44049

Соціологія. Методичний посібник

Книга

Социология, социальная работа и статистика

Оформления пояснювальної записки дипломної роботи Зразок заяви випускника щодо теми такерівника дипломної роботи Зразки титульного аркушу пояснювальноїзаписки дипломної роботи Зразок бланка завдання на виконаннядипломної роботи

Украинкский

2013-11-09

353 KB

6 чел.

Методичний посібник

з підготовки дипломних робіт випускників

Національного авіаційного університету

за спеціальністю «Соціологія»

Методичний посібник з підготовки дипломних робіт випускників Національного авіаційного університету за спеціальністю «Соціологія» розробив Корнілов В.С. – к. психол. н., СНС завідувач кафедри соціології.

 

Методичний посібник схвалений на засіданні кафедри соціології

протокол №  __ від «__» ____ 20__ .

Рецензенти:     к.ф.н.  доцент Безверха Г.І.,

к.і.н.  Попович О.І.

ЗМІСТ

 1.  Загальні положения ….…… 4
 2.  Види дипломних робіт (проектів) …… 7
 3.  Етапи виконання дипломних робіт …………………  10
 4.  Тематика дипломних робіт (проектів) …… 11
 5.  Загальна характеристика дипломних робіт

випускників ОКР "Бакалавр",

"Спеціаліст", "Магістр"……………………………......... ..16

 1.  Оформления пояснювальної записки дипломної

роботи …..….    20

7. Функції суб'єктів процесу виконання дипломних

робіт ……...   42

Додаток А. Зразок заяви випускника щодо теми та
керівн
ика дипломної роботи ……..   59

Додаток Б. Зразки титульного аркушу пояснювальної
записки дипломної роботи
……...   60

Додаток В. Зразок бланка завдання на виконання
дипломної роботи
……...   63

Додаток Д. Зразок оформления реферату

пояснювальної записки ……...  65

Додаток Е. Зразки бланків аркушів пояснювальної
записки дипломного проекту
………   66

Додаток Ж. Зразок бланка відгуку керівника

дипломної роботи…… ………   68

Додаток 3. Зразок бланка направления на рецензію
дипломної роботи
…. …….…   70

Додаток И. Зразок бланка рецензії на дипломну

роботу ……....   71

1.1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Дипломні, та магістерські роботи випускників Национального авіаційного університету» (далі Посібник) за напрямом “Соціологія” розробляються на основі  Закону України «Про вищу освіту" від 17.01.2002 №2984-Ш "Положения про організацію навчального процесу у вищих иавчальних закладах", затвердженого наказом Міиістерства освіти України від 02.06.1993 №161 «Тимчасового Положения про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою» та «Тимчасового Положения про рейтингову систему оцінювання», затверджених наказом ректора університету від 15.06.2004 №122/од, «Положения про державну атестацію випускників Національного авіаційного університету», затвердженого наказом ректора від 27.09.2006 №159/од, «Рекомендацій Міиістерства освіти України про порядок створення, організацію та роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії» від 29.12.1993 № 8.3-5/1259, Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» та інших нормативних документів, що стосуються вищої освіти.

1.2. Норми цього посібника поширються на випускників університету, що навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР) “Спеціаліст”, “Магістр” та формами отримання ними вищої освіти (денною, заочною, дистанційною, екстернаторною), на навчальні структурні Гуманітарного інституту, керівників, консультантів  та рецензентів, голів  та членів державних екзаменаційних комісій (ДЕК).

 1.  Посібник визначає вимоги до структури, змісту, об'єму та порядку виконання випускниками дипломних робіт і допуску їх до захисту в ДЕК.

1.4. Виконання та захист дипломної, магістерської роботи випускником є завершальним етапом подготовки фахівця певного ОКР і має за мету:

1) Розширення, систематизацію та закріплення теоретичних знань і набуття навичок їх практичного застосування при вирішенні конкретних професійних, науково-дослідних, організаційно-управлінських завдань тощо;

 2) розвиток навичок методики ведения самостійних теоретичних та експериментальних досліджень, оптимізації здійснення соціальних та управлінських рішень;

3) набуття досвіду обробки, аналізу та систематизації результатів теоретичних та емпірічних досліджень в оцінці їх практичної значущості та визначення можливої галузі застосування;

 1.  набуття досвіду представления та публічного захисту результатів своєї майбутньої професійної діяльності.

1.5  Кваліфікаційна (атестаційна) робота випускника  освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст”, “Магістр” - це самостійно розроблена випускником, відповідно до стандартів вищої освіти, сукупність документів, яка містить пояснювальну записку, графічний, статистичний, ілюстративний матеріал, і на підставі позитивних підсумків прилюдного захисту якої на засіданні державної екзаменаційної комісії рішенням ДЕК випускнику видається диплом фахівця певного ОКР державного зразка про здобуття ним певного освітнього рівня та кваліфікації.

1.6. Кваліфікація “Спеціаліст”, “Магістр” це здатність особи виконувати професійні завдання та обов'язки відповідної роботи.

1.7. Дипломна, магістерська робота  це кваліфікаційна робота дослідного характеру випускника напряму підготовки фахівців з “Соціології”, яка містить креативне (таке, що має теоретичну та практичну новізну) вирішення актуальної наукової, практичної, методичної тощо проблеми щодо об'єктів та предметів майбутньої діяльності фахівця шляхом теоретичного та емпірічного дослідження актуальних питань функціонування та розвитку соціальних явищ, динамікі соціальних процесів та факторів, що їх детермінують, визначення теоретичних та практичних висновків та рекомендацій, що мають відповідне значення.

Для ОКР «Спеціаліст», «Магістр» дипломна робота повинна бути закінченим дослідженням певної проблеми.

1.8. Виконання та захист дипломних, магістерських робіт здійснюється випускниками державною мовою.

1.9. Відповідальність за актуальність та відповідність тематики дипломних, магістерських роботи профілю напряму підготовки фахівців з “Соціології”, а також за керівництво та організацію їх виконання несе керівник та кафедра соціології.

1.10. Відповідальність за всі викладені в дипломній роботі відомості, прийняті рішення, висловлені рекомендації та вірогідність даних несе безпосередньо автор цієї роботи  випускник.

1.11. Подання до захисту та захист дипломних, магістерських робіт здійснюється відповідно до «Положения про державну атестацію випускників Національного авіаційного університету», затвердженого наказом ректора від 27.09.2006 №159/од.

2. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

У процесі виконання дипломнних магістерських робіт можна умовно виокремити такі організаційні етапи:

підготовчий, на якому студент обирає тему дипломної роботи та керівника, оформлює це в установленому порядку і отримує від керівника індивідуальне завдання, яке необхідно вирішити під час проходження переддипломної практики (наприклад, вивчення стану проблеми, опрацювання літературних джерел, збирання фактичних матеріалів, проведения соціологічного дослідження тощо). Зазначений етап включає виконання програми переддипломної практики за темою роботи завершується складанням та захистом звіту про її виконання.

основний, який починається після захисту звіту про виконання програми переддипломної практики та складання державного екзамену і завершується орієнтовно за два тижні до початку роботи ДЕК. На цьому етапі відбувається безпосереднє виконання випускником, відповідно до календарного план-графіку, завдання, затвердженого завідувачем кафедри, і перевірка матеріалів дипломної роботи керівником та консультантами з окремих розділів.

заключний, на якому опрацьовується доповідь випускника щодо змісту дипломної роботи відбувається її попередній розгляд (передзахист) в комісії, яка складається з науково-педагогічних працівників кафедри соціології, з метою вирішення питания щодо допуску (недопуску) випускника до захисту на засіданні ДЕК. На цьому етапі оформлюються також в установленому порядку всі необхідні документи, в тому числі відгук керівника здійснюється рецензування дипломної роботи та її передача з усіма матеріалами до ДЕК (не пізніше одного дня до початку державної атестації).

3. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

3.1. Тематика дипломних робіт розробляється кафедрою соціології, затверджується вченою радою Гуманітарного інституту і доводиться до відома випускників не пізніше ніж за місяць до початку переддипломної практики.

3.2. Запропонована кількість тем на 25-30% повинна перевищувати кількість випускників з метою надання їм можливості обрання теми відповідно до власних здібностей та уподобань.

3.3. Теми дипломних магістерських робіт повинні відповідати вимогам стандартів вищої освіти завданням та меті державної атестації, ув'язуватися з практичними потребами суспільства, соціологічної науки та будуватися на відповідному теоретичному та емпіричному матеріалі, бути актуальними і визначати наукову новизну майбутнього дослідження, його теоретичну та практичну значимість.

Актуальність - це одна з основних вимог, яким повинна відповідати тема дипломної, магістерської роботи.

Наукова новизна дипломної магістерської роботи це ознака, наявність якої означає факт відсутності подібних результатів до їхньої публікації (захисту).

Новизна дипломної роботи може зводитися до так званих елементів новизни. Таким елементом може бути введения в науковий обіг нових понять, використання нових методологічних підходів або даних суміжних наук, результати експерименту, соціологічного дослідження тощо.

Практична значущисть дипломної магістерської роботи визначається характером виконуваного дослідження.

Якщо дипломна робота мае перважно методологічний характер, то її практична значущисть може проявитися в публікаціях основних результатів соціологічного дослідження в наукових статтях, у актах про впровадження його результатів в практику, їх апробації на науково-практичних конференціях тощо.

Якщо дипломна робота має переважно прикладной або методичний характер, то її практична значущисть може проявитися, наприклад, у науковому обгрунтуванні нових та розвитку діючих соціальних систем, їх елементів, методів, інструментарію, процедур емпірічного соціологічного дослідження та засобів діяльності з впровадженням результатів у вигляді пропозицій з удосконалення систем їх соціального регулювання, рекомендацій с оптимізації соціального механізму, управління соціальними та іншими процесами, нормативних та методичних документів, затверджених або рекомендованих до використання зацікавленими суб'єктами соціальної практики.

3.4. Випускнику надається право уточнення теми дипломної роботи, запропонованої кафедрою соціології, а також можливість запропонувати власну тему з обгрунтуванням доцільності її розробки.

3.5. Тема дипломної роботи має бути сформульована
таким чином, щоб змістовно та конкретно відображати об'єкт,
 предмет і суть дослідження. При формулюванні теми дипломної роботи не допускається застосування невизначених формулювань, наприклад: "Дослідження деяких питань...", "Аналіз матеріалів до...", "Проектування...", "Розробка...", тому що саме це ї передбачається при їх виконанні.

3.6. Затвердження обраної випускником теми дипломної роботи здійснюється наступним  чином:

- випускник заповнює бланк заяви встановленого зразка (додаток А) на ім'я декана ФПС (директора Гуманітарного інституту), в якій вказує тему обраної дипломної роботи, керівника, термін виконання і скріплює заяву своїм підписом;

- заява випускника узгоджується з керівником дипломної роботи та завідувачем кафедри соціології і подається до деканату ФПС (дирекції Гуманітарного інституту);

- декан ФПС (директор Гуманітарного інституту) на підставі поданих випускниками заяв формує і вносить проект до наказу ректора НАУ щодо затвердження тем дипломних робіт та призначення їх керівників не пізніше ніж до планового початку переддипломної практики.

3.7. Зміна затверджених тем дипломних робіт після початку проходження переддипломної практики не дозволяється.

У виняткових випадках, на підставі мотивованої заяви випускника, узгодженої з керівником та завідувачем кафедри соціології, можливе лише уточнения затвердженої теми за наказом ректора, проект якого готує і вносить декан ФПС (директор Гуманітарного інституту) не пізніше ніж до планового початку виконання дипломної роботи.

4. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИПЛОМНИХ

РОБІТ ВИПУСКНИКІВ ОКР "СПЕЩАЛІСТ"

4.1. Дипломні роботи випускників-соціологів різних ОКР мають практично однакову структуру, але відрізняються за змістом та обсягом, що визначається відмінністю професійних та соціально-виробничих завдань, з якими вони можуть зустрітися і які повинні вміти вирішувати майбутні фахівці під час своєї професійної діяльності. Ці завдання визначаються відповідними освітньо-кваліфікаційними характеристиками фахівців.

Завдання на виконання дипломної роботи спеціаліста повинно бути зорієнтовано, головним чином, на вирішення діагностичних та евристичних задач, а дипломної роботи магістра  на експериментальні або (та) теоретичні наукові дослідження і вирішення певних соціальних проблем.

4.2. Дипломна робота складається з пояснювальної записки та ілюстративного матеріалу, виконаного на паперових та електронних носіях (діаграм, графіків тощо).

4.3. Дипломна робота спеціаліста

4.3.1. Дипломна робота спеціаліста повинна бути самостійним та логічно завершеним теоретико-експериментальним дослідженням, пов’язаним з вирішенням певних науково-практичних завдань.

4.3.2. Дипломна робота спеціаліста виконується на базі знань, умінь та практична навичок (компетенцій), набутих випускником протягом усього терміну навчання в університеті.

 1.  Дипломна робота спеціаліста денної форми навчання виконується у 10 семестрі, а у заочної форми навчання у 12 семестрі на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

4.3.4. У процесі підготовки та захисту дипломної роботи спеціаліста випускник повинен продемонструвати: 

 •  здатність до самостійного творчого мислення;
 •  володіння методами та методиками теоретичного та емпірічного соціологічного дослідження;
 •  здатність до наукового аналізу отриманих результатів, формулювання положень та висновків;
 •  уміння оцінювати можливість використання отриманих результатів в науковій, викладацькій та практичній діяльності.

4.3.5. Рекомендований обсяг дипломної роботи:

- пояснювальна записка – 90-100 сторінок тексту, за винятком додатків;

- обов’язковий ілюстрирований (графічний) – не менше шести плакатів (креслень), виконаних на паперових носіях формату А 1 (або в електронному вигляді).

4.4. Дипломна робота магістра

4.4.1. Дипломна робота магістра повинна бути самостійною, логічно завершеною, теоретико-експериментальною науково-дослідною роботою, пов'язаною з вирішенням актуальної науково-технічної або іншої проблеми, відповідно до даної спеціальності.

4.4.2. Дипломна робота магістра виконується на базі знань, умінь та практичних навичок, набутих випускником впродовж усього терміну навчання в університеті.

4.4.3. Дипломна робота магістра денної форми навчання виконується у 10 семестрі на базі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

4.4.4. У процесі підготовки та захисту дипломної роботи
магістра випускник повинен продемонструвати:

здатність до самостійного творчого мислення;

володіння методами та методиками теоретичного і емпірічного соціологічного дослідження;

здатність до наукового аналізу отриманих результатів, формулювання положень та висновків;

уміння оцінювати можливість використання отриманих результатів в науковій, викладацькій та практичній діяльності.

4.4.5.  Рекомендований обсяг дипломної роботи:

пояснювальна записка - 90-100 сторінок тексту, за винятком додатків;

обов'язковий ілюстративний матеріал - не менше шести плакатів, виконаних на паперових носіях формату А1 (або в електронному вигляді).


5. ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

5.1. Структура та зміст пояснювальної записки

5.1.1. Оформления пояснювальної записки дипломної роботи здійснюється відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документация. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформления» та інших нормативних документів.

5.1.2. Пояснювальна записка виконаної дипломної роботи повинна бути зброшурована і мати тверду палітурку. Не допускається з'єднання її аркушів скріпкою або швидкозшивачем.

5.1.3. У пояснювальній записці, з огляду на високі вимоги нормативних документів, необхідно неухильно дотримуватися встановленого порядку подання текстового матеріалу, таблиць, формул, ілюстрацій тощо.

5.1.4.  Пояснювальна записка дипломної роботи повинна містити:

титульний аркуш;

завдання на виконання дипломної роботи;

презентація;

зміст;

перелік умовних позначень, скорочень, термінів;

вступ;

основну частину;

висновки;

список використаних джерел;

додатки (за необхідності). 

Окремо до пояснювальної записки додаються відгук керівника, рецензія та інші матеріали.

5.1.5. Титульний аркуш є першою сторінкою пояснювальної записки і повинен мати всі реквізити та підписи на бланку встановленого зразка (додаток Б): назву Міністерства, університету, вид кваліфікаційної роботи, освітньо-кваліфікаційний рівень випускника («Спеціаліст»,), тема дипломної роботи, прізвище та ініціали виконавця – випускника, керівника, консультантів з окремих розділів та нормоконтролера і їх підписи, а також резолюцію завідувача кафедри  щодо допуску до захисту в ДЕК.

5.1.6. Завдання на виконання дипломної роботи (далі завдання), Оформлюється на окремому бланку встановленого зразка (додаток В) і розміщується після титульного аркуша.

5.1.6.1. Завдання складається керівником дипломної роботи за участі випускника перед початком переддипломної практики, уточнюється за її підсумками, підписується керівником та випускником і затверджується к завідувачем кафедри.

5.1.6.2. Індивідуальна бесіда керівника з випускником по суті завдання є необхідною умовою, що забезпечує якісне і своєчасне виконання та захист дипломної роботи.

Під час цієї бесіди керівник з'ясовує ступінь підготовленості випускника до виконання завдання, його здібності та нахили, уточнює, за необхідності, тему дипломної роботи, надає необхідні рекомендації.

5.1.6.3. Керівник дипломної роботи несе відповідальність за реальність виконання та збалансованість змісту і обсягу завдання з темою дипломної роботи та часом, відведеним на її виконання.

5.1.6.4.  Завдання, ретельно продумане в науковому та методичному плані, уточнене за підсумками переддипломної практики видається випускнику після початку зазначеного у навчальному плані терміну виконання дипломної роботи.

5.1.7. Реферат пояснювальної записки обсягом не більше ніж 500 слів виконується на одній сторінці (додаток Д) і розміщується після завдання на виконання дипломної роботи.

5.1.7.1.  Реферат мае бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють отримати повну уяву щодо дипломної роботи, що розглядається, і містити:

відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, використаних джерел, додатків;

перелік ключових слів (словосполучень);

основний текст.

5.1.7.2. Перелік ключових слів (словосполучень), що є визначальними для розкриття суті дипломної роботи, розміщується перед основним текстом реферату.

Цей перелік повинен містити від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку через кому.

5.1.7.3.  Основний текст реферату повинен відображати подану в пояснювальній записці інформацію в такій послідовності:

об’єкт та предмет дослідження або проектування;

мета дипломної роботи;

методи дослідження, технічні та програмні засоби;

основні характеристики та показники дослідження;

отримані результати та їх новизна;

значущість виконаної робота та висновки;

рекомендації щодо використання результатів;

галузь можливого застосування та ступінь впровадження матеріалів дипломної роботи;

прогнозні припущення про подальший розвиток об'єкту та предмету дослідження (проектування).

5.1.7.4. Зміст пояснювальної записки містить найменування всіх її структурних частин, зокрема вступу, розділів, підрозділів, пунктів основної частини, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків із зазначенням номерів їх початкових сторінок.

5.1.7.5. Заголовки змісту повинні точно відторювати заголовки в тексті. скорочувати або давати їх в іншому формулюванні, послідовності та співпідпорядкованості в порівнянні із заголовками в тексті не можна.

5.1.7.6. Заголовки однакових ступенів рубрикації необхідно розташовувати один під одним (по вертикалі). Заголовки кожного наступного ступеня зміщають на три-п'ять позицій вправо стосовно заголовків попереднього ступеня.

Усі заголовки мають починатися з великої літери без крапки в кінці.

5.1.8. Перелік умовних позначень, скорочень, термінів.

5.1.8.1. Якщо в пояснювальній записці вжита специфічнатермінологія, а також використані маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого переліку, який розміщується перед вступом. Перелік друкується двома колонками, в яких зліва за абеткою наводяться скорочення, справа їх розшифровка.

5.1.8.2. Якщо спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються в пояснювальній записці менше трьох разів, то зазначений перелік не складається, а їх розшифровка наводиться в тексті при першому згадуванні.

5.1.9. У вступі обсягом 5-8 сторінок розкривається суть та стан наукової проблеми (задачі), її значущість, підстави та вихідні дані для виконання дипломної роботи за даною темою, обгрунтовуються методи дослідження, характеризуються отримані результати.

Характеристику дипломної роботи у вступі рекомендується давати в такій послідовності:

5.1.9.1.  Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукового завдання) обгрунтовується актуальність та доцільність даної роботи для розвитку соціологічної науки та соціальної практики.

Обгрунтування актуальності має відповідати наступним конкретним вимогам: по-перше, випускник повинен стисло висвітлити причини обрання ним цієї теми і, по-друге, пояснити, чому ця тема назріла саме тепер, як звернення до неї зумовлено динамікою розвитку соціологічної науки, суспільства, накопиченням інформації з даної проблеми, недостатністю її опрацювання, необхідністю дослідження проблеми в нових аспектах із застосуванням нових методів тощо.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо кількома реченнями висловити головне суть проблеми або наукового завдання.

5.1.9.2.  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Стисло викладається зв'язок обраного напрямку робіт з планами організацій та наукових установ, а також з галузевими та (або) державними планами та програмами.

5.1.9.3.  Мета і завдання виконання дипломної роботи. Формулюються мета роботи і завдання, які необхідно вирішити. Не слід формулювати їх як «Дослідження...», «Вивчення...» тощо, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

5.1.9.4. Формулювання об'єкта і предмета дослідження є обов'язковим елементом вступу.

Об'єкт і предмет дослідження є важливими категоріями організації та здійснення його процесу і співвідносяться між собою як загальне і часткове. У об'єкті, який є носієм проблемної ситуації, виділяється його певна частина, сторона, що служить предметом дослідження. Саме вони визначають спрямованість основної уваги дослідницької діяльності випускника, тему дипломної роботи.

5.1.9.5. Методи дослідження. Узагальненому вигляді наводяться використані загально-наукові, соціологічні методи дослідження, статистичні методи та процедури обробки і аналізу інформації, для досягнення поставленої в роботі мети.

Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а стисло та змістовно зазначаючи, де саме застосовувався той чи інший метод. Це дозволить переконатися в логічності та прийнятності вибору саме цих дослідницьких процедур.

5.1.9.6. Наукова новизна отриманих результатів. Наводиться стисла анотація нових запропонованих положень (рішень) із зазначенням відмінності отриманих результатів від відомих раніше, характеризуемся ступінь новизни (вперше отримано, удосконалено, дістало подальший розвиток тощо).

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, методик, алгоритмів тощо. Слід розмежовувати отримані наукові положения і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку.

5.1.9.7. Практичне значення отриманих результатів. У дипломної роботі наводяться відомості про наукове та практичне використання результатів соціологічних досліджень або рекомендації щодо їх застосування.

5.1.9.8. Особистий внесок випускника. У випадку використання в дипломній роботі ідей, матеріалів соціологічних досліджень  або методичних  розробок, що належать іншим авторам чи співавторам випускник повинен відзначити цей факт з обов'язковим зазначенням конкретного особистого внеску в ці праці або розробки.

5.1.9.9.  Апробація отриманих результатів. Указується, на яких наукових, науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, нарадах тощо оприлюднені результати досліджень, що включені до дипломної роботи.

5.1.9.10.  Публікації. Вказується, в яких саме статтях у наукових журналах, збірках наукових праць, матеріалах конференцій тощо опубліковані результати дослідження.

Примітка: Вступ до дипломної роботи є надзвичайно відповідальною частиною пояснювальної записки, тому що в ньому в концентрованому вигляді відображаються всі здобутки автора дипломної роботи, а також положення, що виносяться на захист. Він не тільки орієнтує в розкритті теми, але й містить усі необхідні її кваліфікаційні характеристики.

Усе це можна остаточно сформулювати тільки на завершальному етапі виконання дипломної роботи, тому оформлення пояснювальної записки необхідно починати з основної частини, досягти її оптимального варіанту, схваленого керівником, і тільки після цього переходити до оформлення вступу, а також висновків.

5.1.10. Основна частина.

5.1.10.1. Основна частина дипломної роботи складається з трьох розділів, а також ідрозділів, пунктів, підпунктів

Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати передмова з коротким описом обраного напрямку дослідження та обгрунтуванням застосованих методів. У кінці кожного розділу формулюються висновки обсягом 1-2 сторінки із стислим викладенням наведених у розділі наукових та практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки з дипломної роботи від другорядних подробиць.

5.1.10.2. За структурою дипломна робота повинна складатися з наступних основних розділів:

 •  Розділ І. Визначення існуючих теоретико-методологічних підходів, здійснення теоретичного аналізу поглядів на сутність, зміст, структуру, об’єкт, що розглядається, чинників що детермінують його функціонування та розвиток (обсяг приблизно – машинописних сторінок).
 •  Розділ ІІ. Визначення програми, методів, методик та процедур проведення та аналізу результатів соціологічного дослідження, спрямованого на розв’язання завдань дипломної роботи, його етапи. (обсяг приблизно –  10 машинописних сторінок).
 •  Розділ ІІІ. Аналіз матеріалів соціологічного дослідження, що було здійснене дипломником, виклад власних здобутків автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми (обсяг приблизно –  40 машинописних сторінок).

Таким чином, зміст розділів дипломної роботи повинен включати: огляд використаних джерел за темою дипломної роботи і вибір напрямків соціологічного дослідження; виклад основних методів дослідження; експериментальну частину та інструментарій дослідження; відомості про їх підсумки та отриманні результати; аналіз та узагальнення результатів соціологічного дослідження.

5.1.10.3. У огляді використаних джерел випускник повинен окреслити основні етапи розвитку наукової думки за даною проблемою. Стисло, критично висвітлюючи здобутки попередників, він повинен визначити ті питання, що залишилися невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми.

5.1.10.4. Автор дипломної роботи повинен давати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, вірогідності отриманих результатів, їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних та зарубіжних розробок, обгрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність оптимізації подальших досліджень з обраної проблематики тощо.

5.1.11. Висновки.

5.1.11.1. У цій частині пояснювальної записки обсягом 4-5 сторінок викладаються найбільш важливі наукові та практичні результати, отримані в дипломній роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної проблеми, її значения для науки і практики, а також висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів.

Зазначена частина записки виконує роль «кінцівки», обумовленої логікою виконаної дипломної роботи, і має форму синтезу накопиченої в основній частині пояснювальної записки наукової інформації.

5.1.11.2. У першій частині висновків стисло оцінюється стан питания, розкриваються методи вирішення поставленої в дипломній роботі проблеми, їх аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями.

5.1.11.3. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обгрунтувати їх вірогідність, викласти рекомендації щодо їх використання.

5.1.12.  Список використаних джерел.

5.1.12.1. Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів та заголовків.

5.1.12.2. Бібліографічний опис використаних джерел складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. Потрібну інформацію можна отримати в таких стандартів: ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

5.1.13. Додатки.

За необхідності до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття пояснювальної записки:

 •  у ІІ розділі  інструментарій соціологічного дослідження;
 •  статистичні данні, математичні залежності, формули, таблиці, цифрові дані тощо;
 •  протоколи та акти впровадження результатів соціологічних досліджень, розрахунки соціального ефекту тощо;
 •  інструкції та методики, опис алгоритмів та програм моделювання на ЕОМ, ілюстрації допоміжного характеру тощо.

5.2. Правила оформления пояснювальної записки

5.2.1. Загальні вимоги.

5.2.1.1. Пояснювальна записка друкується в одному примірнику на одній стороні аркушів білого паперу формату А4 (210x297 мм).

Основний текст друкується шрифтом Тішеs New Rоmаn розміром 14 пт з інтервалом 1,5.

Таблиці та ілюстрації дозволяється друкувати на аркушах формату АЗ (297x410 мм).

5.2.1.2. Згідно до вимог стандарту 2.104-68, 2.106-98 ЄСКД, кожний розділ пояснювальної записки дипломного проекту повинен починатися з нового аркушу і мати рамку з полями: ліве - 20 мм, верхнє, нижнє, праве по 5 мм та штамп (додаток Е). Усі наступні аркуші розділу також повинні мати рамку з наведеними вище полями без штампа, у правому нижньому куті якої виділяється квадрат розміром 10x10 мм для написания номера сторінки.

5.2.1.3. При оформленні пояснювальної записки дипломної роботи використовуються аркуші без рамки з такими полями: ліве, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм.

Кожний розділ пояснювальної записки дипломної роботи повинен починатися з нового аркушу.

5.2.1.4. Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А 4 (мають бути розрізаними), вони включаються до загальної нумерації сторінок пояснювальної записки і розміщуються в додатках.

5.2.1.5. Заголовки структурних частин пояснювальної записки РЕФЕРАТ, ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ тощо друкуються великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу (5 знаків). Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. У кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Перенесения слів та їх підкреслювання в заголовку не припускається.

Заголовки розділів, підрозділів, таблиць, окремі слова та речения в тексті можуть виділятися напівжирним шрифтом за єдиним правилом.

5.2.1.6. Відстань між заголовком (за винятком заголовку пункту) та наступним чи попереднім текстом повинна бути не менше двох рядків. Розміщення заголовку в нижній частині аркушу, якщо після нього залишається менше двох рядків тексту, не припускається.

5.2.1.7. Матеріал пояснювальної записки повинен бути викладений грамотно, чітко та стисло. У тексті пояснювальної записки не рекомендується вживати звороти із займенниками першої особи, наприклад: «Я вважаю...», «Ми вважаємо...» тощо. Рекомендується вести виклад, не вживаючи займенників, наприклад: «Вважаємо...», «... знаходимо ...» тощо.

5.2.1.8. Без пояснень дозволяється використовувати лише загальноприйняті скорочення, наприклад: ПЕОМ, ФГІ тощо.

5.2.1.9. Числа з розмірністю необхідно писати цифрами, а без розмірності словами, наприклад: «Висота - 600 м», «... за другим варіантом...» тощо. Порядкові чисельники, які йдуть один за одним, можуть бути подані цифрами з відмінковим закінченням, яке ставлять лише при останній цифрі, наприклад: 1-е; 7, 9-й тощо.

5.2.2. Нумерація.

5.2.2.1. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул здійснюють арабськими цифрами без знаку №..

 1.  Першою сторінкою пояснювальної записки є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації її сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому нижньому куті сторінки без крапки в кінці.

5.2.2.3.  Такі структурні частини пояснювальної записки, як реферат, зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера.

Усі аркуші, на яких розміщені зазначені структурні частини, нумеруються звичайним чином. Не нумеруються лише їхні заголовки, тобто не дозволяється друкувати: "1. ВСТУП" або "6. ВИСНОВКИ".

5.2.2.4.  Номер розділу без крапки ставлять після слова «РОЗДІЛ», потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

5.2.2.5.  Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

5.2.2.6. Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

5.2.2.7.  Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункта.

5.2.2.8.  Ілюстрації (креслення, схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати в пояснювальній записці безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках пояснювальної записки, включають до загальної нумерації сторінок.

Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А 4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номеру розділу та її порядкового номеру, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу).

Номер ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в пояснювальній записці подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

5.2.2.9. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номеру.

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу).

Якщо у пояснювальній записці одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

5.2.2.10.  Формули в пояснювальній записці (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номеру розділу і порядкового номеру формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркушу на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

5.2.2.11. Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки: 1. ... 2. ...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують, і після слова «Примітка» ставлять крапку.

5.2.3. Ілюстрації.

5.2.3.1. Пояснювальна записка ілюструється, виходячи із певного загального задуму, за ретельно продуманим планом, який допомагає уникнути ілюстрацій випадкових, пов’язаних із другорядними деталями тексту і запобігти невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст ілюстрації.

5.2.3.2. Основними видами ілюстративного матеріалу в пояснювальній записці є: схеми, діаграми, графіки.

5.2.3.3.  Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. За необхідності ілюстрації доповнюють підрисунковим підписом, який зазвичай мае чотири основні елементи:

найменування графічного сюжету, що позначається скороченим словом «Рис.»;

порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку № (номеру) арабськими цифрами;

тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою характеристикою зображеного;

експлікацію, яка не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його і будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом.

5.2.3.3.1. Якщо на рис. подається статистичний розподіл відповідей респондентів на запитання, необхідно обов’язково повністю вказувати текст запитання і одиниці вимірювання.

5.2.3.3.2. Таблиці оформлюється згідно вимог до оформлення даних соціологічних досліджень.

5.2.3.4. Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, які лише повторюють те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана із ілюстрацією і де є потреба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу у круглих дужках «(рис. 3.1)»  або зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1».

5.2.3.5. Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення, зокрема електрографічне копіювання.

Ілюстрації виконують за допомогою комп'ютерних технологий, чорнилом, тушшю або пастою чорного кольору на білому непрозорому папері.

5.2.4. Таблиці.

5.2.4.1. Цифровий матеріал оформлюється, як правило, у вигляді таблиць, графіків, гістограм, діаграм.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

5.2.4.2. Заголовок кожної графи в «шапці» таблиці має бути за можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, подзаголовки з маленьких, якщо вони складають одне речения із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.

Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

5.2.4.3.  Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб ії можна було читати без повороту зброшурованої пояснювальної записки або з поворотом за годинниковою стрілкою.

5.2.4.4.  Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною.

5.2.4.5.  Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її голівку, в «шапку»  в іншому випадку боковик.

5.2.4.6.  Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те саме», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, %, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не рекомендується.

5.2.4.7.  Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці відсутні, то в ньому ставлять прочерк.

5.2.5. Формули.

5.2.5.1.  Найбільші, а також довгі та громіздкі формули, котрі мають у своему складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул.

Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, але не одну під другою. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значения, вписують всередині рядків тексту.

5.2.5.2.  Пояснения значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі.  Значения кожного символу і числового коефіцієнту треба подавати з нового рядку. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка.

 1.   Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знаку рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).
  1.   Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші формули нумерувати не рекомендується. Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля  сторінки без крапок від формули до її номеру. Номер, який не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядку.

5.2.5.5.  Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули. Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, який знаходиться в середині групи формул і звернений в бік номера.

5.2.5.6. Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речения як його рівноправний елемент, тому в кінці формул і в тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил пунктуації. Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

5.2.5.7. Розділовими знаками між формулами, котрі йдуть одна за однією і не відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо за формулою до її номеру. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і матриці, можна розділові знаки не ставити.

5.2.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела.

5.2.6.1. При написанні пояснювальної записки автор повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які яких наводяться в пояснювальній записці, або на ідеї і висновки, сформульовано іншими авторами, які пов’язані із темою дипломної роботи. Такі посилання дають змогу відшукати відповідний документ, і перевірити вірогідність наведених відомостей, отримати необхідну інформацію щодо цього.

5.2.6.2. Рекомендується в основному тексті або у заключних абзацах розділів давати посилання на особисті наукові праці автора.

5.2.6.3.  Посилання в тексті пояснювальної записки на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...», або [23, с. 54] – після цитат.

Посилання на ілюстрації пояснювальної записки вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: «рис. 1.2».

Посилання на формули пояснювальної записки вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: «...у формулі (2.1)».

На всі таблиці пояснювальної записки повинні бути посилання в тексті, при цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

5.2.6.4. Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитата.

Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором. 

5.2.6.5.  Загальні вимоги до цитування такі:

текст цитати починається і закінчується лапками і надається в тій граматичній формі, яка існує в джерелі, із збереженням особливостей авторського написания;

цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту; пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками, які ставляться у будь-якому місці цитата, причому, якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

- кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням наджерело;

при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним та коректним у викладенні думок автора і давати відповідні посилання на джерело;

якщо необхідно виявити ставлення автора дипломної роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питания;

якщо в наведеній цитаті виділяються деякі слова, то після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора дипломної роботи, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки. 

5.2.7. Оформления списку використаних джерел.

5.2.7.1. Список використаних джерел це елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

5.2.7.2. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв тощо.

5.2.7.3. Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні пояснювальної записки), в алфавитному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

5.2.7.4. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту є обов'язковим наведениям необхідних даних, наприклад:

 1.  Панина  Н.В. Технология социологического  исследования: Учебное пособие. – К.: Институт социологии НАН Украины, 1997. – 259 с.
 2.  Нестеров Л.И. Опросы общественного мнения, проводимые Інститутом Гэллапа // Экспресс-информация. Серия: Методологияизучения общественного мнения. – Выпуск. 6. – М.: НИИ статистики ГК СРСР по статистике, 1990. – С. 104-107.

5.2.8. Додатки.

5.2.8.1.  Додатки оформлюються як продовження пояснювальної записки на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги). Розміщувати їх потрібно у порядку появи посилань в тексті пояснювальної записки.

5.2.8.2. Якщо додатки оформлюються на наступних сторінках пояснювальної записки, то кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки.

5.2.8.3. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток» і велика літера, що його позначає.

5.2.8.4., Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, I, Ї, И, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б тощо. Один додаток позначається як додаток А.

5.2.8.5. При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші друкують великими літерами слово «ДОДАТКИ».

5.2.8.6. Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи та підрозділи, які нумеруються в межах кожного додатка. У цьому випадку перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2 другий розділ додатка А; В.3.1 перший підрозділ третього розділу додатка В.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 другий рисунок першого розділу додатка Д); формула (АЛ) перша формула додатка А.

 1.  ФУНКЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
 2.  

6.1. Кафедра соціології:

6.1.1. Розробляє методичні рекомендації (вказівки) з виконання дипломних робіт, які визначають конкретні вимоги щодо їх змісту, обсягу, оформления, порядку контролю за виконанням, підготовки до захисту тощо з урахуванням специфіки напрямів (спеціальностей) підготовки фахівців.

6.1.2. Готує необхідну документацию для проходження студентами переддипломної практики (програму практики, методичні вказівки з її проведения, індивідуальні завдання, вимоги до оформления звіту про практику, порядок захисту звітів тощо).

6.1.3. Вносить пропозиції дирекції Гуманітарного інституту та навчального відділу університету щодо баз переддипломної практики та кандидатур керівників, здійснює контроль за її проходженням випускниками.

6.1.4.  Організовує та проводить захист звітів випускників та конференцію за підсумками переддипломної практики із запрошенням студентів старших курсів та представників підприємств, організацій та установ - замовників фахівців.

6.1.5. Розробляє теми дипломних робіт, подає їх перелік до деканату ФПС (дирекції Гуманітарного інституту) для розгляду та затвердження на засіданні вченої ради Гуманітарного інституту (ФПС) і доводить їх до відома випускників не пізніше ніж за місяць до початку переддипломної практики;

6.1.6. Визначає керівників та консультантів дипломних робіт ОКР «Спеціаліст», «Магістр» з числа професорів та доцентів «Спеціаліст» на етапі планування навчального навантаження науково-педагогічних працівників а наступний навчальний рік із залученням провідних фахівців підприємств, науково-дослідних організацій та установ.

6.1.7. До початку переддипломної практики організовує в установленому порядку оформлення заяв випускників щодо тем та керівників дипломних робіт і передає їх до дирекції Гуманітарного інституту для підготовки проекту відповідного наказу ректора.

Виділяє приміщення, обладнані комп'ютерною технікою, необхідними науково-методичними матеріалами, довідковою літературою, а також робочими місяцями в лабораторіях для проведення наукових досліджень або експериментів за темами дипломних робіт.

6.1.8. Подає дирекції Гуманітарного інституту інформацію за встановленою формою щодо випускників, допущених до виконання дипломних робіт, після успішного захисту ними звітів про переддипломну практику.

6.1.9. Розглядає та затверджує розклад консультацій керівників та консультантів дипломних робіт і графіки проміжного контролю їх виконання.

6.1.10. Готує пропозиції щодо кандидатур голови, членів та секретаря ДЕК.

6.1.11. Контролює процес виконання випускниками дипломних робіт та відображає його на стендах кафедри соціології.

6.1.12. Регулярно (не рідше одного раз на місяць) обговорює на своїх засіданнях питання щодо виконання випускниками дипломних робіт.

6.1.13. Здійснює попередній розгляд (передзахист) дипломних робіт в комісії, яка складається з науково-педагогічних працівників кафедри, на підставі рішення зазначеної комісії протоколом засідання кафедри оформлює допуск (недопуск) випускників до їх захисту на засіданні ДЕК і передає витяг з цього протоколу до дирекції Гуманітарного інституту не пізніше, ніж за два тижні до початку роботи ДЕК.

6.1.14. У випадку недопуску випускника до захисту дипломної роботи визначає можливість її доопрацювання випускником у термін не пізніше ніж за три дні до початку роботи ДЕК з наступним повторним попереднім розглядом (передзахистом) роботи.

6.1.15. Готує пропозиції до дирекції  Гуманітарного інституту, щодо складу рецензентів дипломних робіт з числа наукових та науково-педагогічних працівників інших вищих навчальних закладів та провідних фахівців підприємств, організацій та  установ  для  затвердження розпорядженням декана ФПС (директора Гуманітарного інституту).

6.1.16. Готує приміщення для роботи ДЕК, оснащує його необхідними технічними засобами та обладнанням.

6.1.17. На вимогу голови ДЕК надає необхідну інформацію з організації навчального процесу, його кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення, заходів щодо підвищення якості подготовки фахівців тощо.

6.1.18. Обговорює на своїх засіданнях підсумки роботи ДЕК, розробляє та впроваджує заходи щодо підвищення якості виконання дипломних робіт та усунення недоліків, виявлених під час державної атестації випускників.

6.1.19. Рекомендує кращі дипломні роботи до участі в конкурсі.

6.2. Керівник дипломної роботи:

6.2.1. Розробляє теми дипломних робіт, подає їх до розгляду на засіданні кафедри, а після затвердження на засіданні вченої ради Гуманітарного інституту (ФПС) та оприлюднення дає випускникам необхідні пояснения щодо їх суті.

6.2.2. Бере участь у оформленні в установленому порядку заяв випускників щодо тем та керівника дипломних робіт до початку переддипломної практики.

6.2.3. У взаємодії з випускниками готує та видає завдання на виконання дипломних робіт відповідно до вимог розділу 6 цього Положення.

У разі суттєвих порушень виконання календарного плану-графіку, які можуть призвести до зриву встановлених термінів подання дипломної роботи до захисту, інформує керівництво кафедри з метою вживання необхідних заходів аж до прийняття рішення про недопущения випускника до захисту дипломної роботи;

6.2.4. Видає рекомендації випускникам щодо опрацювання  необхідної літератури, нормативних та довідкових матеріалів, наукових  видань тощо за темою дипломних робіт.

6.2.5. Здійснює керівництво виконанням дипломних робіт і несе відповідальність за наявність у них помилок системного характеру. У разі невиконання випускниками рекомендацій керівника щодо виправлення таких помилок, зазначає це у своєму відгуку.

6.2.6. Складає графік консультацій із зазначенням часу та місця їх проведения і після його затвердження завідувачем кафедри соціології доводить до відома випускників.

6.2.7. Здійснює консультування випускників відповідно до атвердженого графіка (не рідше ніж двічі на місяць) з усіх питань щодо змісту дипломних робіт окрім тих, що відносяться до компетенції консультантів з окремих розділів, залишаючи за випускниками право на остаточне прийняття рішень, за які вони несуть повну відповідальність.

6.2.8. Перевіряє виконану випускниками роботу (частинами або в цілому) і, за відсутності зауважень зі свого боку, підписує відповідні аркуші пояснювальної записки та графічний (ілюстративний) матеріал.

6.2.9. Готує відгуки на бланках встановленого зразку (додаток Ж) з характеристикою діяльності випускників під час виконання дипломних робіт і несе відповідальність за їх об'єктивність.

Відгук керівника складається у довільній формі із зазначенням:

характеру виконання дипломної роботи (у ініціативному порядку, за замовленням підприємства, організації, установи тощо);

мети дипломної роботи;

відповідності виконаної дипломної роботи затвердженому завідувачем кафедри завданню;

ступеня самостійності випускника при виконанні дипломної роботи;

• вмінню випускника працювати з літературними джерелами, аналізувати теоретичний та практичний матеріал, приймати обгрунтовані (наукові) рішення, застосовувати сучасні комп'ютерні інформаційні технології, проводити математичне моделювання, обробляти та аналізувати результати експерименту;

знання та дотримання вимог ДСТУ при виконанні дипломної роботи в цілому та оформленні пояснювальної записки і інших матеріалів;

отриманих найбільш важливих теоретичних та практичних результатів і їх апробації на конференціях, семінарах тощо;

• узагальненої оцінки рівня виконаної дипломної роботи, відповідності набутих випускником знань, умінь та навичок (компетенцій) вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і можливості присвоения йому кваліфікації фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня за даним напрямом (спеціальністю) згідно з Національним класифікатором України "Класифікатор професій ДК 005:2005".

Примітка: у своєму відгуку керівник не здійснює оцінювання виконаної дипломної роботи за якою-небудь шкалою.

6.2.10. Разом з випускниками подає завідувачу випускової кафедри повністю виконані та перевірені дипломні роботи для їх попереднього розгляду (передзахисту) в комісії, яка складається з науково-педагогічних працівників кафедри соціології.

6.2.11. Готує випускників до захисту дипломних робіт, бере участь у їх попередньому розгляді (передзахисті).

6.2.12. Як правило є, присутні на засіданні ДЕК при захисті дипломних робіт, керівником яких він є.

6.3.  Консультант з окремого розділу дипломної роботи:

6.3.1. Розробляє, подає для обговорення на засіданні випускової кафедри необхідні методичні матеріали щодо завдань, які необхідно вирішити випускникам в конкретному спеціальному розділі дипломної роботи, і після їх затвердження завідувачем кафедри доводить до відома випускників.

6.3.2. Складає графік консультацій із зазначенням часу і місця їх проведения, погоджує його з керівниками дипломних робіт і доводить до відома випускників.

6.3.3. Ставить, у межах своєї компетенції, завдання випускникам, вимагаючи чіткого розуміння шляхів їх вирішення.

6.3.4. Рекомендує випускникам метода вирішення завдань, залишаючи за ними право прийняття остаточного рішення.

6.3.5. Інформує керівників дипломних робіт щодо стану виконання випускниками даного розділу, ступень самостійності роботи над ним, ставлення до виконання рекомендацій та врахування зауважень консультанта.

6.3.6. Перевіряє розділ і, за відсутності зауважень зі свого боку, підписує відповідні аркуші пояснювальної записки та графічний (ілюстративний) матеріал.

6.4.  Нормоконтролер:

6.4.1. Призначається з числа науково-педагогічних працівників випускової кафедри, які мають досвід керівництва дипломними роботами і детально обізнані з вимогами державних стандартів щодо їх виконання та оформлення.

6.4.2. Інформує керівників дипломних робіт щодо вимог державних стандартів.

6.4.3. Консультує випускників з питань виконання та оформлення дипломних робіт відповідно до вимог державних стандартів.

6.4.4. Перевіряє на відповідність вимогам державних стандартів повністю виконані та підготовлені до рецензування та захисту дипломні роботи і за відсутності в них порушень державних стандартів засвідчує зазначену відповідність своїм підписом на титульному аркуші пояснювальної записки.

6.5. Рецензент дипломної роботи:

6.5.1. На підставі направлення на рецензію (додаток 3), підписаного деканом ФПС (директором Гуманітарного інституту), отримує від випускника всі матеріали дипломної роботи для рецензування, пам'ятку рецензенту та бланк рецензії встановленого зразка (додаток И).

6.5.2. Детально знайомиться зі змістом пояснювальної записки та ілюстративним (графічним) матеріалом дипломної роботи, приділяючи увагу науковому рівню розробки, сучасності та раціональності прийнятих рішень, правильності розрахунків, використанню новітніх технологій, дотриманню вимог державних стандартів тощо. За необхідності, отримує від випускника пояснення щодо суті дипломної роботи.

6.5.3. До зазначеної у направленні дати готує на бланку встановленого зразка рецензію в довільній формі з висвітленням таких питань:

актуальність теми дипломної роботи;

відповідність змісту виконаної дипломної роботи затвердженій темі та завданню;

повнота виконання завдання, правильність та глибина обґрунтування прийнятих рішень;

новизна та якість проведених досліджень;

ступінь використання сучасних досягнень науки, техніки, інформаційних та інженерних технологій;

правильність розрахунків та конструкторсько-технологічних рішень;

наявність та повнота експериментального (фізичного або математичного) підтвердження прийнятих рішень;

науково-технічний рівень опрацювання питань експлуатації та технологічність розроблених систем, пристроїв тощо (для дипломного проекту);

реальність дипломної роботи (проекту), можливість впровадження її результатів;

якість виконання пояснювальної записки та ілюстративного (графічного) матеріалу, відповідність вимогам державних стандартів;

виявлені недоліки;

мотивована оцінка дипломної роботи за 100-бальною та національною шкалами і шкалою ЕСТS (наприклад, 90/Відмінно/А) відповідно до рейтингової системи оцінювання, а також висновок щодо можливості присвоєння випускнику кваліфікації фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня за даним напрямом (спеціальністю) згідно до Національного класифікатору України "Класифікатор професій ДК 005:2005".  

Примітки: 1. Рецензія не повинна дублювати відгук керівника, тому що відгук керівника це переважно характеристика професійних та особистісних якостей випускника, продемонстрованих ним у процесі виконання дипломної роботи, а рецензія це характеристика якості безпосередньо дипломної роботи; їх повний збіг свідчитиме про формальний підхід до рецензування і не повинен залишатися без наслідків з боку випускової кафедри.

2. Негативна за національною шкалою оцінка рецензента не є підставою для відхилення дипломної роботи від захисту.

6.6. Випускник:

6.6.1. Випускник має право:

• обирати тему дипломної роботи з переліку тем, запропонованих випусковою кафедрою та затверджених вченою радою Гуманітарного інституту (ФПС), або запропонувати власну з мотивованим обґрунтуванням доцільності та можливості її виконання; у разі обґрунтованої необхідності може ініціювати питання щодо уточнення теми дипломної роботи, але не пізніше ніж до планового початку виконання дипломної роботи (початку переддипломної практики);

• після захисту звіту про переддипломну практику уточнити, за необхідності, з керівником окремі положення завдання на виконання дипломної роботи, з’ясувати зміст, особливості та вимоги доопрацювання конкретних питань з урахуванням трудомісткості розділів пояснювальної записки та ілюстративного (графічного) матеріалу, а також часу на їх перевірку керівником, консультантами та нормоконтролером, отримання відгуку керівника та рецензії і підготовку своєї доповіді на засіданні ДЕК;

• отримати окреме робоче місце для виконання дипломної роботи, оснащене комп'ютерною технікою, необхідним обладнанням, довідковою літературою, стандартами, зразками фрагментів пояснювальної записки та графічного матеріалу, методичними вказівками та рекомендаціями щодо виконання та оформлення складових дипломної роботи  тощо;

користуватися інформаційними матеріалами кафедри, приладами, вимірювальною технікою тощо для проведення наукових досліджень за темою дипломної роботи;

отримувати консультації керівника та консультантів дипломної роботи згідно до затвердженого графіка;

самостійно обирати варіанти вирішення завдань за темою дипломної роботи;

звертатися до керівництва випускової кафедри, ФПС (Гуманітарного інституту), університету та голови ДЕК з питань державної атестації.

Примітка: Оцінка, отримана випускником під час його державної атестації в ДЕК є остаточною і оскарженню не підлягає.

6.6.2. Випускник зобов'язаний:

своєчасно обрати тему дипломної роботи та отримати конкретні завдання від керівника щодо опрацювання матеріалів, необхідних для її (його) виконання, під час проходження переддипломної практики;

під час проходження переддипломної практики ознайомитися з практичною реалізацією питань організації та управління виробництвом (підприємством, установою, фірмою тощо), охорони праці, техніки безпеки, техніко-економічних та інших питань через призму теми дипломної роботи;

самостійно виконувати завдання на виконання дипломної роботи, дотримуючись календарного плану-графіку, своєчасно та адекватно реагувати на зауваження та рекомендації керівника та консультантів;

регулярно, не рідше ніж двічі на місяць, інформувати керівника про стан виконання дипломної роботи згідно до плану-графіку, надавати на його вимогу необхідні матеріали для перевірки;

при опрацюванні питань ураховувати сучасні досягнення науки і техніки, використовувати передові методики наукових та експериментальних досліджень, сучасні комп'ютерні інформаційні технологи, приймати оптимальні рішення на основі системного підходу;

нести відповідальність за правильність прийнятих рішень, обґрунтувань, розрахунків, якість оформлення пояснювальної записки та графічного (ілюстративного) матеріалу, їх відповідність методичним рекомендаціям та вказівкам випускової кафедри, існуючим нормативним документам та державним стандартам;

у встановлений термін подати дипломну роботу для перевірки керівників, консультантам та нормоконтролеру і після усунення ними зауважень повернути керівникові для отримання його відгуку;

• отримати всі необхідні підписи на титульному аркуші пояснювальної записки та кресленнях і разом з керівником подати завідувачу кафедри соціології перевірену керівником, консультантами та нормоконтролером дипломну роботу для попереднього розгляду (перед захисту) з метою прийняття рішення щодо допуску до захисту;

• після успішного проходження попереднього розгляду (перед захисту) дипломної роботи отримати резолюцію завідувача кафедри соціології щодо допуску до захисту, направлення на рецензію і особисто подати всі матеріали дипломної роботи рецензенту, надаючи йому, за необхідності, пояснення щодо суті роботи;

• ознайомитися зі змістом відгуку керівника і рецензії та підготувати (у разі необхідності) аргументовані відповіді на їх зауваження при захисті дипломної роботи в ДЕК, причому, вносити будь-які зміни або виправлення в дипломній роботі після отримання відгуку керівника та рецензії забороняється;

• не пізніше ніж за один день до державної атестації подати дипломну роботу до ДЕК; 

• своєчасно прибути на захист дипломної роботи, а у випадку неможливості – попередити завідувача   кафедри соціології та голову ДЕК (через секретаря ДЕК) про свою відсутність із зазначенням причин цього та наступним наданням документів, які засвідчують поважність причин відсутності.

Примітка: Порядок проходження державної атестації випускниками вищих навчальних закладів регламентується нормами чинного законодавства і відображений в Положенні про державну атестацію випускників Національного авіаційного університету, затвердженому наказом ректора від 27.09.2006 №159/од.

Додаток А

Зразок заяв випускника щодо теми та

керівника дипломної роботи (проекту)

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Узгодження                                                        

завідувач кафедрою__________                         

 _______________     __________                                                                                                                                            

                     (підпис)                                                  (П.І.Б.)

«__» __________________ 200__р.                                                        

Керівник дипломної роботи (проекту)

 ________________     __________

                     (підпис)                                                  (П.І.Б.)

«__» __________________ 200__р.

              

Декан факультету (директору інституту)

 _________________________________                                                                                                                                            

                                (назва факультету (інституту)   

студента_____ курсу _____  групи освітньо-

кваліфікаційного рівня ______________                       

за напрямом (спеціальністю) _________

__________________________________

                     (шифр і назва  напряму (спеціальності)            

__________________________________

                     (П.І.Б. студента повністю)                                      

З А Я В А

Прошу затвердити тему дипломної роботи (проекту) №____ по кафедрі _____________________

(повна назва кафедри)

(повна назва теми)

_______________________________________________________________________

    

    та призначити керівника дипломної роботи (проекту) ______________________________________                                                                                                                                                                        

                                                                                                          (наук. ступінь, пос. за шт.. розп. кафедри )

(П.І.Б. керівника повністю)

Дипломну роботу (проект) буду виконувати в період з «___»____________ 200__ р.

По «___» ____________ 200__ р. із захистом у _________________ місяці 200__ р.

«___»_______________200__ р.               

Підпис студента _______________________


Узгоджено                                                        

завідувач кафедри  ___________                         

 _______________     ___________                                                                                                                                            

                     (підпис)                                                  (П.І.Б.)

«__» __________________ 200__р.                                                        

Керівник дипломної роботи (проекту)

 ________________     __________

                     (підпис)                                                  (П.І.Б.)

«__» __________________ 200__р.

              

Декан факультету (директору інституту)

 _________________________________                                                                                                                                            

                                (назва факультету (інституту)   

студента  ____ курсу _____   групи освітньо-

кваліфікаційного рівня ______________                       

за напрямом (спеціальністю) _________

__________________________________

                     (шифр і назва  напряму (спеціальності)            

__________________________________

                     (П.І.Б. студента повністю)                                      

З А Я В А

Прошу затвердити тему дипломної роботи (проекту) №____ по кафедрі  __________________

(повна назва кафедри)

(повна назва теми)

та призначити керівника дипломної роботи (проекту)   _________________________________                                                                                                                                                                        

                                                                                                          (наук. ступінь, пос. за шт.. розп. кафедри )

(П.І.Б. керівника повністю)

Дипломну роботу (проект) буду виконувати в період з «__»_____ 200_ р. по «___»_____ 200_ р.     із захистом у _________________ місяці 200__ р.

«___»_______________200__ р.                                          Підпис студента ___________________

Узгоджено                                                        

завідувач кафедри  ___________                         

 _______________     ___________                                                                                                                                            

                     (підпис)                                                  (П.І.Б.)

«__» __________________ 200__р.                                                        

Керівник дипломної роботи (проекту)

 ________________     __________

                     (підпис)                                                  (П.І.Б.)

«__» __________________ 200__р.

Декан факультету (директору інституту)

 _________________________________                                                                                                                                            

                                (назва факультету (інституту)   

студента ____ курсу _____   групи освітньо-

кваліфікаційного рівня ______________                       

за напрямом (спеціальністю) _________

__________________________________

                     (шифр і назва  напряму (спеціальності)            

__________________________________

                     (П.І.Б. студента повністю)         

                            

З А Я В А

Прошу затвердити тему дипломної роботи (проекту) №____ по кафедрі  __________________

(повна назва кафедри)

(повна назва теми)

та призначити керівника дипломної роботи (проекту)   _________________________________                                                                                                                                                                        

                                                                                                          (наук. ступінь, пос. за шт.. розп. кафедри )

(П.І.Б. керівника повністю)

Дипломну роботу (проект) буду виконувати в період з «__»_____ 200_ р. по «___»_____ 200_ р.     із захистом у _________________ місяці 200__ р.

«___»_______________200__ р.                                          Підпис студента ___________________


Додаток Б

Зразок титульного аркушу пояснювальної записки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра ______________________________________________________

______________________________________________________________

                                                                                              ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ

                                                                                              Завідувач кафедри

                                                                                              _________________________

                                                                                             «___»______________ 200__ р.

ДИПЛОМНА РОБОТА

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА)

ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

«МАГІСТР» («СПЕЦІАЛІСТ»)

Тема: ___________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Виконавець: _____________________________________________________

Керівник: _______________________________________________________

Консультанти з окремих розділів пояснювальної записки:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Нормоконтролер: ________________________________________________

Київ 20___

Додаток В

Зразок бланка завдання на виконання дипломної роботи

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут _________________________ Факультет_______________________________

Кафедра

Напрям (спеціальність)_______       

                                                                               (шифр,  найменування)

                                                ЗАТВЕРДЖУЮ

                                    Завідувач кафедри

                                                                                                        «__» ________200 _ р.

                         ЗАВДАННЯ

 на виконання дипломної роботи (проекту)

________________________________________________________________________________________________________________________________              (прізвище,  ім'я, по батькові випускника в родинному відмінку)

1. Тема дипломної роботи (проекту) _____________________________

________________________________________________________________________________

затверджена наказом ректора від "___"________ 200___р.   ______________________

 1.  Термін виконання роботи (проекту): з __ ______по   

 1.  Вихідні дані до роботи (проекту): ________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 1.  Зміст пояснювальної записки: _______________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

5. Перелік обов’язкового  графічного (ілюстративного) матеріалу:

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Додаток Д

Зразок оформлення реферату пояснювальної записки

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломного проекту "Цифрова математична модель динаміки польоту літака в режимі автоматичної стабілізації заданої приладової швидкості": 93 сторінки, 15 рисунків, 9 таблиць, 27 використаних джерел, 2 додатки.

ЛІТАК, ДИНАМІКА ПОЛЬОТУ, АВТОМАТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, АЛГОРИТМ.

Об'єкт дослідження – динаміка польоту літака Іл-96-300 в режимі автоматичної стабілізації заданої приладової швидкості на висоті круга, предмет дослідження – динамічні та статичні характеристик стійкості та керованості літака.

Мета дипломного проекту – розроблення цифрової математичної моделі динаміки польоту літака в режимі автоматичної стабілізації заданої приладової швидкості через обчислювальну систему управління тягою на висоті круга і дослідження його динамічних та статичних характеристик.

Метод дослідження – цифрове математичне моделювання в детермінованій постановці.

Установлено, що розроблена цифрова математична модель динамічно подібна реальному об'єкту; досліджено динамічні та статичні характеристики автоматично керованого руху літака з використанням розробленої цифрової моделі.

Матеріали дипломного проекту рекомендується використовувати при проведені наукових досліджень, у навчальному процесі та в практичній діяльності фахівців авіаційних конструкторських бюро.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – синтез оптимальної структури законів управління обчислювальних систем управління польотом та тягою.

Додаток Ж

Зразок бланка відгуку керівника дипломної роботи

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВІДГУК

керівника дипломної роботи

випускник факультету _______________________________________________________                                                                                                                                             

                                                                                                                                           (назва факультету)    

Національного авіаційного університету  _____________________________________                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)    

Керівник дипломної

роботи _______________________________________________________________________                                                                                                                                             

                                                                                                                                           (науковий ступень, посада, вчене звання)    

Пам’ятка керівнику дипломної роботи

Відгук пишеться в довільній формі на даному бланку. У відгуку необхідно відобразити:

1.  Характер виконання дипломної роботи (в ініціативному порядку, за
замовленням підприємства, організації, установи тощо).

 1.   Мету дипломної роботи.

Відповідність виконаної дипломної роботи затвердженому завідувачем кафедри завданню.

 1.   Ступінь самостійності випускника при виконанні дипломної роботи.

5. Уміння випускника працювати з літературними джерелами, аналізувати теоретичний та практичний матеріал, приймати обґрунтовані рішення (інженерні, наукові), застосовувати сучасні комп'ютерні інформаційні технологи, проводити фізичне або математичне моделювання, обробляти та аналізувати результат експерименту.

 1.   Знання та дотримання вимог ДСТУ при виконанні дипломної роботи в цілому та оформленні пояснювальної записки і інших матеріалів.
 2.   Отримані найбільш важливі теоретичні та практичні результати і їх апробацію на конференціях, семінарах тощо.
 3.   Узагальнену оцінку рівня виконаної дипломної роботи, відповідність набутих випускником знань, умінь та навичок (компетенції) вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця і можливість присвоєння йому кваліфікації фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня за даним напрямом (спеціальністю) відповідно до Національного класифікатора України "Класифікатор професій ДК 005:2005".

Додаток З

Зразок бланка направлення на рецензію

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАПРАВЛЕНИЯ

на рецензію дипломної роботи

Шановний _________________________________________________________

Направляємо Вам на рецензію дипломну роботу студента

факультету ___________________________________________________________________                                                                                                                                             

                                                                                                                                              (назва факультету)

______________________________________________________________________________                                                                                                                                             

                                                                                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

на тему _______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Рецензію просимо подати до університету за адресою: 03058, м. Київ, проспект Космонавта Комарова, 1, до " __"_________200 __ р.

Запрошуємо особисто бути присутнім під час прилюдного захисту дипломної роботи на засіданні ДЕК " "_________200__ р.

Оплата проведеного Вами рецензування дипломної роботи буде здійснена відповідно до чинного законодавства.

Декан ФПС (директор Гуманітарного інституту) __________________________________________                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       (ініціали, підпис)

Рецензування виконав _____________________________________________________                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи,  рецензента)

_______________________________________________________________________

науковий ступінь вчене звання __________________________________

№ атестату рік народження  ______ кількість дітей ___________________

паспорт серія __№__________  виданий _________________________________

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       (коли і ким виданий)

Наявність пільг при нарахуванні податків _______________________________

Домашня адреса із зазначенням району _________________________________

_______________________________________________________________________

Ідентифікаційний код _______________________________________________

" " 200___р. Підпис рецензента ________________________________

РЕЦЕНЗУВАННЯ ВИКОНАНО

Завідувач кафедри соціологія _________________________________________________                                                                                                                                            

                                                                                                                                                       (назва кафедри)

" __"___________ 200_ р. Підпис _________________________________________                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                (ініціали, підпис)

Додаток И

Зразок бланка рецензії на дипломну роботу

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

РЕЗЕНЗІЯ

на дипломну роботу випускника факультету _____________________________

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                            

                                                                                                            (назва факультету)

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                            

                                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

Рецензент ____________________________________________________________________                                                                                                                                            

                                                                                                                (науковий ступінь, посада, вчене звання)

«____» __________ 200__ р. _________________  ________________________________                                                                                                                                            

                                                                                                                               (підпис)                                  (прізвище, ім’я, по батькові )

З рецензією ознайомлений _________________  ________________________________                                                                                                                                            

                                                                                                                               (підпис)                                  (прізвище, ім’я, по батькові )

«____» __________ 200__ р.

Пам'ятка рецензенту дипломної роботи

Рецензія пишеться в довільній формі на даному бланку. У рецензії необхідно відобразити:

1. Актуальність теми дипломної роботи.

2. Відповідність змісту виконаної дипломної роботи затвердженій темі
та завданню.

3. Повноту виконання завдання, правильність та глибину обґрунтування прийнятих рішень.

4. Новизну та якість проведення досліджень.

5. Ступінь використання сучасних досягнень науки, техніки, інформаційних та інженерних технологій.

72

6. Правильність розрахунків та конструкторсько-технологічних рішень.

7. Наявність  та  повноту  експериментального  (фізичного  або  математичного) підтвердження прийнятих рішень.

8. Науково-технічний рівень опрацювання питань експлуатації та технологічність розроблених систем, пристроїв тощо.

9. Реальність дипломної роботи (проекту), можливість впровадження її результатів.

10. Якість виконання пояснювальної записки та ілюстративного (графічного) матеріалу, відповідність вимогам державних стандартів.

11. Виявлені недоліки.

12. Мотивовану оцінку дипломної роботи за 100-бальною та національною шкалами і шкалою ЕСТS, а також висновок щодо можливості присвоєння випускнику кваліфікації фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня за даним напрямом (спеціальністю) відповідно до Національного класифікатора України "Класифікатор професій ДК 005:2005".

6. Календарний план-графік

№ пор.

Завдання

Термін виконання

Відмітка про виконання

7. Консультанти з окремих розділів

Розділ

Консультант

(посада П.І.Б.)

Дата, підпис

Завдання

видав

Завдання прийняв

8. Дата видачі завдання: «___» ____________ 200__ р.

Керівник дипломної роботи:        ____________________  ___________________                                                                                                                                            

                                                                                                            (підпис керівника)                                           (П.І.Б.)

                                                                                  

Завдання прийняв до виконання ____________________  ___________________                                                                                                                                            

                                                                                                            (підпис керівника)                                           (П.І.Б.)

PAGE  31


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

70083. Оказание первой доврачебной медицинской помощи человеку, пораженному электрическим током 108 KB
  Положение головы пострадавшего перед проведением искусственного дыхания Рис. Оценить состояние пострадавшего. Первая помощь пострадавшему от электрического тока Первая помощь пострадавшему от электрического тока состоит из двух этапов: освобождение пострадавшего от действия тока...
70084. Измерение влажности воздуха 41.5 KB
  Цель работы: Познакомиться с методом измерения относительной влажности воздуха с помощью термометра Техника безопасности: Аккуратное обращение с термометром и стаканом Ход работы: Измерить t воздуха и воды в стакане убедившись в их равенстве.
70085. ДОСЛІДЖЕННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ ТІЛ РІЗНОЇ ГЕОМЕТРИЧНОЇ ФОРМИ 46 KB
  Мета роботи: встановити моменти інерції тіл різної геометричної форми методом незгасаючих крутильних коливань. Прилади та обладнання:Прилад з диском для створення крутильних незгасаючих коливань, Набір досліджуваних тіл, Секундомір, Лінійка, Мікрометр.
70087. Проектирование отношений и схемы данных. (MS Access) 91 KB
  В открытом окне Схема данных уже будут отображены все созданные таблицы и связи между ними. Установите включение опций Обеспечение целостности данных Каскадное обновление связанных полей Каскадное удаление связанных полей.
70088. Створення базі даних, що відображає квартальне виробництво кулінарних виробів 294 KB
  Таблиці розмістити на окремих сторінках книги назви яких повинні відповідати назвам розміщених на них таблиць. Створити на окремих аркушах книги табличного процесора MS Excel два вихідних документи використовуючи вхідні інформаційні таблиці.
70089. ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ НА ЯЗЫКЕ PASCAL. ПРОГРАММИРОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ 257.5 KB
  Цель работы: научиться составлять схемы алгоритмов линейной структуры и программы на языке Pascal для решения практических задач. Индивидуальные задания Составить схемы алгоритмов решения задач (используя графический способ описания алгоритма).
70090. Синтез комбинационных схем 586 KB
  Для этого необходимо задать полную таблицу истинности развернув окно этого инструмента рис. Рис. Поскольку в программе моделирования должны быть указаны номера линий входа и выхода каждого элемента схемы размечаем схему указывая номера входов и выходов используя...
70091. Изучение виртуальной машины VirtualBox на примере установки ОС MS-DOS 6.22 214.5 KB
  Виртуальная машина эмулирует работу реального компьютера. На виртуальную машину, так же как и на реальный компьютер можно инсталлировать операционную систему, у виртуальной машины так же есть BIOS, оперативная память, жёсткий диск (выделенное место на жёстком диске...