43688

Проект реконструкції моторного відділення у АТП 13069

Дипломная

Логистика и транспорт

Необхідність структурної перебудови економіки України вимагає перебудови авторемонтних підприємств. Вдосконалення організації і технології капітального ремонту агрегатів, вузлів та деталей , підвищення якості і зниження собівартості продукції – ось що є найважливішою задачею авторемонтного виробництва (АРВ)

Украинкский

2013-11-06

789.48 KB

107 чел.


Зміст

Вступ..............................................................................................................................

6

1. Загальний розділ..................................................................................................

8

1.1 Загальна характеристика проектованого АТП.............................................

8

1.2 Режим роботи АТП.........................................................................................

9

1.3 Характеристика проектованого підрозділу........................................................

9

1.4 Коротка технічна характеристика ДТЗ..........................................................

10

2. Технологічний розділ......................................................................................

14

2.1 Розрахунок виробничої програми АТП.........................................................

14

2.1.1 Вихідні нормативи для розрахунків та їх коректування..........................

14

2.1.2 Розрахунок річного пробігу ДТЗ.................................................................

17

2.2 Розрахунок проектованого підрозділу…………….......................................

27

2.2.1 Розрахунок трудомісткості робіт в проектованому підрозділі…………

28

2.2.2 Розрахунок потрібної кількості робітників................................................

28

2.2.3 Розрахунок числа постів і ліній (тільки для зон)……………………….

29

2.2.4 Вибір технічного обладнання……………………………………………..

30

2.2.5 Розрахунок площі проектованого підрозділу……………………………

32

2.3 Організація технологічного процесу в проектованому підрозділі……….

32

3. Організаційний розділ.....................................................................................

34

3.1 Організаційна структура ATП.....................................................................

34

3.2 НОП і виробнича естетика..............................................................................

35

3.3 Охорона праці і протипожежний захист.......................................................

36

3.4 Заходи з охорони навколишнього середовища і заощадження

енергетичних ресурсів………………………………………………………….

1

39

4.  Конструкторський  розділ...............................................................................

40

4.1 Обґрунтування необхідності конструкторської розробки…………..........

40

4.2 Будова і робота пристосування......................................................................

41

4.3 Перевірочний розрахунок на міцність 1-2 деталей пристосування………

42

4.4 Техніка безпеки при роботі з пристосування……………………….........

42

5. Економічний розділ………………………………………………………..

43

5.1 Виробнича програма………………………………………………….........

43

5.2 Розрахунок вартості основних виробничих фондів………………………

44

5.3 Розрахунок чисельності в проектованому підрозділі…………………….

45

5.4 Розрахунок собівартості робіт……………………………………………..

45

5.4.1 Фонд оплати праці………………………………………………………..

45

5.07010602.119.ПЗ

Зм

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Розроб.

Губар  В.

Проект реконструкції моторного відділення у АТП 13069

Літ.

Лист

Листів

Перев.

Литвин О.

4

57

Т. Контр

Гребінник М

ПВНЗ ФАДТ ТСОУ

Група 09-11М

Н. Контр

Литвин О.

Затвер.

Куц М.П.


5.4.2 Відрахування оплати праці…...........................................................................

48

5.4.3 Витрати на запасні частини………...........................................................

48

5.4.4 Витрати на ремонтні матеріли…………………………………………..

49

5.4.5 Загальногосподарські витрати…..………………………………………

50

5.4.5.1 Загальновиробничі витрати……………………………………………

51

5.4.5.2 Витрати на утримання апарату управління…………………………..

51

5.4.6 Розрахунок кошторису витрати та калькуляція собівартості

виконаних робіт……………………………………………………………….

51

5.4.6.1 Собівартість робіт…………………………………………………….

52

5.4.6.2 Собівартість робіт за калькуляціями………………………………...

52

5.4.6.3 Структура собівартості……………………………………………….

52

5.5 Економічна ефективність дипломного проекту..……………………….

53

5.6 Фінансові показники……………………………………………………...

53

5.7 Економічні показники проекту…………………………………………..

53

Висновки............................................................................................................

56

Список використаної літератури......................................................................

57

 Додатки

5.07010602.119.ПЗ

Лист

5

Зм

Лист

№ докум.

Підпис

ДатаВступ

Основними напрямками технічної політики в усіх галузях народного господарства є максимальне використання безвідходних та ресурсозберігаючих технологій, залучення в господарську сферу вторинних матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, задоволення потреб в запасних частинах до автомобілів та обладнання, нових матеріалів, покращення якості виконання ремонтних робіт. У виробництві, пов’язаному з ремонтом автомобілів та інших машин більше 50 відсотків робіт припадає на відновлення спрацьованих та пошкоджених деталей.

Деталі автомобіля можуть бути використані вдруге тільки після їх відновлення або ремонту. Відновлення деталей є вагомим резервом економії суспільної праці, фінансових ресурсів та дефіцитних матеріалів. Важливо, що при цьому заготовками є вже готові вироби, що мають деяке незначне спрацювання робочої поверхні, втрату правильної геометричної форми та специфічні дефекти. При механічній обробці заготовок витрати на матеріали і роботу значно нижчі при їх відновленні, ніж при їх виготовленні.

В цьому полягає основа економічної ефективності відновлення деталей автомобілів. Відновлення спрацьованих деталей економічно вигідне для економіки України. Воно дозволяє зекономити дефіцитні матеріали та витрачену працю за рахунок вторинного використання виробів і сприяє скороченню витрат як при ремонті, так і при експлуатації автомобілів. При застосуванні сучасних методів відновлення деталей, вони за своїми механічними показниками і ресурсами не лише поступаються новим виробам, а й переважають їх. У зв’язку з цим відновлення спрацьованих деталей дозволяє одержати значний ефект.

Необхідність структурної перебудови економіки України вимагає перебудови авторемонтних підприємств. Вдосконалення організації і технології капітального ремонту агрегатів, вузлів та деталей , підвищення якості і зниження собівартості продукції – ось що є найважливішою задачею авторемонтного виробництва (АРВ). За рахунок зниження цін на послуги АРВ стане вигідніше ремонтувати деталі, агрегати ніж купувати їх новими.

Капітальний ремонт агрегатів та окремих запасних частин на сьогоднішній день практикується, як на базі авторемонтних заводів, так і приватними підприємствами, тому що відновлення деталей є вагомим резервом економії суспільної праці, фінансових ресурсів та дефіцитних матеріалів. Собівартість відновлення переважної більшості деталей не перевищує, як правило, 60% нових деталей.

Зараз авторемонтні підприємства налагоджують зв’язки з автотранспортними підприємствами.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

6

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


Створюються малі підприємства, які займаються ремонтом окремих деталей автомобіля.

Вдосконалення авторемонтного виробництва здійснюється по наступним основним напрямкам: поглиблення подетальної і технологічної централізації; покращення організації робочих місць; впровадження прогресивних технологічних процесів; механізації і автоматизації основних, допоміжних і обслуговуючих процесів ремонту автомобілів, використання прогресивних методів організації та оплати праці; вдосконалення системи управління виробництвом; покращення матеріально-технічного забезпечення виробництва.

В деяких випадках при застосуванні нових технологій механічні показники та якість відремонтованої деталі вищі ніж нової .

Таким чином, при правильній організації праці та використанні передових технологій, ремонтне виробництво можна розцінювати як ресурсозберігаюче, яке дає можливість поповнювати ринок дефіцитними запасними частинами.

Постійне вдосконалення організації та технології капітального ремонту, підвищення якості і зниження трудових та фінансових затрат є важливим і першочерговими задачами авторемонтного виробництва і підприємств, що займаються ремонтом ДТЗ.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

7

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


1. Загальний розділ

1.1 Загальна характеристика проектованого  АТП  №  13069 , що знаходиться за адресою Київ , вул.Залізнична шосе, 47 

Сфера діяльності: Надання послуг пасажирського перевезень, технічне обслуговування і ремонт

Розклад роботи

Пн 08:00 - 17:00

Вт 08:00 - 17:00

Ср 08:00 - 17:00

Чт 08:00 - 17:00

Пт 08:00 - 16:00

Для забезпечення Статутної дiяльностi товариство в своєму складi має:

а) структурнi пiдроздiли:

- комплекс з надання послуг з ремонту та технiчного обслуговування транспортних засобiв;

б) вiддiли:

-головного механiка;

-охорони працi та безпеки руху;

-технiчно-виробничий;

-кадрiв;

-бухгалтерського облiку та звiту;

- технiчного конторолю.

Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв товариство не має.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Фiнансова звiтнiсть складається з:

1. Балансу пiдприємства.

2. Звiту про фiнансовi результати.

3. Звiту про власний капiтал.

4. Звiту про рух грошових коштiв.

5. Примiток до рiчної звiтностi.

6. Додаток до рiчної фiнансової звiтностi ("Iнформацiя за сегментами")

7. Звiту про випуск, реалiзацiю та обiг цiнних паперiв.

Фiнансова звiтнiсть складена в нацiональнiй валютi України-гривнi.

Бухгалтерський облiк ведеться бухгалтерською службою на чолi з головним бухгалтером. 

5.07010602.119.ПЗ

Лист

8

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

1.2 Режим роботи АТП 13069

Режим роботи АТП залежить від режиму роботи ДТЗ на лінії, який приймається з урахуванням середньодобового пробігу. Кількість роботи днів виробничих зон ТО і ПР залежить від кількості днів роботи ДТЗ на рік. Річний робочий період ЩО відповідає експлуатаційному періоду і виконується в міжзмінний час. Річний робочий період зон ТО-1,ТО-2,Д-1 та Д-2 незалежить від роботи ДТЗ на рік і становить 303дні. Зона Д-1 працює паралельно з зоноюТО-1в міжзмінний час. Зони ТО-2 і Д-2 також працюють паралельно в першу зміну. Зона ПР працює у першу і другу зміну.

1.3 Характеристика проектованого підрозділу і обґрунтування необхідності йото удосконалення

 Моторне відділення в АТП призначене для усунення виниклих відмов і несправностей двигуна, а також при спрацюванні двигуна або його деталей.

 Приміщення моторного відділення має прямокутну форму, має достатню кількість вікон для забезпечення природного освітлення та передбачено штучне освітлення лампами денного світла. Для підтримання температури в приміщенні, в період холодів, передбачена опалювальна система, яка підключена до центральної мережі міста, має вентиляцію. Приміщення обладнане протипожежним інвентарем. В моторне відділення двигуни потрапляють з зони ПР автомобілів. Роботи можуть виконуватись , як у відділенні, так і на постах ПР та ТО-2 без зняття двигуна.

У моторному відділенні ВАТ «АТП 13056» необхідно полегшити роботу працівникам за допомогою сучасного обладнання, щоб роботи виконувались швидше та ефективніше. Теперішнє становище АТП та її технічна база вимагає перегляду методу організації технологічного процесу. Практичне спостереження та науковий аналіз показав, що працівники не завантажені роботою, більшість верстатів знаходяться в поганому стані, деякі з них взагалі  не працюють, робітникам частину роботи доводиться робити вручну, застаріле обладнання потребує великих затрат електроенергії, це все призводить до збитків в АТП. Прийнявши до уваги всі недоліки, в дипломному проекті пропонується полегшити роботу працівникам, тобто відремонтувати непрацююче обладнання, встановити нове обладнання та переглянути метод організації технологічного процесу. Це все пропонується тому, що існує можлива перспектива розвитку АТП, та збільшення кількості ДТЗ.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

9

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

1.4 Коротка технічна характеристика ДТЗ

У АТП №16320   експлуатуються  КамАЗ 53215  - 25 од.; МАЗ-437041- 48 од..

Відповідність ДТЗ до певного типу та їх коротка характеристика, яка потрібна для подальших розрахунків наведена у таблиці 1.1 та таблиці 1.2 .

Дані взяті з автомобільних довідників та підручників.

       Характеристика КАМАЗ 532153:

5.07010602.119.ПЗ

Лист

10

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Таблиця 1.1– Коротка технічна характеристика ДТЗ КАМАЗ 53215  :

п/п.

Показники

Числові показники

КАМАЗ 53215  

1

Тип ДТЗ

Автомобіль вантажний

малого класу

2

Власна вага, кг

7080

3

Габаритні розміри, мм:

Довжина

9135

Ширина

2026

Висота

3360

4

Тип двигуна

Дизель

5

Марка двигуна

Мод. КамАЗ-740.10

6

Кількість циліндрів

8

7

Порядок роботи циліндрів

15426378

8

Діаметр циліндра,  мм.

120

9

Хід поршня, мм.

120

10

Робочий об’єм

10,86

11

Ступінь стиску

17

12

Максимальний крутний момент при 2400-2600 об/хв..

65

13

Місць для сидіння

3

14

Повна місткість

3

15

Зчеплення

двухдискове, сухе, фрикційне. Привід гідравлічний

16

Гальмівна система

Гідравлічна , двоконтурна з вакуумним підсилювачем

16

Заправочні об’єми, л:

Система охолодження

35

Система мащення

26

17

  Вид палива

Дизель / 250 л.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

11

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Характеристика ДТЗ - МАЗ-437041:

5.07010602.119.ПЗ

Лист

12

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Таблиця 1.2 – Коротка технічна характеристика ДТЗ  МАЗ-437041:

п/п.

Показники

Числові показники

МАЗ-437041

1

Тип ДТЗ

Автомобіль легковий середнього класу

2

Власна вага, кг

5250

3

Габаритні розміри, мм:

Довжина

7100

Ширина

2500

Висота

3550

4

Тип двигуна

дизель

5

Марка двигуна

ММЗ-Д245.30E2

6

Кількість циліндрів

4

7

Порядок роботи циліндрів

1342

8

Діаметр циліндра,  мм.

82

9

Хід поршня, мм.

98

10

Робочий об’єм

8,7

11

Ступінь стиску

18

12

Максимальний крутний момент при 3000 об/хв..

58

13

Місць для сидіння

3

14

Повна місткість

3

16

Заправочні об’єми, л:

Система охолодження

4,6

Система мащення

3,56

17

  Вид палива: емність/марка

130 л  / бензин  

5.07010602.119.ПЗ

Лист

13

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

2. Технологічний розділ

2.1   Розрахунок виробничої програми АТП

2.1.1. Вихідні нормативи для розрахунків та їх коректування

     Рухомий склад АТП - КАМАЗ 53215                        Ак1 = 32 авт.

                                          - МАЗ-437041   Ак2 = 42 авт.                                              

     Середньодобовий пробіг автомобіля              lсд = 456 км

                                                                                        lсд = 542 км

     Кількість робочих днів за рік                              Др = 305

                                                                                        Др = 305

   Категорія умов експлуатації та кліматична зона, в якій працюють автомобілі: 3 категорія.

Спосіб зберігання - відкрите    

Тип підприємства: комплексне.

   Види технічних дій у які виконуються в даному АТП:

   - Виконується власним персоналом: ЩО, ТО-1, ТО-2, Д-1, Д-2, СО, ПР.

   Кількість змін роботи автомобілів на лінії, або час перебування автомобілів на лінії: 1 зміна=8 год.

   Режим роботи протягом року дільниці АТП, що проектується: 251дн

Для кожного типу автомобілів потрібно вибрати нормативи з ТО і ремонтів, які наведені в ГНТП АТП і СТО - 01 - 91.

Розрахунок прийнятих нормативів по ТО і ремонту

Розрахунок періодичності обов'язкових робіт ТО-1

Визначаємо скориговану періодичність ТО-1:

Таблиця 2.1- Нормативи з ТО і ремонтів ДТЗ

Тип і кількість ДТЗ

Значення нормативу для кожного типу ДТЗ

Періодичність, км

Пробіг до ПР, км

Простоювання в ТО і ПР дн/ 1000 км

Простоювання в ПР, дн

Трудомісткість, люд-год

ТО-1

ТО-2

На одне

На1000 км

ЩО

ТО-1

ТО-2

ПР

Аі

L1H

L2H

Lкрн

dто рн

Dкрн

tщон

t

t

tпрн

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

КАМАЗ 53215     

4000

16000

300000

0,43

-

0,42

2,9

10,8

3,6

МАЗ-437041

4000

16000

350000

0,32

-

0,43

2,8

9,2

3,4

5.07010602.119.ПЗ

Лист

14

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

    Нормативи періодичності ТО і ресурсу ДТЗ, простою у ТО і ремонтах трудомісткості, одиниці ТО і ПР на 1000 км коректуються за допомогою спеціальних коефіцієнтів К15 за формулою:

NI = N•K

де  NI - скоректоване значення нормативу;

N - значення нормативу для кожного ДТЗ;

К - результуючий коефіцієнт коректування нормативу ( добуток від множення коефіцієнтів, які коректують повний норматив).

Таблиця 2.2- Коефіцієнт коректування нормативів і розрахунків прийнятих нормативів з ТО і ремонтів.

Коефіцієнти

Значення  коефіцієнтів

Періодичності

Простої в ТО-2 і ПР

Трудомісткості

ТО

КР

ТО

ПР

КАМАЗ 53215

МАЗ-437041

КАМАЗ 53215

МАЗ-437041

КАМАЗ 53215

МАЗ-437041

КАМАЗ 53215

МАЗ-437041

КАМАЗ 53215

МАЗ-437041

К1

0,80

0,80

0,80

0,80

-

-

-

-

1,10

1,00

К2

-

-

1,10

1,10

1,00

1,00

1,35

1,25

1,15

1,15

К3

1,00

1,00

1,10

1,10

-

-

-

-

0,90

0,90

К4

-

-

-

-

-

-

1,55

1,35

1,45

1,35

К5

-

-

-

-

-

-

-

-

0,9

0,9

Розрахунок прийнятих нормативів з ТО і ремонту

Розрахунок періодичності ТО-1

Нормативна періодичність ТО-1:

                                                 L= L1B × K1 × K3 ;  км                                                  

Для  КАМАЗ 53215                                                         Для  МАЗ-437041

L1H = 4000×0.8×1.0 = 3200 км;                         L1H =4000∙0.8∙1.0 = 3200 км

Розрахункова  кратність  L1H  до  середньодобового  пробігу  Lсд:

                                                            П'1 =                                                                   

n1 = 3200/456= 7                                                  n1 = 3200/542 = 6

Прийняте  значення  n1 дорівнює  n'1  закругленому  до  ближнього  цілого числа.

Приймаємо  значення n1=7;                                         Приймаємо n1=6

5.07010602.119.ПЗ

Лист

15

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Прийнята  періодичність  до  ТО-1:

L1= Lсд× n1,  км                                                         

L1=456*7= 3192 км                                   L1=542*6= 3252 км

Розрахунок  періодичності  ТО-2

     Нормативна  періодичність ТО-2:

L2H= L2B×K1×K3, км                                                        

L2H=16000×0.8×1.0=12800 км                  L2H=16000×0.8×1.0=12800 км

Кратність  періодичності  ТО-2  до  ТО-1:

n'2=                                                                   

n'2=12800/3200=4                                        n'2=112800/3200=4

Прийняте  значення  n2 дорівнює  n'2  закругленому  до  ближнього  цілого  числа.

Приймаємо n2=4.0                     Приймаємо  n2=4.0

Прийнята  періодичність  до  ТО-2: L2= L1× n2,  км  

L2=3200*4=12768 км                         L2=3252*4=13008 км

Розрахунок  пробігу  до  капітального  ремонту

Норма  пробігу  до  КР  для  нових  автомобілів:

                                               Lкрн= Lкрв×К1×К2×К3 ,  км                                              

Lкрн=300000*0,8*1,1*1,1=290400 км           Lкрн=350000*0,8*1,1*1,1=338800 км

Розрахункова  кратність  КР  доТО-2:

                                                           n'кр=                                                             

n'кр=290400/12768=23                              n'кр=338800/13008=26

Прийняте  значення  nкр  дорівнює n'кр  закругленому  до  ближнього  цілого  числа  в  сторону  збільшення.

Прийняте  значення  nкр:

n'кр=23;                                           n'кр=26

Прийнятий  пробіг  до  КР:  

Lкр= L2× nкр,  км                                                               

Lкр=12768*23=293664   км               Lкр=13008/26=338208 км

Розрахунок  нормативного  автомобіля  в  ТО  і  ПР  на  1000 км

dmop= dmopB×К2                                                             

dmop=0,22×1.0=0.22дн\1000км;       dmop=0,22×1.0=0.22дн\1000км

Розрахунок  простою  автомобіля  в  КР  по  АРЗ

Дкр= Дкрн+ Дд,  дн. ,                                                            

де  Дкрв- нормативний  простій  автомобіля  на  АРЗ  

     

Для  вантажних  і  легкових  автомобілів  Дкр=0, оскільки капітальний  ремонт  згідно  ВНТП-СГіП-46.-16.96  не  передбачений.

Дд-  дні  поставки  автомобіля  на  АРЗ  і  назад  в  АТП  з  розрахунку  200-300  км  пробігу  за  день  Дкр=0 дн.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

16

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Розрахунок  нормативів  трудомісткості  ТО  і  ПР

Таблиця  2.3-Нормативи  трудомісткості  ТО  і  ПР

Вид дій

Розрахункова  формула  і  розрахунок

КАМАЗ 53215                                                    МАЗ-437041

ЩО

t що= t щов×К2;  люд.год

t що=0.42×1.35=0,57 люд.год                   t що=0.43×1.25=0.54 люд.год

ТО-1

t 1=  t ×К2×К4 ; люд.год

t 1=6,07 люд.год                           t 1=4,73 люд.год

ТО-2

t 2= t ×К2×К4 ; люд.год

t 2=22,60 люд.год                       t 2=15,53 люд.год

СО

t со=0.2× t 2; люд.год

t со=0.2×22,60=4,52 люд.год                    t со=0.2×15,53=3,11 люд.год

ПР

t пр= t прв×К1×К2×К3×К4×К5; люд.год

t пр=3,6*1,1*1,15*0,9*1,45*0,9=5,35 люд.год

t пр=3,4*1*1,15*0,9*1,35*0,9=4,28 люд.год

Прийняті до розрахунку нормативи ТО і ПР автомобілів

         Результати розрахунків нормативів заносимо в таблицю 1.4.

Таблиця 2.4-Прийняті до розрахунку нормативи

Марка

автомоб

Lсд

км

L1

км

L2

км

Lкр

км

dmop

дн/1000км

Дк

дн.

tщо

t

t

tсон

tпрн

КАМАЗ 53215

456

3192

12768

293664

0,43

0

0,57

6,07

22,60

4,52

5,35

МАЗ-437041

542

3252

13008

338208

0,32

0

0,54

4,73

15,53

3,11

4,28

2.1.2 Розрахунок    річного  пробігу  ДТЗ

Розрахунок  кількості  днів  експлуатації  автомобілів  за  експлуатаційний  цикл:

                                                          Дец= дн;                                                                 

Дец=293664/456=644 дн;                            Дец=338208/542=624 дн;

Розрахунок  кількості  днів  простою  автомобілів  за  експлуатаційний  цикл:

                                                Дпц=×dmop×Квкр ,                                              

де  Кв- коефіцієнт  виконання  ТО  і  ПР  в  експлуатаційний  час, який  залежить  від  режимів  роботи  виробничих  підрозділів.

З  метою  забезпечення  більш  реальних  значень  коефіцієнта  технічної  готовності  автомобілів  приймаємо  Кв=1.0

5.07010602.119.ПЗ

Лист

17

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Дпц=293664/1000×0,43×1.0+0=126 дн. Дпц=338208/1000×0.32×1.0+0=108 дн.

Розрахунок  коефіцієнта  технічної  готовності:  αm=                                                            

αm==0.84                   αm==0,85

Розрахунок  загального  пробігу  автомобілів:  

Lр.п= Апр×Lсд×Дррп×αm, км                                                 

Для КАМАЗ 53215

Lр.п = 32*456*305*0,84 = 3720955,12  км

Для МАЗ-437041

Lр.п=42*542*305*0,85 = 5916808,7 км

Розрахунок кількості дій за рік для всього підприємства

Його виконуємо табличним методом, результати розрахунків подані в табл.1.5

Таблиця 2.5-Річна кількість ТО для всього автопідприємства

Вид дій

Розрахункова   формула  і розрахунок

КАМАЗ 53215

МАЗ-437041

КР

Nкр=Lp.n / Lкр                                                                        

Nкр==12,67 од.               Nкр=  =17,49  од.

ТО-2

N2= Lp.n / L2 - Nкр; од.                                    

N2=- 12,67=279 од.            N2=- 17,49=437 од.

СО

Nсо=2Апр, од.                                            

Nсо=2×32=64 од.                                        Nсо=2×42=84  од.

ТО-1

N1= Lp.n / L1- (Nкр + N2), од.                              

N1=- (12,67+279)= 874 од.      N1=- (17,49+437)= 1365 од.

ЩО

Nщо= Lp.n / Lсд×Кщо; од.                                  

Nщо=×0.50=4080  од.          Nщо=×0.50=5458  од.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

18

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

ДатаРозрахунок кількості ТО за зміну

Таблиця 2.6 - Розрахунок змінної кількості ТО виконуємо табличним методом

Вид дій

Розрахункова формула і розрахунок

КАМАЗ 53215

МАЗ-437041

ТО-2

N2 од.

N од

N од

ТО-1

N1од.

N

Nод.

ЩО

NЩО од.

NЩОод.

NЩО од.

Дрр2,  Дрр1, Дрр що  - кількість робочих днів в  році відповідно в зоні ТО-2, ТО-1, ЩО. Як правило, С21що   Дрр1=253 дні;      Дрр щоррп

Розрахунок кількості ЩО за годину   N ,

   де Т3що – довготривалість зміни в зоні ЩО. Як правило,   Т3що = 8 год, або    Т3що = 12 год.

NЩО                             NЩО

Вибір методів організації технологічних процесів ТО автомобілів 

    В сучасних АТП застосовуються два методи організації технологічних процесів ТО автомобілів: універсальних і спеціалізованих постів.

    При методі спеціалізованих постів весь об’єм робіт даного ТО виконується на декількох спеціалізованих (по агрегатах, вузлах, видах робіт) постах. Ці спеціалізовані пости можуть бути розміщені послідовно (поточний метод) або паралельно з незалежними в’їздами і виїздами з кожного поста (операційно-постовий метод). Метод спеціалізованих постів найбільш прогресивний, оскільки при такому методі піднімається продуктивність праці, фондовіддача.

      Рекомендації щодо вибору методів ТО автомобілів:

 1.  ЩО (мийка і сушка)приймається потоковим методом на механізованих установках при кількості ЩО за годину не менше годинної продуктивності установки (15-30 авт\год). При меншій кількості NЩО приймається метод універсальних постів з ручною шланговою або частково механізованою.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

19

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата 1.  ТО і ТО-2 виконуються потоковим методом при кількості ТО за зміну не менше: для ТО-1 - 12-15, а для ТО-2 - 4-6 обслуговувань однотипних автомобілів. Менші із вказаних значень – для автомобілів з більш високою трудомісткістю ТО. При меншій кількості ТО за зміну приймається метод універсальних постів, як правило, відокремленням мастильних робіт на окремий.

Якщо передбачається обслуговування декількох марок автомобілів на одних постах, то метод ТО вибирається по загальній кількості  ТО за зміну для них.

Прийняті методи організації технологічних процесів ТО

Результати вибору методів ТО приведені в табл. 1.7. В ній вказані прийняті методи по видах дій і приведені обґрунтування прийнятого методу.

Таблиця 2.7-Прийняті методи організації технологічних процесів ТО

Вид дій

Прийнятий метод

Обґрунтування прийнятого методу

ЩО

Поточний метод

NЩОГ=7+6=13<15-30

ТО-1

Поточний метод

N1зм=10,28+10,65=20,93>12-15

ТО-2

Поточний метод

N2зм=3,25+3,42=6,67>4-6

 Розрахунок  кількості  СО  поєднаних  з  ТО-2  і  ТО-1

 Розрахунок  кількості  СО  поєднаних  з  ТО-2:

                                                  Nсо2=со  ,                                                                           

де  Дсо- прийнятий  період  виконання  СО  (60-70 днів):

     Дкр- кількість  календарних  днів  в  році.

Nсо2==55;                 Nсо2==86.

Розрахунок  кількості  СО  поєднаних  з  ТО-1:

Nсо1= Nсо- Nсо2                                                           

Nсо1=64-55=9           Nсо1=96-70=2

Розрахунок нормативних річних трудомісткостей по ТО і ПР.

Нормативні річні трудомісткості розраховуються по прийнятих нормативах ТО і ПР (табл.1.4)

Розрахунок нормативних річних трудомісткостей ТО і ПР

5.07010602.119.ПЗ

Лист

20

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

ДатаТаблиця 2.8-Нормативні  річні  трудомісткості  ТО  і  ПР

Вид дій

Розрахункова  формула  і  розрахунок

КАМАЗ 53215

            МАЗ-437041

ЩО

Тщо= Nщо×tщо;  люд.год.                                            

Тщо=4080×0.57=2313 люд.год  Тщо=5458×0.54=2934  люд.год.

ТО-1

Т1= N1×t1;  люд.год.                                                 

Т1=874×6,07= 5305 люд.год.           Т1=1365×4,73= 6448 люд.год.

ТО-2

Т2= N2×t2;  люд.год.                                        

Т2=279×22,60=6300  люд.год.       Т2=437×15,53=6790  люд.год.

СО

Тсо=Nco×tco  люд.год.                                            

Тсо=64×4,52=289  люд.год.          Тсо=84×3,11=261  люд.год.

ПР

Тпр=Lp.n./1000×tnp    люд.год.                                      

Тпр==19902 люд.год.Тпр==25298 люд.год.

ТО і ПР

Тторщо12сопр  люд.год.                        

Ттор=2313+5305+6300+289+19902+34110=34110 люд.год.

Ттор=2934+6448+6790+261+25298=41730 люд.год.

   

Розрахунок  трудомісткості  СО  при  ТО-1:

Тсо1=Nco1×tco  люд.год.

Тсо1=9×4,52= 41 люд.год.                    Тсо1=2×3,11= 6 люд.год.

Розрахунок  трудомісткості  СО  при  ТО-2:

Тсо2=Nco2×tco  люд.год.                                                

Тсо2=55×4,52=248 люд.год.                  Тсо2=86×3,11=267 люд.год.

Розрахунок  трудомісткості  ПР  при  ТО-1:

Тпр1= Т1, люд.год.                                                                        

де  Впр1- процент  трудомісткості  супутнього  ПР,  який  виконується  при  ТО-1.

Тпр1=5305×=1061 люд.год;              Тпр1=6448×=1290 люд.год.

       Розрахунок  трудомісткості  ПР  при  ТО-2:

Тпр2= Т2,  люд.год.                                                  

де Впр2- процент  трудомісткості  супутнього  ПР,  який  виконується  при  ТО-2.

    Впр1, Впр2-  відсоток  трудомісткості  супутнього  ПР  від  трудомісткості  ТО-1,  ТО-2- не  більше  15-20%  [    , с.23]

Тпр2=6300×=1260 люд.год.            Тпр2=6790×=1358 люд.год.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

21

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата Розрахунок кількості і трудомісткості діагностик

 Загальні положення

Діагностування автомобілів є складовою частиною їх ТО і ремонтів.

Рекомендується та організація виконання діагностичних робіт, яка залежить від інвентарної кількості автомобілів (Аінв.):

 1.  при Аі не більше 50 автомобілів діагностування не виділяється із ТО і ПР, тобто виконується на постах ТО і ПР;
 2.  при Аі більше 50 автомобілів діагностичні роботи виділяються із ТО і ПР і проводяться в спеціальних зонах Д-1; Д-2;
 3.  при Аі менше 200 автомобілів діагностичні роботи можуть проводитись в загальній зоні діагностики.

За даними Гіпроавтотрансу, на постах Д-1 проводять діагностування всіх автомобілів перед ТО-1 і після ТО-2, а також вибірково до і після виконання ПР в кількості 10% до кількості ТО-1. На постах Д-2 діагностуються всі автомобілі перед ТО-2, а також вибірково до і після ПР в кількості 20% до кількості ТО-2.

Виходячи із цих рекомендацій, приймається варіант організації виконання діагностичних робіт і виконуються нижче приведені розрахунки діагностик.

 Розрахунок  загальної  річної  трудомісткості  діагностичних  робіт

Тд12+Тпр, люд.год.                                

    де  Вд1, Вд2, Вдпр- відсоток  діагностичних  робіт  відповідно  при  ТО-1, ТО-2, ПР.

Таблиця 2.9 - Державтотранс рекомендує значення цих відсотків   ( 6 с.222)

Тип рухового складу

Вд

Вд

Вд

Легкові автомобілі

Автобуси

Вантажні автомобілі і тягачі

Причепи і напівпричепи

14

10

9

4

11

6

8

1

2

2

2

2

    Для КАМАЗ 53215  

     Тд=5305×+6300×+19902×= 1379 люд.год.

Для  МАЗ-437041

Тд=6448×+6790×+25298×=1629 люд.год.

Розрахунок річної кількості діагностуючих автомобілів на постах Д-1

Nд-1=N1+N2+0,1N1                                                     

Nд-1=874,28+278,76+87,43=1240,47    Nд-1=1364,58+437,36+133,46=1938,4

5.07010602.119.ПЗ

Лист

22

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата Розрахунок кількості діагностуючих автомобілів на

постах Д-2

Nд-2= N2+0,2N2                                                       

Nд-2=278,76+55,75=334,51;                    Nд-2=437,36+87,47=524,84

 Розрахунок загальної трудомісткості робіт на постах Д-1, Д-2

Трудомісткість робіт на постах Д-1:

ТД-1Д·, люд.год.                                                

ТД-1=1379 =827,7 люд.год.       ТД-1=1629 =977,67 люд.год.

Трудомісткість на постах Д-2:             ТД-2Д·, люд.год. .                                                

де  В12 – відповідно відсотки загальної трудомісткості діагностичних робіт    виконуваної на постах Д-1, Д-2.

ТД-2=1379·люд.год.       ; ТД-2=1629· люд.год

Державтотранс  рекомендує : В1=50-60%, В2=40-50%

        Значення В1 і В2 приймаються такими, щоб їх сума дорівнювала 100%.

Визначення середньої трудомісткості діагностування одного автомобіля на постах Д-1, Д-2

Трудомісткість однієї Д-1:

tД1= люд.год. .                                                

tД1= люд.год. ;                    tД1= люд.год.

Трудомісткість однієї Д-2.

tД2= люд.год. .                                                

tД2= люд.год.        tД2= люд.год.

Розрахунок кількості Д-1 і Д-2 за зміну кількість Д-1 за зміну:

NД1.                                                     

NД1=                                NД1

Кількість Д-2 за зміну:

NД2

NД2                                                     NД2

5.07010602.119.ПЗ

Лист

23

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Датаде  Дргд1, Дргд2 –кількість днів в році в зонах Д-1, Д-2

     СД1, СД2    - кількість змін роботи зон Д-1, Д-2

Вибір методів технологічних процесів Д-1, Д-2

Д-1 виконується, як правило, поточним або операційно-постовим методом при  NД1з не менше 15-20. При меншій кількості NД1з можливе застосування методу універсальних постів.

Д-2 виконується, як правило, операційно-постовим методом при NД2зм не менше 4-6. при меншій кількості NД2з можливе застосування метода універсальних постів.

Результати вибору методів Д-1, Д-2 приводяться по формі таблиці 1.7.

Розрахунок річних трудомісткостей робіт по самообслуговуванню автотранспортного підприємства

Тсамтор люд.год. ,                                            

де   Ттор - сумарна річна трудомісткість ТО і ПР двох марок автомобілів;

      всам – відсоток трудомісткості робіт із самообслуговування від загальної річної трудомісткості ТО і ПР

Таблиця 2.10-Величина  відсотка  на  самообслуговування

Загальна кількість автомобілів в АТП

100-200

201-400

Більше400

Величина  Всам,%

10-15

10-12

8-10

Приблизний розподіл за  видами  трудомісткості  робіт  із  самообслуговування  підприємства  приводиться  в  [ 6 , с.394].

Тсам=34110×= 3410,98 люд.год.

Тсам=41730×= 6259,53 люд.год.

Тсаматп= 3410,98+6295,53 = 9671 люд.год.

Результати  розрахунків робіт  із  самообслуговування та обсягу ТО і ПР за видами робіт та за місцем їх виконання зводимо в  таблицю 1.11 та

    таблицю 2.11

5.07010602.119.ПЗ

Лист

24

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Таблиця 2.11-Розподіл  робіт  із  самообслуговування

Види  робіт

Розподіл робіт, %

Трудомісткість, люд.год.

Електротехнічні

25

2418

Механічні

10

967

Слюсарні

16

1547

Ковальські

2

193

Зварювальні

4

387

Жерстяницькі

4

387

Мідницькі

1

97

Трубопровідні (слюсарні)

22

2128

Ремонтно – будівельні і  деревообробні

16

1547

Разом

100

9671

Розподіл обсягу ТО і ПР за видами робіт та за місцем їх виконання

   Таблиця 2.12-Розподіл обсягу ТО і ПР за видами робіт та за місцем їх виконання

Види робіт

Обсяги  робіт  для  автомобілів

КАМАЗ 53215   

МАЗ-437041

%

люд.год.

%

люд.год

Технічне  обслуговування

Прибиральні

20

463

14

411

Мийні

10

231

9

264

Заправні

11

254

14

411

Контрольно-діагностичні

12

278

16

469

Ремонтні

47

1087

47

1379

Разом

100

2313

100

2934

ТО-1

Загальне  діагностування  (Д-1)

8

424

8

645

Кріпильні, регулювальні, мастильні та ін.

92

4881

92

5803

Разом

100

5305

100

6448

ТО-2

Поглиблене  діагностування  (Д-2)

7

441

7

679

Кріпильні, регулювальні, мастильні та ін.

93

5859

93

6111

Разом

100

6300

100

6790

5.07010602.119.ПЗ

Лист

25

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

ДатаПродовження  таблиця 2.12

Поточний  ремонт

Постові  роботи

Загальне  діагностування  (Д-1)

1

199

1

253

Поглиблене  діагностування  (Д-2)

1

199

1

253

Регулювальні  і  розбирально-складальні

27

5374

35

8854

Зварювальні

5

995

4

1012

Жерстяницькі

2

398

3

759

Деревообробні

-

-

2

506

Фарбувальні

8

1592

6

1518

Разом  по  постам

44

8757

50

12649

Дільничні  роботи

Агрегатні

17

3383

18

4554

Слюсарно-механічні

8

1592

10

2530

Електротехнічні

7

1393

5

1265

Акумуляторні

2

398

2

506

Ремонт приладів системи живлення

3

597

4

1012

Шиномонтажні

2

398

1

253

Вулканізаційні

1

199

1

253

Ковальсько - ресорні

3

597

3

759

Мідницькі

2

398

2

506

Зварювальні

2

398

1

253

Жерстяницькі

2

398

1

253

Арматурні

3

597

1

253

Оббивні

3

597

1

253

Таксометричні і радіотехнічні роботи

-

-

-

-

Разом по дільницях

56

11145

50

12649

Усього  по  ПР

100

19902

100

25298

5.07010602.119.ПЗ

Лист

26

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата2.2 Розрахунок проектованого підрозділу

Характеристика необхідної технологічної документації

Головним документом у виробництві є технологічна карта, в якій попередньо розроблений технологічний процес.

Технологічна карта на технічне обслуговування повинна мати такі основні розділи:

 1.  найменування операцій;
 2.  кількість однойменних точок обслуговування;
 3.  обладнання, пристрої та інструменти з їх характеристикою;
 4.  матеріал, що використовується;
 5.  норма часу;
 6.  розряд роботи;
 7.  необхідні примітки.

Карта може мати також ескізи, що пояснюють способи виконання даної операції. В примітці даються спеціальні вказівки щодо виконання операцій і найбільш важливі допоміжні відомості.

При значній кількості вказівок контрольного значення вони можуть бути виділені в розділ “Технічні умови”.

Карти із обслуговування, їх призначення можна поділити на карти постові і карти на робоче місце.

Постова карта містить весь комплекс робіт, які виконуються на даному посту.

Перелік операцій складається на кожен вид робіт в порядку їх послідовності: кріпильні, мастильні і т. д; поагрегатно або по відповідному розміщенню точок, що обслуговуються (див. технологічну карту).

Карта на робоче місце має операції, які виконуються на даному робочому місці в технологічній послідовності і визначає коло дій одного робітника.

Технологічна карта грає роль керівної інструкції для обслуговуючого персоналу, а також служить документом для технічного контролю за виконанням процесу обслуговування 

Технологічний розрахунок виробничих відділень

Методика розрахунку дана для однієї марки автомобілів комплексного АТП.

;           ;

Твр=1087×5/100=54,35                    Твр=1379×5/100=68,95

Твр=54,35+68,95=123,3

5.07010602.119.ПЗ

Лист

27

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата2.2.1 Розрахунок розрахунок трудомісткості робіт в проектованому підрозділі

Річна трудомісткість робіт по СО в відділенні:

люд.год                                          

Твсо=(9+55)×4,52×0,15=43,39              Твсо=(2+86)×3,11×0.15=41,02                                                                                                                            де  Nсо1,Nсо2 – кількість СО, суміщених відповідно з ТО-1, ТО-2, виконуваних в даному підприємстві;          

tсон – нормативна трудомісткість одного СО, люд.год;         

Ввсо – відсоток трудомісткості СО, яка виконується в даному відділенні

Річна трудомісткість робіт по ПР, які виконуються у відділенні

люд.год. ,                                               

Твпр=1087×0,7=760,9                        Твпр=1379×0.7=965,3

де  Ввпр – відсоток трудомісткості даного виду ПР

Річна трудомісткість робіт із самообслуговування у відділенні

люд.год. ,                                            

Твсп=3410,98*25/100=852,75

Твсп=6259,53*25/100=1564,88                                                                                                  де  Тсп – загальна річна трудомісткість робіт із самообслуговування, люд.год.;

Восп – відсоток трудомісткості робіт із самообслуговування

Загальна річна трудомісткість робіт, які виконуються в відділенні

люд.год.                                       

 Тв=43,39+760,9+852,75=1657,04          Тв=41,02+965,3+1564,88=2571,20

Розрахунок кількості робочих місць у відділенні

Кількість робочих місць визначається за формулою:

,

Рм=1657,04/2025×1=1                  Рм=2571,2/2025×1=1                                                                                                                                                

де       Фр.м. – річний організаційний фонд часу робочого місця,

Звід – число змін роботи відділення.  

2.2.2 Розрахунок потрібної кількості робітників

Розрахунок технологічно необхідної кількості робітників:

 чол.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          де  Фт – номінальний річний фонд часу технологічно необхідного робітника.         Він дорівнює Фт = Фр.м.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

28

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата                Рм=1657,03/2025=1                    Рм=2571,2/2025=1,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Розрахунок штатної кількості робітників

 чол. ,

Рш =1328,49/1820=1         Рш =2165,14/1820=1                                                              

2.2.3 Розрахунок кількості постів і ліній (тільки для зон)

Кількість постів даного виду технічного обслуговування визначається за формулою:

,  Хп=7/2=3   Хп=8/2=4

де  Ртзм – кількість технологічно необхідних робітників зміни.

Приймаємо з практичних міркувань, виходячи із загальної кількості технологічно необхідних   робітників і кількості змін роботи зони.

Рп – прийнята кількість робітників на посту

Розрахункова кількість робітників орієнтовна, так як можливі зміни, пов’язані з організацією технологічного процесу.

Визначення часу переміщення автомобілів з поста

                                                        хв.,                                                       

                     tn=(7,1+1,2)*15=0.55 tn=(6,58+1,2)*15=0.55                                                                                                                                                                                                               де  La – габаритна довжина автомобіля, м.;

A – інтервал між двома автомобілями, які знаходяться на двох послідовних постах, м.

На постах ліній ТО-1 і ТО-2 А = 1.2 м, між автомобілями і зовнішніми воротами – 1 м. Vn – швидкість переміщення автомобіля на потоці в м/хв. Вона залежить від способу переміщення, типу конвеєра і характеру руху (безперервний або періодичний).

На потоці безперервного руху, який має місце на лініях ЩО, Vn = 1 – 2 м/хв.

Для ліній періодичної дії ТО-1 і ТО-2 Vn = 5 – 15 м/хв.

Визначення такту лінії

Такт лінії є середнім інтервалом часу між моментом послідовного сходу з лінії автомобілів, які пройшли даний вид  обслуговування.

Такт лінії визначається за формулою:

  хв.,                                                    

                                                   60×21/14×2+0.40=45.4                                                                                          де  tто – трудомісткість даного виду обслуговування більш трудомісткого автомобіля, люд.год.  

Хп – кількість постів лінії, де Х завжди ціла величина;

5.07010602.119.ПЗ

Лист

29

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

ДатаРп – середня кількість робітників на посту лінії;

tп – час переміщення автомобілів з поста на пост, хв.

 2.2.4 Вибір технологічного обладнання

До технологічного обладнання відносять стаціонарні і переносні верстати, прилади, необхідні для виконання робіт з технічного обслуговування і поточного ремонту рухомого складу.

До організаційного оснащення відносять шафи, столи, стелажі для зберігання агрегатів, вузлів і деталей, підставки під обладнання, ящики, які займають площу відділення.

До технологічного оснащення відносять пристрої та інструменти, необхідні для виконання робіт у відділенні.

В більшості випадків обладнання, яке необхідне для виконання робіт на постах ТО і ПР, а також виробничих відділень, підбирається за технологічною необхідністю, так як воно використовується періодично. Тип і марка обладнання підбирається відповідно до вимог технологічного процесу виробництва. При підборі гаражного обладнання необхідно керуватися переліком технологічного обладнання для АТП і довідниками з обладнання.

Підібране обладнання, організаційне і технологічне оснащення подані у таблиці 2.3.

При настінному і настільному обладнані в сумарну площу повинні входити площа столів і верстатів, на яких встановлене обладнання, а не площа самого обладнання.

Таблиця 2.13 – Калькуляційна вартість обладнання

Вартість обладнання

25540 грн.

З них заново установлених

6835 грн.

Загальна споживана потужність

39,3 кВт

Загальна потужність

9,6

5.07010602.119.ПЗ

Лист

30

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

ДатаТаблиця 2.14 - Відомість технологічного обладнання, організаційного і технологічного оснащення 

Назва

Модель

Кількість

Габаритні розміри

Площа, м

Потужність, кВт

Вартість, грн.

од.

заг

од.

заг

од.

заг.

Технологічне обладнання

Верстат для розточування циліндрів двигуна

Р-141

1

1200х700

0,84

1,84

3,0

3,0

9505

9505

Верстат для притирання клапанів

Р-108

1

1600х505

0,936

0,936

0,39

0,39

1850

1850

Стенд для розбирання двигунів

1

1300х845

1,1

1,1

-

-

5265

5265

Стенд для ремонту двигунів

Р-235

1

1300х845

1,1

1,1

-

-

1179

1179

Стенд для тестування паливного насоса

ГВ-507

1

1080х1800

1,9

1,9

6

6

1300

1300

Розподілювальна шафа

1

700х425

0,3

1,3

1500

1500

Стенд для очистки свічок запалення

1

1500х450

0,7

1,7

1,2

1,2

1200

1200

Організаційне оснащення

Верстак слюсарний

1

1040х800

1,1

2,1

1550

1550

Стіл для робіт розбирання та збирання

2228

1

1060х800

1,1

1,1

600

600

Стелаж секційний

1

1400х450

0,6

1,6

380

380

Ящик відходів

Н-9338

1

386х386

0,1

2,1

235

235

Шафа

1

900х500

0,1

1,1

355

355

Шафа

1

500*1300

0,45

1,45

375

375

Стілець

1

500х1300

0,65

1,65

30

30

Технологічне оснащення

Гвинторіз з пневмоприводом

265

1

6031х145

0,9

0,9

1,9

1,9

76

76

Комплект плашок

"Факел"

1

100

100

Комплект слюсарного інструменту

П-31

1

40

40

17

19,6

49,3

5.07010602.119.ПЗ

Лист

31

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата2.2.5 Розрахунок площі проектованого підрозділу

м2                 Fвід=19,6×3.5=68,6 м2

де  Fзаг – загальна площа приміщення,

Кком – коефіцієнт компактності обладнання   

Приймаємо площу 72 м2    ( крок колон 6*6*6)

2.3 Організація технологічного процесу в  проектованому підрозділі

Обовязки слюсара в  відділенні:

 1.  знати будову і призначення автомобілів різних марок;правила складання автомобілів, ремонт деталей, вузлів, агрегатів і приладів; будову та призначення вузлів, агрегатів і приладів; технічні умови на складання, ремонт і регулювання агрегатів, вузлів і приладів;
 2.  призначення і правила застосування використовуваного слюсарного інструменту і контрольно-вимірювальних приладів; правила ремонту та способи регулювання і тарування діагностичного обладнання; пристрій випробувальних стендів; найменування, маркування і призначення металів, масел, палива, гальмової і охолоджуючих рідин, миючих складів; методи виявлення та способи усунення дефектів, виявлених у процесі ремонту, складання і випробування агрегатів, вузлів і приладів; правила та режими випробувань, технічні умови на випробування і здачу агрегатів і вузлів; призначення та правила застосування складних випробувальних установок; періодичність та обсяги технічного обслуговування електроустаткування і основних вузлів і агрегатів автомобілів; прийоми розбирання, складання, зняття і установки приладів і агрегатів електроустаткування; електричні та монтажні схеми автомобілів; 
 3.  прийоми і способи оброблення, зрощування, ізоляції та пайки електропроводів; типові несправності системи електроустаткування, способи їх виявлення та усунення; 
 4.  причини зносу сполучених деталей і способи їх виявлення та усунення; способи відновлення і зміцнення зношених деталей; види електротехнічних і ізоляційних матеріалів, їх властивості і призначення;способи виконання кріпильних робіт та обсяги першого і другого технічного обслуговування; механічні властивості оброблюваних матеріалів; призначення та основні властивості матеріалів, застосовуваних при ремонті електрообладнання; 
 5.  основні властивості металів; призначення термообробки деталей; правила застосування пневмо-і електроінструменту; систему допусків і посадок; квалітети і параметри шорсткості;основи електротехніки і технології;

5.07010602.119.ПЗ

Лист

32

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

    Схема технологічного процесу електротехнічного відділення

Проміжний склад

Злив моторної оливи

Зняття навісного обладнання

Підрозбирання двигуна

(зняття піддону)

Зовнішня очистка і миття двигуна

Миття підрозібраного двигуна

Розбирання двигуна на вузли і деталі

Розбирання вузлів на деталі

Миття і очищення підрозібраних вузлів

Миття деталей

Очищення деталей від накипу, нагару, корозії

Ремонт і відновлення деталей

Збирання двигуна

Контроль, дефектація, сортування деталей

Миття двигуна

Окрашення двигуна

Консервація деталай

Склад

браку

Склад запчастин

Миття і очищення деталей

Збирання і випробовування вузлів двигуна

Випробування двигуна

Комплектування деталей по вузлам і групам

Видача двигуна

Зона ПР

5.07010602.119.ПЗ

Лист

33

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата3. Організаційний розділ

3.1 Організаційна структура АТП

Моторне відділення призначено для поточного ремонту автомобільних двигунів. Воно включає розбирально-мийні роботи, випробування двигунів та їх обкатка після ремонту.  

У моторному відділенні проводяться наступні вид робіт:

 1.  Розбирально-мийні роботи;
 2.  Дефекту вальні роботи;
 3.  Складальні роботи;
 4.  Регулювання вузлів, агрегатів і систем двигуна;
 5.  Заміна деталей двигуна;
 6.  Контрольні роботи;
 7.  Підгоночні роботи;
 8.  Випробовування двигуна;

Характерними роботами при поточному ремонті двигунів є заміна поршневих кілець, поршнів, поршневих пальців, вкладишів шатунних і корінних підшипників, ущільнюючих прокладок, деталей приводу розподільчого валу, клапанів, клапанних гнізд, штовхачів і їх втулок, пружин різного призначення.

Технологічний процес дільниці:

На поточний ремонт двигун може поступати з проміжного складу або із зони поточного ремонту автомобілів, поставляють його на спеціальних візках. Після того, як двигун поступив на ремонт з нього зливають моторну оливу, а після того знімають навісне обладнання. Потім проводять зовнішню очистку і миття двигуна, по закінченні підрозбирають двигун (знімають піддон). Потім його знову миють, щоб краще очистити від моторної оливи, і від залишків бруду, які залишилися після попереднього миття. Вже очищений двигун розбирають на вузли і деталі, розбирання проводять на спеціальному стенді. Вузли знову очищують від залишків бруду і далі їх розбирають на деталі. Деталі розібраних агрегатів знежирюють в гарячій воді (80 - 90° С) або содовому розчині (4 – 5 відсотків розчину рідкого натрію або каустичної соди) з послідуючим промиванням гарячою водою в ваннах обладнаних паро підігрівом або в мийних установках, для очищення деталей від накипу, нагару, корозії. Потім контролюють і дефектацію деталей за технічними умовами і сортують їх на три грипи: придатні, ті що потребують ремонту і непридатні. Непридатні відправляють на склад браку, а ті що потребують ремонту відправляють в зону ремонту і відновлення деталей.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

34

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

ДатаПісля відновлення комплектують деталі по вузлам і групам, недостаючі деталі беруть із складу запасних частин, після комплектації деталі знову миють, щоб очистити деталі від пилу і бруду які могли випадково на них потрапити, потім збирають і випробовують вузли двигуна. Коли вузли зібрані приступають до збирання самого двигуна.

Після ремонту проводять холодну обкатку двигунів на спеціальних стендах. Під час обкатки усувають виявлені дефекти, корегують кут випередження запалення, регулюють систему живлення на мінімальну частоту обертання колінчастого валу двигуна, яка відповідає режиму холостого ходу, регулюють натяг приводних пасів і встановлюють зазор в клапанному механізмі. Після випробовування проводять миття і окрашення двигуна. Після чого двигун поступає на видачу, звідки двигун може поступати в зону ПР або в обмінний фонд.

3.2 НОП і виробнича естетика

НОП розуміється як сукупність досягнень науки, техніки та передового виробничого і комерційного досвіду, на базі яких має здійснюватися безперервне вдосконалення організації праці.

Складові основи наукової організації праці поділяються на такі групи:

- соціально-економічні;

- техніко-технологічні;

- психофізіологічні.

Соціально-економічні основи НОП визначають цілі, характер і зміст праці в ринкових умовах господарювання і, як наслідок, особливу принципову сутність та соціально-економічний напрямок заходів з наукової організації праці.

НОП спирається на основні положення політичної економії та притаманні їй економічні закони, на прикладні науки - менеджмент та маркетинг, економіку окремих галузей народного господарства, соціологію, педагогіку, конфліктологією, прикладною психологією.

Техніко-технологічні основи НОП складають висновки з досягнень теоретичних і прикладних технічних наук, науково-технічного прогресу в цілому, з сукупності знань та передового досвіду в галузі застосування і вдосконалення знарядь і предметів праці, допоміжних технічних засобів і конкретних новітніх технологій виробництва.

Прогресивні зміни в організацію праці робітників, інженерів, службовців і менеджерів, особливо на допоміжних процесах, вносить впровадження комплексних технологій, за яких до єдиного технологічного ланцюга включені не тільки основні, й допоміжні операції та процеси, починаючи з отримання

5.07010602.119.ПЗ

Лист

35

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Датасировини та енергоресурсів, основних та обігових коштів і закінчуючи відвантаженням (реалізацією) готової продукції (послуг), з проектуванням раціональних методів і прогресивних форм організації та контролю їх виконання, включаючи створення виробничих потоків з максимальною механізацією та автоматизацією.

Психофізіологічні основи НОП складають висновки та рекомендації наук, що досліджують вплив процесу праці та умов, в яких цей процес здійснюється, на організм людини; він сприяє збереженню здоров' я, підвищенню життєдіяльності та працездатності людини.

До таких наук відносять насамперед фізіологію та психологію праці, біомеханіку, інженерну психологію, ергономіку, виробничу естетику, які вивчають зміни в людському організмі при виконанні трудових дій за певних виробничих умов, та опрацьовують рекомендації із забезпечення нормального функціонування організму.

Біомеханіка, яка досліджує властивості опорно-рухового апарату людини, дозволяє опрацьовувати науково обґрунтовані рекомендації з раціоналізації прийомів і методів праці з урахуванням та аналізом рухів людини та впливу на її внутрішні органи і процеси праці.

Ергономіка, яка вивчає антропометричні дані та функціональні можливості й особливості людини в трудових процесах, дозволяє розробляти рекомендації по забезпеченню працівників найбільш сприятливими умовами праці, що, до речі, враховується при створенні та модернізації знарядь праці (меблів, засобів оргтехніки, інструментів та обладнання), при плануванні та обладнанні робочих місць.

Інженерна психологія, яка досліджує взаємодію людини з різними технічними пристроями, розробляє методи адаптації систем управління машинами і механізмами, а також автоматизованих систем управління підприємством до психологічних особливостей людини; визначає психічні можливості із засвоєння та переробки інформації; дає науково обґрунтовані рекомендації в цій галузі.

Виробнича естетика вивчає вплив естетичних умов виробничого середовища на психічний стан людини; на цій основі опрацьовуються рекомендації з художнього конструювання предметів та знарядь праці, оформленню інтер' єру виробничих та офісних приміщень і робочих місць, кольоровому оформленню та озелененню, застосуванню функціональної музики з метою створення у працюючих позитивних емоцій під час роботи.

3.3 Охорона праці та протипожежний захист

Система пожежного захисту - це комплекс організаційних заходів і технічних засобів, спрямованих на запобігання дії на людей небезпечних

5.07010602.119.ПЗ

Лист

36

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Датачинників пожежі і обмеження матеріальних збитків від неї.

Пожежний захист на підприємствах забезпечується рядом заходів:

- застосуванням, по можливості, негорючих і важкогорючих речовин і матеріалів замість пожежонебезпечних;

- обмеженням числа горючих речовин та їх раціональним розміщенням на території підприємства;

- ізоляцією горючого середовища. Це забезпечується одним або декількома з таких засобів: максимальною механізацією і автоматизацією процесів зливу палива, перекачування, фільтрації, наповнення паливозаправників; установкою пожежонебезпеч-ного обладнання в ізольованих приміщеннях (насосне обладнання) або на відкритих майданчиках; застосуванням пристроїв захисту виробничого обладнання з пожежонебезпечними речовинами від пошкоджень і аварій. На підприємствах захист обладнання проводиться облаштуванням огорож і

прокладкою трубопроводів способами, що виключають можливість їхнього ушкодження в процесі експлуатації. З цією ж метою території підприємств обладнують знаками безпеки;

- запобіганням поширенню пожежі, яке забезпечується: облаштуванням протипожежних розривів, захисних санітарних зон, протипожежних стін і дверей з встановленою у БНіП вогнестійкістю; облаштуванням аварійного відключення і перемикання апаратів і комунікацій, наприклад, автоматичне відключення насосів при досягненні граничних рівнів палива, автоматичне припинення наповнення паливозаправників; застосуванням засобів, що запобігають або обмежують розлив і розтікання рідин при пожежі;

- застосуванням засобів пожежогасіння, що обмежують розміри пожежі і забезпечують її гасіння. З цією метою необхідно, насамперед, визначити: допустимі і недопустимі для гасіння пожежі види засобів пожежогасіння; кількість, форму, розміщення і вміст первинних засобів пожежогасіння - вогнегасники, азбестові і грубошерстні полотна, ящики з піском, бочки з водою; джерела і засоби подачі води для пожежогасіння; швидкість нарощування подачі засобів пожежогасіння на місце горіння за допомогою систем пожежогасіння; види, кількість, швидкість і продуктивність установок, що подають повітряно-механічну піну до місця пожежі; місця для розміщення стаціонарних установок пожежогасіння і генераторів високократної піни, тимчасових трубопроводів для подачі розчинів та інших засобів гасіння пожежі; порядок профілактичного огляду і поточного ремонту стаціонарних і пересувних установок пожежогасіння;

- застосуванням конструкцій об'єктів з регламентованими межами вогнестійкості і горючості. Межі вогнестійкості конструкцій вибирають так,

5.07010602.119.ПЗ

Лист

37

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

щоб вони не втрачали свої несучі і захищаючі функції до повної евакуації людей або на весь час перебування їх в місцях колективного захисту. Визначають вогнестійкість конструкцій, не враховуючи гасильної дії засобів пожежогасіння в процесі пожежі;

- евакуацією людей. Вона повинна завершуватися до появи граничнодопустимих рівнів небезпечних чинників пожежі, що встановлюються санітарними нормами і стандартами. З цією метою встановлюють розміри, кількість і відповідне конструктивне виконання виходів, сходових маршів, евакуаційних шляхів і забезпечують безперешкодне просування людей по цих шляхах;

- застосуванням засобів колективного та індивідуального захисту людей. Вони забезпечують безпеку людей протягом всього часу дії небезпечних і шкідливих чинників пожежі. Колективний та індивідуальний захист здійснюється в тих випадках, коли евакуація людей ускладнена або є недоцільною. Засоби індивідуального захисту застосовуються бійцями пожежних команд;

- протидимним захистом, який виключає можливість задимлення сховищ колективного захисту людей і шляхів евакуації їх протягом всього часу евакуації;

- застосуванням засобів пожежної сигналізації і засобів сповіщення про пожежу.

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

-    негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу за телефоном «101», вказати при цьому точну адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

-    вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння;

-    повідомити про пожежу керівника (власника).

Керівник (власник), якого повідомлено про виникнення пожежі, зобов'язаний:

-    перевірити, чи викликана пожежно-рятувальна служба;

-    перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;

-    вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;

-    у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію, вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, які не беруть участь у ліквідації пожежі;

Закон про охорону праці вказано в додатках .

5.07010602.119.ПЗ

Лист

38

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата
3.4 Заходи з охорони навколишнього середовища і заощаджень енергетичних ресурсів.

Проблема екології поставила людство перед вибором подальшого шляху розвитку: чи бути йому, як і раніше орієнтованим на безмежне зростання виробництва чи це зростання має бути узгоджений з реальними можливостями природного середовища і людського організму і сумірний не тільки з найближчими, а й віддаленими цілями соціального розвитку. 
У виникненні сьогоднішнього екологічної кризи визначальна роль належить технічному прогресу. З розвитком техногенної цивілізації відбувається збільшення ризику екологічних криз і їх наслідків. Джерело такого взаємозв'язку - сама людина, яка одночасно є і природною істотою, і носієм технологічного розвитку. 

Створення нових технологій маловідходного. А потім і безвідходного виробництва по замкнутому циклу дозволить забезпечити досить високий рівень життя, не порушуючи при цьому крихкого екологічної рівноваги. 

Приміщення для зберігання та технічного обслуговування автомобілів, де можливе швидке підвищення концентрації токсичних речовин в повітрі, повинні обладнуватися системою автоматичного контролю за станом повітряного середовища в робочій зоні і сигналізаторами.

Повітря, що видаляється з приміщень для фарбування автомобілів за допомогою пульверизатора, перед викидом назовні повинен очищатися в гідравлічних фільтрах.

Підприємства повинні обладнуватися господарсько-питним і виробничим водопроводом, а також виробничої каналізацією відповідно до норм. При відсутності в районі підприємства каналізаційної мережі очищення стічних вод підприємства, а також вибір місця їх спуску повинні проводитися з дотриманням правил охорони поверхневих вод від забруднення їх стічними водами.

Опади і зібрані нафтопродукти з очисних споруд видаляються в міру їх накопичення, але не рідше одного разу на тиждень. Місцеві очисні установки повинні розміщуватися поза будівлями на відстані від зовнішніх стін не менше 6 метрів. Як виняток ці установки допускається розміщувати в окремо розташованих будинках для мийки автомобілів.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

39

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата
4. Конструкторсько-розрахунковий розділ

4.1. Обґрунтування доцільності розробки і впровадження конструкції

Будь-якому двигуну після певного пробігу може знадобитися притирання клапанів.

Буває, мотор - навіть не дуже довго! - Працював з «затиснутими» клапанами, і розпечені КАМАЗ 53215и, прориваючись в зазори, залишали на фасках і сідлах помітні виразки, цілком пояснюють, чому впали компресія і потужність. До речі, в «запущених» випадках, при глибоких пошкодженнях, притирання практично марна, бо вона їх не усуне. Доведеться ремонтувати клапани і сідла всерйоз. З клапанами простіше - їх легко замінити. Сідла ж зажадають обробки-наприклад, фрезами.

Віддалити появу подібних дефектів можна притиранням клапанів при будь-якому демонтажі головки блоку, незалежно від його цілей. Особливо корисно це в тих випадках, коли власник мотора занадто багато від нього вимагає: напружена гонка при вже недостатньою щільності прилягання клапанів до сідел може викликати такий нагрів, коли клапани, ще більше подовжилися, взагалі перестають по-справжньому прилягати до сідел. І хоча процес згоряння в циліндрах погіршується, а потужність падає, це не рятує тарілку клапана від подальшого, вже катастрофічного перегріву. Особливо шкодить він випускному клапану, що охолоджується, в основному, за рахунок контакту з сідлом.

Омивана розпеченими КАМАЗ 53215ами (2250-2500 ° С), його тарілка втрачає міцність - і тепер уже так добре «прихлопується» до сідла, на ній з'являються тріщини, в які теж спрямовуються розпечені КАМАЗ 53215и. Тріщини розширюються, компресія різко падає і циліндр перестає працювати. Іноді від клапана навіть відламуються шматки, що загрожує ще більш серйозними ушкодженнями двигуна.

Щільність прилягання клапана до сідла визначається макро-і мікрогеомет-рією контактуючих поверхонь, а також тиском у плямі контакту. Останнє залежить від зусилля пружин, ширини фаски і гарантованої посадки клапана на сідло, тобто наявності зазору в приводі.

При виготовленні моторів на заводах і ремонті в майстернях, де є спеціальне обладнання (вельми дороге), в притирання звичайно немає необхідності.  Клапани і їх сідла обробляються з такою точністю, яка цілком забезпечує необхідну геометрію. Але при ручній обробці сідел, клапанів (в дрібних майстерень - різними фрезами, різцева головками, шліфувальними машинками) без притирання не обійтися. Саме вона виявляється фінішної операцією, що надає герметичність парі «клапан-сідло»

Найчастіше притирають клапани вручну . Мінус цієї технології - важко і довго. Тому я вирішив зібрати пристрій для полегшення цієї роботи.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

40

Зам.

Лист

№ до кум.

Підпис

Дата4.2 Будова і робота пристосування

Вал провідної ланки 1 (див. схему на мал. 1) отримує обертання від електродрилі, при цьому штифт ведучого ланки переміщається у великому пазу ланки 2, викликаючи його хитання щодо осі Б. В малий паз ланки 2 входить штифт ланки 3-веденого. В результаті цього при розмаху коливань 40 ° ланки 2 ведене ланка 3 гойдається на сумарний кут близько 80 °. Конструкція пристрою показана на мал. 2.

З тарілкою клапана пристрій з'єднуємо присоском. Можна скористатися тими, що продаються в комплекті зі стрижнем для ручної притирки (мал. 3). Правда, при цьому доведеться відкоригувати діаметр веденого вала 8 на мал. 2.

Власне притирання виконується так. Однією рукою майстер тримає електродриль, інший - пристрій за його корпус. Повертаючи корпус пристрою навколо осі, майстер домагається рівномірної притирання по колу клапана. Додатково притискати клапан до сідла не потрібно, для цього достатньо ваги дриля з пристроєм.

Як довго триває притирання? При нормальному початковому стані клапана і сідла (якщо правильно виконана їх обробка перед притиранням) доведення контактують поверхонь нашим пристроєм зазвичай займає близько півхвилини. В деяких випадках трохи довше, але не більше двох хвилин. Якщо дефекти сідла і клапана такі, що для їх усунення і цього часу недостатньо, то попередню обробку деталей (фрезою і т. п.) потрібно повторити, інакше є ризик «завалити» фаски і зробити їх занадто широкими, що знизить тиск по площі контакту . Наслідки не змусять себе чекати - про них ви тільки що прочитали.

Мал. 1. Схема пристрою для притирання клапанів: 1-провідна ланка; 2-хитаюче; 3-ведене; А - вісь пристрою; Б-ось гойдання ланки 2.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

41

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

ДатаМал. 2. Пристрій для притирання клапанів: 1-ведучий вал; 2, 10 - кришки; 3 - гвинт-пробка; 4-ось, 5 - хитаюча ланка; 6 - корпус; 7 - втулка; 8-ведений вал; 9-присоска; 11 - важіль; 12,14 - штифти; 13 - ведучий диск.

Мал. 3. Різні присоски нашого арсеналу. 

4.3 Перевірочний розрахунок на міцність 1-2 деталей пристосування

Виготовлений пристрій перевіряється на спеціальному стенді для перевірки точності посадки вала ( потрібно, щоб вал був відцентрований) та інших частин пристрою.

4.4 Техніка безпеки при роботі з пристосуванням

При роботі з пристосуванням ні в якому разі не можна торкатись всіх частин, що обертаються .  Також пристрій повинен бути змазаний

5.07010602.119.ПЗ

Лист

42

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

 5. Економічний розділ

5.1. Виробнича програма.

Таблиця 5.1.-Виробнича програма

Найменування показників

Числові значення

Марка та інвентарна кількість ДТЗ

74

Дні роботи на рік, дні

305

Категорія умов експлуатації

3

Середньодобовий пробіг, км

40564

Річний пробіг парку, км

9637763,82

Загальна річна трудомісткість, людино-годин, в тому числі:

ЩО

5247

ТО-1

11753

ТО-2

13090

ПР

5590

Трудомісткість проектованого підрозділу, людино-годин

3833

Фонд робочого часу одного робітника, год

1777,2

Фонд робочого часу устаткування, год

2011,2

Чисельність виробничих робітників, чол.

2

Площа проектованого підрозділу

68,6

Загальна споживана потужність

49,3

5.07010602.119.ПЗ

Лист

43

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

5.2 Розрахунок вартості основних виробничих фондів.

По даним дипломного проекту пропоную вклад інвестицій в відділення з ремонту електрообладнання, закупівлю новітнього обладнання. Дані з розрахунків вартості основних виробничих фондів та суму інвестицій заносимо в таблицю 5.2.

Таблиця 5.2.- Вартість ОВФ та інвестицій

Назва показника

Балансова вартість, грн.

Інвестиції, грн.

1. Будівлі

617400

15000,00

2. Обладнання та устаткування

25540

12181,28

3. Інші ОВФ

4620,82

9579,25

Всього

647560,82

36760,53

* - Балансову вартість основних виробничих фондів приймаємо за даними

АТП.

Розрахунок вартості будівель

Вбуд= F ∙ Ц = 68,6 ∙ 9000 = 648000 грн.

де Fзагальна площа приміщення, м2;

Ц – вартість 1 м2 площі приміщення

Розрахунок вартості устаткування

Вартість обладнання і устаткування приймаємо за даними прайс-листів та каталогів, враховуючи витрати на доставку і монтаж. Балансову вартість беремо за даними АТП. Дані заносяться в таблицю 5.2.

Розрахунок вартості інших основних фондів

До інших основних фондів включаються інструменти та інвентар, передавальні пристрої, які не враховуються в таблиці, але входять до складу ОВФ.

Віоф=

де 15…17 – відсоток від вартості будівель і устаткування

Розрахунок загальної вартості основних виробничих фондів

Вовфбуд+ Вустіоф=15000+12181,28+4620,82= 31802,1

5.07010602.119.ПЗ

Лист

44

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Таблиця 5.3.- Структура основних фондів та інвестицій

Назва ОФП

Балансова вартість ОВФ, грн.

Структура ОВФ, %

Інвестиції, грн.

Структура інвестицій, %

1. Будівлі

648000

96

1500

41

2. Обладнання та устаткування

25540

4

12181,28

33

3. Інші ОВФ

4620,82

1

9579,25

26

Всього ОВФ

678160,82

100

36760,53

100

5.3. Розрахунок чисельності в проектованому підрозділі

Розрахунок чисельності ремонтних робітників

Npp = Ti / Фрч Кw = 3833 1777,2 *1,05 =  2 чол.

5.4. Розрахунок собівартості робіт

Собівартість продукції – це виражені в грошовій формі сукупні витрати на підготовку і випуск та реалізацію продукції.

Згідно до собівартості продукції входять та з метою планування витрат в

проекті пропонується розрахунок планової собівартості за такими статтями:

 1.  фонд оплати праці;
 2.  відрахування на соціальні заходи;
 3.  витрати на запасні частини;
 4.  витрати на ремонтні матеріали;
 5.  амортизаційні відрахування;
 6.  загальногосподарські витрати.

5.4.1 Фонд оплати праці

Фонд заробітної плати – це загальна сума грошових коштів, направлена на оплату праці робітників і управлінського персоналу підприємства за визначений обсяг виконаної роботи або виробленої продукції, а також на оплату невідпрацьованого часу, який підлягає оплаті відповідно до чинного законодавства.

З метою планування та аналізу ефективності виконання фонду заробітної плати його диференціюють за певними ознаками. За змістом та джерелами формування відділяють  фонд додаткової заробітної плати і фонд додаткової заробітної плати.

Основна заробітна плата

Заробітна плата ремонтним робітникам розраховується за відрядно преміальною системою погодинної форми.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

45

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Таблиця 5.4.- Вихідні дані для розрахунку заробітної плати

Спеціальність

Чисельність, чол.

Розряд

Погодинна тарифна ставка, грн.

Примітки

Слюсар-з ремонту електрооблад-нання

2

V

6,48

Працюють 40 год. на тиждень

В відділеннях працюють 2 робітники, які мають V розряд, погодинна тарифна ставка яких 6,48 грн. Майстри в відділення відсутні. Обов’язки майстра виконує старший майстер АТП.

Заробітна плата проста погодинна:

ЗПпого=ФРЧрр.Сгод Чрр = 1777,2 6,48 2= 23032,51 грн.

Додаткова заробітна плата

До фонду додаткової оплати праці включається:

а) надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством;

б) премії робітникам, керівникам, спеціалістам та іншим службовцям за

виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних матеріальних ресурсів;

в) винагороди (процентні надбавки) за стаж роботи за спеціальністю на даному підприємстві, передбачені чинним законодавством;

г) оплата праці у вихідні та святкові (робочі) дні, у понаднормовий час за розцінками, установленими законодавчими актами;

д) оплата за час вимушеного прогулу або виконання нижче оплачуваної роботи;

є) оплата щорічних та додаткових відпусток відповідно до законодавства, грошових компенсацій за невикористану відпустку;

є) суми виплат, пов'язаних з індексацією заробітної плати;

ж) оплата робочого часу працівників, які залучаються до виконання державних або громадських обов'язків, якщо ці обов'язки виконуються в робочий час, та інші виплати, передбачені чинним законодавством.

Премія робітникам:

Положення про преміювання робітників підприємства розроблюються роботодавцем або уповноваженим ним органом, узгоджуються з профспілками та включаються до колективного договору. Роботодавець може надати право (на великих підприємствах) розроблювати та затверджувати положення про преміювання робітників керівникам великих внутрішньовиробничих підрозділів (цехів відділів, служб тощо).

5.07010602.119.ПЗ

Лист

46

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Для забезпечення стимулюючого впливу систем преміювання на ефективність праці робітників треба додержуватися деяких вимог:

— визначитися з метою преміювання, яка може полягати у: підвищенні технічного рівня та якості продукції, продуктивності праці та обсягів реалізації (при великому попиті на продукцію); зниженні собівартості продукції через економію усіх видів витрат;

— встановлювати показники преміювання, які залежать від результатів праці тих або інших груп і категорій робітників;

— кількість показників не повинна перевищувати двох-трьох;

— умови та показники преміювання не повинні суперечити одне одному, щоб поліпшення одних показників (умов) не викликало погіршення інших.

Премія  встановлюється  за  якісне  виконання  робіт  відповідно  до колективного договору - 20-40%

ПРяк= ЗПП0Г ∙ %Пр = 23032,512 ∙ 40/100 = 9213,00 грн.

Доплата за роботу в шкідливих умовах праці:  

Дшк = %Дшк ∙ ЗПП0Г = 10/100 ∙ 23032,51 = 2303,25 грн.

де %Дшк - відсоток доплати за роботу у шкідливих умовах праці (4-12%)

Надбавка за високу професійну майстерність:

Нм = %Нм ∙ Фрч ∙ Сгод- Чрр=25/100 ∙ 1777,2 ∙ 40 ∙ 2 = 35544 грн.

де %Нм - надбавка за високу професійну майстерність - 20%

Нарахована заробітна плата

ЗПнар=ЗПпог+ПРякшк+ Нм=23032,51+9213+2303,25+35544=70092,77 грн.

Заробітна плата під час відпустки

ЗПвід = ЗПнар ∙ 9,6% = 70092,77 ∙ 9,6/100 = 6728,91 грн.

де 9,6% - відсоток відпускних при тривалості відпустки 24 дні

Фонд оплати праці робітника

ФОП = ЗПнар + ЗПвідп= 70092,77+6728,91 =76821,67 грн.

Середньомісячна заробітна плата одного робітника

ЗПсм = ФОП / Чрр ∙ 12 =  76821,67 / 2 ∙ 12 = 3200,91 грн.

Відрахування з середньомісячної заробітної плати

- прибутковий податок з громадян (ПДВ):

Ппод = (ЗПсм - 150) ∙ 15% = (3200,91 - 150) ∙ 15% = 457,63 грн.

- пенсійний фонд:

Впф = ЗПсм ∙ 2% = 3200,91 ∙ 2% = 19,21 грн.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

47

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

- на випадок безробіття:

Вбез = ЗПсм ∙ 0,6% = 3200,91∙ 0,6% = 19,21 грн.

- до соціального страхування на випадок втрати працездатності:

Всз = ЗПсм ∙ 1,0% = 3200,91∙ 1,0% = 32, грн.

- профспілкові внески:

Впв = ЗПсм ∙ 1,0% = 3200,91∙ 1,0% = 32 грн.

Сума відрахувань із середньомісячної заробітної плати

Сума відрахувань із середньомісячної заробітної плати

Ввід = Ппод + Впф + Вбез + Всз + Впв = 457,64+64,02+19,21+32+32=604,87грн.

Заробітна плата до видачі

ЗПВВД = ЗПсм - Ввід = 3200,91-607,88= 2596,03 грн.

5.4.2 Відрахування в ФОП

До Пенсійного фонду - 32%

Нпф = ФОП ∙ 33,2% = 76821,67 ∙ 32/100 = 25504,8 грн.

До Фонду соціального страхування на випадок безробіття - 1,6%

Нвб = ФОП ∙ 1,6% = 76821,67∙ 1,6/100 = 1229,15 грн.

До Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності - 1,4%

Нвп = ФОП ∙ 1,4% = 76821,67∙ 1,4/100 = 1075,5 грн.

Страхування на випадок травматизму - 1,65%

НТР = ФОП ∙ 1,65% = 76821,67∙ 1,65/100 = 1267,56 грн.

Профспілкові внески —1,0%

Проф = ФОП ∙ 1,0% = 76821,67∙ 1,0% = 768,22 грн.

Сума нарахувань

Ноп ∙ рр = Нпф + Нвб + Нвп + НТР = 25504,8+1229,15+1075,5+1267,56+768,22= =29845,2 грн.

5.4.3 Витрати на запасні частини

Планові витрати на запасні частини

Взч = Lзаг ∙ Нзч ∙ Ккор ∙ Кезч ∙ Кекс ∙ Т% / 1000 ∙ 100 =

= 9637764*38,96*1,33*2,43*0,95*12 / 100000 = 138346,8 грн.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

48

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

де Lзаг – річний пробіг, км

Нзч - середньо виважена норма витрат на запасні частини, грн.;

Кекс- коефіцієнт, що враховує категорію умов експлуатації;

Кезч - коефіцієнт, що враховує економію запасних частин;

Ккор - коефіцієнт користування від базових норм;

Т% - відсоток трудомісткості, що припадає на проектований підрозділ

Середньовиважена норма витрат на запасні частини

Нзч = Нзч1 ∙ А1 + Нзч2 ∙ А2 / А = 42,12 ∙32 + 42,12 ∙80 / 80 = 38,96 грн.

де Нзч1 ; Нзч2 – норма витрат на запасні частини для відповідного транспортного засобу, грн.

5.4.4 Витрати на ремонтні матеріали

Планові витрати на ремонтні матеріали

Витрати на ремонтні матеріали плануються відповідно до встановлених норм, враховуючи коефіцієнти корегування, категорію умов експлуатації, економію матеріалів тощо:

Врм = Lзаг ∙ Нрм ∙ Ккор ∙ Керм ∙ Кекс ∙ Т% / 1000 ∙ 100 =  9637764 ∙ 14, 8 ∙ 1,33 ∙ 0,95 ∙ 12 / 100000 = 21626,91 грн.

де Нрм – середньовиважена норма витрат на ремонтні матеріали, грн.;

Кетм – коефіцієнт, що враховує економію ремонтних матеріалів

Середньовиважена норма витрат на ремонтні матеріали

Нрм = Нрм1 ∙ А1 + Нрм2 ∙ А2 / А = 21,86 ∙32 + 21,86 ∙42 / 80 =  20,22

де Нрм1 ; Нрм2 – норма витрат на ремонтні матеріали для відповідного транспортного засобу, грн.

Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних виробничих фондів

Амортизація - це вартісне враження спрацювання основних фондів, що включається до складу витрат, тобто переноситься вартість основних засобів на вартість готової продукції.

Амортизаційні відрахування на повне відновлення будівель

Будівлі відносяться до 1 групи ОВФ

Абуд = Вбуд ∙ 5% = 648000 ∙ 5/100 = 32400 грн.

де 5% - відсоток амортизаційних відрахувань на відновлення будівель

5.07010602.119.ПЗ

Лист

49

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Амортизаційні відрахування на повне відновлення обладнання та устаткування

Виробниче обладнання та устаткування відноситься до 3 групи ОВФ, то норма амортизації складає 15% 

Аоу = Вуст ∙ 15% = 25540- 15/100= 3831 грн.

Амортизаційні відрахування на повне відновлення інших ОВФ

Аін = Він ∙ 15% = 4620,82 ∙ 15/100 = 693,12 грн.

Сума амортизаційних відрахувань

Ав = Абуд + Ауст + Аін = 32400+3831+693,12= 36924,12 грн.

5.4.5 Загальногосподарські витрати

До загальногосподарських витрат включаються витрати загальновиробничі, тобто витрати на воду, охорону праці тощо, адміністративні витрати та витрати операційної діяльності.

Витрати на освітлення:

Восв = F tосвR / 1000 ∙ ЦкВт = 60800 ∙ 68,6 / 1000  ∙ 0,72 = 3003,03 грн.

де tосв – години освітлення протягом запланованого періоду, год.;

R – норма витрат електроенергії на 1м2 площа;

Ц – вартість 1кВт/год, год, грн.;

Fплоща приміщення, м2.

Витрати на воду для побутових та інших потреб:

Ввод = (40 ∙ Чрр + 1,5 ∙ F) ∙ 1,2 ∙ Др ∙ Цв / 1000 =

=(40 ∙ 2 + 1,5 ∙ 68,6) ∙ 1,2 14,16 / 1000 = 937,2 грн.

де 40 – норма витрати води на одного робітника, л;

1,5 – норма витрат води на 1м площі, л;

1,2 – коефіцієнт коригування витрат води;

Ц = 14,16 – ціна 1м3 води, грн.

Витрати на опалення:

Воп = Vп FNм ∙ Цоп = 10 ∙ 68,6 ∙ 5 ∙2,07 = 7100,1 грн.

де Vп – норма витрат палива за місяць, м33;

Nм – кількість місяців опалення;

5.07010602.119.ПЗ

Лист

50

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Цоп – вартість 1м3палива, грн.

Вартість на охорону праці та техніку безпеки:

Воптб = % ∙ ФОП = 0,04 ∙ 76821,67 = 3072,87 грн.

де 4% - відсоток витрати на охорону праці та техніку безпеки

Витрати на поточний ремонт будівель та устаткування:

Впр = % ∙ (Вбуд+ Вуст) = 8/100 (648000+25540) = 53883,2 грн.

де 8% - відсоток витрат на поточний ремонт

Витрати на раціоналізаторство та винахідництво:

Врац = Чрр ∙ Врац = 2 ∙ 180 = 360 грн.

де Врац – 180 заплановані витрати на одного робітника, грн.

5.4.5.1 Загальновиробничі витрати

Вза.госп. = Восв + Вс.ел + Ввод + Воп + В3.вир + Впр + Врац = =3003,03+937,18+7100,1+53883,2+360=65283,51 грн.

5.4.5.2 Витрати на утримання апарату управління

Вадм = А% • Взвир, грн.

Вадм = 10/100*65283,51 = 6528,35 грн,

де А% = 5-10% - відсоток витрат на адміністративні потреби, в тому числі і на утримання апарату управління.

Інші витрати операційної діяльності

Він = Воп%•(Взвир + Вадм), грн.

Він =6*(65283,51+6528,35)= 4308,71 грн,

де Воп% = 5-6% - відсоток інших витрат операційної діяльності.

Загальногосподарські витрати

Взгосп = Взвир + Вадм + Він, грн

Взгосп = 65283,51+6528,35+4308,71 = 76120,58 грн.

5.4.6. Розрахунок кошторису витрати та калькуляція собівартості виконаних робіт.

Кошторис витрат - це розпис запланованих витрат на виконання робіт. В дипломній роботі він поданий у формі таблиці. Розрахунок собівартості одиниці робіт називається калькуляцією.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

51

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

5.4.6.1. Собівартість робіт

S = , грн.

S =(379685,31*100)/9637764= 39,4 грн.

Таблиця 5.4.6 - Кошторис витрат та калькуляція собівартості виконаних робіт

Стаття витрат

Умовні позначення

Всього витрат, грн

Витрати на 1000 км пробігу, грн

Структура собівартості, %

1

2

3

4

5

Фонд оплати праці

ФОП

76821,67

0,91

7,63

Відрахування на соціальні заходи

Нфоп

29845,2202

0,35

4,73

Запасні частини

Взч

138346,81

3,99

29,54

Ремонтні матеріали

Врм

21626,91

2,46

18,65

Амортизаційні відрахування

Ав

36924,12

1,67

13,03

Загальногосподарські витрати

Взгосп

76120,58

3,7

27,47

Всього

∑Взаг

379685,31

14,06

100

5.4.6.2. Собівартість робіт за калькуляційними статтями.

Sф = , грн.

Sф =(76821,67*1000)/9637764= 7,97 грн

Аналогічно розраховується собівартість за всіма статтями витрат.

5.4.6.3. Структура собівартості

%Sф = • 100%,

%Sф =7,97/39,4• 100% = 20,23 %

Аналогічно розраховується питома вага всіх статей витрат.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

52

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


5.5. Економічна ефективність

5.6 Фінансово - економічні показники проекту

5.6.1 Планово - розрахункова вартість робіт

До фінансово - економічних показників відносяться прибуток, доход, рентабельність. Планово - розрахункова вартість - це тариф на виконану роботу, який включає собівартість та прибуток підприємства.

t = S  Kr, грн.

t = 39,40 1,1 = 43,34 грн.

5.6.2 Валові доходи

Д = , грн.

Д =53,18*9637764/1000 = 417653,84 грн.

5.6.3 Балансовий прибуток

Балансовий прибуток - це частина доходу, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу та комерційну діяльність.

Пбал = Д - ∑Взаг , грн.

Пбал = 417653,84-379685,31=37968,53 грн.

5.6.4 Податок на прибуток підприємства

Пприб = 30% • Пбал, грн

Пприб =30*37968,53= 11390,56 грн,

де 30% - ставка податку на прибуток.

5.6.5 Чистий прибуток

Пч = Пбал - Пприб, грн.

Пч = 37968,53-11390,56= 26577,97 грн.

5.6.7 Рентабельність

R = %,

R =(37968,53*100)/379685,31= 10 %,

5.7 Економічна ефективність проекту

5.7.1 Оцінка доцільності капітальних інвестицій

Ефективність виробництва - узагальнене і повне відображення кінцевих результатів використання засобів, предметів праці і робочої сили за певний проміжок часу. В проекті пропонується розрахунок економічної ефективності за групами показників.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

53

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Оцінка доцільності капітальних вкладень передбачає прийняття рішення про те , варто чи ні викладати ці грошові засоби.

ССП = %,

ССП = 37968,53*100/36760,53 = 103,29 %

5.7.1.2 Коефіціент економічної ефективності капітальних інвестицій

Екв =

Екв = 37968,53/36760,53 = 1,03

5.7.1.3 Період окупності

Ток = , роки

Ток = 367600,53/37968,53= 2,6 рік.

5.7.2 Показники ефективності використання основних засобів

5.7.2.1 Фондоозброєність

Фозб = , грн./чол.

Фозб =31802,09/2= 15901,05 грн./чол.

5.7.2.2 Енергооснащеність

Еосн = , кВт/чол

Еосн = 49,3/2 = 24,65 кВт/чол.

5.7.2.3 Фондовіддача

Фвід = Д/Вовф, грн./1грн

Фвід = 28372/31802,1 =  0,89 грн/1грн.

5.7.2.4 Фондомісткість

Фміст = Вовф/Д, грн./1грн

Фміст = 31802,1/28372 = 1,12 грн./1грн.

5.7.3 Показники продуктивності праці

5.7.3.1 За натуральним методом

Wнат = Lзагрр, км/чол

Wнат =9637764/2 =4818881,91 км/чол..

5.7.3.2 За трудовим методом

Wтр = Т/Чрр, км/чол

Wтр = 3833/2 = 1916,5 км/чол.

5.7.3.3 За вартісним методом

Wварт = Д/Чрр, грн/чол

Wварт =417653,84/2 =208826,92  грн/чол.

5.7.4 Аналіз грошових потоків

Пгр = Пбал + Ав, грн

Пгр = 37968,53+36924,12 = 74892,65 грн.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

54

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

5.8 Економічні показники проекту

 Таблиця 5.8 - Економічні показники проекту

Назва показника

Умовні позначення

Значення показника по підприємству

Значення показника по проекту

1.Балансова вартість ОВФ, грн в тому числі вартість

-будівель

-обладнання

-інших ОВФ

Вовф

Вбуд

Вобл

Він

678160,82

648000

25540

4620,82

36760,53

15000

12182,28

9579,25

2.Чисельність ремонтних робітників , чол

Чрр

2

2

3.Продуктивність праці

-за натуральним, км/чол.

-за трудовим методом, люд-год/чол.

-за вартісним методом, грн/чол.

Wнат

Wтр

Wварт

-

-

-

4818881,91

1916,5

208826,92

4.Середньомісячна зарплата, грн

ЗПсм

1250

2596,03

5.Загальні витрати, грн

Взаг

-

379685,31

6.Собівартість робіт, грн

S

-

39,40

7.Планово-розрахункова вартість робіт, грн

t

-

43,34

8.Валові доходи, грн

Д

-

417653,84

9.Балансовий прибуток. грн

Пбал

-

37968,53

10.Рентабельність, %

R

-

10

11.Середня ставка прибутку,%

ССП

-

103,29

12.Капітальні інвестиції, грн

КВ

-

9579,25

13.Коефіціент економічної ефективності капітальних вкладень

Екв

-

1,03

14.Фондоозброєність, грн/чол

Фозб

185667

15901,05

15.Фондовіддача, грн/1грн

Фвід

-

0,89

16.Фондомісткість, грн/1грн

Фміст

-

1,12

17.Період окупності, роки

Ток

-

0,97

 

5.07010602.119.ПЗ

Лист

55

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Висновки

 За результатом проведення економічних розрахунків можна зробити такі висновки:

- в даний проект пропонується внести капітальні інвестиції в сумі  36760,53 гривень, які окупляться за 2,6 рік;

- в проектованому підрозділі буде працювати два робітника, середньомісячна зарплата якого становитиме 2596,03 гривень;

- загальні витрати на виконання робіт за рік становлять 379685,31 гривень;

- за розрахунками передбачається доход на рік в розмірі 417653,84 гривень, прибуток 37968,53 гривень, рентабельність складає 10%.

 Показники економічної ефективності свідчать про доцільність запропонованих заходів. Коефіцієнт економічної  ефективності капітальних інвестицій перевищує нормативний 0,15 і становить 1,03.

 Таким чином, даний проект є доцільним.

 

5.07010602.119.ПЗ

Лист

56

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Список використаної літератури 

1.Афанасьєв Л.Л., Маслов А.А., Колясинський Б.С. Гаражи и станции технического обслуживания.-М: Транспорт, 1980.

2.Бортницький П.І. Охрана труда на автомобильном транспорте.- К: Вища школа, Головне видавництво.1988.

3.ВНТП 46-16-95.Відомчі норми технологічного проектування підприємств автомобільного транспорту і автотранспортні підприємства агропромислового комплексу України.1994.

4.Канарчук В.Є., Лудченко А.А., Курников И.П., Луйк И.А. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортних средств.-К: Вища школа 1991.

5. Канарчук В.Є., Лудченко А.А., Чигринець А.Д. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. .-К: Вища школа 1994.

6.   под. ред. Крамаренко Г. В. Техническая эксплуатация автомобилей.-М: Транспорт. 1983.

7.   Курн іков И. П., Коротков В. К., Токаренко В. М, Технологічне проектування підприємств автомобільного транспорту. Навчальний носібннк.-К: Виша школа, 1993.

8.    Напольськнй Г. М. Технологическое проектирование автотранспортних предприятий и станций технического обслуживания.-М: Транспорт, 1993.

9.   ОНТП 01-91. Общесоюзные нормы топологического проектирования предприятий автомобильного транспорта.-М.: Гидроавтотранс, 1991.

10.  Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту.: Мінтранс України, 1998.

11. Положение о техническом обслуживании и ремонте легкових автомобилей, принадлежащих гражданам.-М: НАМИ, 1987.

12. Руководство по организации диагностирования легковых автомобилей на СТО системы "Автотехобслуживание": РД 37.009.010-85.-М.: НАМИ, 1985.

13.  Руководство но организации на станциях технического обслуживания автомобилей: РТМ-200-РСФСР-12-0П5-80.-М: ЦБНГИ Минавтотранса РСФСР.

14. СниП 11-4-79. Естественное и искуствениос освещение / Госстрой СССР.- М: Стройиздат.-1980.-48 с, 1991.

15. Суханов Б. К. и др. Техническое обслуживание автомобилей.-М: Транспорт, 1985

16. Табель технического обслуживания и специнструмента для станций технического обслуживания легкових автомобилей. принадлежащих гражданам.-М: НАМИ 1988.

17. Фастовцев Г. Ф. Автотехобслужнвание.- М.: Машиностроение, 1985.

18. Фастовцев Г. Ф. Организация технического обслуживания и ремонта легковых автомобилсй.-М: Транспорт, 1978.

19. Закони України, документи підприємств, періодичні видання.

20.  Економіка підприсмсгва: Підручник / за редакцією Й.М.Петровича. - Л.: «Новий Світ -2000», 2004.

5.07010602.119.ПЗ

Лист

57

Зм.

Лист

№ докум.

Підпис

Дата


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74954. Усвоение таблицы умножения и деления. Составление задачи по выражению 56 KB
  Цель. Совершенствовать умение решать выражения на основе знаний таблицы умножения и деления; развивать умение решать уравнения на нахождение неизвестного делителя; закреплять умение составлять и решать задачи по выражению, задачи на приведение к единице...
74955. Повторение табличного деления и умножения чисел 58.5 KB
  Цели и задачи: Образовательные: усвоение полученных знаний, умений и навыков при табличном делении и умножении; Развивающие: развивать наблюдательность и умение рассуждать; развивать математические способности, логическое мышление, внимание и интерес к предмету через игру...
74956. Додавання й віднімання виду 430 + 500, 430 + 50, 760 – 400, 760 – 40. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Складена задача, яка включає суму двох або трьох доданків 54 KB
  Мета. Закріплювати вміння учнів додавати круглі трицифрові числа різними способами. Працювати над розв’язуванням задач. Розкриватимемо таємниці єгипетських пірамід. Розвивати обчислювальні навички, логічне мислення, пам’ять.
74957. Множення на 0, 1 35.5 KB
  МЕТА: Сформувати вміння та навички учнів при обчисленні прикладів на множення 0, 1; розвивати обчислювальні навички, розвивати пізнавальний інтерес до вивчення математики, виховувати уважність.
74958. Сравнение задач на пропорциональное деление. Деление с остатком трехзначных чисел на круглые десятки 43 KB
  Задачи: Развивать умение решать задачи на пропорциональное деление. Развивать навыки деления трехзначных чисел на круглые с остатком. Развивать логическое мышление, память, внимание. Воспитывать дружеские отношения в соревновании.
74959. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 8. Задачі на знаходження невідомог