43394

Построение схемы Делитель частоты на 10 на JK-триггерах

Курсовая

Информатика, кибернетика и программирование

Поставленная задача: Изучить как работает JKтриггеры и построить схему Делитель частоты на 10 на JKтриггерах. В остальных случаях он функционирует в соответствии с таблицей истинности RSтриггера при этом вход J эквивалентен входу S а вход K входу R. JKтриггер относится к разряду универсальных триггеров поскольку на его основе можно построить RS D и Tтриггера.

Русский

2013-11-06

79 KB

45 чел.

Министерство образования российской федерации

Московский государственный институт электроники и математики

(технический университет)

Кафедра ИКТ

  

ОТЧЕТ ПО КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАТИКА»

Делитель частоты на 10 на JK-триггерах

 

 Выполнил:

Гречушников А.И., студент группы СБ-14.

Проверил:

Паволоцкий А.В.Оглавление

[0.1] Поставленная задача:

[0.2] Теоретическое введение.

[0.3] Практическая часть

[0.4] Приложение:

[0.5] Ссылки:

[0.6]  


Поставленная задача:

Изучить, как работает JK-триггеры и построить схему "Делитель частоты на 10 на JK-триггерах".

Теоретическое введение.

JK-триггером называют автомат Мура с двумя устойчивыми состояниями и двумя входами J и K. При JK = 1 триггер меняет свое состояние на противоположное. В остальных случаях он функционирует в соответствии с таблицей истинности RS-триггера, при этом вход J эквивалентен входу S, а вход K - входу R. JK-триггер относится к разряду универсальных триггеров, поскольку на его основе можно построить RS-, D- и T-триггера. RS-триггер получается наложением ограничения на комбинацию входных сигналов J = K = 1, так как эта комбинация является запрещенной для RS-триггера. Т-триггер получается путем объединения входов J и K. D-триггер строится путем подключения к входу K инвертора, на который подается тот же сигнал, что и на вход J. В этом случае вход J выполняет функцию входа D. Функциональная зависимость между сигналами на входах и выходах может быть показана при помощи временных диаграмм.

Счетчиком называют устройство, предназначенное для подсчёта числа импульсов поданных на вход. Они, как и сдвигающие регистры, состоят из цепочки триггеров. Разрядность счетчика, а следовательно, и число триггеров определяется максимальным числом, до которого он считает.

Практическая часть

Требуется счетчик на 10, то потребуется 4 JK-триггера. Но 4 JK-триггера образуют счетчик на 16. Следовательно, нужно обнулить счетчик, когда он примет состояние 1001.

q4

q3

q2

q1

Состояние

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

0

1

1

1

1

1

0

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Сбросить значение можно с помощью RS-триггера, передав R единицу, а на S – нуль. Это видно из его таблицы истинности:

R

S

Состояние

0

0

Q

0

1

1

1

0

0

1

1

Запрещенное состояние


Приложение:

   

Ссылки:

http://www.khaer.com.ua/downloads/ke/rus/tema2/2.1.htm

http://www.mirmk.net/content/view/26/2/

http://www.exponenta.ru/educat/systemat/1006/3_projects/ims.asp


   


 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68276. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОГЛЯДУ ЛЮДИНИ: СОЦІАЛЬНО–ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 156 KB
  Аналіз еволюції світоглядних орієнтацій засвідчує мінливість рухливість змінюваність світогляду людини виявляє його сумарний вектор у різні соціокультурні епохи допомагає з’ясувати тенденції розвитку сучасного світоглядного комплексу і запропонувати механізм його формування.
68277. ГРА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ 144.5 KB
  У Національній доктрині розвитку освіти в Україні у XXI столітті наголошується на необхідності посилення уваги на освіті дітей з відхиленнями психофізичного розвитку забезпечення їхнього повноцінного життя соціального захисту створення умов для належної реабілітації.
68278. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 719 KB
  Стабілізація вітчизняної економіки та поступове збільшення економічного потенціалу держави безпосередньо пов’язані зі стабільним розвитком промисловості. Недосконала законодавча база, непропорційна система оподаткування, нерозвинена виробнича інфраструктура ззовні, а також неефективне...
68279. Методи та ярусно-паралельні моделі прискореної обробки напівтонових зображень 517 KB
  Метою дисертаційної роботи є розробка моделей і методів інтелектуальної прискореної обробки напівтонових зображень які здатні аналізувати інформацію про розмір зображення та завантаженість потоків для рівномірного адаптивного розподілення завдань по потоках.
68280. Формування та механізми функціонування партійної системи Європейського Союзу 185 KB
  Прямим наслідком цього є поява та функціонування наднаціональної політичної системи Європейського Союзу ЄС яка тісно пов’язана з національними політичними системи основним джерелом її легітимності. Політичні партії є одними з важливих елементів політичної системи демократичного суспільства...
68281. ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИКИ ТАЙВАНЮ ЩОДО КНР 151.5 KB
  Зростання економічної й політичної могутності Китайської Народної Республіки КНР безперечно є однією з найважливіших ознак сучасних міжнародних відносин. Феномен зростання Китаю зокрема спричинює зміни в політиці Тайваню щодо КНР адже для Китайської Республіки КР на Тайвані політика щодо зростаючого...
68282. ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 238.5 KB
  В умовах переходу економіки України до інноваційної моделі розвитку та постійного зростання інтелектуальної складової у кінцевій продукції найважливіших галузей національного господарства масштаби та якісний рівень об’єктів інтелектуальної власності як об’єктів майна суб’єктів господарювання...
68283. ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В РЕГІОНАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ АРЄ 160.5 KB
  Оскільки АРЄ діє на міжнародній арені як передусім регіональна держава, для адекватного аналізу безпекових пріоритетів країни основну увагу необхідно зосереджувати саме на регіональному рівні зовнішньої політики Єгипту, де зосереджено основні безпекові інтереси, та звідки походить більшість загроз безпеці країни.
68284. Пряма та непряма реваскуляризація при стегно-підколінно-гомілковій оклюзії в умовах хронічної критичної ішемії 327 KB
  Відсутність комплексних досліджень стосовно з’ясування основних патогенетично обґрунтованих критеріїв застосування аутовени низхідної артерії коліна реваскуляризуючої остеоперфорації трансплантації кісткового мозку великогомілкової кістки при лікуванні хворих на хронічну...