поставщиками

22392

641-2

Расчеты по НДС

9000

641-3

Расчеты по налогу с доходов физических лиц

19944

651

Расчеты по пенсионному обеспечению

37440

653

Расчеты по страхованию на случай безработицы

3600

661

Расчеты по заработной плате

130320

*- нематериальные активы введены в эксплуатацию в ноябре на сумму 27 000 грн. Срок полезного использования 5 лет.


Таблица 2

  Журнал регистрации хозяйственных операций за декабрь месяц отчетного года

оп.

Первичный документ

Содержание операции

Сумма,

грн.

Регистры

учета

Корреспонден-

ция счетов

Валовые

№ жур-нала

№ ведо-мости

дебет

кредит

доходы

(грн.)

расходы

(грн.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Платежное поручение

Перечислено с текущего счета АО «Арсенал» за ранее полученные материалы, в т. ч. НДС

22392

1

3,3

631

311

2.

Приходный ордер

Оприходованы на склад поступившие от ООО «Стройдеталь» комплектующие изделия

315000

3

3,3

202

631

252000

3.

Налоговая  накладная

Отражен НДС по полученным комплектующим изделиям (сумму определить)

63000

3

3,3;

3,6

641-2

631

4.

Лимитно-заборная карта

Отпущено в производство:

а) материалы

б) комплектующие изделия

192870

122220

5

5

23

23

201

202

5.

Счет-фактура, накладная

Получено от ЗАО «Вымпел» деревообрабатывающее оборудование

43200

3

3,3;

4,1

152

631

6.

Налоговая накладная

Отражен НДС по оборудованию (сумму определить)

8640

3

3,3;

3,6

641-2

631

7.

Счет-фактура

Отражены расходы по транспортировке оборудования, выполненные АТП

1800

3

3,3;

4,1

152

631

8.

Налоговая накладная

Отражен НДС по транспортным расходам (сумму определить)

360

3

3,3;

3,6

641-2

631

9.

Платежное поручение

Перечислено с текущего счета:

а) ЗАО «Вымпел» за оборудование

б) АТП за транспортные услуги

51840

2160

1

1

3,3

3,3

631

631

311

311

10.

Акт приема-передачи ОС

Установлено и введено в эксплуатацию оборудование (сумму определить)

45000

4

4,1

104

152

11.

Кредитный договор,

За счет краткосрочного кредита банка погашена задолженность перед ООО «Стройдеталь»

378000

2

3,3

631

601

Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

платежное поручение

за полученные комплектующие  (без зачисления кредита на текущий счет)

12.

Чек, приход-ный кассовый ордер

Получено в кассу с текущего счета:

а) на хозяйственные нужды

б) на командировочные расходы  

21600

5400

1

1

1,1

1,1

301

301

311

311

13.

Расходный кассовый ордер

Выдано из кассы завхозу Смирновой В. И. под отчет на хозяйственные расходы

21600

1

3,2

372

301

14.

Расходный кассовый ордер

Выдан из кассы зам. директора Гончарову А.В. под отчет аванс на командировочные расходы

5400

1

3,2

372

301

15.

Авансовый отчет,

приходный ордер, налоговая накладная

Представлен, проверен и принят авансовый отчет завхоза Смирновой В. И, согласно которого приобретены:

а) МБП сроком использования более одного года

б) МБП сроком использования до одного года

в) отражен НДС (сумму определить)

14400

2880

3456

3

3

3

3,2

3,2

3,2;3,6

153

22

641-2

372

372

372

2880

16.

Приходный кассовый ордер

Возвращен в кассу Смирновой В.И. остаток неиспользованной подотчетной суммы (сумму определить)

864

3

3,2;1,1

301

372

17.

Приходный кассовый ордер

накладная на  отпуск ТМЦ

Поступила в кассу выручка от реализации за наличный расчет готовой продукции, в т. ч. НДС

21600

21600

6

3,1;1,1

3,1

301

361

361

701

18000

18.

Налоговая накладная

Начислен НДС от реализации готовой продукции (сумму определить)

3600

3

3,6

701

641-2

19.

Расчет бухгалтера

Определена себестоимость реализованной готовой продукции

13680

5

901

26

20.

Расходный кассовый ордер

Сдано из кассы в банк на текущий счет:

а) остаток неиспользованной подотчетной суммы (сумму определить)

б) выручка от реализации за наличный расчет

864

21600

1

1

1,2

1,2

311

311

301

301

Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21.

Счет-фактура

С текущего счета произведена предоплата рекламы продукции в газете «Бизнес», в т. ч. НДС

4320

1

3,2

377

311

3600

22.

Налоговая накладная

Отражен налоговый кредит по НДС по рекламным услугам (сумму определить)

720

3

3,6

641-2

644

23.

Акт выполненных работ

Списаны на расходы на сбыт рекламные услуги

Отражен НДС, включенный ранее в налоговый кредит (сумму определить)

3600

720

3

3

3,2

3,2

93

644

377

377

24.

Акты приема-передачи, на-кладная-требо-вание на отпуск материалов

Переданы в эксплуатацию:

а) в производство

малоценные необоротные материальные активы

б)  в офисе:

МБП сроком  использования  до одного года

14400

2880

4

5

4,1

112

22

153

22

25.

Ведомость начисления амортизации

Начислен износ основных средств:

а) используемых в производстве продукции

б) административного назначения

4320

1890

4

4

23

92

131

131

26.

Ведомость начисления амортизации

Начислен износ нематериальных активов, используемых в управлении предприятием с ноября отчетного года (сумму определить)

5400

4

92

133

5400

27.

Ведомость начисления амортизации

Начислен износ малоценных необоротных материальных активов в размере 100% стоимости при передаче в эксплуатацию, используемых в общепроизводственных целях (сумму определить)

14400

4

91

132

14400

28.

Договор аренды, счет-фактура

Начислена арендная плата  за месяц за аренду:

а) производственных помещений

б) помещения, используемого под офис

11160

5040

3

3

3,5

3,5

91

92

685

685

11160

5040

29.

Налоговая накладная

Отражен НДС по арендной плате (сумму определить)

3240

3

3,5;3,6

641-2

685

Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

30.

Договор, счет-фактура

Отгружено ООО «Зенит» неиспользуемое оборудование по продажной стоимости

10800

6

3,2

377

742

31.

Налоговая накладная

Начислен НДС (сумму определить)

1800

3

742

641-2

32.

Акт приема-передачи ОС

Отражено в учете:

а) списание остаточной стоимости реализованного оборудования

б) списание износа оборудование

в) доход от реализации основного средства (сумму определить)

г) себестоимость реализации основного средства (сумму определить)

9000

13500

9000

9000

4

4

6

5

972

131

742

79

104

104

79

972

33.

Выписка банка

Поступила на текущий счет от ООО «Зенит» оплата за оборудование

10800

3

1,2; 3,2

311

377

34.

Платежное поручение

Перечислена арендная плата  РСУ-25 за аренду производственных помещений и помещения под офис, в т.ч. НДС

19440

1

3,5

685

311

35.

Платежное поручение

Перечислена отделению связи  предоплата за  подписку на периодическую литературу на 1-й квартал следующего года

7020

1

3,2

3,5

685

311

7020

36.

Счет-фактура

Расходы по оплате прессы включены в расходы будущих периодов

7020

3

3,5

39

685

37.

Расчет бухгалтера

Списаны в состав административных расходов расходы по подписке на периодическую печать, относящиеся к отчетному месяцу

864

5

92

39

864

38.

Платежное поручение

Перечислена «Укртелекому» предоплата за услуги связи, в т. ч. НДС

17280

1

3,2

377

311

14400

39.

Налоговая накладная

Отражен налоговый кредит по НДС (сумму определить)

2880

3

3,6

641-2

644

40.

Счет-фактура,

Отражены расходы по электроэнергии, использованной:

Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

налоговая накладная

а) на общепроизводственные нужды

б) на административные нужды

в) НДС (сумму определить)

2430

324

810

3

3

3

3,3

3,3

3,5; 3,6

91

92

641-2

631

631

631

2430

1620

810

41.

Расчет бухгалтера

Начислены проценты за пользование краткосрочным кредитом

4725

3

3,5

951

685

4720

42.

Акт выполнен-ных работ, налоговая накладная

Списаны на административные расходы ауди-торские услуги, выполненные АО «Консульт»

Отражен НДС

10800

2160

3

3,3

3,3;3,6

92

641-2

631

631

10800

43.

Платежное поручение

Перечислено с текущего счета:

а) «Харьковоблэнерго» за потребленную электроэнергию

б) АО «Консульт» за услуги по аудиту

4860

12960

1

1

3,3

3,3

631

631

311

311

44.

Выписка банка

На текущий счет поступила предоплата за продукцию от ООО «Лотос», в т. ч. НДС

329400

1,2; 3,5

311

681

274500

45.

Налоговая накладная

Начислено налоговое обязательство по НДС

(сумму определить)

54900

3

3,6

643

641-2

46

Платежное поручение

Перечислено с текущего счета в погашение задолженности на начало месяца:

а) в бюджет по налогу с доходов физических лиц

б) отчисления в Пенсионный фонд

в) отчисления на социальное страхование на случай безработицы   

19944

37440

3600

1

1

1

3,6

641-3

651

653

311

311

311

47.

Платежное поручение

Перечислена заработная плата за ноябрь на счета работников в банке

130320

1

661

311

48.

Табель, наряды

Начислена заработная плата:

а) рабочим производства

б) общепроизводственному персоналу

в) работникам администрации

170640

21600

43200

5

5

5

23

91

92

661

661

661

170640

21600

43200

49.

Расчет бухгалтера

Произведены отчисления в Пенсионный фонд от Фонда оплаты труда (суммы определить):

Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

а) рабочих производства

б) общепроизводственного персонала

в) работников администрации предприятия

56655

7173

14346

5

5

5

23

91

92

651

651

651

56655

7173

14346

50.

Расчет бухгалтера

Произведены отчисления в Фонд социального страхования на случай временной потери трудоспособности от ФОТ (суммы определить):

а) рабочих производства

б) общепроизводственного персонала

в) работников администрации предприятия

2556

324

648

5

5

5

23

91

92

652

652

652

2556

324

648

51.

Расчет бухгалтера

Произведены отчисления в Фонд социального страхования на случай безработицы от ФОТ (суммы определить):

а) рабочих производства

б) общепроизводственного персонала

в) работников администрации предприятия

2214

279

558

5

5

5

23

91

92

653

653

653

2214

279

558

52.

Расчет бухгалтера

Произведены отчисления в Фонд социального страхования от несчастного случая от ФОТ 1,2% (суммы определить):

а) рабочих производства

б) общепроизводственного персонала

в) работников администрации предприятия

2052

261

522

5

5

5

23

91

92

656

656

656

2052

261

522

53.

Расчетно-платежная ведомость

Произведено удержание из заработной платы:

а) налога с доходов физических лиц

б) взносов в  Пенсионный фонд  (2%) (сумму определить)

в) взносов в Фонд страхования  на случай временной потери трудоспособности (1%) (сумму определить)

г) взносов в Фонд страхования на случай безработицы (0,5%) (сумму определить)

26550

4709

2354

1177

3

5

5

5

3,6

661

661

661

661

641-3

651

652

653

Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

54

Счет-фактура

Отражены расходы по услугам связи, полученные от «Укртелекома»

11700

3

3,2

92

377

55.

Налоговая накладная

Отражен НДС, учтенный в налоговом кредите по предоплате услуг связи

2340

3

3,2

3,6

644

377

56.

Платежное поручение

Перечислена предоплата ООО «Восток» за материалы

43200

1

3,3

377

311

36000

57.

Налоговая накладная

Начислен налоговый кредит по НДС (сумму определить)

7200

3

3,6

641-2

644

58.

Приходный ордер

Получены материалы от ООО «Восток», оприходовано на склад фактически поступившее количество

33750

3

3,2

3,3

201

377

59.

Налоговая накладная

Отражен НДС, учтенный в налоговом кредите по дате оплаты (на фактически поступивший груз), сумму определить

6750

3

3,2

3,6

644

377

60.

Акт приемки материалов

Отражена недостача, выявленная при оприходовании материалов на сумму 300 грн в т.ч. НДС 50 грн. Составлен акт. Предъявлена претензия поставщику

2700

2700

3

3,2

3,3

374

374

631

377

61.

Расчет бухгалтера

Списаны общепроизводственные расходы на производство (сумму определить)

57627

5

23

91

62.

Расчет бухгалтера

Начислен и включен в административные расходы коммунальный налог

450

5

3,6

92

641-4

450

63.

Платежное поручение

Перечислено с текущего счета в бюджет:

а) коммунальный налог

б) НДС

450

9000

1

1

3,6

3,6

641-4

641-2

311

311

64.

Сдаточные накладные

Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция по фактической  себестоимости

650700

5

26

23

65.

Приходный ордер

Поступили из производства и оприходованы на складе отходы (прочие материалы) по цене возможного использования

621

5

209

23

Продолжение таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

66.

Авансовый отчет, налоговая накладная

Согласно авансовому отчету зам. директора Гончарова А. В. командировочные расходы включены в состав административных расходов

отражен НДС

5850

1170

3

3

3,2

3,2;3,6

92

641-2

372

372

5850

67.

Приходный кассовый ордер

Получено в кассу с текущего счета на командировочные расходы

1620

1

1,1

301

311

68.

Расходный кассовый срдер

Выдано из кассы  Гончарову  А. В. в возмещение командировочных расходов

1620

1

3,2

372

301

69.

Накладная на отпуск ТМЦ

Отгружена готовая продукция ООО «Лотос» по продажной стоимости

Отражен НДС, учтенный по предоплате в налоговом обязательстве (сумму определить)

329400

54900

6

3

3,1

361

701

701

643

70.

Расчет бухгалтера

Определена себестоимость реализованной готовой продукции

192645

5

901

26

71.

Накладная на отпуск ТМЦ

Отгружена фирме «Заря» готовая продукция по продажной стоимости  

35100

6

3,1

361

701

292500

72.

Налоговая накладная

Начислен НДС от реализации готовой продукции (сумму определить)

58500

3

3,6

701

641-2

73.

Расчет бухгалтера

Списывается себестоимость реализованной фирме «Заря» готовой продукции

210600

5

901

26

74.

Счет-фактура

Отражены расходы по доставке продукции покупателю, выполненной АТП

2700

3

3,3

93

631

2700

75.

Налоговая накладная

Отражен НДС по транспортным услугам (сумму определить)

540

3

3,3;3,6

641-2

631

76.

Платежное поручение

Перечислено с текущего счета АТП за выполненную перевозку грузов

3240

1

3,3

631

311

77.

Выписка банка

Поступила на текущий счет предоплата за продукцию от АО «Факел», в т. ч. НДС

364500

3

1,2;3,5

311

681

30375

78.

Налоговая накладная

Начислено налоговое обязательство по НДС (сумму определить)

60750

3

3,6

643

641-2

Окончание таблицы 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

79.

Платежное поручение

Перечислено с текущего счета «Укрсоцбанку»

а) за расчетно-кассовое обслуживание

б) проценты за пользование кредитом

2520

4725

1

1

92

685

311

311

2520

80.

Выписка банка

На текущий счет получены денежные средства от ООО «Восток» по удовлетворенной претензии

2700

3

1,2

3,2

311

374

81.

Расчет корректировки

Произведена корректировка НДС методом сторно (сумму определить)

450

3

3,6

641-2

644

82.

Расчет бухгалтера

Списаны на финансовые результаты:   

а) административные расходы (сумму определить)

б) расходы на сбыт (сумму определить)

103338

6300

5

5

79

79

92

93

83.

Расчет бухгалтера

Списываются расходы по процентам за кредит на финансовый результат

4725

5

79

95

84.

Расчет бухгалтера

Списан на финансовые результаты доход от реализации продукции (сумму определить)

585000

6

701

79

85.

Расчет бухгалтера

Списана на финансовые результаты себестои-мость реализации продукции (сумму определить)

416925

5

79

901

86.

Расчет бухгалтера

Начислен налог на прибыль по данным бухгалтерского учета (сумму определить)

12915

3

3,6

981

901

87.

Расчет бухгалтера

Списаны на финансовые результаты расходы по налогу на прибыль (сумму определить)

12915

5

79

981

88.

Декларация о прибыли предприятия

Произведено доначисление налога на прибыль по данным налогового учета (сумму определить)

77121

3

3,6

17

641-1

89.

Расчет бухгалтера

Произведены отчисления в резервный капитал в сумме 5% от чистой прибыли (сумму определить)

1935

7

443

43

90.

Расчет бухгалтера

Финансовые результаты списаны на нерас-пределенную прибыль (сумму определить)

38727

7

79

441

91.

Расчет бухгалтера

Списывается использованная прибыль за счет нераспределенной прибыли (сумму определить)

1935

7

441

443

Всего

                                                            

 Таблица 3

Журнал  1

С кредита счета 301 “Касса” в дебет счетов

№ опер.

311

372

Всего

13

21600

21600

14

5400

5400

20

22464

22464

68

1620

1620

Всего

22464

28620

51084

                                                                                                                                              

Таблица 4

Ведомость 1.1

II. В дебет счета 301 “Касса” с кредита счетов                 Сальдо на начало месяца ______396________

№ опер.

311

372

361

Всего

12

27000

27000

16

864

864

17

21600

21600

67

1620

1620

Всего

28620

864

21600

51084

  Всего по кредиту ___51084______      по дебету  ___51084_____         Сальдо на конец месяца ____396___

Таблица 5

Журнал  1

С кредита счета 311 “Текущие счета в национальной валюте”  в дебет счетов

№ опер.

301

377

601

631

641-2

641-3

641-4

651

652

653

656

661

685

92

Всего

1

22392

22392

9

54000

54000

12

27000

27000

21

4320

4320

34

19440

19440

35

7020

7020

38

17280

17280

43

17820

17820

46

19944

37440

3600

60984

56

43200

43200

63

9000

450

9450

67

1620

1620

76

3240

3240

79

4725

2520

7245

47

130320

130320

Всего

28620

64800

-

97452

9000

19944

450

37440

-

3600

-

130320

31185

2520

425331

 

                                                                                                                                                         

                                                                        

Таблица 6

Ведомость  1.2

          В дебет счета 311 “Текущие счета в национальной валюте” с кредита счетов    

Сальдо на начало месяца __225900__

№ опер.

301

333

341

361

374

377

601

681

Всего

20

22464

22464

33

10800

10800

44

329400

329400

77

364500

364500

80

2700

2700

Всего

22464

-

-

-

2700

10800

-

693900

-

729864

     Всего по кредиту __729864_      по дебету __729864____     Сальдо на конец месяца ___225900___

Таблица 7

Журнал  2

 1.  С кредита счета 601 “Краткосрочные кредиты банков в национальной валюте”  в дебет счетов

№ опер.

311

631

Всего

11

378000

378000

Всего

-

378000

378000

Таблица 8

Журнал  3

 1.  С кредита счетов 34, 36, 37, 63, 68 в дебет счетов

Дебет

счетов

Кредит   счетов

Всего

341

361

362

371

372

373

374

375

377

631

681

685

301

21600

864

22464

153

14400

14400

22

2880

2880

641-2

4626

75510

3240

83376

202

315000

315000

152

45000

45000

93

3600

2700

6300

644

9810

9810

91

2430

11160

13590

92

5850

11700

11124

5040

33714

311

2700

10800

693900

707400

39

7020

7020

951

4725

4725

201

33750

33750

374

2700

2700

5400

Всего

21600

28620

2700

72360

454464

693900

31185

975429

2. С кредита счетов  641, 643, 644 в дебет счетов

Дебет

счетов

Кредит   счетов

Всего

641-1

641-2

641-3

641-4

643

644

701

62100

54900

117000

641-2

10350

10350

742

1800

1800

643

115650

115650

661

26550

26550

92

450

450

17

77121

77121

Всего

77121

179550

26550

450

54900

10350

348921

Таблица 9                                                                                                                                                         

Ведомость 3.1

аналитического учета расчетов с покупателями и заказчиками

Наименование

покупателя

(заказчика)

Сальдо на начало

м-ца

В Д-т сч. 361  с К-та сч.

С К-та сч. 361 в Д-т сч.

Сальдо на

конец

м-ца

№ опер.

701

итого по дебету

№ опер.

301

311

итого по кредиту

-

-

17

21600

21600

17

21600

21600

680400

«Лотос»

-

69

329400

329400

«Заря»

-

71

351000

351000

Всего

-

702000

702000

21600

                                                                                                                                                                                    

    Таблица 10

Ведомость 3.2  

аналитического учета расчетов с разными дебиторами

Наимено-вание

дебитора

Сальдо на начало м-ца

В Д-т сч. 372 с К-та сч.

С К-та сч. 372 в Д-т сч.

Сальдо на конец м-ца

Д-т

К-т

№ оп.

301

пере-расход

301

итого

№ оп.

301

153

22

641

92

итого

Д-т

К-т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Смирнова

-

-

13

21600

21600

15,16

864

14400

2880

3456

21600

Гончаров

-

-

14

5400

5400

66

1170

5850

7020

Гончаров

68

1620

1620

Всего

28620

28620

-

-


Окончание таблицы 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

В Д-т сч. 374 с К-та сч.

С К-та сч. 374 в Д-т сч.

№ оп.

631

итого

№ оп.

311

итого

ТОВ «Восток»

-

-

60

2700

2700

80

2700

2700

Всего

2700

2700

2700

2700

-

-

В Д-т сч. 377  с К-та сч.

С К-та сч. 377 в Д-т сч.

№ оп.

742

311

итого

№ оп.

311

201

644

92

93

374

итого

«Бизнес»

-

-

21

4320

4320

23

720

3600

4320

«Зенит»

-

-

30

10800

10800

33

10800

10800

Укртелеком

-

-

38

17280

17280

54

11700

11700

«Восток»

-

-

56

43200

43200

55

2340

2340

58

33750

6750

40500

59

-

60

2700

2700

Всего

10800

64800

75600

10800

33750

9810

11700

3600

2700

72360

3240

-

 Таблица 11

Ведомость 3.3  

аналитического учета расчетов с поставщиками и подрядчиками

Наимено-вание

поставщика

Сальдо

на начало

м-ца

В Д-т сч. 631  с К-та сч.

Итого

С К-та сч. 631 в Д-т сч.

Итого

Сальдо

на конец

м-ца

№ оп.

311

601

№ оп.

93

202

91

641-2

152

92

22392

1

22392

22392

2

315000

315000

9

54000

54000

3

63000

63000

11

378000

378000

5

43200

43200

43

17820

17820

6

8640

8640

76

3240

3240

7

1800

1800

8

360

360

42

2160

10800

12960

40

2430

810

1620

4860

74

2700

2700

75

540

540

Всего

97452

378000

475452

2700

2430

75510

45000

12420

453060

-

                                                                          Таблица 12

Ведомость  3.5

аналитического учета с разными кредиторами

Наимено-вание

кредитора

Сальдо на начало м-ца

В Д-т сч. 681

с К-та сч.

С К-та сч. 681 в Д-т сч.

Сальдо на конец м-ца

Д-т

К-т

№ оп.

итого

№ оп.

311

итого

Д-т

К-т

ООО «Лотос»

-

-

44

329400

329400

-

329400

АО «Факел»

-

-

77

364500

364500

-

364500

Всего

693900

693900

-

693900

В Д-т сч. 685

с К-та сч.

С К-та сч. 685 в Д-т сч.

№ оп.

311

итого

№ оп.

152

311

91

92

39

951

641-2

итого

-

-

34

19440

19440

28

11160

5040

16200

35

7020

7020

29

3240

3240

79

4725

4725

36

7020

7020

41

4725

4725

Всего

31185

31185

11160

5040

7020

4725

3240

31185

-

-

Таблица 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ведомость 3.6

аналитического учета расчетов с бюджетом

Показатели

Сальдо

на начало

м-ца

В Д-т сч. 641 с К-та сч.

С К-та сч. 641 в Д-т сч.

Сальдо на конец м-ца

Д-т

К-т

311

372

631

644

685

итого

643

661

701

742

92

98

17

итого

Д-т

К-т

Н Д С

9000

9000

5166

74970

10350

3240

102726

115650

62100

1800

179550

85824

Налог на прибыль

12915

77121

90036

90036

Налог с доходов физических лиц

19944

19944

19944

26550

26550

26550

Коммуналь-ный налог

450

450

450

450

Всего

28944

29394

5166

74970

10350

3240

123120

115650

26550

62100

1800

450

12915

77121

296586

-

202410

В Д-т сч. 643, 644 с К-та сч.

С К-та сч. 643, 644 в Д-т сч.

377

631

641-2

итого

641

701

итого

Нологовые обязатель-ства

54900

60750

54900

60750

54900

54900

60750

Налоговый кредит

720

2340

6750

720

2340

6750

720

2880

7200

-450

720

2880

7200

-450

540

Всего

9810

115650

125460

10350

54900

65250

60750

540

Журнал  4

 1.      С кредита счетов 10, 11, 13

Дебет  счетов

Кредит  счетов

Всего

код

наименование

104

105

106

112

131

132

133

131

Износ основных средств

13500

13500

23

Производство

4320

4320

91

Общепроизводственные расходы

14400

14400

92

Административные расходы

1890

5400

7290

93

Расходы на сбыт

-

972

Себестоимость реализованных необоротных активов

9000

9000

Всего

22500

6210

14400

5400

48510

2. С кредита счетов 151, 152, 153, 154

код

наименование

152

153

Всего

104

Машины и оборудование

45000

45000

112

Малоценные необоротные материальные активы

14400

14400

Всего

45000

14400

59400

Таблица 15

Ведомость 4.1

аналитического учета капитальных инвестиций             

Дебет  счетов

В Д-т сч. с К-та сч.

Всего

по Д-ту

Всего

по К-ту

Сальдо на конец м-ца

Всего с нач. года

631

685

372

Приобретение (изготовление) основных средств (152)

45000

45000

45000

Приобретение (изготовление) прочих необоротных материальных активов (153)

14400

14400

14400

Всего

59400

59400

-

-

 Таблица 16

Журнал  5   

 1.  С кредита счетов 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет счетов

Дебет

счетов

Кредит     счетов

Всего

901

92

93

94

951

972

98

79

416925

103338

6300

4725

9000

12915