43394

Построение схемы Делитель частоты на 10 на JK-триггерах

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Поставленная задача: Изучить как работает JKтриггеры и построить схему Делитель частоты на 10 на JKтриггерах. В остальных случаях он функционирует в соответствии с таблицей истинности RSтриггера при этом вход J эквивалентен входу S а вход K входу R. JKтриггер относится к разряду универсальных триггеров поскольку на его основе можно построить RS D и Tтриггера.

Русский

2013-11-06

79 KB

47 чел.

Министерство образования российской федерации

Московский государственный институт электроники и математики

(технический университет)

Кафедра ИКТ

  

ОТЧЕТ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА»

Делитель частоты на 10 на JK-триггерах

 

 Выполнил:

Гречушников А.И., студент группы СБ-14.

Проверил:

Паволоцкий А.В.Оглавление

[0.1] Поставленная задача:

[0.2] Теоретическое введение.

[0.3] Практическая часть

[0.4] Приложение:

[0.5] Ссылки:

[0.6]  


Поставленная задача:

Изучить, как работает JK-триггеры и построить схему "Делитель частоты на 10 на JK-триггерах".

Теоретическое введение.

JK-триггером называют автомат Мура с двумя устойчивыми состояниями и двумя входами J и K. При JK = 1 триггер меняет свое состояние на противоположное. В остальных случаях он функционирует в соответствии с таблицей истинности RS-триггера, при этом вход J эквивалентен входу S, а вход K - входу R. JK-триггер относится к разряду универсальных триггеров, поскольку на его основе можно построить RS-, D- и T-триггера. RS-триггер получается наложением ограничения на комбинацию входных сигналов J = K = 1, так как эта комбинация является запрещенной для RS-триггера. Т-триггер получается путем объединения входов J и K. D-триггер строится путем подключения к входу K инвертора, на который подается тот же сигнал, что и на вход J. В этом случае вход J выполняет функцию входа D. Функциональная зависимость между сигналами на входах и выходах может быть показана при помощи временных диаграмм.

Счетчиком называют устройство, предназначенное для подсчёта числа импульсов поданных на вход. Они, как и сдвигающие регистры, состоят из цепочки триггеров. Разрядность счетчика, а следовательно, и число триггеров определяется максимальным числом, до которого он считает.

Практическая часть

Требуется счетчик на 10, то потребуется 4 JK-триггера. Но 4 JK-триггера образуют счетчик на 16. Следовательно, нужно обнулить счетчик, когда он примет состояние 1001.

q4

q3

q2

q1

Состояние

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Сбросить значение можно с помощью RS-триггера, передав R единицу, а на S – нуль. Это видно из его таблицы истинности:

R

S

Состояние

0

0

Q

0

1

1

1

0

0

1

1

Запрещенное состояние


Приложение:

   

Ссылки:

http://www.khaer.com.ua/downloads/ke/rus/tema2/2.1.htm

http://www.mirmk.net/content/view/26/2/

http://www.exponenta.ru/educat/systemat/1006/3_projects/ims.asp


   


 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48111. Страхування. Опорний конспект лекцій 605 KB
  Зміст Тема 1 Страхування в умовах ринкової економіки. 10 Тема 3 Майнове страхування. 16 Тема 4 Страхування відповідальності .
48112. Політологія. Опорні конспекти 2.22 MB
  Курс Політологія саме й розрахований на формування у студентів політичної свідомості знань про політичні процеси та зацікавленість політичними проблемами минулого і сучасності. В процесі семінарських занять студенти закріплюють знання понятійнокатегоріального апарату курсу “Політологія†усвідомлюють сутність політичних феноменів та цінностей виявляють для себе зміст політичних теорій та політичної практики минулого та сучасності. Інформативний блок : Обєкт предмет структура політології Політолóгія від грецького politik ...
48113. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 588.5 KB
  Сутність та структура релігії Суспільство та релігія: аспекти взаємодії. Історичні форми релігії. Походження релігії основні концепції її виникнення. Ранні історичні форми релігії.
48115. Соціологія як наука. Предмет, структура і функції соціології 1.46 MB
  Наявність спільних проблем дослідження інтереси соціальні установки та цінності орієнтації думки настрої людей. Нині переважаючою стає тенденція до комплексного всебічного дослідження явищ і процесів суспільного життя до спільного дослідження з точки зору декількох наук до комбінування поєднання їх пізнавальних можливостей. Дослідження соціальної структури суспільства і вироблення поняття соціальна стратифікація як постійної характеристики будьякого організованого суспільства. Перенесення акцентів на дослідження систем держав з...
48116. Культура фахового мовлення. Навчальний посібник 792 KB
  Черкаси ЧДТУ 2010 ПЕРЕДМОВА Оскільки мова використовується в усіх сферах сучасного суспільного життя то майбутні фахівці з гуманітарних і негуманітарних спеціальностей мають досконало знати державну мову вільно володіти лексичним і фразеологічним багатством української літературної мови розуміти норми орфоепії орфографії граматики стилістики та вміти застосовувати їх на практиці. Метою пропонованого посібника є підвищення загальномовного рівня студентів ознайомлення з особливостями ділової української мови офіційноділового стилю їх...
48118. Корреляционно–регрессионный анализ связей социально–экономических явлений 405 KB
  В среднем по совокупности 20 9525 ПОЛЕ КОРРЕЛЯЦИИ Рисунок 3 Зависимость производственной себестоимости 1 ц зерна от объема ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ РЕГРЕССИИ Рисунок 4 Зависимость уровня заработной платы рабочих сельскохозяйственных предприятий региона от производительного стажа их работы ПОКАЗАТЕЛИ ТЕСНОТЫ СВЯЗИ 1 Коэффициент корреляции знаков Фехнера: где nа число совпадений знаков отклонений индивидуальных значений признаков от их среднего значения; nв число несовпадений...
48119. Показатели вариации и анализ вариационных рядов 244.5 KB
  Ширина интервала Число кредитных организаций Плотность распределения до 3 3 150 50 3 10 7 254 363 10 30 20 316 158 30 60 30 256 85 60 150 90 144 16 150300 150 90 06 300 и выше 150 112 07 Итого 1322 ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Средняя арифметическая для дискретного ряда распределения: где варианты значений признака; частота повторения данного варианта. Средняя арифметическая для интервального ряда распределения: где середина соответствующего интервала; частота или частость ряда. 1 ...