43538

РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ЧАСОВИХ ЦИКЛІВ ПЕРВИННОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ І РОЗРАХУНОК ТАКТОВОЇ ЧАСТОТИ АГРЕГАТНОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ

Курсовая

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Дискретизація це представлення аналогового сигналу в дискпеїному вигляді за допомогою АІМ перетворень. Квантування це визначення значення амплітуди кожного дискретного АІМ сигналу за допомогою шкали квантування. Приведемо спектральні діаірами АІМсигналу: Використаємо компресію що основується на 16сегментній характеристиці яка відповідає Аза кону. Звідси слідує що до тих пір поки амплітуда квантуємого гармонічного сигналуим не перевищує U0 64 де U0 напруга відповідна порогу перевантаження кодера квантування є рівномірним.

Украинкский

2013-11-06

1.12 MB

7 чел.

Вступ

Курсовий проект присвячений розробці деяких технічних рішень та виконанню розрахунків основних характеристик нестандартної ЦСП, що дозволяє організовувати задану кількість каналів передачі з заданими показниками якості між двома кінцевими пунктами.

Кінцеве обладнання систем з ІКМ, створене на основі принципів побудови цифрових пристроїв, ДЬЯГ змогу вводити цифрові сигнали у СП без перетворення. Це є суттєвою перевагою цифрових систем, що доводить доцільність інтеграції на їх основі різних виді» зв'язку. Однак варто пам'ятати, що обладнання СП з ІКМ створювалась для передачі мовних сигналів, що визначило багато технічних рішень, зокрема вибір частоти дискретизації та числа символів в кодових комбінаціях.

Введення та передача сигналів ПД через кінцеві пристрої систем з І КМ можуть бути втілені шляхом безпосереднього стробу вання сигналів ПД та передачі інформації про рівень цих сигналів (просте накладання), або впізнання моментів змін рівня і передачі кодованої* інформації про них.

Цей проект сприяє вивченню характеристик та особливостей ЦСП, набуттю навичок виконання інженерних розрахунків СП з імпульсно-кодовою модуляцією (ІКМ) та часовим розподілом каналів (ЧРК).

1.ВИБІР ЧАСТОТИ ДИСКРКТИЗАЦІЇ ТЕЛЕФОННИХ СИГНАЛІВ, РОЗРАХУНОК КІЛЬКОСТІ РОЗРЯДІВ У КОДОВОМУ СЛОВІ І ЗАХИЩЕНОСТІ ВІД СПОТВОРЕНЬ КВАНТУВАННЯ НА ВИХОДІ КАНАЛІВ ЦСП.

Дискретизація - це представлення аналогового сигналу в дискпеїному вигляді за допомогою АІМ — перетворень.

Квантування - це визначення значення амплітуди кожного дискретного АІМ- сигналу за допомогою шкали квантування.

Вибираємо частоту дискретизації fд телефонних сигналів: вибір частоти дискретизації fд здійснюють на основі теореми В. А. Котельникова.

Приведемо спектральні діаірами АІМ-сигналу:

Використаємо компресію, що основується на 16-сегментній характеристиці, яка відповідає А-за кону. В цьому випадку весь динамічний діапазон ділиться на 16 відрізків (сегментів) по вісім для кожної полярності. В межах кожного сегменту крок квантування не змінний. Оскільки характеристика компресії є непарною функцією, звичайно розглядають її позитивну гілку.

Таблиця 1.

Номер сегменту

Розмір крок квантування

Верхня межа сегменту

7

64б

U0

(поріг перевантаження)

6

326

U0 /2

2

U0/32

1

б

U0 /64

0

б

U0 /128

В нульовому і першому сегментах крок квантування мінімальний і дорівнює б, а в кожному наступному сегменті, починаючи з другого, величина кроку подвоюється. Кількість кроків квантування у всіх сегментах однакова.

Звідси слідує що до тих пір поки амплітуда квантуємого гармонічного сигналуим не

перевищує U0/64, де U0 - напруга, відповідна порогу перевантаження кодера, квантування є рівномірним. Тому захищеність сигналу від спотворень квантування

при сигналу від спотворень квантування при Um< U0/ 64(р < ЗбдБ) змінюється лінійно з змінами рівня сигналу

р=20*Lg Um / U0

Визначемо кількість розрядів у кодовому слові т, необхідне для забезпечення захищеності гармонічного сигналу. Розрахунок кількості розрадів у кодовому слові м виконують на основі заданої величини захищеності від спотворень квантування на виході каналу Акв і кількості пере прийомів по ТЧ п.

де символ Це означае найближче ціле число, більше числа, яке стоїть в квадратних лужках.

2. РОЗРОБКА ЗБІЛЬШЕНОЇ СТРУКТУРНОЇ СХЕМИ КІНЦЕВОГО ОБЛАДНАННЯ ЦСП

Повідомлення від N абонентів надходять на ФНЧ , які обмежують спектр сигналу частотою 3,4 кГц. Канал AIM функцію яких виконують електричні ключі, здійснюють дискретизацію сигналів у часі. Сигнали з виходів модуляторів об’єднуються в груповий AIM сигнал (Гр. АІМпер).

Управляють роботою модуляторів канальні імпульси що надходять від генераторного обладнання передачі. Ці імпульси подаються на модулятори каналів почергово , що забезпечує правильне формування групового AIM сигналу Гр. АІМпер надходять на кодер, який одночасно виконує операції квантування по рівню та кодування.

Сигнали управління та взаємодії (СУВ) передаються по телефонним каналам для управління приладами АТС; а передавачі СУВ вони дискретизуються імпульсними послідовностями що надходять від ГОпер та об’єднуються. В результаті утворюється груповий сигнал передачі (Гр. СУВ).

В пристрої об’єднанні кодові групи каналів з виходу кодера, кодованні сигнали СУВ та кодова група синхросигналу від передавача синхросигналу об’єднуються і утворюють цикл і над цикл.

Сформований ІКМ сигнал - це набір одно полярних двійкових символи, імпульси яких зазвичай мають позитивну полярність. При передачі по лінії такий сигнал значно спотворюється та загасає, тому перед передачею в лінію перетворюється в біполярний сигнал в перетворювачі коду сигналу(ПК пер).

В процесі передачі по J13 ІКМ сигнал періодично відновлюється лінійними регенераторами; на приймальній станції ІКМ сигнал відновлюється станційним регенератором.

З виходу станційного регенератора (PC) в ПКпер сигнал з біполярного перетворюється в однополярний. Пристрій виділення ТЧ виділяє з цього сигналу тактову частоту (f r ),Ю яка використовується для роботи генераторного обладнання прийому(ГОпр ). Цим забезпечується синхронна і синфазна робота ГО кінцевих станцій та прийому.

Пристрій розподілення (ПР) розділяє кодові групи телефонних каналів та сигналів СУВ.

Декодер перетворює груповий ІКМ сигнал в груповий AIM сигнал.

Послідовності канальних імпульсів почергово відкривають часові спектри забезпечують виділення відліків свого каналу з групового AIM сигналу.

Відновлення неперервного з послідовності його AIM відліків виконується за допомогою ФНЧ.

N=360 N/3=120

  1.  РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ЧАСОВИХ ЦИКЛІВ ПЕРВИННОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ І РОЗРАХУНОК ТАКТОВОЇ ЧАСТОТИ АГРЕГАТНОГО ЦИФРОВОГО СИГНАЛУ

Розробити структуру часових циклів первинного цифрового сигналу. Вибрати значення коефіцієнта накопичення, обґрунтувати вибір. Розрахувати тактову частоту агрегатного цифрового сигналу.

При розробці структури часових циклів приймаю за основу стандартний цикл системи передачі ІКМ-30.

Синхронізація приймальної та передавальної станції по циклах забезпечує правильне декодування кодових груп і розподіл групового AIM сигналу по відповідних приймачах каналів.

Система циклової синхронізації

  •  на передавальній станції : пристрій формування та введення синхрогруп в груповий цифровий сигнал.
  •  на прийомній сторонні: приймач синхросигналу, який забезпечує встановлення синхронізму після включення апаратури в роботу, контроль за станом синхронізму в робочому режимі, а також виявлення збою синхронізму та його відновлення.

Розпізнавач синхросигналу (СС) призначений для виділення групового сигналу кодових комбінацій , що співпадають за структурою із СС. Будується як регістр зсуву і схеми із багатьма входами.

Частота канальних інтервалів 8* 32=256 кГц. Тактова частота 8*256=2048 кГц. Система циклової та над циклової синхронізації відновлює стан синхронізму на протязі 2 мс. Канальні інтервали КИї і КИїб відводяться для передачі службової інформації, а іншої для передачі сигналів ТЧ.

Аналізатор визначає відповідність моменту часу приходу синхрогрупп і контрольного сигналу з ГО.

Поява імпульсу на виході I 2 означає збіг за часом СС і контрольованого імпульсу з ГО.

Поява імпульсу на виході схеми Ні означає відсутність СС в момент появи контрольного імпульсу від ГО.

Вирішувальний пристрій визначає стан синхронізму, момент виходу із синхронізму та керування роботою відповідних вузлів ГО в режимі пошуку синхронізму. Вирішувальний пристрій містить накопичувати по виходу із синхронізму (НвихС) та накопичувач по входу в синхронізм (НвхС), НвихС містить 4-6 розрядів, а НвхС-2-3.

Керування роботою ГО виконується Із, що у режимі пошуку синхронізації при надходженні СС встановить у початок положення розрядний та канальний розподільники ГО, визначаючи початок їх роботи.

На виході с хеми І4 формується імпульс синхронізму від ГО. Поява цього імпульсу в часі повинна відбуватися у визначений канальний інтервал та визначений розряд даного канального інтервалу відповідно до тактової частоти. У режимі синхронізму НвхС заповнений, а НвихС порожній.

СС і контрольний сигнал від ГО, що одночасно надходить на схему I 2 тримають НвхС заповненим. При відсутності СС контрольний сигнал від ГО пройде через схему Ні на вхід НвихС. Якщо ці порушення короткочасні (1-3 цикл підряд), то наступний СС, що збігається із сигналом ГО запише «1» в НвхС. Так як НвхС заповнений - це призведе до встановлення «0»- ий стан перших 3-х розрядів НвихС. Короткочасні спотворення СС не порушать роботу ГО. При тривалому порушенні синхронізму - СС відсутні 4 цикли підряд , НвихС буде заповнений, при цьому на його виході з’явиться «1», що дозволить початок пошуку синхронізму. Перший імпульс від розпізнавана, з появою СС, пройде через схему Ь і встановить «0» в останньому розряді НвихС та у всіх розрядах НвхС, а також встановить у початкове положення розрядний і канальний розподільники ГО.

Вибираємо значення коефіцієнтів накопичення циклового приймача синхросигналу. В не адаптованому приймачі з послідовно працюючими ланцюгами пошуку і утримання синхронізму середній час його відновлення визначається виразом:

(7)

де 1:„вих Днвх - відповідно час накопичення по входу і виходу до синхронізму;

 t n- середній час пошуку синхросигналу.

Оцінити середній час пошуку можна таким чином:

де к- кількість інформаційних позицій, обмежених двома сусідніми синхрословами; шс- кількість символів в синхрослові; Т0— часовий інтервал між двома сусідніми синхрословами.

В стандартному АЦО прийнято ш = 8, а кількість канальних інтервалів дорівнює 32. В нульовому канальному інтервалі кожного парного циклу передається синхросигнал, який складається з семи розрядів ( шс =т—1=7-1=6).

Так як синхрослово передається через цикл, Т0 = 2 Тц = 0,25 мс. В кожному парному циклі розміщено 31x6 = 186 інформаційних позицій, а в кожному непарному - 32*6 = 192 . Загальна кількість інформаційних позицій між двома сусідніми синхрословами К = 186+192 =378. Звідси

EA - / +1 +  £ + -

] 0,25 = 0,96EC

27 -1

EA + B3

E3 378-6 + 1 | 378 + 6-1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36315. Выбор типа исполнительного механизма 11.96 KB
  ИМ выбирают в зависимости от величины усилия необходимого для перестановки регулирующего клапана или величины момента для поворотных заслонок. Для поворотных заслонок величину момента Нм необходимого для их вращения определяют по формуле М=кМрМт где Мр реактивный момент; к 2 ÷ 3 коэффициент учитывающий затяжку сальников и загрязненность трубопровода; Мт момент трения. Момент на валу ИМ д б равен или больше момента необходимого для вращения заслонки. Реактивный момент обусловленный стремлением потока закрыть заслонку равен:...
36316. Задачи расписания и упорядочения 12.1 KB
  Задачи расписания и упорядочения Задачи распределения и упорядочения возникают тогда когда требуется установить последовательность выполнения операций на различных агрегатах и определить время начала и окончания этих операций. Рассмотрим схему прокатки металла на сортовом стане отражающую производственную структуру участка для которой требуется определить расписание работы: В этом случае задача состоит в определении расписания и выполнения операций при которых некоторый критерий оценки эффективности работы объекта принимает экстремальное...
36317. Импульсные характеристики статических объектов. Определение параметров объекта по импульсным характеристикам 16.59 KB
  Определение параметров объекта по импульсным характеристикам. При снятии кривых разгона приходится вносить длительные и достаточно существенные возмущения в работу объекта. При этом возмущение в работу объекта вносят на сравнительно короткое время но при этом его величина может быть значительно больше чем при ступенчатом. Для объекта без самовыравнивания Коб=.
36318. Информационное обеспечение САПР 13.94 KB
  Совокупность данных используемых всеми компонентами САПР математическое программное информационное обеспечение составляет информационный фонд. Существует несколько способов ведения информационного фонда: использование файловой системы построение библиотек использование банков данных создание специализированных программадаптеров. Она обеспечивает начальный ввод крупных массивов данных хранение текстовых документов но малопригодны при обеспечении быстрого доступа к справочным данным хранении меняющихся данных ведении текущей...
36319. Методология построения ИАСУ 33.15 KB
  Подготовки производства АСТПП На 2 уровне гибкие автоматизированные производства ГАП На 3 уровне ГА участки ГАУ Уровни ИСУП. Решаются задачи текущего перспективного календарного и оперативного планирования производства также выполнение предприятиями производственной программы по объёму номенклатуре и колву выпуска продукции. Решаются задачи проектирования новых изделий организации технологического процесса для производства этих изделий выбор материалов инструмента комплектующих изделий технологической подготовки производства....
36320. Назовите и дайте определение динамических характеристик САУ. Приведите формулы аналитической связи между ними 39.43 KB
  Динамическая характеристика это зависимость связывающая между собой приращения входной и выходной величин в переходном режиме. К динамическим характеристикам относятся: 1.Частотные: комплексная передаточная функция Wjw амплитудночастотная характеристика Ww фазочастотная характеристика w логарифмическая характеристика Lw.
36321. Перечислите и поясните виды управления: централизованное, децентрализованное, распределённое многоуровневое 58.58 KB
  Перечислите и поясните виды управления: централизованное децентрализованное распределённое многоуровневое. В системе централизованного управления все сигналы с объекта а также все данные о технологическом процессе и о внешних воздействиях на объект поступают в центральный пункт системы управления. Достоинством этой системы управления является то что сосредоточение в одном месте всей информации об объекте даёт наиболее полно и правильно оценивать общий ход технологического процесса и принимать наиболее оптимальные и правильные...
36322. SCADA-пакеты как наиболее популярные средства для ППО САТП 13.9 KB
  Разработка современной SCD системы требует больших вложений и выполняется в длительные сроки поэтому разработчикам управляющего ППО представляется целесообразным приобретать осваивать какойлибо готовый инструментарий. SCDпакеты явлся одним из наиболее популярных срв для программирования систем автоматизации ТП и предназначены для создания интерфейсов человекмашина регистрирования и архивирования данных АСУТП Применение SCDпрограмм как средства разработки ПО для СУ. Применение SCD программ как срва разработки ПО для СУ вызвана...
36323. Выбор технических средств измерения, контроля и отображения 12.26 KB
  Выбор технических средств измерения контроля и отображения. Конструктивные особенности агрегата объекта контроля и режимы его работы могут иногда оказывать решающее значение на выбор ИУ. Для контроля температуры агрессивных газов и жидкостей приходиться применять ТП с защитными чехлами из специальных сталей. Из экономических соображений автоматическое измерение того или иного параметра должен использоваться прибор с наименьшей стоимостью при соблюдении всех других требований качественного контроля.