43523

Облік операцій з фінансової оренди (лізингу) підприємства

Курсовая

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Виходячи з вищесказаного була вибрана тема курсової роботи Облік операцій з фінансової оренди лізингу підприємства. Тема оренди та лізингу є однією з найбільш актуальних як для великих підприємств так і для невеликих фірм. Оскільки подібні угоди не допускають можливості дострокового припинення оренди правильне визначення величини періодичної плати забезпечує власникові повне відшкодування...

Украинкский

2013-11-05

816.5 KB

70 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана

Обліково-економічний факультет

Кафедра обліку підприємницької діяльності

Загорельська Юлія Валеріївна

(студентка 3-го курсу, спец. 6106 - гр. 2)

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий облік -

на тему:

ОБЛІК Операцій З ФІНАНСОВОЇ ОРЕНДИ (ЛІЗИНГУ) ПІДПРИЄМСТВА

Науковий керівник:

канд. екон. наук, доцент Степаненко О. І.

Роботу студентом здано:

«15»_травня___2009_р.

                                                                                                                                                                  (дата здачі)

(підпис)

Київ-2009

зміст

Вступ…………………………………………………………………………3

1. Економічна сутність лізингу, його види та  нормативне регулювання лізингових операцій…………………………………………………………………5

2. Методика обліку операцій фінансового лізингу (або лізингових операцій) підприємства……………………………………………………………17

2.1. Документальне оформлення та облік операцій фінансового лізингу у орендаря…………………………………………………………………………17

2.2. Документальне оформлення та облік операцій фінансового лізингу у орендодавця………………………………………………………………………31

3. Відображення інформації про лізингові операції підприємства в регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності ……………………...38

Висновок………………………………………………………………..…45

Список використаних джерел …………………………………47

Додатки ……………………………………………………………………49

Вступ

На сучасному етапі розвитку економіки суб'єкти підприємництва стикаються з численними проблемами на етапі становлення і подальшого розвитку бізнесу. Підприємці найчастіше мають тривалі фінансові плани розвитку. Але при цьому не можуть їх здійснити. Можна назвати ряд чинників, які негативно впливають на темпи розвитку підприємств малого або середнього рівня: недолік у фізичних активах, гострий «голод» у фінансових активах, брак нематеріальних активів.

Одним з найважливіших чинників перспективного розвитку бізнесу, збільшення об'ємів виробництва,  високої якості продукції, що випускається, і надання послуг є забезпеченість підприємств основними засобами у необхідній кількості і асортименті. Але для вирішення даного завдання необхідне не тільки повне забезпечення підприємства технічним потенціалом, але і пошук найбільш ефективних інструментів оновлення основних фондів.

Унікальним фінансовим механізмом, що дозволяє забезпечити оновлення техніки і технічного циклу підприємств всіх галузей економіки, є оренда (лізинг). Цей інструмент оновлення визнаний найбільш ефективним у всьому світі. Його значну роль усвідомлюють і вітчизняні фінансові менеджери. Саме тому юристи та бухгалтери дуже ретельно вивчають правові і облікові аспекти  лізингу.

Виходячи з вищесказаного, була вибрана тема курсової роботи – «Облік  операцій з фінансової оренди (лізингу) підприємства».

Тема оренди та лізингу є однією з найбільш актуальних як для великих підприємств, так і для невеликих фірм. І це цілком зрозуміло, оскільки одні підприємства надають майно в оренду та фінансовий лізинг, інші його орендують та сплачують лізингові платежі. При цьому і тим і іншим необхідно враховувати основні вимоги чинного законодавства до ведення обліку орендних та лізингових операцій. Як показує практика, віддзеркалення багатьох операцій з основними засобами як в податковому, так і в бухгалтерському обліку викликає певні складнощі, викликані суперечністю і частими змінами законодавчої і нормативної бази. А оскільки суми по операціях з основними засобами досить великі, то допущені помилки можуть привести до значних сум штрафів.

Курсова робота присвячена обліку лізингових операцій, в ній розглянуті питання обліку орендованих основних засобів, відповідно до вимог законодавства, що регламентує бухгалтерський облік.

Метою даної роботи є на підставі нормативних, законодавчих матеріалів, наукової і спеціальної літератури, первинної документації вивчити облікові аспекти лізингових операцій.

Для досягнення вищезазначеної мети в роботі поставлені наступні завдання:

- охарактеризувати сутність лізингу та його роль в механізмі фінансування бізнесу;

- розглянути законодавче і нормативне регулювання лізингових операцій;

- вивчити юридичні аспекти договорів лізингу;

- вивчити аспекти бухгалтерського обліку лізингових операцій на підприємстві.

Методологічною основою роботи є нормативна, законодавча, спеціальна та періодична література по питаннях обліку лізингових операцій. У роботі використовувалися методи і прийоми бухгалтерського обліку.

1. Економічна сутність лізингу, його види та  нормативне регулювання лізингових операцій.

Щодо економічної суті лізингу поки що немає єдиної думки економістів. Вміст і роль його в теорії і практиці трактуються по-різному. Одні розглядають лізинг як своєрідний спосіб кредитування підприємницької діяльності, інші повністю ототожнюють його з довгостроковою орендою або з однією з її форм, яка у свою чергу зводиться до найманих або підрядних відносин, треті вважають лізинг завуальованим способом купівлі-продажу засобів виробництва або права користування чужим майном, а четверті інтерпретують лізинг як дії за чужий рахунок, тобто управління чужим майном за дорученням довірителя.

Сучасне розуміння лізингу сходить до класичних принципів римського права про розмежування понять власник, користувач майна. Виникнення і саме існування його в якості особливого виду бізнесу засновані саме на можливості розділення компонентів власності на дві найважливіші праві складові - користування річчю, тобто застосування її відповідно до призначення з метою витягання доходу і інших вигод, і саме право власності як правове панування особи над об'єктом власності. Багатовіковим досвідом доведено, що багатство, кінець кінцем, полягає не просто у володінні власністю безпосередньо, а в ефективному її використанні [21].

Звідси, перш за все, витікає, що лізинг - це спосіб реалізації відношень власності, що виражає певний стан виробничих сил і виробничих відносин, з якими він знаходиться в тісному взаємозв'язку. Особливість лізингової діяльності полягає в тому, що, з одного боку, вона сприяє становленню приватної власності на засоби виробництва, а з іншої - веде до подолання її, зміни власника і розпорядника. В процесі лізингу відбувається також саморозвиток державної власності, а за певних умов - і перетворення її на загальну сумісну або пайову. Вкладаючи свої засоби і працю в поліпшення, і кількість множення основних засобів виробництва, лізингоотримувачі стають не тільки власниками, але і власниками таких примножень. В результаті в лізингу досягається дозвіл двоякості загальної власності, яка належить всім спільно діючим підприємцям разом і одночасно кожному окремо.

Лізинг в широкому сенсі є організаційною формою підприємницької діяльності, що виражає відносини власності, особливу систему господарювання. Проте, як і всяке самостійне явище, як економічна категорія, він має свій власний зміст і різні форми прояви, які можна представити з різним ступенем конкретності. Оскільки лізинг виражає певну взаємодію елементів продуктивних сил і виробничих відносин, то він має матеріально-речову основу і соціально-економічну форму.

Соціально-економічний зміст лізингу визначається відносинами власності і спільній економічній діяльності по вертикалі і горизонталі (з власником, суспільством і т.д.), а також умовами трансформації власності. Матеріально-речовинна сторона лізингу характеризується організаційно-правовими формами виробництва, наймом всіх або частини речовинних елементів підприємницької діяльності, купівлею-продажем майна і умовами кредитування.

Лізинг як складне соціально-економічне явище виконує найважливіші функції по формуванню багатоукладної економіки і активізації виробничої діяльності. З численних функцій лізингу розглянемо чотири: фінансову, виробничу, постачальницьку і використання податкових пільг. Фінансова функція виражається в звільненні товаровиробника від одноразової оплати повної вартості необхідних засобів виробництва і як би в наданні йому довгострокового кредиту. Виробнича функція лізингу полягає в оперативному рішенні виробничих завдань шляхом тимчасового використання, а не покупки дорогих і морально старіючих машин. Збутова функція - це розширення круга споживачів і засвоєння нових ринків збуту, залучення до сфери лізингу тих, хто не може відразу купити те або інше майно. Функція використання податкових і амортизаційних пільг мають деякі особливості [21]:

а) узяте по лізингу майно відбивається на балансі користувача або лізингодавця за погодженням між ними;

б) орендна плата відноситься на собівартість вироблюваної продукції (послуг) і відповідно зменшує прибуток оподаткування;

в) застосування прискореної амортизації, яка обчислюється виходячи з терміну контракту, що зменшує оподатковуваний прибуток і прискорює оновлення матеріально-технічної бази.

У світовій практиці існує два основні види лізингу (оренда): оперативний і фінансовий – "Operating lease" і "financial lease" .

Оперативний лізинг – це угода про поточну оренду. Як правило, термін такої угоди менше періоду повної амортизації активу, що орендується. Таким чином, передбачена контрактом орендна плата не покриває повної вартості активу, що викликає необхідність здавати його в лізинг кілька разів. Найважливіша відмінна риса оперативного лізингу - право лізингоодержувача (орендаря) на дострокове припинення контракту.

Фінансовий лізинг - довгострокова угода, що передбачає повну амортизацію устаткування, що орендується, за рахунок плати, що вноситься орендарем. Оскільки подібні угоди не допускають можливості дострокового припинення оренди, правильне визначення величини періодичної плати забезпечує власникові повне відшкодування понесених витрат на придбання і зміст устаткування, а також необхідну норму прибутковості. Термінологічно фінансовий лізинг, в широкому сенсі, трактується як операція, при якій повна вартість устаткування виплачується протягом терміну лізингу. Таким чином, фінансовий лізинг, як правило, означає придбання устаткування у власність в кінці терміну користування таким устаткуванням, тобто є альтернативною формою фінансування. При цій формі лізингу всі витрати по установці і поточному обслуговуванню майна покладається, як правило, на орендаря. На відміну від оперативного фінансовий лізинг істотно знижує ризик власника майна. По суті, його умови багато в чому ідентичні договорам, що укладаються при отриманні довгострокових банківських кредитів, оскільки передбачають повне погашення вартості устаткування (позики); внесення періодичної плати, що включає вартість устаткування і дохід власника (виплата по позиці – основна і процентна частини); право оголосити орендаря банкротом у разі його нездатності виконати угоду і т.д.

Фінансовий лізинг служить базою для створення двох інших форм довгострокової оренди - поворотної і пайової (за участю третьої сторони). Поворотний лізинг є системою з двох угод, при якій власник продає устаткування у власність іншій стороні з одночасним укладенням договору про його довгострокову оренду у покупця. Як покупець тут зазвичай виступають комерційні банки, інвестиційні, страхові або лізингові компанії. В результаті проведення такої операції міняється лише власник устаткування, а його користувач залишається тим самим, отримавши в своє розпорядження додаткові кошти фінансування. Пайовий лізинг - ще один різновид фінансового лізингу, що передбачає участь в операції третьої сторони – інвестора, як який зазвичай виступає банк, страхова або інвестиційна компанія. В цьому випадку лізингова фірма, заздалегідь уклавши контракт на довгострокову оренду деякого устаткування, набуває його у власність, сплативши частину вартості за рахунок позикових засобів. Як забезпечення отриманої позики використовуються придбане майно (як правило, на нього оформляється застава) і майбутні орендні платежі, відповідна частина яких може виплачуватися орендарем безпосередньо інвесторові.

Джерелом розвитку лізингового бізнесу є закладені в нім широкі можливості і перевага для кожного учасника операції. До переваг лізингу для споживача можна віднести:

-  можливість уникнути залучення кредитів для придбання техніки з інших джерел фінансування. Таким чином, виявляється можливість використовувати ці джерела для інших потреб, а отже, збільшити загальний об'єм надходження інвестицій;

- можливість використання власних засобів, заощаджених за рахунок заміни покупки майна лізингом, на інші цілі (погашення кредиторської заборгованості і ін.);

- гнучкість лізингових платежів в порівнянні із сплатою заборгованості по кредитах. У світовій практиці це – можливість визначити розміри платежів залежно від доходів лізингоотримувача і використання лізингового майна, можливість компенсаційного лізингу і ін. У Україні чинне законодавство про лізинг не дає можливості реалізувати цю перевагу;

- відсутність витрат, пов'язаних з володінням майном і веденням бухгалтерського обліку, особливо у разі застосування  оперативного лізингу (економія буде відчутною, наприклад, при введенні в Україні податку на власність);

- економію на додаткових послугах лізингодавця, наприклад сервісному обслуговуванні, які стоять менше, ніж такі ж послуги інших фірм;

- прискорене освоєння об'єктів лізингу унаслідок значної зацікавленості в цьому споживача і забезпечену по договорах лізингу допомогу фахівців лізингодавця або виробника;

- спрощення доступу до використання різноманітної, зокрема імпортної, нової техніки, забезпечення її сервісного обслуговування;

- скорочення термінів організації виробництва нової продукції за рахунок оперативного придбання в користування необхідної нової техніки, забезпечення її наладки і сервісного обслуговування і др.;

- зменшення риски у разі введення виробництва нової продукції із-за можливості повернення привернутого для цього за договором оперативного лізингу устаткування і ін.

Проте лізинг є для лізингоодержувача достатньо дорогою формою майнового кредиту, оскільки йому доводиться сплачувати лізингодавцю сумарні платежі, до складу яких входить, окрім вартості майна, компенсація різних витрат лізингодавця, дохід лізингодавця, відсотки за кредит і ін. Якщо розрахунки ведуться не в стабільній вільно конвертованій валюті, слід ще враховувати компенсацію втрат лізингодавця унаслідок інфляції. Проблемою є високі ставки за кредити банків, а також постійне непередбачене збільшення витрат лізингодавця (наприклад, на реєстрацію частини об'єктів лізингу, ліцензування певних видів діяльності подолання митних бар’єрів ін.), які той перекладає на лізингоотримувача [21]. Таким чином, вибір споживача на користь лізингу не є однозначним і вимагає певного стимулювання.

Нормативне регулювання лізингових операцій

Для організації обліку лізингових операцій в Україні підприємствам, які здійснюють діяльність в Україні, необхідно керуватися такими законодавчими і нормативними документами:

1. Цивільним кодексом України від 16.01.03 р.  №  435 – IV.

2. Земельним кодексом України від 25.10.01 р.  №  2768-III.

3. Господарським кодексом України від 16.01.03 р.  № 436 – IV.

4. Законом України від 10.04.92 р.  №  2269-XII «Про оренду державного та комунального майна».

5. Законом України  від  06.10.98 р.  № 161- XIV «Про оренду землі».

6. Законом України від 16.12.97 р. № 723/97 - ВР «Про фінансовий лізинг».

7. Законом України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств».

8. Законом України від 22.05.06 р. № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб».

9. Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду державного майна (затверджено постановою КМУ  від  04.10.95 р.  №  786). 

10. Методикою визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб (затверджено постановою КМУ від 20.11.03 р.  №  1787).

11. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 14 «Оренда» (затверджено наказом Міністерства фінансів України № 181 від 28.07.2000 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10.08.2000 р.  під №  487/4708).

12. Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від  30.11.1999 р.  №  291.

13. Методичними рекомендаціями по бухгалтерському обліку основних засобів (затверджено наказом Міністерства фінансів України № 561 від 30.09.2003 р.) і ін.

Правовідносини лизингу регулюються нормами ЦКУ [20, гл.58, ст.806-809] и ГКУ [2, ст.292, 351], а також Законом про фінлізинг. Договір лізингу є різновидом договору оренди. Від договору оренди його відрізняє те, що в лізингових операціях бере участь ще і третя сторона - продавець (постачальник) майна, що є  предметом лізингу.

Організаційно –правові засади орендних операцій наведено в Додатку А.

Загальне поняття лізингу приведене ГКУ [2,ст.292, ч.1], а в ЦКУ [20, ст.806, ч.1] дане визначення безпосередньо договори лізингу. Так, лізинг - це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних або залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договором лізингу однією стороною (лізингодавцем) у виняткове користування другої стороні (лізингоотримувача) на певний термін майна, належного лізингодавцю або що набуває їм у власність (господарське ведення) за дорученням або згодою лізингоотримувача у відповідного постачальника (продавця) майна, за умови сплати лізингоотримувачем періодичних лізингових платежів.

З приведеного визначення виходить, що в договоре лізингу беруть участь дві сторони: лізингодавець, який передає майно, і лізингоотримувач, якому це майно передається. При цьому майно передається в платне користування на обумовлений договором термін. І у момент укладання договору це майно є власністю лізингодавця.

Залежно від особливостей здійснення лізингових операцій лізинг може бути двох видів: оперативний і фінансовий. Проте ні в ЦКУ, ні в ГКУ не сказано, який же лізинг буде оперативним, а який  фінансовим. У ЦКУ [ст.806, ч.3] сказане лише, що особливості окремих видів лізингу встановлюються законом. Таким спеціальним законом є Закон про фінлизинг. У Законі про фін лізинг [8, ст.1] сказано, що фінансовий лізинг - це вид громадянська - правових стосунків, що виникають з договору фінансового лізингу, з яких лізингодавець зобов'язався придбати у власність річ в продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізінгоотримувачем специфікаціями і умовами і передати її в користування лізингоотримувачу на певний термін не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі). Тобто вже з'являється одна з особливостей фінансового лізингу - термін користування об'єктом фінансового лізингу має бути не менше одного року. Але цій інформації недостатньо для розділення лізингу на оперативний і фінансовий. І, оскільки норми основних законів, регулюючі правовідносини лізингу, не розкривають цю інформацію, слід звернутися до інших спеціальних законів.

Так, визначення оперативного і фінансового лізингу приведені в Законі про Прибуток [11, ст. 1].

Згідно із законом про прибуток оперативний лізинг — це господарська операція, що передбачає відповідно договором оперативного лізингу передачу лізингоотримувачу майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно ст. 8 цього Закону, придбаного або виготовленого лизингодавцем на умовах інших, ніж передбачаються фінансовим лізингом (пп.1.18.1). А фінансовий лізинг — це господарська операція, що передбачає відповідно до договору фінансового лізингу передачу лізингоотримувачу майна, що підпадає під визначення основного фонду згідно ст. 8 Закону про прибуток, придбаного або виготовленого лізингодавцем, а також всіх рисок і винагород, зв’язаних з правом користування і володіння об'єктом лізингу (пп.1.18.2.).

Лізинг (оренда) вважається фінансовим, якщо лізинговий (орендний) договір містить одну з таких умов:

- об'єкт лізингу передається на термін, протягом якого амортизується не менше 75 відсотків його первісної вартості за нормами амортизації, визначеними Законом про податок на прибуток, та орендар зобов'язаний придбати об'єкт лізингу у власність протягом терміну дії лізингового договору або в момент його закінчення за ціною, визначеною у такому лізинговому договорі;

- сума лізингових (орендних) платежів з початку терміну оренди дорівнює або перевищує первісну вартість об'єкта лізингу;

- якщо у лізинг передається об'єкт, що перебував у складі основних фондів лізингодавця протягом терміну перших 50 відсотків амортизації його первісної вартості, загальна сума лізингових платежів має дорівнювати або перевищувати 90 відсотків звичайної ціни на такий об'єкт лізингу, що діє на початок строку дії лізингового договору, збільшеної на суму відсотків, розрахованих виходячи з облікової ставки Національного банку України, визначеної на дату початку дії лізингового договору на весь його строк;

- майно, яке передається у фінансовий лізинг, є виготовленим за замовленням лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

При цьому під терміном фінансового лізингу розуміють термін з дати передачі майна лізингоотримувача до дати придбання права власності на таке майно або здійснення останнього лізингового платежу лізингоотримувачем (в залежності від того, яка з вказаних подій сталася раніше).

З перерахованих умов виходить одна особливість фінансового лізингу, яка відрізняє його від оренди: при укладенні договору фінансового лізингу лізингодавець ще не є власником майна, що належить передачі за договором лізингу. На нього покладається обов'язок придбати це майно у власність. А такі стосунки відповідають визначенню непрямого (непрямого) лізингу (ст.806 ЦКУ), коли за договором лізингу лізингодавець передає або зобов'язався передати лізингоотримувачу в користування майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (поставщика) відповідно до встановлених лізингоотримувачем специфікацій і умов, на визначений термін і за встановлену плату (лізингові платежі). Адже прямий лізинг, відповідно до частини першої ст.806 ЦКУ, передбачає передачу лізингоотримувачу в користування майна, що належить лізингодавцю на праві власності, яке було придбане ним без попередньої домовленості з лізингоотримувачем. Проте на момент передачі майна лізингоотримувачу лізингодавець має бути власником предмету лізингу (частина друга ст.1 Закону про фінлизинг).

Відмінність оперативного лізингу і фінансового, в тому, що оперативний лізинг - це оренда без права викупу предмету лізингу (оренда), а фінансовим лізингом таке право передбачено в деякій мірі навіть є обов’язковим. Проте договір фінансового лізингу не передбачає перехід права власності від лізингодавця до лізингоотримувачу за договором фінансового лізингу. Предмет лізингу передається в споживання. Проте умови договору фінансового лізингу передбачають сплату вартості предмету лізингу протягом терміну лізингу і можливість придбання лізингоотримувачем цього предмету у власність в кінці терміну користування.

Про предмет лізингу говориться в ЦКУ [20, ст. 806] і ГКУ [2, ст.292, ч.3], а також в Законі про фін лізинг [8, ст.3,ч.1].

Згідно ст. 3 предметом договору лізингу (далі - предмет лізингу) може бути майно (рухоме і нерухоме), що не споживане в процесі використання ним, характеризується індивідуальними признаками, віднесене відповідно до вимог Закону про прибуток до основних фондів, не заборонено законом до вільного звернення на ринку і по якому відсутні обмеження по передаче його у фінансовий лізинг. Тобто предметом фінансового лізингу може бути лише майно, що підпадає під визначення «основні фонди», приведене в пп.8.2.1 ст.8 Закону про прибуток. Це матеріальні цінності, призначені платником податку для використання в його господарській діяльності протягом періоду, що перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, і вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.

Предметами договору фінансового лізингу не можуть бути земельні ділянки і інші природні об'єкти, а також цілісні майнові комплекси підприємств і їх відособлені структурні підрозділи (філії, цехи, ділянки).

Оскільки, в рамках договору фінансового лізингу [8] не передбачається перехід права власності на предмет лізингу до лізингоотримувача, це право він може придбати лише за договором його (предмету) купівлі-продажу. Ці питання регулюються згідно Закону про фінлизинг [8,ст. 8]. У ній сказано, що якщо сторони договору лізингу уклали договір купівлі-продажу предмету лізингу, то право власності на предмет лізингу переходить до лізингоотримувача  з моменту сплати ним визначеної договором ціни, якщо договором не передбачене інше.

У частині другої ст.806 ГКУ сказане, що до відносин, пов'язаним з лізингом, можуть застосовувати загальні положення про купівлю-продаж і положення про договір постачання. Але, в одному договорі не можна змішувати різні за своєю суттю правовідносини. Тому слід окремо оформляти договір фінансового лізингу і окремо - договір купівлі-продажу предмету лізингу.

Предмет фінансового лізингу не може бути конфіскований, і на нього не може бути накладений арешт у зв'язку з якими-небудь діями або без дією лізингоотримувача  [8,ст. 8ч.3].

Предмет лізингу може бути застрахований. В обов'язковому порядку предмет фінансового лізингу має бути застрахований лише в тому випадку, якщо це прямо передбачено законом або умовами договору [8,ст. 13, ч.2]). Витрати на страхування об'єкту лізингу або пов'язані з виконанням договори фінансового лізингу ризики несе лізингоотримувач , якщо інше не установлено договором фінансового лізингу.

Суб'єктами лізингу можуть бути:

 •  Лізингодавець  - юридична особа, яка передає право володіння і користування предметом лізингу лізингоотримувачу;
 •  лізингоотримувач - фізична або юридична  особа, яка отримує від лізингодавця право володіння і користування предметом лізингу;
 •  продавець (постачальник) - фізична або юридична особа, в якої лизингодавець  отримує майно для подальшої передачі лізингоотримувачу;
 •  інші юридичні або фізичні особи, які є сторонами багатобічного договору лізингу (дилери, брокери, торгівельні посередники, страхові і сервісні компанії).

Таким чином, лізингодавцем у фінансовому лізингу може бути лише юридична особа [8,ст.4].

Договір лізингу повинен бути поміщений у письмовій формі. Істотними умовами договору лізингу є:

 •  предмет лізингу;
 •  термін, на який лізингоодержувачу надається право користування предметом лізингу (термін лізингу);
 •   розмір лізингових платежів; інші умови,  щодо  яких за заявою хоч би одну із сторін має бути досягнута згода.

Термін  лізингу визначається  сторонами  договору  лізингу.

Лізингоодержувач протягом всього часу перебування предмета лізингу в його користуванні відповідно до ст. 14 [8] повинен підтримувати його у справному стані. Він протягом терміну лізингу несе витрати на утримання предмета лізингу, пов'язані з  його експлуатацією, технічним обслуговуванням,  ремонтом,  якщо  інше не встановлене договором або законом.

Для наочності операцію фінансового лізингу покажемо на рисунку 1.1 [21].

Рис. 1.1. Схема операції фінансового лізингу

Бухгалтерський облік орендних операцій ведеться відповідно до Положення (стандартом) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», далі - П(С)БО 14 «Оренда»). П(С)БО 14 визначає методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів і її розкриття у фінансовій звітності.

Види оренди згідно з П(С) БО 14 відображено в Додатку Б.

Норми даного стандарту застосовуються підприємствами, організаціями і іншими юридичними особами (далі - підприємства) незалежно від форм власності (окрім бюджетних установ). Положення (стандарт) 14 не розповсюджується на: орендні угоди, пов'язані з розвідкою і використанням природних ресурсів (за винятком оренди земельних ділянок); угоди щодо використання авторських і суміжних прав; угоди щодо оренди цілісних майнових комплексів.

2. Методика обліку операцій фінансового лізингу (або лізингових операцій) підприємствах

2.1. Документальне оформлення та облік операцій фінансового лізингу у орендаря

Придбання об'єкту финлизинга розглядається для лізингоотримувача як придбання об'єкту основних засобів. Якщо лізингоотримувачу переданий об'єкт основних засобів, то він веде облік по окремо взятому об'єкту виходячи з балансової вартості кожного об'єкту. Важливим обліковим моментом при здобутті майна у фінлизинг є визначення балансової вартості, по якій об'єкт числитиметься у складі основних засобів лізингоотримувача, і від якої розраховуватиметься сума амортизації. Таким чином, лізингоотримувач збільшує балансову вартість основних засобів на ту величину, яка в договоре фінлизингу визначена як «базова» вартість майна, що передається.

Договір оренди - це основний документ, відповідно до якого здійснюється орендна операція. Для бухгалтера договір не є документом, підтверджуючим факт передання майна і, відповідно, факт початку (закінчення) оренди.

Отже, як договір підписано, складається акт приймання-передачі майна в оренду. Сторони складають акт формою ОЗ-l «Акт приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», затвердженою наказом Мінстата України від 29.12.95 р. № 352.

Форма ОЗ - І "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів" використовується для зарахування до складу основних засобів окремих об'єктів; обліку введення об'єктів основних засобів в експлуатацію; оформлення внутрішнього переміщення основного засобу з одного підрозділу до іншого; виключення об'єктів із складу основних засобів при передачі іншому підприємству - як при продажу (обміні), так і при безоплатній передачі. Зразок форми 03-1 наведено в додатку В.

При отриманні (купівлі) основних засобів акт складає комісія, яка призначається розпорядженням (наказом) керівника підприємства. Акт складається в одному примірнику на кожний окремий об'єкт.

Кожному об'єкту основних засобів присвоюється інвентарний номер, який наноситься на сам об'єкт (стійкою фарбою, прикріпленням металевого жетона з номером) і в подальшому проставляється у всіх документах, якими оформляється рух об'єкта, а також в інвентарній картці та інвентарних списках.

Розглянемо відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності орендодавця (лізингодавця) та орендаря (лізингоотримувача) активів, зобов’язань, доходів та витрат, що виникають за фінансовою орендою. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду та її розкриття у фінансовій звітності визначені П(С)БО 14 «Оренда».

Порядок відображення в обліку лізингоотримувача не залежить від того, придбавали предмет лізингу на його замовлення чи він уже перебував у складі основних засобів (фондів) лізингодавця.

У бухгалтерському обліку отриманий у фінансову оренду об'єкт орендар відображає одночасно як актив і зобов'язання по найменшої на початок терміну оренди оцінці: справедливій вартості активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів (але юридично право власності залишається за орендодавцем).

Лізингоодержувач покаже актив (об’єкт оренди) при його одержання на рахунках обліку капітальних активів (рахунок 15), а після введення його в експлуатацію на рахунках обліку основних засобів (рахунки 10, 11). Зобов'язання орендаря щодо отриманого об'єкта відображаються на субрахунку 531 "Зобов'язання з фінансової оренди". І цей запис орендар робить або на справедливу вартість активу, або на теперішню вартість суми мінімальних орендних платежів  залежно від того, яка сума менша.

Мінімальні орендні платежі - це платежі, що підлягають сплаті орендарем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг та податків, що підлягають відшкодуванню орендодавцю, і непередбаченої орендної плати), а також:

а) для орендаря - на суму гарантованої ним ліквідаційної вартості;

б) для орендодавця - на суму його гарантованої ліквідаційної вартості.

У разі можливості та наміру орендаря придбати актив за ціною, нижчою за справедливу вартість на дату придбання, мінімальні орендні платежі складаються з мінімальної орендної плати за весь строк оренди та суми, яку слід сплатити, щоб придбати цей актив.

Величина гарантованої ліквідаційної вартості може бути досить значною, якщо строк корисного використання основних засобів значно перевищує строк їхньої оренди.

Якщо за умовами договору оренди право власності не переходить автоматично до орендаря або не передбачена можливість придбання останнім об'єкта оренди на вигідних умовах, орендар повертає майно орендодавцю після закінчення строку оренди. У цьому разі ліквідаційна вартість може бути гарантована або негарантована орендодавцю.

Гарантованою ліквідаційною вартістю є:

а) для орендаря: частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем або пов'язаною з ним стороною;

б) для орендодавця: частина ліквідаційної вартості, яка гарантується до сплати орендарем чи незалежною третьою стороною, здатною за своїм фінансовим становищем відповідати по гарантії.

Із цього визначення випливає, що гарантована ліквідаційна вартість це сума, за яку орендар повинен придбати актив на вимогу орендодавця або доходу від реалізації активу, гарантована орендодавцю орендарем чи третьою стороною (гарантом).

Отже, з допомогою гарантованої ліквідаційної вартості орендодавець передає орендарю або третій стороні ризик або збитки, пов'язані з тим, що ліквідаційна вартість майна в кінці строку оренди буде нижча за розраховану величину.

Негарантована ліквідаційна вартість це частина ліквідаційної вартості об'єкта, отримання якої орендодавцем не забезпечується або гарантується лише пов'язаною з ним стороною.

Негарантована ліквідаційна вартість не впливає на розрахунок мінімальних орендних платежів і відповідно збільшує ризик орендодавця.

У разі якщо договір оренди містить умову придбання майна орендарем в кінці строку оренди за ціною, що, як очікується, буде нижчою за справедливу вартість майна на цей момент, мінімальні орендні платежі міститимуть мінімальні суми орендних внесків протягом строку оренди плюс плата за право вигідного придбання об'єкта оренди.

До складу мінімальних орендних платежів не входять непередбачена орендна плата і супутні витрати, пов'язані з об'єктом оренди (технічне обслуговування, страхування, податок на майно тощо), які сплачуються орендодавцем і підлягають поверненню йому орендарем. При цьому непередбаченою орендною платою виступає частина орендних платежів, що не є фіксованою сумою і ґрунтується на іншому, ніж час, чиннику: відсотку продажу, індексах цін, ставках відсотка за позиками тощо.

Для визначення суми мінімальних орендних платежів може бути застосований алгоритм, наведений на рис. 2.1.

Рис. 2.1. Алгоритм визначення суми мінімальних орендних платежів

Для обчислення теперішньої (дисконтованої) вартості мінімальних орендних платежів слід застосовувати орендну ставку відсотка.

Орендна ставка відсотка - це ставка відсотка, за якої теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об'єкта оренди на початок строку оренди.

У разі якщо ставку орендного відсотка визначити неможливо, орендар повинен застосовувати для дисконтування ставку відсотка на можливі позики орендаря.

Ставка відсотка на можливі позики орендаря -це ставка відсотка, яку мав би сплачувати орендар за подібну оренду або (якщо цей показник визначити неможливо) ставка відсотка за позиками для придбання подібного активу (на той самий термін та з подібною гарантією) на початку строку оренди.

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і вартістю об'єкта фіноренди, за якою він був відображений у бухобліку орендаря на початку строку фіноренди, є фінансовими витратами орендаря. її відображають у бухобліку та звітності тільки в сумі, що відноситься до звітного періоду. Фінансові витрати розподіляють між звітними періодами протягом строку оренди, застосовуючи орендну ставку відсотка до залишку зобов'язань на початок звітного періоду. При цьому якщо в угоді про фіноренду не зазначена орендна ставка відсотка, то щоб зазначити теперішню вартість суми мінімальних орендних платежів і розподілити фінансові витрати, орендар використовує ставку відсотка на можливі позики орендаря [15, п. 5 ].

Для обліку витрат на сплату відсотків з фінансової оренди застосовується субрахунок 952 «Інші фінансові витрати».

Сітуація 1. Підприємство 7 квітня 2005 року уклало договір фінансової оренди устаткування|обладнання| з|із| подальшим|дальшим| переходом об'єкту оренди у власність орендаря|орендаторя| на наступних|слідуючих| умовах:

термін оренди - 2 роки;

мінімальний розмір  орендних  платежів   -20000 грн|.;

загальна|спільна| мінімальна сума орендних платежів - 160000 грн. (20000 грн. * 8 кварталів);

орендна ставка відсотка|процента| -24% річних (6% в квартал);

сплата|виплата| орендних платежів проводиться|виробляється,справляється| поквартально в кінці|у кінці,наприкінці| кожного періоду.

Визначимо справжню|теперішню,дану| вартість мінімальних орендних платежів скориставшись формулою 1 [15].

Теперішня |теперішня,дана| вартість мінімальних орендних платежів (ТВА|) розраховується по формулі:

ТВА=А*[1+(1- ) /i]                     (2.1)

Де А – сума мінімального орендного платежу, що виплачується регулярно (ануітет|); n – кількість періодів, за які сплачується орендна платня|плата| і нараховуються відсотки|проценти|; i – ставка відсотка|процента| для вказаного періоду.

ТВА=20000 *[(1 -)/0,06]= 20000 *[(1 - 0,6274) : 0,06] = 124196 грн.

Виходячи з даної величини, знайдемо загальну суму финансових витрат:

160000  - 124196 = 35804 грн.

Структура орендних платежів, фінансові витрати та їх розподіл по періодах зображено в таблиці   2.1.

Таблиця 2. 1

Структура орендних платежів і розподіл їх по періодах

Дата звітного періоду

Орендні платежі, грн.

Заборгованість на кінець періоду, грн.

Мінімальна сума орендних платежів, всього

Зокрема

фінансові витрати

вартість об'єкту оренди

1

2

3

4

5

01.04.2005 р.

-

-

-

124196

30.06.2005 р.

20000

7452

12548

111648

30.09.2005 р.

20000

6699

13301

98347

31.12.2005 р.

20000

5900

14100

84247

31.03.2006 р.

20000

5055

14945

69302

30.06.2006 р.

20000

4158

15842

53460

30.09.2006 р.

20000

3208

16792

36668

31.12.2006 р.

20000

2200

17800

18868

31.03.2007 р.

20000

1132

18868

-

Разом

160000

35804

124196

-

Пояснення до таблиці 1

1.  Показники графи «В» визначаються як добуток суми заборгованості на початок розрахункового періоду і орендної ставки відсотка. Тобто для розрахунку на 30.06.2005 р. сума фінансових витрат складе: 124196 грн. * 6% = 7452 грн.

2.  Показники графи «Г» визначаються як різниця між мінімальною сумою орендних платежів і фінансовими витратами. Для розрахунку на 30.06.2005  р.  вартість об'єкту оренди  складе: 20000 грн. - 7452 грн. = 12548 грн.

3 Показники графи «Д» визначаються як різниця між залишком заборгованості на початок періоду і розрахованою вартістю об'єкту оренди поточного періоду. Залишок заборгованості на 30.06.2005 р. буде рівний: 124196 грн. - 12548 грн. =  111648 грн.

Згідно п. 1 ст. 15 Закону про фінансовий лізинг лізингоотримувач (орендар) має право виробляти поліпшення предмету лізингу (об'єкту оренди) лише за згодою з лізингодавцем (орендодавцем). В такому разі витрати орендаря на поліпшення об'єкту фінансової оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція і ін.), що наводять до збільшення майбутніх економічних вигод, в бухгалтерському обліку відбиваються як капітальні інвестиції (рахунок 151)і включаються у вартість об'єкту фінансової оренди.

Унаслідок того, що орендар зараховує об'єкт оренди на баланс (визнає його активом), відповідно, на нього покладений обов'язок нараховувати амортизацію по такому об'єкту. Згідно п.7 П(С)БО-14 амортизація об'єкту фінансової оренди нараховується орендарем протягом періоду очікуваного використання активу.

Під періодом очікуваного використання об'єкту фінансової оренди розуміється:

- строк корисного використання, якщо угодою передбачений перехід права власності на актив до орендаря;

- коротший з двох періодів: строк оренди або строк корисного використання об'єкту фінансової оренди (якщо перехід права власності на об'єкт фінансової оренди після закінчення терміну оренди не передбачений).

При цьому метод нарахування амортизації об'єкту фінансової оренди визначається орендарем відповідно до положень П(С) БО-7 і П(С)БО-8.

Розглянемо порядок відображення операцій фінансової оренди в бухгалтерському обліку орендаря, використовуючи дані викладеного прикладу в таблиці 2.2.

Відображення в обліку операцій фінансової оренди представлено в Додатку Д.

Таблиця 2.2

Порядок  відображення операцій фінансової оренди в бухгалтерському обліку|урахуванні| орендаря|орендаторя| 

№ п/п

Зміст|вміст,утримання| господарської операції

Бухгалтерський облік|урахування|

Дебет

Кредит

Сума, грн.

1

2

3

4

5

1

Визнаний активом і введений|запроваджений| в експлуатацію одержаний|отриманий| об'єкт лізингу|лізінгу| за справжньою|теперішньою,даною| вартістю суми мінімальних орендних платежів

152

10

531

152

124196,0 124196,0

2

Відображена|відбита| сума податкового кредиту по ПДВ

641

531

24839,20

3

Переведена|перекладена,переказана| частина|частка| довгострокової заборгованості при настанні|наступі| терміну погашення протягом 12 місяців з дати балансу до складу поточної заборгованості з урахуванням|з врахуванням| ПДВ:

531

611

65872,80

4

Визнана витратами поточного періоду сума орендного платежу (у частині|частці| винагороди лізингодавця|)

952

684

7452,0

5

Перерахована сума орендного платежу (у частині|частці| винагороди лізингодавця|)

684

311

7452,0

6

Перерахована сума орендного платежу (у частині|частці| вартості об'єкту оренди) з урахуванням|з врахуванням| ПДВ

611

311

15057,6

7

Нарахований знос використовуваного об'єкту лізингу|лізінгу| за 2 місяці (сума умовна)

91, 92, 93

131

4000,0

8

Відображена|відбита| частина|частка| довгострокової заборгованості з|із| терміном погашення 30.06.2006 р. у складі поточної заборгованості з урахуванням|з врахуванням| ПДВ

531

611

19010,4

9

Визнана витратами поточного періоду сума орендного платежу (у частині|частці| винагороди лізингодавця|)

952

684

6699,0

10

Перерахована сума орендного платежу (у частині|частці| винагороди лізингодавця|)

684

311

6699,0

11

Перерахована сума орендного платежу (у частині|частці| вартості об'єкту оренди) з урахуванням|з врахуванням| ПДВ:

611

311

15961,2

12

Нарахований знос (амортизація) використовуваного об'єкту лізингу|лізінгу| за поточний квартал (суми умовні)

91, 92, 93

131

6000,0

13

Відображена|відбита| частина|частка| довгострокової заборгованості з|із| терміном погашення 30.09.2006 р. у складі поточної заборгованості з урахуванням|з врахуванням| ПДВ

531

611

20150,4

Бухгалтерський облік фінансової оренди об'єкту, отриманого у виробника

Порядок віддзеркалення в бухгалтерському обліку операцій фінансової оренди об'єкту, отриманого від виробника, у орендаря буде таким же, як і при здобутті об'єкту оренди від інших орендодавців (не виробників). Але в цьому випадку найчастіше немає необхідності у визначенні справжньої вартості МАП. Розмір орендної плати і фінансовий результат при цьому, як правило, розраховуються виходячи з вартості продажу устаткування, а не виходячи з суми регулярних її платежів (аннуітету).

Якщо при цьому договором фінансової оренди буде передбачений викуп об'єкту оренди по закінченню її терміну, то фінансові витрати орендаря розраховуються виходячи з частини вартості об'єкту оренди, яка оплачується протягом її терміну.

Ситуація 2. Устаткування, справедлива вартість якого складає 420000 грн., у тому числі ПДВ - 70000 грн. (термін корисного використання 5 років), отримано у фінансову оренду строком на 3 роки з подальшим його викупом орендарем. Орендна плата здійснюється в кінці кожного року впродовж терміну оренди. У розрахунках використовується орендна ставка відсотка, яка дорівнює 18%.

Вартість устаткування, яка оплачується протягом терміну оренди, складе 252000 грн. (у тому числі ПДВ - 42000 грн.) : [(420000 грн. : 5 років)* 3 роки]. Відповідно, при викупі устаткування сплачується 168000 грн. (у тому числі ПДВ - 28000 грн.): (420000 грн. - 252000 грн.).

Виходячи з того, що при ставці відсотка 18% для трьох періодів оплати дисконтний множник аннуітета дорівнює 2,174 (дані з «Таблиці дисконтних множників аннуітета, використаних для розрахунків справжньої вартості») разова сума мінімальних орендних платежів (аннуітета) дорівнює 115900 грн. (252000 грн..: 2,174), а сума мінімальних орендних за весь термін оренди (орендна плата) - 347700 грн. (115900 грн. *3). В такому разі фінансові витрати орендаря рівні 95700 грн. (347700 грн. - 252000 грн.).

Розподіл фінансових витрат орендаря по періодах проводиться в порядку, аналогічному порядку, приведеному в табл.2.1, а бухгалтерський облік відповідних операцій приведений в табл.2.3.

Таблиця 2.3

Бухгалтерський облік операцій фінансової оренди у орендаря

п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Отримано у фінансову оренду устаткування

104

531

210000

2

Нарахований податковий кредит по ПДВ в частині вартості устаткування, включеної в орендну плату

641

531

42000

3

Врахована вартість устаткування, яке підлягає викупу після закінчення терміну оренди

104

631

140000

4

Нарахований податковий кредит по ПДВ в частині вартості устаткування, підмета викупу

641

631

28000

5

Нарахована сума орендної плати (за весь період оренди), в т.ч.:

плата за устаткування

531

611

252000

відсотки

952

684

95700

6

Перерахована орендна плата (за весь період оренди), в т.ч.:

плата за устаткування

611

311

252000

відсотки

684

311

95700

7

Списана на фінансовий результат сума відсотків

792

952

95700

8

Нарахована протягом терміну оренди амортизація устаткування, використаного в загальновиробничих цілях

91

131

210000

9

Сплачена частина вартості устаткування після закінчення терміну оренди

631

311

168000

Ситуація декілька зміниться в разі повернення об'єкту оренди орендодавцеві до закінчення строку оренди.

Повернення об'єкту оренди орендодавцеві

Причини повернення об'єкту оренди можуть бути різними. Таке повернення після закінчення терміну оренди може бути передбачене договором. Але ситуація ускладнюється в разі неможливості виконання орендарем своїх зобов'язань по сплаті орендних платежів, що може бути, наприклад, наслідком погіршення фінансового стану орендаря.

І якщо орендар не сплатив орендну плату частково або в повному об'ємі і прострочення платежу складає більше 30 календарних днів, то згідно п.2 ст.7 Закону про фінлізинг орендодавець має право відмовитися від договору фінансової оренди і вимагати повернення її об'єкту на основі виконавчого напису нотаріуса. При цьому відповідно до пп.6 п.1 ст. 10 Закону про фінлизинг орендодавець має право вимагати відшкодування заподіяних йому збитків.

Розмір таких збитків визначається згідно закону або договору оренди. Відповідно до ст.225 ХКУ по взаємній згоді сторін заздалегідь визначають розмір збитків, що підлягають відшкодуванню, в твердій сумі або у вигляді процентних ставок в залежності від об'єму невиконання зобов'язання або термінів порушення зобов'язання.

Ситуація 3. Устаткування, справедлива - вартість якого складає 120000 грн. (у тому числі ПДВ - 20000 грн.), отримано у фінансову оренду строком на 5 років. Орендна плата сплачується в кінці кожного року оренди рівними частинами (аннуитет) в сумі 40000 грн. при орендній ставці відсотка, рівній ринковому її розміру 19%. Орендар нараховує амортизацію устаткування прямолінійним методом по нормі 10% в рік. Через 4 роки у зв'язку з неможливістю виконання зобов'язань орендарем об'єкт оренди повертається орендодавцеві із сплатою неустойки у розмірі 10% несплаченої суми орендної плати, визначеної договором.

Розподіл фінансових витрат орендаря при цьому аналогічно порядку, приведеному в табл.2.1. Бухгалтерський облік відповідних операцій приведений в табл.2.4.

Таблиця 2. 4

Бухгалтерський облік операцій по отриманню і поверненню об'єкту фінансової оренди

№ п/п

Вміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Отримано устаткування у фінансову оренду

104

531

100000

2

Нарахований податковий кредит по ПДВ

641

531

20000

3

Нарахована сума орендної плати за чотири роки оренди (160000), в т.ч.:

плата за устаткування

531

611

91010

відсотки

952

684

68990

4

Вироблена оплата за чотири роки оренди (160000), в т.ч.:

плата за устаткування

611

311

91010

відсотки

684

311

68990

Продовження табл.2.4

1

2

3

4

5

5

Нарахована протягом терміну оренди амортизація устаткування, використаного в загальновиробничих цілях

91

131

40000

6

Нарахована неустойка у зв'язку з неможливістю виконання зобов'язань за договором оренди

[(200000 грн. - 160000 грн.) * 10%]

952

631

4000

7

Вироблена оплата неустойки

631

311

4000

8

Списані на фінансовий результат витрати на сплату відсотків по оренді і неустойки

792

952

72990

9

Нарахований дохід від реалізації об'єкту оренди за вартістю устаткування, не сплаченою орендодавцеві (120000 грн. - 91010 грн.)

531

742

28990

10

Нараховані податкові зобов'язання по ПДВ

742

641

4832

11

Списаний знос поверненого орендодавцеві устаткування

131

104

40000

12

Списана залишкова вартість поверненого орендодавцеві устаткування

972

104

60000

13

Донараховані податкові зобов'язання по ПДВ на суму перевищення залишкової вартості над вартістю устаткування, не сплаченою орендодавцеві [(60000 грн..*20%) - 4832 грн.]

949

641

7168

Якщо протягом терміну оренди до повернення об’єкта орендодавцеві сума нарахованого зносу перевищує суму сплаченої орендної плати, то залишкова вартість устаткування на момент його повернення буде нижча за суму несплаченої орендної плати, і донарахування податкових зобов'язань по ПДВ (р.13 табл. 2.4) не буде потрібно. В разі, якщо повернення об'єкту визначене безпосередньо договором фінансової оренди, то порядок обліку операцій не зміниться. Зрозуміло, що в даному випадку буде відсутнє відшкодування збитків орендодавця (р.6, 7 табл.2.4).                                     |

У бухгалтерському обліку повернення об'єкту лізингу як у лізингодавця так і у лізингоотримувача в П(С)БО 14 не розкритий. При поверненні об'єкту лізингоотримувачу необхідно зменшити суму заборгованості перед лізингодавцем (без урахування вже понесених в минулих періодах фінансових витрат) і одночасно відобразити повернення (вибуття) необоротного активу із списанням нарахованого раніше зносу.

2.2. Документальне оформлення та облік операцій фінансового лізингу у орендодавця

Фінансовий лізинг здійснюється на основі відповідного договору [8] і передача об’єкта лізингу лізингоотримувачу є передачею основних фондів, за наслідками якої зменшує балансову об’єктів основних фондів. Тому сторони складають акт формою ОЗ-1 «Акт приймання - передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів», затвердженою наказом Мінстата України від 29.12.95 р. № 352. Про цей акт згадувалось раніше, у підрозділі 2.1.

Бухгалтерський облік лізингових операцій у лізингодавця здійснюється відповідно до П(С)БО 14.

Основна особливість бухгалтерського обліку операцій, здійснюваних орендодавцем, полягає в тому, що, будучи фактично продажем основних фондів, фінансовий лізинг залишається їх передачею в тимчасове користування на платній основі, тобто орендою. Причому в Україні варіант фінансової оренди типа продажу, який передбачає перехід права власності на об'єкт оренди в майбутньому, є найбільш поширеним.

Бухгалтерський облік операцій по наданню у фінансову оренду об'єкту лізингу у орендодавця залежатиме від того, як класифікований (тобто на якому рахунку враховується) об'єкт лізингу в обліку орендодавця. Чинне законодавство передбачає три випадки фінансової оренди майна:

1) актив, що передають, знаходиться у складі основних засобів орендодавця;

2) орендодавець спеціально виготовляє актив, що передають в лізинг;

3) орендодавець набуває об'єкту оренди на стороні для передачі його лізингоотримувачу .

Підкреслимо, що перші два випадки прямі передбачені нормами П(С)БО-14. Фінансова оренда по третьому варіанту витікає з норм господарського законодавства. А Закон про фінлизинг передбачає таку операцію як основну: за договором фінансового лізингу лізингодавець зобов’язаний придбати у власність річ у продавця (поставщика) відповідно до встановлених лізингоотримувачем специфікацій і умов і передати її в користування лізингоотримувачу на визначений термін не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).  З точки зору орендодавця ця оренда є прямою фінансовою орендою.

Залежно від класифікації майна, що передають. в обліку орендодавця будуть деякі нюанси у віддзеркаленні операцій по передачі такого об'єкту (списання активу з балансу лізингодавця) лізингоотримувачу (орендареві).

У першому випадку орендодавець [15, п.10] відображає в бухгалтерському обліку наданий у фінансову оренду об'єкт як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів і негарантованою ліквідаційною вартості за вирахуванням фінансового доходу,  що належить отриманню. Цю заборгованість орендодавець відображає по дебету субрахунку 181 «Заборгованість за майно, що передане у фінансову оренду» в кореспонденції з кредитом субрахунку 742 «Дохід від реалізації необоротних активів».

В той же час залишкова вартість об'єкту фінансової оренди списується з балансу орендодавця з віддзеркаленням у складі інших витрат (субрахунок 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»).

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованій ліквідаційній вартості об'єкту фінансової оренди і справжньою вартістю вказаної суми, визначеної по орендній ставці відсотка, є фінансовим доходом орендодавцям відбивається по кредиту субрахунку 732 «Відсотки отримані». Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом терміну оренди здійснюється із застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської заборгованості орендаря на початок звітного періоду.

Приклад розподілу орендодавцем суми фінансового доходу, а також структуру орендних платежів представимо на підставі наступних даних.

Ситуація 4. Орендодавець за умовами договору фінансової оренди (з подальшим викупом) 1 квітня 2005 року передав устаткування, що раніше було в експлуатації, орендареві на наступних умовах:

-    термін оренди - 2 роки;

-   справедлива вартість об'єкту фінансової оренди - 120000 грн..;

-   орендна ставка відсотка -16% річних (496 в квартал);

-   первинна вартість об'єкту фінансової оренди - 145000 грн. (дані для бухобліку);

-   сума зносу - 45000 грн. (дані для бухобліку);

-   балансова вартість об'єкту основних фондів групи 1 на 0104.2005 р. - 105000 грн. (дані для податкового обліку);

-  сума амортизаційних відрахувань за II квартал -2000 грн. (дані для податкового обліку).

Визначимо справжню вартість мінімального орендного платежу, скориставшись формулою 2 [15].

120000 * [(1 ) : 0,04]-1 = 120000 : [(1 - 0,2693) : 0,04] = 17823 грн.

Загальна сума мінімальних орендних платежів рівна:

17823 *8 кварталів = 142584 грн. Виходячи з цього, знаходимо загальну суму фінансового доходу: 142584 - 120000 = 22584                  

Структура орендних платежів і розподіл доходів орендодавцем по періодах зображено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Структура орендних платежів і розподіл доходів орендодавцем по періодах

Дата звітного періоду

Орендні платежі, грн.

Заборгованість на кінець періоду, грн.

Мінімальна сума орендних платежів, всього

У тому числі

фінансовий дохід

вартість об'єкту оренди

А

Б

В

Г

Д

01.04.2005 р.

-

-

-

120000

30.06.2005 р.

17823

4800

13023

106977

30.09.2005 р.

17823

4279

13544

93433

31.12.2005 р.

17823

3737

14086

79347

31.03.2006 р.

17823

3174

14649

64698

Продовження табл.2.5

А

Б

В

Г

Д

30.06.2006 р.

17823

2588

15235

49463

30.09.2006 р.

17823

1979

15844

33619

31.12.2006 р.

17823

1345

16478

17141

31.03.2007 р.

17823

682

17141

-

Разом

142584

22584

120000

-

Пояснення до таблиці

1. Показники графи «В» визначаються як добуток суми заборгованості на початок розрахункового періоду і орендної ставки відсотка. Наприклад, для розрахунку на 30.06.2005 р. сума фінансового доходу складе: 120000  4% = 4800 грн.

2. Показники графи «Г» визначаються як різниця між мінімальною сумою орендних платежів і сумою фінансового доходу. Для розрахунку на 30.06.2005  р.  вартість об'єкту оренди  в загальній сумі  орендного платежу складе:    17823 - 4800 = 13023 грн.

3. Показники графи «Д» визначаються як різниця між залишком заборгованості  на  початок періоду і розрахованою вартістю об'єкту оренди поточного періоду. Так, залишок заборгованості на 30.06.2005 р. буде рівний: 120000 - 13023 = 106977 грн.

Розглянемо порядок віддзеркалення операцій фінансової оренди в бухгалтерському обліку орендодавця (табл..2.6), використовуючи дані викладеного прикладу, а також таблицю структури орендних платежів і розподілу доходів орендодавця по періодах.

У другому випадку - коли орендодавець є виробником об'єкту фінансової оренди - величина дебіторської заборгованості за переданий актив в оренду визначається як сума визнаного доходу і справжньої негарантованої ліквідаційної вартості об'єкту фінансової оренди. Така заборгованість відбивається на субрахунку 181 «Заборгованість за майно, що передане у фінансову оренду» з одночасним визнанням доходу від реалізації готової продукції (кредит субрахунку 701).

Таблиця 2.6

Порядок віддзеркалення операцій фінансової оренди в бухгалтерському обліку орендодавця

№ п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

II квартал 2005 року

1

Нарахований знос (амортизація) об'єкту основних засобів (фондів). Суми умовні

91, 92,93

13

1000,00

2

Списана первинна вартість об'єкту основних засобів (фондів):

2.1

Залишковій вартості, визнаній витратами звітного періоду

972

10

100000,0

2.2

накопиченого зносу

13

10

45000,0

3

Визнаний дохід від реалізації необоротних активів

181

742

144000,0

4

Відбита сума податкових зобов'язань по ПДВ

742

641

24000,0

5

Переведена частина довгострокової дебіторської заборгованості при настанні терміну погашення протягом 12 місяців з дати балансу до складу поточної заборгованості з врахуванням ПДВ:, 13023 грн. + 13544 грн. + 14086 грн.  + 14649 грн.) * 1,2

377

181

66362,4

6

Визнана доходом поточного періоду сума орендного платежу (у частині винагороди)

373

732

4800,0

7

Отримана сума орендного платежу (у частині винагороди)

311

373

4800,0

8

Отримана сума орендного платежу (у частині вартості об'єкту оренди): 13023 грн. *1,2

311

377

15627,6

9

Відбита частина довгострокової дебіторської заборгованості з терміном погашення 30.06.2006 р. у складі поточної заборгованості з врахуванням ПДВ: 15235 грн.* 1,2

377

181

18282,0

III квартал 2005 року

10

Визнана доходом поточного періоду сума орендного платежу (у частині винагороди)

373

732

4279,0

11

Отримана сума орендного платежу (у частині винагороди)

311

373

4279,0

12

Отримана сума орендного платежу (у частині вартості об'єкту оренди): 13544 грн. * 1,2

311

377

16252,8

13

Відбита частина довгострокової дебіторської заборгованості з терміном погашення 30.09.2006 р. у складі поточної заборгованості з врахуванням ПДВ: 15844 грн. * 1,2

377

181

18282,0

          

Такий дохід визначається по найменшій з двох оцінок [15, п.13]:

-  справедливій вартості об’єкта, що передають;

- або справжній вартості мінімальних орендних платежів, розрахованій по ринковій ставці процента.

Окремо (на субрахунку 732 «Відсотки отримані») відбивається сума фінансового доходу, що представляє собою різницю між сумою мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості об'єкту фінансової оренди і теперішньої вартістю вказаної суми.

Ситуація 4. Устаткування, виробнича собівартість якого рівна 300000 грн., має справедливу вартість 420000 грн., у тому числі ПДВ - 70000 грн. Виробник здає устаткування у фінансову оренду строком на 5 років з подальшим переходом права власності на об'єкт оренди до орендаря. У розрахунках використовується орендна ставка процента, яка дорівнює 15% і знаходиться на рівні ринкової ставки відсотка. Орендні платежі здійснюються в кінці кожного року оренди. Плата за устаткування у складі орендної плати погоджена сторонами договору в сумі, що дорівнює справедливої вартості устаткування (420000 грн., у тому числі ПДВ - 70000 грн.). Негарантована ліквідаційна вартість за договором дорівнює нулю.

Мінімальні орендні платежі складуть:

 •  теперішня вартість мінімальних орендних платежів дорівнює справедливої вартості устаткування - 420000 грн..;
 •    разова сума аннуитета (МОП) - 125300 грн. (420000 грн..: 3,352);
 •   сума МАП за весь термін оренди - 626500 грн. (125300 грн. * 5).

Відповідно, фінансовий дохід орендодавця складе 206500 грн. (626500 грн. - 420000 грн.). Розподіл фінансового доходу орендодавця по періодах здійснюється в порядку, аналогічному приведеному в таблиці 2.5, а бухгалтерський облік відповідних операцій приведений в таблиці 2.7.

Третій варіант надання об'єкту оренди (як товару) у фінансовий лізинг окремо в П(С)БО-14 не викладений. В даному випадку виходитимемо з правил, вказаних в п. 13 П(С)БО-14. Оскільки в нім відбитий порядок визначення фінансового результату від операції оренди, що, по суті, і передбачається цим варіантом. Як зазначалося раніше,

Таблиця 2.7

Бухгалтерський облік операцій фінансової оренди у орендодавця-виробника

№ п/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Передана у фінансову оренду готова продукція

181

701

420000

2

Нараховані податкові зобов'язання по ПДВ

701

641

70000

3

Списана собівартість реалізованої продукції

972

103

300000

4

Нарахована сума орендної плати за весь період оренди (626500), в т.ч.:

плата за устаткування

377

181

420000

відсотки

373

732

206500

5

Отримана орендна плата за весь період оренди (626500), в т.ч.:

плата за устаткування

311

377 .

420000

відсотки

311

373

206500

6

Списана на фінансовий результат сума винагороди

732

792

206500

Сутність прямої фінансової оренди полягає в тому, що орендодавець (звичайно спеціалізована лізингова компанія чи банк) за дорученням підприємства-клієнта купує за власний рахунок (або за рахунок кредиту) устаткування (чи інше майно) у певного постачальника, а потім здає його в оренду підприємству-користувачу.

Відносини лізингової компанії з постачальником устаткування оформляють договором купівлі-продажу, а з підприємством-користувачем -договором оренди (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Схема прямої фінансової оренди

Орендодавець відображає в обліку наданий у фінансову оренду актив як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів та негарантованої ліквідаційної вартості з урахуванням фінансового доходу, що підлягає отриманню.

При поверненні об'єкту лізингодавцю слід в зворотних проводках зменшити дебіторську заборгованість лізингоотримувача (за вирахуванням вже отриманого фінансового доходу). Крім того, необхідно відобразити дохід від отримання необоротного активу (за справедливою вартістю) і «відновити» об'єкт лізингу у складі ОЗ лізингодавця. При цьому розподілений між минулими періодами фінансовий дохід коректувати не потрібно (адже лізингодавець його вже фактично отримав).

3. Відображення інформації про лізингові операції підприємства в регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності

Узагальнена інформації про наявність і рух основних засобів, зносу т капітальних інвестицій необоротних активів відображається в регістрах бухгалтерського обліку та фінансовій звітності (див. табл. 3.1).

Таблиця 3.1

Розкриття інформації про основні засоби, їх знос та капітальні інвестиції в облікових регістрах та фінансовій звітності

Шифр та назва рахунку

Регістри обліку

Номер рядку в Балансі (ф. № 1)

Номер рядку в Примітках до річної фінансової звітності (ф. № 5)

10 "Основні засоби"

Журнал 4

030,031

100-180,260-268

131"Знос основних засобів"

Журнал 4

032

100-180 (графи 4, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 18), 268

15 "Капітальні інвестиції"

Журнал 4, Відомість 4.1

020

280-340

Для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також для віддзеркалення капітальних і фінансових інвестицій призначені:

а) при журнально-ордерній формі обліку: - для  великих підприємств - Ж-10/1  (по кредиту рахунків 13, 15, 20, 22, 25, 39, 47,65, 66, 91, 92, 94); Ж-13 (по кредиту рахунків № 10, 12, 13,40); Ж-14 (по кредиту рахунків № 15, 21); Ж-16 (по кредиту рахунків №15, 20); Відомість №10 обліку матеріальних цінностей на складах; Відомість № 18 обліку витрат по капітальних вкладеннях; -

при скороченій журнально-ордерній формі обліку:

Ж-04 для обліку основних засобів  (по  кредиту рахунків №10, 13, 40); Ж-08 для обліку капітальних вкладень і формування основного стада (рахунок №15); Відомість №05 обліку руху матеріальних цінностей (рахунки №20, 22);

б)   при  Журнальній формі обліку:

Журнал 4 (по кредиту рахунків № 10,  11, 12,  13,14, 15, 18, 19, 35). Аналітичний облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів(окрім інструментів, приладів і інвентарю, малоцінних необоротних матеріальних активів, інвентарною тари, інших необоротних матеріальних активів), нематеріальних активів і зносу (амортизації) цих необоротних активів ведеться по кожному об'єкту окремо з розподілом на власних і отриманих на умовах фінансової оренди,  виробничі і невиробничі об'єкти необоротних активів в картках обліку відповідних необоротних активів.

Записи в Журналі 4 ведуться на підставі первинних і зведених облікових документів (Акту прийому-передачі) внутрішнього переміщення (основних засобів, Акту списання, розрахунку амортизації і ін.).

У графах 3, 4 і 5 розділу І цього Журналу відображаються вибуття відповідно основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів внаслідок їх продажу, безоплатної передачі, неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від їх використання або невідповідності критеріям визнання активом, а також сума уцінки, яка відображається за кредитом відповідних рахунків бухгалтерського обліку необоротних активів. У графі 6 розділу І Журналу відображаються сума нарахованої амортизації та сума збільшення зносу необоротних активів внаслідок їх дооцінки та зменшення їх корисності. У графі 7 відображається вартість негативного гудвілу, що виник внаслідок придбання або об'єднання підприємств.

У розділі II Журналу 4 відображаються капітальні інвестиції (введення в дію необоротних активів, вибуття внаслідок продажу, уцінка тощо), інші необоротні активи та фінансові інвестиції (їх погашення, списання тощо) (за кредитом рахунків 14,15, 18, 35).

Для аналітичного обліку капітальних інвестицій призначена Відомість 4.1.

Відомість 4.1 ведеться за дебетом рахунку 15 і призначена для аналітичного обліку капітальних інвестицій в розрізі витрат капітального характеру (будівельні, монтажні, проектні роботи, вартість придбаного устаткування, що потребує і не потребує монтажу, затрати на придбання (виготовлення, спорудження) інших необоротних матеріальних (спеціальних інструментів, інвентарної тари, тимчасових нетитульних споруд, предметів прокату, бібліотечних фондів) і нематеріальних активів, фінансова оренда), а також з поділом інвестицій у капітальне будівництво, що виконані підрядним і господарським способом.

У цій відомості також відображаються витрати на проведення модернізації, модифікації, дообладнання (субрахунок 152), реконструкції, добудови (субрахунок 151) об'єкта, що приводить до збільшення первісно очікуваних від його використання майбутніх економічних вигод.

Облік капітального будівництва ведеться за фактичними витратами. Для визначення фактичної вартості кожного окремого об'єкта капітального будівництва, реконструкції, добудови, модернізації, модифікації, що здійснюється у кількох звітних періодах, застосовується вкладний аркуш формату Відомості 4.1 із зазначенням назви об'єкта.

У Відомості 4.1 відокремлюється сума податкового кредиту, що визнається законодавством у зв'язку з попередньою оплатою (авансом) вартості необоротних активів, устаткування і будівельно-монтажних робіт.

Після одержання (прийняття) необоротних активів, устаткування, що потребує монтажу, і будівельно-монтажних робіт сума податкового кредиту способом сторно відображається (у цій відомості і Журналі 3) за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і кредитом субрахунку 644 "Податковий кредит" і не включається до первісної вартості побудованих (змонтованих, уведених в експлуатацію) основних засобів.

Порядок заповнення Журналу 4 та Відомості 4.1, які відображають облікову інформацію про основні засоби, капітальні інвестиції з їх придбання та суми нарахованого зносу, наведено в додатках Д, Е.

У Відомості 4.2 узагальнюються дані про фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства, в спільну діяльність, облік яких ведеться по методу участі в капіталі, а також еквівалентів грошових коштів, інших інвестицій.

У Відомості 4.3 ведеться аналітичний облік нематеріальних активів. Регістром аналітичного обліку активів, отриманих в операційну оренду, є копія інвентарної картки, яку орендодавець прикладає до Акту прийому-передачі орендованих об'єктів. При поверненні об'єкту оренди орендодавцеві, орендар списує об'єкт із забалансового рахунку і вилучає з картотеки відповідну інвентарну картку (витягання) і зберігає її разом з Актом прийому-передачі.

Облік заборгованості розрахунків по орендних операціях здійснюється в Журналі 3 і Відомостях аналітичного обліку 3.2, 3.3.

У першому розділі Журналу 3 відображуються звороти по кредиту субрахунків №181 "Заборгованість за майно, яке передане у фінансову оренду", 377 "Розрахунків з іншими дебіторами", рах.№ 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

У другому розділі Журналу 3 відбиваються звороти по кредиту рах.№53 "Довгострокові зобов'язання по оренді", 61 "Поточна заборгованість по довгострокових зобов'язаннях".

Відомості аналітичного обліку 3.2 (по рахунку №37) і 3.3 (по рахунку №63) підприємств можуть вести для окремих субрахунків, з наступним включенням підсумків таких відомостей в Журнал 3.

Облікові дані за основними засобами, капітальними інвестиціями з їх придбання та сумами зносу в кінці місяця переносяться до узагальнюючого регістру - Головної книги.

Головна книга використовується для узагальнення даних журналів, взаємної перевірки правильності записів за окремими рахунками і складання фінансової звітності. До Головної книги заносяться із журналів підсумки оборотів з кредиту рахунків. У Головній книзі відображаються: сальдо на початок і кінець поточного місяця; обороти за поточний місяць за кредитом цього рахунку, які наводяться однією сумою; обороти за поточний місяць за дебетом цього рахунку, які наводяться сумою за кореспондуючими рахунками із журналів. Головна книга ведеться протягом календарного року. На кожний синтетичний рахунок у Головній книзі відводять окрему сторінку.

Перевірку правильності записів у Головній книзі здійснюють підрахунком суми оборотів і сальдо за усіма рахунками. Суми дебетових і кредитових оборотів, а також сальдо за дебетом і кредитом повинні бути відповідно рівні. Підприємства для перевірки правильності складання облікових регістрів можуть застосовувати Оборотну відомість за рахунками бухгалтерського обліку, яка складається з даних оборотів на рахунках бухгалтерського обліку Головної книги після занесення до неї оборотів із всіх журналів. Обороти за дебетом рахунків і кредитом рахунків також мають бути рівними. Інформація про господарські операції підприємства за звітний період (місяць, квартал, рік) з облікових регістрів використовується для складання фінансової звітності.

Облікові дані про основні засоби, їх знос та капітальні інвестиції  з Оборотної відомості переноситься до фінансової звітності, а саме в Баланс (ф. 1) та Примітки до річної фінансової звітності (ф. 5) (табл. 3.1).

У Примітках до річної фінансової звітності обов'язково повинна наводитись наступна інформація про основні засоби:

1) вартість (первісна або переоцінена), за якою основні засоби відображені в балансі;

2) методи амортизації, що застосовуються підприємством, та діапазон строків корисного використання (експлуатації);

3) наявність та рух основних засобів у звітному році;

4) первісна (переоцінена) вартість і сума зносу основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування, розпорядження;

5) первісна (переоцінена) вартість і сума зносу переданих у заставу основних засобів;

6) сума капітальних інвестицій в основні засоби за звітний рік;

7) сума укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів;

8) залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються;

9) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись;

10) залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу;

11) первісна вартість, залишкова вартість та методи оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування;

12)  зміна розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками);

13)  зміна розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками);

14) сума курсових різниць у зв'язку з перерахунком вартості основних засобів, наведеної у фінансовій звітності дочірніх підприємств наводиться у примітках до консолідованої фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів.

ВИСНОВКИ

Основні засоби – один з головних компонентів успішної виробничо-господарської діяльності будь-якого підприємства. Стан основних засобів багато в чому визначає його технічний і технологічний рівень, асортимент, якість продукції, що випускається, і послуг, що надаються, а також продуктивність праці. Існує багато способів надходження основних засобів на підприємство, із застосуванням яких відбувається їх зарахування на баланс. Одним з них є отримання в користування, а саме оренда (лізинг).

Лізинг є важливим джерелом довгострокового і середньострокового фінансування для суб'єктів господарювання в багатьох країнах, незалежно від їх величини або рівня розвитку. Механізм лізингу забезпечує додаткова притока фінансування у виробничий сектор, сприяючи збільшенню внутрішнього виробництва, зростанню продажів необоротних активів і розвитку фінансових механізмів, доступних для них.

Основні переваги, що відрізняють цей інструмент фінансування від того ж кредиту, полягають в:

- більшій гнучкості лізингу;

- менш жорстких вимогах по додатковому забезпеченню і гарантіям;

- триваліших термінах фінансування;

- податкових перевагах (що не характерний для України);

- підтримці з боку постачальників.

Найбільш значущою перевагою договору лізингу перед банківським кредитом є недоступність останнього для багатьох представників малого бізнесу. Це підкреслює одну важливу якість лізингу – у багатьох випадках лізинг є альтернативним джерелом фінансування, не конкуруючи безпосередньо з банківським кредитуванням.

У світовій практиці існує два основні види лізингу (оренда): оперативний і фінансовий. Фінансовий лізинг, в широкому сенсі, трактується як операція, при якій повна вартість майна виплачується протягом терміну лізингу. Таким чином, фінансовий лізинг, як правило, означає придбання майна у власність в кінці терміну користування таким майном, тобто є альтернативною формою фінансування. Навпаки, оперативний лізинг, як правило, використовується для придбання права користування устаткуванням протягом певного періоду часу без придбання самого устаткування у власність в кінці терміну договору.

У курсовій роботі на підставі нормативних, законодавчих матеріалів, були вивчені облікові аспекти лізингових операцій, а саме:

- охарактеризована сутність лізингу та його роль в механізмі фінансування бізнесу;

- розглянуто законодавче і нормативне регулювання лізингових операцій;

- вивчено юридичні аспекти договорів лізингу;

- розглянутий облік основних засобів, переданих у фінансову оренду (лізинг), у орендодавця (лізингодавця) та орендаря (лізингоотримувача);

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. - 5-е вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2003. -726 с
 2.  Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV
 3.  Закон України від 02.09.93 р. № 3425-XII «Про нотаріат»
 4.  Закон України від 03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість»
 5.  Закон України від 10.04.92 р. № 2269-XII «О оренді державного і комунального майна» (у редакції Закону від 14.03.95 р. № 98/95-ВР)
 6.  Закон України від 12.07.2001 р. № 2664-Ш «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг»
 7.  Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»
 8.  Закон України від 16.12.97 р. № 723/97-ВР «Про фінансовий лізинг» (у редакції Закону від 11.12.2003 р. № 1381-IV)
 9.  Закон України від 22.05.2003 р. № 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб»
 10.  Закон України від 26.12.2008 р. № 835-VI «Про Державний бюджет України на 2009 рік»
 11.  Закон України від 28.12.94 р. № 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (у редакції Закону від 22.05.97 р. № 283/97-ВР)
 12.  Збірник систематизованого законодавства. Багатогранний облік:орендні відносини..//Бухгалтерія. Випуск 3.- 2009.
 13.  Збірник систематизованого законодавства. Оренда.//Бухгалтерія. Випуск 4.-2005.
 14.  Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.
 15.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затверджене наказом МФУ від 28.07.2000 р. № 181
 16.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене наказом МФУ від 31.03.99 р. №87
 17.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основних засобів», затверджене наказом МФУ від 27.04.2000 Р. № 92
 18.  С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, І.Ю. Кравченко, Г.А. Ямборко Фінансовий облік: Підручник. — К.: Лібра, 2005. — 976 с.
 19.  Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування та звітність: Посібник. - К.: Алерта, 2008. - 1012 с.
 20.  Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV
 21.  Оренда та лізинг: Практичне керівництво. – Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-Клуб», 2006. – 176 с. 

Додаток А

Організаційно-правові засади орендних операцій

Додаток Б


Додаток В

ВАТ "ЗОРЯ"                                                                            Типова форма N 03-6

підприємство, організація                                                                                                   Затверджена наказом Мінстату

України від 29 грудня 1995 p. N 352

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 32354722                                                                        КоД за УКУД___________________

Бухгалтерський запис (акт, накладна)

Первісна вартість всіх об'єктів

дата

номер

16

25

27

07.08.2006

1

18000

ІНВЕНТАРНА КАРТКА ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ N 10 Комп'ютер "Сanon"

(повне найменування та призначення об'єкта ) НПО "Освіта"

(найменування заводу-виробника)

(модель, тип, марка)

Цех, відділ, дільниця, лінія

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Пер-віс-на (балансова вартість)

Код

Норми амортизаці

й-них

відрахуван

ь

Поправочний коефіцієнт

Устаткування

Акт про

введен-ня в

експ-луата-

цію

Дата початку опла-ти на основні засо-би (місяць, рік)

Номер

Сума зносу за даними

переоцінки на

Рік випуску (побудови)

Дорогоцінні метали

Вибуло (передано)

рахунка та об'єкта аналітичного обліку (для віднесення амортизаі. ійних відрахувань)

Норми аморт. відрахувань

на повне від-

нов-лен-ня

на кап.

ремонт

вид

код

да-та

N

ін-вен-тар-ний

за-вод-сь-кий

паспортний

най-ме-

ну-ван-

ня

вид

маса

Бухгалтерський запис (акт, накладна)

При-чина вибуття

(переміщення)

повне

кап. ремонт

200_ р. або за док. придбання

дата

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

""23""

24

25

26

1

106

1063

1200

25

07.08. 2001

21

36

0071

2001

Джерело придбання (фінансування) (для державних підприємств)___________________________________________________________________________


Додаток Д

Віддзеркалення в обліку операцій фінансової оренди

Необоротні активи (Клас 1), отримані (передані) на умовах

фінансової оренди

Вартість

Амортізація

Витрати на утримання орендного активу

Витрати на поліпшення орендного

об'єкту

Витрати на складання  

договори

Зобов'язання по

фінансовій оренді в сумі

Первісна вартість

об'єкту фінансовою

оренда

фінансових витрат

Облік у орендодавця (невиробника  об'єкту фінансової оренди)

-

Не нараховуються

Не здійснюється

Не здійснюється

(можливо

але за умови

лише угоди

)

У складі витрат звітного періоду

Дебіторська заборгованість

орендаря

У складі

доходів

звітного

періоду (на

кредиті субрах.

№742

"Дохід від

реалізації

необоротних

активів")

У складі

фінансових

доходів

(на кредиті субсч.№732

«Відсотку

Отримані»

Облік у орендаря

Відбивається

на Балансі

(на дебеті

рахунків: №10

"Основні

засоби"

№11 "Інші

необоротні активи"

№12

"Немате

риальні

активи"

Нараховуються протягом

періоду

очікуваного використання

активу

Списуються на

витрати

звітного

періоду

Незалежно

від умові

угоди

на

відшкодування

(дорогою

Приєднання  до

первісної

вартості

об'єкту

оренда)

-

У складі

довгострокового

зобов'язання

по фінансовій

оренді

(на дебеті

субрах. №143

"Інвестиції

незв'язаним

сторонам" і

його поточною

частини)

У складі

інших

фінансових

витрат

(субрах. №952

"Інші

фінансові

витрати)

Додаток Д

ВАТ"ЗОРЯ"

ЖУРНАЛ 4

за грудень 2005 року

За кредитом рахунків: 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи", 13 "Знос необоротних активів", 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"", 15 "Капітальні інвестиції"", 18 "Інші необоротні активи", 19 "Негативний гудвіл", 35 "Поточні фінансові інвестиції""

1 3 кредиту рахунків 10, 11, 12, 13, 19 у дебет рахунків

.N1' і/м

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Всього

10

11

12

ІЗ

19

1

2

3

4

5

6

7

8

1

13 "Знос необоротних активів"

X

X

2

14 "Довгострокові фінансові інвестиції""

X

X

X

X

15 "Капітальні інвестиції"

X

X

X

X

4

23 "Виробництво"

X

X

X

X

5

37 "Розрахунки з різними дебіторами'"

X

X

6

39 "Витрати майбутніх періодів"

X

X

X

7

42 "Додатковий капітал"

X

8

68 "Розрахунки за іншими операціями"

X

X

X

X

9

83 "Амортизація"

X

X

X

X

10

84 "Інші операційні витрати"

X

X

11

85 "Інші затрати"

X

X

12

91 "Загальновиробничі витрати"

X

X

X

360000

X

360000

13

92 "Адміністративні витрати"

X

X

X

80000

X

80000

14

93 "Витрати на збут"

X

X

X

75000

X

75000

15

94 "Інші витрати операційної діяльності"

X

16

97 "Інші витрати"

X

17

99 "Надзвичайні витрати"

X

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Всього

515000

515000

27

Відмітки

Продовження додатку Д

2. З кредиту рахунків 14,15,18, 35 у дебет рахунків   _______

з/п

Дебет рахунків

Кредит рахунків

Всього

14

15

18

35

1

2

3

4

5

6

7

1

10 "Основні засоби'"

X

253000

X

X

253000

2

11 "Інші необоротні матеріальні активи'"

X

X

X

п j

12 "Нематеріальні активи"

X

X

4

14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

X

5

18 "інші необоротні активи'"

X

X

X

6

28 "Товари"

X

X

X

7

ЗО "Каса""

X

X

8

31 "Рахунки в банках"

9

35 "Поточні фінансові інвестиції"

X

X

10

37 "Розрахунки з різними дебіторами"

X

X

___

11

42 "Додатковий капітал"

X

12

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

X

X

X

13

50 "Довгострокові позики"

X

X

14

60 "Короткострокові позики"

X

X

15

64 "Розрахунки за податками і платежами"

X

X

X

16

68 ''Розрахунки за іншими операціями"

X

X

X

17

84 'Інші операційні витрати"

X

X

X

18

85 "Інші затрати"

19

96 "Втрати від участі в капіталі"

X

X

X

20

97 "Інші витрати"

21

99 "Надзвичайні витрати"

22

23

24

25

26

27

Всього

253000

253000

28

Відмітки


Додаток Е

ВІДОМІСТЬ 4.1

АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ капітальних інвестицій ___________

за грудень 2006 року______     ___

з/п

Найменування показника

У дебет рахунка 15 з кредиту рахунків

Всього за

дебетом

Всього за

кредитом

Сальдо

на кінець

МІСЯЦЯ

(дебет)

Всього

капітальних інвестицій і

початку року(дебет рахунка 15)

20

"Виробничі запаси"

23 'Виробництво'

ЗІ

"Рахунки в банках"

63

"Розрахунки ■5 постачальниками і підрядниками"

64

■'Розра-хунки за податками і платежами"

65

"Розрахунки

за страхуванням"

66

"Розрахунки 3 оплати праці"

13, 15,22,37,42,48,50, 53,60,68,71,73,74

685

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Капітальне будівництво (151): І. Підрядним способом

1.1

Будівельні роботи, включаючи монтаж металоконструкції!

1.2

Роботи з монтажу обладнання

1.3

Придбання обладнання, яке потребує монтажу

1.4

Придбання     обладнання,     яке     потребує     монтажу.     але призначене для постійного запас\

1.5

Інші витрати

1.6

Всього (сума рядків 1.1 - 1.5)

---

---

...

1.7

II. Господарським способом

Матеріали

1.8

Заробітна плата робітників

1.9

Витрати по експлуатації будівельних машин і механізмів

1 10

Інші витрати

мі

Всього (сума рядків 1.7™ 1.10)

—-

...

—-

їмг

Всього за субрахунком 151

— -

2

Придбання (виготовлення) основних засобів (152)

214000

39000

25300

253000

і

Придбання    (виготовлення)    інших    необоротних матеріальних активів (153)

4

Придбання (створення) нематеріальних активів (154)

5

Формування основною стада (155)

6

Фінансова оренда

7

Інші

8

Передоплата (без ПДВ) (підрядники, постачальники)

8.1

9

пдв

10

Всього за відомістю

-

214000

39000

253000

2530002

1

3

Операції:

1 – укладення договору ФЛ;

2 – купівля об’єкта лізингу у виробника;

3 – передача майна від лізингодавця лізингоотримувачу;

4 – відношення лізингодавця (або лізингоотримувача)* з фінансовими установами, страховими компаніями та іншими юридичними особами, які виникають у процесі здійснення договору ФЛ.

___________

* Операції можуть здійснюватися як на основі окремих договорів з лізингодавцем, так і бути складовою частиною договору ФЛ при операції 1.

4

4

4

4

Сервісні компанії

Лізингоотримувач

Посередники

Страхова компанія

Банк

Лізингодавець

Постачальник об’єкта лізингу

МІНІМАЛЬНІ ОРЕНДНІ ПЛАТЕЖІ

Орендні платежі (або мінімальна сума орендних внесків)

Непередбачена орендна плата

Супутні витрати орендодавця

Гарантована ліквідаційна вартість (або плата за право придбання орендованого активу за ціною, нижчою за його ліквідаційну вартість)

=

-

-

+

Постачання устаткування

Здавання устаткування в оренду

ПОСТАЧАЛЬНИК

(ВИРОБНИК) УСТАТКУВАННЯ

ІЗИНГОВА КОМПАНІЯ (ОРЕНДОДАВЕЦЬ)

ОРЕНДАР

Оплата устаткування

Орендні платежі

Сутність оренди

Технічне обслуговування устаткування

Оренда - угода, за якою орендар набуває Продовження таблиці права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем терміну.

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний термін.

За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний термін у користування майно для господарської діяльності.

П(С)БО 14

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Об'єкти оренди

Державні та комунальні підприємства

або їх структурні підрозділи як цілісні

майнові комплекси

Нерухоме

майно

(будівлі,

споруди,

приміщення)

Інше окреме індивідуальне визначене майно виробничо-технічного призначення, що належить суб'єктам господарювання

Відповідно до Господарського кодексу України

Види оренди згідно з П(С)БО 14

Орендар набуває права власності на орендований актив після закінчення строку оренди.

Орендар має можливість та намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на дату придбання.

Строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди,

Теперішня вартість мінімальних орендних платежів на початку строку оренди дорівнює або

перевищує справедливу

вартість об'єкта оренди.

ОЗНАКИ

Оренда інша,

ніж фінансова

Оренда вважається фінансовою за наявності хоч б однієї з наведених ознак

Фінансова оренда

Операційна оренда