43956

ФІНАНСИ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Книга

Финансы и кредитные отношения

Студентам надається право вибору теми дипломної роботи, орієнтуючись на рекомендовану кафедрою тематику (додаток А). Студенти можуть пропонувати інші теми для узгодження на кафедрі, якщо вони розпочали працювати в даному науковому напрямку при виконанні курсових, науково-дослідних робіт, мають публікації, виступали з доповідями на конференціях чи семінарах.

Украинкский

2013-11-08

3.63 MB

0 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

До друку

дозволяю

Проректор:______________О.Г. Романовський

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломних робіт  рівня підготовки  спеціаліст і магістр  за спеціальністю 050104 „Фінанси” для студентів факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання

Схвалено методичною радою

факультету бізнесу і фінансів,

протокол № __ від __. __ . 2007 р.

Затверджено

редакційно-видавничою радою університету, протокол №  3 від 21  грудня 2007 р

Харків НТУ «ХПІ» 2008


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломних робіт  рівня підготовки  спеціаліст і магістр за спеціальністю 050104 „Фінанси” для студентів факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання

Харків 2008


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломних робіт  рівня підготовки  спеціаліст і магістр за спеціальністю 050104 „Фінанси” для студентів факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання

Затверджено

редакційно-видавничою радою університету,

протокол № 3  від  21  грудня 2007 р.

Харків НТУ «ХПІ» 2008


Методичні вказівки до виконання дипломних робіт  рівня підготовки  спеціаліст і магістр за спеціальністю 050104 „Фінанси” для студентів факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання / Укладачі: Р.Г. Долінська, В.А. Міщенко, О.В. Мозенков. Харків: НТУ «ХПІ», 2008.        с.

Укладачі:  Р.Г.Долінська

В.А. Міщенко

О.В. Мозенков

Рецензент: П.А. Орлов, докт. економ. наук, проф., зав. каф. економіки й маркетингу Харківського державного економічного університету

Кафедра фінансів, контролінгу і зовнішньоекономічної діяльності

©     Колектив авторів, 2008


ЗМІСТ

Вступ .............................................................................................................

1. Мета і завдання дипломної роботи .........................................................

2. Підготовка до виконання дипломної роботи .........................................

2.1. Визначення і затвердження теми ...................................................

2.2. Науковий керівник ...........................................................................

2.3. Огляд джерел науково-методичної інформації і залучення фактичних даних ..........................................................................................

2.4. Завдання на виконання дипломної роботи ...................................

3. Структура і зміст дипломної роботи ......................................................

4. Методичні вказівки до виконання основної частини роботи ..............

4.1. Титульний аркуш, завдання на виконання, відомість документів, звіт про результати виконання ..............................................

4.2. Реферат .............................................................................................

4.3. Зміст..................................................................................................

4.4. Перелік умовних позначень ............................................................

5. Методичні вказівки до виконання основної частини роботи ..............

5.1. Вступ ................................................................................................

5.2. Науково-методичні основи виконання завдань дипломної роботи ...........................................................................................................

5.3. Аналіз стану справ з проблемної ситуації в науковій галузі (на підприємстві/ організації ............................................................................

5.4. Розробка пропозицій щодо вдосконалення фінансової роботи, процедур і методів дослідження наукової проблеми ...............................

5.5. Охорона праці і навколишнього середовища. Цивільна оборона

5.6. Висновки ...........................................................................................

6. Контроль над ходом виконання дипломної роботи ..............................

7. Підготовка дипломної роботи до захисту

7.1. Список документів для допуску дипломної роботи до захисту ...

7.2. Нормоконтроль дипломної роботи .................................................

7.3. Відгук наукового керівника .............................................................

7.4. Графічний матеріал ..........................................................................

7.5. Довідка про впровадження результатів .........................................

7.6. Зовнішня рецензія ............................................................................

7.7. Резюме на випускника ......................................................................

7.8. Рішення про допуск дипломної роботи до захисту ......................

8. Захист дипломних робіт ..........................................................................

8.1. Підготовка доповіді і презентація роботи .....................................

8.2. Критерії оцінки .................................................................................

9. Вимоги до оформлення пояснювальної записки ...................................

9.1. Загальні вимоги до оформлення .....................................................

9.2. Вимоги до нумерації ........................................................................

9.3. Скорочення .......................................................................................

9.4. Ілюстрації ..........................................................................................

9.5. Таблиці ..............................................................................................

9.6. Переліки ............................................................................................

9.7. Формули і рівняння ..........................................................................

9.8. Приклади і примітки .......................................................................

9.9. Виноски .............................................................................................

9.10. Посилання .......................................................................................

9.11. Оформлення додатків ....................................................................

Додаток А  Тематика дипломних робіт ......................................................

Додаток Б Зразок форми титульного аркуша дипломної роботи .............

Додаток В Зразок відомості документів дипломної роботи ....................

Додаток Д Зразок завдання на виконання дипломної роботи ..................

Додаток Е Зразок форми звіту про виконання дипломної роботи ...........

Додаток Ж Приклад оформлення реферату ..............................................

Додаток К Макети відгуку наукового керівника і рецензента .................

Додаток Л Приклад оформлення тексту пояснювальної записки ...........

Додаток М Зразок оформлення додатка .....................................................


ВСТУП

Останнім часом фінансове оточення і техніка фінансової роботи значно змінилися. У всьому світі зросла роль фінансового ринку, створені нові фінансові інструменти. Розвиток ринкових відносин, перспективи інтеграції національної економіки до світової економічної системи, інтернаціоналізація і глобалізація фінансових ринків, необхідність обмеження валютних, процентних, кредитних  ризиків, стрімкий розвиток індустрії інформатики визначають нові вимоги до підготовки фахівців цього профілю.

У НТУ «ХПІ» здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю „Фінанси”.

Спеціаліст – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув спеціальні знання та уміння, має певний досвід їх застосування для вирішення складних професійних завдань.

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння і  знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування, здатний до продукування нових знань для вирішення проблемних професійних задач.

Слово „магістр” у перекладі з латинської означає „наставник, учитель, керівник”.

У сучасній англо-американській системі навчання ступінь магістра займає проміжне положення між бакалавром і доктором наук. Присвоюється особам, які закінчили університет, мають рівень кваліфікації бакалавра, протягом одного-двох років прослухали додатковий курс, склали спеціальні іспити й захистили магістерську роботу.

У системі вітчизняної вищої школи кваліфікаційний рівень магістра присвоюється після закінчення процесу навчання відповідно до освітньо-професійної програми, орієнтованої на науково-дослідну, науково-педагогічну або виробничу діяльність.

Дипломна робота рівня підготовки „магістр” це кваліфікаційна робота наукового змісту, що повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки, потребам національної економіки, а її тема має бути актуальною. Магістерська робота перший щабель до науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності, що веде до вступу в аспірантуру і підготовки кандидатської дисертації. Рівень магістра це не вчений ступінь, а рівень академічної підготовки, який  свідчить про наявність у випускника вищої школи вмінь і навичок, властивих початківцю-науковцю.

Виконання дипломної роботи є формою державного контролю здобутих студентом знань і вмінь відповідно до затвердженої Міністерством освіти і науки України освітньо-професійної програми і освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Дипломна робота є завершальним етапом навчання за фахом „Фінанси” і підводить підсумки навчального процесу в плані спеціальної і професійної підготовки.

У плані спеціальної підготовки вона покликана показати, як студент опанував комплекс дисциплін навчального плану. У плані професійної підготовки випускна робота повинна продемонструвати вміння здійснювати дослідження й приймати  обґрунтовані фінансові рішення в конкретних умовах роботи підприємства, установи  чи організації. Разом з тим виявляється відповідність здобутої освіти професійно-кваліфікаційній характеристиці і паспорту спеціальності.

Ці методичні вказівки призначені для керівництва організацією, виконанням і захистом дипломних робіт напрямку підготовки 050104 „Економіка і підприємництво” спеціальності „Фінанси” в НТУ «ХПІ».

Методичні вказівки мають на меті надати допомогу студентам при виконанні дипломних робіт. Вони формулюють єдині вимоги до вибору теми, послідовності етапів виконання, змісту окремих розділів, оформлення роботи, визначають порядок захисту і критерії оцінювання.

У них враховані сучасні вимоги до підготовки фахівців, узагальнено досвід керівництва дипломними роботами в  НТУ «ХПІ», а також прогресивні доробки вітчизняних і закордонних вищих навчальних закладів.

Порядок виконання дипломної роботи має відповідати вимогам стандарту СТВУЗ –ХПІ-2.01-2007 „Дипломні проекти і дипломні роботи”.

1.  МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота є результатом особистої самостійної роботи студента, яка має внутрішню єдність і логіку викладення матеріалу і може виступати свідченням здобутого ним рівня професійної компетенції, що відповідає освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) напрямку підготовки „економіст” за спеціальністю „Фінанси”. На підставі захисту дипломної роботи Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору відповідної кваліфікації і видачу диплома про вищу освіту.

Мета підготовки дипломної роботи – продемонструвати достатній рівень сформованості і творчого застосування здобутих знань і практичних навичок для розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо розв’язання реальної науково-практичної проблеми в галузі фінансового менеджменту.

Підготовка дипломної роботи повинна продемонструвати вміння студента:

а) використати здобуті в процесі навчання теоретичні знання і практичні навички для розв’язання певних проблем фінансового менеджменту;

б) аналізувати наукову, соціально-економічну інформацію, документацію первинної, поточної, статистичної, фінансової звітності;

в) узагальнити вітчизняний і закордонний досвід;

г) застосувати сучасний інструментарій наукових досліджень у галузі фінансового менеджменту;

д) самостійно приймати раціональні рішення, використовуючи сучасні інформаційні технології, засоби комунікації та прикладні комп'ютерні програми.

Для досягнення поставлених цілей дипломник має вирішити наступні завдання:

 •  обрати тему дипломної роботи, визначити об'єкт і предмет дослідження;
 •  оцінити ситуацію, що склалася в певній галузі науково-економічних знань, на підприємстві чи в організації;
 •  визначити зовнішні прояви проблеми, деталізувати ієрархію взаємно підпорядкованих проблем;
 •  самостійно сформулювати мету і визначити завдання своєї роботи;
 •  сформулювати критерії оцінки досягнення цілей і завдань дипломної роботи, а також визначити основні обмеження щодо їх реалізації;
 •  виявити комунікаційні й організаційні здібності щодо залучення необхідної інформації, показати вміння працювати в науковому або виробничому колективі;
 •  забезпечити  науковий пошук, критично узагальнити існуючі методи і моделі вирішення поставлених задач, чітко аргументувати власну точку зору  щодо творчого застосування і розвитку тих чи інших методів фінансового менеджменту;
 •  здійснити технічний і фундаментальний аналіз і прогноз фінансово-економічних показників;
 •  обґрунтувати альтернативні варіанти розв’язання проблемної ситуації з урахуванням факторів невизначеності й ризику і прогнозувати можливі наслідки впровадження пропозицій;
 •  визначити умови доцільного використання того або іншого варіанта розв’язання проблеми;
 •  сформулювати науково-практичні висновки;
 •  використати комп'ютерну та організаційну техніку, пакети прикладних програм, засоби презентації виконаної роботи;
 •  забезпечити дотримання норм господарського законодавства, інструктивно-методичних матеріалів, вимог державних, галузевих і стандартів НТУ «ХПІ»;
 •  оформити і захистити дипломну роботу на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Бажано, щоб  результатом кваліфікаційної роботи  було впровадження пропозицій у практику фінансової роботи підприємства, організації чи установи.

2. ПІДГОТОВКА ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

До підготовки і захисту дипломних робіт допускаються студенти, які не мають академічної заборгованості.

2.1. Визначення і затвердження теми

Дипломна робота виконується  за тематикою, що відповідає напрямкам професійної діяльності фінансового менеджера, обов'язково з використанням комп'ютерних технологій як інструменту дослідження.  При формуванні тематики дипломних робіт беруться за основу:

 1.  актуальні напрямки наукових досліджень у галузі фінансового менеджменту;
 2.  угоди на підготовку фахівців і потреби конкретних робочих місць;
 3.  тематика науково-дослідних робіт кафедри і факультету;
 4.  характер розподілу випускників.

Крім того, враховується можливість залучення необхідних вихідних даних.

Студентам надається право вибору теми дипломної роботи, орієнтуючись на рекомендовану кафедрою тематику (додаток А). Студенти можуть пропонувати інші теми для узгодження на кафедрі, якщо вони розпочали працювати в даному науковому напрямку при  виконанні курсових, науково-дослідних робіт, мають публікації, виступали з доповідями на конференціях чи семінарах. Постановка теми може здійснюватися за замовленням підприємства, що забезпечує працевлаштування випускника. Ініціативна тематика повинна супроводжуватися мотивацією доцільності виконання та оцінкою перспектив інформаційного забезпечення дипломної роботи.

Назва дипломної роботи має бути короткою, відповідати суті й цілям тематики, що досліджується. Іноді для конкретизації назви теми можна додати невеликий (4 6 слів) підзаголовок. Варто уникати назв, які починаються зі слів: „Дослідження питання...”, „Дослідження деяких шляхів...”, у яких не відбита достатньою мірою сутність проблеми, що досліджується.

Тематика дипломних робіт студентів, які перебувають у відрядженні і виконують дипломну роботу за кордоном, повинна відповідати тематиці і вимогам випускаючої кафедри.

Після вибору теми і її обговорення з потенційним науковим керівником студенти  подають заяву про її затвердження на ім’я завідувача кафедри.

Теми дипломних робіт  обговорюються і уточнюються  на засіданні кафедри. Після цього інженер-методист кафедри готує проект наказу ректора університету щодо затвердження закріплених за студентами тем і керівників дипломних робіт.

Тематика дипломних робіт і склад наукових керівників затверджуються наказом ректора університету не пізніше ніж за півроку до закінчення строку навчання.

Зміна теми магістерської роботи може здійснюватися у винятковому випадку з поданням обґрунтування.

2.2. Науковий керівник

На період підготовки дипломної роботи кафедра призначає студенту наукового керівника. Призначення наукового керівника здійснюється з врахуванням наукових інтересів студента за принципом спадковості виконання курсових і науково-дослідних робіт з обраної тематики.

До основних функцій наукового керівника належать:

 1.   практична допомога студенту при виборі теми дипломної роботи і її деталізації;
 2.   видача завдання на її виконання;
 3.  рекомендації щодо вибору  джерел науково-методичної та спеціальної  інформації;
 4.   кваліфікована консультація щодо залучення і попередньої обробки вихідних даних у період науково-дослідної (переддипломної) практики;  
 5.  науково-методичні консультації щодо розкриття змісту роботи;
 6.  систематичний контроль над ходом виконання окремих етапів затвердженого календарного плану;
 7.   поради щодо оформлення і презентації роботи;
 8.   оцінка якості її виконання  за  встановленими вимогами (відгук наукового керівника).

Дипломнику слід періодично (за обопільною домовленістю, приблизно раз на тиждень) інформувати наукового керівника про хід підготовки дипломної роботи, консультуватися з проблемних питань, що виникли,  обов'язково доводити до відома керівника про можливі відхилення від затвердженого графіка виконання роботи.

Дипломнику варто мати на увазі, що науковий керівник не є ні співавтором, ні редактором дипломної роботи і тому не повинен виправляти всі наявні в дипломній роботі теоретичні, методичні, стилістичні та інші помилки.

На першому етапі підготовки дипломної роботи науковий керівник радить, як приступити до розгляду теми, корегує план роботи і дає рекомендації щодо вибору науково-методичної літератури.

У ході виконання роботи науковий керівник виступає як опонент, вказує на недоліки аргументації, структури і стилю викладення матеріалу, радить, як їх краще усунути.

Дипломник повинен творчо сприймати рекомендації і зауваження наукового керівника. За своїм розсудом він може врахувати їх або відхилити, тому що відповідальність за теоретичну і методично завершену розробку та висвітлення теми, якість оформлення дипломної роботи повністю лежать на ньому, а не на науковому керівнику.

Після одержання остаточного варіанта дипломної роботи науковий керівник, що виступає експертом кафедри, готує письмовий відгук, у якому всебічно характеризує якість дипломної роботи, відзначає позитивні сторони, особливу увагу звертає на відзначені раніше недоліки, не усунуті дипломником, мотивує можливість або недоцільність подання дипломного проекту до ДЕК.1 

2.3. Огляд джерел науково-методичної інформації і залучення фактичних даних

Відповідно до обраної теми студент здійснює пошук, систематизацію і ретроспективний аналіз  джерел науково-методичної інформації: монографій, авторефератів дисертацій, підручників і посібників, публікацій в періодичних професійних виданнях, реферативних журналах, інформації з мережі Інтернет. Глибина ретроспективного аналізу фахових науково-методичних джерел2 визначається потребами дослідження: для рівня підготовки „магістр” – не менше як 80 джерел; для рівня підготовки „спеціаліст” – не менше ніж 60 джерел.

Особливу увагу слід звернути на інформацію, опубліковану в періодичній пресі, де подається інформація про результати останніх наукових досліджень і впровадження їх у практику. Реферативний огляд і попередня критична обробка джерел інформації становить основу для підготовки звіту з комплексної практики за фахом.

Підготовка дипломної роботи передбачає узагальнення господарського законодавства з питань теми, що розробляється: законів України, указів Президента, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів, нормативних документів установ державної влади.

Джерелами фактичної інформації є планові і фактичні показники фінансово-господарської діяльності, документація статистичної, бухгалтерської і поточної звітності, результати вибіркових спостережень, опитувань фахівців  підприємства. Цю інформацію студент збирає під час переддипломної практики і на її основі складає звіт з переддипломної практики.

2.4. Завдання на виконання дипломної роботи

Науковий керівник дипломної роботи формулює завдання спільно зі студентом. У завданні на виконання дипломної роботи (див. зразок у додатку Б) визначаються вихідні дані, перелік питань і плакатів, що підлягають  розробці, і календарний графік її виконання. Завдання підписується ними й затверджується завідувачем кафедри. У ході індивідуальної співбесіди керівник виявляє рівень готовності студента до виконання роботи, роз'яснює суть виданого завдання й основних питань, які підлягають розробці, надає допомогу зі складання  календарного графіка на весь період виконання роботи. Успішне виконання дипломної роботи багато в чому залежить від чіткого дотримання й послідовного виконання окремих її етапів. При цьому рекомендуються наступні строки.

 1.  Вибір теми дипломної роботи і затвердження її на кафедрі не пізніше ніж за півтора місяця до початку переддипломної практики.
 2.  Науково-інформаційний пошук і подання списку джерел інформації науковому керівнику не пізніше, ніж до початку комплексної практики з фаху.
 3.  Підготовка і подання науковому керівнику рукопису вступу і першого розділу дипломної роботи (25 % готовності) за 10 днів до закінчення науково-дослідної (переддипломної) практики.
 4.  Доробка першого розділу з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка другого і третього розділів (ще 50 %) дипломної роботи через місяць після складання державних іспитів.
 5.  Завершення всієї дипломної роботи в першому варіанті та подання її науковому керівнику не пізніше як за один місяць до орієнтовної дати захисту.
 6.  Оформлення дипломної роботи в остаточному варіанті і подання науковому керівнику за два тижні до захисту дипломної роботи.

Календарний графік складається в двох екземплярах: один екземпляр передається студенту, а другий залишається у наукового керівника для наступного контролю над його  виконанням.

3. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота складається з пояснювальної записки і графічної частини.

Загальний обсяг НТУ «ХПІ» 3 пояснювальної записки  становить:

 •   для рівня підготовки „магістр” 80 100 сторінок;
 •  для рівня підготовки „спеціаліст”  70   80 сторінок.

Ще 10 сторінок відводиться для розділу „Охорона праці і навколишнього середовища” і 5 сторінок – для розділу „Цивільна оборона”.

Пояснювальну записку умовно ділять на три частини: 1) вступну; 2) основну; 3)  додатки.

При підготовці дипломної роботи необхідно дотримуватися певних вимог.

Магістерська робота повинна мати характер наукового дослідження, сприяти вирішенню конкретних прикладних наукових проблем у галузі фінансового менеджменту. Магістерська робота має  містити відомості про елементи новизни і практичне використання результатів. Наукове дослідження необхідно здійснювати за такою логічною схемою: характеристика актуальності обраної теми, визначення мети і конкретних завдань дослідження, визначення об'єкта й предмета дослідження, обґрунтування теоретичної і методичної бази, виконання аналітико-дослідницької частини роботи, обґрунтування пропозицій, їх апробація й оцінка отриманих результатів.

До дипломної роботи спеціаліста, на відміну від магістерської, не ставляться вимоги щодо значного обсягу науково-дослідної частини і публікації результатів.

При підготовці дипломної роботи студент повинен обов'язково робити посилання на джерела інформації, звідки запозичені наукові положення або цифровий матеріал.

Магістерська робота має  розкрити вміння студента викладати матеріал пояснювальної записки стисло, логічно і аргументовано.

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ВСТУПНОЇ
ЧАСТИНИ РОБОТИ

До вступної частини роботи у такій  послідовності належать:

 •  титульний аркуш встановленого зразка;
 •  завдання на виконання дипломної роботи;
 •  відомість документів дипломної роботи;
 •  звіт про результати виконання дипломної роботи;
 •  реферат;
 •  перелік скорочень і прийнятих умовних позначень;  
 •  зміст.

4.1. Титульний аркуш, завдання на виконання, відомість документів, звіт про результати  виконання

Стандартні бланки титульного аркуша,  завдання на дипломну роботу, відомості документів і звіту про результати виконання студенти одержують на кафедрі. Зразки заповнення цих елементів тексту наведені у додатках Б, В, Д, Е.

4.2. Реферат

Реферат призначений для короткого  ознайомлення з роботою і повинен відбивати у стислій, інформативній формі її основний зміст і результати. Заголовком служить слово „РЕФЕРАТ”, розташоване посередині рядка, без крапки на кінці. Далі, пропустивши один рядок, без абзацного відступу з великої літери вказують: „Звіт про ДР”, а після двокрапки позначають через кому кількість сторінок (з урахуванням додатків), рисунків, таблиць, джерел інформації, додатків.

Нижче, через один рядок, наводиться перелік ключових слів. Ключовим словом називається слово або словосполучення, яке є корисним з точки зору інформаційного пошуку. Перелік ключових слів (словосполучень) у кількості від 5 до 7 слів  друкують після словосполучення „ключові слова” великими літерами, у називному відмінку, через коми.

Через один рядок наводиться текст реферату обсягом не більше однієї сторінки. Він повинен відображати наступні відомості:

 •  актуальність теми;
 •  мету роботи;
 •  характеристику розрахункової або експериментальної частини роботи і методів дослідження, використання баз і банків даних, пакетів прикладних програм;
 •  теоретичні результати, їх новизну, взаємозв'язок з іншими дослідженнями;
 •  практичні результати, ким вони будуть використані і ступінь впровадження;
 •  межі доцільного використання результатів роботи.

Реферат виконують трьома мовами: українською, російською, англійською (німецькою або французькою).

Приклад виконання реферату дивися у  додатку Ж.

4.3. Зміст

Зміст розташовують безпосередньо після реферату, на новій сторінці. Зміст містить у собі послідовний перелік структурних елементів пояснювальної записки, найменування розділів і підрозділів із вказівкою номерів сторінок, на яких вони наведені. Розряди номерів сторінок розташовують точно один під одним. Закінчення найменування елементів змісту відокремлюють від номера сторінки крапками. Сторінки змісту не нумеруються.

4.4. Перелік умовних позначень

Якщо в тексті пояснювальної записки зустрічаються умовні позначення, скорочення, символи, одиниці виміру, не передбачені діючими стандартами, а також спеціальні терміни, то їх перелік оформляється окремим списком у вигляді таблиці або стовпчика, де ліворуч за абеткою відзначаються умовні позначення, скорочення або терміни, а далі їхня розшифровка. Перелік умовних позначень розташовують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. Якщо в тексті умовні позначення повторюються не більше трьох разів, то вони не наводяться в переліку скорочень і умовних позначень. У цьому разі їх розшифровку наводять один раз за першою появою цих елементів у тексті пояснювальної записки. Перелік умовних позначень дають у такій послідовності:

1) скорочення, у тому числі абревіатурні;

2) умовні позначення;

3) одиниці виміру;

4) терміни.

Для умовних позначень встановлений наступний порядок їх запису. Спочатку за абеткою наводяться умовні позначення українського  алфавіту, потім латинського й останніми грецького.

5. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ОСНОВНОЇ ЧАСТИНИ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Структура основної частини пояснювальної записки, обсяг її розділів і підрозділів залежать від теми кваліфікаційної роботи.

Типова структура основної частини дипломної роботи містить вступ і три розділи: 1) теоретичний, 2) аналітико-дослідницький і 3) проектно-рекомендаційний (табл. 5.1).

Кількість сторінок в окремих розділах строго не регламентується, однак їх зміст має відповідати вимогам достатньої інформативності і обґрунтованості висновків.

Таблиця 5.1  Структура  основної частини дипломної роботи

Найменування розділу

Кількість сторінок

Примітка

Вступ

2 - 3

1 Науково-методичний

1.1

1.2

1.3

20 - 25

2 Аналітико-дослідницький

2.1

2.2

2.3

25 - 30

3 Проектно-рекомендаційний

3.1

3.2

3.3

20 - 35

4 Охорона праці і навколишнього середовища

10

За методичними вказівками кафедри охорони праці

5 Цивільна оборона

5

За вказівками кафедри
цивільної оборони

Висновки

5 - 6

Список джерел інформації

80 - 100 джерел

5.1. Вступ

У вступі до дипломної роботи формулюється теоретична й практична актуальність теми. Сюди входить коротка характеристика стану справ з теми дипломної роботи на підприємстві чи в певному напрямку фінансового менеджменту. Як обґрунтування доцільності розробки теми  чітко характеризуються зовнішні прояви проблем з фінансового менеджменту на підприємстві чи в певному напрямку економічної науки. Після цього варто оцінити ступінь вивченості досліджуваної проблеми, вказати, які аспекти даної проблеми теоретично і практично вирішені, а які є дискусійними, по-різному висвітлені в науковій літературі. Як вихідні дані для наукового пошуку можуть виступати звіти про раніше виконані наукові роботи. У цьому випадку вказують, на підставі яких досліджень виконується робота.

Характеризуючи стан наукових робіт з обраної тематики, варто назвати вчених, які внесли значний вклад у її розробку.

Далі слід сформулювати мету дипломної роботи і основні завдання, що з неї  випливають. Не слід формулювати мету як:  „дослідження”, „вивчення”, тому що ці слова вказують на спосіб досягнення мети, а не на саму мету.

Завдання, які ставляться в дипломній роботі, повинні відповідати цілям дослідження. Формулювання завдань можна подати, використовуючи слова типу: систематизувати..., уточнити..., визначити..., розробити прогноз..., обґрунтувати пропозиції...  тощо. Як правило, на основі завдань дослідження будується структура дипломної роботи, тобто завдання роботи звичайно відповідають змісту розділів і підрозділів дипломної роботи.

Після цього треба визначити предмет і об'єкт дослідження.

Об'єкт дослідження це процес або явище, які породжують проблемну ситуацію. Не слід називати об'єктом дослідження конкретне підприємство, організацію або їхні структурні підрозділи. Предмет дослідження деталізує конкретну проблему в рамках об'єкта дослідження. Це те, що перебуває в межах об'єкта і на що спрямовується увага при підготовці дипломної роботи. Предмет визначає тему дослідження. Об'єкт і предмет дослідження, як категорії наукового процесу, співвідносяться між собою як ціле і його частина.

У вступі зазначаються також існуючі обмеження, умови впровадження результатів. Існуючий стан наукової розробки багато в чому визначає вибір методів вирішення завдань дипломної роботи, що дозволяють досягти поставленої мети. Тут потрібно назвати методи дослідження, які використовуються: порівняльний економічний аналіз, методи статистичної обробки даних, імітаційне моделювання, технічний,  фундаментальний, аналіз фінансового середовища бізнесу тощо.

Характеризуючи елементи новизни отриманих результатів, треба вказати на їх відмінність від відомих раніше наукових підходів, визначити ступінь новизни (вперше отримано, удосконалено, набуло подальшого розвитку тощо).

Далі характеризуються основні результати роботи (методичні рекомендації з окремих напрямків діяльності, моделі, процедури тощо), форми прояву економічного, організаційного або соціального ефекту, можлива галузь впровадження результатів роботи і ступінь вирішення проблеми, що досліджувалась. При наявності опублікованих студентом окремих результатів роботи наводяться відомості про тези доповідей у матеріалах наукових і науково-практичних конференцій, нарадах, семінарах, посилання на статті  в наукових журналах, збірниках наукових праць.

5.2. Науково-методичні основи виконання завдань дипломної роботи

У теоретичному розділі визначається науково-методична база, наводиться глибокий ретроспективний огляд науково-економічної та інструктивно-методичної літератури, дається порівняльний аналіз межі доцільного використання тих або інших методів, обґрунтовується остаточний вибір методів вирішення проблемної ситуації. При підготовці цього розділу необхідно встановити, що зроблено з обраної тематики попередниками. У теоретичних дослідженнях доцільно узагальнити вітчизняний і закордонний досвід, результати наукових досліджень провідних вчених. З кожного питання  важливо знайти подібність і розходження точок зору різних авторів, дати їх порівняльний аналіз, виявити можливі протиріччя й неточності, щоб обґрунтувати власну позицію. Дипломна робота повинна відбивати точку зору автора, і тому в ній завжди присутні елементи наукової дискусії і полеміки. При вивченні літератури не варто повністю цитувати прочитаний текст. Слід відбирати тільки ті наукові факти, які становлять основу наукового знання, відображають об'єктивні властивості речей і процесів. Наукові факти характеризуються такими особливостями, як новизна, точність, об'єктивність і вірогідність.

Про вірогідність вихідної інформації може свідчити не тільки характер джерела, але й науковий, професійний авторитет автора, його приналежність до тієї або іншої наукової школи. Літературні джерела слід підбирати і використовувати  у відповідності до змісту проблеми, що досліджується. Необхідно вдумливо і критично аналізувати, оцінювати науково-методичні публікації, щоб погодитися або, навпаки, не погодитися з науковими поглядами окремих авторів. Використання науково-методичних джерел супроводжується обов'язковим посиланням на джерело й сторінку, звідки запозичені ті або інші відомості.

Результатом теоретичного розділу має бути повна розробка науково-методичної концепції, обґрунтування інструментів і методів розв’язання проблемної ситуації. При необхідності у кінці цього розділу формулюються пропозиції щодо вдосконалення науково-методичної бази.

5.3. Аналіз стану справ з проблемної ситуації в науковій галузі (на підприємстві/ організації)

Аналітико-дослідницький розділ дипломної роботи передбачає системне дослідження стану справ з проблемної ситуації на підприємстві, у вітчизняній практиці та за кордоном. Бажано встановити значення та місце проблеми, що розглядається, серед кола інших проблем, які стоять перед підприємством.

При виконанні аналітико-дослідницького розділу студент використовує фактичні матеріали, зібрані під час проходження виробничої, науково-дослідної (переддипломної) практики. Ці матеріали мають бути досить повними і достовірними, щоб на їх основі можна було проаналізувати стан справ, розкрити резерви і намітити шляхи їх використання, а також усунути розкриті недоліки у роботі підприємства. Варто уникати непотрібних відомостей, відбираючи тільки ті, які будуть використані для обґрунтування висновків і рекомендацій дипломної роботи.

Аналітичний розділ пояснювальної записки містить загальну техніко-економічну характеристику об'єкта дослідження, наприклад: профіль діяльності, тип виробництва, номенклатуру продукції або послуг, ринки сировини і збуту, структуру управління, основні фактори виробничого процесу. Характеристика об'єкта завершується зведеною таблицею динаміки основних техніко-економічних показників фінансово-господарської діяльності за останні три - п'ять років порівняно із середніми значеннями в галузі й аналогічними показниками кращих фірм. При характеристиці об'єкта аналізу необхідно звернути першочергову увагу на ті сторони роботи, виявити ті її особливості, які мають пряме відношення до теми кваліфікаційної роботи. Аналіз має виявити певні недоліки в методах фінансової діяльності, невикористані резерви.

Дипломник повинен висвітлити і узагальнити умови зовнішнього середовища бізнесу, критично проаналізувати позитивні сторони фінансового менеджменту на вітчизняному підприємстві і за кордоном, показати можливості підвищення результативності (ефективності) фінансової роботи на обраному об'єкті. Важливою складовою частиною є всебічний розгляд, а головне оцінка вирішення проблемної ситуації на об'єкті дослідження з метою виявлення позитивних сторін і недоліків. Критеріями такої оцінки є рівень відповідності фінансового менеджменту ситуації, що склалася, рекомендаціям теорії, методики і прогресивної практики.

Дослідницька складова є обов'язковою для магістерських робіт.  Тут слухач повинен:

 •  чітко охарактеризувати проблемну ситуацію на основі зовнішніх ознак її прояву;
 •  розробити гіпотези розвитку середовища бізнесу в майбутньому;
 •  виділити ключові змінні і методи їх подальшого вивчення;
 •  зрозуміти, які змінні є причиною, а які наслідком;
 •  дослідити природу зв'язків між змінними;
 •  висунути варіанти дій і процедур розв’язання проблеми.

Для дослідження впливу різних факторів на процеси і ефективність фінансової діяльності використовуються методи порівняльного економічного аналізу, теорії ймовірностей, математичної статистики, методи імітаційного моделювання, фундаментального і технічного аналізу, математичної теорії ігор, оптимізації соціально-економічних процесів, а також пакети прикладних комп'ютерних програм (Statistica; SPSS; Statgraph  тощо) як інструменти наукового дослідження. Як результати дослідження можуть виступати емпіричні, графічні залежності, моделі, схеми, процедури, розв’язання фінансово-економічних задач, рекомендації щодо управління портфелем цінних паперів. Обов'язковою є власна оцінка автором виявлених тенденцій й обґрунтування пропозицій, спрямованих на вирішення проблемної ситуації.

Слухач магістратури повинен продемонструвати вміння самостійно виконувати наукові дослідження, застосувати сучасні економіко-математичні методи, давати науково-аналітичну характеристику новим явищам, використати нові знання для вирішення прикладних проблем фінансового менеджменту.

Матеріали цього розділу рекомендується ілюструвати таблицями, графіками, діаграмами, схемами.

Результати зіставлень і аналізу беруться за основу для розробки пропозицій щодо розвитку фінансового менеджменту на підприємстві.

5.4. Розробка пропозицій щодо вдосконалення фінансової роботи, процедур і методів дослідження  наукової проблеми

Завдання третього розділу кваліфікаційної роботи обґрунтування конкретних пропозицій щодо впровадження результатів дипломної роботи у практику. У цьому розділі на базі теоретичних узагальнень і аналізу обґрунтовуються нові підходи до розв’язання проблемної ситуації, теоретичні, методичні і практичні пропозиції, а також організаційні й фінансово-економічні заходи щодо усунення виявлених недоліків, удосконалення фінансового менеджменту. У цьому розділі наводяться числові розрахунки, логічно пов'язані з результатами аналітичного розділу роботи,  формулюються вимоги до побудови інформаційних систем. Чітке обґрунтування пропозицій, очікуваних результатів і наслідків, передумов практичного впровадження, вимог до формування інформаційних систем, необхідних фінансових, матеріальних і інших ресурсів завершується  розрахунками економічної ефективності/результативності по кожній із пропозицій. У ході  експериментальної перевірки наведених рекомендацій використовуються методи імітаційного моделювання, прогнозування варіантів розвитку проблемної ситуації у майбутньому тощо. При цьому бажано застосовувати інструментарій Microsoft Excel, пакети прикладних програм MathCAD, Comfar, Project Expert, бухгалтерського обліку та аудиту тощо.

Перевірка практичної значимості пропозицій повинна здійснюватися на альтернативних засадах, тобто необхідно висувати декілька можливих варіантів вирішення проблемної ситуації. Пропозиції щодо розв’язання проблемної ситуації можуть мати вигляд інструктивно-методичних матеріалів, економіко-організаційних, економіко-фінансових, соціально-фінансових, інноваційних, фінансово-технологічних заходів, економіко-математичних моделей, процедур.

Обов'язковою умовою якісного виконання третього розділу є застосування інформаційних технологій, економіко-математичних методів і моделей.

5.5. Охорона праці і навколишнього середовища. Цивільна оборона

Розділи „Охорона праці і навколишнього середовища”, „Цивільна оборона” студент виконує згідно з методичними вказівками відповідних кафедр. Ці розділи повинні бути погоджені з об'єктом дипломної роботи і містити в собі пропозиції щодо поліпшення умов праці,  охорони навколишнього середовища, цивільної оборони.

5.6. Висновки

Основна частина пояснювальної записки завершується висновками. У них автор у логічній послідовності узагальнює результати дипломної роботи, формулює висновки і пропозиції по кожному розділу і роботі у цілому.

Тут зазначаються найбільш важливі наукові і практичні результати, отримані в роботі, їх значення для науки і практики фінансового менеджменту. Далі формулюються висновки і рекомендації щодо наукового й практичного використання результатів.

Формулюючи висновки, треба зробити акцент на кількісних і якісних характеристиках отриманих результатів, обґрунтувати їх вірогідність. Як висновок наводяться загальні дані про економічну ефективність (результативність) пропозицій і рекомендацій роботи, про переваги їх використання в практиці фінансового менеджменту, а також характеризуються шляхи і методи впровадження результатів кваліфікаційної роботи у виробничу практику.

Характеризуючи основні теоретичні і практичні результати, студент визначає ступінь вирішення завдань дипломної роботи. У висновках відзначається особистий внесок студента в одержані результати.

6. КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Безпосередній контроль над ходом підготовки дипломної роботи здійснює її науковий керівник. Індивідуальні заняття і консультації керівник проводить регулярно, не рідше ніж один раз на тиждень. Щоразу студент повинен відзвітувати про виконану частину роботи. Керівник зобов'язаний перевірити ухвалені рішення, вказати на помилки і недоліки, пояснити, де потрібно внести виправлення й уточнення. Керівник оцінює рівень готовності дипломної роботи першого і п’ятнадцятого числа кожного місяця.  Він робить позначки про ступінь готовності роботи дипломника в екрані ходу виконання дипломних робіт на кафедрі.

Стан підготовки дипломних робіт обговорюється на засіданнях кафедри, де керівник звітує про причини відхилення від календарного графіка.

Рекомендуються три основних строки кафедрального контролю над ходом підготовки дипломних робіт. У рамках першого контролю студенти повинні одержати завдання на виконання магістерської роботи, визначити її структуру (зміст). У цей період студенти повинні виконати приблизно 20 % загального обсягу робіт, підготувати наступні елементи основної частини пояснювальної записки:

 1.   скласти список джерел інформації;
 2.   здійснити критичний огляд науково-методичних джерел інформації;
 3.   визначити перелік економічних показників і вихідної документації для залучення і попередньої обробки в період науково-дослідної (переддипломної) практики.

У ході другого контролю дипломник повинен підготувати основну частину дипломної роботи (близько 70 % від загального обсягу).

При третій перевірці необхідно мати повний комп'ютерний варіант пояснювальної записки і плакати. Орієнтовний обсяг – 90 % без подання решти документів для допуску до захисту.

Завідувач кафедри фіксує рівень готовності дипломних робіт і вживає необхідних заходів у випадку недотримання графіка підготовки роботи або з появою інших проблем. Виписки із протоколів засідань кафедри із вказівкою прізвищ студентів, які значно відстають від графіка, передаються в деканат для вживання відповідних дисциплінарних заходів.

7. ПІДГОТОВКА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ

7. 1. Список  документів для допуску дипломної роботи до захисту

Підставою для допуску  до захисту служать наступні документи.

 1.  Повністю завершена, належним чином оформлена, підписана дипломником, науковим керівником і нормоконтролером пояснювальна записка і графічний матеріал.
 2.  Відгук наукового керівника.
 3.  Довідка про впровадження результатів (якщо воно мало місце).
 4.   Зовнішня рецензія.
 5.  Запит на працевлаштування випускника.
 6.  Резюме на випускника і копії публікацій за темою дипломної роботи.

7.2. Нормоконтроль дипломної роботи

Для забезпечення належної якості оформлення дипломна роботи підлягає обов’язковому нормоконтролю за стандартами:

 •  СТВУ3-ХПІ-1.03- 2007 „Нормоконтроль документів у сфері навчального процесу”;
 •  СТВУЗ-ХПІ-3,01-2006 „Текстові документи у сфері навчального процесу”.

Нормоконтроль дипломних робіт здійснюють призначені завідувачем кафедри співробітники. Нормоконтролер має право не підписувати диплом, якщо не враховані його зауваження.

7.3. Відгук наукового керівника

За два тижні до захисту повністю завершена,  оформлена відповідно до вимог цих методичних вказівок і підписана студентом-дипломником пояснювальна записка до дипломної роботи разом із графічним матеріалом подається студентом своєму науковому керівнику на відгук і підпис.

Після подання повністю завершеної роботи керівник підписує роботу і оформляє відгук, макет якого наведений у додатку К.

У відгуку керівник повинен дати відповіді на наступні питання:

1) відповідність роботи виданому завданню і вимогам до її виконання;

 1.  актуальність роботи (для розв’язання яких науково-практичних питань вона призначена);
 2.  наявність елементів наукової новизни;
 3.  оцінка змісту (оригінальність, глибина розробки, коректність, обґрунтованість оцінок і висновків, самостійність і персональний внесок магістранта в розв’язанні поставлених завдань);
 4.  позитивні сторони (ступінь вирішення завдань дипломної роботи; наскільки вдало використаний теоретичний і методичний апарат тощо);
 5.  недоліки в методиці викладу, інтерпретації, аргументації висновків, в оформленні роботи, організації підготовки;
 6.  доцільність впровадження результатів роботи на підприємстві чи в навчальний процес;
 7.   попередня оцінка дипломної роботи за чотирибальною системою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і висновок про можливості присвоєння випускнику кваліфікації економіста за спеціальністю „Фінанси”;
 8.  додаткова інформація для членів ДЕК (участь в олімпіадах, семінарах, конференціях, громадська робота, наявність публікацій тощо).

Науковий керівник інформує про характер виконаної роботи (комплексна наукова праця, дослідження проблематики в рамках наданих грантів), про наявність публікацій студента у професійних виданнях. У відгуку керівник може висунути пропозицію щодо подання роботи на конкурс, рекомендувати слухача до подальшого навчання в аспірантурі.

Науковий керівник відзначає також ритмічність виконання роботи відповідно до затвердженого графіка, визначає ступінь самостійності, активності і творчого підходу, виявлені студентом у період підготовки дипломної роботи, і пропонує оцінку.

Керівник передає дипломнику свій відгук не пізніше як за три доби до захисту за умови її своєчасного подання на відгук. Студент повинен ознайомитися з відгуком і підготувати відповіді на зауваження керівника.

Як правило, за рішенням кафедри організується попередній захист дипломних робіт. Його мета – здобуття навичок ефективної презентації роботи, раціональний розподіл виділеного на доповідь часу, правильне розміщення акцентів на ключових результатах виконаної роботи.

Після цього дипломна робота направляється на зовнішню рецензію. Список рецензентів затверджується заздалегідь з числа фахівців-виробничників  і працівників наукових установ. Як рецензенти можуть залучатися професори та викладачі інших вищих навчальних закладів, які не працюють на кафедрі фінансів, контролінгу і зовнішньоекономічної діяльності.

7.4.  Графічний матеріал

Обов'язковою частиною кваліфікаційної роботи є графічний матеріал (плакати, графіки, схеми).

Графічний матеріал характеризує об'єкт дипломної роботи, динаміку його основних техніко-економічних показників, проблемну ситуацію, що склалася на об'єкті, методи рішення завдань, алгоритми і результати виконаних розрахунків, висновки і рекомендації. Всі графічні матеріали повинні бути відбиті в тексті пояснювальної записки.

Для презентації роботи графічний матеріал може бути оформлений на стандартних аркушах ватману або на прозорих плівках для графопроектора „Полілюкс”. В останньому випадку бажано зробити кілька ксерокопій за  числом членів ДЕК.

Серед обов'язкових корисним є плакат, що коротко характеризує актуальність, мету, завдання, наукову новизну і практичну цінність дипломної роботи. Рекомендується підготувати плакат, що характеризує загальну схему, логіку дослідження. Доцільним є плакат з динамікою основних показників фінансово-господарської  діяльності об'єкта дослідження. Бажано підготувати плакат, що описує типові та оригінальні методи дослідження. Основні результати дослідження бажано представити у вигляді графіків, таблиць, діаграм, які дозволять краще викласти матеріал доповіді. Можливо, подібну інформацію доведеться дати не на одному, а на декількох плакатах.

Цінується наявність у дипломній роботі не тільки якісного опису процесів, але й методів оцінки кількісних показників: наявність формул і розшифровка умовних позначок, а також глосарій спеціальних термінів з проблеми, що досліджується.

Дуже важливим є плакат з оцінки економічної ефективності/ результативності пропозицій дипломника, а також про впровадження результатів роботи у виробництво, навчальний процес або наукові розробки.

За узгодженням з керівником можуть бути підготовлені інші плакати.

Як додатковий матеріал, дозволяється використовувати економічну документацію, методичні розробки, рекламні матеріали і зразки продукції фірм.

7.5. Довідка про впровадження результатів

У довідці про впровадження результатів варто вказати точну назву теми дипломної роботи, прізвище автора або колективу авторів для комплексних дипломних робіт. Далі треба навести перелік використаних у виробництві пропозицій, розроблених за особистою участю дипломника, публікації його матеріалів у методичних розробках, аналітичних записках, на конференціях, семінарах, по лінії поширення передового досвіду.

У даній формі необхідно відбити соціально-економічний або організаційний ефект, отриманий за рахунок впровадження запропонованих рекомендацій.

Вірогідність інформації в довідці підтверджується підписом одного з перших керівників організації або структурного підрозділу й засвідчується печаткою.

7.6. Зовнішня рецензія

Для одержання незалежної об'єктивної оцінки праці дипломника здійснюється зовнішнє резензування дипломних робіт науковцями або фахівцями у відповідній професійній галузі.

Список рецензентів затверджується ректором за поданням випускаючої кафедри.

У рецензії (додаток К) відзначається значення дослідження даної теми, її актуальність, наскільки успішно дипломник упорався з розглядом теоретичних і практичних питань. Потім дається розгорнута характеристика кожного розділу дипломної роботи з виділенням позитивних сторін і недоліків. У висновку рецензент викладає свою точку зору про загальний рівень кваліфікаційної роботи магістра і оцінює її. За умови своєчасного подання магістерської роботи рецензія повинна бути передана студентові не пізніше ніж за три дні до захисту.

На захист дипломної роботи в ДЕК треба додатково представити відгук провідної організації, за матеріалами або за замовленням якої виконувалася дипломна робота. У ньому повинна бути відзначена практична цінність отриманих результатів і стадія їх впровадження.

7.7. Резюме на випускника

Один із найефективніших заходів самомаркетингу на ринку праці – це вдале резюме на випускника. Робота над ним починається на першому курсі в рамках навчальної дисципліни „Вступ до  спеціальності” і триває до захисту магістерської роботи.

В резюме слід обов'язково включити такі блоки.

 1.  Особисті дані дипломника (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, контактний телефон).
 2.  Мета: короткий опис тієї роботи, на яку він претендує.
 3.  Досвід роботи (звичайно у зворотному хронологічному порядку) із вказівкою місця виробничої практики, досвіду роботи, займаної посади й іншій інформації.
 4.  Освіта (рік і середній бал по закінченні середньої школи, ліцею або коледжу), відомості про закінчення додаткових спеціальних навчальних курсів, участь у науково-дослідній роботі.
 5.  Додаткова інформація: володіння прикладними комп'ютерними програмами, іноземними мовами, наявність прав водія, членство в громадських організаціях, уподобання.

Резюме служить інструментом презентації випускників на ярмарках робочих місць, на електронних сайтах з працевлаштування тощо.

7.8. Рішення про допуск дипломної роботи до захисту

Завідувач кафедри вивчає зміст поданого студентом комплекту документів і формулює висновок про допуск.

Якщо подана робота відповідає встановленим вимогам, завідувач підписує роботу і допускає студента до її захисту. Якщо завідувач кафедри вважає неможливим допустити студента до захисту, це питання розглядається на засіданні кафедри в присутності студента і керівника роботи. У результаті може бути прийняте одне з наступних рішень:

 •  допустити дипломну роботу до захисту;
 •  перенести строк захисту роботи;
 •  видати академічну довідку про складені іспити і заліки за період навчання в університеті без присвоєння кваліфікації економіста за спеціальністю „Фінанси”.

Витяг з протоколу рішення кафедри про перенесення строку захисту кваліфікаційної роботи або про видачу довідки подається на затвердження ректору університету.

8. ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

Присвоєння кваліфікації  за спеціальністю „Фінанси” провадить Державна екзаменаційна комісія НТУ «ХПІ», голову якої затверджує Міністерство освіти і науки України.

Захист випускних робіт проходить на засіданнях ДЕК. На  засідання ДЕК подаються наступні документи:

 •  направлення на захист, підписаний нормоконтролером і завідувачем кафедри;
 •  навчальна картка студента;
 •  пояснювальна записка разом із графічним матеріалом, підписана студентом, керівником, консультантам з охорони праці й навколишнього середовища, цивільної оборони, з позначкою завідувача кафедрою про допуск до захисту;
 •  відгук керівника;
 •  зовнішня рецензія;
 •  лист-відгук організації, що була об'єктом дослідження або розробки.

До ДЕК можуть бути подані матеріали, які характеризують науково-дослідну і практичну цінність дипломної роботи, документи, що підтверджують впровадження результатів роботи у виробництво тощо.

8.1. Підготовка доповіді і презентація роботи

Для доповіді студенту надається 10 15 хвилин часу. У ході доповіді студент повинен: назвати тему роботи, охарактеризувати проблемну ситуацію, що склалася на об'єкті, обґрунтувати прийнятий варіант рішення проблеми, практичну (наукову) значимість результатів і поле ефективного використання  наведених рекомендацій. У структурному відношенні доповідь можна розділити на три частини. Перша частина доповіді у своїх основних моментах повторює вступ до дипломної роботи. Тут обґрунтовується актуальність обраної теми, дається характеристика наукової проблеми, формулюються мета, завдання дипломної роботи, об'єкт і предмет дослідження. Далі потрібно назвати методи дослідження, на основі яких отримані основні результати роботи, дати загальну характеристику структури й логічного взаємозв'язку окремих частин роботи.

Друга, найбільш ємна частина доповіді характеризує в логічній послідовності отримані наукові результати, програму та результати аналітично-дослідницького розділу, аргументацію прикладних результатів.

Закінчується доповідь заключною частиною, що будується на основі тексту висновків  дипломної роботи.

Доповідь має бути узгоджена з графічним матеріалом. У процесі доповіді необхідно зробити посилання на всі плакати.

Для успішної презентації роботи студенту рекомендується заздалегідь скласти короткі тези, а також  пройти попередній захист.

Крім доповіді, захист включає:

 •  відповіді студента на питання членів ДЕК і осіб, які присутні на захисті;
 •  заслуховування зовнішньої рецензії і відгуку керівника;
 •  відповіді випускника на відзначені у рецензії і відгуку недоліки та зауваження.

У своїх відповідях студент повинен продемонструвати знання всіх розділів роботи, достатній рівень теоретичної і професійної підготовки.

8.2. Критерії оцінки

Результати захисту дипломних робіт обговорюються ДЕК на закритому засіданні. Як необхідні вимоги враховуються: відповідність теми напрямку фахової підготовки і її актуальність.

Оцінка виконаних робіт здійснюється на підставі об'єктивних критеріїв за 100-бальною шкалою, а саме:

 1.  ступінь самостійності виконання і оригінальність матеріалів ДР (120 балів);
 2.  глибина практичного аналізу проблеми і застосування сучасних методів дослідження, використання комп'ютерної, організаційної техніки, інформаційних технологій (120 балів);
 3.  науково-практичний рівень результатів (130 балів);
 4.   якість викладення змісту пояснювальної записки (110 балів);
 5.  презентація роботи, стиль викладення, мовна грамотність, якість графічного матеріалу, реакція на поставлені запитання, комунікативні здібності студента (120 балів);

Таким чином, попередня оцінка може становити від п’яти до сотні балів. Позитивним оцінкам відповідає така кількість набраних балів:

 •  від 55 до 70 балів – задовільно;
 •  від 71 до 85 балів – добре;
 •  від 86 до 100 балів – відмінно.

При визначенні ступеня самостійності виконання та оригінальності матеріалів роботи враховують відгук наукового керівника і зовнішню рецензію, присутність наукової дискусії при посиланнях на інформаційні джерела, наявність прототипів роботи, використання оригінальних методів обґрунтування результатів, що раніше не використовувались в організації.

Науково-практичний рівень результатів визначається використанням сучасних методів дослідження, наявністю елементів наукової новизни, наукових публікацій і публічних доповідей, ступенем вирішення поставлених проблем і завдань, довідкою про впровадження результатів.

Оцінка якості оформлення роботи відбиває ступінь володіння студентом літературною мовою і професійною термінологією, вміння логічно, аргументовано викладати результати досліджень і розробок, вдало використовувати графічний матеріал. Враховується також дотримання стандартів та інструктивно-методичних вказівок щодо оформлення дипломної роботи.

Презентація роботи характеризує вміння студента стисло, змістовно, переконливо і наглядно демонструвати основні результати роботи, відповідати на поставлені в ході захисту запитання, а також на зауваження наукового керівника і рецензента.

При цьому враховуються успішність студента за карткою успішності, оцінки наукового керівника і рецензента.

Рішення про присвоєння студенту кваліфікації економіста за спеціальністю „Фінанси” і про загальну оцінку роботи ухвалюється на закритому засіданні ДЕК відкритим голосуванням. Результати засідання ДЕК оголошуються його головою в день захисту після оформлення протоколу засідання ДЕК.

Студенти, які одержали незадовільну оцінку, відраховуються з університету і мають право на повторний захист протягом наступних трьох років.

9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

9.1. Загальні вимоги до оформлення

Дипломна робота повинна бути оформлена відповідно до загальних вимог до оформлення текстових документів у сфері навчального процесу СТВУЗ   «ХПІ» 03.01 2006.

Звіт має бути набраний на персональному комп’ютері і поданий до захисту в роздрукованому вигляді у твердій обкладинці разом з електронною версією (на дискеті або CD).

Текст друкують на одній  стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297) шрифтом Times New Roman 14 pt, через півтора інтервалу; до тридцяти рядків на сторінці. У громіздких таблицях і рисунках допускається використання шрифту 12 pt. У цьому випадку заголовок таблиці або назва рисунку мають бути виконані цим же шрифтом. У тексті пояснювальної записки не дозволяється використання напівжирного, підкресленого шрифту або курсиву.

Текст роботи треба друкувати, дотримуючись таких розмірів полів: верхнє й нижнє не менше 25 мм, ліве 30 мм, праве не менш 10 мм.  

Під час виконання роботи необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності й чіткості зображення протягом усього тексту. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути однаково чорними протягом всієї пояснювальної записки.

Помилки, описки, графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою й нанесенням на те ж місце виправленого зображення.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви в тексті пояснювальної записки наводять мовою оригіналу. Допускається  наводити назви організацій і власні назви у перекладі на мову пояснювальної записки, додаючи (при першому згадуванні) оригінальну назву.

Основна частина дипломної роботи складається з розділів і підрозділів.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки.

Заголовки структурних елементів пояснювальної записки й заголовки розділів  слід друкувати по центру великими літерами без крапки на кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовках розділів не допускається. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки підрозділів треба починати з абзацного відступу і друкувати напівжирним шрифтом маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки на кінці.

Абзацний відступ повинен бути однаковим вподовж усього тексту й дорівнювати п'яти знакам.

Між заголовком розділу та заголовком підрозділу або наступним текстом треба залишити один вільний рядок.

Між заголовком підрозділу і наступним текстом – півтора інтервалу, як в основному тексті.

Між заголовком розділу (підрозділу) і попереднім текстом треба залишити один вільний рядок.

Для зручності форматування при внесенні виправлень і доповнень рекомендується кожен розділ і підрозділ пояснювальної записки починати з нової сторінки.

Не допускається залишати заголовок розділу або  підрозділу на кінці сторінки, якщо після цього заголовка іде тільки один або жодного рядка тексту.

9.2. Вимоги до нумерації

9.2.1.  Нумерація сторінок роботи

Сторінки роботи треба нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації протягом усього тексту роботи. Номер сторінки проставляється в правому верхньому куті сторінки без крапки на кінці.

Титульний аркуш включають у загальну нумерацію сторінок роботи. Номер сторінки на титульному аркуші не проставляють. Ілюстрації таблиці, виконані на окремих сторінках, включають у загальну нумерацію сторінок роботи.

Першою сторінкою пояснювальної записки вважається титульний аркуш, другою – відомість документів, третьою і четвертою завдання на виконання,  п’ятою звіт про виконання, шостою – реферат. Далі йде перелік скорочень і умовних позначень (якщо такі є), за ними зміст.

Порядковий номер сторінки починають проставляти з наступної після змісту сторінки (зі вступу).

9.2.2.  Нумерація розділів, підрозділів

Розділи і підрозділи дипломної роботи треба нумерувати арабськими цифрами.

Розділи пояснювальної записки повинні мати порядкову нумерацію в рамках пояснювальної записки і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад: 1, 2, 3. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в рамках кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу й порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад: 1.1; 1.2; 1.3.

Наводяться без нумерації структурні елементи: «РЕФЕРАТ», «ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ І УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ», «ДОДАТКИ».

9.3. Скорочення

Слова в тексті і у таблицях скорочувати не допускається. Виключення становлять скорочення слів і словосполучень, встановлених у державних стандартах або загальноприйнятих у науковій термінології.

Дозволяється застосовувати скорочення слів і словосполучень, характерних для професійної галузі знань. Записуються такі скорочення одним із двох способів: 1) якщо кожне з них повторюється далі не менш трьох разів безпосередньо в тексті (у дужках після повного найменування при першому згадуванні); 2) в переліку умовних позначень.

9.4. Ілюстрації

Ілюстрації (креслення, рисунки, схеми, діаграми), що зустрічаються в тексті, називають рисунками. Рисунок, як правило, слід розміщати безпосередньо після першого згадування його в тексті або на наступній сторінці. На всі ілюстрації необхідно давати посилання в тексті роботи.

Всі ілюстрації повинні мати назву. Ілюстрації позначаються словом „Рисунок...”, яке разом з назвою ілюстрації розташовують під рисунком, після пояснювальних даних, без крапки на кінці, по центру рядка.

Ілюстрації треба нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках.

Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, відділених крапкою.  Номер рисунка відокремлюють від його назви тире.

Наприклад, рисунок 2.1 перший рисунок другого розділу. 

Приклад

Рисунок 2.1 – Аналіз рентабельності власного капіталу за методом Дюпона

Відстань між ілюстраціями і наступним чи попереднім текстом повинна бути не менша як один рядок.

9.5. Таблиці

Для зручності викладу тексту цифровий матеріал треба оформляти в таблицях.

Таблицю залежно від її розміру слід розміщати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці чи у додатках. На всі таблиці повинні бути посилання в тексті роботи.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, які наводяться в додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відділених крапкою. Наприклад, таблиця 1.3 третя таблиця першого  розділу.

Всі таблиці повинні мати назву. Назва має бути короткою і відбивати зміст таблиці. Слово «таблиця» пишуть без абзацного відступу, номер таблиці відокремлюють від його назви тире. Назву таблиці друкують малими літерами (крім першої великої), без крапки на кінці і друкують над таблицею на одному рядку з її номером.

Якщо рядки або стовпчики таблиці виходять за межі формату сторінки, то таблицю поділяють на частини, переносячи частину таблиці на наступну сторінку. При поділі таблиці заголовки колонок на наступній сторінці заміняють відповідно арабськими цифрами, які наведені у додатковому рядку на попередній сторінці.

Слово „Таблиця ...” пишуть один раз ліворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами ліворуч без абзацного відступу пишуть: „Продовження таблиці ...” з вказівкою номера таблиці.

Заголовки колонок таблиці починають з великої літери, а підзаголовки з маленької, якщо вони становлять одне речення з заголовком.

Підзаголовки, які мають самостійне значення, пишуть з великої літери. На кінці заголовків і підзаголовків таблиці крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки таблиці вказують в однині.

Головка таблиці має бути відокремлена потовщеною лінією від решти рядків таблиці. За необхідності під головкою таблиці добавляють один рядок для нумерації колонок арабськими цифрами.

Відстань між таблицею і подальшим або попереднім текстом повинна дорівнювати одному рядку.

Приклад

Таблиця 2.5 Фінансовий стан корпорацій напередодні перегрупування

Показник

Корпорація N

Корпорація D

1

2

3

1 Кількість акцій, штук

2 000 000

600 000

2 Загальний прибуток, грн

40 000 000

19 200 000

3 Прибуток на акцію, EPS, грн

20

32

4 Курс акції, P, грн

300

200

5 Коефіцієнт P/E

15

6,25

Якщо таблиця переходить на іншу сторінку, її перенесення оформляють у такий спосіб:

1

2

3

6 Ставка дивідендних виплат, %

87,23

65,14

7 Ринкова вартість, грн

600 000 000

120 000 000

Продовження таблиці 2.5

9.6. Переліки

Переліки у тексті позначають одним із способів: арабськими цифрами з дужками, малими літерами української абетки з дужками або знаком дефіс. Допускається подальша деталізація перерахувань. Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня з відступом щодо місця розташування переліків першого рівня.

Перед списком переліків ставлять двокрапку. Текст переліку починають з абзацу, у кінці кожного елемента переліку ставлять двокрапку, а на кінці останнього – крапку.

Приклад. Фінансове оточення підприємства становлять:

1) фінансові ринки;

2) фінансові інститути:

а) банки;

б) біржі;

в) пенсійні фонди;

г) інвестиційні компанії;

д) страхові компанії.

Якщо елементи списку складаються із закінчених речень, їх позначають арабськими цифрами і починають з великої літери.

Приклад. До об'єктивних ознак глобалізації фінансових ринків можна віднести наступні тенденції та процеси, що спостерігаються у світовій економіці.

1. Зростання обсягів міжнародної торгівлі товарами і послугами (глобалізація товарних ринків і ринків комерційних послуг).

2. Збільшення масштабів трансграничних інвестицій (глобалізація ринків капіталу).

3. Підвищення  числа та обсягів міжнародних злиттів і поглинань.

4. Зростання масштабів діяльності компаній за участю іноземного капіталу на національних ринках. Частка компаній з іноземними інвестиціями в сукупному світовому експорті товарів і послуг збільшилася з 27,6 % до 34,0 %.

5. Посилення ролі великих транснаціональних корпорацій у світовій економіці.

6. Випереджальне економічне зростання в країнах, що розвиваються. Протягом останніх 30 років країни, що розвиваються, демонструють істотно більш високі темпи зростання, ніж розвинені країни.

9.7. Формули і рівняння

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, по центру рядка. В одному рядку можна розташовувати тільки одну формулу.

Вище й нижче кожної формули або рівняння треба залишити один вільний рядок.

Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формулу на знаку операції множення, застосовують знак (×).

Розшифровку позначень символів і числових коефіцієнтів, які входять у формулу, треба наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі або рівнянні. Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта необхідно давати з нового рядка. Перший рядок розшифровки починають словом „де”, без двокрапки, розташовуючи умовні позначення один під одним .

Приклад. На практиці як міру ризику використовують показник дисперсії активу D(x), який  визначають за формулою (4.3).

(4.3)

де   ri   i-й рівень значення динамічного ряду прибутковості активу;

  середнє хронологічне значення прибутковості активу;

n  кількість спостережень (рівнів).

Формули мають бути пронумерованими. Нумерувати слід тільки основні формули, на які треба зробити посилання. Формули і рівняння треба нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відділених крапкою. Наприклад: формула (4.3) – четверта формула третього розділу.

Номер формули  позначають на рівні формули в дужках у крайньому  правому положенні на рядку.

9.8. Приклади і примітки

Приклади розташовують відразу після тексту, що вимагає пояснення. Примітки дають безпосередньо після тексту, ілюстрації або таблиці, до яких вони належать. Примітки до таблиці поміщають під лінією, що позначає закінчення таблиці.

Примітку друкують через один інтервал. Слово „Примітка” („Приклад”) пишуть з абзацу, з першої великої літери, не підкреслюючи. Після цих слів ставлять крапку і на тім же рядку з великої літери наводять текст примітки (прикладу).

Примітки нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Одну примітку не нумерують.

Наприклад: „Примітка. Дані щодо обсягу продаж наведені в діючих цінах без ПДВ”.

9.9. Виноски

Якщо в тексті або в таблиці треба пояснити окремі дані, то їх пояснення можна оформляти виносками.  Виноски в тексті розташовують наприкінці сторінки, на якій вони позначені, з абзацу і відокремлюють від тексту короткою горизонтальною лінією.

Текст виноски друкують через один інтервал.

Нумерація виносок окрема для кожної сторінки.

9.10. Посилання

Посилання на джерела інформації у тексті позначають порядковими номерами відповідно до нумерації у списку джерел інформації у квадратних дужках із вказівкою номера відповідної сторінки.

Приклад. Цитата в тексті „...у загальному обсязі робочого часу частина інформаційної роботи перевищує 70 % [7, с. 46]”.

У посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, ілюстрації, таблиці, формули, додатки вказують їх номер. При використанні посилань необхідно писати: „у розділі 1...”,  „на рисунку 2.1...” або „на рис. 2.1”, „у таблиці 3.4...” чи  „у табл. 3.4...”  „за формулою (2.4)...”, „у додатку Б”.

Зразок оформлення тексту пояснювальної записки дивися у додатку Л.

9.11. Оформлення додатків

Додатки слід оформляти як продовження роботи у вигляді окремої частини, розташовуючи їх у порядку появи посилань на них у тексті. Додатки повинні мати загальну з усією роботою наскрізну нумерацію сторінок.

Всі додатки повинні бути названі у змісті.

Додатки, як структурний елемент пояснювальної записки, починають із окремого аркуша, на якому вгорі, по центру рядка друкують великими літерами слово „ДОДАТОК”.

Додатки позначають великими літерами українського алфавіту, за винятком літер: Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Якщо додаток один, його теж позначають як «ДОДАТОК А».

Додаток повинен мати заголовок, надрукований під словом „ДОДАТОК” малими літерами з першої великої симетрично щодо тексту сторінки.

Якщо додатками є копії документів, проспекти тощо, то перед копією варто помістити чистий аркуш, на якому посередині пишуть „ДОДАТОК” і його назву. Сторінки копій нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію.

Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння в тексті додатка треба нумерувати в рамках кожного додатка. Наприклад: рисунок Д.3 третій рисунок додатка Д; таблиця А.2 друга таблиця додатка А; формула (В.1) - перша формула додатка В. Зразок оформлення дивись у додатку М.


ДОДАТОК А

Тематика дипломних робіт

РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ  „Магістр”

 1.   Проблеми формування та вдосконалення управління фінансовими активами корпорації.
 2.  Стратегія управління фінансовими інвестиціями.
 3.  Формування портфеля цінних паперів за критеріями прибутковості і ризику.
 4.  Фінансове забезпечення проекту корпоративної реструктуризації підприємства.
 5.  Фінансова оцінка проекту стратегічної реструктуризації підприємства.
 6.  Проект реструктуризації і фінансового оздоровлення корпорації з державною часткою власності .
 7.  Інвестиційна оцінка вартості підприємств  (учасників холдингової компанії, промислової або фінансово-промислової групи).
 8.  Політика антикризової фінансової реструктуризації підприємства.
 9.  Шляхи формування  фінансового потенціалу підприємства.
 10.   Оцінка інвестиційної привабливості підприємства (галузі).
 11.   Оптимізація портфеля капітальних інвестицій підприємства.
 12.   Організація стратегічного управління витратами на підприємстві (в корпорації).
 13.   Обґрунтування вибору методів трансфертного ціноутворення для  центрів  фінансової відповідальності.
 14.   Оцінка результатів діяльності і стимулювання центрів фінансової відповідальності.
 15.   Вдосконалення системи бюджетного управління на підприємстві.
 16.   Проект фінансового забезпечення інноваційно-технологічного розвитку підприємства.
 17.   Шляхи забезпечення джерел фінансування інноваційних проектів.
 18.   Управління позиковими коштами підприємства.
 19.   Розробка стратегії управління джерелами фінансування оборотних коштів.
 20.   Формування (вдосконалення) фінансової стратегії корпорації.
 21.  Методи визначення вартості капіталу в трансформаційній економіці.
 22.   Обґрунтування облікової (податкової) політики підприємства.
 23.   Вдосконалення системи фінансового планування на підприємстві.
 24.   Розвиток системи венчурного фінансування малого бізнесу.
 25.   Стратегічне управління витратами.
 26.   Шляхи забезпечення розвитку управлінського обліку на підприємстві.

РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ „Спеціаліст”

 1.   Шляхи підвищення прибутковості і рентабельності підприємства.
 2.  Проект антикризового управління фінансами і запобігання банкрутству підприємства.
 3.  Вдосконалення управління дебіторською/ кредиторською  заборгованістю підприємства.
 4.  Вдосконалення системи організації розрахункових операцій на внутрішньому (зовнішньому) ринку.
 5.  Підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.
 6.  Розробка кредитного плану підприємства.
 7.  Вдосконалення системи поточного фінансового планування.
 8.  Фінансовий аналіз інвестиційного проекту.
 9.  Шляхи забезпечення фінансової стійкості підприємства.
 10.   Розробка плану короткострокового фінансування підприємства.
 11.   Організація системи моніторингу фінансової діяльності підприємства.
 12.   Управління позиковими коштами підприємства.
 13.   Розробка фінансового розділу бізнес-плану підприємства.
 14.   Вдосконалення системи фінансування зовнішньоторгівельних операцій.
 15.   Методи страхування валютного ризику підприємства, суб’єкта ЗЕД.
 16.   Проект використання експортного фінансового лізингу.
 17.   Управління грошовими потоками при здійсненні експортно-імпортних операцій.
 18.   Оптимізація вибору форм розрахункових операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
 19.   Економічна ефективність і ризики факторингових (форфейтингових) операцій.
 20.   Фінансова оцінка проекту реструктуризації підприємства.
 21.   Аналіз прибутку комерційного банку та управління факторами його зростання.
 22.   Вдосконалення управління кредитними ресурсами комерційного банку.
 23.   Організація кредитного моніторингу в комерційному банку.
 24.   Економічна ефективність операцій комерційного банку на фондовому ринку.
 25.   Управління кредитними (валютними, процентними) ризиками в комерційному банку.
 26.   Шляхи вдосконалення банківського кредитування підприємства.
 27.   Розробка проекту управління фінансовими ризиками корпорації.
 28.   Планування діяльності інвестиційного фонду.


ДОДАТОК Б

Зразок форми титульного аркуша дипломної роботи

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет     БФ       Кафедра                    ФКЗЕД______________________

Спеціальність                                       050104    Фінанси                                      .

До захисту допускаю

Завідувач кафедри  

     _ проф. В.А. Міщенко

     ( ініціали та прізвище)

      ____________“___”200 __р.

(підпис)                ( дата)

ДИПЛОМНА РОБОТА

освітньо-кваліфікаційного рівня    магістр

Тема роботи  Фінансове забезпечення проекту корпоративної реструктуризації підприємства                                                                         . ________________________________________________________________

затверджена наказом по НТУ «ХПІ»  від  “___”_________200__р.  №_____

Шифр роботи                  ____________________________________

         (група, номер теми за наказом)

Виконавець                        Марченко Тетяна Петрівна                    .

   (прізвище, ім’я та по  батькові)

Керівник                      проф.   Дягилев Олексій Іванович                     .

 (посада, прізвище, ім’я та по-батькові)

Харків 200__


ДОДАТОК В

Зразок відомості документів дипломної роботи

Найменування виробу,

об'єкта або теми

Найменування

документа

Фор-мат

Кільк.

арк.

При-

мітка

Документи загальні

Завдання на виконання

ДР

А4

2

Звіт до ДР

А4

180

Плакати

Цілі фінансової реструктуризації

Рисунок

Послідовність етапів процесу фінансової реструктуризації

Рисунок

А2

1

Організаційна структура групи, що пропонується

Рисунок

А1

1

Трендовий аналіз показників фінансово-господарської діяльності

Рисунок

А1

2

Оцінка вартості бізнесу

Таблиця

А1

2

Порівняльна оцінка варіантів фінансової реструктуризації

Таблиця

А1

1

Узгодження фінансових інтересів підприємств групи

Таблиця

А1

1

БФ -.___ __________________________ __..ВД...

(№ групи, № наказу по НТУ „ХПІ”, черговість за списком захисту)

Прізвище

Підп.

Дата

Розроб.

Марченко

Фінансове забезпечення проекту корпоративної реструктуризації

Літ.

Арк.

Аркушів

Перев.

Дягилев

Д

Р

М

1

НТУ «ХПІ»

Кафедра ФКЗЕД

Н.конт.

Зотова

Затв.

Міщенко


ДОДАТОК Д

Зразок завдання на виконання дипломної роботи

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХПІ”

Факультет    БФ       Кафедра ______________ФКЗЕД________________

Спеціальність                                     050104            Фінанси                                  .

    ЗАТВЕРДЖУЮ

       Завідувач кафедри  

      _________   проф. В.А. Міщенко

       (підпис)                     (ініціали та прізвище)

З А В Д А Н Н Я

на виконання дипломної роботи

освітньо-кваліфікаційного рівня    Магістр

студенту                 Марченко Тетяні Петрівні                     .    гр._БФ_-___ _

1 Тема роботи   Фінансове забезпечення проекту корпоративної реструктуризації підприємства                                                                          .

________________________________________________________________

2 Тема, зміст завдання  Обґрунтувати пропозиції  щодо фінансового забезпечення корпоративної реструктуризації підприємства  і оцінити очікувані результати                                                                                             .

________________________________________________________________

3 Вихідні дані для виконання завдання  Програма реструктуризації, варіанти технологічної реструктуризації, документація фінансової звітності, науково-економічна і нормативно-методична література, законодавча база з питань дипломної роботи, ресурси електронної мережі Internet                                                                                                                       .  

Скласти звіт і виконати потрібні документи (конструкторські, технологічні, програмні, плакати) відповідно до плану дипломної роботи.


План виконання дипломної роботи

Етап. Найменування

Термін

виконання

Прізвище

консультанта

1. Постановка теми і завдань ДР

Дягилев О. І.

2. Аналітичний огляд джерел науково-економічної інформації і вибір методики дослідження

Дягилев О. І.

3. Залучення вихідних даних

Дягилев О. І.

4. Дослідження і підготовка  звіту до ДР

4.1 Розділ 1. Науково-методичні основи реструктуризації підприємств

Дягилев О. І.

4.2. Розділ 2.  Аналіз стану фінансово -господарської діяльності підприємств

Дягилев О. І.

4.3. Розробка пропозицій щодо забезпечення джерел фінансової реструктуризації

Дягилев О. І.

5. Розділ 5. Охорона праці та навколишнього середовища

6. Розділ 6. Цивільна оборона

7.. Економічне обґрунтування і підготовка висновків до ДР

Дягилев О. І.

8. Складання реферату, відомості документів і оформлення звіту до ДР

Дягилев О. І.

9. Виконання плакатів і підготовка доповіді

Дягилев О. І.

10. Подання закінченої ДР на відгук науковому керівнику і на зовнішню рецензію

11. Подання закінченої ДР з комплектом супровідних документів на допуск до захисту

12. Захист ДР

Завдання видав керівник роботи _____________             О.І.  Дягилев

      (підпис)               (ініціали і прізвище )

Завдання одержав студент              ____________            Т. П. Марченко              (підпис)                          (ініціали і прізвище )

„___” _____________ 20 __ р.


ДОДАТОК Е

Зразок форми звіту про виконання дипломної роботи

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  «ХПІ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_проф. В.А. Міщенко

          (ініціали іа прізвище)

____________“___”  200 __р.

           (підпис)                       (дата )            

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

на тему Фінансове забезпечення проекту корпоративної реструктуризації підприємства                                                                                        .

_________________________________________________________________

Виконавець     ____________                                                     Т.П.  Марченко 

            (підпис)                                   (ініціали та прізвище)

       

Керівник ДР ____________                                                  проф. О.І.  Дягилев 

                                           (підпис)                             (посада, ініціали та прізвище)

Консультанти за розділами 

___________________________     ______

_______________________

___________________________     ______

_______________________

Економічне обґрунтування       ____________

проф. О.І.  Дягилев

Охорона праці і

навколишнього середовища      ___________

_______________________

Цивільна оборона_________     ____________

_______________________

Нормоконтроль                            ___________

               (підпис)

асистент  А.Ф. Зотова

 (посада, ініціали та прізвище)

ДОДАТОК Ж

Приклад оформлення реферату

РЕФЕРАТ

Звіт про ДР: 100 с., 10 рис., 20 табл., 90 джерел, 5 додатків

Ключові слова: МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА, ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ, ФОРМИ ПІДТРИМКИ,  КРЕДИТУВАННЯ, ОПОДАТКУВАННЯ, ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ, ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ІЗ ПРОМИСЛОВІСТЮ

Аналіз світового досвіду свідчить про високу економічну й соціально-політичну значимість, стабілізаційну роль малих підприємств  у перехідній економіці, їх схильність до інновацій.

Метою роботи є вдосконалення процесів взаємодії великих і малих підприємств у промисловості, обґрунтування механізмів фінансової підтримки малих підприємницьких структур у їх роботі на ринках.

У роботі розкрито роль і місце малого підприємництва в структурі перехідної й розвиненої ринкових систем, узагальнено прогресивний досвід розвитку малих підприємств у національній економіці та інших країнах з перехідною економікою, досліджені основні форми інтеграції великих і дрібних підприємств у промисловості, фактори, що на них впливають, ефективність венчурного фінансування малого бізнесу.

На основі статистичних даних з використанням кореляційного аналізу досліджено вплив розвитку малих підприємницьких структур на економічні показники промисловості. Відповідно до виконуваних функцій на основі кластерного аналізу виявлені групи малих підприємств зі значним потенціалом співробітництва.

Розроблено пропозиції щодо стимулювання розвитку ефективних форм венчурного фінансування дрібних і середніх підприємств.

ДОДАТОК К

Макети відгуку наукового керівника і рецензента

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ХПІ”

Кафедра фінансів,  контролінгу і зовнішньоекономічної діяльності

ВІДГУК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА

на дипломну роботу студента групи_________________________________

________________________________________________________________

що виконана на тему:______________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

1. Актуальність теми роботи ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Наукова новизна (чи елементи новизни) ___________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

3. Оцінка змісту __________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Позитивні сторони роботи _______________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Зауваження ____________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Рекомендації щодо впровадження результатів   ______________________

________________________________________________________________

7. Оцінка, що рекомендується: ______________________________________

8. Додаткова інформація для ДЕК ___________________________________

________________________________________________________________

Науковий керівник

(науковий ступінь, посада) _____________  ________   (_________________)

            Підпис                       Прізвище та ініціали

Дата: «___» _________ 200__
РЕЦЕНЗІЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ

студента групи ____________________________________________________

__________________________________________________________________

що виконана на тему _______________________________________________

__________________________________________________________________

1. Актуальність теми роботи _________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Висновки про відповідність теми роботи профілю спеціальності і завданню на її виконання ____________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Характеристика елементів наукової новизни (нові методи дослідження, процедури, алгоритми тощо)  ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Оцінка структури і змісту роботи, використання сучасних методів дослідження і передового досвіду ____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Позитивні сторони роботи _________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Оцінка оформлення пояснювальної записки і графічного матеріалу ______

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Недоліки у виконаній роботі _______________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

8. Відгук і оцінка дипломної роботи в цілому ___________________________

Рецензент

(науковий ступінь, посада, місце роботи) ______________________________

                                          _______________ (                                                   )

                                                              Підпис                                               Прізвище, ініціали

          

Дата:  « ____» ___________ 200 __


ДОДАТОК Л

Приклад оформлення тексту пояснювальної записки

1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРОТКОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГУ ПРОДАЖ

1.1 Джерела інформації для розробки прогнозу 

У прогнозних дослідженнях використовуються бази і банки даних:

1) зовнішньої інформації, наприклад: вивчення кон'юнктури, галузеві дослідження, мотиваційний аналіз;

2) внутрішньої інформації, що може стосуватися різних рівнів управління і подаватися з різною періодичністю (табл. 1.1).

Таблиця 1.1 Внутрішня інформація як база для розробки прогнозу

Тип інформації

Підрозділ

Періодичність

Обсяг продажів

Бухгалтерія

Місяць

Надбавки й знижки

Бухгалтерія

Місяць

Звіт про продажі

Відділ маркетингу

Тиждень

Замовлення на поставку отримані

Відділ маркетингу

Половина місяця

Запаси готової продукції на складі

Склади готової продукції

Місяць

1.2 Методи короткострокового прогнозування обсягу продаж

Метод експоненціального згладжування враховує всі відомі дані попереднього періоду і присвоює їм різну вагу відповідно до експоненціального закону [4, с. 25]1. Вирішальною перевагою методу є те, що в пам'яті комп'ютера треба тримати тільки останні фактичні дані й відповідний їм прогноз. Прогнозований обсяг продаж визначається за формулою (1.1).

 Pt+1=α×Dt+(1-α)×Pt,,  (1.1)

де Pt+1 – прогноз для періоду t+1;

Pt – прогноз для періоду  t;

Dt – фактичне  значення для періоду t.


ДОДАТОК М

Зразок оформлення додатка

Таблиця М.1 –  Розрахунок валового доходу від операційної діяльності

Показник

Значення показника за роками життєвого циклу проекту

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг продаж,

млн одиниць

2,27

7,71

9,07

9,07

9,07

9,07

9,07

Ціна, грн

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

0,47

Дохід, млн грн.

1,07

3,62

4,26

4,26

4,26

4,26

4,26

Чистий дохід (без ПДВ), млн гр

0,89

3,02

3,55

3,55

3,55

3,55

3,55

Таблиця М.2 –  Розрахунок прямих витрат від операційної діяльності, млн грн

Показник

Значення показника за роками життєвого циклу проекту

1

2

3

4

5

6

7

Сировина і матеріали

0,42

1,43

1,69

1,69

1,69

1,69

1,69

Енергоресурси

0,05

0,09

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Заробітна плата

0,02

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Інші витрати

0,03

0,09

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

Разом:

0,52

1,65

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

 

Таблиця М.3 –  Прибутки і податки в млн грн

Показник

Значення показника за роками життєвого циклу проекту

1

2

3

4

5

6

7

Чистий дохід

0,89

3,02

3,55

3,55

3,55

3,55

3,55

Витрати

0,52

1,65

1,93

1,93

1,93

1,93

1,93

Прибуток до оподаткування

0,37

1,37

1,62

1,62

1,62

1,62

1,62

Податок на прибуток, 25 %

0,09

0,34

0,41

0,41

0,41

0,41

0,41

Чистий прибуток

0,28

1,03

1,21

1,21

1,21

1,21

1,21


Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломних робіт  рівня підготовки  спеціаліст і магістр за спеціальністю 050104 „Фінанси” для студентів факультету бізнесу і фінансів денної та заочної форм навчання

Укладачі:  ДОЛІНСЬКА Раїса Григорівна

МІЩЕНКО Володимир Акимович

МОЗЕНКОВ Олег Володимирович

Роботу рекомендував до видання М.І.Погорєлов

Відповідальний за випуск В.А. Міщенко

Редактор О.С. Самініна

План 2007 р., . поз.  17 /__

Підп. до друку   .          .2008 р. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Друк – ризографія. Гарнітура Таймс New Roman. Ум. друк. арк. 2,7

Обл.-вид. арк. _3,0_ Наклад 200 прим. Зам. №     . Ціна договірна.

Видавничий центр НТУ “ХПІ”. Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 116 від 10.07.2000 р.

61002 Харків, вул.. Фрунзе, 21

Друкарня НТУ “ХПІ”, 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

1 Негативний  відгук керівника не є перешкодою для захисту дипломної роботи в ДЕК, якщо студент не вважає його достатньо об’єктивним.

2 За винятком джерел з охорони праці та цивільної оборони.

3  За винятком розділів  „Охорона праці і навколишнього середовища”,  Цивільна оборона” та  додатків.

1Зразок посилання на джерело інформації, звідки запозичена таблиця.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

18957. Рекламная кампания: цели, основные этапы, измерение эффективности 38.5 KB
  Рекламная кампания: цели основные этапы измерение эффективности. Рекламная кампания это несколько рекламных мероприятий объединенных одной целью целями охватывающих определенный период времени и распределенных во времени так чтобы одно рекламное м...
18958. Рекламное сообщение: определение, структура, форма и процесс создания 78 KB
  Рекламное сообщение: определение структура форма и процесс создания Рекламное сообщение безусловно является центральным элементом всего процесса коммуникационного воздействия на получателя. Именно рекламное сообщение представляет коммуникатора его целевой ау
18959. Планирование и организация пресс-службы в государственных и коммерческих структурах 39.5 KB
  Планирование и организация прессслужбы в государственных и коммерческих структурах ПРЕСССЛУЖБА международных организаций высших государственных структур законодательной власти Президента правительства высшей судебной инстанции решает две задачи: обеспечив
18960. Теория фазовых переходов и критические явления применительно к нефтегазовым пластовым системам 351.5 KB
  Законы термодинамики. Термодинамическая система. Параметры состояния. Уравнение состояния идеального газа. Свойства идеального газа. Теплоемкость, энтальпия, энтропия. Реальный газ. Фактор сжимаемости природных газов. Вириальное уравнение состояния, уравнение Майера - Боголюбова
18961. Слухи как коммуникация 42 KB
  Слухи как коммуникация Борьба со слухами входит в арсенал обязательной работы служб ПР. Слух это самотранслируемое сообщение осуществляющее свою циркуляцию за счет: 1 отражения опрных коллективных представлений вероятнее всего коренящихся в бессознательном;...
18962. Связи с общественностью в условиях кризиса фирмы: последовательность действий 69.5 KB
  Связи с общественностью в условиях кризиса фирмы: последовательность действий Кризис может иметь различные формы но PRспециалисты обычно имеет дело с кризисом общественного мнения который можно описать разбить на категории и как правило хотя бы в общей форме пред...
18963. Логіка наукового дослідження 57.5 KB
  Кожне наукове дослідження від творчого задуму до остаточного оформлення наукової праці має неповторну специфіку. Однак усі вони наділені загальними особливостями, які охоплюють універсальні послідовні процеси
18964. Классификация рекламы, описание и характер применения 56.5 KB
  Классификация рекламы описание и характер применения Реклама рекламная коммуникация непрямая форма убеждения базирующаяся на информационном или эмоциональном описании преимуществ продукта. Ее цель создать благоприятное впечатление о продукте и заставить пот...
18965. Планирование и организация пресс-службы в государственных и коммерческих структурах 28 KB
  On the other hand, English people, after getting into contact with new Americans, condemned their language for the mistakes and territorial peculiarities of their language and considered it to be wrong and barbarous.