44179

Програмне забезпечення систем. Методичні рекомендації

Книга

Информатика, кибернетика и программирование

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальностями “Програмне забезпечення систем” та “Інженерія програмного забезпечення” - це спеціально підготовлена праця, написана державною мовою України, що містить систематизований виклад проведених магістрантом теоретичних досліджень і практичних розробок

Украинкский

2013-11-10

203 KB

5 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Факультет комп’ютерних інформаційних технологій

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання та захисту дипломної роботи

на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр

за спеціальностями: 8.05010301 “Програмне забезпечення систем”

 8.05010302 “Інженерія програмного забезпечення”

Тернопіль - 2011


Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальностями: 8.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 8.05010302 “Інженерія програмного забезпечення.”

Укладачі:

Дивак М. П., Шпінталь М.Я., Шевчук Р.П., Козак О.Л., Пукас А.В., Спільчук В.М., Гончар Л.І.

Відповідальний за випуск Дивак М.П., д.т.н., професор, завідувач кафедри комп’ютерних наук

Рецензенти:

Романюк Олександр Никифорович – перший проректор Вінницького національного технічного університету, професор кафедри програмного забезпечення, доктор технічних наук, професор;

Березький Олег Миколайович   завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Тернопільського національного економічного університету, кандидат  технічних наук, доцент.


ЗМІСТ

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1. Загальні положення

3.2. Структура

3.3. Вимоги до змісту дипломної роботи

3.3.1.Титульна сторінка дипломної роботи

3.3.2. Зміст

3.3.3. Анотація

3.3.4. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

3.3.5. Вступ

3.3.6. Основна частина

3.3.7. Висновки

3.3.8. Список використаних джерел

3.3.9. Додатки

3.4. Стиль викладання та оформлення дипломної роботи

3.4.1. Загальні вимоги

3.4.2. Нумерація

3.4.3. Ілюстрації

3.4.4. Таблиці

3.4.5. Формули

3.4.6. Посилання

3.4.7. Список використаних джерел

3.4.8. Додатки

4. ПРОЦЕДУРА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

5. ПІДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

6. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

ДОДАТКИ


1.
МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальностями “Програмне забезпечення систем” та “Інженерія програмного забезпечення” - це спеціально підготовлена праця, написана державною мовою України, що містить систематизований виклад проведених магістрантом теоретичних досліджень і практичних розробок.

Мета дипломної роботи - виявити вміння магістранта:

використовувати набуті у процесі навчання знання для розв'язання конкретної науково-прикладної задачі;

працювати з науковими, методичними, інструктивними матеріалами, критично аналізувати і виявляти їх позитивні та негативні сторони;

узагальнювати й аналізувати фактичний матеріал;

застосовувати сучасну методику досліджень з широким використанням інформаційних засобів і технологій;

приймати оптимальні рішення в конкретних ситуаціях;

робити висновки й пропозиції як теоретичного, так і прикладного характеру.

Завдання дипломної роботи полягає у проведенні теоретичного дослідження та виконанні прикладних розробок шляхом застосування математичних методів та інформаційних технологій.

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота виконується в індивідуальному порядку.

1. Тема дипломної роботи має бути актуальною, відповідати профілю обраної спеціальності. Тематика дипломних робіт пропонується та щорічно оновлюється випусковою кафедрою.

2. Магістрантам надається право вибору теми дипломної роботи. Допускаються уточнення тематики магістрантами, а також пропонування своїх власних тем з необхідним обґрунтуванням доцільності. Обрану тему магістранту треба узгодити з керівником дипломної роботи та керівником програми. Узгоджені теми за поданням кафедри затверджуються наказом ректора університету. Теми також можуть бути рекомендовані підприємствами, організаціями тощо, які направили магістрантів на навчання.

3. При виборі теми слід враховувати її актуальність для підприємства, організації, регіону тощо, можливість одержання відповідних матеріалів, проведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність літературних джерел, власних напрацювань.

4. Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальностями 8.05010301 “Програмне забезпечення систем” та 8.05010302 “Інженерія програмного забезпечення” має поєднувати в собі науково-дослідний і прикладний аспекти. Задача, що аналізується в дипломній роботі, має бути розглянута з урахуванням всіх суттєвих особливостей, взаємозв’язків, суперечностей, які характеризують обраний напрямок діяльності.

5. Наукові дослідження повинні базуватись на засадах інтегрованості з усіма дисциплінами, передбаченими навчальним планом.

6. Дипломна робота повинна бути виконана автором самостійно і містити висунуті автором для захисту положення, які мають теоретичне та прикладне значення. Плагіат, свідоме зловживання авторськими правами іншого автора неприпустимі - така робота знімається з розгляду.

7. Запропоновані нові рішення мають бути строго обґрунтовані, критично оцінені порівняно з уже відомими рішеннями. Дипломна робота має містити відомості про практичне використання одержаних автором результатів, а робота, що має теоретичне значення, - рекомендації для використання висновків.

8. Науково-теоретичний і прикладний рівень дипломної роботи підтверджується, коли її основні положення доповідались на конференціях, семінарах чи були опубліковані.

3. СТРУКТУРА ТА ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1. Загальні положення

3.1.1. Назва дипломної роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті наукової задачі, котра розв'язується. Слід уникати назв:

- "Застосування ...", "Огляд...", "Аналіз ... " тощо, які не означають отримання нових результатів;

- "Проектування ..." - це слово є характерною особливістю дипломних проектів на здобуття кваліфікації спеціаліста.

Теми дипломної роботи визначаються залежно від задачі, яка вирішується в роботі, наприклад: "Система управління ...", "Моделі ...", "Частотний ... пристрій", "Методи визначення...", "Показники ефективності ...", "Алгоритми розрахунку ..."; "Моделювання ...", "Оптимізація ...", "Вдосконалення ... ", "Ідентифікація ... ", "Розпізнавання ... "тощо;

3.1.2. Під час написання дипломної роботи магістрант повинен обов'язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або окремі результати. Також обов'язковим є посилання на власні публікації, матеріали яких автор використав у своїй дипломній роботі - це допомагає визначити ступінь наукової новизни та власних наробок автора.

3.1.3. У дипломній роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

3.1.4. Вимоги до змісту дипломної роботи та правила її оформлення складаються у відповідності з діючими в Україні вимогами до змісту та правилами оформлення кандидатської дисертаційної роботи.

3.1.5. Кількість розділів у дипломній роботі має бути не менше трьох, але й не більше від чотирьох.

3.1.6. До захисту дипломної роботи магістр повинен передати на кафедру:

- повну електронну версію своєї дипломної роботи, оформлену відповідно до встановлених вимог;

- стислий опис дипломної роботи (актуальність та постановка задачі, шляхи розв'язання, наукова новизна роботи, висновки тощо) обсягом 1 -2 сторінки.

3.2. Структура

Дипломна робота повинна містити титульну сторінку, завдання на виконання дипломної роботи, зміст, анотація українською та англійською мовами, перелік умовних позначень (за необхідністю), вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідністю).

3.3. Вимоги до змісту дипломної роботи

3.3.1. Титульна сторінка дипломної роботи

Титульна сторінка дипломної роботи містить найменування міністерства, вищого навчального закладу та назву кафедри, де виконана робота; прізвище, ім'я, по батькові автора; УДК, назву дипломної роботи; шифр і найменування спеціальності; науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника; місто і рік. На титульній сторінці зазначається "На правах рукопису" та особистий підпис магістранта. Шаблон титульної сторінки для дипломної роботи наведено  в додатку А, Б.

3.3.2. Зміст

Зміст подають на початку дипломної роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел. Підпункти в змісті не вказують. Загальні висновки відрізняються від висновків до розділів тим, що не мають номера.

3.3.3. Анотація

В анотації українською та англійською мовами вказуються об'єкт дослідження або розробки, мета, методи дослідження (розробки), основні наукові та практичні результати, ступінь та рекомендації щодо впровадження, ключові слова.

3.3.4. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Якщо в дипломній роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий в дипломній роботі у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа їх детальну розшифровку.

Якщо в дипломній роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

3.3.5. Вступ

Розкриває сутність і стан наукової задачі, її значущість, підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

У вступі подають загальну характеристику дипломної роботи в наведеній нижче послідовності.

Актуальність теми

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язками наукової задачі, обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, особливо на користь України.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне, сутність проблеми або наукового завдання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Коротко викладають зв'язок вибраного напрямку досліджень з планами організації, кафедри, де виконана робота, а також з галузевими та (або) державними планами та програмами.

Мета і задачі дослідження

Формулюють мету роботи і задачі, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Об'єкт дослідження це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага магістранта, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи.

Методи дослідження

Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Наукова новизна одержаних результатів

Подають короткий опис нових наукових положень (рішень), запропонованих магістрантом особисто. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

Кожне наукове положення чітко формулюють, відокремлюючи його основну сутність і зосереджуючи особливу увагу на рівні досягнутої при цьому новизни. Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко і однозначно (без нагромадження дрібних і малозначимих деталей та уточнень). У жодному випадку не можна вдаватися до викладу наукового положення у вигляді анотації, коли просто констатують, що в дипломній роботі зроблено, а сутності і новизни положення із написаного виявити неможливо. Подання наукових положень у вигляді анотацій є найрозповсюдженішою помилкою магістрантів у викладенні загальної характеристики роботи.

До цього пункту не можна включати опис нових прикладних (практичних) результатів, отриманих у вигляді способів, пристроїв, методик, схем, алгоритмів тощо. Слід завжди розмежовувати одержані наукові положення і нові прикладні результати, що випливають з теоретичного доробку магістранта.

Усі наукові положення з урахуванням досягнутого ними рівня новизни є теоретичною основою (фундаментом) вирішеної в дипломній роботі наукової задачі.

Практичне значення одержаних результатів

У дипломній роботі, що має теоретичне значення, треба подати відомості про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, а в дипломній роботі, що має прикладне значення, — відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання.

Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності до використання або масштабів використання.

Особистий внесок магістранта

У випадку використання в дипломній роботі ідей або розробок, що належать співавторам, разом з якими були опубліковані наукові праці, магістрант повинен відзначити цей факт у дипломній роботі з обов'язковим зазначенням конкретного особистого внеску в ці праці або розробки.

Апробація результатів дипломної роботи

Вказується, на яких наукових з'їздах, конференціях, симпозіумах, круглих столах оприлюднено результати досліджень, що включені до дипломної роботи.

Публікації

Публікації результатів дипломної роботи є обов’язковими.

Необхідно вказати, у скількох статтях в наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, депонованих рукописах, авторських свідоцтвах опубліковані результати дипломної роботи. Ця кількість повинна збігатись з кількістю публікацій, на які є посилання в тексті дипломної роботи і які приведено в списку використаних джерел та копії у додатках.

3.3.6. Основна частина

Основна частина дипломної роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. Наприкінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

У розділах основної частини подають:

- огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень, виклад загальної методики і основних методів досліджень;

- проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

- аналіз і узагальнення результатів досліджень.

У першому розділі магістрант окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, магістрант повинен вказати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у вирішенні проблеми. Також у цьому розділі проводиться вибір та обґрунтування напрямку досліджень, наводяться методи розв'язання задач і їх порівняльні оцінки, розробляється загальна методика проведення досліджень. У теоретичних роботах розкриваються методи розрахунків, гіпотези, що розглядаються, в експериментальних — принципи дії і характеристики розробленої апаратури.

У другому розділі з вичерпною повнотою викладають результати власних досліджень з висвітленням того нового, що магістрант вносить у розв'язання задачі. Слід давати оцінку повноти розв'язання поставлених задач, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних праць, обґрунтування потреби додаткових досліджень, негативні результати, які обумовлюють необхідність припинення подальших досліджень тощо.

У третьому розділі, як правило, наводять результати створення програмного забезпечення, порядок опису якого повинен відповідати життєвому циклу програмного забезпечення. У цьому розділі наводять результати аналізу та моделювання вимог, створення архітектури програмного забезпечення, його функціональних інтерфейсу користувача, особливості тестування програмного забезпечення та результати його застосування для розв’язання конкретних прикладних задач.

3.3.7. Висновки

Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в дипломній роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової задачі, її значення для науки і практики. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів. У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в дипломній роботі наукової задачі, їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язаннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

3.3.8. Список використаних джерел

Список використаних джерел оформлюється у відповідності з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Список складається за чергою посилань у тексті або за абеткою.

3.3.9. Додатки

За необхідністю до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття дипломної роботи:

- проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;

- таблиці допоміжних цифрових даних;

- протоколи і акти випробувань, впровадження, розрахунки економічного ефекту;

- інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ПК, які розроблені в процесі виконання дипломної роботи;

- ілюстрації допоміжного характеру;

- копії публікацій за матеріалами дипломної роботи;

- копії дипломів та грамот переможців (призерів) конкурсів наукових робіт, конференцій та олімпіад.

3.4. Стиль викладання та оформлення дипломної роботи

3.4.1. Загальні вимоги

Дипломна робота повинна показати вміння магістранта стисло, логічно та аргументовано викласти матеріал, її оформлення має відповідати вимогам, що висуваються до друку, в тому числі і до ілюстративного матеріалу.

Орієнтовний обсяг дипломної роботи без додатків 70-100 друкованих сторінок, але у ряді випадків він може бути збільшений (в залежності від наукомісткості матеріалу).

У дипломній роботі необхідно дотримуватись єдиної термінології та позначень.

Дипломну роботу друкують за допомогою комп'ютера та принтера на аркуші білого паперу формату А4 (210x297 мм) у текстовому редакторі МS (чи іншому сумісному з ним редакторі) з міжрядковим інтервалом 1,5 шрифтом Times New Roman (14 пт) до тридцяти рядків на сторінці. Таблиці та ілюстрації можна подати на аркуші формату А3 (420x297 мм).

Текст дипломної роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве, верхнє, нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, рядок чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту дипломної роботи повинна бути однаковою.

Роздруковані на принтері лістінги програм повинні відповідати формату А4 (повинні бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи і розміщують в додатках. У лістінгах програм дозволяється використовувати менший розмір та міжрядковий інтервал, інший тип шрифту, інший редактор, однак, текст має бути розбірливим та максимальна кількість рядків на сторінці не повинна перевищувати 55.

Заголовки структурних частин дипломної роботи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком та текстом (за винятком заголовка пункту) по одному вільному рядку зверху і знизу.

Кожну структурну частину дипломної роботи треба починати з нової сторінки.

Заголовки розділів дипломної роботи повинні формулюватись за тематикою досліджень.

3.4.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака "№".

Першою сторінкою дипломної роботи є титульна сторінка, яку включають до загальної нумерації сторінок. На титульній сторінці номер не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад "1.3." Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад "1.3.2." потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в дипломній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках дипломної роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розмішують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад “рис. 1.2” другий рисунок першого розділу. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в дипломній роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2".

Якщо в дипломній роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

У разі перенесення частини таблиці на інший аркуш слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. 1.2".

Формули в дипломній роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад:

е = тс2  (3.1)

(перша формула третього розділу).

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1...

2...

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку.

3.4.3. Ілюстрації

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. Якщо є необхідність, ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (підрисунковий текст).

Нижче приведено приклад оформлення ілюстрації з підрисунковим текстом:

Рис. 1.24. Схема розміщення елементів касети:

1 - розмотувач плівки;

2 - сталеві ролики;

3 - привідний валик;

4 - опорні стояки.

3.4.4. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Приклад побудови таблиці приведено нижче. При цьому слід дотримуватись таких правил:

- кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють;

Таблиця 1.2

Назва таблиці

Заголовок графи

Заголовок графи

Заголовок таблиці

Підзаголовок графи

Підзаголовок графи

Підзаголовок графи

Підзаголовок графи

Заголовки рядків

(боковик)

- заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними;

- висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба;

- таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті так, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блока дипломної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою;

- таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількісно граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки;

- якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її заголовок, в другому випадку боковик;

- якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід;

- якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

3.4.5. Формули

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки. Відстань між рівняннями чи формулами та текстом зверху і знизу повинна бути не менша від 5 мм. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення ("х", "•") чи ділення.

3.4.6. Посилання

При написанні дипломної роботи магістрант повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в дипломній роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена дипломна робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання. При цьому слід дотримуватись таких вимог:

- якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в дипломній роботі;

- посилання в тексті дипломної роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад,"... у працях [1-7]...";

- в основному тексті або у заключних абзацах розділів слід давати посилання на особисті наукові праці магістранта;

- посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад "рис. 1.2";

- посилання на формули дипломної роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад "... у формулі (2.1)";

- на всі таблиці дипломної роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" в тексті пишуть скорочено, наприклад: "... в табл.1.2";

- у повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див. табл.1.3".

3.4.7. Список використаних джерел

Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: за появою посилань у тексті (найбільш зручний для користування), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, в хронологічному порядку. Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

3.4.8. Додатки

Додатки оформлюють як продовження дипломної роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи. При цьому слід дотримуватись таких вимог:

- додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами, починаючи з першої великої, і бути симетрично розташованим відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток___" і велика літера, що позначає додаток;

- додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, З, І, ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А;

- текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, А.2 другий розділ додатка А; В. 3.1 підрозділ 3.1 додатка В;

- ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 другий рисунок першого розділу додатка Д; формула (А.1) перша формула додатка А.

4. ПРОЦЕДУРА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

1. Дипломна робота виконується протягом всього періоду навчання за магістерською програмою. Для оформлення дипломної роботи магістранту надається час згідно з навчальним планом.

2. Магістранти вибирають напрямок наукового дослідження й узгоджують тему дипломної роботи з керівником магістерської програми у вересні поточного року згідно із затвердженим графіком навчального процесу. Керівник програми готує наказ про затвердження вибраних магістрантами тем дипломних робіт і призначення наукового керівника кожної роботи.

3. Після затвердження теми керівник дипломної роботи видає магістранту завдання на виконання дипломної роботи. Зразок завдання наведено у Додатку В.

4. Протягом навчального року магістранти збирають та опрацьовують інформацію стосовно задач, які розглядаються у дипломній роботі.

Керівник програми та науковий керівник дипломної роботи дають рекомендації щодо джерел інформації. Для допомоги магістрантам у написанні дипломної роботи в разі необхідності можуть залучатись консультанти - фахівці з вибраного напрямку досліджень. При написанні дипломної роботи магістрант може отримати необхідні консультації і зобов’язаний звітувати перед керівником згідно індивідуального графіка.

5. За правильність розрахунків та зроблених на їх основі висновків відповідальність несе магістрант - автор дипломної роботи.

На завершену роботу науковий керівник складає і підписує відгук (додаток Г), у якому відображається:

 •  актуальність дослідження;
 •  самостійні розробки і пропозиції автора;
 •  практичне значення роботи;
 •  недоліки.

У кінці відгуку керівник дає загальну оцінку за чотирибальною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), потім підписує титульний аркуш. Якщо у магістранта був науковий консультант, то він також підписує титульний аркуш.

6. Дипломна робота, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника не пізніше як за два тижні до захисту) подається на кафедру. У разі відповідності поданої роботи всім вимогам даних методичних рекомендацій комісія, призначена для попереднього захисту дипломної роботи вирішує питання про допуск магістранта до захисту (додаток Д). При невідповідності дипломної роботи вищезгаданим вимогам керівник магістерської програми може не допустити магістранта до захисту. Таке рішення затверджується на засіданні випускової кафедри.

7. Дипломна робота, допущена до захисту, направляється на зовнішню рецензію. До рецензування залучаються спеціалісти з підприємств та установ, які є фахівцями з напрямку, що досліджується в дипломній роботі. Як виняток, рецензентами можуть також бути викладачі інших вузів чи інших кафедр університету.

8. У рецензії необхідно охарактеризувати дипломну роботу на актуальність теми та повноту виконання завдання, відображення у ній нових досягнень і обґрунтування запропонованих рішень, як використовується практичний матеріал і літературні джерела, чи обґрунтовано зроблені магістрантом висновки. У рецензії обов’язково дають оцінку роботи за чотирибальною системою. Після рецензування у дипломній роботі вже не допускаються виправлення.

Негативна рецензія не є підставою для відхилення роботи від захисту.

Шаблон рецензії наведено в додатку Е.

9. При недодержанні магістрантом календарного графіка виконання дипломної роботи керівник магістерської програми за поданням наукового керівника дипломної роботи має право звернутись до ректора з пропозицією відрахувати магістранта з університету.

5. ПІДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Основна мета презентації - створення кращих умов виступу магістранта під час захисту дипломної роботи та підвищення рівня сприйняття результатів дослідження членами державної екзаменаційної комісії та присутніми.

Презентацію роботи можна виконувати за допомогою спеціальної програми Microsoft PowerPoint чи аналогічного програмного забезпечення. Варто використати стандартні шаблони презентації, оскільки вони вже пророблені дизайнерами.

Перш ніж створювати проект презентації, доцільно зробити короткий анотований конспект свого виступу, вибрати ключові й найважливіші моменти доповіді, вибрати стиль презентації, а також продумати варіанти розміщення різних візуальних об'єктів. Основні етапи презентації повинні відповідати змісту доповіді.

При розробці презентації рекомендується дотримуватися наступних рекомендацій:

 •  загальний термін доповіді повинен бути до10 хвилин;
 •  максимальна кількість слайдів не повинна перевищувати 20;
 •  на першому слайді повинна бути відображена тема дипломної роботи, прізвище доповідача та наукового керівника, рік захисту;
 •  на другому слайді викладається обґрунтування вибору теми (її актуальність);
 •  на наступному слайді зазначається головна мета дипломної роботи (можна додатково розкрити основні завдання дослідження та шляхи їх вирішення);
 •  на наступних слайдах відображаються основні етапи та найважливіші результати дослідження;
 •  на останніх одному-двох слайдах відображаються загальні висновки, основні результати та рекомендації щодо впровадження результатів дипломної роботи.

Доцільно використовувати короткі текстові описи. Лаконічний текст сприймається краще, ніж текст, засмічений додатковими елементами. Потрібно якомога більше використовувати схеми, таблиці, діаграми, рисунки. Не треба застосовувати багато ефектів анімації.

6. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Порядок захисту дипломної роботи регламентується Положенням про державні екзаменаційні комісії (ДЕК).

Процедура захисту дипломної роботи:

1. Захист дипломної роботи проходить на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії згідно розкладу засідань, затвердженого ректором університету.

2. Процедура захисту складається з:

 •  оголошення головуючого про автора і тему дипломної роботи; 
 •  короткої (до 10 хвилин) доповіді автора, в якій стисло викладається мета та завдання дослідження, новизна, актуальність теми для підприємства - об'єкта дослідження, основні положення роботи і питання, що виносяться на захист, конкретні пропозиції автора, а також вказуються, які практичні розробки впроваджені або прийняті до впровадження на підприємстві (організації), на базі якого написана дипломна робота, даються відповіді на зауваження наукового керівника і рецензента. Свою доповідь автор обов'язково супроводжує посиланням на ілюстративний та графічний матеріал, який відображає сукупність положень роботи, що виносяться на захист.
 •  обговорення роботи, під час якого даються відповіді на запитання членів ДЕК, проводиться дискусія;
 •  відгук наукового керівника і рецензію;
 •  визначення оцінки роботи кожним членом ДЕК за стобальною системою.

3. Наприкінці засідання комісія підводить підсумки усіх захистів поточного дня: оголошує оцінку і рішення комісії про присвоєння магістранту кваліфікації магістра.

4. Дипломні роботи, що містять особливо цінні рішення, пропозиції, можуть бути рекомендовані ДЕК для опублікування або для доповідей і повідомлення на науково-теоретичних або науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах. Окремі дипломні роботи можуть бути рекомендовані для використання в навчальному процесі.

5. Магістранти, які не захистили дипломної роботи, не мають права на отримання диплома магістра. Таким магістрантам видається лише довідка про проходження навчання в університеті.

6. Особи, які одержали незадовільні оцінки, мають право повторно, представити роботу до захисту не раніше, ніж через рік (протягом 3-х років після завершення навчання у магістратурі). При цьому ДЕК встановлює, чи може магістрант подати на повторний захист ту саму роботу після її доопрацювання, чи він повинен взяти нову тему, визначену випускною кафедрою.

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Підсумкову (диференційовану за чотирибальною шкалою) оцінку дипломної роботи визначає ДЕК. Її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується ряд важливих показників якості дипломної роботи:

 •  актуальність обраної теми;
 •  чіткість формулювання мети і завдань дипломного дослідження;
 •  структура і логіка побудови змісту дипломної роботи;
 •  наукова новизна та практична значущість роботи;
 •  якість і глибина теоретичного, методологічного та практичного аналізу задачі;
 •  наявність критичного огляду літературних джерел та наукової полеміки;
 •  актуальність і обґрунтованість запропонованих рішень;
 •  дотримання вимог до оформлення дипломної роботи;
 •  наявність та інформаційна змістовність ілюстративних матеріалів для захисту дипломної роботи;
 •  змістовність повідомлення магістранта про основні результати дослідження;
 •  правильність та чіткість відповідей на запитання членів ДЕК;
 •  зауваження і пропозиції, що містяться у зовнішній рецензії та у відгуку наукового керівника;
 •  наявність публікацій та їх рівень.

Основні умови одержання оцінки:

Відмінно. Дипломна робота є бездоганною в усіх відношеннях:

 •  містить елементи наукової новизни, підтверджені публікаціями у фахових виданнях за спеціальністю;
 •  має практичне значення підтверджене, довідкою про впровадження результатів;
 •  доповідь логічна і стисла, проголошена вільно, зі знанням справи;
 •  відгук і рецензія позитивні;
 •  відповіді на запитання членів ДЕК правильні.

Добре. Тема дипломної роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру:

 •  в теоретичній частині поверхово проаналізовані джерела;
 •  наявні елементи новизни та практичного значення, які опубліковані у фахових виданнях за спеціальністю;
 •  практичне значення роботи підтверджено довідкою про впровадження;
 •  недостатньо використані інформаційні матеріали організації, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуку;
 •  доповідь логічна, виголошена вільно;
 •  відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні;
 •  дипломна робота оформлена в межах вимог.

Задовільно. Тема дипломної роботи в основному розкрита, і мають місце недоліки змістовного характеру:

 •  нечітко сформульована мета дипломної роботи;
 •  теоретичний розділ не має критичного аналізу підходів до вирішення науково-прикладної задачі, що охоплює тема, має описовий характер;
 •  в аналітичній частині є надлишок елементів описовості;
 •  недостатньо чітко розкриті елементи наукової новизни та практичної значущості;
 •  наявна довідка про впровадження результатів роботи та документи про апробацію роботи на наукових семінарах і конфереціях;
 •  добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований;
 •  заходи і пропозиції автора обґрунтовані непереконливо;
 •  рецензія і відгук містять окремі зауваження;
 •  доповідь прочитана за текстом;
 •  не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні;
 •  є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

Незадовільно. Тема дипломної роботи розкрита поверхово. Мають місце такі недоліки:

 •  нечітко сформульована мета дипломної роботи;
 •  розділи погано пов'язані між собою;
 •  відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел;
 •  аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині;
 •  відсутні документи про апробацію результатів роботи та публікації за темою роботи;
 •  запропоновані заходи з аналізу нерезультативні, економічне обґрунтування неповне.

Крім того, мають місце недоліки в оформленні дипломної роботи. Ілюстрації до захисту відсутні. Доповідь прочитана за готовим текстом. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

Дипломна робота до захисту не допускається, якщо вона:

 •  представлена науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням термінів, встановлених графіком навчального процесу;
 •  написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету;
 •  виконана не самостійно;
 •  структура не відповідає вимогам і не погоджена з керівником;
 •  зміст дипломної роботи не розкриває її теми;
 •  не переплетена та недбало оформлена;
 •  відсутня зовнішня рецензія або відгук наукового керівника.


Додаток А

Шаблон оформлення титульного аркуша дипломної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА КОМПЮТЕРНИХ НАУК

На правах рукопису

_______________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові магістранта)

      УДК

________________________________

(тема дипломної роботи)

Дипломна робота на здобуття …

зі спеціальності 8.05010301 “ Програмне забезпечення систем ”

(зі спеціальності 8.05010302 “Інженерія програмного забезпечення”)

Науковий керівник

_____________________________

(науковий ступінь, вчене звання)

_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________

(підпис)

Дипломна робота допущена до захисту

“ __ “ ____________ 20___ р.

Керівник магістерської програми

________________________  ___________________________________

(підпис)    (науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали)

Тернопіль - 20__


Додаток Б

Приклад оформлення титульного аркуша дипломної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА КОМПЮТЕРНИХ НАУК

На правах рукопису

Іванов Іван Іванович

      УДК 519.24

Організація паралельних обчислень при реалізації допускового еліпсоїдного оцінювання параметрів радіоелектронних кіл

Дипломна робота

зі спеціальності 8.05010301 “ Програмне забезпечення систем ”

(зі спеціальності 8.05010302 “Інженерія програмного забезпечення”)

Науковий керівник

к.т.н, доцент Пукас А.В.

_____________________________

(підпис)

Дипломна робота допущена до захисту

12  травня  2011 р.

Керівник магістерської програми

________________________ д.т.н., професор Дивак М.П.

(підпис)

Тернопіль - 2011


Додаток В

Шаблон завдання на дипломну роботу

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра комп’ютерних наук

    ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедри КН

_______________ М.П.Дивак

"___" __________ 20___ р.

ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”

зі спеціальності "Програмне забезпечення систем","Інженерія програмного забезпечення"

магістранту _________________________________________________

(прізвище, ім'я, по-батькові)

Тема:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

План роботи та терміни пред’явлення розділів керівникові

Назва розділу

Термін виконання

1.

2.

3.

Перелік графічних (ілюстративних) матеріалів

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Термін повного завершення, оформлення та подання на кафедру_____________________

Керівник ____________________________________________________________________

Завдання отримав ____________________________________________________________
Додаток Г

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТУ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА “КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК”

В І Д Г У К

наукового керівника на дипломну роботу студента(ки) групи _______________

за спеціальністю: 8.05010301  Програмне забезпечення систем /

8.05010302 “Інженерія програмного забезпечення

кваліфікації: “магістр з програмного забезпечення систем ”/“магістр з інженерії програмного забезпечення ”

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Актуальність теми:______________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Самостійні розробки і пропозиції автора: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Практичне значення роботи:_______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Недоліки:____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Загальний висновок:_____________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Науковий керівник: _____________________________________________________

(посада, місце роботи, вчене звання, наукова ступінь)

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________    “___”_____________ 20__ р.

(підпис)

Додаток Д

ВИСНОВОК

керівника дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Студент_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Керівник ____________  ____________________________________

(Підпис)      (Посада, прізвище та ініціали)

“____” _________20__р.

ВИСНОВОК

кафедри про дипломну роботу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Дипломну роботу на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» переглянуто.

Студент __________________________________________________________

Може бути допущений до захисту цієї дипломної роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у Державній екзаменаційній комісії.

Зав. кафедри КН             _______________

(підпис)

“___” ___________20__р.

Комісія з попереднього захисту дипломних робіт на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»:

голова ______________

(підпис)

члени: ______________

(підпис)

 ______________

(підпис)


Додаток Е

Р Е Ц Е Н З І Я

на дипломну роботу студента (ки) групи __________

факультету комп’ютерних інформаційних технологій

Тернопільського національного економічного університету

за спеціальністю: 8.05010301  Програмне забезпечення систем /

8.05010302 “Інженерія програмного забезпечення

кваліфікації: “магістр з програмного забезпечення систем ”/“магістр з інженерії програмного забезпечення ”

_________________________________________________ ______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента(ки))

Рецензент _______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

ТЕМА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

виконана на матеріалах ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1. Актуальність теми дипломної роботи: __________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Найбільш суттєвий висновок і рекомендації:________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. Наявність самостійних розробок автора: ___________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. Практична цінність розроблених питань:___________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Наявність недоліків: ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. Загальний висновок: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Рецензент _______________________________________________________________________

(посада, місце роботи, вчений ступінь, звання)

     _______________________________________________________________________

“_____”__________________________  200__ р.

           (Печатка підприємства)


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

69475. Проблемы коренных малочисленных народов Севера 48.5 KB
  В настоящее время в 28 субъектах Российской Федерации компактно проживают 48 малочисленных народов Севера. Причём численность отдельных народов колебалась от 41 тысячи человек ненцы до 240 человек энцы. Около 65 процентов граждан из числа малочисленных народов Севера...
69478. Отношения России и Запорожской Сечи после воссоединения Украины с Россией 31.5 KB
  Когда Юрий Хмельницкий перешёл на сторону поляков, Запорожье уже от себя выставило кандидатом в гетманы И. Брюховецкого и отдало ему гетманскую булаву на т. н. «чёрной раде» в Нежине (1668). Первые годы этого гетманства были вместе с тем и годами наибольшего влияния Запорожья на дела Малороссии...
69479. Б.Л. Пастернак (1890-1960) 51.5 KB
  Пастернак надеялся раскрыть тайну лермонтовской сущности; сам он полагал что ему это удалось сделать в романе Доктор Живаго. Эти мысли обретут особый смысл в творческой судьбе поэта зимой 19451946 годов когда он приступит к написанию романа Доктор Живаго.
69480. Педагогическое мастерство. Педагогическая деонтология 484.5 KB
  Нормативные документы регламентирующие содержание правового образования. Эти функции сохраняются во все времена меняется только их содержание: меняется жизнь и требования общества к человеку; меняются цели задачи обучения и воспитания; рождается новое содержание образования...
69482. Отопление и вентиляция жилого четырёхэтажного здания 1.16 MB
  Расчетные параметры наружного воздуха; Расчетные параметры внутреннего воздуха; Теплотехнический расчет ограждающих конструкций: Теплотехнический расчет стены; Теплотехнический расчет чердачного перекрытия; Теплотехнический расчет перекрытия над не отапливаемым подвалом Расчет окна...