43753

СТРАХОВІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Лекция

Налоговое регулирование и страхование

На практиці найчастіше договори страхування життя мають змішаний характер, тобто поєднують у собі страхування як на випадок смерті, так і на випадок дожиття. Тому одноразова нетто-ставка в цьому випадку дорівнює сумі розрахованих нетто-ставок за кожним ризиком.

Украинкский

2013-11-06

80 KB

5 чел.

ЛЕКЦІЯ 4. СТРАХОВІ НАКОПИЧУВАЛЬНІ ПОСЛУГИ

1. Особливості реалізації страхових послуг щодо страхування життя

2. Таблиці смертності та мета їх використання в страхуванні життя

3. Види страхових послуг щодо захисту життя

4. Страхові послуги щодо довічної пенсії

1. Особливості реалізації страхових послуг щодо страхування життя

Рівень розвитку особистого страхування в країні визначає ступінь захищеності громадян від соціальних ризиків. Захист таких ризиків відбувається як на рівні держави (система обов'язкового соціального страхування), так і на рівні страхових компаній (особисте страхування). Страхові компанії надають послуги щодо страхового захисту страхувальників (застрахованих осіб) у разі настання несприятливих подій для їхнього життя і здоров'я.

До особистого страхування належать:

1. страхування життя та пенсій;

2. страхування у разі нещасних випадків;

3. медичне страхування.

Страхування життя – підгалузь особистого страхування, в якій об'єктом страхових відносин можуть бути майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов'язані з життям застрахованого, що здійснюється на підставі добровільно укладеного договору між страховиком і страхувальником.

Згідно законодавства з питань страхування життя передбачено обов'язок страховика здійснити страхову виплату, якщо настане одна з таких подій:

- дожиття застрахованого до закінчення терміну дії договору страхування;

- смерть застрахованого з будь-якої причини в період дії дого¬вору страхування (або рішення суду про оголошення застрахова¬ної особи померлою);

- досягнення застрахованим певного віку: пенсійного (пенсій¬не страхування) або віку, визначеного договором страхування (ва¬ріант "дожиття").

Як видно з переліку страхових подій, страхові виплати за ними мають становити повну страхову суму. Часткових виплат страхової суми (як у страхуванні від нещасних випадків і медичному страхуванні) договори страхування життя у своєму класичному вигляді не передбачають.

Але насправді в нашій країні і за кордоном поширена практика поєднання в одному страховому полісі двох видів страхового покриття: характерного для договорів страхування життя і характерного для договорів страхування від нещасних випадків. Отже, до обсягу відповідальності за довгостроковими договорами страхування життя, крім дожиття й смерті, включається також втрата застрахованим працездатності внаслідок нещасного випадку (травмування, гострого отруєння тощо). Такий комбінований поліс із страхування життя передбачає, крім виплат повної страхової суми за фактом дожиття або смерті, виплату частки страхової суми за фактом тимчасової або постійної втрати працездатності.

Якщо розглядати особливості страхування життя, то серед них можна відзначити довгострокове страхування. Згідно з діючими вимогами, договір страхування життя має бути укладений на термін, не менший ніж три роки. Форма страхування виключно добровільна.

Неодмінною умовою договору є накопичення страхової суми, поверненість страхових платежів у вигляді викупної суми в разі дострокового припинення дії договору страхування, за діючими договорами страхування життя існує можливість отримати довгострокові кредити на будівництво житла в межах накопичених викупних сум. Особливістю є також використання в актуарних розрахунків даних таблиць смертності.

2. Таблиці смертності та мета їх використання в страхуванні життя

У страховій теорії таблиця смертності визначається як упорядкований ряд взаємопов'язаних величин, що характеризують зменшення з віком деякої сукупності народжених унаслідок смертності. Таблиця є системою показників, які вимірюють частоту смертності в різні періоди життя та частоту дожиття до кожного наступного віку. Показники таблиці смертності побудовані як опис процесу дожиття та вимирання деякого покоління з фіксованою початковою чисельністю народжених

Ймовірність смерті можна також розрахувати шляхом віднімання від одиниці ймовірності дожиття.

Таким чином, таблиці смертності дають можливість страховій компанії визначити кількість виплат як за випадками смерті, так і за випадками дожиття застрахованих до певного віку.

Вище уже зазначалося, що особливою рисою договорів страхування життя є їх довгостроковість. Страхувальники сплачують або всю суму страхової премії відразу при укладенні договорів, або (що буває значно рідше) впродовж усього терміну страхування. Таким чином, утворюється великий проміжок часу від моменту надходження страхових платежів до моменту виконання зобов'язань. Страхова компанія отримує в своє розпорядження значні суми тимчасово вільних коштів страхових резервів, які, згідно з чинним законодавством, можуть використовуватися страховиками у фінансовій та інвестиційній діяльності та забезпечувати додатковий дохід. Тому при визначенні нетто-ставки страхова компанія повинна врахувати цей дохід. Чим вища норма дохідності, тим менша нетто-ставка.

У статті 2 Закону № 2745 зазначено, що в договорі страхування життя величина інвестиційного доходу не повинна перевищувати 4 % річних.

Договором страхування життя обов'язково передбачається збільшення розміру страхової суми та (або) розміру страхових виплат на суми (бонуси), що визначаються страховиком один раз на рік за результатами отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя за вирахуван ням витрат страховика на ведення справи в розмірі до 15% інвестиційного доходу та обов'язкового відрахування в математичні резерви частки інвестиційного доходу, що відповідає розміру інвестиційного доходу, який застосовується для розрахунку страхового тарифу за цим договором страхування та в разі індексації розміру страхової суми та (або) розміру страхових виплат за офіційним індексом інфляції, відрахування в математичні резерви частки інвестиційного доходу, що відповідає такій індексації.

Договором страхування життя також може бути передбачено збільшення розміру страхової суми та (або) розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаються страховиком один раз на рік за іншими фінансовими результатами його діяльності (участь у прибутках страховиків).

Таким чином, нетто-ставка зі страхування життя обчислюється на підставі поточної вартості майбутньої виплати.

Розглянемо інший приклад:

Фізична особа у віці 40 років укладає договір страхування на дожиття терміном на 5 років і страховою сумою 1000 грн. На підставі таблиці смертності визначаємо, що до віку 40 років дожило 92 246 осіб. Припустимо, що всі вони будуть застраховані і до віку 45 років доживе 90 096 осіб. Відповідно, кількість страхових виплат буде дорівнювати кількості осіб, що дожили до 45 років, а сума виплат 1000 х 90096 = 90 096 000 грн. Дисконтуючий множник за 5 років при нормі дохідності 4 % становить 0,83. Тоді поточна вартість майбутніх виплат складатиме:

90 096 000 х 0,83 =74 779 680 грн.

Для накопичення цієї суми кожен страховик при укладенні договору повинен отримати з кожного клієнта: 74 779 680: 92246 = 811 грн.

Сума 811 грн і буде одноразовою нетто-ставкою по страхуванню на випадок дожиття при відомих величинах:

  •  вік застрахованого:
  •  термін страхування;
  •  норма дохідності;
  •  страхова сума.

На практиці найчастіше договори страхування життя мають змішаний характер, тобто поєднують у собі страхування як на випадок смерті, так і на випадок дожиття. Тому одноразова нетто-ставка в цьому випадку дорівнює сумі розрахованих нетто-ставок за кожним ризиком.

Зазначимо, що одноразовий тариф не завжди зручний для страхувальника. Більшість із них віддають перевагу більш тривалому терміну виконання своїх зобов'язань, тому в страхуванні життя використовуються не одноразові нетто-ставки, а нетто-ставки розстроченого характеру (річні, щомісячні, щоквартальні).

Для розрахунку річної нетто-ставки страхові компанії використовують спеціальні коефіцієнти розстрочки, величина яких залежить від норми дохідності, віку страхувальника (застрахованого) та терміну сплати внесків. При цьому сума річних нетто-ставок буде більшою за суму одноразової нетто-ставки, оскільки страхова компанія отримує в своє розпорядження меншу суму грошей і, як наслідок, втрачає частину інвестиційного доходу.

У правилах страхування страхові компанії вказують, за звичай, щомісячні внески (з урахуванням навантаження), які визначаються шляхом ділення річних внесків на 12.

Зазначимо, що на практиці з метою спрощення розрахунків страхових тарифів використовуються спеціальні показники - комутаційні числа, які враховують зв'язок між даними таблиці смертності та дисконтуючими множниками.

3. Види страхових послуг щодо захисту життя

До страхових послуг щодо захисту життя належать:

  1.  змішане страхування життя,
  2.  страхування дітей,
  3.  весільне страхування,
  4.  довічне страхування.

Розглянемо їх характерні риси.

Змішане страхування життя є одним із найпоширеніших страхових накопичувальних послуг. За договором змішаного страхування життя передбачено три страхові випадки:

1. дожиття до закінчення договору страхування;

2. смерть застрахованої особи;

3. втрата застрахованою особою здоров'я внаслідок нещасного випадку.

Відповідальність страховика за наслідки нещасних випадків сприяє збільшенню страхового тарифу. Виплати, які були пов'язані із наслідками нещасного випадку під час дії договору, не впливають на розмір обумовленої страхової суми, яка виплачується при дожитті застрахованою особою до закінчення дії договору.

В Україні, як правило, договори змішаного страхування життя укладаються на 3, 5, 10, 15, 20 років. Мінімальний строк укладання договору змішаного страхування життя становить 3 роки. Разом із тим ураховується вік застрахованої особи: особу можна застрахувати з 16-ти років, водночас страхова компанія може встановити й менший вік для укладання договору.

Умовами страхування обмежується максимальний вік для укладання договору. Більшість страхових компаній можуть укласти такий договір зі страхувальником, перш ніж йому виповниться 72 роки. На момент закінчення дії договору страхування застрахованій особі не може бути більше як 75 років. Оскільки змішане страхування життя є добровільним, то вимоги до віку страхувальника в правилах страхування можуть бути й іншими.

При укладанні цього договору страхування важливе значення має стан здоров'я страхувальника.

Договір страхування не укладається з непрацюючими інвалідами І групи, з онкологічно хворими, також можуть бути передбачені й інші обмеження.

Для укладання договору страхування страхувальник подає заяву на страхування. Крім цього, страхувальник має визначити особу (осіб), що будуть мати право отримати страхову суму, якщо застрахована особа помре. Призначена страхувальником особа (вигодонабувач ) може бути замінена іншою до часу настання страхового випадку.

Страхувальник має можливість поновити договір страхування, якщо викупна сума не була йому виплачена і дія договору страхування ще не закінчилася. Страхова компанія зобов'язана також виплатити страхову суму, якщо протягом дії договору застрахована особа померла. Але страховик не несе відповідальності за виплату страхової суми, якщо смерть застрахованої особи сталася протягом перших 6 місяців дії договору від злоякісних пухлин чи серцево-судинного захворювання.

Страхування дітей часто називають різновидом змішаного страхування життя. Страхувальниками за цим видом страхування є батьки та родичі дитини, які укладають договір страхування і сплачують страхові внески. Крім того, договір страхування можуть укласти юридичні особи – підприємства, де працюють батьки.

Страховими випадками у цьому страхуванні є:

1. дожиття дитини до закінчення строку страхування;

2. смерть застрахованої дитини;

3. втрата здоров'я дитини внаслідок нещасного випадку.

Важливою особливістю такого договору є вік застрахованої дитини. Застрахувати можна дитину віком від дня народження до 15 років (страхова компанія може обумовити й інші вікові межі).

Мінімальний строк страхування дітей також становить З роки. Максимальний строк страхування дитини становить 18 років – якщо вік дитини на момент укладання договору становить до 6 місяців. В інших випадках строк визначається як різниця між 18 роками і віком дитини на момент укладання договору страхування.

Якщо страхувальник – фізична особа, яка уклала договір страхування, помирає, то права й обов'язки за таким договором можуть перейти до іншого страхувальника. Тоді, якщо достроково припиняється дія договору страхування дитини, то особа, яка перебрала на себе права та обов'язки страхувальника, може одержати викупну суму лише за той період, протягом якого сплачувала внески. Викупну суму щодо частини договору страхування, сплачену першим страхувальником, отримує застрахована особа. Якщо ж перший страхувальник сплатив усю суму страхових внесків, то у цьому разі заміна страхувальника може й не відбуватися. За умови, якщо у разі смерті страхувальника ніхто не бере на себе його обов'язки, договір страхування припиняє свою дію, а застрахованій дитині повертається сума сплачених внесків шляхом перерахунку на особистий банківський вклад.

В яких випадках страхова компанія відмовить у виплаті страхової суми?

- Застрахована особа померла раніше, ніж минуло 6 місяців від дня, коли договір набрав чинності.

- Застрахована особа померла від вродженого або тяжкого хронічного захворювання.

- Застрахована особа віком від 14 років одержала травму або померла у зв'язку із скоєнням нею злочину.

Умови такого страхування можуть передбачати й інші випадки, за яких страхова компанія відмовить у виплаті страхових сум. При підписанні договору такі умови вказуються.

Страхування до одруження (весільне страхування) дещо відрізняється від традиційного змішаного страхування життя. Найчастіше такі договори страхування можуть укладатися відносно дітей віком від дня народження до 15 років у разі дожиття застрахованого до закінчення строку страхування і вступу в зареєстрований шлюб або досягнення 21 року.

Тобто страховими випадками є: дожиття застрахованої дитини до закінчення строку страхування й настання певної події – реєстрації шлюбу або досягнення 21 року. Договір може передбачати й відповідальність страховика при настанні смерті застрахованого під час дії договору або при втраті здоров'я у зв'язку із нещасним випадком.

У весільному страхуванні розрізняють строк страхування і вичікувальний період. Строк страхування визначається як різниця між 18 роками і віком дитини на момент укладення договору страхування. Період між закінченням строку страхування і 21 роком називається вичікувальним періодом. Протягом цього періоду діє тільки відповідальність страховика щодо дожиття застрахованого до обумовленої події. Вичікувальний період закінчується в день реєстрації шлюбу або в день, коли застрахованій особі виповниться 21 рік.

Страхувальник і застрахована особа за цим договором – різні особи, і тому передбачаються різні страхові виплати при настанні смерті страхувальника або застрахованої особи.

Зауважимо, що в разі смерті страхувальника дія договору страхування не припиняється, він продовжує діяти без подальшої сплати внесків до кінця строку страхування і дає право застрахованому одержати страхову суму на підставі дожиття.

Якщо у період дії договору страхування застрахована особа помирає, то договір припиняє свою дію, а страхувальнику повертаються всі сплачені внески. У разі несплати чергових страхових внесків дія договору припиняється. Договір може бути поновлений протягом року від дня його припинення у разі одноразової сплати прострочених внесків і внеску за наступний період.

У довічному страхуванні основним страховим випадком є смерть застрахованої особи. Страхувальнику надається право сплатити страхові внески за один раз, протягом певного строку чи протягом усього життя. У разі припинення сплати страхових внесків договір діє довічно за таких умов: якщо страхувальник сплатив усі внески; якщо сплатив внески протягом певного часу, але не менше ніж за два роки.

При укладенні договору страхування страхувальник призначає особу – вигодонабувача, яка одержить страхову суму. У разі смерті страхувальника вигодонабувач отримує страхову суму, яка визначена договором.

Отже, нині страхові компанії пропонують різні види страхування життя. Усі вони мають як однаковий механізм укладання, так і свої особливі риси, притаманні лише їм і відмінні від інших.

4. Страхові послуги щодо довічної пенсії

В Україні з 1 січня 2004 р. почала діяти нова трирівнева пенсійна система:

– перший рівень – солідарна система пенсійного забезпечення,

– другий – накопичувальна,

  •  третій – добровільне недержавне пенсійне забезпечення.

Перший та другий рівні є обов'язковими для всього працюючого населення, третій – добровільний. Страхові компанії відіграють важливу роль у системі недержавного пенсійного забезпечення.

Суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення, які здійснюють накопичення і виплату пенсій, згідно з Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення", є [6]:

недержавні пенсійні фонди (НПФ), яким надано право на укладення пенсійних контрактів і здійснення недержавного пенсійного забезпечення з моменту прийняття пенсійних внесків до моменту здійснення пенсійних виплат, крім виплат довічної пенсії;

банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків для накопичення пенсійних заощаджень;

  •  страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду.

Довічна пенсія (довічний ануїтет) – це пенсійні виплати, які здійснюються страховою організацією на підставі договору страхування довічної пенсії протягом життя фізичної особи періодично після досягнення нею пенсійного віку відповідно до законодавства про страхування.

При виході на пенсію громадянин за законодавством має три варіанти, як розпорядитися грішми, накопиченими в недержавному пенсійному фонді.

По-перше, він просто може зняти всі гроші відразу,

по-друге, укласти контракт із тим самим або іншим пенсійним фондом на виплату пенсій протягом певного періоду (не менше ніж 10 років).

По-третє, передати накопичені пенсійні активи страховій компанії для того, щоб отримувати додаткову пенсію до кінця життя. Страховій компанії дозволяється укладати договори страхування довічної пенсії (виплати довічного ануїтету) винятково за рахунок коштів, які роками накопичувалися в НПФ.

Яка страхова компанія має право здійснення недержавного пенсійного забезпечення?

Згідно з Законом "Про недержавне пенсійне забезпечення", це страховик, який отримав ліцензію на страхування життя, – life-компанія. Законом України "Про страхування" не передбачено видачу ліцензії на такий вид страхування, як пенсійне страхування. Як зазначають фахівці, Закон України "Про страхування" формально включає страхування довічної пенсії у межі страхування життя.

Страховик має право, згідно з чинним законодавством, займатися:

– страхуванням довічної пенсії учасника пенсійного фонду;

– страхуванням ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду.

Для укладання договору страхування довічної пенсії учасник фонду подає страховій компанії довідку адміністратора про обсяг належних йому пенсійних коштів. Учасник недержавного пенсійного фонду повідомляє адміністратора про обрану ним страхову компанію та подає письмову заяву про перерахування до цієї компанії належних йому пенсійних коштів. Страхова компанія розраховує розмір довічної пенсії на основі актуарних розрахунків.

Види пенсій:

довічна пенсія з установленим періодом: виплата здійснюватиметься щомісяця протягом життя пенсіонера, але не, менше 10 років з дня ЇЇ призначення. У разі смерті пенсіонера до закінчення цього 10-річного періоду право на одержання призначеної довічної пенсії матимуть спадкоємці померлої особи – визначені в договорі страхування довічної пенсії або відповідно до законодавства;

довічна обумовлена пенсія – щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера. У разі, якщо загальна сума довічної обумовленої пенсії, виплачена пенсіонеру на момент смерті, є меншою, ніж сума вартості договору страхування довічної пенсії на час його укладення, різниця коштів між зазначеними сумами виплачується спадкоємцям, визначеним у договорі страхування довічної пенсії;

довічна пенсія подружжя – щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера, а після його смерті – його чоловіку (дружині), який (яка) досяг (досягла) пенсійного віку.

До переваг пенсійного забезпечення за участю страхових компаній відносять:

– відсутність прив'язки до пенсійного віку;

– ширший асортимент страхових продуктів;

– сформовану агентську мережу, що дає можливість залучити більшу кількість клієнтів;

– внески здійснюються у вільно конвертованій валюті, у недержавному пенсійному фонді – в національній валюті.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19068. Вимоги та правила оформлення науково – дослідної роботи 46.5 KB
  Збирання фактів – це одна з найважливіших складових частин наукового дослідження. Факти збираються відповідно до висунутої наукової проблеми, але самі собою вони не становлять основу наукового дослідження. На перших етапах дослідження факти потрібні для висування робочої гіпотези.
19069. Одномерный гармонический осциллятор: разложения по собственным состояниям 299 KB
  Семинар 14. Одномерный гармонический осциллятор: разложения по собственным состояниям Полученные на предыдущем занятии собственные функции оператора Гамильтона для осциллятора образуют полную систему ортогональных функций одной переменной как собственные функц...
19070. Одномерный гармонический осциллятор: простейшие вычисления с осцилляторными функциями 290 KB
  Семинар 15. Одномерный гармонический осциллятор: простейшие вычисления с осцилляторными функциями В различных задачах квантовой механики приходится вычислять интегралы с осцилляторными функциями. Проблема заключается в том что явных выражений для функций с большим...
19071. Непрерывный спектр. Прохождение через потенциальные барьеры 273.5 KB
  Семинар 10. Непрерывный спектр. Прохождение через потенциальные барьеры Напомнить что при энергиях больших значений потенциала на плюс и минус бесконечностях спектр решений уравнения Шредингера непрерывный. Собственные функции нельзя нормировать на единицу. Далее ...
19072. Низкоразмерные физические системы. Типы и виды наноструктур. Квантовые ямы, проволоки, точки 272.5 KB
  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЗИКА НАНОСТРУКТУР Лекция 1. Введение. Низкоразмерные физические системы. Типы и виды наноструктур. Квантовые ямы проволоки точки Настоящий курс посвящен экспериментальным аспектам физики низкоразмерных систем. Будут рассмотрены следую...
19073. Гетеропереходы. Свойства полупроводниковых соединений AIIIBV 77.5 KB
  Лекция 2. Гетеропереходы. Свойства полупроводниковых соединений AIIIBV. Как создать квантовую структуру. Простейшая квантовая структура в которой движение электрона ограничено в одном направлении это тонкая пленка или просто достаточно тонкий слой полупроводник
19074. Понятие эпитаксии. Молекулярно-лучевая эпитаксия, лазерное и магнетронное распыление 505.5 KB
  Лекция 3. Понятие эпитаксии. Молекулярнолучевая эпитаксия лазерное и магнетронное распыление Методы получения наноструктур. Эпитаксия. Исследование искусственно созданных полупроводниковых сверхрешеток и квантовых ям с характерными размерами порядка длины своб
19075. Основы литографических процессов. Фотолитография 101.5 KB
  Лекция 4. Основы литографических процессов. Фотолитография В технологии микроэлектронных устройств литографические процессы универсальны и наиболее часто повторяемы. Они используются для получения контактных и прецизионных масок. Литографические процессы формирую...
19076. Электрические методы измерения. Классический эффект Холла 137 KB
  Лекция 5. Электрические методы измерения. Классический эффект Холла. К электрическим методам измерения относятся измерения вольтамперных характеристик эффекта Холла вольтфарадных характеристик. Вольтамперные характеристики измеряются двухконтактным и четыре...