43437

Побудова товарної політики підприємства на прикладі ЗАТ «Житомирські ласощі»

Курсовая

Маркетинг и реклама

Загальна характеристика підприємства. Технікоекономічний аналіз діяльності підприємства. Список використаних джерел Актуальність даної теми визначається тим що в умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективної товарної політики підприємства є одним із засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Украинкский

2013-11-05

140 KB

102 чел.

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………2

Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………….……………………………..3

         1.1. Сутність маркетингової товарної політики……………………3

        1.2. Сутність товару та види його класифікації…………………….5

        1.3. Суть понять «товарний асортимент» і «товарна номенклатура». Асортиментна політика………………………………………...8

Розділ ІІ. Аналіз товарної політики на прикладі ЗАТ «Житомирські ласощі»…………………………………………………………………………...11

          2.1 . Загальна характеристика підприємства……………………...11

          2.2. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства……...12

         2.3. Аналіз товару…………………………………………………..14

Розділ ІІІ. Шляхи підвищення ефективності управління товарною політикою………………………………………………………………………...16

         3.1. Рекомендації по вибору цільового ринку, товарної, цінової політики…………………………………………………………………………..16

         3.2. Рекомендації по розподілу, збуту та просуванню…………...18

Висновок……………….………………….………………………………21

Список використаних джерел……………………………………………23

ВСТУП

Актуальність даної теми визначається тим, що в умовах ринкової економіки цілеспрямоване формування перспективної товарної політики підприємства є одним із засобів підвищення конкурентоспроможності підприємства.

В нинішній час, в умовах ринкової економіки, підприємства отримали можливість самостійно формувати свою економічну стратегію, тобто знати відповіді на наступні питання: які види продукції виробляти, в якій кількості, як і якими засобами, для кого і коли виробляти. Однією з основних задач є формування товарної політики підприємства. Підприємство повинно мати перелік певних номенклатурних позицій продукції, що користуються потенційним попитом на ринку і забезпечують виживання підприємства в довгостроковому періоді.

Мета даного дослідження полягає у розгляді методологічних основ та практичних аспектів побудови товарної політики підприємства.

Завдання даного дослідження проявляється в розкритті питань про  формування товарної політики.

Предметом дослідження виступає товарна політика.

Об`єктом  дослідження є українське закрите акціонерне товариство «Житомирські ласощі».

Методологія дослідження. При вивченні даної теми і для глибокого та всеохоплюючого аналізу скористалися методикою аналізу товарної політики і її базових положень.

Розділ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

 1.  Сутність маркетингової товарної політики

Товарна політика маркетингу — це комплекс заходів, у межах яких один чи кілька товарів використовують як основні інструменти виробничо-збутової діяльності підприємства. Метою товарної політики маркетингу є забезпечення прийняття таких рішень: — створення нових товарів (властивості, дизайн, марочна назва, упаковка, сервіс, гарантії, тощо);

— напрямів модифікації та модернізації товарів;

— щодо удосконалення товарного асортименту та товарної номенклатури (ширина, глибина, насиченість, гармонійність);

— припинення випуску товарів.

Під час виконання завдань товарної політики повинен превалювати стратегічний підхід — довготривалий курс виробництва та/або реалізації товарів, що сприяє забезпеченню реалізації місії підприємства. Очевидно, що ухвалення таких рішень вимагає вивчення всіх питань, які формують товарну політику маркетингу.

Велику роль відіграє товарна політика маркетингу у збереженні та розвитку підприємства як цілісної соціально-економічної системи. Цілі підприємства, що є засобами реалізації його місії на ринку, умовно можна розподілити за трьома великими напрямами: відшкодування ресурсів; забезпечення гарантій збереження підприємства; створення умов для його зростання. Найбільш важливими показниками досягнення цих цілей вважають: обсяги збуту; відшкодування змінних і постійних витрат; прибуток та зниження собівартості; збільшення обсягів виробництва; частка ринку; розподіл ринку та робота з ним.

Часто засобом досягнення цих показників є диверсифікація. З нею пов'язане розширення програми виробництва та реалізації внаслідок освоєння нової продукції для нових ринків. Тобто стратегія диверсифікації — це діяльність, за допомогою якої підприємство може проникнути на багато ринків і поступово нарощувати свою присутність на них.

На протилежному полюсі перебуває стратегія концентрації виробничої діяльності, за допомогою якої підприємство може проникнути лише на один або кілька сегментів ринку.

Головні характеристики, які беруть до уваги під час вибору диверсифікації чи концентрації діяльності, це: реакція обсягів продажу на невелике збільшення витрат на маркетинг; стабільність обсягів продажу та темпів їхнього зростання на кожному ринку; очікуваний час випереджання конкурентів; рівень потреб в адаптації товарів і маркетингу до умов різних ринків; внутрішні та зовнішні обмеження, на які може натрапити підприємство. Разом з тим, процес диверсифікації в багатьох випадках породжений не тільки необхідністю оптимізації товарної політики підприємства, але стає також прямим наслідком науково!технічного прогресу. Цей процес, як правило, виявляється таким чином:

— випуск принципово нових виробів, що займають вільну ринкову нішу;

— заміна наявної продукції на нову та найновішу (домінуюча тенденція);

— збільшення видів усередині рядів товарів і відокремлення нових рядів;

— удосконалення самого товару та його складових;

— якісні зміни рівня технології, необхідної для випуску товарів;

— жорсткіші вимоги до вхідних матеріалів;

— жорсткі ресурсні, особливо енергетичні та екологічні, обмеження, що спонукають урізноманітнювати виробництво товарів і приводити його у відповідність із цими обмеженнями.

За умов швидких темпів розвитку технологій та процесів глобалізації стає очевидним той факт, що для успішного розвитку підприємства загалом та його товарної політики маркетингу зокрема, необхідно спрямовувати основні зусилля в інноваційні процеси. Консервативні підходи залишилися в минулому, оскільки здебільшого виявилися неспроможними конкурувати з новітніми рішеннями. Тому саме завдяки інноваціям у товарній політиці маркетингу уможливлюється забезпечення конкурентоздатності підприємства на сучасному ринку.

 1.  Сутність товару та види його класифікації

Товарце продукт, призначений для продажу. Він повинен мати властивість задовольняти певні потреби тих, хто його купує. Причому характер потреб, незалежно від того, чи буде споживання даного продукту праці приносити людині реальну користь (як їжа, одяг і т. д.), чи шкодити (як тютюн, горілка, наркотики), значення не має.

Товар має дві властивості (рис. 1):

–   здатність задовольняти певну потребу людини (споживна вартість);

–   придатність для обміну на інший товар (мінова вартість).

Властивість товару задовольняти будь-яку потребу людини називається споживаною вартістю.

Рисунок 1. Властивості товару

Товари, як споживчі вартості відрізняються за призначенням у задоволенні потреб людини: одні з них задовольняють потреби у їжі, другі – у одязі; треті – у засобах пересуваннях, четверті у послугах культурного призначення. За способом споживання або використання споживні вартості поділяються на три основні види: предмети споживання, засоби виробництва і послуги.

Предмети споживання – це речі, які задовольняють потреби людей безпосередньо, як життєві, матеріальні та духовні блага (продукти харчування, взуття, одяг і т. д.).

Засоби виробництва це речі, які задовольняють потреби людей опосередковано, шляхом використання їх для виготовлення необхідних предметів споживання або послуг (виробничі будівлі, споруди, машини, обладнання, сировина, матеріали і т. д.).

Послуги це своєрідна споживна властивість. Їхня своєрідність полягає, по-перше, в тому, що споживна вартість послуги не має речової форми. Транспорт, наприклад, не виробляє  і не продає ніяких речових товарів. По-друге, споживна вартість послуги – це корисний ефект діяльності живої праці. Для транспорту – це переміщення людей, вантажів. По-третє, особливістю послуги є те, що, оскільки вона не має речової форми, її не можна накопичувати, включати до складу речового національного багатства країни. Вона може бути спожита в момент її виробництва (надання) тому, що час виробництва та час споживання послуги залишає певний матеріальний слід: вантажі і пасажири виявляються перевезеними, хворі – вилікуваними, неграмотні – навчені і т. д. Вартість послуг формується так само, як і вартість речових товарів.

Особливе значення у економічному житті мають споживні вартості у вигляді верстатів, інструментів, предметів праці, тобто засоби виробництва. Однак певні з них (борошно, цукор, картопля, вугілля), можуть належати і до засобів виробництва, і до предметів споживання. Якщо картоплю використовують для відгодівлі худоби, то її слід віднести до засобів виробництва, а якщо варять – до предметів споживання. Критерієм є не речовий зміст спожитої вартості, а її функціональне призначення.

Споживна вартість має дві сторони. По-перше, це вся сукупність властивостей товару, по-друге, це відношення властивостей товару до потреб людини. Наявність цих двох сторін споживної вартості яскраво проявляється у випадку, коли товар не реалізовується (залежується на полицях магазинів) через те, що він втратив свою споживну вартість. Чому це може відбуватися? Перш за все тому, що товар може втратити ті корисні властивості, які роблять його споживною вартістю, тобто потрібним людині для задоволення якихось потреб. Тканина може вилиняти, посуд розбитися, хліб зачерствіти, овочі зіпсуватися і т. д. Відповідно до цього ставлення покупця до таких товарів стає негативним.

Крім того, товар може виявитися непотрібним, якщо він навіть зберігає свої природні (речові) властивості, але ставлення до нього людей змінюється в результаті зміни моди, структури потреб людей і т. д. А це означає, що хоча споживна вартість є категорією вічною, поза ставленням людей до неї вона не існує.

Споживна вартість товару має суспільний характер, тобто вона повинна задовольняти потреби не того, хто її виробляє, а того, хто її буде купувати. А це означає, що продукт, ставши товаром, повинен мати і другу властивість, як уже зазначалося – спроможність обмінюватися на інші товари, бо інакше не відбудеться акт його продажу-купівлі. Ця властивість товару обмінюватися на інші товари отримала назву мінової вартості.

При всіх відмінностях товари можуть обмінюватися один на одного. У процесі обміну на перший погляд здається, що їх мінові пропорції встановлюються випадково. Але в цьому є певна закономірність.

Якщо різні товари обмінюють у певних пропорціях, це означає, що між ними є щось спільне, що робить їх співмірними. Цим загальним для них є те, що вони – продукти людської праці. Саме та обставина, що різні споживні вартості є результатом праці взагалі, незалежно від її конкретної форми, тобто витрат життєвої енергії, розуму, нервів, формує вартість товару. Остання виявляється при обміні.

 1.  Суть понять «товарний асортимент» і «товарна номенклатура». Асортиментна політика

Товарна політика підприємства передбачає формування товарного асортименту.

Товарний асортимент — група товарів, тісно зв'язаних між собою схожістю функціонування.

Асортиментна політика підприємства є важливим параметром впливу на збут. Кожен товарний асортимент вимагає особливої стратегії. У більшості підприємств роботу з кожною асортиментною групою товарів доручають окремій особі. Він приймає ряд рішень щодо широти товарного асортименту і товарів, його що уособлюють.

Товарний асортимент вважається «вузьким», якщо можна збільшити прибуток, доповнивши його новим товарами. І, навпаки, товарний асортимент «широкий», якщо прибуток можна збільшити, виключивши з нього ряд товарів. Широта асортименту в значній частині визначається тими цілями, що ставить перед собою підприємство. Якщо воно бажає поставити на ринок вичерпний асортимент, домагаючись значної частки товару даної групи на ринку, то товарний асортимент буде широкий. Але якщо підприємство зацікавлене у високій прибутковості свого бізнесу, воно буде мати звужений асортимент дохідних товарів.

З часом відбувається відновлення і насичення товарного асортименту новими товарами, що дає можливість підприємству:

• дістати додатковий прибуток, задовольняючи виниклу потребу;

• спробувати задовольнити дилерів, що скаржаться на проблеми існуючого асортименту;

• забезпечити більш високий рівень використання існуючих виробничих потужностей;

• стати ведучою фірмою з вичерпним асортиментом на даному товарному ринку;

• не допустити появи нових конкурентів на товарному ринку.

Якщо підприємство випускає кілька асортиментних груп товарів, то мова йде про товарну номенклатуру.

Товарна номенклатура — сукупність всіх асортиментних груп і товарних одиниць, пропонованих покупцям продавцем.

Так, наприклад, відома фірма «Ейвон» випускає три асортиментних групи товарів: косметика, ювелірні вироби і господарські товари. Кожна з них складається з декількох підгруп: наприклад, косметичні товари включають губну помаду, рум'яна, пудру й ін. Усього в товарну номенклатуру входить 1300 різних товарних одиниць.

Товарну номенклатуру підприємства можна охарактеризувати з погляду широти, насиченості, глибини, гармонійності.

Кількість асортиментних груп, що випускаються підприємством, свідчить про широту товарної номенклатури. Чим їх більше, тим більше широка номенклатура продукції, що випускається. Так, компанія «Проктер енд Гембл» випускає наступні асортиментні групи: миючі засоби, зубна паста, брускове мило, дезодоранти, памперси, кава й ін.

Чим більше число товарних одиниць входить в асортиментну групу, тим більше насичена товарна номенклатура. Так, в асортиментну групу «миючі засоби» даної компанії включається більш 20 найменувань різних пральних порошків, у тому числі «Тайд», «Каскад», «Аріель» і ін. У той же час фірма може запропонувати кілька варіантів кожного з наявного найменування товару. Наприклад, «Тайд» для ручного прання й автомата, з різними ароматами й у різному упакуванні, що свідчить про глибину товарної номенклатури.

І, нарешті, у залежності від того, в одній чи декількох сферах діє дана фірма, прагнучи завоювати міцну репутацію, можна говорити про більшу чи меншу гармонійність між товарами різних асортиментних груп. Зокрема, товарна номенклатура «Проктер енд Гембл» є негармонійної, тому що поряд з асортиментними групами, тісно зв'язаними між собою, випускає й інші (кава, чіпси), що свідчать про проникнення цієї фірми на інший ринок і завоюванні там міцної репутації.

Ці чотири параметри, що характеризують товарну номенклатуру, дозволяють підприємству визначити свою товарну політику. Воно може розширити свою діяльність чотирма способами: розширити товарну номенклатуру, включивши в неї нові асортиментні групи; збільшити насиченість уже наявних асортиментних груп, наблизивши до компаній з вичерпним асортиментом; запропонувати більше варіантів кожного з наявних товарів; і, нарешті, у залежності від того, в одній чи сфері в декількох буде діяти фірма, у більшому чи меншому ступені буде просліджуватися зв'язок між всіма асортиментними групами.

Розділ ІІ. АНАЛІЗ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРИКЛАДІ ЗАТ «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»

2.1 . Загальна характеристика підприємства

ЗАТ «Житомирські ласощі» - компанія-виробник з багаторічним досвідом і традиціями. На фабриці виробляється більше 227 видів продукції. Ці солодощі люблять і купують у 17 країнах світу. Не одне покоління виросло на цукерках «Бабусині казки», «Стріла», «Білочка», «Метеорит», «Червоний мак». Результатом довгої і завзятої праці фахівців стала розробка нового класу карамелі: м'якої, з жувальною начинкою. Створено нові види продукції, що стали візитною карткою Житомирщини: шоколадні цукерки у формі морських черепашок «Бельгійські фантазії», печиво «Золоте кільце», вафлі «Магістр» і «Ролс», шоколадні цукерки у формі серця, підкови і монети «Любові, Удачі, Багатства».

Поряд із традиційними смаками, фахівці фабрики розробляють нову продукцію, що відповідає вимогам сучасного ритму життя. Так наприкінці 2006 року побачили світ новинки, призначені для здорового «перекусу»: зерновий батончик «Good Day», шоколадні цукерки-снеки «Bunch». Особливою популярністю користуються шоколадні батончики з нугою «Кльово! Нуга».

У 2010 році відбулися значні зміни в асортименті продукції ЗАТ  «Житомирські ласощі»: були зняті з виробництва 70 позицій, розроблені та запущені у виробництво 40 нових видів продукції. Створена і вже має попит,  показуючи позитивну динаміку зростання,  лінійка продукції під новою торговою маркою «Doma». В її асортименті переважають шоколадні цукерки в коробках («Дома», «Вечір дома», «Енігма», «Прометей», «Вишня в шоколаді-преміум», «Без слів», «Трюфель заморський», «RICH OCEAN»).

На даний момент асортимент продукції ЗАТ «Житомирські ласощі» налічує 227 позицій. У цьому році продовжується політика оптимізації асортименту. Сім цехів кондитерської фабрики "Житомирські Ласощі" працюють, створюючи солодкі шедеври.

Нині ЗАТ «Житомирські ласощі» - велика фабрика, що займає 5-е місце в кондитерській галузі за обсягом виробництва. Продукція європейської якості виробляється в семи цехах, оснащених потужним, сучасним обладнанням. Сьогодні кондитерська фабрика забезпечує близько 20% потреби торгівельної мережі міста Житомира в хлібобулочних виробах і на 60% кондитерських виробах.

На чолі організаційної структури фабрики стоїть її директор, потім -генеральний директор, безпосередньо під їх керівництвом йдуть головний інженер, головний бухгалтер, заступник генерального директора з питань економіки і фінансування, заступник генерального директора з комерційних питань і виробництва та помічник генерального директора з питань безпеки.

Кожен з них має під своїх керівництво відділи та сектори, які при тісній взаємодії забезпечують роботу фабрики.

2.2. Техніко-економічний аналіз діяльності підприємства

Метою діяльності кондитерської фабрики є отримання прибутку за рахунок наукової, виробничої та підприємницької діяльності.

  Предметом діяльності є:

 •  Виробництво та реалізація кондитерських виробів;
 •  Реалізація на основі отриманого прибутку соціальних і економічних потреб працівників, створення безпечних умов праці;
 •  Зовнішньоекономічна діяльність;

Комерційна, посередницька, торгова та інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством.

ЗАТ «Житомирські ласощі» має самостійний баланс, поточний та валютний рахунки в установах банків, печатку зі своєю назвою, фірмову марку та торговий знак.

Місія діяльності ЗАТ «Житомирські Ласощі» - збагачувати життя, приносити радість і задоволення споживачам, зберігати в продукції традиції високої якості, вишуканий смак і підтримувати багатство асортименту.

Кількість кондитерів в Україні перевищує 800. Зараз на території країни працює близько 30 кондитерських фабрик, а деякі українські компанії навіть володіють фабриками за кордоном, зокрема, в Росії. За півтора десятка років розподіл сил у кондитерській галузі кардинально змінився. На початку 90-х більшість фабрик виживали переважно за рахунок «старих напрацювань» — печива, карамелі, ірису та шоколадних цукерок, відомих з радянських часів.

Нині з усіх марок-довгожителів усе ще популярний хіба що «Вечірній Київ», який дістався після приватизації Київської фабрики ім. Карла Маркса корпорації «Рошен». Решта компаній планомірно скорочують ассортимент марок-ностальжі й фокусуються на новій, більш ходовій продукції.

Динамічне зростання цієї галузі в Україні після розпаду СРСР почалося лише з 1994 року, коли на вітчизняному ринку почали з'являтися світові фірми, першим з яких був Kraft Foods, за ним ішли Mars, Nestle та Suchard. До цього, галузь протягом 3 років переживала занепад: після розпаду планової економіки припинилось постачання імпортної сировини, а саме какао та какао продуктів, горіхів, ароматизаторів та пакувальних матеріалів. У результаті, виробники змушені були замінити какао менш якісним матеріалом - цикорієм, наслідком чого стало загальне зниження якості виробленої продукції. Поступово ситуація налагодилась, і трималася на високому рівні орієнтовно до 2007 року. Наразі знову кондитерські фірми переживають кризу із-за економічної кризи у світі, яка поставила свій відбиток і на цій галузі. У 2008 році з'явилася тенденція до скорочення сумарних обсягів виробництва у кондитерській галузі. Починаючи з вересня 2008 року великі та більшість середніх українських виробників зменшують суму грошового оберту.

Обсяги виробництва кондитерської продукції в Україні протягом останнього року чітку динаміку до зменшення, зокрема, за рахунок зменшення темпів експорту. Упродовж 2008-2009 рр. уповільнилися темпи росту випуску шоколадних виробів. Із-за складної економічної кризи, група цукристих виробів падає.

Та не дивлячись на це, виходячи з інформації, яка подана від 3 березня 2011 року на сайті ЗАТ «Житомирські Ласощі», за результатами роботи, компанія у лютому 2011 року зберегла позитивну динаміку росту відносно з минулим роком. Об'єм виробництва у натуральному виразі склав 4,3 тис.тонн (100,5 % до минулого року), у той час як динаміка росту українського кондитерського ринку за аналогічний період була від'ємна і склала 88% до минулого року. Завдяки таким показникам компанія вийшла на 4-те місце у галузі і на даний момент займає 7,1 % частки ринку, випередивши найближчого конкурента на 1 %. Але в цілому, у  другій половині 2010  року і  січень-лютий 2011 - "Житомирські ласощі" знизили виробництво на 8%  до 25,5 тис. тонн.

На сьогодні важко говорити про перспективи галузі, так як світова криза її блокує. Але не дивлячись на це, шоколадні вироби ніколи не втратять попит у споживачів, тому тут шоколадним фабрикам важливо закцентувати свою увагу на якості товару та піар-заходах з його просування, щоб привернути увагу потенційних покупців саме до своєї продукції.

2.3. Аналіз товару

Проаналізуємо один із товарів ЗАТ «Житомирські Ласощі» - молочний шоколад.

Товар за задумом: Даний тип шоколаду є перехідним між чорним і типовим молочним шоколадом. Оптимально поєднуються виражені смакові ноти какао продуктів і приємна молочна нота.

Товар у реальному виконанні:

Склад: цукор, молоко сухе незбиране, какао-масло, терте какао, емульгатор лецитин Е322, ароматизатор ”ваніль”, ідентичний натуральному. Може вміщувати в незначній кількості кусочки горіхів. Харчова цінність 100 г продукту (в г): білків — 7,6; жирів — 35,8; вуглеводів — 51,0. Енергетична цінність 100 г продукту: 551 ккал. Термін придатності до споживання: 12 місяців. Зберігати при t (18±3)ОС і відносній вологості повітря не вище 75%. Мінімальний вміст какао-продуктів — 37%.

Упаковка: гофроящик 4 кг (40 шт. x 0,1 кг.)

Маса нетто: 100 гр; 50 гр

Термін зберігання: 12 міс.

Товар із підкріпленням: купуючи молочний шоколад ЗАТ «Житомирські Ласощі» покупець отримує знижку на інший шоколад у розмірі 5%.

Молочний шоколад ЗАТ «Житомирські Ласощі» користується популярністю у споживачів, особливо у дітей. Якість товару визначає його склад, адже він зроблений з натуральних складників, молоко нагадує смак дитинства дорослим, а запах какао особливо приваблює маленьких покупців. Також зазначений шоколад популярний на експорті. Все це зумовлює те, що продукція шоколадної фабрики відповідає потребам споживачів, які бажають купувати товар високої якості за доступними цінами.

Було проведено маркетингове дослідження, а саме анкетування серед 30 чоловік різної вікової групи та статі, в якому задавалося 15 питань щодо випускаємої продукції ЗАТ «Житомирські ласощі» – молочного шоколаду.

Розділ ІІІ. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНОЮ ПОЛІТИКОЮ

3.1. Рекомендації по вибору цільового ринку, товарної, цінової політики.

Близько 70% ринку і три чверті експорту контролюють дев'ять найбільших компаній — «АВК», «Бісквіт-Шоколад», «Житомирські ласощі», «Конті», «Крафт Фудз Україна», «Полтава-кондитер», «Рошен», «Світ ласощів» і «Світоч» (належить швейцарській Nestle).

Однак асортимент кожної з цих компаній останніми роками кардинально змінився. Тепер вони не женуться, як колись, за величезними обсягами виробництва, а вибирають найбільш дохідні сегменти, зокрема шоколадний. Рентабельність виробництва шоколаду експерти оцінюють у два з половиною рази вище (25%), ніж виробництва карамелі.

Дрібні старі фабрики усе ще заробляють за рахунок продукції, виробленої за рецептами радянських часів, — на полицях магазинів дотепер можна побачити печиво й льодяники, смак і упаковка яких залишаються незмінними впродовж 20-30 років. Низький рівень рентабельності цієї продукції (менш ніж 10%) не дозволяє таким виробникам впроваджувати нові технології, запускати й просувати нові марки, враховуючи нові смакові уподобання споживачів. До 2007 року ці компанії утримувалися на ринку лише за рахунок зростання внутрішнього попиту — із середини 90-х він щороку збільшувався на 25-30%. Але з 2008 року їх попит пішов на спад, зокрема із-за світової економічної кризи.

У 2008 році обсяг виробництва, за оцінками виробників, впав на 4-7%. У 2009-му цей показник був ще вищим.

При виборі стратегії позиціонування на ринку кондитерських виробів, ЗАТ «Житомирські Ласощі» мають врахувати підвищення якості своєї продукції та виключення різкого підвищення цін товарів, що дозволить їм утримати свої позиції на ринку, зберегти обсяги виробництва і продажу продукції. Це, у свою чергу, збереже робочі місця працівників ЗАТ і дозволить зберегти імідж успішної компанії у такий важкий для країни час.

Товарна політика ЗАТ «Житомирські Ласощі» спрямована на забезпечення послідовних рішень і заходів у вирішенні таких питань: впровадження інновацій (створення нових товарів та вдосконалення наявних);

 •  забезпечення якості і підтримання конкурентоспроможності товарів на необхідному рівні;
 •  формування й оптимізація товарного асортименту; розробка і здійснення стратегії упакування, маркірування й обслуговування товарів;
 •  аналіз життєвого циклу товару й управління ним;
 •  позиціонування товарів на ринку та ін.

Розробка і здійснення товарної політики потребує дотримання як мінімум таких умов:

 •  чіткого уявлення про цілі виробництва та збуту;
 •  наявності стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства;
 •  достатнього знання ринку і характеру його вимог;
 •  виразного бачення своїх можливостей і ресурсів (дослідних, науково-технічних, виробничих, збутових) на поточний час і в перспективі.

  Щодо товарної політики ЗАТ «Житомирські Ласощі» необхідно вдосконалювати технологію виробництва шоколаду та розширювати його асортимент, покращувати його товарні властивості за рахунок використання нових технологій та якісної сировини.

Еластичність попиту описує, в якому ступені зміни ціни впливають на величину попиту. Спостерігаються дві ситуації:

1) коли за незначної зміни ціни попит зазнає відносно великих змін;

2) коли зміна ціни не викликає значних змін попиту.

  У першому випадку попит називають еластичним, а в другому - нееластичним.

До 2007 року попит на шоколад був нееластичним, проте з 2008 року, за рахунок дії ряду факторів (економічна криза, зниження попиту на товар) - він став еластичним. Стосовно 2011 року, то, вважаємо, що попит продовжуватиме бути еластичним, так як ціни на кондитерські вироби зростаюсь (як і на інші товари), а доходи громадян середнього класу падають, а саме вони є основним споживачем кондитерських виробів та їх найбільше в Україні.

  При встановленні ціни орієнтуються на рівень попиту, конкуренції, затрат і незбитковість. На нашу думку, для ЗАТ «Житомирські Ласощі» найоптимальнішим методом ціноутворення є метод, який полягає у розрахунку ціни за формулою: середні витрати виробництва плюс прибуток. Цінове стимулювання може полягати у підвищенні якості продукції.

3.2. Рекомендації по розподілу, збуту та просуванню.

Протягом двох останніх років на кондитерській фабриці цілеспрямовано створювалася сучасна ділянка виробництва шоколадних мас, оснащена повним комплектом найсучаснішого автоматизованого технологічного устаткування від Швейцарського виробника. Постійний моніторинг і аналіз виробництва забезпечується електронною базою даних, що містить в собі технологічні параметри і якісні показники напівфабрикатів і готової продукції. Виготовлений шоколад потрапляє до логістичного центру. Логістичний комплекс відповідає всім вимогам, що пред'являються до логістичного комплексу класу "А". Він забезпечений новітньою системою управління товарними потоками Warehouse Management System. WMS – це інтелектуальна система, яка не тільки все враховує, але й оптимізує логістичні процеси, що виникають з моменту приймання і аж до відвантаження товару зі складу. До моменту прибуття автомобіля документація на його заповнення вже завчасно прийшла, врахована і оброблена. Це дає можливість заздалегідь сформувати замовлення, тому безпосередньо завантаження займає 30-35 хвилин. Загальний час перебування вантажного транспорту на території центру не перевищує однієї години.

  У приміщенні постійно підтримується спеціальний кліматичний режим. Цілорічна постійна температура +18 градусів (допустимі відхилення +/- 2 градуси). Постійна вологість - 30-40%. Підтримка мікроклімату особлива важлива у зв'язку з розмірами складів і специфікою продукції. Оскільки продукція ЗАТ «Житомирські Ласощі» виробляється з натуральних інгредієнтів, вона особливо чуттєва до температурних перепадів. При висоті приміщень 12 метрів і висоті складування 10 метрів необхідно ретельно стежити за тим, щоб тепле повітря не піднімалося вгору, запобігати перепадам температури по всій вертикалі. Для забезпечення кліматичного режиму в логістичному центрі використовується устаткування американської фірми "Lennox".

Шоколадні вироби транспортуються у автопотягах при температурі не більше ніж +18 град.C і відносній вологості 70-75%. Забороняється   транспортування шоколадних  виробів  поруч  з товарами, які передають вологу або мають специфічний запах.

  При транспортуванні шоколаду варто особливу увагу приділяти розташуванню палет із шоколад, щоб уникнути ламання плиток.

  На ЗАТ «Житомирські Ласощі» належним чином налагоджена система розприділення та збуту товару. Логістичний комплекс відповідає всім вимогам, що пред'являються до логістичного комплексу класу "А". Добре функціонує транспортна система підприємства. Враховуючи, що попит на продукцію дещо знизився, тому, вважаємо, що розширювати кількість транспортних засобів не потрібно, принаймні поки що.

ЗАТ «Житомирські Ласощі» потрібно удосконалити сітку власних залежних збутових посередників, при чому не лише в межах Житомирського регіону, а в межах всієї України. Успішна робота з посередником включає дві складові: вибір посередника та стимулювання і контроль за його діяльністю

  Крім того, бажано безпосередньо відвідувати підприємства – потенційні посередники, щоби переконатись у їх солідності та компетентності; брати до уваги місце розташування, кількість магазинів, глибину географічного проникнення, загальну маркетингову концепцію і програму посередника. Кількість посередницьких організацій повинна бути допустимо великою, оскільки при обмеженій їх кількості підвищується залежність від них і, відповідно, ступінь ризику.

  Також для просування товару ЗАТ «Житомирські Ласощі» на ринку збуту необхідно активніше брати участь у тематичних виставках, таким чином привертаючи увагу спонсорів, використовувати рекламу на біг-бордах, сітілайтах.

  Хорошим є сайт підприємства, але він більше привертає увагу закордонних клієнтів. Вітчизняному, зокрема, місцевому - житомирському потенційному покупцеві, краще все ж таки доносити інформацію про себе через телебачення, так як це роблять фірми, які представляють шоколад «Світоч», «Корона», «Мілка», «Кін дер-сюрприз». Всім відомо, що цю продукцію особливо полюбляють діти, так як вона по-перше, у яскравій обгортці, по-друге - часто рекламується по телебаченні, як наслідок - людина на підсвідомому рівні тягнеться за нею у магазині, думаючи, що вона найкраща і найсолодша.

  Ще одним ефективним способом просування товару ЗАТ «Житомирські Ласощі» на ринку можуть бути презентаційні міні-виставки у супермаркетах з дегустацією продукції. Як свідчить досвід інших фірм, цей спосіб дуже дієвий, адже хто відмовиться скоштувати задарма шоколадку, і під враженням придбати цілу плитку.

ВИСНОВКИ

Ціна – це грошовий вираз вартості, кількості грошей, що сплачується або одержується за одиницю товару або послуги.

Ринкова ціна фокусує складні економічні зв’язки між середніми суспільними умовами виробництва товару і можливостями його споживання.

Встановлення ціни є найважливішим моментом в процесі реалізації продукції, оскільки від її величини, в більшій мірі, залежить попит, а отже і обсяг продажу. Об'єм реалізації продукції безпосередньо впливає на фінансові результати підприємства.

З погляду споживача ціна часто використовується як показник вартості. Відповідно до цього вартість може визначатися як пропорція сприйнятної якості і ціни. Тому зниження цін, яке диктується тією чи іншою маркетинговою ситуацією не завжди збільшує обсяги збуту. Низькі ціни споживачам здаються наслідком низької якості, а тому вони відмовляються від придбання таких товарів. До того ж маркетингові маневрування під час прийняття рішень щодо цін часто обмежуються умовами, існуючими у каналах збуту, а також нормами і правилами встановленими чинним законодавством. У результаті маркетингова цінова політика стає тільки одним з багатьох інструментів маркетингу.

Незалежно від форм реалізації розрізняють пряму і опосередковану маркетингову цінову політику:

Пряма маркетингова цінова політика – має на увазі безпосередній розрахунок цін і їх регулювання залежно від змін ринкової кон’юнктури.

Опосередкована – це політика щодо знижок цін, змін умов оплати, поставок, торговельного кредитування.

За ступенем гнучкості розрізняють маркетингову цінову політику однієї ціни – ціна залишається стабільна протягом певного часу, і гнучких цін.

За видом продукції розрізняють маркетингову цінову політику на нові товари та товари, які тривалий час перебувають на ринку.

Зрозуміло, що видів цінових стратегій є дуже багато і кожна з них по своєму правильна, проте підприємство повинно вибрати тільки одну, яка йому найбільше підходить, але якщо брати до уваги саме розвиток ЗАТ «Житомирські ласощі», то найперспективнішим є розрекламування  його товарів. Підприємство швидко адаптується під сучасний світ, випускаючи все новішу продукцію, яка має гарний попит.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України, прийнята Верховною радою України 28 червня

1996 року//Відомості Верховної Ради України.-1996.-№3-. Законів України:

2. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я

3. Закон України "Про господарські товариства"

4 Закон України " Про підприємства в Україні"

5. Закон України "Про підприємництво";

6. Закон України " Про ліцензування певних видів господарської діяльності;

7. Закон України "Про захист прав споживачів";

8. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

9. Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб";

10.Закон України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНіД) та соціальний захист населення";

11.Закон України "Про лікарські засоби";

12.3акон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних і речовин, їх аналогів і прекурсорів";

13.Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів психотропних і речовин і прекурсорів та зловживанню ними";

14. Закон України "Про психіатричну допомогу";

15 Закон України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини;

Постанови Кабінету Міністрів України

16. "Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення" від 08.02.95 N 108;

17. Леви М., Вейте Б. А. Основы розничной торговли / Пер. с англ.; Под

      ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 2001. — 448 с.

18. Мазаракі А. А., Лігоненко Л. О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства: Підруч. для вузів / За ред. проф. Н. М. Ушакової. — К.: Хрещатик, 2000. — 800 с.

19. Неруш Ю.М. Логистика: Учеб. для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 389 с.

20. Осипова Л. В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельности: Учеб. для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. — 623 с.

21. Памбухчиянц В. К. Организация, технология и проектирование торгових предприятий: Учебник. — 2-е изд. — М.: ИВЦ "Маркетинг", 2002. — 320 с.

22. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учебник. —М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. — 580 с.

23. Сергеев В. И. Менеджмент в бизнес-логистике. — М.: Информ.-издат. Дом "ФИЛИНЪ", 2004. — 772 с.

24. Синецкий Б. И. Основы коммерческой деятельности: Учебник. — М.: Юристъ, 2000. — 659 с.

25. Статистика: Шдруч. / За ред. С. С. Герасименко, А. В. Головача, А. М. Єріна. — К.: Вид-во КНЕУ, 2001. - 342 с.

26. Федько В. П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. — Ростов н/Д.: Феникс, 2000. — 512 с.

27. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 160 с.

28. Шканова О.М. Маркетинг послуг: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2003. — 204с.

PAGE  1


Властивості товару

поживна вартість

Мінова вартість

Здатність задовольняти певну потребу людини

Здатність обмінюватися на інший товар


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

52267. Музична подорож до Австрії 117.5 KB
  Liebe Freunde Ich freue mich euch zu sehen. In der heutigen Stunde sprechen wirber die Musik und Mozrt. Heute erfhren wir mehrber ds Schffen und Leben dessterreichischen Komponisten. Республіка Австрія існує з 1918 Es besteht us neun Bundeslndern.
52268. Розвиток автентичної особистості як основна мета сучасної освіти 114.5 KB
  Якщо до серця все найкраще лине Ти особистість. На моїх очах відбувається справжнє диво: з невмілого не впевненого у собі малюка виростає особистість яка мислить багато знає вміє оцінює себе й інших людей. Тому під час планування навчального процесу намагаюсь організувати його так: щоб бачити зону найближчого розвитку кожної дитини; щоб особистість розвивалась в якісній зміні її діяльності; щоб були задіяні у навчальному процесі інтелектуальна активність та пізнавальні інтереси кожного учня. Сьогодні у світі існують дві...
52269. Методи та прийоми пошуку розв’язання текстових задач з математики 174 KB
  Навчальна програма факультативного курсу Тема Методи та прийоми пошуку розвязання текстових задач з математики для учнів 6 класу загальноосвітніх шкіл 2010 рік Автор чи укладач __Сторожук Валентина Миколаївна вчитель математики загальноосвітньої школи ІІІ ступенів №12 м. Науковометодична експертиза обласного центру практичної психології : тільки для програм з психології _________________________________________________________________________...
52270. Правила дорожнього руху 204 KB
  ТЕМА УРОКУ: Заборонні знаки. Які у вас існують асоціації спочатку діти висловлюють найстійкіші асоціації Закон України Про дорожній рух Учасники дорожнього руху правила дорожнього руху дорожні знаки а потім другорядні попереджувальні пріоритету забороні. Яку тему ми розпочали вивчати на минулому уроці Прогнозована відповідь: Забороні дорожні знаки. Кожен з вас обирає цифру під якою ховається запитання з теми Забороні дорожні знаки і надає усну відповідь.
52271. Азбука юного гражданина. Своя игра 45 KB
  Оборудование: иллюстративный материал видеофильм Народні свята Гимн Украины выставка книг по теме таблица экран флажки разных стран. Едины мы в своем стремленьи: Пусть это будет на века Трезубец в гербе Украины Страны любимой нашей лик. Беседа Что мы называем домом для народа Как называется наше государство Назовите столицу Украины. Можно включить фонограмму 50 Когда была принята Конституция Украины 28 июня 1996г.
52272. Азбука міста 75.5 KB
  Ведучий Дорогі діти сьогодні ви побуваєте на веселому святі де будемо вивчати дорожні знаки та правила вуличного руху. Діти Устає над містом сонце Будить все довкола Зазирає у віконце Кличе нас до школи. У зал заходить Баба Яга Баба Яга Фу фу фу Нас учили в школі Потягується ліниво Не спішіть ніко о о о ли Діти діти айайай Добрий день вам зазвичай Та чому смієтесь ви Не впізнали ви Яги Я колись була весела А тепер ось не до сміху Бо не можу вже вільно літати Знаки на моїй дорозі стали пропадати. Нову...
52273. Профессиональная азбука духовности 81 KB
  Установочномотивационный этап 5 мин Осмысление поставленных задач формирование установки на сотрудничество. Ситуация для группы Мир Труд не позорит человека: к несчастью иногда попадают люди позорящие работу. Вспомните и запишите поговорки пословицы о труде и изобразите их в виде рисунка. Бенчли Великая радость работа В полях за станком за столом Работай до жаркого пота Работай без лишнего счета Все счастье земли за трудом В.
52274. Азбуку міста вивчай до ладу, щоб не потрапити раптом в біду 285.5 KB
  Приспів: На дорозі не спіши Щоб не трапилось біди. Світлофор не спить і не дріма До порядку на дорозі всіх нас кличе. На дорозі зупинись Вліво вправо подивись Чемним будь ти у автобусі й трамваї. Я друзі гарно прогулявся Там де машини так награвся Я немаленький вже на зріст До того ж маю гарний хвіст Нікого слухать не збираюсь Бо я дорослий і на дорозі часто граюсь.
52275. Весела нотна азбука 247.5 KB
  Вміння співати по нотах сприяє розвитку музичних здібностей дітей. Навчання молодших школярів музичної грамоти передбачає такі завдання: розвинути музичні здібності дітей: ладове чуття музичнослухові уявлення музичноритмічне чуття чуття цілого форми; дати основи нотної грамоти яка є складовою музичної грамоти навчити дітей розуміти нотний запис і сформувати вміння співати по нотах; сформувати уявлення про елементи музичної мови засоби музичної виразності та музичні явища; навчити розуміти ідейнохудожній зміст музичних...