43399

Аналіз ліквідності, платоспроможності та кредитоспроможності підприємства на матеріалах базового підприємства

Курсовая

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами які необхідні для нормального функціонування підприємства доцільністю їх розміщення та ефективністю використання фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Сигнальним показником в якому проявляється фінансовий стан є платоспроможність підприємства тобто його здатність своєчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників сировини матеріалів техніки згідно з господарськими угодами повертати банківські...

Украинкский

2013-11-04

193.5 KB

9 чел.

Мiнiстерство освiти та науки України

Одеський держаний економiчний унiверситет

Курсова робота

на тему:

Аналіз ліквідності, платоспроможності та  кредитоспроможності підприємства на матеріалах базового підприємства

Виконав: студент 7 групи 4 курсу

Комерцiйного факультету

Моторний Борис

Одеса 2011
План

Вступ

 1.  Сутність понять ліквідності, платоспроможності, кредитоспроможності
 2.  Аналіз ліквідності, платоспроможності та  кредитоспроможності підприємства на матеріалах базового підприємства

Висновки

Список використаної літератури


Вступ

У сучасних умовах кожне підприємство повинно чітко орієнтуватись у складному лабіринті ринкових відносин, правильно оцінювати виробничий та економічний потенціал, стратегію подальшого розвитку, фінансовий стан як свого підприємства, так і підприємств-партнерів.

Фінансовий стан - це здатність (спроможність) підприємства фінансувати свою діяльність. Він характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для нормального функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможністю та фінансовою стійкістю. Основні фактори, що визначають фінансовий стан, - це, по-перше, виконання фінансового плану і поповнення в міру потреби власного оборотного капіталу за рахунок прибутку і, по-друге, швидкість оборотності оборотних коштів. Сигнальним показником, в якому проявляється фінансовий стан, є платоспроможність підприємства, тобто його здатність своєчасно задовольняти платіжні вимоги постачальників сировини, матеріалів, техніки згідно з господарськими угодами, повертати банківські кредити, проводити оплату праці персоналу, вносити платежі в бюджет.

В умовах становлення ринкових відносин кожен суб'єкт господарювання повинен володіти достовірною інформацією про фінансову стійкість та платоспроможність як власного підприємства, так і своїх партнерів. Оцінка фінансової стійкості дозволяє зовнішнім суб'єктам аналізу (банкам, партнерам по договірних відносинах, контролюючим органам) визначити фінансові можливості підприємства на перспективу, дати оцінку фінансовій незалежності від зовнішніх джерел, скласти в загальній формі прогноз майбутнього фінансового стану.

Головною метою аналізу фінансового стану є своєчасне виявлення та усунення недоліків у фінансовій діяльності підприємства і пошук резервів зміцнення фінансового стану підприємства та його платоспроможності.

При цьому першочерговими завданнями аналізу є:

•    загальна оцінка фінансового стану та чинників, що його зумовлюють;

•    вивчення відповідності між коштами та джерелами, раціональності їх розміщення та ефективності використання;

•    визначення причинно-наслідкових зв'язків між різними показниками виробничої, комерційної та фінансової діяльності і на основі цього оцінка виконання плану щодо надходження фінансових ресурсів та їх використання з позицій зміцнення фінансового стану підприємства;

•    дотримання фінансової, розрахункової та кредитної дисципліни;

•    визначення ліквідності та фінансової стабільності підприємства;

•  прогнозування можливих фінансових результатів, економічної рентабельності, виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і залучених коштів, розробка моделей фінансового стану при різних варіантах використання ресурсів;

•  розробка конкретних заходів, спрямованих на більш ефективне використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

Це коло завдань визначається керівниками підприємств і вирішується внутрішнім аналізом.

Теоретичною основою проведення аналізу ліквідності підприємства є матеріали фундаментальних наукових досліджень у галузі теорії менеджменту та фінансового аналізу, праці вітчизняних (Альохін Б.І, Бланк І.А, Міркін В., Шеремет А., Балабанов І.Т,.Стоянова О.С.) та закордонних вчених (Л.Фішер, Е.Дж.Долан, Роберт Н. Холт, К.Р.Макконелл, Дж.М.Кейнс, Р.А.Хоген та ін.) з дослідної тематики, закони, нормативні акти, також методичні матеріали, які регламентують фінансову діяльність господарюючих суб’єктів на українському ринку.

Інформаційну базу дослідження складає бухгалтерська і статистична звітність  підприємства.

2. Сутність понять ліквідності, платоспроможності та кредитоспроможності

Термін «ліквідний» передбачає безперешкодне перетворення майна в кошти, а також здатність підприємства виконувати свої фінансові зобов'язання перед всіма контрагентами й державою.

Фінансовий словник визначає термін "ліквідність" як: “можливість підприємств, банків вчасно виконувати свої кредитно-фінансові зобов'язання, насамперед, платити борги”, або “легкість реалізації, продажу, перетворення матеріальних цінностей у гроші”.

Платоспроможність відображає можливість підприємства відповідати (платити) за своїми обов'язками в конкретний період часу. У міжнародній практиці вважається, якщо підприємство не може відповідати за своїми обов'язками на конкретний строк, то воно неплатоспроможне.

Аналіз визначень сутності поняття "платоспроможність підприємства" свідчить про відсутність єдиного його розуміння авторами. Саме тому актуальної залишається проблема з'ясування сутності платоспроможності підприємства.

Оцінка показників ліквідності, платоспроможності й кредитоспроможності.

Поняття платоспроможності й ліквідності взаємозалежні. Від ступеня   ліквідності балансу залежить платоспроможність. Термін "ліквідний"   передбачає перетворення майна в готівку. Ліквідність підприємства - можливість перетворити свої активи в гроші для покриття необхідних платежів.

Аналіз ліквідності балансу, згідно методик описаних, Чумаченко М.Г., Ізмайловой К.В., зводиться до порівняння коштів по активу, згрупованих по ступеню зниження ліквідності з короткостроковими зобов'язаннями по пасиву, які групуються по ступеню терміновості їхнього погашення.

У практиці всіх підприємств активи залежно від їхньої ліквідності можна класифікувати:

а) найбільш ліквідні активи (А1);

б) швидкореалізуємі активи (А2);

в) повільнореалізуємі активи (А3);

г) важко реалізуємі активи ( А4).

Пасиви балансу залежно від збільшення строків погашення платіжних зобов'язань поділяються на:

а) термінові пасиви (П1);

б) короткострокові пасиви (П2);

в) довгострокові пасиви (П3);

г) постійні пасиви ( П4 ).

До складу активів А1 включаються всі грошові ресурси і їхні еквіваленти, які можуть використовуватися для розрахункових операцій. Суми найбільш ліквідних активів відображаються в рядках 150 "Векселі отримані", 220 "Поточні фінансові інвестиції", 230, 240 "Кошти в національній і іноземній валютах". Швидко реалізуємі активи включають такі види активів, які переводяться в грошові ресурси через певний період часу, дебіторську заборгованість (рядки 160-220 активу балансу). Повільно реалізовані активи А3 містять у собі всі види запасів, матеріалів і різних оборотних коштів, які спочатку потрібно продати й дістати грошові кошти. Сюди включають: виробничі запаси (ряд 100, рахунок. 20), тварини на вирощуванні й відгодівлі (ряд. 110, рахунок. 21); незавершене виробництво (ряд. 120), готова продукція (ряд. 130, рахунок 26), товари (ряд. 140, рахунок 28), інші оборотні активи (ряд. 250). До важко реалізуємих активів А4 відносяться в основному основні засоби й інші необоротні активи (з розділу I активу) балансу .

У відповідності зі строками погашення сум пасивів, виділяють: 1) негайні пасиви (П1), які включають кредиторську заборгованість, що вчасно не погашена покупцем (відображається в рядках 530 "Кредиторська заборгованість", 540 "Зобов'язання по  отриманих авансах", 550 "Розрахунки з бюджетом", 560 "Позабюджетних платежах", 570 "Розрахунки по страхуванню", 580 "Розрахунки по оплаті праці", 590 "Розрахунки з учасниками", 600 "Розрахунки по внутрішніх  розрахунках", 610 "Інші поточні  зобов'язання й розрахунки по дивідендах і неоплачених кредитах (що наведено в доповненні до балансу); 2) короткострокові пасиви - кредити (ряд 500), заборгованість по довгострокових зобов'язаннях (ряд 510), видані векселі (ряд 520). Всі ці пасиви відображені  в розділі IV пасиву балансу "Поточні зобов'язання".

Довгострокові пасиви (П3) включають всі суми довгострокових зобов'язань, що відображено в розділі III пасиву балансу в рядках 440-470.

Постійні пасиви (П4) включають суми, які відображають власний капітал підприємства (розділ I пасиву, рядок 380; розділ II пасиву, рядок 430; розділ V пасиву, рядок 630) .

Аналіз ліквідності балансу означає порівняння коштів в активі, які згруповані за рівнем їхньої ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, виходячи зі строків їхнього погашення.

Баланс підприємства буде високоліквідним у наступних випадках:

якщо найбільш ліквідні активи перевищують термінові пасиви або дорівнюють їм, тобто А1>П1;

активи, які швидко реалізуються, дорівнюють короткостроковим пасивам (А2=П2) або перевищують їх (А2>П2);

активи, які повільно реалізуються, дорівнюють довгостроковим пасивам (А3=П3) або більше їх (А3>П3);

активи, які важко реалізуються, менше постійних пасивів (А4 <П4) .

До відносних показників ліквідності відносяться наступні коефіцієнти:

Коефіцієнт загальної ліквідності, розраховується відношенням всієї суми поточних активів, включаючи запаси й незавершене виробництво (статті 100 – 140 розділу ІІ активу балансу) до загальної суми короткострокових зобов'язань (розділ IV пасиву балансу, статті 530 – 610). Визначається загальний коефіцієнт ліквідності так:

Кз.л. = (А1+А2+А3)/ (П1+П2)                                                    

Оптимальний варіант значення цього коефіцієнта дорівнює 1, 5-2, 0. До.л характеризує наявну суму коштів (гривень) поточних активів (А1+А2+А3) на 1 гривню поточних зобов'язань (П1+П2).

У тому випадку, якщо співвідношення поточних активів і поточних зобов'язань буде нижче, ніж 1:1, підприємство буде не в змозі проводити всі необхідні розрахунки.

Скорочення величини коефіцієнта може відбутися під впливом двох факторів: збільшення поточних активів або зростання короткострокових зобов'язань .

Коефіцієнт швидкої ліквідності – проміжний коефіцієнт покриття, він показує, яка частина поточних активів за винятком запасів і дебіторської заборгованості, платежі  які очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати, покривається поточними зобов'язаннями. Він розраховується по формулі:

К б.л.= (А1+А2)/(П1+П2)                                                     

Цей показник допомагає оцінити можливість погашення підприємством короткострокових зобов'язань у випадку його критичного стану. Величина, що рекомендується - 0,8 - 1,0.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається відношенням ліквідних коштів першої групи до всієї вартості короткострокових зобов'язань підприємства. Його значення буде оптимальним у межах Кал = 0,25 – 0,30. даний коефіцієнт визначається по формулі:

К ал = А1/ (П1+П2)                                                                       

Ліквідність підприємств характеризує також показник маневреності власних коштів, що визначається відношенням коштів до функціонуючого капіталу. Цей показник характеризує ту частину власних оборотних коштів, що перебуває в коштах, які мають абсолютну ліквідність.

Платоспроможність підприємств тісно пов'язана із кредитоспроможністю. За визначенням Шеремета АД., Сайфулина Р.С., Негашева Е.В, кредитоспроможність – це такий фінансовий стан підприємства, що дозволяє одержати кредит зі своєчасним його погашенням. Розширення самостійності, нові форми власності - все це збільшує ризик повернення позички й вимагає оцінки кредитоспроможності в процесі заключення кредитних договорів. У процесі оцінки кредитоспроможності враховується репутація позичальника, розмір і склад його майна, стан економічної й ринкової кон'юнктури, стабільність фінансового стану й т.д.

Аналіз кредитоспроможності проводиться по методиках, які кожен банк визначає самостійно, по етапах. На першому етапі аналізу  банківська система проводить діагностику фінансового стану клієнта, серед якої: акуратність розрахунків і оплати рахунків кредиторів, мотивація одержання кредитів, а також бізнес-плану нового підприємства. При вивченні складу й розмірів активів визначається сума кредиту. Для цього потрібно встановити частку високоліквідних коштів, які можуть бути реалізовані. На другому етапі передбачається оцінка фінансового стану кредитора і його стабільність. Тут крім платоспроможності аналізується: лаг, рівень рентабельності, коефіцієнт оборотності оборотного капіталу, ефект фінансового важеля, наявність власного оборотного капіталу, питома вага заборгованості по кредитах у валовому доході, співвідношення темпів росту  валової продукції з темпами росту кредитів банку, строки простроченої заборгованості. За методикою Ізмайлової К.В., при оцінці платоспроможності й кредитоспроможності, проміжний коефіцієнт ліквідності  повинен бути >0,5, а загальний >1,5. якщо Кл< 1, то підприємство відносять до першого класу, при 1-1,5 – до другого; >1,5 - до третього. При першому класі банк має справу з некредитоспроможним підприємством і позички можуть видаватися на особливих умовах кредитування. За рівнем рентабельності  до  першого класу  відносять  підприємства з показником до 25 %, другого - 25-30 %, третього >30 % .

2 Аналіз ліквідності, платоспроможності та  кредитоспроможності підприємства на матеріалах базового підприємства

За методикою фінансового аналізу Шеремета А.Д. і Негашева Е.В.[33] , передбачено спочатку аналізувати абсолютні показники фінансової стійкості. До них відносять показники характеризуючі ступінь забезпеченості запасів джерелами їхнього формування. У балансі запаси відображені в 2р.А, а показники джерел їхнього формування включають:

 наявність власних оборотних коштів;

наявність власних оборотних коштів і довгострокових позикових джерел формування     запасів ( функціонуючий капітал);

загальна величина джерел формування запасів ( власні оборотні кошти + довгострокові позикові кошти + короткострокові кредити ряд.500)

Залежно від співвідношення величин показників матеріально-виробничих запасів, власних оборотних коштів і джерел формування запасів  виділяють  4 типи фінансової стабільності. Шеремет і Негашев ввели трьох компонентний показник , по якому можна визначити  тип фінансової стійкості :

абсолютна 111,

нормальна 011,

нестійка 001,

кризова 000 [33] .

В таблиці 2.1. представлені типи фінансової стійкості.

Таблиця 2.1

Типи фінансової стійкості підприємства

Зміни показників

Типи фінансової стійкості

абсолютна

нормальна

нестійка

кризове

Власні оборотні кошти

> 0

< 0

< 0

< 0

Функціонуючий капітал

> 0

> 0

< 0

< 0

Загальна величина джерел фінансування

> 0

> 0

> 0

< 0

Трєхкомпонентний

показник

1, 1, 1

0, 1, 1

0, 0, 1

0, 0, 0

В таблиці 2.2. представлено розрахунок абсолютних показників фінансової стійкості ТОВ “ЛАНА” за результатами діяльності 2007 р.

Таблиця 2.2

Розрахунок абсолютних показників фінансової стійкості й визначення типу

фінансової стійкості  ТОВ “Лана” у 2007р.(тис.грн)

Показники

На початок  року

На кінець року

1. Запаси

141.9

152.9

2. Наявність власних оборотних коштів           (1р.П-1р.А)

251.3

444.3

Функціонуючий капітал

(1р.П-1р.А)+3р.П

251.3

444.3

4.Загальна величина джерел

фінансування

(1р.П-1р.А)+3р.П+ряд.500

251.3

444.3

Надлишок (недолік) власних обігових коштів

(ряд. 2-ряд.1)

+109.4

+291.4

Надлишок (недолік) функціонуючого

капіталу     (ряд. 3-ряд.1)

+109.4

+291.4

Надлишок (недолік) загальних

джерел фінансування   (ряд. 4-ряд.1)

+109.4

+291.4

З наведених розрахунків свідчить, що на ТОВ “ЛАНА” у 2007р. має місце забезпечення запасів власними обіговими коштами і аналізуєме підприємство можна віднести до типу абсолютно стійкого, тому що  запаси покриваються переважно власними оборотними коштами  (1,1,1).

У практиці аналізу для розрахунку відносних показників финансової стійкості  використовується коефіцієнтний аналіз (методика проведення розглянута в розділі 1.3).

Всю сукупність відносних показників фінансової стійкості можна диференціювати за наступними критеріями :

Незалежність від зовнішніх джерел фінансування;

Здатність оперативного керування власним капіталом;

Ефективність використання ресурсів;

Динаміка виробничого потенціалу й масштабів підприємства;

Платоспроможність

Аналіз коефіцієнтів за вищезазначеними критеріями представлен в таблицях 2.3., 2.4., 2.5., 2.6.

Таблиця 2.3

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТОВ “Лана” у 2007р. за критерієм незалежності від зовнішніх  джерел   фінансування

Коефіцієнти

Норма

тив

На початок року

На кінець року

Відхил.

1. К автономії

>0.5

0.82

0.96

+0.14

2. К співвідношення позикових і

власних  коштів

(Плече фінансового важеля)

<1

0.21

0.04

- 0.17

Коефіцієнт автономії або концентрації власного капіталу ,  на протязі 2007р. збільшився з 0.82 до 0.96.  Це означає посилення  фінансової незалежності. К співвідношення позикових коштів до власних коштів-    знижується  від 0,21 до 0,04 на кінець року, тобто кількість позичених коштів знижується , що говорить про посилення фінансової стійкості.

Таблиця 2.4

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТОВ “Лана” у 2007р. за критерієм здатності оперативного   керування  власним капіталом

Коефіцієнти

Норма

тив

На початок

року

На кінець року

Відхилення

1. К маневреності власного     капіталу

(1р.П -1р.А) :1р.П

>0.5

0.58

0.66

+0.08

2. К забезпечення оборотних активів

власними оборотними коштами

(ВОК : оборотні активи)

>0.2

0.73

0.94

+0.21

3. К забезпечення запасів власними оборотними коштами

( ВОК : запаси)

0.6-

-  0.8

1.77

2.91

+1.14

К маневреності власного капіталу показує, яка частина власних коштів підприємства перебуває у мобільній формі, що дозволяє відносно вільно маневрувати ними. Це можливо тоді, коли власні оборотні кошти становлять більше половини власних коштів.  На ТОВ “ЛАНА” у 2007р. цей коефіцієнт становив 0.58, а на кінець року підвищився до 0.66. Отже, якщо в динаміці К маневреності зростає, то  можливість оперативного керування власним капіталом збільшується , а значить підвищується фінансова стійкість.

К забезпечення оборотних активів   власними коштами показує абсолютну можливість перетворення активів у ліквідні кошти. Цей коефіцієнт також повинен збільшуватися в динаміці. На початок року він склав 0.73, а на кінець року – 0.94.

К забезпечення запасів власними оборотними коштами показує забезпеченість запасів, як найменш ліквідної частини оборотних активів, стабільними джерелами фінансування.

На аналізуємому підприємстві він як на потаток, так і на кінець року значно вище нормативної величини і має тенденцію до збільшення.

Таблиця 2.5

Аналіз відносних показників фінансової стійкості  ТОВ “Лана” у 2007р. за критерієм  ефективності використання ресурсів

Показники

На початок року

На кінець року

Відхил.

Рентабельність активів

(прибуток від ОД до оп. :всі активи х100)    в %

22.0

23.0

+1.0

Рентабельність власного капіталу

(чистий прибуток : власний кап.х100)       в %

27.0

24.0

-3.0

К оборотності оборотних коштів

(чистий дохід : оборотні активи)

2.92

3.06

+0.14

К оборотності запасів

(чистий дохід : запаси)

7.08

9.48

+2.4

На аналізуємому підприємстві рентабельність активів і власного капіталу знаходиться на високому рівні ( вище 20%) і має тенденцію до збільшення у 2007р. Якщо показники рентабельності   у динаміці ростуть, то значить  підвищується ефективність їх  використання. Ці показники ще називаються коефіцієнтами використання фінансових ресурсів.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів і оборотності запасів теж значно високі  і  мають тенденцію до збільшення, це свідчить, що підприємство більш ефективно працює й  фінансова стабільність підвищується.

Таблиця 2.6

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТОВ “Лана” у 2007р. за критерієм динамики виробничого потенціалу і масштабів підприємства

Показники

Норматив

На початок року

На кінець року

Відхил.

Частка  активів, що  визначають

виробничий  потенціал

( вартість ОЗ +НЗВ+Вир. запаси +

+витр.майб.пер.): Всі активи

>0.5

0.98

0.94

-0.04

2.  К  зносу  основних   засобів

(сума зносу :первісну варт. ОЗ)

>0.5

0.34

0.31

-0.03

На ТОВ “ЛАНА” активи, що визначають виробничий потенціал мають дуже високу частку у всіх активах – 0.98 на початок року і 0.94 на кінець року. Коефіцієнт зносу також нижче 0.5 і дорівнює на кінець року 0.31.

Таблиця 2.7

Аналіз відносних показників фінансової стійкості ТОВ “Лана” у 2007р. за критерієм платоспроможності

Показники

Норматив

На початок року

На кінець року

Відхилен.

К покриття боргів

(Обор.активи +витрати майб.період. :

: всі зобов'язання + витрати майб.пер)

3.7

16.0

+12.3

2. Співвідношення грошових потоків     і поточних зобов'язань

(Чистий прибуток + аморт.відрах. :

: сума поточних зобов'язань)

>0,3

2.25

6.67

+4.42

К покриття поточних зобов'язань

оборотними активами

(2р.А : 4р.П)

>1

3.71

16.0

+12.29

Якщо К покриття боргів росте в динаміці ,  співвідношення грошових потоків і поточних зобов'язань більше 0.3 і має тенденцію до росту,  поточні зобов'язання покриті оборотними активами й більше 1, то платоспроможність підвищується. На ТОВ “ЛАНА” всі коефіцієнти знаходяться на дуже високому рівні і мають тенденцію до збільшення.

При аналізі розглянутих груп коефіцієнтів  по всіх групах  склалися позитивні тенденції, тому підприємство  можна визнати фінансово стійким,  і варто віднести до абсолютного типу стійкості.

У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства є його ліквідність і платоспроможність. Аналіз ліквідності підприємства передбачає два такі етапи:

складання балансу ліквідності ;

розрахунок та аналіз основних показників ліквідності.

Ліквідність балансу — це рівень покриття зобов'язань підприємства його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строкам погашення зобов'язань.

Таблиця 2.8

Аналіз ліквідності балансу ТОВ "ЛАНА" у 2007р.

Групи активів

На початок року

На кінець року

Зобов’язання

На початок року

На кінець року

Платниковий залишок (+), недостаток (-)

на початок

на кінець

А1

6.4

41.8

П1

92.9

29.6

-86.5

+12.2

А2

195.9

279.2

П2

0

0

+195.9

+279.2

А3

141.9

152.9

П3

0

0

+141.9

+152.9

А4

181.3

227.1

П4

434.4

671.4

+253.1

+444.3

За даними таблиці 2.8. баланс підприємства, що аналізується, є в основному ліквідним як на кінець звітного періоду , так і на початок:

□ А11          □ А11

□ А22;    □ А22;

□ А33;                                   □ А33;

□ А44;                                   □ А44;

Тобто з наведених розрахунків можна признати баланс абсолютно ліквідним , оскільки у підприємства і на кінець  і на початок 2007р.  виконуються  всі   чотири  умови   ліквідності  балансу.

Треба зауважити, що перша нерівність як правило не виконується, по скільки існуючі темпи інфляції в Україні обесцінюють активи підприємства. Тому до  невиконання першої умови на практиці не приміняються жорсткі рамки. Але  ТОВ “ЛАНА” на кінець року виконує усі читири умови. Тому баланс підприємства признається абсолютно ліквідним.

Якщо на підприємстві рівень ліквідності настільки великий, що після погашення найбільш термінових зобов’язань залишаються зайві кошти, то можна прискорити строки розрахунків з банком, постачальниками та іншими кредиторами.

Перспективну ліквідність можна визначити, порівнюючи активи, що реалізуються повільно, із довгостроковими пасивами, тобто з майбутніми надходженнями та платежами.

Баланси ліквідності за кілька періодів дають уявлення про тенденції зміни фінансового стану підприємства.

Для складання фінансового плану одним з джерел інформації є баланс ліквідності, за допомогою якого можна здійснювати прогнозні розрахунки на випадок ліквідації підприємства.

Другим етапом аналізу ліквідності  підприємства є розрахунок та аналіз основних показників ліквідності.

Ліквідність підприємства можна оперативно визначити за допомогою коефіцієнтів ліквідності.  Розрахунки коефіцієнтів ліквідності ТОВ “ЛАНА” за 2007 рік представлені в таблиці 2.9.

На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що  ТОВ “ЛАНА” було ліквідним в абсолютному значені, тобто суми грошових коштів та поточних інвестицій покривають поточні зобов’язання.  Спостерігається тенденція збільшення коефіцієнта абсолютної ліквідності на 1.34 пункти. Такаж тенденція і з коефіцієнтом поточної ліквідності (збільшення на 8.86 пункти) та загальної ліквідності ( збільшення  на 12.3 пункти).

Таким чином можна зробити висновок , що коефіцієнти ліквідності у продовж 2007 року значно збільшилися і дуже сильно перевищують нормативні значення .

Таблиця 2.9

Аналіз динаміки показників платоспроможності  і ліквідності  ТОВ  “Лана” у 2007р.

Показники

Алгоритм розрахунку

Зна

чення показ

ника

На початок року

На кінець року

Від

хилення

А

Б

1

2

3

4

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(грошові кошти + поточні інвестиції)/поточні зобов’язання

(ряд.220+230+240) : 620

>0,25

0.07

1.41

+1.34

2.Коефіцієнт поточної ліквідності

(грошові кошти + поточні інвестиції +кошти в розрахунках) /поточні зобов’язання

(ряд.150+250включит) : ряд.620

>0,8

2.18

10.84

+8.66

3.Коефіцієнт загальної ліквідності

(сума оборотних коштів  витрати майбутніх періодів)    /поточні зобов’язання

2р актива : ряд.620

>2,5

3.71

16.01

+12.3

4.Коефіцієнт покриття поточних зобов’язань чистими мобільними коштами

чисті мобільні кошти/поточні зобов’язання

ряд.(380-080) : ряд.620

>1,0

2.71

14.91

+12.2

5.Коефіцієнт покриття поточних зобов’язань грошовим потоком

(чистий прибуток +амортизаційні відрахування)/поточні зобов’язання

>0,3

1.91

3.24

+1.33

На базі визначення коефіцієнтів ліквідності різні банківськи установи надають підприємствам різні  умови кредитування. Наприклад Банк “Південий”, надає кредити за визначенням класа позичальника, який розраховується на базі розрахунків коефіцієнтів ліквідності. Розрахунки представлені в таблиці 2.10.

Таблиця 2.10

Визначення рівня кредитоспроможності  ТОВ “Лана” у 2007р.

Коефіцієнти

Клас зайомщиків

фактично на кінець року

Визначений клас

Ваговий коефі

цієнт

Фактичний ваговий коефіцієнт

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7(кол.5 х 6)

1.К  абсолютної ліквідності

>0,2

0,15-0,2

<0,15

1.41

1

30

30

2.К поточної ліквідності

>0,6

0,5-0,6

< 0,5

10.84

1

20

20

3.К загально ліквідності

>2

0,5-0,6

< 1

16.01

1

30

30

4.К автономії

>0,6

0,5-0,6

< 0,5

0.96

1

20

20

5.Всього балів

(Ряд.1+ряд.2+

ряд3+ряд.4)

×

×

×

×

×

100

100

6.Групи позичальників за набраними балами:

1група

(мінімальна процентна ставка)

Від 100 до 150 балв

100

2група

(середня процентна ставка)

Від 151 до 250балів

х

3група

(висока процентна ставка, під залог майна)

Від 251 до 300 балів

х

Для визначення класу позичальника фактичні коефіцієнти (кол. 4) порівнюються з встановленими банком значеннями класу зайомщика (кол.1, 2, 3,) і визначається клас,  до якого належить підприємство (кол.5). Далі за визначеним класом і значенням вагового коефіцієнту( кол. 6), визначеного банком, розраховується кількість балів за кожним коефіцієнтом окремо (кол.7). Набрані бали за всіма коефіцієнтами складаються (ряд 5,кол.7). По кількості набраних балів визначається група, до якої належить підприємство.

З наведених  даних видно , що  фактичні  вагові  коефіцієнти  ТОВ  “Лана” у сумі складають 100 балів.  ТОВ „ ЛАНА” слідує віднести до I класу зайомщика ( від 100 до 150 балів), тому кредити комерційного банку будуть надані під мінімальну процентну ставку.


Висновки

Проведений нами аналіз ТОВ “ЛАНА” по результатам діяльності підприємства за 2006-2007 рр. показав :

-      Чистий прибуток на ООО«ЛАНА» в динаміці 2006-2007рр. зменшився на 21.9 тис.грн чи на 18.6%.  Це зменшення зумовлене переведенням підприємства з єдиного податку на податок на прибуток, тобто відбулася зміна форми оподаткування підприємства та зростанням собівартості продукції;

-       Активи підприємства в 2007р.порівняно з 2006р. зросли на 173.3тис.грн. або на 33.0%. В основному зросли оборотні активи на 129.7 тис.грн. чи на 37.7% , необоротні активи - на 44.0 тис.грн. чи на 24 %;

-      У стуктурі оборотних активів зросли:  дебіторська заборгованість на 83.3 тис.грн.чи на 42.5%., а також  грошові кошти на рахунках на 35 тис.грн. чи на 550%;

-       На початок 2007р. необоротні активи у сладі всіх активів складали 34.7% , а на кінець 2007р. вага необоротних активів в усіх активах зменшилась до 32.4%;

-        Дебіторська заборгованість на початок 2007р. перевищує кредиторську на 103 тис.грн. , а на кінець року перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською збільшилося до 146.9 тис.грн.;

-        Джерела фінансування майна на кінець 2007 року зросли на одну треть на протязі року і дорівнюють 701.0 тис.грн.;

-     На початок року власний капітал ТОВ “ЛАНА” дорівнював 82.4% в сумі усіх фінансових ресурсів ,  запозичені кошти дорівнювали 17.6%. . На кінець 2006 року власний капітал дорівнює  95.8% , а запозичений  4.2%;

 -     Власний    капітал   ТОВ   “ЛАНА”    на    кінець    року   збільшився   на

237.0 тис.грн. і дорівнює 671.4 тис.грн. Це збільшення відбулося за рахунок збільшення нерозподіленого прибутку на 237.0 тис.грн . В структурі власного капіталу доля нерозподіленого прибутку збільшилася на кінець 2007р. до 98.5% ;

-     ТОВ “ЛАНА” переважають власні кошти над запозиченими і має місце перевищення власних обігових коштів ;

-    ТОВ “ЛАНА” є фінансово незалежним. Коефіцієнт автономії на кінець 2007р. підвищився і склав 0.96, це значно вище нормативу;

-     Баланс підприємства признається абсолютно ліквідним;

 -     Коефіцієнти ліквідності у продовж 2007 року значно збільшилися і дуже сильно перевищують нормативні значення;

-    При розрахунку класу зайомщика ТОВ “ЛАНА” слідує віднести до I класу зайомщика, тому кредити комерційного банку можуть бути надані за мінімальною процентною ставкою.

Виходячи з результатів проведеного аналізу фінансового стану ТОВ “ЛАНА” та розрахованих нами даних прогнозування , на наш погляд, можна пропонувати підприємству при розробці стратегічних і тактичних цілей  врахувати слідуюче:

-  необхідно прийняти заходи щодо зменшення значної дебіторської заборгованості, яка на підприємстві має високу тенденцію до збільшення;

-     на підприємстві доля власних коштів дуже висока , тому воно має змогу за рахунок довгострокових кредитів  розширяти виробничу діяльність;

-      необхідно посилити систему маркетинга по розширенню та збільшенню продажу виробів;

-     для збереження першого місця, яке посідає підприємство у виробництві листкового тіста, потрібно поширити асортимент виготовляємих виробів.

     На наш погляд, запропоновані заходи дадуть змогу підприємству і подальше бути лідером на ринку виробництва листкового тіста та інших виробів з нього.     

Список використаної літератури

 1.  Современный экономический словарь / Под ред.Б.А.Райзенберг,    Л.Ш.Лозовский, Е.Б.Стародубцева.-М: ИНФРА-М,2003.-480с.
 2.  Баканов М.И.,Шеремет А.Д. Теория экономического анализа : Учебник.-   4-е изд.,доп.и перераб.-  М.:Финансы и статистика,2001.-  416с.:ил.
 3.  Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. - Киев.:Ника-Центр,       1999. - 590 с.
 4.  Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс - К.:Ника-Центр,    Эльга, 2002. – 528 с.
 5.  Ковальов А.І., Скиба Г.В.- Економічний аналіз; Хмельницький:      Хмельницький державний університет, 2004. – 420 с.
 6.  Ковалев В.В. Финансовый анализ. –М.,2000.- 510с.
 7.  Ковалев А.И.,Войтенко В.В. Маркетинговый анализ. –М.,2000.-320с.
 8.  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.: „Знання”, КОО 2002 – 378 с.
 9.  Мец В. О.- Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. - К.: Вища школа. - 2003. – 406 с
 10.  Стоянова Е.С. - Финансовый мененджмент: теория и практика: Ф-59   Учебник  , - 5-е изд.,перераб. И доп.-М.: Изд-во   «Перспектива»,2001.-       656с
 11.  Ткаченко Н.М.Бухгалтерський, фінансовий облік, оподаткування і   звітність: Підручник.-2-ге вид.доповнене і перероблене.- К.:Алерта,  2007-954с.
 12.  Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа - М.:       ИНФРА – М, 1996. – 176 с.
 13.  Юров В.  Ф.  Прибыль в рыночной экономике:  Вопросы теории  и практики. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 144 с.
 14.  Белявский И К.  Маркетинговое исследование: информация, анализ,   прогноз. – М.,2001.
 15.  Білик М.Д. Сутність та оцінка фінансового стану підприємств.//Фінанси       України, № 3. – 2005. – С. 117 – 128.
 16.  Котляр М.Л.. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних      коеффіцієнтів.//Фінанси України, № 1. – 2005. – С. 113 – 117.
 17.  Кузенко Т.Б. Тактичне і стратегічне планування економічної безпеки      підприємства  // Актуальні проблеми економіки. – 2004 № 3.
 18.  Стрельцова С.М. Поточний та діагностичний аналіз фінансових      результатів підприємств// Вісник соціально-економічних досліджень.-      Збірник наукових праць., вип.26., Одеса., ОДЕУ,2007,с.331.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2952. Перспективное планирование и разработка бюджета фирмы 60.5 KB
  Перспективное планирование и разработка бюджета фирмы Вопросы: Цели и содержание перспективного планирования Долгосрочное и среднесрочное стратегическое планирование. Оперативное (текущее) планирование и разработка бюджета. Цели и содержани...
2953. Функции организации и контроля в новых условиях хозяйствования 73.5 KB
  Функции организации и контроля в новых условиях хозяйствования Тема включает два раздела: Функция организации и формы управленческого контроля. Экономический анализ в системе управленческого контроля. Содержание функции организации в современн...
2954. Управленческий контроль как функция предприятием 63.5 KB
  Управленческий контроль как функция предприятием Вопросы: Содержание и формы управленческого контроля Анализ хозяйственной деятельности и управленческий контроль фирмы. Методика анализа хозяйственной деятельности. Показатели,...
2955. Деревянные конструкции, область их применения 313 KB
  Деревянные конструкции, область их применения. Достоинства и недостатки древесины и деревянных конструкций. Влияние пороков древесины на ее прочность. Породы древесины, пиломатериалы и листовые материалы на основе древесного сырья. Физические и меха...
2956. Пилотажно-навигационные комплексы. Барометрический канал измерения высоты 436.5 KB
  Пилотажно-навигационные комплексы. Барометрический канал измерения высоты Назначение пилотажно-навигационных комплексов, их разновидности. Авиационной навигацией называется тот раздел навигации, в котором рассматривается раздел вождения самолетов ...
2957. Модернизация планировочных решений квартир, их элементов, секций и здания в целом 199.5 KB
  Модернизация планировочных решений квартир, их элементов, секций и здания в целом. Первым параметром здания является его конструктивная схема. Конструктивные схемы зданий, подлежащих реконструкции, можно разделить на пять видов. Однопролетная схема ...
2958. Техническая эксплуатация кирпичных стен гражданских зданий 71.5 KB
  Техническая эксплуатация кирпичных стен гражданских зданий. Эксплуатационные качества наружных и внутренних стен, факторы и причины, влияющие на них. Оценка технического состояния стен при эксплуатации. Причины контроля за деформациями в системах зд...
2959. Система воздушных сигналов 916 KB
  Система воздушных сигналов. НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМ ВОЗДУШНЫХ СИГНАЛОВ Одним из важнейших параметров полета летательного аппарата (ЛА) является его скорость. В основу принципа действия современных бортовых средств измерения параметров движения летательн...
2960. Причины, вызывающие необходимость реконструкции зданий 34.5 KB
  Причины, вызывающие необходимость реконструкции зданий. Нормативные требования, предъявляемые к зданию, и их соблюдение при реконструкции. Основные конструктивные мероприятия, выполняемые при реконструкции зданий. При реконструкции отдельного здания...