43603

ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ТУРИСТИЧНОЇ АГЕНЦІЇ

Дипломная

Туризм и рекреация

Розрахунки необхідного бюджету для проведення рекламної кампанії ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ СКЛАДОВІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ Нині одним з найпоширеніших засобів стимулювання попиту на різні види продукції і послуги є реклама. Проте для багатьох організацій чисто інформативна реклама має другорядне значення. На стадії спаду реклама в основному недоцільна виключаючи необхідність інформування про розпродажі товарів. Спочатку реклама потрібна для того щоб створити...

Украинкский

2013-10-27

49.16 KB

21 чел.

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ СКЛАДОВІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

1.1. Сутність та значення реклами для сучасної туристичної агенції

1.2. Планування рекламних кампаній в туристичній генції

1.3. Розвиток туристичного бізнесу в Україні

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ АГЕНЦІЇ

2.1. Характристика туристичної агенції та видів її діяльності

2.2. Аналіз техніко-економічних показників діяльності туристичної агенції

2.2. Оцінка рекламних кампаній що біли проведені туристною агенцію

РОЗДІЛ 3 фОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ТУРИСТИЧНОЇ АГЕНЦІЇ

3.1. Вибір та обгрунтування рекламних носіїв для рекламної кампанії

3.2. Розробка плану організаційних заходів щодо проведення рекламної кампанії туристичної агенції

3.3. Розрахунки необхідного бюджету для проведення рекламної кампанії

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

РОЗДІЛ 1 СУЧАСНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ СКЛАДОВІ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Нині одним з найпоширеніших засобів стимулювання попиту на різні види продукції і послуги є реклама. У всі часи вона виконувала функцію інформації покупців про існування того або іншого товару. Проте для багатьох організацій чисто інформативна реклама має другорядне значення. Набагато важливішим для них є те, що за допомогою реклами можна переконати споживача в достоїнствах товару і тим самим просунути свою продукцію на ринок. Сучасне підприємства в ринкових умовах намагаються організувати усі сторони своєї маркетингової діяльності найефективніше. У зв'язку з цим важливо чітко визначити роль і місце реклами в загальному комплексі маркетингових комунікацій, встановити необхідні види і засоби реклами, функції і завдання, які вони виконуватимуть. Основною метою реклами в туристичному бізнесі є стимулювання продажів рекламованого товару.

У рамках спільної мети існує декілька приватних:

1) поширення комерційно важливих відомостей про товар;

2) формування у споживачів знань про фірму і товар;

3) формування громадської потреби в цьому товарі;

4) розробка і підтримка сприятливого образу фірми(товару);

5) формування у інших фірм образу надійного партнера;

6) підтримка прихильності конкретній марці;

7) стабілізація або збільшення продажів.

Частина цілей пов'язана з попитом, частина - з іміджем. Цілі рекламної діяльності мають бути чітко встановлені, виражені кількісно і визначені по термінах, що дозволить контролювати ефективність рекламних заходів. Цілі реклами можуть мінятися у зв'язку з проходженням товаром стадій його життєвого циклу. 

На стадії впровадження головне - це інформування покупців про новинку. На стадії зростання - розвиток попиту, на стадії зрілості - нагадування про фірму, товари, про сервіс, знижки, розпродажі. На стадії спаду реклама в основному недоцільна, виключаючи необхідність інформування про розпродажі товарів.

Крім того, дуже важливий вплив на рекламу робить чинник сприйняття покупцями товарів-новинок в туристичному бізнесі. Відомо, що за цією ознакою покупці діляться на суперноваторів(приблизно 2,5% загального числа споживачів), новаторів(13,5%), ранню і пізню більшість(по 34%), а також консерваторів(16%) [13. С. 51].

Спочатку реклама потрібна для того, щоб створити нові поведінкові установки, новий стиль споживання. Нерідко таку рекламу називають рекламою-антеною. Вона спрямована на суперноваторів. Потім реклама акцентує і розвиває зміни в купівельному попиті. При цьому вона спрямована передусім на новаторів і називається рекламою-підсилювачем. Надалі в рекламі переходять від представлення товару як новинки до його представлення в якості загальновизнаного. Таку рекламу називають рекламою-фокусом, оскільки вона фокусує увагу ранньої і пізньої більшості споживачів на товарах і послугах, що міцно втілюють новий спосіб життя. І нарешті, коли основним споживачем товару стають консерватори, реклама покликана підтримати попит на товар як символ традиційного способу життя. Таку рекламу називають рекламой-эхо.

Цілі реклами в туризмі реалізуються через її функції.

Основними функціями реклами в туризмі є:

1. Экономическая. Умелая реклама стимулирует сбыт товара и способствует росту прибыли.

2. Информационная. Реклама информирует потребителей о товарах и услугах.

3. Коммуникативная. Реклама информирует и создает имидж товаропроизводителей, делая потребителей своими приверженцами.

4. Контролююча. Реклама контролює процеси створення переваг груп споживачів до товарів різного асортименту.

5. Що коригує. Реклама змінює стереотипи сприйняття того або іншого товару, коригуючи збутову діяльність.

6. Функція управління попитом. Об'єм рекламної інформації і графіки її подання можуть змінювати попит в потрібному напрямі [39. С. 53].

Учасниками рекламної діяльності є рекламодавці, рекламопроизводители, рекламораспространители. Рекламодавці - це виробники товарів, оптові і роздрібні торговці, політичні організації і діячі, приватні особи, зацікавлені у формуванні інтересу до своїх товарів, ідей, починів. Деякі рекламодавці здійснюють рекламу самостійно, своїми силами і засобами, будучи одночасно рекламодавцями і рекламопроизводителями і рекламораспространителями. Але у більшості випадків функції останніх виконуються спеціальними рекламними агентствами.

 Відмінні риси реклами як одного з головних засобів маркетингових комунікацій у сфері туризму визначаються як специфікою реклами, так і особливостями туристської індустрії і її товару - туристського продукту, а саме:

- неособистий характер. Комунікаційний сигнал поступає до потенційного клієнта не особисто від співробітника фірми, а через посередника(засоби масової інформації, проспекти, каталоги, афіші і так далі);

- невизначеність з точки зору виміру ефекту. Ця особливість є логічним продовженням попередньої. Зворотний зв'язок в рекламній діяльності носить імовірнісний характер. Факт придбання туристського продукту залежить від великої кількості чинників, що часто не мають прямого відношення до реклами, носять суб'єктивний характер і практично непіддатливих формалізації;

- комплексність. На враження, яке залишається у туриста після споживання турпродукта, впливає безліч чинників, навіть такі як поведінку покоївки, офіціанта, представника зустрічаючої сторони. Саме це доповнює враження, що залишається після споживання турпродукта;

- броскость і переконливість. Специфіка туристських послуг обумовлює необхідність використання наочних засобів, що забезпечують якнайповніше уявлення про об'єкт туристського інтересу.

- невідчутність або нематеріальний характер. Туруслугу неможливо продемонструвати, побачити, спробувати або вивчити до отримання. Покупець вимушений вірити продавцеві на слово. Продавець же може лише описати переваги, які отримає покупець після надання послуги, а самі послуги можна оцінити тільки після їх виконання.

Ринкова економіка, як показує досвід багатьох розвинених країн, не може функціонувати без інституту реклами. Реклама в ринковій економіці виконує безліч функцій. Саме тому у вітчизняній і зарубіжній економічній літературі існує безліч формулювань терміну "реклама". Відомий маркетолог Філіп Котлер, професор маркетингу Північно - Західного університету США, дає наступне визначення реклами: "Реклама представляє собою неособисту форми комунікації, здійснювані за посередництвом платних засобів поширення інформації, з чітко вказаним джерелом фінансування ". Реклама - це друковане, рукописне, усне або графічне повідомлення про особу, товари, послуги або суспільний рух, відкрито опубліковане рекламодавцем й оплачене з метою збільшення обсягів збуту, розширення клієнтури, одержання голосів або суспільної підтримки.

                               Дія

                           Бажання

                        Переконаність

                Засвоєння інформації

                   Освідомленність

                        Рис. 1.1. Рекламна піраміда.

Основним нормативним актом, що регулює рекламну діяльність в Україні, є Закон України від 3 липня 1996 року “Про рекламу” (надалі - Закон «Про рекламу»). Так, відповідно до статті 1 Закону «Про рекламу» реклама - це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку. 

Підсумовуючи, можна сказати, що маркетингові комунікації - реклама і рекламування - це вид соціальної діяльності, спрямований на задоволення потреб у товарах, послугах та ідеях; встановлюються зв’язки між споживачами й торгівцями, якими можуть бути безпосередньо виробники або торгові посередники. Інакше кажучи, рекламування - це створення рекламного продукту й неособисте доведення його до потенційних покупців; важливо при цьому, аби вони зрозуміли, чим саме товар, послуга або ідея позитивно відрізняються від подібних до них, а виробник зміг перетворити цю новацію в капітал. Рекламні послуги обов’язково мають оплачуватись.

Реклама - ефективний засіб поширення інформації про фірму, товар, місце й умови його продажу. Не дивно, що бізнесмени вважають рекламну інформацію однією з головних матеріальних передумов комерційного успіху. На початку 2001 р. Майже всі провідні фірми України мали в Internet електронну адресу, Web - вузол або Web - сторінку. [3]

Рекламна інформація насамперед необхідна споживачеві, бо він -головна рушійна сила прцесу продажу і від нього залежить, відбудеться процесс купівлі чи ні. Реклама подає покупцеві інфорнмацію про те, що існує товар певної марки, що він має отаку споживчу характеристику, тим - то відрізняється від подібних товарів, його можна придбати там-то і за отаку ціну. Покупець, для якого понад усе - престиж, може знайти інформацію про престижні фірми та супермаркети, про продавців модних товарів і новинок. Така інформація дає змогу порівняно забезпеченій людині, яка живе в економічно розвинутому суспільстві, якось вирізнитися і соціально відмежуватися. Комерційна інформація, що її надає реклама, особливо потрібна вітчизняним підприємцям, позаяк діяти успішно в сучасних умовах може тільки той, хто не просто стежить за змінами, а й, виходячи з них, оперативно коригує свою діяльність.

Одержані на основі маркетингових досліджень дані про розподіл витрат для забезпечення збуту продовольчих товарів, для яких характерна висока інтенсивність товарообігу на стадії їх виведення на ринок, мають такий вигляд:

30 % - реклама;

30 % - комерційна діяльність;

40 % - стимулювання продажу і пропаганда.

У розвинених країнах Європи на рекламу щорічно витрачається - понад 45,5 млрд  (дані на кінець ХХ ст.). Витрати на рекламу 100 провідних фірм США становлять четверту частину всіх рекламних витрат у країні. Передбачалося, що до кінця ХХ ст. витрати на рекламування товарів, послуг, організаційних одиниць тощо мали становити майже 1 трлн. дол. США.

Залучення уваги

Підтримання інтересу

Появу емоцій

Переконання

Прийняття рішення

Дія ( здійснення покупки)

Рис. 1.2. Механізм психологічного впливу реклами на споживача.

Завдання реклами:

створити позитивний імідж фірми;

збільшити чистий прибуток і рентабельність;

збільшити кількість покупців та обсяги продажу;

стабілізувати обсяги продажу при зменшенні попиту й спаді ділової активності.

Детально продумана й здійснена на високому рівні реклама, як правило, допомагає збільшити первинний попит. Вона сприяє залученню нових покупців та екстенсивному розвиткові маркетингу на усіх стадіях ринкового процесу.

Реклама -  це інструмент збільшення і вторинного попиту, що дає ефект інтенсифікації маркетингу. Такий розвиток буде можливим в Україні тоді, коли понад 50 % споживачів перейдуть із категорії потенційних до категорії фактичних покупців товарів, зокрема й найдорожчих - автомобілів, престижних меблів, нерухомості тощо.Реклама допомагає збільшити конкурентосроможність товарів, щоб розширити їх частку ринку за рахунок сучасної високоякісної продукції, коли вторинний попит стабілізується, а первинний ще не зовсім розвинувся. У такому разі реклама фокусує увагу споживчої аудиторії на соціальне значення товару чи на його пристижність. [5]

Рекламна діяльність - неодмінна складова маркетингових комунікацій - комплексу заходів, які використовує фірма (товаровиробник, посередник) для інформування, переконання чи нагадування споживачам про свої товари чи послуги.

Рішення по розробці бюджету

Постановка задачі

 

Рішення про рекламне звернення

Рішення про засоби поширення

інформації

Оцінка рекламної програми

                             

Рис. 1.3. Основні рішення у сфері реклами.

Рекламна діяльність охоплює увесь комунікаційний процес - від визначення потреби в рекламі до створення рекламного продукту, його виготовлення та публікації в засобах масової інформації.

Рекламна діяльність складається з таких етапів:

визначення рівня потреби в рекламі товарів, послуг та ідей;

проведення маркетингових досліджень, необхідних для визначення цілей і напрямків рекламної діяльності;

розробка стратегії і тактики реклами;

планування рекламних заходів;

створення рекламних звернень;

розповсюдження рекламних звернень;

оцінка ефективності рекламних заходів.

1.2. Планування рекламних кампаній в туристичній генції

Рекламна кампанія - декілька рекламних заходів, що об'єднаних однією або декількома цілями, охоплюють певний період часу і розподілених в часі так, щоб один рекламний захід доповнював інше.

Рекомендується планувати рекламну кампанію в наступній послідовності:

1. визначити вашого покупця;

2. визначити цілі рекламної кампанії;

3. визначити основну ідею рекламної кампанії;

4. вибрати форми розміщення реклами;

5. визначити найбільш оптимальні терміни розміщення рекламних заходів один відносно одного в часі;

6. підрахувати можливі витрати на рекламну кампанію;

7. порівняти отриману суму з тією сумою, яку ви можете виділити на її проведення;

8. скласти розгорнутий план рекламної кампанії;

9. розробити усі елементи рекламної кампанії;

10. перевірити можливу ефективність вибраної мети, ідеї, елементів рекламної кампанії;

11. при необхідності уточнити, змінити елементи рекламної кампанії;

12. організувати роботу фірми під час рекламної кампанії;

13. підвести підсумки рекламної кампанії.

Метою рекламної кампанії є досягнення певного комунікаційного ефекту у контактируемой з рекламним повідомленням аудиторії і спонукання її до цільової поведінки.

Окремо варто виділити види рекламних кампаній.

Інформативна реклама переважає в основному на етапі виведення товару на ринок, коли стоїть завдання створення первинного попиту. Наприклад, виробникам йогурту треба було спочатку проінформувати споживачів про поживні достоїнства і численні способи використання продукту.    

 Увещевательная реклама придбаває особливу значущість на етапі зростання, коли перед фірмою встає завдання формування виборчого попиту, наприклад, реклама продуктів "пісної кухні" фірми "Стауффер" намагається переконати аудиторію споживачів, що стежать за своїм здоров'ям, що нове блюдо, незважаючи на високу калорійність, має приголомшливий вигляд і відмінний смак.

Порівняльна реклама прагне затвердити перевагу однієї марки за рахунок конкретного її порівняння з однією або декількома марками у рамках цього товарного класу. Такий вид повідомлення використовується найчастіше для товарів повсякденного попиту і на ринках, де висока конкуренція.

Реклама, що нагадує, надзвичайно важлива на етапі зрілості, для того, щоб змусити споживача згадати про товар. Мета дорогих оголошень "Кока-коли" в журналах - нагадати людям про напій, а зовсім не в тому, щоб проінформувати або переконати їх.

Підкріплююча реклама прагне затвердити нинішніх покупців в правильності зробленого або вибору. Наприклад, в рекламних оголошеннях на автомобілі часто фігурують задоволені покупці, що захоплюються тією або іншою особливістю купленої машини.

Таким чином, при створенні рекламного повідомлення або проведення рекламної кампанії необхідно точно визначити, до якого з перерахованих видів відноситиметься ваше повідомлення. Це робиться виходячи з етапу життєвого циклу, на якому в даний момент знаходиться товар або послуга

2. Планування і організація рекламної кампанії

Планування рекламної кампанії -- процес, в якому беруть участь усі структурні підрозділи агентства і маркетинговий відділ рекламодавця. Результат цього процесу -- складання плану рекламної кампанії на певний період.

В процесі планування розробляються творча стратегія торгової марки, медіа-стратегія, тобто те, яким чином буде зацікавлений споживач, і стратегія проведення рекламних акцій, які підтримуватимуть ефект прямої реклами і посилюватимуть його.

Щоб зупинити свій вибір на одному або декількох видах реклами, організації необхідно відповісти на три головні питання: хто потенційний споживач товару, що фірма хоче повідомити його про свою продукцію і за допомогою яких засобів збирається це зробити. Обкресливши за допомогою цих питань образ покупця, його звички, інтереси, потреби, місце проживання, соціальне і матеріальне положення, можна сміливо приступати до формування рекламної кампанії і вибирання засобів, з яких вона полягатиме.

У будь-якому випадку реклама дозволить розповсюдити інформацію про бізнес компанії і представити його з найпривабливішого боку. Головне -- постійно контролювати міру ефективності кампанії, і вчасно коригувати її. В цілому уся рекламна кампанія укладається в класичну схему: планування -- організація -- мотивація -- контроль.

Медіапланування(МП) є однією з найважливіших складових рекламної кампанії. Під медіаплануванням фахівці розуміють діяльність по розміщенню реклами в традиційних засобах масової інформації(телебачення, радіо, преса) і на зовнішніх носіях.

Розробка рекламної кампанії :

-  визначення вашої цільової аудиторії і методів впливу на неї:

-  оцінка споживачів продукції клієнта

-  дані про конкурентів клієнта і їх рекламні кампанії

-  стан ринку цього виду діяльності

-  оцінка самого клієнта і його товару

-  порівняння оцінок клієнта і рекламного агентства, виробітку єдиної стратегії

-  допомога клієнтові для визначення суми коштів на рекламну кампанію:

-  метод "відсотка продажів"

-  метод пайової участі в ринку

-  метод узгодження із завданням

-  унікальний метод окремого рекламодавця

-  медіапланування і розміщення реклами на найвигідніших умовах в пресі:

-  центральною

-  московською

-  регіональній пресі

-  в спеціалізованих і галузевих виданнях

Найбільш суттєві чинники, які необхідно враховувати при плануванні бюджету рекламної кампанії, такі:

1) об'єм і розміри ринку,

2) роль реклами в комплексі маркетингу,

3) етап життєвого циклу товару,

4) диференціація товару,

5) розмір прибутку і об'єм збуту,

6) витрат конкурентів,

7) фінансових ресурсів;

Кожен чинник буде розглянутий окремо, виходячи з принципу "за інших рівних умов", чого, природно, ніколи не буває насправді. Усі ці чинники взаимозависимы, взаємозв'язані, постійно міняються, і при розробці бюджету їх необхідно розглядати в сукупності.

1.3. Розвиток туристичного бізнесу в Україні

Розвиток туризму в Україні суттєво впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання, і є одним із найбільш перспективних напрямків структурної перебудови економіки.
За підрахунками Всесвітньої Туристичної Організації, у 2001 році за кількістю прибутне іноземних туристів Україна займала 22 місце у світі (5,8 млн. осіб, що становить близько 1 % від світових туристичних прибуттів).
За прогнозними розрахунками щодо розвитку в'їзного туризму в Україні до 2005 року, його чи-сельність зросте до 9,3 млн. осіб; прогноз на 2010 рік-12,1 млн. осіб; прогноз на 2020 рік - 15,0 млн. осіб.

Як і для багатьох європейських країн, де найбільш потужними є туристичні потоки між сусідніми державами, так і для України, на перспективу, сукупна частка туристичного обміну з Росією, Білоруссю та Молдовою коливатиметься в межах 60 % в загальних обсягах турпотоків.

Окрім цього, сусідні країни забезпечуватимуть і потужні потоки одноденних відвідувачів, зокрема транзитних, чисельність яких щорічно збільшуватиметься.

Аналізуючи перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні на наступні десять років, перш за все, необхідно підкреслити, що сучасний туризм - це та сфера економіки і життєдіяльності суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Саме це і визначає одне з перших місць, яке займає туризм у світовій економіці. Саме цей фактор повинен стати головним у формуванні нового державного підходу до туризму як тієї галузі, пріоритетний розвиток якої може позитивно вплинути на економічний і соціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важливих галузей економіки, сприяти зміцненню нового позитивного іміджу України на світовій арені. Стратегічною метою розвитку туристичної індустрії в Україні можна визначити створення конкурентоспроможного на світовому ринку туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення країни, забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціально-економічних інтересів при збереженні екологічної рівноваги та історико-культурного довкілля. Програма дій, зорієнтована на досягнення цієї мети, має бути синхронізованою із загальними темпами становлення ринкових механізмів і співвідносною з політикою структурних реформ в економіці. Вона повинна також враховувати накопичений досвід розвитку туризму у світі, що створює сприятливі умови доопрацювання та розроблення відповідної нормативно-правової бази туризму.

Нарощування темпів та підвищення ефективності роботи підприємств сфери туризму, становлення туристичної галузі як однієї з провідних галузей вітчизняної економіки стримується невирішеністю низки питань, розв'язання яких потребує державного регулювання та підтримки виконавчих органів влади.

На думку одного з провідних спеціалістів туризму Роберта А. Браймера, "у теперішній час найбільш гальмівним фактором у розвитку туризму на суспільному рівні є відсутність уваги та підтримки з боку політиків та громадської влади. Коли на туризм не зважають, його доходи не визначені, відсутнє ретельне планування та, як наслідок, відсутній і розвиток. Як тільки буде глибока зацікавленість на законодавчому рівні, поєднання зусиль для піднесення статусу індустрії туризму на більш високий рівень не тільки у вигляді декларацій, а й конкретних заходів щодо встановлення та підтримки економічних зв'язків, почне ефективно діяти маркетинг у сфері туризму, відтоді можна розраховувати на видимі результати".

Одне із ключових питань, яке необхідно вирішити в найближчий час, - питання оптимізації взаємодії туризму і культури як на рівні центральних органів влади, так і на місцях. Культурна спадщина, музеї, театри в більшості країн світу є винятково важливим фактором залучення туристів, генерації міжнародних і локальних туристичних потоків. І в результаті цього, свого клієнта отримують транспорт і громадське харчування, готелі, місцева промисловість та ін.

Координація стратегічного розвитку культурної сфери і туризму на місцях повинна привести до більш тісної співпраці місцевої влади і реального бізнесу у вирішенні конкретних завдань по збереженню культурної спадщини, впровадження в практику діяльності музеїв, національних заповідників передової менеджерської практики, орієнтації для роботи в ринкових вимірах і координації діяльності з суб'єктами туристичної індустрії.

Перспективний розвиток туризму в Україні суттєво вплине на зайнятість населення. Якщо в 2005 році кількість працівників у туристичній галузі складатиме 169 тис. чол., а зайнятість в туризмі з урахуванням інших галузей (транспорт, торгівля, зв'язок та ін.) та тимчасової зайнятості протягом активного туристичного сезону -2,79 млн. осіб, то вже в 2010 році ці показники складатимуть, відповідно 220 тис. осіб і 3,63 млн. осіб.

Подальший розвиток демократії, політична стабільність, визначення пріоритетних напрямків економічного розвитку, майбутній вступ України до НАТО та ЄС - все це забезпечить створення високоприбуткової туристичної галузі, яка задовольнить потреби внутрішнього та міжнародного туризму, з урахуванням природнокліматичного, рекреаційного, соціально-економічного та історико-культурного потенціалу країни, її національних особливостей.

Важливими факторами, що впливатимуть у подальшому на розвиток ринку туризму, є демографічні зміни, матеріальний та соціальний стан населення, рівень освіти, тривалість відпустки, професійна зайнятість та багато інших чинників.

Демографічна структура населення України та аналіз вікових груп, які найбільше подорожують, ще раз підтверджують, що в Україні найбільш активна частина населення від ЗО до 40 років, на відміну від економічнорозвинених країн, де люди старшої вікової групи (55-60 років) відіграють все більш важливу роль у міжнародному туризмі. Тільки в 2001 році у світі зареєстровано майже 120 млн. прибуттів, здійснених людьми старшого віку. Основними постачальниками цієї категорії туристів є США, Канада, Японія та країни Європейського Союзу. Населення цих країн, незважаючи на швидкі темпи старіння, залишається фізично активним і, що не менш важливо, краще забезпеченим.

Поступове збільшення кількості працюючих, забезпечення більш високого доходу на кожного члена сім'ї, підвищення тривалості оплачуваної відпустки та гнучкість робочого часу поступово розширять такі сегменти туристичного ринку, як поїздки з метою відпочинку і в період відпусток, відвідування тематичних парків і культурних заходів, здійснення ділових поїздок, короткочасних подорожей і маршрутів вихідного дня тощо.

Зростання рівня освіти збільшує потяг людини до знань, зацікавленість іншою культурою викликає бажання подорожувати і отримувати нові враження.

Одним із найважливіших чинників, що впливає на розвиток як внутрішнього, так і міжнародного туризму, є добробут населення. Існує чіткий зв'язок між тенденцією розвитку туризму, загальним економічним розвитком і особистими доходами громадян. Туристичний ринок дуже відчутний до змін в економіці. За стабільних цін зростання особистого споживання на 2,5 % збільшує витрати на туризм на 4 %, а зростання особистого споживання на 5 % - на 10%.
Щорічне збільшення доходів громадян України приведе до більш інтенсивної туристичної діяльності і, зокрема, до збільшення кількості споживачів з високими доходами. В майбутньому населення України буде характеризуватися як таке, що має підвищену якість життя. Відпочинок, подорожі, мистецтво, культура стануть основними елементами, які заповнять вільний час людини.

Види і форми туризму 

Для територіальної організації та планування туристського господарства важливе значення мають класифікації туризму, сутність яких полягає у виокремленні класів, форм і видів туризму за найрізноманітнішими напрямами.

Досі немає чіткої загальноприйнятої класифікації туризму. Це пояснюється насамперед тим, що практично неможливо виокремити чисті форми і види сучасного туризму.

Класифікація туризму за видами і формами дає змогу розв'язати низку проблем розвитку і територіальної організації туристського господарства, визначати попит на окремі види туристських послуг і на цій підставі розробляти плани розвитку матеріально-технічної бази туризму.

Туризм можна класифікувати за найрізноманітнішими показниками: за метою, засобами пересування, характером, термінами і тривалістю подорожі, засобами розміщення тощо. У класифікації туристських подорожей і розподілі їх на види вирішальне значення має їхня мета. Щоправда, мандруючи, турист ставить перед собою не одну мету. Втім, залежно від індивідуальних потреб туриста, одна з них переважає.

Форми і види туризму різноманітні. Вони залежать від низки чинників:

• наявності й тривалості вільного часу;

• віку, статі, стану здоров'я, рівня духовного розвитку, особистих смаків людей і їхнього матеріального добробуту; розмаїтості природних умов і сезонності;

• наявності певних засобів пересування.

З огляду на мету та умови можна виокремити форми і види туризму.

Залежно від виду, туризм поділяють на:

• внутрішній або національний - подорожі у межах своєї країни;

• іноземний або міжнародний - подорожі поза межами країни.

РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕКЛАМНИХ КАМПАНІЙ В ТУРИСТИЧНІЙ АГЕНЦІЇ

2.1. Характристика туристичної агенції та видів її діяльності

2.2. Аналіз техніко-економічних показників діяльності туристичної агенції

2.2. Оцінка рекламних кампаній що біли проведені туристною агенцію

РОЗДІЛ 3 ФОРМУВАННЯ РЕКЛАМНОЇ КАМПАНІЇ ТУРИСТИЧНОЇ АГЕНЦІЇ

3.1. Вибір та обгрунтування рекламних носіїв для рекламної кампанії

3.2. Розробка плану організаційних заходів щодо проведення рекламної кампанії туристичної агенції

3.3. Розрахунки необхідного бюджету для проведення рекламної кампанії

Рекламний бюджет - фінансовий план рекламної діяльності підприємства на певний період часу,  ключовий інструмент планування та контролю ефективності реклами.  Будь - яке підприємство, при розробці своєї рекламної кампанії, стикається з проблемою визначення оптимальної суми, яку потрібно витратити на рекламу. З одного боку, на певному етапі розвитку фірми без реклами не обійтися, з іншого боку - як знайти той рівень витрат, який буде найбільш ефективним. [8]

Формування рекламного б’юджету.

Рекламний бюджет - ключовий інструмент планування і контролю ефективності реклами.

Чинники, що визначають об'єм рекламних витрат : - об'єм і географічні розміри ринку. - показники збуту і прибутку компанії-рекламодавця.

- специфіка рекламованого товару. - етап життєвого циклу товару. - розміри і потужність рекламодавця. - роль реклами в маркетинговій стратегії рекламодавця.

- об'єм витрат на рекламу конкурентів.

Сума витрат не рекламу планується декількома шляхами. Розглянемо способи формування рекламного бюджету, що найчастіше зустрічаються.

Будь-яке підприємство, при розробці своєї рекламної кампанії, стикається з проблемою визначення оптимальної суми, яку слід витратити на рекламу. З одного боку, на певному етапі розвитку фірми без реклами не обійтися, з іншого боку - як знайти той рівень витрат, який буде найбільш ефективним.

Відповідь на поставлене питання вимагає проведення детального аналізу. Нині існує ряд методик, які дозволяють з деяким наближенням вирішувати цю задачу. Проте кожен з методів має свої достоїнства і недоліки. На практиці, вибір методу визначення рекламного бюджету, залежить від підготовленості фахівця з медіаплануванню, від рівня його освіти, досвіду в подібних розробках, і світогляду. Усі методи можна умовно розділити на дві групи: традиційні і нові. Прогресивніші методи(математичні моделі і експериментальні формули) дозволяють з високою мірою точності визначати рекламні витрати.

Перший метод - це метод остаточногорекламного бюджету визначається короткостроковими фінансовими можливостями фірми після обліку усіх інших бюджетних витрат. Це найпростіший метод, який не враховує реальних цілей і завдань фірми, а швидше показує стан справ у відсутність конкретних завдань по рекламі. Рекламний бюджет скорочується, коли справи йдуть погано; коли гроші є, вони витрачаються.

Другим методом формування рекламного бюджетаявляется метод формування рекламного бюджету на основі його об'єму за попередній період. В цьому випадку рекламний бюджет коригується відносно минулого рівня відповідно до умов, що змінюються.

Наступним методом є метод встановлення фіксованого відсотка до об'єму продажів, який доступний для розуміння і легкий в застосуванні. На відміну від двох попередніх способів признається взаємозв'язок між об'ємом рекламних витрат і об'ємом товарообігу. В той же час, причина і наслідок в даному випадку, міняються місцями, об'єм рекламних асигнувань визначається об'ємом збуту, а не навпаки.

Розподіл бюджету - це завдання, яке в концептуальному плані можна вирішувати на базі економічного принципу граничної корисності. Цей метод спирається на аналіз порогу рентабельності рекламних витрат. Збільшення об'єму продажів для покриття рекламних витрат розраховується спеціальною методикою, що зв'язує такі величини як витрати на рекламу; ціна одиниці товару; витрати(зазвичай змінні витрати); граничний прибуток на одиницю товару; постійні витрати; зростання об'єму продажів або виручки(у відсотках) і інші величини.

Ефективним методом формування рекламного бюджету є метод, заснований на обчисленні відношення : Реклама/Продажу.

Витрати на рекламу розглядаються як частину маркетингового бюджету продукту. Будучи частиною маркетингового бюджету, витрати на рекламу проте є найуразливішим елементом ціни. Ціни виробництва і розподілу, транспортування,, так само як і граничний доход зазвичай фіксовані. Єдиний, рухливий елемент маркетингової ціни - це суми грошей, які мають бути витрачені на рекламу.

Тому, хоча бюджети і можуть бути отримані на основі обчислення відношення "Реклама/Продажу", вони досить часто є предметом перегляду і є лише первинною оцінкою, яка потім коригується з урахуванням інших чинників.

Підхід, заснований на використанні відношення "Реклама/Продажу", має свої сильні і слабкі сторони. Він самокорректируется залежно від поведінки товару на ринку(продажів) і підтримує відповідний рівень граничного доходу для товару. За допомогою цього підходу можна порівняно легко розрахувати рекламний бюджет.

Таким чином, рекламний бюджет повинен розглядатися як функція маркетингових і збутових цілей товару або компанії, а для визначення об'єму і розподілу реклами по засобах, найкращим способом бачиться комбінація різних методів. Переваги комбінованої методики полягають у використанні сильних сторін кожного методу :

- можливість встановлення конкурентного рекламного бюджету;

- можливість реагування на зміни в конкурентному середовищі;

- бюджет конкретизується, виходячи з цілей комунікації і тих засобів, які треба використати для їх досягнення;

- можливість реальної оцінки сили кожного засобу реклами і майбутнього ефекту;

- можливість нейтралізації конкурентних рекламних стратегій навіть з відносно невеликим рівнем витрат.

Витрати на рекламу по їх економічній природі є поточними витратами. В той же час даний вид витрат є одним з головних чинників зростання об'єму збуту товарів і рентабельності рекламодавця. Іноді значні суми, що витрачаються на рекламу товару на перших етапах його життєвого циклу, можуть сприяти отриманню прибутку від рекламованого товару через достатньо великий проміжок часу. Виходячи з цього можна говорити про рекламу, як про одну з форм інвестиційних витрат, які, подібно капіталовкладенням в основні засоби, окупаються іноді багато років. [9]

Розроблений бюджет дозволяє більш ефективно розподіляти ресурси в процесі практичної реалізації планів, чітко визначити основних виконавців. Він же допомагає забезпечити контроль не тільки за витратою коштів на рекламу, але й за ефективністю рекламної діяльності в цілому.

Витрати на рекламу у вітчизняній економічної теорії формально розглядаються як поточні витрати, або витрати. [13]

Процес розробки рекламного бюджету, як і вся рекламна діяльність, в значній мірі містить суб'єктивний, творчий елемент і багато в чому залежить від інтуїції, “чуття”, наявного досвіду, індивідуальних характеристик відповідальних за цей процес фахівців.

Весь комплекс рішень по розробці рекламного бюджету можна умовно розділити на два великі блоки:

А. Опреділення загального об'єму засобів, що асигнуються на рекламу;

Б. Розпреділення засобів рекламного бюджету по статтях його витрат.

Основними чинниками, що визначають об'єм рекламних витрат, є наступні: об'єм і розміри ринку; специфіка рекламованого товару і етап життєвого циклу, на якому він знаходиться; розміри і потужність рекламодавця; роль, яку грає реклама в маркетинговій стратегії рекламодавця, об'єм рекламних витрат його головних конкурентів і інші.

використовує різні підходи щодо планування бюджету на проведення рекламної компанії, на етапі зародження фірми були залучені деякі кошти, але цього було не достатньо. Завдяки клиентам, які також є «носієм»  реклами, агентство почало наберати оберти. Спочатку була реклама по Луганській області, потім участь у закордонних заходах зробила рекламу і у близькому зарубіжжі. Процес розробки рекламного бюджету, як і вся рекламна діяльність, в значній мірі містить суб'єктивний, творчий елемент і в багато залежить від інтуїції, «чуття», наявного досвіду, індивідуальних характеристик відповідальних за цей процес фахівців.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7664. Професійна етика журналіста 57.5 KB
  Професійна етика журналіста Мораль як предмет етики - це сукупність правил і норм поведінки, якими людина керується у своєму житті. Вони регулюють ставлення людей одне до одного в приватному спілкуванні, колективі, суспільстві. Співжиття за мор...
7665. Робота міжнародного відділу ЗМІ 35 KB
  Робота міжнародного відділу ЗМІ Фахівцем у галузі міжнародної журналістики є Слісаренко, тому варто читати його матеріали, також Коркушко, Андрушко, Лещєнко, Наєм. Три ключові питання для журналіста-міжнародника при підготовці до написання матеріалу...
7666. Соціологія журналістики 60.5 KB
  Соціологія журналістики Соціологія як наука. Предмет, об’єкт, закони й категорії соціології. Структура і функції соціології як науки. Основні етапи й тенденції розвитку соціологічної думки. В середині 30-х рр.. 19 ст. постала...
7667. Художньо-публіцистичні жанри 66.5 KB
  Художньо-публіцистичні жанри Написати два повноцінних нариси та два повноцінних есе. Прикладів шукати не треба, лише для себе. Забужко Мова і влада - почитати і порефлексувати (письмово). Взяти будь-який публіцистичний матеріал і визначити, які оц...
7668. Языкознание как наука 83.5 KB
  Языкознание как наука. Языкознание - наука о языке, его происхождении, свойствах и функциях. Языкознание - одна из древнейших отраслей знаний. Возникло с появлением школ ок. 3 тыс. до н.э. Возникновение первых словарей, грамматик. Подлинно...
7669. Планування цехів та служб підприємства 26.96 KB
  Планування цехів та служб підприємства Під генеральним планом розуміється план розташування на ділянці всіх будівель підприємства, споруд і пристроїв (складських, транспортних, енергетичних, інженерно- і санітарно- технічних), зелених насаджень і о...
7670. Поняття і види операцій на виробничому підприємстві 24.02 KB
  Поняття і види операцій на виробничому підприємстві Системні властивості часових звязків виявляються в зєднанні речових елементів процесу в просторі і в часі таким чином, щоб функціонування елементів системи (підрозділів підприємства) за...
7671. Поняття і основні елементи виробничої структури підприємства 40.26 KB
  Структура виробничого процесу. Виробничий процес - це сукупність взаємоповязаних дій людей, засобів праці та природи, потрібних для виготовлення продукції. Основними елементами виробничого процесу є процес праці як свідома діяльність людини, предмети та засоби праці...
7672. Поняття і показники виробничої потужності підприємства 55.82 KB
  Поняття і показники виробничої потужності підприємства Кожне підприємство як товаровиробник має певну виробничу потужність, яка справляє вирішальний вплив на багато важливих параметрів його виробничої діяльності. Під виробничою потужністю розуміють ...