44217

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ «ЦЕНТРАЛЬ»

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

Інформація потрібна всім: керуючим структурам, коллективам підприємств, громадським організаціям, всім працюючим. Неможливо спиратися тільки на інтуїцію, на свій життєвий і практичний досвід, необхідно одержувати і освоювати всі розширюється інформацію, що допомагає вирішувати виникаючі питання.

Украинкский

2013-11-10

665 KB

7 чел.

ВСТУП

Для прийняття ефективних управлінських рішень в умовах динамічного розвитку ринкової економіки підприємству потрібно доцільна система інформаційного забезпечення, об'єктивно відображає сформовану економічну ситуацію. Обрана мною тема є найбільш актуальною на сьогоднішній день, тому що добре інформаційне забезпеченняце не тільки запорука успіху та конкурентоспроможності фірми, але і деколи виступає як засіб виживання в умовах жорсткої конкуренції.

Інформаційне забезпечення управління - це зв'язок інформації з системами управління підприємством та управлінським процесом в цілому. Воно може розглядатися не тільки в цілому, охоплюючи всі функції управління, але й по окремим функціональним управлінським роботам, наприклад прогнозування та планування, обліку і аналізу. Це дає можливість відтінити специфічні моменти, притаманні інформаційному забезпеченню функціонального управління, розкривши в той же самий час його загальні властивості, що дозволяє направити дослідження в глиб.

У сучасних умовах важливою областю стало інформаційне забезпечення, яке полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Передача інформації простановищі і діяльності фірми на вищий рівень управління і взаємний обмін інформацією між усіма взаємопов'язаними підрозділами фірми здійснюються на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки іінших технічних засобів зв'язку.

Мета даної дипломної роботи становлення якісного інформаційного забезпечення підрозділів усіх рівнів, так як це основа ефективного управління підприємством. Використання для цього автоматизованих систем, безумовно, найкращий (якщо не єдиноорганізації необхідно вирішити взаємопов'язаний комплекс завдань, що дозволяють побудувати інформаційну систему, побудовану на основі моделі реальноіснуючих і взаємодіючих бізнес-процесів всіх структурних підрозділів, а не окремих груп користувачів.

Об'єктом дослідження є ГК «Централь». У цій організації тільки відбувається становлення нової інформаційної системи на основі локальної обчислювальної мережі. Необхідно оцінити вже досягнуті результати, визначити коло невирішених завдань і провести розрахунки економічної ефективності відвживають заходів.

Інформація потрібна всім: керуючим структурам, коллективам підприємств, громадським організаціям, всім працюючим. Неможливо спиратися тільки на інтуїцію, на свій життєвий і практичний досвід, необхідно одержувати і освоювати всі розширюється інформацію, що допомагає вирішувати виникаючі питання. Інформація виступає сьогодні як один зпершорядних ресурсів, значення якого не менше, ніж значення матеріальних, сировинних та інших ресурсів. До речі, використання останніх значною мірою залежить саме від стану і використання інформації. На відміну від більшості ресурсів, які здатні виснажуватися, інформаційний потенціал може використовуватися багаторазово як колективами, так і індивідуальними працівниками. При цьому він постійно збільшується і збагачується.


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ГОТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ


1
.1. Сутність поняття інформаційного забезпечення в сучасних умовах

Інформатизація в області управління господарською діяльністю готельного комплексу здійснюється з метою підвищення продуктивності праці працівників за рахунок зниження вартості готельних послуг; а також підвищення кваліфікації і професійних знань фахівців.

Інформаційні технології (IT) - це системно організована для вирішення завдань управління сукупність методів і засобів реалізації операцій збирання, реєстрації, передачі, накопичення, пошуку, обробки і захисту інформації на базі застосування розвиненого програмного забезпечення, використання засобів обчислювальної техніки і зв'язку, а також способів, за допомогою яких інформація надається тим, хто її потребує.

Інформаційні технології в даний час можна класифікувати за рядом ознак, зокрема:

- способом реалізації в інформаційній системі,

- ступенем охоплення завдань управління,

- класами здійснюваних технологічних операцій,

- типом призначеного для користувача інтерфейсу,

- варіантами використатися мережі ЕОМ тощо.

Управління пов'язане з обміном інформацією між компонентами системи, а також системи з навколишнім середовищем. В процесі управління одержують відомості про стан системи в кожен момент часу, про досягнення (або не досягнення) заданої мети з тим, щоб впливати на систему і забезпечити виконання управлінських рішень.

Різні інформаційно-технічні новини слід сприймати як засіб скорочення і здешевлення апарату управління. Так, наприклад, поява телефону, радіо, телебачення, персональних комп'ютерів, локальних комп'ютерних мереж і глобальної мережі Інтернет приводило у свою чергу до вдосконалення системи інформаційного забезпечення управління підприємством. Зрештою роль інформації в організаційному управлінні фірмою постійно зростає, що пов'язане зі змінами соціально-економічного характеру, появою новітніх досягнень в області техніки і технологій, результатами наукових досліджень. Науково-технічна революція висунула інформацию як найважливішого чинника виробничого процесу. Інформаційний процес необхідний як неодмінне умова роботи сучасної техніки, як засіб підвищення якості робочої сили, як передумова успішної організації самого процесу виробництва.

Від вдосконалення інформаційного забезпечення можливі наступні позитивні результати:

1) Можлива економія витрат за рахунок зниження 

-     фонду заробітної плати

-     комунальних послуг

-     вартості програмного забезпечення

-     витрат на пошту

-     витрат на оформлення договорів

-     витрат на перерозподіл сировини

2) Усунення можливих витрат в майбутньому 

-     уникнення майбутнього зростання чисельності персоналу

-     зменшення вимог до обробки даних

-     зниження вартості обслуговування

3) Можливі нематеріальні вигоди 

-     поліпшення якості інформації

-     підвищення продуктивності

-     поліпшення і прискорення обслуговування

-     нові виробничі потужності

-     упевненіші рішення

-     поліпшення контролю

-     зменшення прострочених платежів

- повне використання програмного забезпечення

Автоматизована інформаційна система є сукупністю інформації, економіко-математичних методів і моделей, технічних, програмних, технологічних засобів і фахівців, призначена для обробки інформації і прийняття управлінських рішень.

Таким чином, інформаційну систему (1С) можна визначити з технічної точки зору, як набір взаємопов'язаних компонентів, які збирають, обробляють, зберігають і розподіляють інформацію, що необхідна для прийняття рішень і управління готельним комплексом. Крім цього, інформаційні системи можуть також допомагати менеджерам проводити аналіз проблеми, дають можливість аналізувати комплексні об'єкти і створювати нові послуги. Інформаційні системи містять інформацію про контрагентів, місця і об'єкти усередині готельного комплексу або в навколишньому середовищі.

Всі види інформації, що необхідна для управління готельним комплексом, складають інформаційну систему. Система управління і система інформації на будь-якому рівні управління взаємопов'язані та взаємозалежні. Управління без інформації неможливе.

Три процеси в інформаційній системі використовуються для збору інформації, якої потребують готельні комплекси для прийняття рішень, управління, аналізу проблем і виробництва нових готельних послуг це:

1)введення В процесі введення фіксуються неперевірені відомості всередині готельного комплексу або із зовнішнього оточення.

2)обробка В процесі опрацюванні цей сирий матеріал стає структурованим.

3)виведення На стадії виведення опрацьовані дані передаються службам, які безпосередньо ними користуються.

Хоча комп'ютерні інформаційні системи використовують комп'ютерні технології, щоб обробити неперевірені відомості в значущу інформацію, існує відчутна відмінність між комп'ютером і комп'ютерною програмою, з одного боку, та інформаційною системою - з іншого. Електронні обчислювальні машини і програми для них - технічна база, інструментальні засоби та матеріали сучасних інформаційних систем. Комп'ютери забезпечують устаткування для зберігання і виготовлення інформації. Комп'ютерні програми, або програмне забезпечення призначені для обробки інформації та управління роботою комп'ютерів. Але комп'ютери є тільки частиною інформаційної системи.

Таким чином, комп'ютери та програми - це лише інструменти та матеріали, які покликані спростити та підвищити ефективність роботи інформаційної системи. Щоб представити інформаційні системи, потрібно зрозуміти проблеми, для яких вони розроблені, визначити їх структуру, процеси, що відбуваються у внутрішньому і зовнішньому середовищі готельного комплексу. Сьогоднішні менеджери повинні об'єднувати комп'ютерні технології з інформаційною системою готельного комплексу.

Із зростанням технічної потужності її комп'ютери почали не просто полегшувати роботу людини, а дозволяють виконувати те, що без IT було неможливим. У зв'язку з тим, що менеджеру доводиться приймати рішення в умовах високого ступеня невизначеності та ризику, нові можливості інформаційних систем дуже швидко починають знаходити застосування в бізнесі.

Кажучи про «нові» можливості 1С в управлінні, справедливіше називати деякі з них новими тільки для нас. Наприклад, системи підтримки прийняття рішень вже більше двох десятиліть використовуються в розвинених країнах, але поки що не набули широкого поширення в нашій країні.

Стратегічна мета інформаційних технологій - сприяти управлінню готельним комплексом, реагувати на динаміку ринку, створювати, підтримувати та поглиблювати конкурентні переваги. Виконання цього завдання вимагає побудови інформаційно-технологічних систем, які мають наступні атрибути:

а) максимальна доступність - кожна людина може дістати доступ до IT ресурсів у будь-який час і з будь-якого місця;

б) будь-який інформаційний об'єкт повинен бути доступний одночасно багатьом;

в) маневреність прикладних програм - необхідний перехід до мережевої архітектури, що призводить до серйозних змін в організації і роботі ГГ-відділів

1.2. Основні принципи управління інформаційним забезпеченням готельного комплексу

Можливості автоматизації обслуговування придбали комплексний характер і охоплюють усі процеси функціонування готелю і взаємин з гостями. Донедавна українська готельна індустрія знаходилася в ізоляції від світових тенденцій розвитку і сьогодні переживає етап масштабної переорієнтації з паперово-ручного методу роботи на застосування автоматизованих IT управління готелем. Для більшості готелів України (60%), впровадження автоматизованих інформаційних технологій (АІТ) управління є необхідним і вже стало реальним фактом, вкрай важливим для успішного розвитку бізнесу. Як в усьому світі, так і в Україні, використання сучасних АІТ стає засобом конкурентної боротьби готелів. Найвідомішими фірмами, що пропонують комплексні програмні засоби автоматизації IT готелів, є: «Inter Hotel», «Lodging Touch Libica» – (JIi6pa Інтернешнл), «Intellect Service» (BecT Про) «UCS-UKR», «Галактика», «CITEK». Ці фірми пропонують свій програмний продукт і сервісне обслуговування.

Загальними особливостями ІТ-готелів є автоматизація процесів планування, обліку і управління основних напрямків діяльності готелю.

Тому загалом їх можна розглядати як інтегровану сукупність таких основних підсистем: управління фінансами, управління матеріальними потоками, управління обслуговуванням, управління якістю, управління персоналом, управління збутом, аналіз фінансів, собівартості, оборотних коштів, управління маркетингом тощо.

Наведена послідовність функціональних підсистем не претендує на повноту і відбиває основні напрямки діяльності сучасних готелів.

Управління фінансами включає чотири функціональних підсистеми:

фінансове планування діяльності готелю;

контроль над фінансовими процесами;

реалізація фінансових процесів;

фінансовий контроль діяльності.

Фінансове планування діяльності готелю передбачає складання фінансового плану за двома методами: «знизу вгору» і «згори донизу». При використанні методу «знизу вгору», відповідні частини фінансового плану формуються в низових підрозділах (модулях), після чого система здійснює їхнє агрегування. А при використанні протилежного методу основні показники кошторисів визначаються на верхньому рівні ієрархії готельного підприємства, після чого відбувається їхня деталізація на нижніх рівнях. Усі фінансові плани і бюджети базуються на основі рахунків головної книги і заздалегідь описані в системі управлінської структури.

Фінансовий контроль діяльності. Функціональність фінансових підсистем пропонує можливість організації бюджетного контролю і управління рухом грошових коштів. Він грунтується на єдиній базі формування бюджетів та інтеграції фінансових операцій, рахунках головної книги та аналітичних об'єктах управлінського обліку. Прогнозні дані, розбиті за періодами, можуть оперативно порівнюватися з поточними результатами на рахунках головної книги. Є можливість також порівнювати плановані і фактичні результати по відповідних етапах витрат/доходів для центрів фінансової відповідальності. Підсистема фінансового плану разом з підсистемою управління розподілом витрат дозволяють оцінити схожість результатів планової і фактичної собівартості продукції, що випускається; здійснити наступний аналіз відхилень на основі об'єктивних даних, сформувати думку про рентабельність продукції, що випускається, та асортименту, управління рухом грошових коштів тощо.

Контроль над процесами. Повсякденний облік операцій на рахунках головної книги припускає дві операції: нерознесену операцію (документ) і рознесену операцію (документ).

Стандартними модулями підсистеми управління фінансами, які реалізують функції, є головна книга (фінансовий облік), рахунку до одержання, багатовалютність основних коштів, кон-солідація.

Управлінський облік основного призначення, система фінансових планів і бюджетів, управління рухом грошових коштів, розподіл витрат, облік витрат, калькуляція собівартості, фінансові звіти.

В управління обслуговуванням входять:

1. Підготовка до поселення.

Формування номерного фонду з урахуванням реквізитів кожного номера, контроль за станом номера, історія зміни реквізитів номера, розмежування прав доступу користувачів до редагування і перегляду документів, архівів і довідників, протоколювання змін документів системи.

2. Управління поселенням:

аналіз номерного фонду на певний період, бронювання номерів, реєстрація гостей, поселення гостей. Перегляд карти розміщення.

3. Облік наданих послуг:

настроювання довільних програм розрахунку тарифів на послуги, типова специфікація послуг, історія цін на послуги, кількісний облік наданих послугу розрізі матеріально відповідальних осіб, автоматичне формування рахунків до одержання та актів виконаних робіт, автоматичний облік телефонних переговорів.

4. Облік взаєморозрахунків з контрагентами:

оперативний контроль взаєморозрахунків, аналіз документів, формування вимоги на погашення дебіторської заборгованості.

Модуль «Управління додатковими послугами» управляє всіма додатковими послугами, що пропонує готель.

Модуль «Управління запасами» включає облік запасів по партіях і довільних характеристиках (атрибутах), оцінку запасів за методом середніх цін, FIFO, LIFO, обліковими цінами, цінами останніх закупівель, інвентаризацію і переоцінку запасів тощо.

Підмодуль «штрих-коди». Деякі українські готелі пропонують для впровадження модуль «штрих-коди», що зменшує витрати і збільшує оборот, дозволяє ефективно відслідковувати, що надійшло на склад і що відправлено на надання послуг, скільки товару залишилося на складі, а також дає можливість прогнозувати товаропотоки.

У даній системі основний акцент робиться на підтримці необхідної для надання послуг кількості матеріалів і комплектуючих. Велику важливість має використання інформації про постачальників, споживачів і процеси надання послуг для управління матеріалопотоками. Поточний стан запасів відбивається у відповідних таблицях бази даних із вказівкою щодо необхідних характеристик облікових одиниць. За допомогою використання штрих-кодів разом із сучасними автоматизованими IT управління запасами стає більш ефективним, і кож-ний, хто відповідає за управління запасами, може в реальному часі побачити стан і рух матеріалопотоків у готелі, а також здійснити необхідні у даній ситуації дії.

Інший аспект впровадження в управління обслуговуванням – це модуль електронних замків, що автоматично підтримує безпеку, престижність і зручність номера, регулювання освітлен-ня, тепла тощо.

Сталою тенденцією останніх років розвитку міжнародної готельної індустрії стало активне використання готельних систем оптимізації прибутку (систем управління тарифами). Підприємства, що активно застосовують такі системи, одержують істотну конкурентну перевагу і досягають помітного збільшення доходів. Ця система працює в реальному часі, аналізує отриману від системи управління готелем інформацію (тенденції бронювання, сезонні коливання, динаміку попередніх днів тощо) враховує специфіку сегментів ринку і проведені зміни у ціноутворенні, управлінні тарифами і встановленні правил бронювання. Рекомендації стосуються як стратегії комерційної політики готелю в середній і довгостроковій перспективі, так і щоденних дій відділів бронювання, продажів і розміщення готелів. Модуль дозволяє проводити оцінку кожної заявки на розміщення груп і приватних гостей з метою визначення оптимальних умов, вимог і обмежень для даного бронювання. При експлуатації модуль оптимізації прибутку дозволяє збільшити доходи готельного комплексу на 4–8%. Він показує ключові параметри діяльності готелю для різних керівників, у тому числі, для головного менеджера:

– загальна тенденція бізнесу готелю;

– віддача від проведених заходів;

– напрямок сконцентрованих зусиль для підвищення прибутковості;

– цінова політика.

Модуль оптимізації прибутку складається з таких підмодулів:

«Управління доходами»,

«Ціноутворення»,

«Прогнозування».

Будь-яка автоматизована «IT» набудовується на різні технології роботи готелів і дозволяє враховувати самі прискіпливі вимоги. Разом з тим, системи приносять у готель світову прак-тику управління і контролю. Результатом впровадження будь-якої автоматизованої IT управління в готелі є підвищення ефективності роботи, високий рівень сервісу для гостей і суворий фінансовий контроль. Модульність та інтеграція IT дозволяє нарощувати їхню функціональність зі зміною потреб готельного комплексу.

Комплексний взаємозв'язок програмних модулів підвищує якість взаємодії готельних служб і відділів і рятує від необхідності подвійного введення інформації.

Системи управління продажами готелю. Це сучасний підхід до управління відділом продажів і вирішення завдань з організації і проведення заходів у готелі, що ефективно управляє діяль-ністю комерційного відділу готелю, здійснює групові продажі, аналізує прибутковість заявок, що надходять, формує цінову політику, складає контракти і контролює їхнє виконання, здійснює бронювання, продаж і оренду конференц-приміщень, допомагає організовувати банкети і заходи. Вона сприяє збільшенню продажів при істотній економії ресурсів і часу. Створення пакета необхідних послуг для клієнтів при організації заходів різного характеру відбувається за лічені хвилини – користувач має доступ до необмеженої кількості категорій імен, описів, опцій. А інвентарний модуль здійснює чіткий контроль за додатковими послугами та обладнанням та пропонує інформацію про наявність кожного виду обладнання в будь-який час і день. Автоматизовані IT управління готельним комплексом функціонують як в окремих готелях, так і в готельних ланцюгах. Перехресний продаж між готелями збільшує завантаження по групових продажах. Вони оснащені могутнім інструментарієм із збереження і управління всією кореспонденцією між відділом продажів готелю і клієнтами. Функціональний блок управління документацією зберігає та організує роботу з документами, відправленими клієнтами. Сучасні IT управління готельними комплексами працюють на базі операційної системи Windows NT і СУБД MS SQL Server. Вони мають «відкриту архітектуру», що надає системі великої гнучкості, легкості у використанні і великі можливості інтеграції з зовнішніми програмами. Сучасні АІТ працюють не тільки в локальній мережі готелю, але і мають можливість підключення і роботи в глобальній мережі Інтернет. Спеціальний модуль системи (ART, Automated Request Tools), (Автоматизовані Інструменти Бронювання) виконаний за принципом (ASP, application service provice provider) і функціонує на будь-якому комп'ютері, підключеному до мережі Інтернет. Модуль ART дозволяє клієнтам готелю самостійно в реальному режимі часу через Інтернет здійснювати бронювання номерів, конференц-приміщень і передавати заявки на проведення заходів. Модуль включає такі системи: «Обмін даних», «Конфігурація», «Клієнти», «Туристичні агентства», «Рахунок до одержання», «Продаж», «Управління тарифами», «Центральне бронювання». На сьогоднішній день практично кожен готель з ланцюгів «Sheraton», «Hyatt», «Inter-Continental», «Kempinski», «Best Western», «Ramada», «Choice International» та ін. мають виділений канал зв'язку з «GDS» (системи Amadeus, Galileo, Sabre, Worldspan). Такий зв'язок дає можливість об'єднати систему розподілу номерного фонду із системами управління готелів.

Переваги тут у тому, що це дозволяє не тільки в реальному режимі часу приймати заявки і передавати підтвердження бронювання, але і дає готелям можливість проводити гнучку маркетингову і цінову політику, досягаючи максимальної прибутковості від кожної отриманої заявки. Створювати високоефективну стратегію продажів номерного фонду, що базується на аналізі тенденцій і взаємодій на ринку, готель має можливість, контролюючи умови реалізації своїх номерів (мінімальний тариф і тривалість проживання гостя, обмеження на кількість продаваних номерів по типах, вимоги, гарантії заявок, передоплату тощо), приво-дячи їх у відповідність з кон'юнктурою ринків у тих або інших географічний регіонах. У такий спосіб готель одержує максимально можливу віддачу від кожного сегменту ринку. Важливою перевагою для будь-якого готелю, представленою в міжнародних системах бронювання (GDS) і в Інтернеті, безперечно, є своєчасність, повнота і доступність переданої інформації.

Традиційного методу оцінки економічної ефективності від впровадження ЛІТ – підрахунку прибутку від капіталу, що інвестується, недостатньо. Для цього потрібна велика методика, здатна показати повну віддачу. А це кількісний і якісний ефект сервісу в готельній індустрії.

Ефективність досягається й у відділі збуту, про що свідчить підвищення продажів на 50% і зменшення вартості ліквідних угод на 15%.

Ефективність для виробничого відділу – це скорочення часу технологічного циклу на 20% або зниження товарних запасів на 5%.

Ефективність і матеріальні вигоди від впровадження нового бухгалтерського модуля полягають скороченні термінів пересилання платіжних документів, прискоренні поточних розрахунків тощо.

Ефективність досягається задопомогою впровадження нового покоління АІТ готельних систем, що створюють своєрідну інтерактивну інформаційну базу по готелях ланцюга, інтег-ровану з електронними системами бронювання. Запит кінцевого клієнта щодо готельних послуг автоматично обробляється з урахуванням його індивідуальних переваг, дозволяючи миттєво скласти оптимальну пропозицію, і з великою ймовірністю забезпечення позитивної реакції клієнта і наступне здійснення бронювання.

Однією з проблем європейських готелів при високому завантаженні номерного фонду стало завдання реалізації попередньо заброньованих, але незадовго до прибуття гостя анульованих заявок. Для мінімізації можливих втрат, у таких ситуаціях готель змушений вдаватися до перебронювання номерного фонду, що може привести до складностей, якщо відсоток пере-бронювання розрахований неправильно. Уданому випадку на допомогу знов-таки приходять інформаційні технології, що дають можливість оперативно виставляти на продаж останні на-явні номери за цінами, що явно користуються попитом (функція Last Room Availability). Якщо раніше готелю було потрібно заздалегідь блокувати і передавати до сервера бронювання визначені «пули» номерів і нести ризик з їхніх недопродажів або перепродажів без можливості оперативного реагування на ситуацію, що змінюється, то сьогодні з використанням сучасних інформаційних засобів готель здатний на постійній основі підтримувати в серверах бронювання реальну картину стану свого номерного фонду, крім небезпеки його перепродажу. Найбільш повна інтеграція офісів бронювання готельних компаній з окремими готелями досягається при використанні спец-іалізованихосистем центрального бронювання (Central Reservations Systems). Вони дають найбільш широкі можливості пошуку, вибору і бронювання номерів у готелях мережі. Крім того, за допомогою систем центрального бронювання окремі готелі також одержують можливість здійснювати взаємне бронювання номерів у інших готелях мережі. Таким чином, досягається тісна взаємодія готелів одного з одним і з центральним офісом, відбувається об'єднання зусиль усіх готелів для залучення нових і утримання старих клієнтів усередині свого ланцюга.

Перевагою перед незалежними готелями є об'єднання інформаційних і управлінських ресурсів окремих готелів у єдиний інформаційний простір. Збір і аналіз інформації тісно по-в'язані із системами центрального інформаційного забезпечення. Така система надає величезні можливості щодо збору та аналізу даних. Дані про заявки гостей, тарифи, за якими гості проживають, їхні переваги і побажання автоматично із системи управління одного готелю передаються до іншого готелю. Створюється єдина інформаційна база, що являє собою наймо-гутніший інструмент для аналізу ринку та ефективного маркетингу готельних послуг. Один раз заведена історія гостя може бути доступна менеджеру з будь-якого готелю ланцюга, а також на корпоративному рівні. Можна одержати статистику про кількість заїздів (незаїздів) і про загальний доход від проживання будь-якого гостя. Нове покоління систем дозволяє навіть зберігати електронні фотографії і зразки підписів своїх гостей.

Маркетинг у готельній індустрії набуває нового відтінку. Тепер це не лише пошук нових клієнтів, але і робота з людьми, що уже коли-небудь зупинялися в готелі. На сьогоднішн день практично кожен готельний ланцюг пропонує програму заохочення постійних клієнтів. А сучасні інформаційні засоби надають директорам з продажів і маркетингу готелів можливості для ефективного управління такими програмами.

Надання виняткового сервісу стає цілком реальним. Нові завдання, нові можливості інтеграції баз даних, інформаційний аналіз, двосторонній зв'язок з міжнародними системами бронювання і управління і є остаточною моделлю інформаційних готельних технологій.

Інформаційний технологічний прогрес випереджує очікування готелів у довгостроковій адекватності впроваджених АІТ систем. Якщо раніше готелі змінювали технологічне оснащення в середньому кожні 7–9 років, то сьогодні цикл скоротився до 3–5 років, і тенденція до скорочення цього терміну продовжується. Згідно з проведеним на Заході компанією Microsoft дослідженням, 60–70% усіх готелів протягом найближчих п'яти років закуплять нову систему управління готелем. Важливо відзначити, що сам як такий факт установки сучасної системи не означає безумовного отримання віддачі від здійснених витрат. Ефективність автоматизації обумовлюється цілим комплексом скоординованих заходів щодо перегляду сформованих методів і порядку роботи, перепідготовки персоналу готелю, роз-робки і перетворення інформаційно-технологічної стратегії підприємства. Цінність системи можна розглядати в двох розрізах-у процесах, які система автоматизує, і даних, які акуму-лює система в ході своєї роботи.

Розглянемо значення і переваги кожного з них. Автоматизація процесів функціонування систем готелю дозволяє автоматизувати виконання щоденних завдань персоналу і керів-ництва готелю. При цьому досягається взаємозв'язок між різними службами готелю, що значною мірою підвищує ефективність і дозволяє позбутися помилок. Багато завдань, наприклад, прийом і розміщення великих груп гостей і застосування складних тарифних планів, стають легко здійсненними. Разом з цим керівництво одержує могутній інструмент контролю над станом готелю і фінансових потоків, а можливості зловживань персоналом готелю скорочуються до мінімуму. У цілому з використанням автоматизованих систем готель стає більш керованим. Керівництво готелю, одержуючи адекватні дані про стан справ на поточний момент і прогнози на майбутнє, має можливість приймати коректні і своєчасні рішення.

Крім функцій управління, системи пропонують додаткові можливості підвищення рівня сервісу для гостей. Гість стає центром уваги та одержує індивідуально-орієнтований сервіс. Система дозволяє враховувати різноманітні побажання і переваги гостей, а процес надання послуг робити безпроблемним для клієнта. Система зберігає дані по кожному гостю, що коли-небудь проживав у готелі, і при наступному його приїзді дозволить визначити правильний тариф, провести швидке поселення і випередити його побажання. Готель також одержує можливість вести централізований облік нарахувань і розрахунків з гостями.

Управління даними. В основі сучасних систем управління готелями лежать могутні бази даних, що дозволяють акумулювати і зберігати детальну інформацію з роботи готелю та його взаємин з кожним гостем. І якщо автоматизацію процесів функціонування готелю можна назвати обов'язковою умовою для успішної роботи готелю, то ефективне використання зібраних даних є ключовим чинником для досягнення готелем конкурентної переваги на ринку. Накопичені дані стають безцінним капіталом для готелю. Вони полегшують готелям прогнозування попиту на послуги і проведення більш ефективної маркетингової політики. Готель одержує можливість реалізовувати програми частого гостя і заохочувати своїх постійних клієнтів. Платіжна історія кожного клієнта готелю дозволяє правильно будувати кредитну політику. Без сумніву, комп'ютерні технології відкривають нові можливості в сфері управління і сервісу. Українські готелі усе більше усвідомлюють необхідність використання АІТ у своїй роботі.

1.3. Особливості організації інформаційного забезпечення у готельному комплексі

Найважливішим чинником підвищення ефективності виробництва готельних послуг є поліпшення управління. Різні інформаційно-технічні нововведення слід сприймати як засіб скорочення і здешевлення апарату управління.

Від вдосконалення інформаційного забезпечення можливі наступні позитивні результати:

1) можлива економія витрат за рахунок зниження фонду заробітної плати, комунальних послуг, вартості програмного забезпечення, витрат на пошту, витрат на оформлення договорів, витрат на перерозподіл ТМР;

2) усунення можливих витрат в майбутньому, уникнення майбутнього зростання чисельності персоналу, зменшення вимог до обробки даних, зниження вартості обслуговування;

3) можливі нематеріальні вигоди від поліпшення якості інформації, підвищення продуктивності, поліпшення і прискорення обслуговування, впевненіші рішення, поліпшення контролю, зменшення прострочених платежів, повне використання програмного забезпечення.

Поняття інформації є достатньо об'ємним і широко поширене в даний час. Сам термін інформація походить від латинського слова information - роз'яснення, інформування, виклад.

Процес передачі та отримання інформації - це проста схема передачі інформації в одному напрямку. Процес передачі інформації навіть в одному напрямі проходить через багатьох посередників, а це означає, що під час передачі інформації відбувається її затримка і спотворення. Крім того, інформація може перетворюватися залежно від того, до кого вона адресована. Так, наприклад, при передачі інформації вгору від підлеглих до керівника відбувається її узагальнення, а при передачі вниз, від керівника до підлеглих навпаки, - вона конкретизується. Головне в цьому процесі - максимальна швидкість передачі інформації при мінімальних допустимих спотвореннях, Від цього в першу чергу залежить правильність прийнятих рішень, і, як наслідок, збільшується прибуток готельного комплексу.

В процесі управління постійно відбувається обмін інформацією. Причому напрям переміщення інформації може бути як вертикальним (від керівника до підлеглих або від підлеглих до керівника), так і горизонтальним (між начальниками підрозділів, підлеглими одного рівня). В якості джерела інформації може бути рівень цін на ринку, розмір прибутку готельного комплексу в минулому кварталі або розпорядження керівника.

На ефективність прийнятих рішень з управління впливає безліч передумов: якість, достовірність і оперативність інформації; знання, досвід, особисті якості керівника; кваліфікаційний склад підлеглих; ситуація на ринку.

Управління повною мірою використовує об'єктивну і своєчасну інформацію, що збирається, оброблюється, зберігається і поширюється за допомогою сучасних наукових методів і технічних засобів. Зараз це - об'єктивна необхідність, обумовлена, зокрема, вимогами ринку адекватно реагувати на виникаючі проблеми в обстановці, що динамічно розвивається. Потрібно не тільки мати в своєму розпорядженні своєчасну і точну інформацію, але уміти осмислювати її, робити необхідні висновки та результативно втілювати в управлінських рішеннях. Звідси необхідність присутності інформаційної складової в управлінні очевидна, оскільки вона є основою всього управлінського процесу.

Сутність інформації складають лише ті дані, які зменшують невизначеність подій, що цікавлять менеджера. Інформація в управлінні – сума потрібних, сприйнятих і усвідомлених відомостей, необхідних для аналізу конкретної ситуації, що дає можливість комплексної оцінки причин її виникнення і розвитку, що дозволяє визначити ряд альтернативних рішень, з яких реально (виходячи з конкретної ситуації) знайти оптимальне управлінське рішення, здійснити контроль за його виконанням.

Склад, зміст і якість інформації, яка надходить до керівника, мають визначальну роль в забезпеченні дієвості управління. Аналіз інформації не обмежується лише економічними даними, а широко використовує технічну, технологічну та іншу інформацію. Всі джерела даних поділяються на планові, враховані та невраховані.

До планових джерел відносяться всі типи планів, які розробляються в готельному комплексі (перспективні, поточні, оперативні, госпрозрахункові завдання, технологічні карти), а також нормативні матеріали, кошториси, цінники, проектні завдання та ін.

Джерела інформації облікового характеру - це всі дані, які містять документи бухгалтерського, статистичного і оперативного обліку, а також всі види звітності й первинна облікова документація. Провідна роль в інформаційному забезпеченні аналізу належить бухгалтерському обліку і звітності, де якнайповніше відображаються господарські явища, процеси, їх результати, Своєчасний і повний аналіз даних, які є в облікових документах (первинних і зведених) і звітності, забезпечує вжиття необхідних заходів, направлених на поліпшення виконання планів, досягнення кращих результатів господарювання.

Дані статистичного обліку, в яких міститься кількісна характеристика масових явищ і процесів, використовуються для поглибленого вивчення і осмислення взаємозв'язків, виявлення економічних закономірностей.

Оперативний облік і звітність сприяють оперативному забезпеченню аналізу необхідними даними (наприклад, про виробництво готельних послуг, про стан номерного фонду) і тим самим створюють умови для підвищення ефективності аналітичних досліджень.

З розширенням комп'ютерної техніки з'явилися і нові машинні джерела інформації. До них відносяться дані, які містяться в оперативній нам'яті комп'ютера, на гнучких дисках, а також видаються у вигляді різноманітних машинограм. Також до джерел інформації відносяться:

- документи, які регулюють господарську діяльність;

- офіційні документи, якими зобов'язаний користуватися готельний комплекс в своїй діяльності: закони держави, укази президента, постанови уряду і місцевих органів влади, накази вищестоящих органів управління, акти ревізій і перевірок, накази та розпорядження керівників готельного комплексу;

- господарсько-правові документи: договори, угоди, рішення арбітражу і судових органів, рекламації;

- рішення загальних зборів колективу, ради трудового колективу готельного комплексу в цілому або окремих його відділів;

- матеріали вивчення передового досвіду, одержані з різних джерел інформації (Інтернет, радіо, телебачення, газети тощо);

- технічна і технологічна документація;

- матеріали спеціальних обстежень стану надання послуг на окремих робочих місцях (хронометраж, фотографія тощо).

- усна інформація, одержана під час зустрічей з членами свого колективу або представниками інших готельних комплексів.

По відношенню до об'єкту дослідження інформація буває внутрішньою і зовнішньою. Система внутрішньої інформації - це дані статистичного бухгалтерського, оперативного обліку і звітності, планові дані, нормативні дані, розроблені в готельному комплексі тощо. Система зовнішньої інформації - це дані статистичних збірників, періодичних і спеціальних видань, конференцій, ділових зустрічей, офіційні, господарсько-правові документи і т.д.

По відношенню до предмету дослідження інформація поділяється на основну і допоміжну, необхідну для повнішої характеристики наочної області, що вивчається.

За періодичністю надходження аналітична інформація підрозділяється на регулярну і епізодичну. До джерел регулярної інформації відносяться планові та облікові дані. Епізодична інформація формується в міру необхідності, наприклад відомості про нового конкурента.

Регулярна інформація в свою чергу класифікується на постійну, таку, що зберігає своє значення тривалий час (коди, шифри, план рахунків бухгалтерського обліку та ін.), умовно-постійну, таку, що зберігає своє значення протягом певного періоду часу (планові показники, нормативи) і змінну, що характеризує часту змінюваність подій (звітні дані про стан аналізованого об'єкту на певну дату).

По відношенню до процесу обробки інформацію можна віднести до первинної (дані первинного обліку, інвентаризацій, обстежень) і вторинної, що пройшла певну стадію обробки та перетворень (звітність, кон'юнктурні огляди тощо.

У діяльності великих готельних комплексів передача інформації є неодмінним і першорядним чинником нормального їх функціонування. При цьому особливе значення набуває забезпечення оперативності та достовірності відомостей. Для багатьох готельних комплексів внутрішня інформаційна система вирішує задачі організації технологічного процесу і носить виробничий характер. Це торкається, перш за все, процесів забезпечення готельного комплексу ТМР. Тут інформація відіграє важливу роль в наданні відомостей для прийняття управлінських рішень і є одним з чинників, що забезпечують зниження витрат процесу надання послуг і підвищення його ефективності. Особливу роль відіграє прогнозування ринкових процесів.

Важливе значення має інформація про виникнення в процесі надання послуг відхилень від планових показників, що вимагають прийняття оперативних рішень.

Істотну роль в прийнятті рішень відіграє науково-технічна інформація, що містить нові наукові знання, відомості про винаходи, послуги-новинки свого готельного комплексу і готельних комплексів-конкурентів. Це безперервно поповнюваний загальний фонд і потенціал знань і технічних рішень, практичне і своєчасне використання якого забезпечує готельному комплексу високий рівень конкурентоспроможності.

Інформація служить основою для підготовки відповідних доповідей, звітів, пропозицій, для вироблення і прийняття управлінських рішень.

Зміст кожної конкретної інформації визначається потребами управлінських ланок і управлінських рішень, що приймаються. До інформації висуваються певні вимоги:

- стислість, чіткість формулювань, своєчасність надходження;

- задоволення потреб менеджера;

- точність і достовірність, правильний відбір первинних відомостей, оптимальність систематизації і безперервність збору і обробки відомостей.

Важливу роль у використанні інформації відіграють способи її реєстрації, обробки, накопичення і передачі; систематизоване зберігання і видача інформації в необхідній формі; виробництво нової числової, графічної та іншої інформації. Інакше кажучи, необхідно розглянути технологію інформаційної діяльності.

В світі готельні комплекси є одними з найбільших споживачів телекомунікаційних технологій. Частково це витікає, з природи інформації, яка використовується в індустрії гостинності. По-перше, ця інформація дуже чутлива до часу, оскільки дуже часто змінюються різні дати - події, розклади тощо. По-друге, інформація про готельні послуги повинна бути своєчасно доступна з різних точок земної кулі.

Електронні мережі є важливим каналом передачі інформації, до якого вдаються все більше готельних комплексів. Проте інформаційні системи готельних комплексів як і раніше далеко не повністю використовують всі можливості, які пропонує електронна мережа. На відміну від традиційних інформаційних систем готельних комплексів - інформаційних систем (GDS), електронні мережі вже доступні всім категоріям споживачів і готельним комплексам, за умови, що вони мають в своєму розпорядженні необхідне устаткування. Дії на туристському ринку розділені на дві фази відповідно до процесу прийняття рішення: фаза до прийняття рішення і фаза після прийняття рішення. Традиційні системи резервування надають деяку інформацію, необхідну на першому етапі, але передбачається, що електронні мережі можуть підтримувати обидві фази. Інформацію, необхідну туристу на етапі до прийняття рішення, можна розділити на статичну і динамічну.

Статична інформація, це:

- загальна інформація про передбачуваний район перебування, тобто географія, історія,

транспорт тощо;

- загальні пропозиції від турагентів та туроператорів тощо Динамічна інформація, це:

- новини (у країні, регіоні, місті); наявність місць; політична ситуація тощо;

- спеціальні пропозиції («гарячі путівки»);

- «каскадні пропозиції»;

- детальна інформація індивідуальної властивості


Р
ОЗДІЛ 2. АналІз ефективності ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ У ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ «ЦЕНТРАЛЬ»

2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності ГК «Централь»

Комфортабельний готель «Централь» розташований в діловому і культурному центрі міста і орієнтований на ділових людей, яким пропонуються всі умови для плідної роботи і повноцінного відпочинку в Донецьку.

У проектуванні і створенні європейського стилю, що відповіднає найвищим вимогам цивілізованого суспільства, активну участь брали зарубіжні архітектори. Завдяки визнаним експертним оцінкам комплекс «Централь» з самого початку позиціювався як найперспективніший ресторан Донецька міжнародного класу.

Високий рівень обслуговування був досягнутий завдяки тренінгам Міжнародної Асоціації Менеджерів Ресторанного і Готельного Бізнесу. Готель «Централь» представлений в міжнародному туристичному клубі «Hotel Express International», а також в провідних світових глобальних системах бронювання (Аmadeus, Galileo, Sabre, Worldspan).

Готель «Централь» — це унікальний комплекс послуг, де можна забронювати один з  97 затишних готельних номерів. Всі вони обладнані ванними кімнатами, міні-баром, і оснащені найсучаснішими комунікаціями; можна скористатися послугами бізнесу-центру, конференц-залу для проведення конференцій і презентацій, а також послугами екскурсійного бюро, замовити авіаквитки, залишити машину на відкритому майданчику, що охороняється, або в підземному гаражі. Наш комплексний сервіс цілком можна назвати унікальним серед інших готелів Донецька, тому що наші послуги відрізняє висока якість їх надання.

Масштабність комплексу «Централь» є безперечною і безумовною перевагою серед інших готелів Донецька.

Наш готель має все, щоб гості могли чудово відпочити і, при необхідності, повноцінно попрацювати, провести ділові переговори або презентацію. Також якщо ви плануєте провести заміський відпочинок в Донецьку, то можемо запропонувати вам наш затишний кафе-ресторан.

Виробничий потенціал

Підприємство було засноване згідно з інвестиційним проектом, як Донецький Центр Міжнародної Торгівлі і Бізнесу(ДЦМТБ) 26 травня 2000года. Проте 25 квітня 2001 року підприємство було реорганізоване в готельний комплекс з повною назвою ТОВ "Готель " Централь". Нині готельний комплекс включає:

- готель;

- ресторан;

- кав'ярня;

- бар;

- бізнес-центр;

- два конференц-зали;

- екскурсійне бюро "Централь-тур";

- більярдний зал;

- зал ігрових автоматів; "

- підземну стоянку;

- наземну стоянку;

- ПАБ;

- спортивно - оздоровчий комплекс;

- кафе;

- літнє кафе(на сезон).

Відповідно до статуту,  основним  предметом  діяльності  ТОВ "Готель " Централь" є:

1) надання готельних послуг;

2) організація пунктів громадського харчування.

Форма власності готелю - колективна, організаційна форма -Общество з обмеженою відповідальністю(ТОВ) "Готель " Централь", основний вид діяльності - готельне господарство. ТОВ "Готель " Централь" здійснює свою діяльність згідно з "Правилами користування готелями і надання готельних послуг в Україні"(затверджених наказом Державного комітету України по туризму від 10.09.1996г. №77/44).

У сфері готельного обслуговування діє міждержавний стандарт ГОСТ 28681.4-95, розроблений Технічним комітетом із стандартизації ТК №199 "Туристеко-екскурсійне обслуговування". Цей стандарт введений в дію як державний стандарт України наказом Держстандарту України від 4 березня 1996 р. №99 з 01.01.97. Стандарт встановлює класифікацію готелів за категоріями на основі комплексних вимог:

1) Матеріально-технічне забезпечення;

2) Номенклатура і якість наданих послуг;

3) Рівень обслуговування.

ТОВ Готель " ЦЕНТРАЛЬ" в ході своєї діяльності керується нормами цього державного стандарту України і відповідно до нього, найближчим часом, готельний комплекс " Централь" буде сертифікований і отримає категорію три зірки.

У проектуванні і створенні європейського стилю готелю брали участь відомі зарубіжні архітектори, а високий рівень обслуговування був досягнутий завдяки тренінгам за допомогою "Міжнародної Асоціації Менеджерів Ресторанного і Готельного бізнесу".

Готель " Централь" є членом Торгово-промислової палати, тісно співпрацює з міжнародною туристичною системою "Ноtel Ехргезз", а також є членом асоціації "Best Eastern Hotels", яка представляє готель в глобальних системах резервування : Amadeus, System One, Galileo, Apollo, Sabre, Fantasia, Axess, Abacus, Worldspan.

Основні підрозділами готелю являються: служба управління номерним фондом, служба живлення і напоїв, маркетингу і продажів, служба по управління персоналом, бухгалтерія, служба безпеки, відділ закупівель, інженерна служба і бізнес-центр.

Структурні підрозділи готелю діляться на генеруючі доходи, тобто які безпосередньо продають послуги і заробляють гроші і підприємства, що забезпечують життєдіяльність. Основні підрозділи, які генерують доходи це - номери готелю і служба живлення, допоміжні, - бізнес-центр, конференц-зал, ігрові автомати, більярд і інші.

Чисельність персоналу готелю(на 20.02.2005) складає 128 співробітників, з яких 39 мають вищу освіту, 30 чоловік мають середньо-технічну освіту, інші на даний момент навчаються.

Фінансовий потенціал.

Номери готелю. Номерний фонд готелю " ЦЕНТРАЛЬ" складає 96 номерів(9-ти категорій) які розташовані на 9-ти поверхах, номери обладнані:

Вартість номерів готелю " Централь" за добу

- ванними кімнатами(душова кабіна або ванна, фен);

- прямим міжміським і міжнародним зв'язком;

- міні-баром;

- супутниковим телебаченням;

- системою кондиціонування(категорія " Comfort ", " Junior suite ", " Business apartament" і " Luxe ", De-Luxe).

По вихідних днях знижка - 10%%. Сніданок включений у вартість номера. Тип сніданку - шведський стіл. Середня вартість номера готелю складає 622 грн/в добу. Середня площа номера - 22 кв. м., загальна житлова площа готелю - 1868 кв. м.

Таблиця 2.1.

Площа номерів готелю " Централь" і їх опис

Категория номера

Площадь номера

Общая площадь

Описание

Standard

18

756

Одноместный однокомнатный

Comfort

18

378

Одноместный    однокомнатный    + кондиционер

Business apartament

36

108

Одноместный    двухкомнатный    + кондиционер

Club

36

36

Двухместный    двухкомнатный    + диван + кондиционер

Junior suite

36

72

Одноместный    двухкомнатный    + кондиционер + улуч. планировка

Luxe

50

50

Одноместный    двухкомнатный    + кондиционер + джакузи

Twin non standard

18

36

Без удобств в номере

Business

36

396

Одноместный двухкомнатный

Twin

18

36

Двухместный двухкомнатный

De-Luxe

42

124

Одноместный двухкомнатный+ Кон диционер+улучш. план.

Окрім готелю, розташованого в самому центрі міста Донецька, ТОВ "Готель " Централь" є власником кемпінг-мотель " Багатир" і заміської вілли " Багатир". Вилла розташована в заповідній зоні Карловского водосховища в 30 км від центру міста Донецька. У програму проживання на віллі включено:

- проживання    в    комфортабельних   номерах    з    терасою     (вартість проживання : 560 - 1300 грн);

- полу-пансіон: сніданок і вечеря(українська національна кухня) під замовлення;

- доставка з міста і в місто мікроавтобусом  "Форд-транзит", при необхідності користування автотранспортом упродовж пір під замовлення;

- бар, сауна.

Є усі умови для активного відпочинку: дитячі спортивні майданчики; більярд; великий теніс; волейбол; настільні ігри; рибний лов; у літній час - купання в озері; прогулянка на самохідному поромі.

Кемпінг - мотель " Багатир" знаходиться в місті Донецьку і пропонує відпочинок в 9 комфортабельних номерах. Номери обладнані душовими кабінами і санвузлом, телевізором, телефоном. Є літній майданчик, сауна, басейн, кімната для відпочинку. Авто власникам пропонуються послуги СТО, миття, стоянки, що охороняється.

З 1 січня 2003 року керівництво ТОВ Готель " Централь" приступило до здійснення нового інвестиційного проекту, для втілення якого активно притягуються вітчизняні і зарубіжні інвестори. Мета інвестиційного проекту - створення і розвиток інфраструктури готельного комплексу, шляхом створення додаткового комплексу послуг : салон краси, фітнес-центр, басейн, солярій, сауна, казино, бутики. А також будівництво трьох додаткових секцій готелю на вже підготовлених фундаментах, загальною площею 14,2 тис. кв. м. на 160-300 номерів.

Загальна сума проекту складає 14 млн. дол. США, на 1 січня 2003 року введено засобів на суму 8,9 млн. дол. США. Оцінювана сума інвестицій для закінчення будівництва - 5,1 млн. дол. США. Передбачаються такі джерела фінансування як кредити і інвестиції. Визначена форма співпраці з іноземними партнерами - спільне підприємство по експлуатації готельного комплексу. Період від початку фінансування до запуску виробництва - 3 роки, термін окупності проекту 5 років.

Кадровий потенціал

Процес управління і виконання робіт в індустрії гостинності відбувається у рамках організаційної структури готелю. Структура - це модель   взаємовідносин   між   посадами   в   компанії   індустрії гостинність і між її працівниками. Структура визначає схему розпоряджень і наказів, за допомогою яких діяльність компанії планується, організовується, спрямовується і контролюється. Отже, структура надає деякої форми(контур) компанії і забезпечує її відповідною базою для організаційного процесу і виконання робіт. Метою структури є наступне:

- розподіл праці;

- визначення завдань і обов'язків;

- визначення ролей і взаємовідносин;

- визначення каналів взаємозв'язку.

При розробці організаційної структури керівництво готелю " Централь" відштовхувалося від цільових функцій і функціональних елементів організації. Перші - це основні функції організації, які забезпечують виробничий процес, націлені на кінцевий продукт, включають процес створення продукту, пропозицію продукту, маркетинг і фінансування.

Функціональні елементи є значною частиною процесу менеджменту. Це ті функції або дії, які не націлені на кінцевий продукт, а надають підтримку цільовим функціям і включають: адміністративну підтримку, планування, контроль над якістю та ін.

Наприклад, в готельному бізнесі організаційна структура зосереджена навколо ключових функцій, безпосередньо пов'язаних з продуктом, пропонованим готелем. До цих ключових функцій можна віднести прийом і розміщення гостей, виробництво живлення і напоїв, маркетинг, продаж номерів, організацію конференцій і зустрічі ін. а до функціональних елементів можна віднести забезпечення безпеки, інженерне забезпечення, бухгалтерський облік, адміністративну діяльність та ін. Дуже важливо організаційно чітко розділяти цільові функції і функціональні елементи.

Менеджери, чиї обов'язки пов'язані з основною діяльністю організації, зазвичай називаються лінійними менеджерами. У готелі " Централь" лінійні менеджери працюють в службі розміщення, виробництві живлення і напоїв. А працівники, що підтримують діяльність організації і роботу лінійних менеджерів, називаються функціональним персоналом. Цей персонал забезпечує роботу відділів маркетингу, кадрів, бухгалтерії, інженерної служби. Від роботи цього персоналу залежить якість обслуговування. Наприклад, як багато залежить від безперебійної роботи інженерних систем, що обслуговуються інженерною службою, знають усі.

Службовці функціональних підрозділів на відміну від лінійних менеджерів не мають права керувати працівниками інших відділів або департаментів. Проте і лінійні менеджери повинні погоджуватися з радами і рекомендаціями вищого керівництва, оскільки обов'язки і роль усіх працівників визначається вищим керівництвом.

Генеральний директор готелю " Централь" :

Директор готелю :

управління готелем, контроль роботи усіх лужб підпоряд-ування.

 

Адміністративна служба: вирішує  фінансові  питання,  питання  кадрового   забезпечення,   займається створенням і підтримкою необхідних умов праці для персоналу  готелю, контролює дотримання встановлених  норм,  правив  по  охороні  праці,  по техніці безпеки, по протипожежній і екологічній безпеці.

 

Головний інженер:

управління службами підпорядкування і контроль справності технічної бази

 

 

1. Служба номерного фонду : бронювання, розміщення, відправка додому клієнтів; забезпечення і підтримка санітарно-гігієнічного стану номерів і рівня комфорту; надання побутових послуг.

2. 2. Інженерна - технічна служба: управління і  контроль за справністю інженерного устаткування   (швидкісні  ліфти,  системи  кондиціонування,   опалювання, водопостачання і каналізації,  електричне   (великій  потужності)   і  газове устаткування кухні, кабельне телебачення, комп'ютери і так далі), забезпечення пожежної безпеки .

 3. Служба прийому " Reception" : курирування роботи конс'єржа, швейцарів, операторів, менеджерів по роботі з гостями і службу бронювання; створення сприятливого іміджу готелю; реєстрація гостей, розподіл номерів, надання додаткових послуг; збір і зберігання інформації про клієнтів, їх смаки.

4. Господарська служба: відповідальність  за  чистоту усього готелю і його номерів,        надання послуг пральні і бюро забутих  речей.

5. Фінансова служба: вирішення питань фінансового забезпечення гостей, отримання звітів від касирів кожної торгової точки, включаючи службу живлення і додаткові служби; ведення бухгалтерії усього готелю.

6.  Інформаційна служба: надання інформації про  готель,  заходи, що проводяться  в нім, гостей, пам'ятки міста, транспорті і тому подібне; дозвіл  конфліктних  ситуацій.

Сл 7. Служба питания:осуществление закупівель продовольства, вин і інших напоїв; розробка меню і контроль якості продуктів; обслуговування гостей, прийом замовлень, доставка їх в номери.

8. Служба безпеки : підтримка порядку і  безпеки  в  готелі;       захист гостей,  їх  майна  і майна готелю " Централь" від можливої шкоди з боку  різного  роду  кримінальних елементів; розробка і вдосконалення проекту системи безпеки.

Рис.2.1. Організаційна структура ТОВ «Готель «Централь»

Організаційна структура готелю " Централь" зображена за допомогою організаційної діаграми, яка зображує структурну схему підприємства. Діаграму використовується для аналізу і перевірки структури, для проведення тих або інших змін. Вона відбиває формальні взаємовідносин, процес розподілу праці, масштаби контролю, кількість командних рівнів, каналів взаємозв'язків в даний момент часу.

Як видно з малюнка, готель розділений на дев'ять функціональних департаментів: служба управління номерним фондом, служба живлення і напоїв, маркетингу і продажів, служба по управління персоналом, бухгалтерія, служба безпеки, відділ закупівель, інженерна служба і бізнес-центр.

Департамент управління номерним фондом здійснює бронювання номерів(повідомляє про це потенційних гостей), гостинний прийом гостей(чистий хол готелю, ввічливе поводження з клієнтами і відповіді на усі їх питання, прибрані номери) та ін. Цей департамент у свою чергу розділяється на декілька частин, кожна з яких вирішує певні завдання. В деяких випадках підвідділи департаментів можна віднести до окремого департаменту. Наприклад. пральня є досить великим підрозділом, що виконує величезну роботу : стирає і гладить білизну з номерів, ресторанів, кафе, стирає одяг гостей і спецодяг працівників.

Гість при прибутті в готель стикається із службою розміщення департаменту управління номерним фондом, де він реєструється і отримує номер. Тут функціонує персонал, обслуговуючий хол готелю.

У зв'язку з тим, що готель " Централь" позиціонує себе як бізнес-готель, тобто надання послуг в першу чергу спрямоване на ділових   людей,   окремим   департаментом    виділений    бізнес-центр.    Він підрозділяється на телефонную'службу і службу пошти і інформаційних послуг, остання пропонує наступні послуги: доступ до мережі Інтернет, ксерокопіювання документів, відправка і отримання факсів, перекладача і секретаря, а також конференц-зал для проведення ділових зустрічей і переговорів.

Інженерна служба несе відповідальність за роботу механічній, електричній, отопительной, вентиляційній систем, водопостачання і каналізації.

Між різними підвідділами департаменту управління номерним фондом існують тісні взаємодії, які вимагають відповідних координаційних дій з боку службовців. Наочним прикладом цього може бути співпраця служби бронювання і портьє. Перша інформує службу портьє про кількість резервованих номерів на кожен день і упевняється в наявності необхідної кількості номерів. А завдяки чітким взаємодіям між службою портьє і службою покоївок після убування гостя(про це покоївки оперативно отримують інформацію від служби портьє) робитися прибирання і підготовка номера до розміщення наступного гостя(служба покоївок оперативно інформує про наявність прибраних номерів службу портьє).

Основною функцією департаменту живлення готелю " Централь" є пропозиція гостям продуктів харчування і напоїв. Обслуговування з боку цього департаменту носить комплексний характер. Як будь-який готельний комплекс, готель " Централь" має ресторан з вечірньою шоу-програмою, кав'ярню, бар, банкетний зал і літнє кафе. Як і в департаменті управління номерним фондом, тут теж функціонують різні підрозділи, чия діяльність досить спеціалізована. В першу чергу необхідно виділити кухню, де безпосередньо готуються продукти харчування і яку очолює шеф-кухар. У кухні шеф-кухареві підпорядковані   кулінари   по   різних   продуктах.   Пропозиція   алкогольних напоїв і робота бару курирується іншим підвідділом, якому в готелі відводиться велика увага, тому що продаж алкогольних напоїв приносить значний прибуток. Служба, яка забезпечує прибирання приміщень, постачання, називається службою стюардинг.

Департамент маркетингу не залучений в щоденні операції обслуговування клієнтів. Фахівці цього департаменту тісно співпрацюють з ринком проведення і організації різних корпоративних заходів, туристичним ринком.

Департамент персоналу безпосередньо не працює з клієнтами, не проводить попереднє листування з майбутніми клієнтами, проте відіграє важливу роль в забезпеченні ефективною діяльність готелю. У готелі " Централь" департамент має два підрозділи: набір працівників(рекрутинга) і підготовки і перепідготовки(тренінгу).

Ці два підрозділи департаменту тісно пов'язані один з одним, а сам департамент - з іншими департаментами підприємства. Працівники департаменту відбирають фахівців, проводять співбесіду, але остаточне рішення про прийняття на роботу за лінійним департаментом, тобто за керівником підрозділу, куди приймається цей працівник.

Відділ закупівель безпосередньо займається проведенням різних закупівельних операцій і складуванням продуктів і товарів на складі.

Що стосується департаменту бухгалтерського обліку, то він тісно працює і з лінійними службами, і персоналом усього готелю. У його обов'язки входить здійснення різних грошових переказів, підготовка різних фінансових звітів і своєчасне інформування керівництва про фінансові результати діяльності готелю, а також виплати працівникам платні, отримання інших різних рахунків і виплата по них, контроль і облік витрат. Із-за останнього аспекту часто цьому департаменту приписують контрольні функції. В першу чергу під його контролем знаходиться служба управління номерним фондом, а також служба живлення і напоїв. Бухгалтерія разом з касиром служби розміщення відстежує оплату гостем рахунків різних служб.

Аналогічно касир служби живлення і напоїв працює з бухгалтерією і передає їй усі доходи, отримані по рахунках за живлення і напої. У обов'язки бухгалтерії також входить підготовка щоденного прейскуранта цін блюд і напоїв. Таким чином, можна сказати, що бухгалтерія безпосередньо залучена в щоденні операції організації.

Проаналізувавши організаційну структуру ТОВ "Готель " Централь", можна зробити висновок про те, вона забезпечує оперативне виконання усього діапазону заявлених послуг і має відлагоджений механізм надання таких послуг. Система управління є гнучкою і маневреною і здатна зміняться у зв'язку з введенням різних інноваційних рішень.


2.2. Дослідження економічних показників діяльності ГК «Централь»

2.1  Аналіз   підприємства   і   реалізація   стратегічних   рішень підприємства.

Економічна характеристика витрат і прибутку діяльності готелю :

а) Структура доходів готелю

Готельний комплекс " ЦЕНТРАЛЬ" має чотири центри прибутку, тобто доходи поступають від таких видів діяльності :

- Готель - 70% доходу;

- Кафе/бар- 15%;

- Бізнес-центр - 6%;

- Автостоянка(наземна і підземна) - 8%,

- Використання    клієнтами    телефонів    в    номерах     (на підставі угоди з компанією "Utel ) – 1 % доходів готелю.

При плануванні доходів від готелю, сума виручки готелю визначається як вартість номера з відрахуванням готельного збору по ставці 20%. Приголосна Декрету Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори". Готельний збір нараховується на вартість номера з відрахуванням ПДВ.

б) Структура витрат готелю

У підприємства високі витрати на будівництво, по виплатах відсотків по кредиту, комунальним витратам, витратам на сировину і рекламу. Велика частка витрат доводиться на амортизацію - це свідчить про прискорений метод нарахування амортизації.

Економічний аналіз фінансово - господарській діяльності підприємства починається з оцінки фінансового стану за даними бухгалтерської звітності(форма № 1, форма № 2). Розрахунок показників проведений за 3 квартал 2002 року і за 3 квартал 2003 року, ці періоди розглядаються як порівнянні із-за сезонності попиту.

Таблиця 2.2.

Структура елементів витрат ТОВ "Готель Централь" за 2009-2011р

Елементи витрат.

%

1

Амортизація основних засобів

20,30

2

Витрати на завершене будівництво

19,78

3

Виплата % по кредиту(перші 2 роки)  

15,38

4

Комунальних витрати

13,93

5

Сировина(продукти в кафе)

10,97

6

Реклама

7,66

7

Оплата праці

- Обслуговуючий персонал

- Адміністрація

6,53

4,33

2,17

8

Податків

2,14

9

Страхування

1,17

10

Охорона

1,77

11

Прання

0,37

12

Разом

100

Таблиця 2.3.

Аналіз структури оборотних засобів підприємства за 2009-2011р

Найменування статей

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміни

Значення, тис. грн

Структура,%

Значення, тис. грн

Структура, %

Абсолютні, тис. грн

Темп росту, %

Запаси

189,4

19

196,2

17

6,8

3,5

Дебіторська заборгованість за розрахунками та інша поточна заборгованість

562,7

41

416,7

45

-146

-26

Дебіторська заборгованість за розрахунками

453

10

404,3

12

-48,7

-11

Грошові кошти та їх еквіваленти

17,4

15

15,6

15

-2,2

-10

Інші оборотні активи

137,2

20

128,9

11

-8,3

-7

Усього за розділом ІІ

1359,7

100

1161,7

100

-198

15

Таким чином оборотні активи готелю «Централь» в цілому за звітній період знизилися на 15%, що складає 198 тис. грн. На ці зміни вплинули зниження об’єму дебіторської заборгованості та грошових коштів. На 26 % знизилась дебіторська заборгованість  за розрахунками с клієнтами, ця ж стаття займає найбільший об’єм у структурі оборотних активів

Таблиця 2.4.

Аналіз фінансової стійкості підприємства за 2009-2011р

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Абсолютна зміна

Відносна зміна,%

Коефцієнт фінансової автономії автономності

0,2414

0,2482

0,0068

+2,8

Коефіцієнт фінансової залежності

4,1425

4,029

-0,11

-3%

Коефіцієнт маневреності

17,4123

21,0491

3,6368

+20,8

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,32029

0,332394

0,0121

+3,7

Коефіцієнт фінансового ризику; фінансуван

3,12256

3,0084

-0,1149

-3,7

Чим вищий значення коефіцієнту фінансової автономії, тим підприємство стійкіше, стабільніше і не залежить від зовнішніх кредиторів. Критичне значення – 0,5

Коефіцієнт автономії за обидва періоди менше 0,5. Це свідчить про недостатню незалежність від зовнішніх позичальників. В динаміці цей показник збільшується на 2,8%, що є позитивним моментом у діяльності готелю.  Причиною такої зміни  став приріст загальної суми коштів.

Коефіцієнт фінансової залежності – зворотній коефіцієнту автономії.

Критичне значення не повинне перевищувати 2, в динаміці повинен зменшуватися.

В обох випадках коефіцієнт  перевищує критичного значення, але в динаміці зменшився  на 3%, що означає  зменшення частки позикових коштів. Але це свідчить про те, що підприємство потрібно зменшити долю позикових коштів, та користуватися здебільшого власними коштами т а прибутками від діяльності.

Коефіцієнт маневреності власних коштів - показник показує, яке частина власного капіталу використовується для фінансування по точної діяльності. Визначається як відношення власного капіталу до оборотних активів.

Майже весь власний капітал підприємства використовується на фінансування поточної діяльності.  В динаміці цей показник збільшується на 20,8 %.

Коефіцієнт співвідношення власного і залученого капіталу (коефіцієнт фінансової стійкості)  - показник характеризує фінансову стійкість підприємства. Він показує скільки грн. власного капіталу припадає на 1 грн залученого капіталу

Коефіцієнт фінансової стійкості збільшився на 3,7%, це свідчить про збільшення власного капіталу та зменшення позикового.

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (коефіцієнт фінансового ризику; фінансування) - Показник зворотний попередньому. Він показує скільки грн. залученого капіталу припадає на 1 грн власного капіталу.

Коефіцієнт фінансового ризику знизився на 3,7  %, це означає, що  на 1 грн власного капіталу припадає 3 копійки позикового.

Таблиця 2.5.

Аналіз рентабельності підприємства за 2009-2011р

Показник

На початок періоду,%

На кінець періоду,%

Абсолютна зміна

Відносна зміна,%

Рентабельність продажів

15,5472

15,691

0,1438

+0,92

Рентабельність активів

0,4593

0,5572

0,0978

+21,31

Рентабельність власного капіталу

1,8758

2,3077

0,4319

+23,029

Рентабельність продукції

18,6777

18,8505

0,1728

+0,9253

Рентабельність продажів характеризує ефективність продажів підприємства.

На початку звітного періоду рентабельність продажів була достатньо високою,  а наприкінці періоду підприємство збільшило рентабельність продажів на 0,92% Це свідчить пр. прибутковість підприємства, яка зростає.

Рентабельність активів і характеризує ефективність використання активів підприємства.

Рентабельність активів ТОВ «Готель «Централь» низька, але в динаміці вона збільшується на 21%, це зумовлене збільшенням чистого прибутку

Рентабельність власного капіталу розраховується характеризує ефективність вкладення коштів до даного підприємства.

На початок періоду рентабельність власного капіталу склала 1,87 % наприкінці періоду збільшилася на 23% і склала 2,307%.

Тобто на 1 грн вкладену у підприємство інвестор отримує 2 грн. прибутку.

Рентабельність продукції розраховується характеризує прибутковість господарської діяльності підприємства від основної діяльності.

З плином часу рентабельність продукції збільшилася на  0, 9253%.

З 1 грн проданої продукції підприємство отримало прибуток у розмірі 18 копійок.

Можна зробити висновок, що на даний момент підприємство динамічно розвивається і стриманим темпом збільшує об’єми продажу та прибутку.

Фінансовий стан характеризується системою показників, що відображають реальні і потенційні фінансові можливості фірми як об'єкта бізнесу, об'єкта інвестування капіталу, платника податків. Добрий фінансовий стан – це ефективне використання ресурсів, здатність цілком і в терміни відповісти за своїми обов'язками, достатність власних коштів для виключення високого ризику, добрі перспективи  одержання прибутку й ін. Погане фінансове положення  виражається в незадовільній  платіжній готовності, у низькій ефективності використання ресурсів, у неефективному розміщенні коштів, їхній іммобілізації. Границею  поганого фінансового стану підприємства є стан банкрутства, тобто нездатність підприємства відповідати за своїми обов'язками.

Таблиця 2.6.

Аналіз ліквідності за 2009-2011р

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Відносна зміна%

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,3593

1, 3733

+1,026

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,000241

0,000218

-9,7686

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,008042

0,006025

-25,086

З наведеної вище таблиці можна зробити висновок, що  коефіцієнт поточної ліквідності не виходить за рамки критичного показника в діапазоні від 1 до 3, це свідчить, що підприємство в повній мірі може розраховуватися за своїми зобов’язаннями, в динаміці цей показник зростає на 1,026%

Коефіцієнт абсолютної ліквідності є низьким і свідчить про те, що на даний момент підприємство не готове відповісти за своїми поточними зобов’язаннями. Цей показник на кінець періоду знизився на 9, 76 %.

Низьке значення коефіцієнта швидкої ліквідності свідчить, що у підприємства немає тимчасово вільних коштів, і всі вони направляються на забезпечення поточної діяльності підприємства. Показник зменшився на 25%. Це не є позитивною тенденцією, тому що у разі форс-мажорних обставин підприємство залишиться у скрутному становищі.

Оцінка потенціалу методом експертних оцінок

Для аналізу зовнішнього середовища використаємо модель М.Портеру "5 сил" або "зірка Портеру" і визначимо, що основними конкурентними силами для готельного комплексу є:

 1.  Загроза появи нових конкурентів.  Так як в Донецьку проводиться підготовка до Євро-2012, наказом міської влади утверджено збудувати в місті ще 11 засобів розміщення готельного типу. Конкуренція виникає у зв'язку з тим, що в однієї або декількох фірм з'являється можливість краще задовольнити потреби споживачів або необхідність поліпшити свою діяльність.
 2.  Загроза появи товарів і послуг замінників.
 3.  Здатність постачальників торгуватися. Вона зобов'язана своїм походженням тому, що галузеві організації завжди є споживачами й тому постачальники мають можливість впливати на ефективність їх функціонування, оскільки від цього залежать ціна, якість надаваної послуги. Основними постачальниками ГК «Централь» є Горводоканал, транспортні компанії, Доненерго, підприємства що поставляють продукти харчування.
 4.  Здатність покупців торгуватися. Не менш важливою є конкурентна сила покупців. Споживачі можуть задовольнити свої потреби, звернувшись до декільком підприємствам і в цьому зв'язку необхідно надавати послуги більш високої якості, ніж у конкурентів.
 5.  Суперництво між наявними конкурентами. Найголовніші конкуренти готелю «Централь»: «Вікторія», «Донбас Палас», «Ріальто»,. 

На основі аналізу зовнішнього й внутрішнього середовища проведемо Swot-Аналіз, оскільки для досягнення поставлених цілей керівництву готелю важливо знати не тільки майбутню нестабільність зовнішнього середовища, але й потенційні можливості, а також слабкі сторони готельного комплексу.

Внутрішні сильні сторони дозволяють готелю скористатися можливостями зовнішнього середовища, а слабкі сторони вказують на можливі небезпеки з боку зовнішнього оточення, які можуть виникнути, якщо керівництво не прийме відповідних заходів.

SWOT - аналіз дозволяє визначити стан готельного комплексу по наступних факторах:

 •  сильні сторони готельного комплексу стосовно зовнішнього середовища;
 •  слабості стосовно факторів зовнішнього середовища;
 •  можливості, які надає зовнішнє середовище;
 •  погрози, які виходять із зовнішнього середовища. 

У табл. 2.7. наведені сильні й слабкі, сприятливі можливості й потенційні зовнішні загрози ТОВ «Централь»

Таблиця 2.7.

SWOT- аналіз ТОВ «Централь»

Внутрішні
сильні сторони (S)

Внутрішні
слабкі сторони (W)

Сприятливий імідж готельного комплексу

Досить високі ціни на де яки послуги

Чітко сформульована стратегія

Вузький напрямок на сегмент ринку

Покращення якості послуг

Відсутність високої зіркової категорії

Збільшення асортименту пропонованих послуг

Недостатня кількість номерів 5-ти зіркової категорії

Сильна маркетингова політика

Недостатньо опитний персонал служби прийому

5-25% знижка, подарунки постійним клієнтам

Сприятливі можливості (О)

Зовнішні загрози (Т)

Обслуговування іноземних туристів

Проблема завантаженості номерів після Євро-2012

Розширення  діапазону можливих послуг

Входження на ринок потужного конкурента

Розширення номерного фонду

Зниження купівельної спроможності у населення

Розвиток мереж в інших містах

Глобальна криза економіки

Залучення іноземних інвесторів з метою розширення сфери послуг

Відмова в співробітництві іноземних компаній

Звільнення від податків на прибуток на 10 років

З наведеного вище аналізу можна виділити наступні висновки: серйозні проблеми для готельного комплексу «Вікторія»:  досить високі ціни на де яки послуги у порівнянні з іншими готелями тієї ж категорії, недостатньо опитний персонал служби прийому, у зв’язку з тим що персонал дуже молодий і потребує стажування, наприклад на іноземних підприємствах заграницею. Однак всі ці проблеми можна вирішити у найближчі строки.

Позитивним моментом SWOT- аналізу є те, що сприятливих можливостей у підприємства «Вікторія» більше, наприклад те, що державна влада утвердила Податковий Кодекс в якому чітко сказано, що підприємства розміщення звільняються від податку на дохід та комунальні послуги на 10 років.

Таким чином ТОВ «Централь» вжати достатньо конкурентоспроможним підприємством у сфері розміщення.

Таблиця 2.8

Оцінка функціональних сфер діяльності ТОВ «Централь» за 2009-2011р

Експерти

Виробнича діяльність

Фінансова діяльність

Діяльність з матеріально-технічного забеспечення

Управлінська діяльність

Маркетингова діяльність

Технологічна політика

Управління персоналом

Інноваційна діяльність

Рекламна діяльність

Організаційна культура та імідж

1

7

8

7

10

7

5

5

5

5

5

2

7

4

7

10

8

8

5

8

5

8

3

7

7

7

10

8

5

5

8

5

8

ТОВ „Централь” знаходиться на єтапі росту, воно продовжує зростати й сьогодні. Розквіт сил. Маючи в правлінні акціонерів, організація ставить на даному етапі ціль збалансованого росту. Структура, координація, стабільність і контроль повинні мати таке ж значення, як і інновації, удосконалення всіх частин і децентралізація. Приймається концепція структурних підрозділів, результати діяльності яких вимірюються отриманим прибутком. Нова продукція, ринок збуту і технології повинні бути керованими, а кваліфікаційні навички управлінського персоналу - більш відточені.

Таблиця 2.9.

Результати діагностики ТОВ «Централь» за 2009-2011р

Сфера діагностики

S+

Sn

S-

Виробнича діяльність

+

Фінансова діяльність

+

Діяльність з матеріально-технічного забеспечення

+

Управлінська діяльність

+

Маркетингова діяльність                               

+

Технологічна політика

+

Управління персоналом

+

Інноваційна діяльність

+

Рекламна діяльність

+

Організаційна культура та імідж

+

ТОВ „Централь” це складна відкрита виробничо-господарська і соціальна система, яка:

складається із взаємозалежних частин (виробництв, цехів, дільниць, служб тощо), діяльність яких впливає на кінцевий результат виробництва;

взаємодіє із зовнішнім оточенням, з якого в систему надходять необхідні для виробничої діяльності фактори виробництва (входи) та в якому реалізуються і використовуються результати виробництва (виходи) — продукція, роботи, послуги;

- здійснює діяльність, спрямовану на задоволення потреб суспільства (зовнішнього середовища системи);

- має властивості, що притаманні складним відкритим цілеспрямованим системам: здійснює певні процеси протягом життєвого циклу продукції; реагує на зміну зовнішнього оточення і самостійно забезпечує свій розвиток (володіє властивістю самоорганізації); має характерне для складних систем поєднання властивостей цілісності та відокремленості, які певним чином впливають на її функціонування та розвиток.

Кінцевими цілями будь-якого виробництва є створення товарів для задоволення потреб у них суспільства і потреби людини в праці. Для досягнення цих цілей необхідні основні виробничі ресурси тобто предмети праці, засоби праці, земля, праця, інформація.

В умовах нестабільного зовнішнього оточення підприємства мусять вирішувати завдання, які можна згрупувати за такими напрямками:

- організація виробничої кооперації і науково-технічної співпраці відповідно до технологічного ланцюга виготовлення кінцевого продукту;

- забезпечення збалансованості діяльності за стадіями життєвого циклу продукції;

- створення нових механізмів інвестування для розширення та науково-технічного розвитку виробництва;

- досягнення узгодженості інтересів держави і власників підприємств при використанні землі і природних ресурсів;

- створення на підприємствах внутрішнього ринку робочої сили, що забезпечить вирішення проблем професійної перепідготовку та зайнятості;

- включення підприємств до глобальної мережі інформації та подолання труднощів науково-технічного розвитку виробництва, які виникають у зв'язку з установленням права підприємств на комерційну таємницю.

Складання профілю полярності підприємств-конкурентів

Таблиця 2.10.

Профіль діяльності підприємств-конкурентів, бали

Показники

„Централь”

RAMADA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. якість продуктів і послуг

-

2. корпоративний імідж

-

3. рівень автоматизації

+

+

4. кваліфікація персоналу

+

+

5. вартість продуктів і послуг

+

+

6. ефективність реклами

+

+

7. фінансове стан

+

+

За наведеними даними здійснити аналіз конкурентоспроможності підприємств на основі аналітичного способу її оцінки. Ранжирування результатів розрахунку коефіцієнтів конкурентоспроможності представити в таблиці. Зробити висновки щодо стратегії підприємства

Представимо матрицю оцінки конкурентоспроможності підприємств на ринку у вигляді таблиці:

Таблиця 2.11.

Профіль полярності підприємств-конкурентів, бали

Показники

„Централь”

Бали +

Бали -

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. якість продуктів і послуг

-

2. корпоративний імідж

-

3. рівень автоматизації

+

4. кваліфікація персоналу

-

5. вартість продуктів і послуг

-

6. ефективність реклами

-

7. фінансове стан

-

Здійснивши аналіз конкурентоспроможності підприємств і склавши таблицю ранжирування коефіцієнтів конкурентоспроможності виявимо, що підприємство ТОВ „Централь” не є безсумнівним лідером на ринку за рахунок синтезуючого фактору конкурентоспроможності – ПОСЛУГА. Інші ж досліджувані підприємства являються ринковими послідовниками.
2.3. Оцінка інформаційного потенціалу ГК «Централь»

Сучасний стан економічного розвитку провідних країн світу характеризується становленням інформаційної економіки, коли основним засобом і предметом суспільного виробництва стає інформація, а основним видом ресурсів - інформаційні. Згідно з інформаційні ресурси слід розглядати як вихідний фактор людської діяльності, основу якого становить інформація.

Проблематика інформаційної економіки досліджується у роботах зарубіжних і вітчизняних фахівців, серед яких слід згадати Іноземцева В.Л., Кастельса М., Мельника Л.Г., Нижегородцева Р., Тоффлера Е. та ін. Ними сформовано категорійний апарат інформаційної економіки, визначено основні її риси. В основному їх роботи розглядають проблеми інформаційної економіки на макрорівні. Однак практично недослідженими залишилися проблеми макрорівня економіки, зокрема питання оцінки інформаційного потенціалу підприємства як однієї з головних рушійних сил його розвитку. Невизначена його структура, відсутня критеріальна база для оцінки, що ускладнює управління реалізацією і розвитком потенціалу підприємства, призводять до вибору неадекватних існуючим економічним умовам стратегій розвитку, особливо інноваційних. Вирішення цих питань дасть можливість цілеспрямовано формувати і розвивати інформаційний потенціал підприємства, оптимізувати систему управління підприємством, знизити ступінь ризику і підвищити обґрунтованість та оперативність управлінських рішень, спрямованих на забезпечення умов тривалого стійкого розвитку.

Маркетинг готельних послуг - є системою організації і збуту послуг, націлених на повне задоволення потреб клієнтів і отримання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, розробки заходів по поліпшенню послуг, розширенню асортименту додаткових послуг, вивчення покупців, конкурентів, цінової політики, формування попиту, стимулювання збуту і реклами.

Маркетинг готельного господарства має свої специфічні особливості в порівнянні з іншими видами комерційної діяльності. Маркетингова концепція в готельному бізнесі встановлює, що головним пріоритетом в підприємництві має бути задоволення бажань і потреб клієнтів.

Якщо таке комерційне підприємство, як готель, здатне задовольнити клієнтів, вони, найімовірніше, зможуть створити для цього підприємства рівень обороту, який дозволить йому бути прибутковим. Керівництво готелів, роблячи акцент на задоволення потреб кли¬ентов, отримує вигідніші у фінансовому відношенні результати, ніж думаючи спочатку про прибутковість, а потім вже про досконале обслуговування клієнтів.

Основними принципами маркетингу, що відбивають його суть  і припускають ефективне досягнення його цілей, є:

- надання послуг, грунтоване на точному знанні потреб покупців, ринкової ситуації і реальних можливостей підприємства;

- ефективна реалізація послуг на певних ринках в запланованих об'ємах і в намічені терміни;

- забезпечення довготривалої результативності(прибутковості) виробничо-комерційної діяльності підприємства, розробка і підготовка нових послуг;

- єдність стратегії і тактики поведінки підприємства з метою активної адаптації до вимог покупців послуг, що змінюються, при одночасній дії на формування і стимулювання їх потреб.

Організація маркетингової служби готелю " Централь" побудована на наступних принципах:

- цілеспрямованість - організація маркетингу сучасним цілям підприємства;

- простота маркетингової структури, чим простіше структура, тим вона мобільніша і вище її ефективність;

- чіткість системи взаємовідносин відділу маркетингу з підрозділами готелю;

- гнучкість і пристосовність(під впливом змін купівельного попиту, НТП, розширення спектру наданих готелем послуг, маркетингова структура здатна змінювати свою організаційну форму);

- стимулювання активності і творчості працівників.

Робота відділу організована згідно із затвердженим положенням про відділ маркетингу, посадовим інструкціям, правилам і стандартам обслуговування.

Кількість і склад робітників служби маркетингу, їх взаимоподчиняемость і взаємний зв'язок, називають структурою управління.

Ця схема є функціональною моделлю побудови відділу маркетингу готелю. Як видно з малюнка, в службі маркетингу працює шість співробітників, кожен з яких має вищу освіту.

Маркетингова стратегія ТОВ "Готель " ЦЕНТРАЛЬ". З метою максимального використання свого положення на ринку як комплексу, який поєднує в собі готель і бізнес-центр, розташований в самому центрі міста Донецька, ТОВ " Централь" в довгостроковому періоді має намір використати в комплексі стратегію диференціації і стратегію ніші, тобто створення унікальної на території Донецького регіону композиції послуг для компаній, банків, їх ділових партнерів і ділових людей, які прибувають в Донецьк з діловими візитами. За умови підтримки високої якості обслуговування і респектабельного іміджу готельний комплекс зможе вже в короткостроковому періоді завоювати певний круг клієнтів.

Готель також ставить перед собою завдання розширення круга потенційних клієнтів.

Метою діяльності готельного комплексу є підвищення статусу і іміджу міста Донецька - столиці зосередження основних потужностей експортного і промислового потенціалу України - в особі ділових партнерів і різних фінансових і політичних організацій.

Діяльність готельного комплексу " Централь" спрямована на надання широкого асортименту послуг, які і визначають об'єкти його маркетингової діяльності : Готель " Централь", "Централь-тур", кафе " Централь", стоянка, гараж, конференц-зал(кінозал) і інші послуги.

По кожному з цих напрямів розроблена своя програма маркетингу, але просування кожного виду послуги поодинці не ефективно, тому кожна з програм є складеною часткою комплексу маркетингової діяльності ТОВ готель " ЦЕНТРАЛЬ".

Маркетинг - мікс готельного сервісу містить в собі комплекс різних заходів :

- Виявлення бажань і потреб споживача. Маркетологи готелю постійно спостерігають за своїми гостями і намагаються поліпшити свої можливості і ситуацію. Гості самі, коли їм надається можливість, можуть розповісти, що саме в обслуговуванні їх задовольняє, а що вимагає поліпшення. Кожному клієнтові, під час реєстрації на рецепції, видається опитний лист, який він може заповнити, за бажанням під час проживання в готелі і віддати на*рецепцію під час від'їзду. Дуже важливо для менеджерів, зайнятих в готельному сервісі, навчитися слухати своїх гостей і працювати так, як вони рекомендують, це також важливо при розробці нових послуг або пропозицій готелю.

Створення комплексу товарів і послуг, які задовольняли б цим бажанням і потребам. Основний товар(послуга) готелю це номери і кафе-бар готелю, допоміжні послуги готелю - автостоянка, автосервіс, підземний гараж, конференц;зал(кінозал), бізнес-центр, зал ігрових автоматів, замовлення квитків, послуги туристичного бюро "Централь-тур". Спеціальна пропозиція - вілла за містом. Постійно поновлюється і розширюється пакет послуг. Маркетологи готелю на базі опитування розробили пакет нових послуг готелю :

1) фітнес-центр(оснащений тренажерами: бігова доріжка, силовий тренажер проектна ціна услуг15 грн/ за годину);

2) сауна(фінська сауна; турецький купол; солярій; масажний кабінет; кімната відпочинку, обладнана ТУ, відеомагнітофоном, музичним центром; проектна ціна 130 грн/ за годину на 8 осіб).

Ціноутворення. Визначення розумних тарифів проживання являється, без сумніву, одним з найважливіших елементів успішного функціонування будь-якого готелю. Щоб правильно визначити вартість проживання в готелі, треба, передусім враховувати собівартість номерів і готелю в цілому, здійснені і плановані інвестиції, ситуацію і тенденції на основних цільових ринках, норму прибутку і повернення витрат на вкладений капітал, конкретний попит і пропозицію на цих цільових ринках зараз, можливості конкурентів, якість обслуговування, пропонована готелем і можливості його вдосконалення. З одного боку, абсолютно ясно, що розміри готельних тарифів повинні гарантувати покриття витрат на зміст готелю і відшкодовувати капітали, що вкладаються. З іншого боку, вартість номера не повинна відлякувати потенційного клієнта, тому більшість готелів у світі і готель " Централь" використовують системи спеціальних тарифів для окремих категорій клієнтів.

Спеціальний тариф - це не що інше, як зменшення на певну величину(знижку) стандартного стійкового тарифу, який є максимальною ціною номера. У готелі " Централь" застосовуються наступні типи спеціальних тарифів :

1) для індивідуальних клієнтів - тариф у вихідний день(10% від стойки -пятница з 12: 00 до понеділка 12: 00);

2) бонусный тариф для індивідуальних клієнтів, що мешкають більше 10 днів(10% від стойки);

3) для корпоративних клієнтів(10% від стойки). Корпоративними

клієнтами готелю " Централь" є: банки - ПУМБ, Укрсиб, аффайзинг; Донкерампромсырье, ТГШ, Эриксон, Оракл Нидерланд, віакомпанія Донбас, Точмаш, ФК Металург, ДФ СП " Арго", ТОВ Танцклуб Веселка-престиж" та ін.;

4) для туроператорів і турагентов(від 5% до 30%% від стойки);

5) святковий тариф(Новорічний, Різдвяний, Пасхальний, і так далі -применяется за умови купівлі клієнтом послуги на святкування новорічної ночі в ресторані готелю і розраховується шляхом застосування знижки у розмірі 50%% від стойки);

6) спеціальний тариф для молодожонів(50%%-а знижка на номер, подарунок готелю, пізній сніданок і пізній виїзд).

Стратегія просування готелю. Просування готелю включає такі засоби комунікації : Реклама, стимулювання збуту, зв'язки з громадськістю.

Цільова група:

Спектр послуг, наданий комплексом " Централь", спрямований на задоволення, в першу чергу, потреб компаній і їх ділових партнерів, які проявляють турботу про в статусі респектабельної і процвітаючої компанії : українських і зарубіжних бізнесменів, представників міжнародних фінансових і політичних організацій.

Таблиця 2.12.

Структура цільової групи Готель " Централь"

НАЙМЕНУВАННЯ СПОЖИВАЧА

%

1

Вітчизняні і іноземні представники приватних компаній, які розвивають свій бізнес в Донецькому регіоні

50

2

Представники     світових     політичних     і фінансових організацій і проектів, які часто відвідують Донецьк і активно виявляють цікавість до реструктуризації економіки регіону і залучення інвестицій

30

3

Зірки вітчизняної і зарубіжної естради, театру і їх супровідні групи(щомісячно в Донецьку проводиться в середньому 7 концертів)  

10

4

Іноземні   і   українські   спортсмени    (і делегації їх супроводжуючі), які прибувають в Донецьк у рамках спортивних заходів : Зірки Жердини,    Євро    кубки    по    футболу,    баскетболу, гандболу, чемпіонати України по різних видах спорту

5-7

5

Інші споживачі

3-5

6

Разом

100         

Послуги готельного комплексу " Централь" спрямовані в першу чергу на ділову людину, яка цінує свій час, імідж процвітаючого бізнесмена, і якому для успішного ведення справ в іншому місті потрібні звичайні умови - комфорт, безпека, ефективні комунікації і тому подібне. З'єднання і рівень наданих комплексом послуг було визначене світовим досвідом в області функціонування подібних комплексів.

Вибирання засобів реклами. Для проведення рекламної компанії по просуванню послуг готелю " Централь", і підтримка позитивного іміджу обрана такі рекламні засоби:

- поштова реклама;

- друкарська реклама;

- Інтернет-реклама;

- спонсорство;

- реклама у(газети, журнали) пресі;

- сувеніри;

- зовнішня реклама;

- радіо реклама;

- ТУ-реклама;

- рекламний стенд " Новини готелю";

- Стенд "Знамениті гості готелю";

- дипломи, грамоти, вимпели.

Пряма поштова реклама(директ мейл) є розсилка рекламних повідомлень(буклетів) на адресу можливих ділових партнерів(великі підприємства, фірми і організації міста Донецька, організації культури і мистецтва, турфірми Києва, посольства, консульства, банки). Мета: ознайомити керівників цієї групи організацій, співробітників відділу    маркетингу    з    послугами    готелю    " Централь"    і    запросити    до співпраці при організації ними прийому почесних гостей, ділових переговорів, конференцій, фестивалів, виставок і так далі

Переваги цього рекламного засобу - вибірковість відносно аудиторії; можливість вибрати для реклами певний територіальний район; конфіденційність. Недоліки: тривала робота із створення банку споживачів.

Друкарська реклама це реклама конкретного виду послуг готелю :

- Литовки і буклети знайомлять гостей(клієнтів) - українських і іноземних громадян і з послугами готелю;

- Візитки, листівки, наклейки, конверти.

Переваги: створює позитивний імідж - обличчя готелю, розраховані на зорове сприйняття. Недоліки: короткочасне користування.

Інтернет-реклама - а ефективний засіб поширення інформації про готель " Централь", підтримка іміджу за допомогою електронної мережі Інтернет. Для готелю це вихід на внутрішній і міжнародний ринок; відвідувачам надається можливість забронювати місце в готелі.

Реклама у пресі(довідники, газети, журнали) рекламні матеріали опубліковані в газеті " Салон", "Візитка Гід ТУ"; "100 доріг", журналі "Готельний і ресторанний бізнес, в Довіднику "Золоті сторінки України, в Каталозі країн Черноморья, в "Бізнес Ревю", " Визитница", Діловий світ "України, Довідник готелів України, "Туристичні послуги в Україні від А до Я", Довідкова служба Евроинформ, журналі " Аэронет" і в інших ділових і розважальних журналах.

Переваги реклами в газеті - своєчасність; велике охоплення ринку. Недоліки - короткочасність існування. Переваги реклами в журналі - висока винахідливість і престижність; висока якість відтворення; тривалість існування. Недоліки: великий розрив між наданням рекламної інформації в редакцію і виходом його у світло.

Сувеніри: ручки, теки, сірники, цукор, повітряні кулі, пакети з символікою готелю.

Зовнішня реклама - рекламний - інформаційне панно, рекламні щити, прапори біля готелю.

Радіо реклама, ТV - реклама - звукове оголошення(на радіо), рядок, що біжить, внизу кадру(ТV), при розміщенні в готелі великих гостей за програмою співпраці з " Академсервис"(організація гастролей артистів)

Рекламний стенд "Новини готелю", на якому розташовується інформація про заходи, які проходять в готелі, про нові послуги і привабливі знижки.

Спонсорство - допомога в проведенні заходів в місті, прийняття гостей. Основні напрями спонсорства : спортивні, культурні, соціальні заходи(наприклад, розміщення в готелі учасників і гостей Міжнародного фестивалю "ЗЕезды світового балету"). Спонсорство "Пані Україна". Участь у виставці "Нозрия1Ш - 2003", спонсорство і участь в конференції отельеров і рестораторів " Індустрія гостинності 2003".

Переваги: додаткова можливість для готелю рекламувати своє ім'я, послуги; створення і підтримка привабливого іміджу.

Торгові партнери:

- "Інтурист - Донецьк"(співпраця з готелем " Дружба", іноземні партнери тур-операторы);

- Спортивний клуб Сергія Бубки, і інші спортивні організації;

- " Академсервис", " Золотий грамофон", "Арт-концерт";

- Система електронних продажів Best Estern Hotels;

- Онлайнова служба бронювання "All Hotels";

- Інші тур-операторы.

Стимулювання(збуту) продажів Готелю " Централь". Одним із заходів по стимулюванню продажів є формування гнучкої політики знижок. Знижки - це " інструмент", який потрібний готелю для :

- залучення нових тур-операторов і тур-агентів;

- залучення клієнтів у вихідні і святкові дні;

- згладжування конфліктів з гостями, які по тій, або іншій причині, скаржаться на обслуговування;

- заохочення постійних клієнтів.

З    введенням    в   експлуатацію    фітнес-центра,    більярдного    залу, тренажерного залу, сауни пропонується:

1) Клієнтам готелю " Централь", які мешкають в номерах категорії "Junior  Suite", надати знижку на придбання послуг фітнес-центра у розмірі 50% на першу годину користування;

2) Клієнтам готелю " Централь", які мешкають в номерах категорії "Luxe", надати безкоштовне користування послугами більярдного залу, тренажерного залу, сауни упродовж однієї години.

3) Пакет вихідний день(150$, а також - 10%-а знижка на меню кафе готелю " Централь"). Пакет діє - п'ятниця з 12.00 ч. - понеділок до 12.00 ч. і включає: двомісне розміщення в номерах категорії "Comfort" або "Business” сніданок; фітнес-центр(тренажерний зал, турецька або фінська сауна на вибір); солярій; більярд; екскурсія; пізній виїзд.

Рекламний бюджет Готелю " Централь" на 2004 рік складає 56 449,91 грн, детальніше по носіях і об'єктах см додаток.

На сьогодні ТОВ "Готель - Централь" знаходитися в процесі організації і підготовки до сертифікації і оцінки якості послуг, що надаються, і розробку нових вдосконалених послуг. Відповідно до нормативно - правовими вимогами проводяться місцеві перевірки і здійснюється контроль за діючими послугами і роботи підприємства(персоналу, управлінців), а також розробляються нові можливості для отримання вищої категорії.

Оснащення території зовнішніми елементами благо пристрої.

Уся територія готелю має декоративне і таке, що захищає територіальне озеленення. Наявність зручних під'їзних шляхів з необхідними дорожніми знаками, освітлену прилеглу територію, майданчик з твердим покриттям для короткочасної парковки і маневрування, наявність окремого входу в ресторан - вивіску з його назвою. Є архітектурно - плановані і будівельні елементи готелю.

На території знаходитися вивіска з емблемою, яка світиться, а також є зовнішнє освітлення під'їзних шляхів і прилеглої території. Вхід в готель включає: безпосередньо вхід у вестибюль від автомобіля(де знаходитися служба прийому) для гостей з дахом над подвійними дверима, які відкриваються автоматично з легко, - тепловою завісою, що захищає від попадання холодного повітря і оснащений потужною системою кондиціонування; окремий службовий вхід; вхід в ресторан, бар, кафе можливий як з готелю, так і з вулиці. Автостоянка охороняється, розташована від готелю на растоянии 200 м, кількість місць - 80. Підземний гараж, що охороняється, на 40 місць де надаються основні види технічного обслуговування.

Приміщення житла.

Устаткування і меблі відповідають функціональній значущості приміщень.

Зона прийому(головний хол) площею 150 м.кв., і додаткова площа(другий хол) - зона відпочинку 0,5 на кожен номер. Зона прийому і відпочинку оснащена гарнітурними меблями для відпочинку, виготовлена за замовленням особливо підібраного дизайну, рецепція сіро - синього кольору, червоні дивани і стільці із сталевими ніжками, скляні столи і журнальні столики. В цілому в готельному інтер'єрі як зовнішньому так і внутрішньому переважають три кольори - червоний, синій і сірий. Пол головного і другого холу викладений мармуровою плиткою, а в центрі головного холу знаходитися килимове покриття з емблемою готелю. У усіх приміщеннях готелю розташовані живі квіти, декоративні рослини, декоративні елементи оформлення інтер'єру і картини, які відповідають загальному стилю. У головному холе знаходитися сейф для збереження цінних речей і документів, інформаційні і рекламні матеріали на іноземних мовах, ця територія оснащена зоною для відпочинку і перегляду телепередач.

Загальне технічне устаткування.

Готель підключений до централізованого аварійного енергопостачання, а також оснащений стаціонарним генератором, який забезпечує освітлення в громадських і житлових приміщеннях і роботу ліфтів на період не менше 24 години.

Опалювання - централізоване.

У підвальному приміщенні знаходитися резервуар із запасом води на добу, у разі можливості перебою в системі водопостачання. При аварійному забезпеченні гарячої води передбачена резервна система, що є 2 автономним обігрівачем, об'ємом 450 літрів, з самостійним регулюванням температури.

Житлові і громадські приміщення оснащені системою кондиціонування. 60% жител мають кондиціонери і 50% громадських приміщень, і вентиляційна система в санвузлах.

У готелі передбачені два пасажирські ліфти і один вантажний для 9 поверхів готелю ' (згідно з вимогами ДСТУ №4268, ДСТУ №4269 ), їх робота забезпечується цілодобово.

ТОВ "Готель Централь" уклав договір про надання телефонного зв'язку в "готелі *з компанією " ГолденТелеком". У номерах телефон з міським, міжміським і міжнародним зв'язком, в головному холі(на рецепції) телефон для гостей, з внутрішнім зв'язком, і з виходом на міжміський і міжнародний зв'язок. У вестибюлі знаходитися телефон колективного використання(міський, міжміський, міжнародний).

Номерний фонд.

Готель має в розпорядженні 96 номерів. Номери усіх категорій звукова ізольовані на рівні 35 дБА 60 - одномісні однокімнатні(стандарт, комфорт), 15 - двомісні однокімнатні(твін, твинст), 21 - одномісні двокімнатні(бізнес, бізнес апартаменти, клуб, джуниор сьют, де люкс, люкс).

Двері кожного номера мають замок з внутрішнім замиканням. Освітлення: наявність загального освітлення кімнати, світильник біля кожного ліжка, лампа, яка забезпечує освітлення робочого місця. Кількість електричних розеток в кімнаті відповідає їх прямій необхідності, від 2 до 3 в однокімнатних номерах(стандарт, комфорт, твін, твинст), від 3 до 5 в двокімнатних номерах, 1 розетка в санвузлі. Кожна розетка з призначенням напруги. У кожному номері, незалежно від категорії знаходиться кольоровий телевізор, з прийомом програм основних телекомпаній світу і дистанційним керуванням.

У номери, категорії стандарт, комфорт, твін, бізнес, бізнес апартаменти, клуб, джуниор сьют, де люкс, люкс є холодильники з міні - баром.

Оснащення номерів меблями і інвентарем.

У двокімнатних і однокімнатних номерах з одномісним розміщенням знаходяться двоспальні ліжка(160 * 200 см), матрац з наматрацником, дві подушки, ковдра, покривало, комплект постільної білизни, комплект рушників(3 шт.) ; у двомісних номерах(твін, твинст) два односпальні ліжка(80 * 190 см), два матраци з наматрацниками, дві подушки( одна на ліжко), два покривала, дві ковдри, два комплекти білизни, два комплекти рушників. Тумбочка для кожного ліжка, вішалка для верхнього одягу і головних уборів, вбудована шафа з поличками і вішалками(3-5 шт.), килимове покриття.

Номери, категорії стандарт, комфорт, твін, твинст мають в розпорядженні наявністю стільців, номера, категорії бізнес, бізнес апартаменти, джуниор сьют, де люкс, люкс мають в розпорядженні наявністю двох крісел або дивана для відпочинку і письмовий стіл для рдботы.

Дзеркала: одно дзеркало у ванній кімнаті і одно велике в житловій кімнаті. На вікнах висять жалюзі і занавесы, які забезпечують затемнення приміщення. Речі першої необхідності : швацький набір(нитки, голка), щітка для одягу і взуття, склянка для кожного гостя, мінеральна вода 0,2 л. на гостя щодня, попільничка, ключ комбінований (для відкриття пляшок), набір письмового приладдя(конверти., поштові марки, ручка, олівець), пакети для прання і хімчистки, ярлики "Прошу не турбувати", "Можна прибрати". Інформаційні матеріали: перелік послуг і прейскурант на них, рекламні матеріали(буклети, брошури) з туристичною інформацією.

Санітарне устаткування номера.

ТОВ "Готель Централь" має в наявність 96 номерів, в кожному з яких є санвузол(умивальник, унітаз, ванна, душ, рушник сушитель).

Інвентар і предмети санітарно - гігієнічного оснащення санвузла : дзеркало над умивальником з бічним або верхнім освітленням; поличка для туалетного приладдя, фіранка для ванни або душа, килимок на підлозі, фен для сушки волосся, вішалки для одягу і рушників, склянка, три рушники, халат банний і тапочки, туалетний папір, утримувач для туалетного паперу, щітка для унітазу, відро для сміття, пакети для предметів гігієни, туалетне приладдя(заміна у міру їх використання) - туалетне мило, шампунь, піна для ванни, шапочка для душу, гель для душу, сіль для ванни.

Устаткування санітарних об'єктів загального користування.

Туалети: туалетні кабіни, умивальник з дзеркалом, електрична розетка, туалетний папір, дозатор для рідкого мила, паперові серветки, гачки для одягу, відра для сміття.

. Приміщення для надання послуг живлення.

Зал ресторану на 75% від кількості місць в готелі. Бар, кафе, окреме приміщення для живлення персоналу, банкетний зал, який у разі потреби трансформується в конференц-зал.

Додаткові приміщення надання інших послуг.

Залуніверсальний для проведення культурних, ділових зустрічей з використанням аудіо - і відео апаратури. Бізнес- центр з телефаксом, технікою для копіювання, комп'ютером підключеним до Інтернету.

Спортивно - оздоровчий комплекс : сауна, тренажерний зал(для гостей, що мешкають в готелі, - безкоштовно), масаж, перукарня першої категорії(ДСТУ 4094). Кімната побутового обслуговування, камера схову(безкоштовна для гостей готелю), Торговий відділ, де на продаж виставлені сувеніри, тютюнові вироби, газети, журнали.

Послуги.

Служба прийому - рецепція - цілодобово, допомога з багажем за бажанням гостя. Прибирання номера - щоденне, з контролем його стану в течії дня, заправка ліжка покоївкою, зміна постільної білизни - один раз в три дні, зміну рушників - щоденна. При здача білизни в прання, речі гостю повертається в течії доби, при прасуванні - речі повертаються в течії години, чищення взуття - персоналом готелю або автоматом.

У готелі існує служба бізнес - лайн, конс'єрж цієї служби може надати вам допомогу в організації послуг секретаря, перекладача, надання навчання(самостійно або за участю обслуговуючого персоналу) комп'ютера, електронних засобів зв'язку, відео і аудіо устаткування. Організація зустріччю і дротів в аеропорту, на ж.д. вокзалах і автовокзалах, бронювання і купівля на усі види послуг і по усіх напрямах. Акренда ипрокат автомобіля.

Послуги харчування.

Для гостей готелю в готелі розроблена програма сніданків, сніданок включений у вартість номера і надається в період з 7 до 11 ранку. Обслуговування в номерах з 7 до 24 годин.


РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ Удосконалення ІНФОРМАЦІЙНОЇ системи «» ШЛЯХОМ РОЗРОБКИ ІНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА

3.1. Основні напрями вдосконалення інформаційного забезпечення «ГК Централь»

Застосування сучасної електронної обчислювальної та інформаційної техніки в економічних процесах, і особливо в управлінні, значно поліпшує форми і методи, надійність і ефективність управління в цілому. Особливо велику користь приносять комплекси ПЕОМ, об’єднані мережею, при функціонуванні інформаційних систем в організаціях і установах.
Якість різних інформаційних систем визначається їхньою надійністю та ефективністю. Основні положення та визначення про це наведено в ГОСТ 24.701-86. «Надежность АСУ», ГОСТ 24.702-86. «Эффективность АСУ».
Надійність — це спроможність системи зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність системи виконувати потрібні функції в заданих режимах та умовах експлуатації. Надійність інформаційної системи має властивості безвідмовності, ремонтопридатності, а часом і довговічності.

Рівень надійності залежить від таких факторів:

 •  складу та рівня надійності технічних засобів, їх взаємодії та надійної структури;
 •  складу та рівня надійності програмних засобів, їх можливостей і взаємозв’язку в структурі програмного забезпечення інформаційної системи;
 •  раціонального розподілу задач, які розв’язуються системою, між технічними засобами, програмним забезпеченням і персоналом, що обслуговує цю систему;
 •  рівня кваліфікації персоналу, організації робіт і рівня надійності дій персоналу інформаційної системи;
 •  режимів, параметрів та організаційних форм експлуатації комплексу технічних засобів;
 •  ступеня використання різних видів резервування (структурного, інформаційного, часового, алгоритмічного, функціонального);
 •  ступеня використання методів і засобів технічної діагностики;
  реальних умов функціонування інформаційної системи.

Ефективність інформаційної системи визначається порівнянням одержаних результатів від функціонування цієї системи і затрат усіх видів ресурсів, необхідних для створення, дії та розвитку цієї системи.
Ефективність таких систем у грошовому вираженні визначається у вигляді трьох основних показників:

 •  річного економічного ефекту;
 •  розрахункового коефіцієнта ефективності капітальних затрат, які пішли на розробку і впровадження системи;
 •  терміну окупності капітальних затрат, які пішли на розробку та впровадження системи.

Ефективність системи об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту, як системи з інтелектуальною спрямованістю, визначається не лише в грошовому вираженні, як зазначено вище. Її ефективність збільшується ще й за рахунок піднесення якості управління, яка може визначатися відповідним коефіцієнтом. 

Коефіцієнт підвищення якості управління — це умовна величина, що визначається показником поліпшення якості управління порівняно з тим, що було до впровадження нової інформаційної системи, і визначається через показники зменшення часу, який витрачався на збирання інформації, її обробку та доставку користувачам, а також на аналіз і вироблення управлінських рішень. Ідеться про те, що рівень компетентності та інші аналогічні фактори у менеджерів як до, так і після впровадження цієї системи були незмінні. Крім того, функціонування такої системи на об’єкті управління створює реальні умови для вдосконалення форм і методів управління.

Це зрозуміло. Сучасні методи збирання й обробки в ритмі виробництва, зберігання та передавання користувачам інформації при безпаперовій технології в інформаційних системах ґрунтуються на використовуванні високоефективних ПЕОМ, об’єднаних локальними чи багатокористувацькими обчислювальними мережами, та застосуванні передових інформаційних технологій.

Однією з таких інформаційних систем є система автоматизованого збирання та обробки інформації, в якій застосовується інформаційна (безпаперова) технологія. В рамках цієї системи створюється система (на правах підсистеми) об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту, яка за допомогою механізму оперативного інформування автоматично чи автоматизовано на об’єкті управління забезпечує менеджерів і фахівців усіх рівнів об’єктивно необхідною інформацією, відповідно до їхніх повноважень, функціональних обов’язків, посадових прав і міри відповідальності.

При функціонуванні цієї системи на об’єкті управління створюються умови, при яких є можливість менеджерам займатися творчою працею, здійснювати своєчасний контроль за виконанням прийнятих рішень, а також удосконалювати форми й методи управління тощо.

Розглянемо слідуючи основні напрямки удосконалення процесу управління:

удосконалення форм і методів збирання первинної

(фактичної) інформації;

удосконалення і підвищення наукового рівня планування;

удосконалення форм і методів управління;

удосконалення форм і методів обліку;

удосконалення форм і методів контролю і аналізу;

удосконалення методів складання зведеної звітності.

Удосконалення форм і методів збирання первинної (фактичної) інформації. Відомо, що основою для прийняття управлінських рішень є інформація. Тому від своєчасного збирання вірогідної інформації, що всебічно характеризує всі процеси і явища виробничо-господарської та іншої діяльності підприємства та його структурних ланок, а також від оперативної обробки і доставлення її користувачам повністю залежить (при належній компетентності менеджера) якість і своєчасність керування виробничими процесами та господарською діяльністю підприємства в цілому.

Застосовуючи для досягнення цієї мети, наприклад, ПЕОМ, що використовується як АРМ там, де виникає масова первинна інформація (комора, склад, виробнича дільниця тощо), можна значно вдосконалити форми і методи збирання цієї інформації за рахунок автоматизації процесу. Суть такого процесу полягає в тому, що завдяки попередньо сформованим умовно-постійним масивам (з нормативною, розцінковою, довідковою, планово-договірною та іншою інформацією), а також бібліотеці описаних форм вхідних і вихідних документів, можна форми первинних документів заповнювати, з одного боку, автоматично тією інформацією, яка є для цього документа умовно-постійною (її до 80—85%), з іншого, ручним способом тією інформацією, яка в цьому документі є змінною (15—20%), тобто фактичною.

Такий підхід до організації збирання фактичної інформації дає змогу здійснювати безпаперове (на екран, а потім і в пам’ять ПЕОМ) одноразове оперативне збирання і фіксування вірогідної первинної інформації та її попередню обробку в ритмі виробництва, а потім передавати цю інформацію в такому самому ритмі всім користувачам для використання.

Зауважимо, що частота збирання первинної інформації, яка характеризує стан і параметри виробничих і господарських процесів та явищ, її оперативна обробка визначаються частотою і швидкістю змін, що проходять на керованому об’єкті, тобто в ритмі виробництва. Наприклад, коли ті чи інші процеси плануються за годинним графіком, то за наявності в цих процесах негативних факторів необхідно збирати, зразу ж обробляти й видавати відповідним керівникам оброблену інформацію про відхилення не пізніше, як за кожні півгодини або три чверті години. Така інформація потрібна менеджерові для оперативного втручання в ці процеси так швидко, щоб усунути наявні причини відхилень до закінчення цих процесів. За такого способу об’єктивного інформування менеджерів можна сподіватися на те, що управління процесами буде своєчасним і ефективним.

Зібрана таким чином оперативна інформація є не лише спільною для всіх користувачів, а й вірогідною, а тому вона може бути використана і для господарського (бухгалтерського) обліку.

Оброблена й узагальнена чи зведена за розробленими алгоритмами інформація на рівні підприємства використовується не тільки для виконання загальновиробничих завдань поточного управління, а й для складання установленої бухгалтерської, статистичної та іншої зведеної звітності.
Удосконалення та підвищення наукового рівня планування. Використовуючи економіко-математичні методи, широкі експлуатаційні можливості сучасних засобів обчислювальної техніки, систему прогресивних науково-обґрунтованих норм і нормативів, а також досягнення науково-технічного прогресу, можна серйозно вдосконалити планування виробництва і піднести його на науковий рівень в таких напрямках:

Особливо ефективним є застосування зазначених методів і засобів для вдосконалення планування в часовому та пооб’єктному аспектах. Для цього розробляється система взаємоузгоджених та збалансованих соціально-економічних показників для річних, квартальних (місячних), декадних (тижневих), добових (змінних) планів — часовий аспект, а для кожного робочого місця, бригади, ділянки, як і для цехів та підприємства в цілому — пооб’єктний аспект. Крім того, встановлюється єдиний крок для інформаційних сукупностей в обліку і плануванні, за допомогою якого є можливість оперативно й автоматизовано формувати дані для аналізу.
Усе це дає змогу значно вдосконалити і піднести рівень планування, а разом з тим поліпшити управління виробничими процесами шляхом взаємозв’язку сукупних показників у часовому та пооб’єктному аспектах. Крім того, є реальна можливість вивільнити менеджерів і фахівців, зайнятих розрахунками планових показників і складанням планів, від стомливої імалоефективної ручної праці.

Удосконалення форм і методів управління. Відомо, що в умовах системного збирання й обробки інформації менеджери і фахівці різних рівнів своєчасно й повністю забезпечуються необхідною об’єктивною інформацією, яка характеризує, з одного боку, внутрішній стан та процеси, що відбуваються на об’єкті управління, а з іншого — різноманітні ситуації, які складаються на ринку (зовнішнє середовище). Знання обставин, що складаються у внутрішньому й зовнішньому середовищі, — важливий важіль у конкурентній боротьбі за виживання в ринкових умовах.
Всебічне інформування менеджерів і фахівців різних рівнів суттєво впливає на їхні посадові права та функціональні обов’язки. Крім того, дотеперішні форми і методи управління виробництвом на підприємствах у реаліях ринкової економіки не завжди ефективні. Щодо цих реалій, при системній обробці інформації і широкому застосуванні ПЕОМ як АРМ користувачів різних рівнів, треба створювати нові форми та раціональніші методи управління підприємством. Одним з таких напрямків удосконалення форм управління може бути, наприклад, об’єктно-цільовий підхід із закінченим циклом управління при визначенні організаційної структури, нових прав і обов’язків, а також міри відповідальності за виконання своїх посадових функцій менеджерами і фахівцями різних рівнів.

Посадові права, функціональні обов’язки та міра відповідальності працівників управління тієї чи іншої структури (ресурсу) розробляються для нових умов функціонування, а тому вони будуть основою при формуванні регламентуючої інформації (докладніше про цю інформацію йдеться в п. 5.2). При їх складанні слід враховувати те, що всі процеси із збирання, обробки, зберігання та видавання користувачам інформації, а також деякі логічні операції виконуватимуться в системному порядку та автоматизовано. Крім того, при розробці посадових прав і функціональних обов’язків потрібно дотримуватися принципу відповідності (parіty prіncіple), згідно з яким керівництво має делегувати тому чи іншому менеджерові достатньо повноважень, щоб він був спроможним виконувати ті завдання, за які несе відповідальність.

При системному збиранні та обробці інформації створюються умови і для вдосконалення методів управління виробництвом. Так, наприклад, можна буде застосовувати метод управління за відхиленнями (див. п. 4.2).
Завдяки організації управління за методом відхилень значно зменшуються обсяги інформації, що надходять менеджерові чи фахівцеві, і скорочуються строки підготовки та вироблення того чи того управлінського рішення.
Удосконалення форм і методів обліку. В умовах ринкової економіки значення обліку на підприємствах важко переоцінити. Тут неабияке значення має оперативне збирання та обробка показників, простота й доступність цих показників усім користувачам у часовому та пооб’єктному аспектах. Тому дотеперішні форми й методи обліку з його традиційним позадачним підходом при збиранні та обробці економічної інформації в нових умовах не придатні. Крім того, на основі системи автоматизованого (що діє в ритмі виробництва) збирання та обробки інформації доцільно організувати лише один — господарський облік замість трьох його видів (оперативного чи оперативно-технічного, бухгалтерського і статистичного), які існують нині на підприємствах. Це можливо, оскільки:

по-перше, використовується для нього лише одне (спільне для всіх згаданих видів обліку) джерело фактичної інформації — це виробничо-господарська та інша діяльність підприємства та його ресурси;
по-друге, збирається ця фактична інформація одноразово, в ритмі виробництва, при єдиному технологічному процесі; збирається як вірогідна, обробляється (за різними алгоритмами) і записується в базу (бази) даних ПЕОМ (АРМ), поставлених у місцях масового виникнення інформації; передається (також у ритмі виробництва) каналами зв’язку всім іншим користувачам більш високого рівня, які використовують цю інформацію
(разом з іншою умовно-постійною) для складання (також на ПЕОМ) аналітичних та синтетичних таблиць різного (в тому числі й бухгалтерського) призначення, а також для підготовки та прийняття управлінських рішень тощо.

Таким чином, завдяки безперервному технологічному процесові та єдиній первинній (фактичній) інформації, що збирається і записується у базу (бази) даних, можна забезпечити вірогідність цих даних, повну ув’язку даних оперативного, бухгалтерського і статистичного обліку в аналітичному та синтетичному (зведеному) аспектах, який завгодно ступінь деталізації чи групування за станом на певну дату чи за будь-який час.
Системна обробка інформації не сумісна з формами, що існують у бухгалтерському обліку при ручній або напівручній обробці інформації. Ці форми не можна заповнювати машинним способом: вони дуже складні. Крім того, в них є ряд показників, які багаторазово повторюються, тощо.
В умовах, коли ПЕОМ використовується як АРМ і таким чином забезпечується в ритмі виробництва збирання та обробка (при єдиному процесі) всієї первинної інформації в місцях її виникнення, а потім передавання її каналами зв’язку всім користувачам різних рівнів, відкриваються широкі перспективи для нової автоматизованої чи електронної форми обліку.

Слід зазначити, що в умовах дії системи автоматизованого збирання та обробки інформації на ПЕОМ (АРМ) принципова відмінність нової форми обліку від тих, що діють, полягає в тому, що автоматизований обліковий процес починається не з обробки первинних документів, а з одноразового (в ритмі виробництва) запису на магнітний носій (пам’ять ПЕОМ) усіх первинних даних, які виникають при виробничо-господарській та іншій діяльності. Ці дані (разом з іншими умовно-постійними) обробляються, передаються каналами зв’язку користувачам різних рівнів, а тоді зберігаються певний час. Видача обробленої інформації користувачам усіх рівнів здійснюється в різних режимах, за різними формами й на різних носіях, за будь-який період часу і за станом на будь-яку дату, а також — про різні об’єкти інформації. При цьому фактична інформація може видаватися після її обробки не лише повністю і самостійно, а й в порівнянні зі зведеними нормативними, плановими та іншими даними, із записаними натуральними відхиленнями і відносними величинами та іншими показниками. Така інформація може використовуватися в економічному аналізі та для прийняття управлінських рішень.

Удосконалення форм і методів контролю та аналізу. Маючи єдину базу даних, що включає нормативну і планову, довідкову, договірну та іншу умовно-постійну інформацію, а також фактичні показники (які збираються у ритмі виробництва) і встановлений єдиний крок для інформаційних сукупностей у плануванні й обліку, можна автоматично та оперативно порівнювати планові (часом і зведені нормативні) дані з фактичними в різних аспектах і отримувати відхилення (кількісні та вартісні) з відносними величинами цих відхилень. Інформація про відхилення потім використовується користувачами різних рівнів. Виконуються й інші обчислення та порівняння. Слід зазначити, що записи (позиції), в яких планові та фактичні показники збігаються за тією чи іншою ознакою, як правило, користувачам (особливо керівникам вищого рівня) можуть не видаватися. 

Такий метод автоматичного контролю та економічного аналізу дозволяє не лише звільнити персонал управління від ручного виконання технічних операцій, а й підняти управління на вищий ступінь, прискорити вироблення й прийняття оптимальних рішень тощо.
У цих умовах є можливість робити пофакторний аналіз і таким чином встановлювати фактори, що впливають на виконання тих чи інших процесів і операцій. При розрахунках показників для оперативного й поточного аналізу використовуються також не лише традиційні прийоми та засоби економічного аналізу (абсолютні, відносні та середні величини; методи порівняння, групування й ланцюгові підстановки; балансовий, індексний та інші методи), а й математичні методи (графічні методи, кореляційний і регресивний аналіз, лінійне і динамічне програмування, матричні методи, методи імітації і т.ін.).

Організація економічного аналізу таким чином значно скорочує час не лише для відбору необхідних для цієї мети даних і оперативного проведення аналізу, а й для прийняття управлінських рішень. При цьому оброблена інформація про відхилення буде тією, що слугуватиме при організації управління за методом відхилень.

Удосконалення методів складання зведеної звітності. Система автоматизованого збирання й обробки, а також зберігання інформації в базі (базах) даних істотно впливає на методи складання встановленої зведеної звітності. Існуючі типові форми бухгалтерської, статистичної та іншої звітності абсолютно не пристосовані для машинного заповнення; в них включається багато дублюючих, постійних і похідних показників. Тому ці форми слід замінити іншими, придатнішими для машинного заповнення, а також значно спрощенішими. При цьому слід виходити з того, що складання звітності має відбуватися автоматично не лише на підприємствах, а й на всіх зовнішніх (вищих за субординацією, територіальних) рівнях.

Автоматично складати звітність на рівні підприємства можливо тому, що є, з одного боку, база даних, де фактична інформація може бути згрупованою в потрібних напрямках і узагальненою необхідними доповненнями; з іншого боку, є масиви-довідники з кодами рахунків бухгалтерського обліку, що відповідають рядкам і графам типових форм діючої звітності. Крім того, існує масив бібліотеки описаних типових форм вихідних (звітних) документів, які можна видавати як на екран ПЕОМ, так і на паперовий чи магнітний носій. Одночасно зі складанням звітності на підприємстві формують машинні носії з такою самою інформацією як і в звітності, що потім передається каналами зв’язку (або іншим способом) у зовнішні організації, де вона також автоматично зводиться у форми. При її зведенні ряд показників програмно контролюється. Можлива також міжмашинна передача даних.

Організація системи автоматизованого збирання та обробки інформації, застосування нових методів автоматизованого складання звітності на різних рівнях, а також заміна чинних типових форм звітності досконалішими і придатними для машинного складання, за інших їх кількості, змісту та зовнішньому вигляді приводять до значного усунення ручної праці відповідних фахівців управління.

Таким чином, в умовах ринкових відносин при функціонуванні системи автоматизованого збирання та обробки інформації, в рамках якої діє система об’єктивного інформаційного забезпечення менеджменту, є можливість значно підвищити якість і оперативність вироблення й прийняття управлінських рішень, а також:

застосувати нові методи управління (управління за відхиленнями), що спрямовані на його спрощення і підвищення якості керівництва;

спрощувати організаційні структури об’єктів управління за рахунок ліквідації проміжних ланок, наприклад, цехової структури на промислових підприємствах;

забезпечувати в ритмі виробництва менеджерів і фахівців різних рівнів через екрани їхніх персональних ЕОМ (або на інших носіях) об’єктивно необхідною інформацією (методом автоматичного чи автоматизованого інформування), відповідно з їхніми повноваженнями, функціональними обов’язками та посадовими правами й мірою відповідальності;

використовувати релевантну вихідну (результатну) інформацію для аналізу, вироблення і прийняття управлінських рішень.

При цьому, у вихідних формах результатної інформації вже є елементарний аналіз даних (абсолютні і відносні величини — відхилення, середні, порівняння, групування, застосування балансового методу та індексного аналізу тощо), які необхідні для вироблення та прийняття конкретних управлінських рішень;

звільняти менеджерів і фахівців різних рівнів від рутинної праці зі збирання, зберігання й обробки даних та їх елементарного аналізу й надати змогу їм зосередитися на творчій праці та контролі за виконанням прийнятих управлінських рішень.

Крім того, є можливість удосконалення первинного обліку, складання зведеної звітності за рахунок її автоматизації тощо. Це:

зниження на 80—85% ручної праці при автоматизованому збиранні первинної фактичної інформації на місцях масового її виникнення. При цьому є можливість вводити до первинного документа мінімум необхідної інформації, а одержувати максимум при її обробці;

спрощення форм первинних документів при їх автоматизованому заповненні за рахунок виключення з них похідних показників, проміжних підсумків тощо;

зведену звітність складати автоматизовано на основі первинної інформації, а також значно вдосконалити її форми, інформація яких передається каналами зв’язку до вищих за підпорядкованістю установ;
об’єднати три види обліку (оперативно-технічній, статистичний і бухгалтерський) в єдиний господарський, так як уся первинна інформація одноразово збирається в ритмі виробництва, з єдиних джерел, а тому є єдиною і використовується також у процесах управління.

Є й інші вигоди від застосування обчислювальної та інформаційної техніки в процесі управління на об’єкті, де діє та чи інша автоматизована інформаційна система. Ці системи з мережами постійно розвиваються, вдосконалюються тощо.

Кількість інформації, яку необхідно переробити для вироблення ефективних управлінських рішень, настільки велике, що воно давно перевищила людські можливості. Саме труднощі управління сучасним виробництвом зумовили широке використання електронно-обчислювальної техніки, розробку автоматизованих систем управління, що зажадало створення нового математичного апарату та економіко-математичних методів.

 До організації інформаційного забезпечення аналізу пред'являється ряд вимог. Це аналітичність інформації, її об'єктивність, єдність, оперативність, раціональність та ін.

 Сенс першої вимоги полягає в тому, що вся система економічної інформації незалежно від джерел надходження має відповідати потребам керівника, тобто забезпечувати надходження даних саме про ті напрямки діяльності та з тією деталізацією, яка в цей момент потрібна керівникові для всебічного вивчення економічних явищ і процесів, виявлення впливу основних факторів і визначення внутрішньогосподарських резервів підвищення ефективності виробництва. Тому вся система інформаційного забезпечення повинна постійно вдосконалюватися.

 Це очевидно в сьогоднішній практиці організації обліку, плануванні та статистики на підприємстві. Там постійно переглядаються форми документів, їх зміст,організація документообігу, з'являються принципово нові форми накопичення та збереження даних (мається на увазі комп'ютерна техніка). Всі зміни диктуються не тільки власне вимог обліку чи планування. Вони значною мірою підпорядковані необхідності інформаційного забезпечення для вироблення управлінських рішень.

 Економічна інформація повинна достовірно, об'єктивно відображати досліджувані явища та процеси. Інакше висновки, зроблені за результатами аналізу, не відповідатимуть дійсності, а розроблені аналітиками пропозиції не тільки не принесуть користі підприємству, але можуть виявитися шкідливими. 

Наступна вимога, що пред'являється до організації інформаційного потоку, - це єдність інформації, що надходить з різних джерел (планового, облікового і Позаоблікове характеру). З цього принципу випливає необхідність усунення відособленості і дублювання різних джерел інформації. Це означає, що кожнеекономічне явище, кожен господарський акт повинні реєструватися тільки один раз, а отримані результати можуть використовуватися в обліку, плануванні, контролі та аналізі. 
Ефективність аналізу може бути забезпечена тільки тоді, коли є можливість оперативно втручатися в процес виробництва за його результатами. Це означає, що інформація повинна надходити до аналітика як можна швидше. У цьому й полягає сутність ще однієї вимоги до інформації - оперативність. Підвищення оперативності інформації досягається застосуванням новітніх засобів зв'язку,
обробкою її на комп'ютері і т.д.

 Одна з вимог до якості інформації - це забезпечення її порівнянності з предмета та об'єктів дослідження, періоду часу, методології обчислення показників і ряду інших ознак.

 І нарешті, система інформації повинна бути раціональною (ефективної), тобто вимагати мінімуму витрат на збір, зберігання і використання даних. З одного боку, для комплексного аналізу будь-якого економічного явища чи процесу потрібно різнобічна інформація. При її відсутності аналіз буде неповним. З іншого боку, надлишок інформації подовжує процес її пошуку, збору і прийняття рішень. З цієї вимоги випливає необхідність вивчення корисності інформації і на цій основі вдосконалення інформаційних потоків шляхом усунення зайвих даних і введення потрібних. 

Таким чином, інформаційна система повинна формуватися і удосконалюватися з урахуванням перерахованих вище вимог, що є необхідною умовою підвищення дієвості та ефективності управління. 
Отримання інформації не є самою метою бізнесу. Цілями, як правило, можна назвати виживання і отримання прибутку. Інформаційна система управління є кровоносною системою, що забезпечує досягнення цілей компанії шляхом доставки організованою, чітко структурованої і своєчасної інформації. 
Інформація - найважливіший стратегічний ресурс бізнесу. Відсутність необхідної інформації породжує невизначеність. А в умовах невизначеності точність прийнятих рішень погіршується. У невеликих комерційних фірмах, де кількість співробітників невелике і
 бізнес ведеться, як то кажуть, з «загального казана», для інформаційної підтримки бізнесу достатньо елементарної акуратності. Комп'ютери в таких випадках використовуються як будь-яка інша офісна оргтехніка поряд із ксероксом або друкарською машинкою, та ще для ведення бухгалтерії. Однак зі зростанням бізнесу неминуче з'являються нові проблеми.

 З'ясовується, що комп'ютерна бухгалтерська програма, успішно виконує своє завдання, мало придатна для оперативного аналізу. Справа в тому, що зведення балансу і підведення підсумків проводиться не так часто, як це потрібно в повсякденній діяльності. «Користуватися даними звичайної бухгалтерської системи в режимі, потрібному менеджеру, неможливо». 
Бізнес на певному етапі розвитку стає недостатньо керованим. При нестачі необхідної інформації в зручній формі раптом виявляється надлишок важкопорівнянної інформації, що надходить з різних підсистем. Виявляється, що для управління окремими «бізнесами» фірми бракує механізму оперативної оцінки ефективності кожного з них. Крім того, нерідко відсутнє стратегічне планування з ефективним контролем. 
Іншими словами, для успішного розвитку потрібна комплексна система управління, яка об'єднує всі аспекти менеджменту, а не одну бухгалтерію. І це не тільки технологічні завдання. Це, по-перше, проблеми постановки регулярного менеджменту і, по-друге, - проблеми вибору і порядку впровадження інформаційної системи.

Існує три основних варіанти рішення проблеми впровадження інформаційних систем. 

Перший шлях - розробка системи власними силами. Цим шляхом йдуть багато організацій. Дуже часто для автоматизації розрахунків застосовуються процедури, написані засобами офісних програм (характерний приклад - макроси для Excel). Однак при ускладненні бізнесу, такі кошти перестають задовольняти, оскільки не передбачають управління даними, що мають складну структуру. Створення ж повноцінної системи вимагає не тільки витрати великих коштів і часу. Необхідно ще централізоване грамотне стратегічне управління розвитком проекту. А це під силу великим організаціям. Країнам, що розвиваються фірмам своїми силами розробити систему, яка могла б тривалий час її обслуговувати, нелегко. 

Другий шлях - придбання універсальної системи або пакета прикладних програм.Вибір систем такого роду обмежується, в основному, бухгалтерськими програмами. Причина полягає в тому, що бухгалтерський облік має строгу і консервативну методологію. Незважаючи на часті зміни законодавства, форм звітних документів, принципи і структура даних залишаються практично незмінними. Комерційна ж діяльність відрізняється великою різноманітністю у різних фірмах. Сильно варіюється сама логіка роботи, причому це буває пов'язано не тільки з різними галузями або пологами діяльності. Бізнес, як і всяка творчість, відображає індивідуальність майстра (виконавця, гравця). Тому, універсальних пакетів для комплексної автоматизації комерційної діяльності, а не тільки бухгалтерії, небагато. Як і бухгалтерські програми, вони вимагають настройки. Велика їх частина «виросла» з бухгалтерських програм і є їх розвитком. Рішення про придбання універсальної системи дозволяє відносно невеликими засобами вирішити багато проблем, пов'язані з інформаційним обслуговуванням бізнесу. 

Третій шлях полягає в делегуванні функцій і повноважень з впровадження інформаційних технологій овнішнім організаціям (аутсорсинг). Цей сучасний підхід поки що рідко застосовується в російських умовах. При правильному виборі фірми-виконавця досягаються відчутні переваги: - Економія коштів за рахунок застосування рішень, ядро ​​яких пройшло успішне впровадження в інших фірмах.

- Ціна таких систем нижче, ніж у систем, що розробляються «з нуля»; 

- Професіоналізм виконання; 

- Сервісна підтримка;

- Можливість розвитку системи відповідно до ускладненням бізнесу. 

Є й потенційні небезпеки: 

- Втрата можливості розвитку системи;

 - Небезпека втрати інформації через незнання внутрішньої структури даних;

 - Залежність супроводу від добробуту фірми-виконавця.

 Питання про те, чи слід йти шляхом розробки інформаційної системи власними силами, непростий. Він пов'язаний не тільки з можливостями виділення для цього необхідних коштів. Ми вважаємо, що рішення застосувати покупну систему - вияв високого рівня зрілості організації. Це можна розцінити як прояв цивілізованого поділу праці. «Не лікуйте зуби самі!» - Закликають рекламні агентства. І з цим можна погодитися. 

Професійно зроблений продукт, призначений для продажу, має одну важливу якість, яка відрізняє його від поточної версії програми, що розробляється усередині колективу-користувача. Це - функціональна працездатність. Щось може не влаштовувати, але те, що в ньому закладено і гарантовано розробником - працює. 

Якщо ж система розробляється своїми програмістами, виникає спокуса перебудови системи на ходу, не розібравшись в глибинних причинах існуючої потреби. Звичайно, за наявності високопрофесійної групи програмістів всередині фірми і при добре організованій постановці завдань, принципово можливо вирішити проблему поділу відповідальності замовника і виконавця. І такі приклади є. Ця проблема, як і багато інших, що виникають при управлінні інформаційними системами, пов'язаназ менеджментом, а не з технологією. 

Залучення сторонньої організації для впровадження інформаційної системи дає певні зручності. Одне з них полягає в необхідності сформулювати бізнес - правила, без яких неможливо укласти договір. У деяких випадках, фірма, що проводить установку системи, передбачає, що вимоги повинні вже бути сформульовані. Існують постачальники, що пропонують комплексне рішення. Вони або проводять реорганізацію бізнес - процесів самостійно, або - залучають третіх організацію, яка виступає в якості консультанта або постановника завдання. Варто зазначити, що самостійне вирішення завдання апаратного забезпечення інформаційної системи теж часто призводить до неприємностей, пов'язаних з функціонуванням системи. Багатьох проблем можна уникнути, замовляючи систему у постачальника, що працює за принципом «все з одних рук». 
Отже, припустимо,
 керівник усвідомив, що для впровадження інформаційної системи необхідно придбання програмного забезпечення. Яку програму вибрати? За якими критеріями? 

Розглянемо ринок існуючих програм з точки зору задоволення ними потреб клієнтів, як ми його собі уявляємо. Система повинна володіти наступними властивостями: 

1) Збереження інвестицій. Впровадження та експлуатація системи завжди передбачає витрати, що виходять за межі вартості «коробки» та договору. Це, по-перше, кошти, необхідні на адаптацію системи відповідно до мінливих умов бізнесу. По-друге, це витрати, пов'язані з розвитком нових технологій, які можуть виникати, наприклад, в процесі інтеграції системи з новими програмними продуктами і. т.д. Ми вважаємо, що можна говорити про можливість збереження інвестицій у зв'язку з впровадженням інформаційної системи, якщо ці витрати будуть мінімальними. На це впливає, по-перше, вибір системи управління базами даних. Тут мова йде не тільки про технічні аспекти. Необхідно враховувати позиції розробника на ринку, його технічну політику щодо інновацій. Має значення і вартість самої бази даних. Другий аспект - технічна реалізація в розробці переваг, що надаються системою управління базами даних: об'єктно-орієнтований підхід, модульна структура і т.д. 

2) Надійність - по-перше, гарантована збереження і доступність даних за будь-яких технічних неполадках, по-друге, забезпечення ефективного захисту даних від несанкціонованого доступу. 

3) Можливість росту - масштабованість, розширюваність, модульність, розробка модулів на замовлення. 

4) Ступінь автоматизації різних видів діяльності - повнота автоматизації всіх видів діяльності, а не тільки бухгалтерії. 

5) Інтуїтивність інтерфейсу - можливість користувача розібратися в інтерфейсі без опису. 

6) Можливості інтеграції з електронним документообігом - реалізація функції документообігу в системі або можливість інтеграції із зовнішньою системою документообігу 

7) Адаптованість до бізнесу клієнта - ступінь узгодження властивостей системи до потреб клієнта при завершенні розрахунків з постачальником. 

8) Доступність за ціною. 

Ряд програм, пропонованих на ринку, має свою специфіку. Особливістю комплексу програм, розроблених фірмою МонолітІнфо, наприклад, є можливість багатовалютного обліку, багатомовність і орієнтація на міжнародні стандарти обліку (GAAP і ін), що визначає її популярність серед спільних та іноземних підприємств. Помітно виділяється серед інших пропозицій система «ЛокОффіс» тим, що дозволяє забезпечувати роботу віддалених філій. Однак ця система реалізована на системі управління базами даних Raima Data Manager, що не є реляційної, що не підтримує розподіл даних і тиражування транзакцій. Ці та інші властивості база даних Raima не дозволяють реалізувати на її основі надійну систему управління динамічно розвивається середньої або великої фірмою. Однак, для підприємств, які не передбачають значного зростання і ускладнення бізнесу, вона становить певний інтерес. 

Велике поширення отримали програми фірми 1С, тому вони заслуговують окремої уваги. Вони поєднують в собі доступну ціну і непогані характеристики. Впровадження програм цього сімейства починається, як правило, з програми «1С: Бухгалтерія». Для автоматизації складу, торгівлі існують відповідні програми. Однак вони не є готовими продуктами, які могли б успішно працювати без настройки, яку досить нелегко виконати власними силами. Набір початкових базових процедур, як правило, не задовольняє потребам конкретного бізнесу. Для налаштування та супроводу системи «1С: Торгівля» передбачається залучення регіональних представників розробника. Впровадження «1С: Бухгалтерии» і «1С: Торгівлі» найчастіше вже обходиться замовникам по $ 50, але іноді дешевше заплатити і таку суму, ніж розбиратися в проблемі своїми силами. Окремі бухгалтери розбираються в програмному забезпеченні самі. Реально, десь за тиждень. 

У роботі менеджера в даний час все частіше і частіше можна зустріти предмети, які кладають поняття нова інформаційна технологія. Під нею розуміється сукупність впроваджуваних у системи організаційного управління принципово нових засобів і методів обробки даних, що представляють собою цілісні технологічні системи й забезпечують цілеспрямоване створення, передачу, збереження і відображення інформаційного продукту (ідей, знань) з найменшими витратами і відповідно до закономірностей того соціального середовища , де розвивається ця технологія. Перехід на нові інформаційні технології виправданий, якщо він є наслідком фундаментального переосмислення і радикального перепланування діяльності корпорації з метою різкого поліпшення критичних по відношенню до витрат показників - якості, обслуговування і швидкості виробничих процесів. 

Поява нового, інформаційного суспільства, багатьом бачиться тільки на базі використання нових інформаційних технологій. З появою і масовим впровадженням комп'ютерних мереж і засобів сучасної комунікації кардинальнимчином змінилася концепція робочого місця. Якщо раніше останнє асоціювалося з місцем біля верстата чи столом в установі, то сьогодні "робоче місце" - це скоріше не місце роботи, а кошти, за допомогою яких вона здійснюється. До них можна віднести мобільний телефон, портативний комп'ютер з модемом і міні-принтер. Таким чином, робочим місцем стає будь-яке приміщення, де є розетка. 

Уміння користуватися персональним комп'ютером тепер вже увійшло в сучасну культуру управління. І це не даремно - комп'ютер дозволяє економити величезні кошти, які при традиційній системі організації праці були б витрачені на вміст різних відділів, які виконували утилітарні функції, не пов'язані з процесом виробництва. 


3.2. Розробка інтернет-порталу для «ГК Централь»

Інтернет-портал – це масштабний інформаційно-розважальний сайт, загального або локального призначення, який поєднує в собі безліч різних сервісів і великої кількості тематичної інформації.

Поява нових, цікавих ресурсів, які досить оригінальні та користуються попитом, веде до швидкої окупності інвестицій, витрачених в їх розробку, і отримання стабільного прибутку.

Мета веб-порталів - залучення великої кількості відвідувачів та їх регулярне тематичне інформування, для можливості розміщення та продажу реклами на сторінках порталу. Для утримання постійної цільової аудиторії на порталі необхідний великий обсяг якісної інформації, яка регулярно оновлюється.

Інтернет-портал має ряд переваг:

 •  по-перше, це можливість залучення великої кількості відвідувачів, що призводить до зростання прибутку.
 •  по-друге, якісний портал здатний замінити користувачу більшість тематичних сайтів, а також об'єднати користувачів зі спільними інтересами, що знову ж таки відображається на зростанні відвідуваності Вашого порталу і зростанні прибутку.
 •  по-третє, наявність великої кількості функцій і сервісів, які взаємодіють між собою.

Функціонал, який може бути впроваджений при розробці інтернет-порталу: реєстрація/авторизація користувачів, розширена форма пошуку, блок новин, інтерактивний каталог товарів/послуг, модуль підписки та розсилки новин, відповіді на часті запитання (F.A.Q.), фотогалереї, форми анкетування відвідувачів і замовлення реклами, опитування відвідувачів на порталі, форум, співтовариство, зворотній зв'язок.

Однією з важливих особливостей Інтернет-порталу є можливість спілкування між відвідувачами. Ця функція дозволяє сформувати співтовариство користувачів, які постійно відвідують портал. Реалізується за допомогою стандартних форуму, чату або більш складної - соціальної мережі. Якщо Ви чули про такі соціальні мережі як «Вконтакте» і «Одноклассники», тоді Вас зацікавить наша пропозиція. Студія веб-дизайну «ПроДисайд» здійснює розробку та впровадження соціальної мережі, яка відповідає тематиці Інтернет-порталу - тепер у Вас є можливість виділитися із «сірої маси» конкурентів!

Оновлюється інформація на порталі досить часто, тому, завдяки зручній і грамотно продуманій системі управління контентом (CMS) - процедура інформаційного оновлення сайту не вимагає від його власника спеціальних знань, що дає можливість заощадити на послугах спеціалістів. Часто потрібна участь кількох людей і фахівців для розміщення на порталі актуальної інформації та внесення змін.

Розробка інтернет-порталу включає в себе такі етапи:

 1.  Збір тематичної інформації порталу.
 2.  Складання технічного завдання на розробку сайту.
 3.  Підписання договору, технічного завдання обома сторонами.
 4.  Вибір замовником дизайну шаблону сайту (3 варіанти на вибір).
 5.  Аналіз цільової аудиторії.
 6.  Затвердження розташування інформації, а також елементів дизайну на сайті.
 7.  Інформаційне наповнення Інтернет-ресурсу.
 8.  Вибір послуг хостинг-провайдера, реєстрація доменного імені сайту.
 9.  Здача-Прийом проекту.

Портал - це умовна точка входу в Інтернет, або, простіше кажучи, сайт із величезною кількістю функцій та послуг. Веб портал може бути присвячений як одній темі, так і дуже багатьом, ділячись на різні розділи та рівні.

Портал найскладніший за структурою сайт з усіх можливих. Портал може містити в собі величезну кількість функцій і сервісів.

 •  Новини
 •  Статті
 •  Доску оголошень
 •  Робота
 •  Знайомства
 •  Пошук інформації;
 •  Почта
 •  Рейтинг
 •  Форум
 •  Підписка і розсилка
 •  Блог
 •  Чат
 •  Аукціон
 •  Бронювання
 •  Афіші
 •  Бібліотека
 •  Заказ товарів
 •  Фотогалерея
 •  Відеогалерея
 •  RSS лента
 •  FAQ
 •  Бібліотека
 •  Опитування
 •  Голосування
 •  Книга відгуків


РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ

Закон України "Про охорону праці" визначає охорону праці як систему правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Що визначають охорону праці являються його умови. Умови праці є сукупністю чинників трудового середовища, які по мірі дії, на здоров'ї працюючого підрозділяються на :

шкідливі - викликають розвиток професійного захворювання або зниження працездатності;

небезпечні - призводять до травм або до інших видів раптового різкого погіршення здоров'я(отруєнню, опроміненню, тепловому удару і так далі). Основним законодавчим актом з питань охорони праці для жителів України являється Закон України "Про охорону праці", введений в дію з 08.12.1992 р. і Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" №229-1У від 21.11.2002г. Закон складається з 9 розділів і 44 статей.

Він визначає основні положення по реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності. Регулює(за участю відповідних державних органів) стосунки між власником підприємства, установи або організації, або уповноваженим їм органом(далі власник) і працівником з питань безпеки гігієни праці і виробничого середовища, і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Закон складається з 8 розділів і 49 статей:

1 .Загальні стани(статті 1-5).

2.Гарантії прав громадян на охорону праці(статті 6 - 16).

3.Организация охорона праці на виробництві(статті 17 - 28).

4.Стимулювання охорони праці(статті 29-32).

5.Державні міжгалузеві і галузеві нормативні акти про охорону праці(статті 33 - 36).

6. Державне управління охороною праці(статті 37 - 43).

7.Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці(статті 44 - 48).

8.Відповідальність працівників за порушення законодавства про охорону праці(стаття 49).

Закон України "Про охорону праці" вніс два істотно-нові положення в Законодавство України про працю.

По-перше, він розширив сферу своєї дії на усі підприємства, установи і організації незалежно від форм їх власності і видів їх діяльності(далі підприємства), на усіх громадян, які працюють, а також залучені до праці на цих підприємствах(далі - працівники).

По-друге, він визначив розміри одноразового посібника, що виплачується працівникові в якості відшкодування збитку від ушкоджень його здоров'я, чим стимулював власників підприємств до забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

У готелі " Централь" так само як і в кав'ярні готелю, охорона праці організована згідно Закону України "Про охорону праці" від 08.12.1992 року і Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону праці" №229-1У від 21.11.2002г. Закон складається з 9 розділів і 44 статей.

Питання охорони праці на підприємстві, є стержневими в діяльності будь-якого підприємства. Зокрема їх рішення в готелі " Централь" досягається:

- забезпечення сприятливої обстановки на робочому місці;

- усуненням   важких   фізичних   робіт,   праці   в   шкідливих і аварійних умовах;

- зниженням монотонності трудової діяльності;

- психологічною розрядкою і зняттям нервової напруженості;

- забезпеченням усього комплексу заходів по пожежній безпеці і охорони праці на робочому місці.

Санітарно-гігієнічні заходи.

До санітарно-гігієнічних умов праці відносяться усі елементи зовнішнього     середовища,     в     якому     здійснюється     трудовий     процес :

метеорологічні умови(мікроклімат), якість повітря, різного роду випромінювання, освітлення, шум і вібрації. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до показників мікроклімату і допустимого вмісту шкідливих речовин(газів, пари, пилу і так далі) в повітрі містяться в ГОСТ 12.1.005-88.

Метеорологічні умови праці характеризуються температурою, відносною вологістю, швидкістю руху повітря, атмосферним тиском і інтенсивністю теплового випромінювання. Ці параметри окремо і в сукупності впливають на організм людини, визначаючи його самопочуття. При температурі більше 30° відбувається перегрівання людського організму, а при температурі менше 13° - його переохолодження. При роботі людини при температурі 31° З в течії 5 ч. його працездатність знижується на 50%.

Таким чином, під впливом температури довкілля в організмі людини може відбуватися або накопичення надлишків тепла, або, навпаки, теплова втрата.

Параметри мікроклімату нормуються залежно від періоду року і категорії робіт. Значення параметрів на робочих місцях і в місцях відпочинку(пересування) туристів повинні відповідати нормам. Нормалізація параметрів мікроклімату зводиться до профілактики перегрівання і переохолодження. Необхідна температура повітря може бути абезпечена за рахунок   центральної   водяної   системи   опалювання   взимку і   за рахунок кондиціонування повітря або природної вентиляції влітку. Кількість повітря і відповідність його якості нормам параметрів мікроклімату досягається організацією вентиляції.

Для штучної вентиляції повітря        застосовуються ентиляційні установки.  Циркуляцію повітря природним ляхом забезпечують кватирки, фрамуги, вертикальні і горизонтальні витяжні канали.

Шум - є безладне поєднання звуків різної частоти і інтенсивності. До параметрів шуму відносяться: інтенсивність звуку, тиск і частота.

Необхідно відмітити, що людина здатна сприймати звуки частотою від 20 до 20000 герц. Звук частотою 20 Гц називається інфразвуком, а частотою більше 20000 Гц - ультразвуком. Вплив шуму на людину пропорційний рівню звукового тиску, вимір шуму робиться приладом, званим шумометром, за допомогою якого вимірюються рівні звукового тиску.

Заходи по зниженню шуму включають:

- зменшення шуму в джерелі;

- застосування засобів колективного і індивідуального захисту;

- раціональне планування і акустичну обробку робочих місць;

- використання килимових покриттів.

Вібрація за характером впливу на організм людини може бути загальною і місцевою. Загальна вібрація впливає на увесь організм(внаслідок струсу підлоги), а місцева - діє на обмежену ділянку тіла. Впливаючи на Ьрганизм, вібрація викликає захворювання суглобів, м'язів і порушення рухових рефлексів організму. Постійна вібрація, крім того, підвищує дратівливість і викликає різні,    неприємні    відчуття.    Нині гранично     допустимі     величини     загальної      вібрації      регулюються санітарними нормами

СН- 3044, СН- 3041 и ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ.

Заходи по обмеженню вібрації включають:

- дистанційне керування; -виброизоляцию робочих місць;

- застосування пристосувань що гасять вібрацію.

Освітленість. З характеристик світла виділяють кількісні  якісні. Перші забезпечують достатність, а другі -комфортность освітлення. До кількісних характеристик відносяться: світловий потік, сила світла, освітленість, яскравість, коефіцієнт відображення, а до якісних - коефіцієнт відображення, контраст об'єкту з фоном, коефіцієнти пульсації і природної освітленості.

Освітлення залежно від джерела світлової енергії підрозділяється на природне, штучне і поєднане. Для визначення рівня природної освітленості приміщень офісу фірми і місць розміщення туристів необхідно користуватися наступними нормативами - достатнє природне освітлення має місце, якщо площа віконних отворів складає не менше 25% площі підлоги приміщення.

Якщо одного природного освітлення в приміщенні недостатньо, то його поєднують з штучним освітленням.

У приміщенні без вікон і аераційних ліхтарів, а також в темний час доби, влаштовується штучне освітлення. Воно підрозділяється на робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне і чергове. Світильники аварійного і евакуаційного освітлення повинні живитися від незалежних джерел. Застосування одного місцевого освітлення неприпустимо, оскільки із-за різких тіней на робітнику завірені керівництвом. Персонал і керівники проходять обов'язкову підготовку по відповідності виконуваних робіт, і по забезпеченню безпеки в готелі, персонал проходить регулярний медичний огляд. А також спеціальні курси підвищення кваліфікації. Вимоги: служба прийому(адміністратори, портьє) вільно володіють іноземною мовою(англійський) і додатковою мовою(німецький, іспанський, японський, турецький).

Зовнішній вигляд персоналу : формений одяг з характерними для готелю особливостями.

Таким чином провівши аналіз відповідно до стандарту, можна зробити висновок, що ТОВ "Готель, Централь" може претендувати на категорію три зірки без додаткових перевірок, оскільки наявність видів послуг, оснащеність і устаткування готелю відповідають усім вимогам.


збалансувати систему відповідних показників та визначити напрямок пропорційного розвитку виробництва;

змоделювати кілька варіантів планів, а потім вибрати оптимальний з відповідною організаційною структурою управління підприємством;

Вдосконалення  планування виробництва

здійснити взаємозв’язок прогнозування, перспективного, поточного та оперативного планування;

скоротити термін та розширити простір планування до години чи зміни, робочого місця або дільниці тощо;

широко використати нормативні методи на всіх рівнях планування та управління;

удосконалити систему нормативно-планових показників у використанні трудових, матеріальних, фінансових та інших ресурсів;

прогнозувати і моделювати поведінку об’єкта управління в умовах невизначеності, ризику тощо.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40982. Взаємовідношення мови й гендера 89.5 KB
  Мовна картина світу як результат пізнання та концептуалізації обєктивної дійсності Мові належить активна роль у культурі й пізнанні. Вона є унікальною здатністю людини що відрізняє її від будьяких інших живих істот і решти світу. Кожен народ посвоєму розчленовує фрагменти світу і посвоєму називає їх. Формується світ тих хто говорить цією мовою тобто формується концептуальна картина світу як сукупність знань про світ що є зафіксованими у лексиці граматиці фразеології.
40983. Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці 218.5 KB
  Охорона праці. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю і правил з охорони праці. Поняття охорони праці за трудовим правом Загальновідомо що економічне зростання автоматично ще не веде до збалансованого економічного і соціального розвитку. Зміни що відбуваються у структурі зайнятості й попиту на робочу силу як і до становища працівника на робочому місці умов його праці ставлять підвищені вимоги до безпеки праці.
40984. Конфлікти в колективі 40.5 KB
  Тому проблема здебільшого полягає не в наявності самого факту конфлікту а в тому який характер він носить деструктивний чи конструктивний і яким чином розвязується. Конструктивна та деструктивна суть конфліктів Деструктивний конфлікт переводить причини що призвели до конфлікту на âособистостіâ. Дана установка не веде до вирішення конфлікту а навпаки його загострює зростає упередженість проти партнера напруга у взаємостосунках посилюються неприємні почуття та переживання виникають стреси та ін. Прикладом деструктивного...
40985. Трудові спори і порядок розв’язання 183.5 KB
  Поняття трудових спорів та їх класифікація При здійсненні відносин людей під час трудової діяльності між працівниками і власниками підприємств або уповноваженими ними органами можуть виникати й часто виникають різного роду непорозуміння. Перебудова виробничих і трудових відносин нові форми застосування і використання праці істотно вплинули не тільки на індивідуальні трудові відносини а й на структуру і зміст організаційноуправлінських відносин що виникають між власником підприємства або уповноваженою ним особою з одного боку і трудовим...
40986. 4-х комнатный жилой дом мансардного типа 103.5 KB
  Расширился ассортимент, и повысилось качество применяемых в отечественном строительстве отделочных материалов — всех видов керамической плитки, покрытий для пола и стен, а также керамических санитарных и санитарно-технических изделий.
40987. Мова і культура 148.5 KB
  Однак з іншого боку у самій матерії мови у ряду істотних характеристик мовної структури позначилася біологічна природа людини. Психофізіологічні можливості знакової діяльності людини зумовили багаторівневу організацію мови визначили кількісні параметри окремих рівнів наприклад обсяг фонологічної системи що коливається в різних мовах в інтервалі від 10 до 100 одиниць; обсяг словника в інтервалі від 10 тисяч до півмільйона слів; вияв надмірності в мові. Культура визначає план змісту мови. У молекулярній біології і семіотиці був виявлений...
40988. Стратегии позиционирования в маркетинге, стратегия эффективного позиционирования, проблемы разработки стратегии позиционирования 233 KB
  Целью данной работы является детальное изучение понятия позиционирования в маркетинге и рассмотрение стратегий позиционирования. Для достижения поставленной цели мною решались следующие задачи: раскрытие понятия позиционирования, выявления ключевых концепций и идей позиционирования
40989. ПОЛІТИЧНА ЛІНГВІСТИКА. МОВНА ПОЛІТИКА 115.5 KB
  Потрыбно постійно памятати що будьяке рішення щодо мови це політичне рішення яке має прийматися при одночасному врахуванні обєктивних комунікативних потреб й механізму групової ідентифікації. Крисін ставлять перед собою і таке завдання: регулювати розвиток і функціонування мови мов не покладаючись цілком на самоплин мовного життяâ. На нашу думку не самі соціолінгвісти регулюють розвиток і функціонування мови чи мов у суспільстві а держава її владні інститути. Сьогодні вже можна говорити про чітко окреслену...
40990. Психологія стресу та його наслідки 80.5 KB
  Функції природа та фази стресу. Методи подолання стресу. Стан стресу може виникати під впливом найрізноманітніших життєвих умов починаючи із повсякденних турбот і закінчуючи екстремальними ситуаціями так званими ударами долі .