43538

РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ЧАСОВИХ ЦИКЛІВ ПЕРВИННОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ І РОЗРАХУНОК ТАКТОВОЇ ЧАСТОТИ АГРЕГАТНОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ

Курсовая

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Дискретизація це представлення аналогового сигналу в дискпеїному вигляді за допомогою АІМ перетворень. Квантування це визначення значення амплітуди кожного дискретного АІМ сигналу за допомогою шкали квантування. Приведемо спектральні діаірами АІМсигналу: Використаємо компресію що основується на 16сегментній характеристиці яка відповідає Аза кону. Звідси слідує що до тих пір поки амплітуда квантуємого гармонічного сигналуим не перевищує U0 64 де U0 напруга відповідна порогу перевантаження кодера квантування є рівномірним.

Украинкский

2013-11-06

1.12 MB

6 чел.

Вступ

Курсовий проект присвячений розробці деяких технічних рішень та виконанню розрахунків основних характеристик нестандартної ЦСП, що дозволяє організовувати задану кількість каналів передачі з заданими показниками якості між двома кінцевими пунктами.

Кінцеве обладнання систем з ІКМ, створене на основі принципів побудови цифрових пристроїв, ДЬЯГ змогу вводити цифрові сигнали у СП без перетворення. Це є суттєвою перевагою цифрових систем, що доводить доцільність інтеграції на їх основі різних виді» зв'язку. Однак варто пам'ятати, що обладнання СП з ІКМ створювалась для передачі мовних сигналів, що визначило багато технічних рішень, зокрема вибір частоти дискретизації та числа символів в кодових комбінаціях.

Введення та передача сигналів ПД через кінцеві пристрої систем з І КМ можуть бути втілені шляхом безпосереднього стробу вання сигналів ПД та передачі інформації про рівень цих сигналів (просте накладання), або впізнання моментів змін рівня і передачі кодованої* інформації про них.

Цей проект сприяє вивченню характеристик та особливостей ЦСП, набуттю навичок виконання інженерних розрахунків СП з імпульсно-кодовою модуляцією (ІКМ) та часовим розподілом каналів (ЧРК).

1.ВИБІР ЧАСТОТИ ДИСКРКТИЗАЦІЇ ТЕЛЕФОННИХ СИГНАЛІВ, РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ РОЗРЯДІВ У КОДОВОМУ СЛОВІ І ЗАХИЩЕНОСТІ ВІД СПОТВОРЕНЬ КВАНТУВАННЯ НА ВИХОДІ КАНАЛІВ ЦСП.

Дискретизація - це представлення аналогового сигналу в дискпеїному вигляді за допомогою АІМ — перетворень.

Квантування - це визначення значення амплітуди кожного дискретного АІМ- сигналу за допомогою шкали квантування.

Вибираємо частоту дискретизації fд телефонних сигналів: вибір частоти дискретизації fд здійснюють на основі теореми В. А. Котельникова.

Приведемо спектральні діаірами АІМ-сигналу:

Використаємо компресію, що основується на 16-сегментній характеристиці, яка відповідає А-за кону. В цьому випадку весь динамічний діапазон ділиться на 16 відрізків (сегментів) по вісім для кожної полярності. В межах кожного сегменту крок квантування не змінний. Оскільки характеристика компресії є непарною функцією, звичайно розглядають її позитивну гілку.

Таблиця 1.

Номер сегменту

Розмір крок квантування

Верхня межа сегменту

7

64б

U0

(поріг перевантаження)

6

326

U0 /2

2

U0/32

1

б

U0 /64

0

б

U0 /128

В нульовому і першому сегментах крок квантування мінімальний і дорівнює б, а в кожному наступному сегменті, починаючи з другого, величина кроку подвоюється. Кількість кроків квантування у всіх сегментах однакова.

Звідси слідує що до тих пір поки амплітуда квантуємого гармонічного сигналуим не

перевищує U0/64, де U0 - напруга, відповідна порогу перевантаження кодера, квантування є рівномірним. Тому захищеність сигналу від спотворень квантування

при сигналу від спотворень квантування при Um< U0/ 64(р < ЗбдБ) змінюється лінійно з змінами рівня сигналу

р=20*Lg Um / U0

Визначемо кількість розрядів у кодовому слові т, необхідне для забезпечення захищеності гармонічного сигналу. Розрахунок кількості розрадів у кодовому слові м виконують на основі заданої величини захищеності від спотворень квантування на виході каналу Акв і кількості пере прийомів по ТЧ п.

де символ Це означае найближче ціле число, більше числа, яке стоїть в квадратних лужках.

2. РОЗРОБКА ЗБІЛЬШЕНОЇ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ ЦСП

Повідомлення від N абонентів надходять на ФНЧ , які обмежують спектр сигналу частотою 3,4 кГц. Канал AIM функцію яких виконують електричні ключі, здійснюють дискретизацію сигналів у часі. Сигнали з виходів модуляторів об’єднуються в груповий AIM сигнал (Гр. АІМпер).

Управляють роботою модуляторів канальні імпульси що надходять від генераторного обладнання передачі. Ці імпульси подаються на модулятори каналів почергово , що забезпечує правильне формування групового AIM сигналу Гр. АІМпер надходять на кодер, який одночасно виконує операції квантування по рівню та кодування.

Сигнали управління та взаємодії (СУВ) передаються по телефонним каналам для управління приладами АТС; а передавачі СУВ вони дискретизуються імпульсними послідовностями що надходять від ГОпер та об’єднуються. В результаті утворюється груповий сигнал передачі (Гр. СУВ).

В пристрої об’єднанні кодові групи каналів з виходу кодера, кодованні сигнали СУВ та кодова група синхросигналу від передавача синхросигналу об’єднуються і утворюють цикл і над цикл.

Сформований ІКМ сигнал - це набір одно полярних двійкових символи, імпульси яких зазвичай мають позитивну полярність. При передачі по лінії такий сигнал значно спотворюється та загасає, тому перед передачею в лінію перетворюється в біполярний сигнал в перетворювачі коду сигналу(ПК пер).

В процесі передачі по J13 ІКМ сигнал періодично відновлюється лінійними регенераторами; на приймальній станції ІКМ сигнал відновлюється станційним регенератором.

З виходу станційного регенератора (PC) в ПКпер сигнал з біполярного перетворюється в однополярний. Пристрій виділення ТЧ виділяє з цього сигналу тактову частоту (f r ),Ю яка використовується для роботи генераторного обладнання прийому(ГОпр ). Цим забезпечується синхронна і синфазна робота ГО кінцевих станцій та прийому.

Пристрій розподілення (ПР) розділяє кодові групи телефонних каналів та сигналів СУВ.

Декодер перетворює груповий ІКМ сигнал в груповий AIM сигнал.

Послідовності канальних імпульсів почергово відкривають часові спектри забезпечують виділення відліків свого каналу з групового AIM сигналу.

Відновлення неперервного з послідовності його AIM відліків виконується за допомогою ФНЧ.

N=360 N/3=120

  1.  РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ЧАСОВИХ ЦИКЛІВ ПЕРВИННОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ І РОЗРАХУНОК ТАКТОВОЇ ЧАСТОТИ АГРЕГАТНОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ

Розробити структуру часових циклів первинного цифрового сигналу. Вибрати значення коефіцієнта накопичення, обґрунтувати вибір. Розрахувати тактову частоту агрегатного цифрового сигналу.

При розробці структури часових циклів приймаю за основу стандартний цикл системи передачі ІКМ-30.

Синхронізація приймальної та передавальної станції по циклах забезпечує правильне декодування кодових груп і розподіл групового AIM сигналу по відповідних приймачах каналів.

Система циклової синхронізації

  •  на передавальній станції : пристрій формування та введення синхрогруп в груповий цифровий сигнал.
  •  на прийомній сторонні: приймач синхросигналу, який забезпечує встановлення синхронізму після включення апаратури в роботу, контроль за станом синхронізму в робочому режимі, а також виявлення збою синхронізму та його відновлення.

Розпізнавач синхросигналу (СС) призначений для виділення групового сигналу кодових комбінацій , що співпадають за структурою із СС. Будується як регістр зсуву і схеми із багатьма входами.

Частота канальних інтервалів 8* 32=256 кГц. Тактова частота 8*256=2048 кГц. Система циклової та над циклової синхронізації відновлює стан синхронізму на протязі 2 мс. Канальні інтервали КИї і КИїб відводяться для передачі службової інформації, а іншої для передачі сигналів ТЧ.

Аналізатор визначає відповідність моменту часу приходу синхрогрупп і контрольного сигналу з ГО.

Поява імпульсу на виході I 2 означає збіг за часом СС і контрольованого імпульсу з ГО.

Поява імпульсу на виході схеми Ні означає відсутність СС в момент появи контрольного імпульсу від ГО.

Вирішувальний пристрій визначає стан синхронізму, момент виходу із синхронізму та керування роботою відповідних вузлів ГО в режимі пошуку синхронізму. Вирішувальний пристрій містить накопичувати по виходу із синхронізму (НвихС) та накопичувач по входу в синхронізм (НвхС), НвихС містить 4-6 розрядів, а НвхС-2-3.

Керування роботою ГО виконується Із, що у режимі пошуку синхронізації при надходженні СС встановить у початок положення розрядний та канальний розподільники ГО, визначаючи початок їх роботи.

На виході с хеми І4 формується імпульс синхронізму від ГО. Поява цього імпульсу в часі повинна відбуватися у визначений канальний інтервал та визначений розряд даного канального інтервалу відповідно до тактової частоти. У режимі синхронізму НвхС заповнений, а НвихС порожній.

СС і контрольний сигнал від ГО, що одночасно надходить на схему I 2 тримають НвхС заповненим. При відсутності СС контрольний сигнал від ГО пройде через схему Ні на вхід НвихС. Якщо ці порушення короткочасні (1-3 цикл підряд), то наступний СС, що збігається із сигналом ГО запише «1» в НвхС. Так як НвхС заповнений - це призведе до встановлення «0»- ий стан перших 3-х розрядів НвихС. Короткочасні спотворення СС не порушать роботу ГО. При тривалому порушенні синхронізму - СС відсутні 4 цикли підряд , НвихС буде заповнений, при цьому на його виході з’явиться «1», що дозволить початок пошуку синхронізму. Перший імпульс від розпізнавана, з появою СС, пройде через схему Ь і встановить «0» в останньому розряді НвихС та у всіх розрядах НвхС, а також встановить у початкове положення розрядний і канальний розподільники ГО.

Вибираємо значення коефіцієнтів накопичення циклового приймача синхросигналу. В не адаптованому приймачі з послідовно працюючими ланцюгами пошуку і утримання синхронізму середній час його відновлення визначається виразом:

(7)

де 1:„вих Днвх - відповідно час накопичення по входу і виходу до синхронізму;

 t n- середній час пошуку синхросигналу.

Оцінити середній час пошуку можна таким чином:

де к- кількість інформаційних позицій, обмежених двома сусідніми синхрословами; шс- кількість символів в синхрослові; Т0— часовий інтервал між двома сусідніми синхрословами.

В стандартному АЦО прийнято ш = 8, а кількість канальних інтервалів дорівнює 32. В нульовому канальному інтервалі кожного парного циклу передається синхросигнал, який складається з семи розрядів ( шс =т—1=7-1=6).

Так як синхрослово передається через цикл, Т0 = 2 Тц = 0,25 мс. В кожному парному циклі розміщено 31x6 = 186 інформаційних позицій, а в кожному непарному - 32*6 = 192 . Загальна кількість інформаційних позицій між двома сусідніми синхрословами К = 186+192 =378. Звідси

EA - / +1 +  £ + -

] 0,25 = 0,96EC

27 -1

EA + B3

E3 378-6 + 1 | 378 + 6-1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36778. Виртуальный хостинг на основе IP-адресов 45 KB
  2 и необходимо создать виртуальные хосты с именами ваша_фамилия1.com и ваша_фамилия2. Для этого откройте файл etc hosts и допишите в него строки: ваша_фамилия1.com ваша_фамилия2.
36780. Исследование параметров усилителя звуковой частоты 72.5 KB
  Столетовых Кафедра Управление качеством и техническое регулирование Лабораторная работа №7 Тема: Исследование параметров усилителя звуковой частоты Выполнил: ст. Владимир 2010 Цель работы: получить практические навыки работы с электронным осциллографом и звуковым генератором при измерении чувствительности номинальной и максимальной мощности усилителя звуковой частоты. Общие сведения В состав лабораторной установки входит усилитель звуковой частоты осциллограф вольтметр переменного тока звуковой генератор и эквивалент нагрузки Rэ...
36781. МЕДИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ СОВРЕМЕННЫХ ВИДОВ ОРУЖИЯ 174 KB
  Кризисный характер экономического развития большой группы государств, реальный рост разрыва между экономически развитыми и отсталыми странами, провоцируют политические режимы некоторых стран к попытке решения экономических и внутренних политических проблем вооруженным путем.
36782. Сведения о некоторых командах ОС UNIX для выполнения лабораторной работы 119.5 KB
  Права доступа SUID SGID sticky r w x r w x r w x Права доступа к файлам и каталогам несколько различаются: Права доступа Файл Каталог r чтение чтение из файла получение списка файлов каталога w запись запись в файл изменение содержимого каталога создание и удаление файлов в нем x исполнение исполнение файла если он является сценарием или программой вход в каталог и осуществление в нем поиска Разрешения установленные для каталога имеют более высокий приоритет чем разрешения установленные для файлов этого каталога. Специальные...
36783. Работа с текстом. Форматирование абзацев 950.5 KB
  Выделять можно с помощью мыши и с помощью клавиатуры. Выделение с помощью мыши Фирма Microsoft разрабатывая Word поставила себе целью сделать выделение различных фрагментов текста максимально удобным. Объем фрагмента который вы выделяете зависит от количества щелчков левой кнопки мыши как показано в таблице. Простой щелчок Перемещает в указанное место курсор вставки Двойной щелчок Выделяет слово Тройной щелчок в любом месте текста Выделяет весь абзац Щелчок в любом месте предложения при нажатой клавише [Ctrl] Выделяет все предложение С...
36785. Исследование магнитных полей с помощью измерительной катушки 167 KB
  Приборы и принадлежности: два коротких соленоида планшеты из оргстекла с отверстиями для фиксации измерительной катушки датчик магнитного поля измерительная катушка длинный соленоид блок питания переменного тока амперметр блок сопряжения компьютер. Теоретическая часть В лабораторной работе измерение и исследование переменных магнитных полей осуществляются с помощью датчика измерительной катушки. При помещении датчика в переменное магнитное поле в нем возникает ЭДС индукции величина которой определяется по формуле:...
36786. Измерение логарифмического декремента и добротности 177 KB
  Краткое теоретическое введение Колебательным контуром называется электрическая цепь состоящая из последовательно составленных конденсаторов с емкостью катушки индуктивности и активного сопротивления . Измерение логарифмического декремента затухания и добротности контура производят при различных условиях: а сопротивление катушка индуктивности не имеет сердечника. Колебания в этом случае будут тоже затухающими так как имеет место внутреннее сопротивление катушки индуктивности и соединительных проводов; б сопротивление катушка...