44229

Товарознавство та торгівельне підприємництво. Методичні вказівки

Дипломная

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Методичні вказівки містять загальні рекомендації щодо написання бакалаврської роботи тематику робіт загальні вимоги до написання оформлення та виконання окремих розділів. Організація виконання випускної бакалаврської роботи Керівництво бакалаврськими випускними роботами Напрямки і теми бакалаврських випускних робіт Структура і зміст випускної бакалаврської роботи. Структура бакалаврської випускної роботи

Украинкский

2013-11-11

584.5 KB

17 чел.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА  УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ

 

 

Суми  2011


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Кафедра товарознавства

 

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ

для студентів 4 курсу  денної форми навчання

напряму підготовки

6.030510 „Товарознавство та торгівельне підприємництво"

професійного спрямування

 «Товарознавство та експертиза  в митній справі»

освітньо-кваліфікаційний рівень -  «бакалавр»

СУМИ - 2011

УДК 620.2 ( 076.5 )

Укладачі: Василенко О.О., к.т.н., доцент кафедри товарознавства

Сорокіна Н.О.- ст. викладач кафедри товарознавства

                  Лисенко Н.П. - ст. викладач кафедри товарознавства

Бакалаврська робота. Методичні вказівки щодо виконання для студентів 4 курсу денної форми навчання  напряму підготовки  030510 «Товарознавство і торгівельне підприємництво», професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі». Освітньо-кваліфікаційний рівень – «бакалавр». / Суми, 2011 рік, с.

Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час виконання випускних бакалаврських робіт. Методичні вказівки містять загальні рекомендації щодо написання  бакалаврської роботи, тематику робіт, загальні вимоги до написання, оформлення та виконання окремих розділів.

Рецензенти: 

Нечипоренко В.В., к.с.г.н., доцент кафедри товарознавства

Барановська А.С., к.е.н., доцент кафедри статистики, АГД та маркетингу

Рекомендовано до видання навчально-методичною радою інституту економіки

та менеджменту

Протокол № _______  від „  ______ ” _______________________ 2011 року

©      Сумський національний аграрний університет, 2011

ЗМІСТ

№№п/п

Розділи  змісту

Стор.

1

Загальні положення

6

2.

Організація виконання випускної бакалаврської роботи

7

2.1

Понятійно-термінологічний апарат

7

2.2

Керівництво бакалаврськими випускними роботами

7

3

Напрямки і теми бакалаврських випускних робіт

8

4

Структура і зміст  випускної бакалаврської роботи.

12

4.1

Структура бакалаврської випускної роботи

12

4.2

Вимоги до структурних елементів вступної частини

15

4.2.1

Титульний аркуш

15

4.2.2

Завдання та календарний план виконання роботи

15

4.2.3

Зміст бакалаврської випускної роботи

16

4.3 

Вимоги до структурних елементів основної частини  

16

4.3.1

Вступ

16

4.3.2

Огляд літератури

17

4.3.3

Експериментальна частина

18

4.3.4

Митне оформлення товарів при здійсненні зовнішньо-економічної діяльності

19

4.3.5

Висновки та пропозиції

24

5

Оформлення бакалаврської випускної роботи

24

5.1

Загальні вимоги

24

5.2

Нумерація сторінок

25

5.3

Ілюстрації

26

5.4

Формули та рівняння

27

5.5

Таблиці

27

5.6

Посилання

28

5.7

Оформлення списку використаних літературних джерел

28

5.8

Оформлення додатків

29

6

Підготовка бакалаврської випускної роботи до захисту та її захист

30

7

Список рекомендованих літературних джерел

34

8

Додатки:
А - Базові терміни

Б - Заява

В - Завдання на випускну бакалаврську роботу

Д  - Титульний аркуш

Ж - Перелік ключових слів та умовних скорочень

К - Приклад оформлення бібліографічного опису у списку літератури

Л - Приклад оформлення рецензії на бакалаврську роботу

М – Приклад оформлення відгуку

Н - Бланк наряду на експертизу

П - Бланк заявки на експертизу

Р - Бланк акту проведення митного огляду товарів

С – Акт проведення митного огляду

Т- Протокол дослідження товарів

37

37

41

42

44

45

46

48

50

51

53


 1.  Загальні положення

Випускна бакалаврська робота є важливим завершальним етапом підготовки бакалавра з професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Випускна бакалаврська робота є логічним завершенням навчання у вищому навчальному закладі і демонструє ступінь оволодіння нормативною програмою відповідного освітнього рівня. Тому зміст бакалаврської роботи, її оформлення і публічна апробація є одними з основних критеріїв оцінки якості реалізації освітньо-професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі».

Виконання бакалаврської роботи, як заключного етапу підготовки фахівця, має за мету:

систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань студентів в галузі товарознавства і експертизи товарів;

розвиток у студентів навичок самостійної роботи з науковою, виробничою, патентною, довідковою літературою, оволодіння методиками досліджень і експериментування під час вирішення конкретних наукових і виробничих завдань;

підготовку випускників вузу до самостійної роботи в умовах сучасного

виробництва і ринкової економіки;

формування глибоких знань студентів відносно митної та зовнішньоекономічної діяльності;

розвиток та спрямуванні знань і вмінь на здійснення умов для формування ринкової економіки, зростання зовнішньоекономічної діяльності та забезпечення економічної охорони  державного кордону України.

Випускна бакалаврська робота  показує утвердження автора у вмінні  самостійно вести науковий пошук, бачити професіональні проблеми і знати найбільш загальні методи і прийоми їх вирішення.

При цьому бакалавр набуті під час навчання вміння має закріпити у частині формулювання та обґрунтування, вирішення та фактичного письмового оформлення актуальних питань підвищення ефективності роботи підприємств торгівлі  та митного контролю в умовах ринкової економіки. Бакалавр повинен закріпити вміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати та поглиблювати теоретичні знання з в галузі товарознавства і експертизи товарів;

формувати практичні навички для вирішення конкретних практичних завдань. Саме ця остання робота дозволить йому вдосконалити методики теоретичних і науково-практичних досліджень, закріпити набутий досвід систематизації, осмислення й обговорення отриманих результатів досліджень, сформулювати висновки та пропозиції, а також публічного захисти її.

       Враховуючи вимоги характеристики до фаху товарознавця, випускна робота повинна відображати підготовленість студента з товарознавчої експертизи продукції різного призначення, митного оформлення та контролю за її переміщенням через митний кордон України, митного оформлення зовнішньоекономічних операцій та перешкоди контрабанди, дотримання законодавства України та здійснення ефективної діяльності; по захисту прав споживачів у сфері торгівлі, послуг.

Під час виконання та захисту студентами бакалаврської випускної роботи з фаху 6.030510 повинні бути виявлені знання с питань товарознавчої експертизи та оцінки якості товарів; дослідження змін споживних властивостей товарів в процесі їх товаропросування; методи запобігання ввезенню в Україну неякісної, екологічно небезпечної продукції; способи оптимізації асортименту, визначення конкурентної спроможності та забезпечення ефективної роботи митних органів на сучасному економічному стані розвитку держави.

Студент повинен вміти проводити науково-дослідні роботи з формування асортименту товарів, удосконалення структури асортименту товарів, удосконалювати контроль за якістю товарів, що надходять у продаж з урахуванням сучасних екологічних вимог, проводити експертизу товарів.

Студент має бути обізнаним з правилами експертизи товарів вітчизняного і зарубіжного виробництва, з шляхами вивчення умов експорту і імпорту, попиту і пропозиції продовольчих товарів.

       Випускна бакалаврська робота є прикладним науковим дослідженням, що поєднує практичну професійну і науково-дослідну роботу, спрямовану на отримання і використання знань для практичної реалізації в державі щодо оволодіння методиками досліджень і експериментування під час вирішення конкретних наукових і виробничих завдань.

2 Організація виконання  випускної (кваліфікаційної) бакалаврської роботи.

2.1 Понятійно-термінологічний апарат

Успішна робота в галузі товарознавчої експертизи та оцінки якості товарів, митного контролю, підготовка кваліфікованих кадрів і дотримання юридичної законності дій можлива при правильному розумінні та використанні спеціальних термінів. Довільне тлумачення їх неприпустиме. Використані в бакалаврській роботі терміни повинні повністю відтворювати закладений в них зміст.

Доцільно звернути увагу на значення основних (базових) термінів, які найбільш широко використовуються в сучасній навчальній та довідковій літературі, виробничій діяльності, при складанні нормативно-технічної документації тощо. Тлумачення окремих термінів у цих методичних рекомендаціях розширено і деталізовано з метою надання їм більшої ясності та розуміння й правильного використання при підготовці бакалаврської роботи (додаток А).

2.2 Керівництво бакалаврськими випускними роботами

Загальне керівництво бакалаврською випускною роботою здійснюється ведучими викладачами кафедри товарознавства, як правило, це професор, д.т.н., доцент, к.т.н.. досвідчений ст. викладач.

Особливо велике значення має планування творчого процесу студента-випускника, який вперше приступає до написання серйозної наукової роботи, якою є випускна кваліфікаційна робота бакалавра.

Планування його роботи починається з складання завдання, яке являє собою своєрідну наглядну схему передбачуваних досліджень.

Керівник бакалаврської випускної роботи видає студенту завдання на її виконання, де вміщує календарний план, склад консультантів, строк завершення бакалаврської випускної роботи.( Додаток В)

Керівник бакалаврської випускної роботи:   

- слідкує за виконанням студентом календарного плану, надає йому консультативну допомогу у вивченні літературних джерел, організації експериментальних робіт, виборі методик досліджень, обробки та аналізу отриманих даних.

 - контролює відповідність змісту бакалаврської випускної роботи завданню, наукову і реальну обґрунтованість висновків і пропозицій.

 - проводить систематичні, передбачені розкладом бесіди і консультації;

        -  контролює графік виконання окремих розділів згідно із завданням .

        - оцінює зміст виконаної роботи, як по частинах, так і в цілому;

        - дає згоду на представлення випускної роботи до захисту.

Виконані розділи випускної роботи студент подає керівнику  для перевірки.  Термін подання розділів встановлюється календарним планом.

Перевірені розділи роботи повертаються студенту для подальшого виконання бакалаврської роботи, можливого доопрацювання  або перероблення. Після остаточного узгодження виконаних розділів, бакалаврська робота  оформляється у відповідності з вимогами.

  Бакалаврська робота виконується студентом в лабораторіях кафедри товарознавства, лабораторії філії кафедри (центральній харчовій лабораторії облспоживспілки), в читальних залах університету і бібліотеках міста, в комп'ютерних класах і обчислювальному центрі університету.

При необхідності виконання бакалаврської випускної роботи за межами університету /в підприємствах харчової промисловості, торгівлі, та ін./ студент зобов'язаний повідомити про це і дістати дозвіл від керівника бакалаврської роботи і зав. кафедрою.

Періодично декан факультету економіки та підприємництва разом з кафедрою товарознавства у визначені терміни заслуховують особисто дипломантів, керівників випускних робіт і консультантів про хід виконання випускних робіт кожним студентом.

Студент несе відповідальність за дотримання вимог, що ставляться до бакалаврської випускної роботи і регламенту її виконання.

3. Напрямки і теми бакалаврських випускних робіт

Реальною випускною роботою можна вважати ту, яка виконана з актуальної теми, відповідає сучасному стану митної діяльності та спрямована на створення умов для формування ринкової економіки та забезпечення економічної охорони державного кордону України.

Рекомендовані для виконання теми бакалаврських робіт повинні бути актуальними, конкретизованими, мати науково-практичну спрямованість, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку в галузі торгівлі, митної справи в умовах ринкової економіки. Теми випускних робіт мають сприяти поглибленому вивченню студентами товарознавчих характеристик продовольчих та непродовольчих товарів їх властивостей, харчової та біологічної цінності. Вони мають бути спрямовані на, підвищення якості, розробку напрямів консолідації діяльності торгівельних організацій щодо вирішення певної проблеми, оптимізацію стану захисту прав споживачів при просуванні товару, наданні послуг, проведенню експертизи товарів при переміщенні їх через митний кордон України.

Доцільно, щоб теми бакалаврських робіт ставали продовженням науково-дослідницької роботи студента на молодших курсах і були її завершенням. В цьому разі тема випускної роботи студента повинна бути пов'язана з темою курсової роботи.

Теми випускних робіт визначаються  як  планом  науково-дослідницької роботи кафедри, так і науковими інтересами окремих викладачів кафедри, які виконують обов'язки керівника випускної роботи та повинні розглядати основні положення стосовно митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності:

правила переміщення через митний кордон України вантажів  відповідно існуючих митних режимів;

оформлення продовольчих і непродовольчих товарів при переміщенні через митний кордон України;

правила кодування та визначення митної вартості продовольчих та непродовольчих товарів тощо.

Особлива увага надається якості та безпеці товарів, питанням обов’язкової сертифікації продовольчих та непродовольчих товарів при ввозі або вивозі за митну територію України.

Тема бакалаврської кваліфікаційної роботи вибирається студентом самостійно з урахуванням попередньої наукової роботи, наукових інтересів і особистих бажань і здібностей. Формулює остаточну назву теми випускної роботи  керівник, погоджуючи з дипломантом.

При розробці тематики бакалаврських випускних робіт треба враховувати реальну можливість їх виконання (матеріальне, інформаційне, апаратурне і інше забезпечення дослідницьких експериментальних робіт).

Тематика бакалаврських  робіт та термін їх виконання визначаються на засіданні випускаючої кафедри на початку навчального року.

Закріплення за студентом теми випускної роботи здійснюється за його особистою письмовою заявою (додаток Б) і за поданням кафедри оформлюється розпорядженням декана факультету економіки і підприємництва.

Теми бакалаврських випускних робіт для студентів з фаху 6.030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво» складається з трьох блоків - теоретичних і експериментально-практичних питань товарознавчої експертизи та митної справи.

Нижче наводиться орієнтовний перелік тем бакалаврських випускних  робіт для студентів з напряму 030510«Товарознавство та торгівельне підприємництво» професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі»:

1. Товарознавча оцінка якості хліба та його митне оформлення при переміщенні через митний кордон України.

2. Товарознавча характеристика плодоовочевих консервів для дитячого і дієтичного харчування та особливості його кодування за УКТЗЕД.

3. Дослідження якості і асортименту масла вершкового та порядок їх митного оформлення.

4. Дослідження асортименту і якості спредів в торгових підприємствах м. Суми та порядок переміщення їх через митний кордон України

5. Дослідження асортименту і якості молока питного, яке реалізується в торгівельних мережах м. Суми, і організація його митного контролю в Україні.

6. Дослідження якості варених ковбасних виробів різних постачальників в торгівельній мережі м. Суми та боротьба з контрабандою при переміщенні через митний кордон України.

7. Дослідження якості та асортименту м’ясних консервів та умови його зберігання на митному складі.

8. Товарознавча експертиза та митне оформлення заморожених плодоовочевих товарів.

9. Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України

10. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

11. Товарознавча експертиза макаронних виробів вітчизняного та іноземного виробництва та порядок переміщення їх через митний кордон України.

12. Дослідження споживчих властивостей кисломолочних продуктів та їх митне оформлення  при переміщенні через митний кордон України.

13. Дослідження асортименту чаю,  його експертиза на  митному кордоні України та  митне оформлення.

14.Дослідження асортименту та якості   цукру в торгівельній мережі м.Суми.

   15. Дослідження асортименту  живої риби та її експертиза на митному

кордоні України.   

 1.   Дослідження асортименту риби переробленої (охолодженої, замороженої, соленої, копченої, в’яленої) та її експертиза на митному кордоні України.   

      17. Дослідження асортименту та якості  рибних консервів  і пресервів та умови їх зберігання на митному складі.

18. Аналіз асортименту та якості сичугових сирів, що реалізують ……та його зберігання на митному складі.  

 19. Характеристика асортименту та якісних показників ірису, його митне оформлення (за матеріалами …….).

    20. Аналіз асортименту, оцінка якості керамічних побутових товарів та їх митне оформлення.

    21. Аналіз асортименту, експертиза якості шкіряного взуття та його ідентифікація при переміщенні через митний кордон України.

22.Товарознавча характеристика хутряних напівфабрикатів та ідентифікація натурального хутра при переміщенні через митний кордон України.

23. Текстильні волокна як фактор формування споживних властивостей
та якості текстильних товарів та умови їх зберігання на митному складі.

24. Особливості товарознавчої оцінки штучного хутра та виробів з нього, їх    митне оформлення.

25. Товарознавча оцінка  якості одягу у процесі виробництва та особливості його кодування за УКТЗЕД.

  26. Дослідження асортименту  виробів із пластмас та їх ідентифікація на митному кордоні України.   

     27. Товарознавча експертиза косметичних виробів вітчизняного та іноземного виробництва та порядок переміщення їх через митний кордон України.

  28. Дослідження  асортименту та якості  синтетичних миючих засобів,  умови їх зберігання на митному складі.

  29. Дослідження якості та властивостей художньо-декоративних виробів з фарфору та їх митне оформлення.

     30.  Дослідження споживних властивостей м'яких меблів та експертиза їх якості при перетинання митного кордону.  

    31. Товарознавча характеристика асортименту, оцінка якості та  порядок митного оформлення дитячих іграшок при перетинанні митного кордону України.

    32. Товарознавча характеристика асортименту, виявлення споживчих переваг щодо функціональних параметрів відеокамер та їх митне оформлення.

   33.Порівняльна характеристика   СМЗ для прання бавовняних та лляних тканин за показниками якості та їх експертиза.

    34. Експертиза керамічних облицювальних матеріалів та порядок їх митного оформлення при перетинанні митного кордону України.

    35. Оцінка конкурентоспроможності та  асортименту холодильників, їх збут та мерчендайзинг.

    36. Товарознавча характеристика якості, визначення коду за УКТ ЗЕД та митне оформлення косметичних засобів для дітей.

    37. Особливості експертизи електроприладів побутового призначення та їх митне оформлення.

    38. Особливості експертизи товарів побутової хімії та їх митне оформлення.

    39. Оцінка конкурентоспроможності та  асортименту пральних машин, їх митне оформлення.

    40.  Товарознавча характеристика якості, визначення коду за УКТ ЗЕД та митне оформлення виробів із трикотажу.

Цей орієнтовний перелік може бути суттєво розширений з урахуванням реальних умов і підходів як з боку керівника, так і студента. Кожна  випускна бакалаврська робота повинна бути виконана на прикладі  конкретного торговельного підприємства.

Основними завданнями, які студенти вирішують під час написання
бакалаврської роботи, є такі:

- науковий пошук та визначення теоретичних основ товарознавчих та технологічних рішень проблеми, передбаченої в роботі;

- робота з періодичними виданнями, спеціальною та довідковою літературою;

- оволодіння методами наукового аналізу наявної інформації;

- узагальнення теоретичного матеріалу та вибір власного напряму досліджень;

- наукова аргументація отриманих результатів досліджень і формування на їхній основі висновків;

Практичну значущість бакалаврської роботи визначають за такими показниками:

- тема роботи актуальна, своєчасна, її результати мають наукову новизну;

- представлені в роботі висновки та пропозиції спрямовані на вирішення завдання —забезпечення в Україні індустрії високого рівня торговельного обслуговування, експертизи в митній справі, високої якості та безпеки товарів народного споживання;

- результати теоретичних та експериментальних досліджень роботи можуть бути використані як у  роботі торговельних підприємств, митному  контролі та експертизі товарів, так і в навчальному процесі при підготовці фахівців відповідної кваліфікації.

4. Структура і зміст бакалаврської випускної роботи

Бакалаврська випускна робота студента є його науковою працею. Вона виконується самостійно під керівництвом наукового керівника та призначених консультантів.

До структури і змісту випускної роботи ставляться вимоги як і до наукової праці (див. ДСТУ 3008-95 «Звіти    у    сфері    науки    і    техніки.    Структура   і    правила    оформлення. Держстандарт України»).

4.1. Структура бакалаврської випускної роботи.

Бакалаврська   випускна   робота   повинна   мати   наступну структуру   і послідовність:

Титульний аркуш.

Завдання на випускну роботу.

Ключові слова та перелік умовних скорочень

Зміст:

Вступ

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Аналіз даних літератури.
 2.  . Висновок   з   огляду   літератури   з   обґрунтуванням   обраного   напрямку досліджень
 3.   Мета і завдання досліджень автора бакалаврської випускної роботи

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

2.1 Матеріал та об'єкти досліджень, організація постановки експерименту та методики досліджень

2.2 Результати експериментальних досліджень та їх обговорення

РОЗДІЛ 3. МИТНА ЧАСТИНА

РОЗДІЛ 4.ОХОРОНА  ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

При   необхідності   автор   у   наведених   розділах   випускної   роботи   може, особливо в розділі 2.2.,  виділяти в тексті подальші підрозділи 2.1.1 і 2.2.1 та ін.

Для прикладу нижче наведена структура випускних  робіт на конкретну тематику.

Тема   випускної   роботи:

" Особливості експертизи якості шоколаду, дослідження асортименту, класифікація за УКТ ЗЕД та оформлення при переміщенні через митний кордон України "

.

Її структура є такою:

Титульний аркуш

Завдання на випускну роботу

Ключові слова та перелік умовних скорочень

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ I. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Аналіз ринку шоколаду в Україні та за кордоном

1.2. Характеристика законодавчої бази і нормативної документації, яка регламентує якість, безпеку і правила перепустки шоколаду через митний кордон України

1.3. Товарознавча характеристика споживчих властивостей шоколаду

      1.3.1.Фактори формування споживних властивостей шоколаду

      1.3.2. Класифікація та асортимент шоколаду вітчизняного та іноземного виробництва

      1.3.3. Вимоги нормативної документації до якості шоколаду

      1.3.4. Фальсифікація шоколаду

1.4. Мета і завдання діяльності товарознавців-експертів з митної справи в Україні

1.5. Мета і завдання досліджень автора бакалаврської випускної роботи

Висновки до розділу I

РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ МИТНОЇ (ТОВАРОЗНАВЧОЇ) ЕКСПЕРТИЗИ ШОКОЛАДУ

2.1.Поняття, об'єкти, предмети методи проведення митної (товарознавчої) експертизи.

2.1.1.  Процедура визначення ідентифікації шоколаду

2.1.2.Органолептична оцінка якості шоколаду

2.1.3. Інструментальні методи дослідження шоколаду

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ШОКОЛАДУ

3.1. Класифікація шоколаду за УКТ ЗЕД

3.2. Засоби нетарифного регулювання переміщення через митний кордон України та митного оформлення шоколаду

3.3. Організація митного контролю під час експорту та імпорту шоколаду

3.4. Порядок нарахування платежів при митному оформленні шоколаду

Висновки до розділу 3

РОЗДІЛ 4.ОХОРОНА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А. Вантажна митна декларація

ДОДАТОК Б. Акт митного огляду

Тема випускної роботи:

« Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України» (за матеріалами магазину ЕКО-МАРКЕТ           м. Суми)».

Її структура є такою:

Титульний аркуш

Завдання на випускну роботу

Ключові слова та перелік умовних скорочень

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 .  ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.

1.1. Стан вітчизняного та світового ринку кисломолочних сирів

1.2. Асортимент та споживні властивості кисломолочного сиру  

1.3. Фактории, що формують якІсть сиру кисломолочного

1.4. Вимоги нормативних документів на сир кисломолочний.

1.4. Пакування, маркування та гарантії виробника на сир кисломолочний.  

1.5. Характеристика законодавчої бази і нормативної документації, яка регламентує якість. безпеку і правила перепустки сиру через митний кордон України

1.5 Мета і завдання досліджень автора бакалаврської випускної роботи

 Висновки до розділу 1  

РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ МИТНОЇ (ТОВАРОЗНАВЧОЇ) ЕКСПЕРТИЗИ СИРУ КИСЛОМОЛОЧНОГО

2.1.Поняття, об'єкти, предмети методи проведення експертизи

      2.1.1.Процедура визначення ідентифікації сиру кисломолочного            2.1.2.Органолептична оцінка якості сиру кисломолочного

      2.1.3. Інструментальні методи дослідження сиру кисломолочного

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ КИСЛОМОЛОЧНОГО СИРУ

 3.1 Обґрунтування доцільності експортування кисломолочного сиру  

 3.2 Порядок митного оформлення кисломолочного сиру  

 3.3 Документи для митного оформлення кисломолочного сиру  

 3.4 Методи нетарифного регулювання, що застосовуються до кисломолочного сиру  

 3.5 Визначення коду товару за УКТ ЗЕД  

 3.6 Визначення країни-походження товару  

 3.7 Нарахування митних платежів  

Висновки до розділу 3  

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

       Ілюстративний матеріал кваліфікаційної випускної роботи повинен включати:

в огляді літератури - не менше 3 табл. і 3-5 малюнків, діаграм  або схем.

в експериментальній частині - не менше 4 табл. і 3-5 малюнків, діаграм  або схем.

    Обсяг кваліфікаційної випускної роботи орієнтовно має складати 60-80 стор. машинописного тексту, з них переважно 50% повинна складати експериментальна частина.

4.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини

4.2.1. Титульний аркуш

Титульний аркуш є першою сторінкою бакалаврської випускної роботи.

Титульний аркуш містить дані, які подають у такій послідовності:

 •  Міністерство аграрної політики та продовольства України
 •  Сумський національний аграрний університет.
 •  Кафедра товарознавства
 •  Допускається до захисту, завідувач кафедри товарознавства  (П.І.Б)
 •  Кваліфікаційна бакалаврська випускна робота з теми «____».
 •  Студент  4  курсу  факультету економіки і підприємництва /П.І.П./
 •  Науковий керівник /П.І.П./
 •  Науковий консультант /П. І. П./
 •  Суми, 201_р.
 •  Приклад оформлення титульного аркуша надається у додатку Д.

4.2.2. Завдання для кваліфікаційної випускної роботи

та календарний план її виконання

Бакалаврська випускна робота за обсягом і змістом повинна відповідати виданому керівником і затвердженому зав. кафедрою завданню. ( Додаток В).

Виконання окремих етапів кваліфікаційної випускної роботи передбачається, календарним планом.

У розділі "Цільова установка та вихідні дані до роботи" формулюється мета і завдання випускної роботи та наводиться очікуваний результат досліджень.

У розділі "Зміст випускної роботи" послідовно перелічуються підлягаючі розробці основні питання.

В інших розділах завдання дається перелік ілюстративного матеріалу, який повинен бути в випускній роботі /графіки, схеми, фотографії і ін./, а також календарний план із визначенням окремих етапів роботи і термінів їх виконання.

4.2.3 Зміст бакалаврської випускної роботи

Зміст розташовують безпосередньо після завдання на випускну роботу. До змісту включають перелік ключових слів та умовних скорочень, вступ, послідовно перечисленні назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів, висновки, рекомендації, назви додатків, список використаних літературних джерел. Там же проставляються номери сторінок, які містять початок матеріалу кожного розділу і підрозділу. Приклад оформлення сторінки з ключовими словами умовними скороченнями наведений у додатку Ж.

 Примітка: ключове слово — це слово або словосполучення в тексті анотації, яке з точки зору інформативного пошуку несе основне смислове навантаження.

4.3 Вимоги до структурних елементів основної частини бакалаврської випускної роботи

4.3.1 Вступ

У цій структурній частині бакалаврської випускної роботи студент з’ясовує загальний стан та важливість для населення України наукової проблеми, обраної для дослідження, і виділяє ту частину її, яку він спроможний вирішити на рівні своїх теоретичних знань, уміння використати їх при проведенні експериментальних досліджень та зробити правильні висновки і практичні рекомендації. Для цього наводяться дані в галузі виробництва і споживання товару, що досліджується в роботі  в Україні, а також в інших країнах. У вступі студент визначає актуальність обраної теми та її місце в системі задоволення споживчого попиту на товари  народного споживання, зв’язок роботи з науковими програмами, планом, темами, якими займається випускаюча кафедра, мету дослідження і задачі, які необхідно вирішити для її досягнення, її актуальність та наукову і практичну спрямованість, доводиться необхідність її проведення; предмет, об’єкт та методи дослідження, практичне значення одержаних результатів, структуру та обсяг бакалаврської роботи.

Приклад формулювання актуальності теми.

Актуальність теми. Забезпечення населення України продуктами харчування високої якості, безпечних для здоров’я, є найважливішою соціально-економічною задачею. В сучасних умовах задоволення населення продукцією вітчизняного та іноземного виробництва може бути досягнуто завдяки впровадженню в практику виробництв новітніх технологій, здійсненню  контролю за якістю і безпекою товарів на всіх етапах просування їх від виробника до споживача.

Одним з важливих завдань є дослідження якості товарів народного споживання, проведення експертизи товарів  в умовах торгового підприємства та на митниці.

Приклад формулювання зв’язку роботи з науковими програмами, планом, темами.

Бакалаврська робота виконана відповідно до науково-дослідної проблеми кафедри товарознавства Сумського НАУ : « Дослідження якості і безпеки товарів народного споживання».

4.3.2 Огляд літератури

Літературний огляд складається з розділів, підрозділів, пунктів. Кожен розділ починається з нової сторінки. Розділи слід формувати таким чином, щоб матеріал кожного наступного розділу був логічним продовженням матеріалу попереднього і виходив з нього. Кількість підрозділів визначають студент і його керівник.

При роботі над літературою студент повинен суворо додержуватись теми бакалаврської випускної роботи і не обтяжувати її сторонніми, загальновідомими, дріб'язковими матеріалами.

Не слід також огляд літератури перетворювати на переказ підручників з окремих розділів товарознавства.

В огляді літератури повно і систематизовано відображається сучасний стан питання, яке має вирішуватись в бакалаврській випускній роботі На основі викладених в огляді літературних даних студент обґрунтовує необхідність проведення експериментальної частини.

Використані в огляді літератури дані мають бути підтверджені посиланнями на джерела літератури або інформації.

Всі використані студентом літературні джерела повинні бути занесені в список літератури, що дозволяє робити висновок про науковий рівень бакалаврської роботи і правильність вибору шляхів і засобів висвітлення поставленої мети.

При роботі над оглядом літератури студент може користуватись:

- спеціальною науково-технічною літературою з питань, що розробляються в бакалаврській роботі: монографії, статті в періодичній літературі, в журналах відповідних галузей легкої, харчової промисловості, торгівлі, реферативних збірниках наукових праць вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів, газетах , використовувати Інтернет, тощо;

- поряд з вітчизняними виданнями знайомитись з працями зарубіжних авторів в перекладі, з експрес-інформацією галузі торгівлі харчової, легкої промисловості;

- інструкціями і документами нормативного характеру, відомчими наказами, циркулярними листами відповідних міністерств України;

- стандартами, технічними умовами, технічними регламентами, технологічними інструкціями на  вітчизняні та зарубіжні товари, щоб порівняти вимоги до асортименту і якості вітчизняних та імпортних товарів;

довідковими виданнями.

Бажано, щоб, аналізуючи дані вивченої літератури, студент-випускник висловлював і свою особливу думку.

Крім названих вище джерел літератури рекомендується користуватись матеріалами торговельних організацій або підприємств, адміністративних центрів, декількох або однієї торговельної організації, магазину, бази, об'єднання, асоціації.

4.3.3 Експериментальна частина

В розділі «Поняття, об'єкти, предмети методи проведення митної експертизи» висвітлюються декілька питань.

У митних цілях проводиться велика кількість різних експертиз, необхідних для забезпечення ввезення товарів належної якості, забезпечення безпеки ввезеного товару та ін .

Спочатку дається визначення та характеристика «Поняття митної експертизи», як  спеціального науково-практичного дослідження, що проводиться експертами з метою рішення завдань митної справи для з'ясування питань, що виникають у справі про порушення вимог митного законодавства. Посадовими особами митних органів можуть призначатися такі експертизи, перелік яких не є вичерпним: а) ідентифікаційні; б) матеріалознавчі; в) товарознавчі; г) експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів; д) технологічні та інші.

Експертиза проводиться експертами митних лабораторій та інших установ, окремими фахівцями, що призначаються посадовою особою митного органу, у проведенні якої знаходиться справа про порушення вимог митного законодавства. Експертом може бути особа, що має необхідні знання для надання відповідного висновку. Експертами (лат. expertus — знаючий, досвідчений) прийнято називати універсально освічених людей, що володіють як енциклопедичними пізнаннями, так і спеціальними знаннями, професійними навичками вимог МК України, виносять постанову про взяття проб і зразків.

Митний експерт мусить бути професійно інформованим:
— про нормативні вимоги національних стандартів і регламентів, на відповідність яким проводиться експертиза;
— про порядок (методичний, організаційний, економічний і правовий)проведення митної експертної діяльності за рубежем.
     Кваліметрична інформованість насамперед виражається у знанні експертом основ кваліметрії — науки, що займається кількісними методами оцінки якості продукції. Кваліметрія використовує основні методи кількісної оцінки і сучасну аналітичну апаратуру, а також прагнення експерта знайти і застосувати найбільш об'єктивну експертну оцінку якості досліджуваних матеріалів і виробів, у тому числі здійснювати правильний вибір номенклатури показників якості і грамотно будувати їх оцінні шкали.
     
Проби та зразки беруться у мінімальній кількості, що забезпечує можливість проведення їх дослідження (аналізу, експертизи) за нормативами, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

В другій частині питання вказуються об'єкти, предмети експертизи, місце, де проводились дослідження, організація та підприємство, матеріали які збирались, вивчались і використовувались в бакалаврській роботі, а також наводиться логічна модель експериментальних досліджень.

В третій частині питання «Методи досліджень» дається перелік таких методик, які використовувались при дослідженнях. Якщо автором використовувались загальновідомі методики, на які існують стандарти, то їх не описують, а тільки наводять в списку використаних джерел назву і номер стандарту.

Якщо використовувались нові методики, або ті, на які відсутні стандарти, а існують в літературі описи, то вони описуються детальніше, це стосується і методик, розроблених самим автором.

Джерела літератури, з яких наведені методики досліджень, включаються в «Список використаних джерел».

Експериментальна частина бакалаврської роботи - це її наукова основа. І тому залежно від теми і у відповідності з нею експериментальна частина може

поділятись на декілька підрозділів, логічно пов'язаних метою і змістом. В їх описуванні визначається мета і програма досліджень, одержані дані, цифрові результати, їх пояснення і т.д.

З метою чіткої постановки експериментальних і теоретичних робіт студент повинен  розробити загальний план проведення досліджень, зразок якого представлений нижче (рис. 1).

Далі студент обирає методи дослідження (органолептичні, фізико-хімічні мікробіологічні, або реологічні) для визначення показників якості продукту. При цьому проводиться необхідна нумерація формул, посилань на літературні джерела за наступним зразком.

Доцільно  скласти логічну модель  експериментальної частини. Логічна модель  являється принциповою схемою моделювання послідовності проведення досліджень в бакалаврській роботі.( рис.1).

Результати дослідження обов’язково аналізуються. В описі експериментів зазначається їх мета, наводиться зміст, таблиці, рисунки тощо. Для дослідження обирається не менше 4-5 зразків товарів. При дослідженні лабораторних показників якості зразків продукції  проводиться не менше двох паралельних випробувань. За кінцевий результат береться середнє арифметичне цих випробувань.

 

 

       

Рис.1. Логічна модель  експериментальної частини.

Логічна модель може мати інший вигляд і залежить від мети   та завдань, визначених темою бакалаврської роботи.

Приклад проведеня товарознавчої експертизи при митному контролі масла вершкового різних виробників.

Перший етап експертизи полягає у ідентифікації продукції.

Для оцінки якості при приймальній експертизі якості масла вершкового робиться вибірка або об'єднана проба, розмір якої повинен бути не менше встановлених норм. Методи відбору проб для масла вершкового нормуються ГОСТ 26809 «Правила приемки, методы  отбора и подготовка проб  к анализу». Результати дегустацій можуть бути виражені у вигляді опису окремих показників, а також у балах. У останньому випадку повинна бути розроблена шкала балової оцінки або повинні застосовуватись стандартні шкали.

Для ідентифікації зразків буде обрано по два зразки вітчизняного і зарубіжного виробництва, так як при написанні бакалаврської роботи потрібно буде розглядати об’єкт випускної бакалаврської роботи з митної точки зору. На даний час проводиться як експорт, так і імпорт молочної продукції. Тому я буду досліджувати зразки імпортної та експортної продукції - масла вершкового. Ідентифікацію зразків масла потрібно починати з аналізу маркування даних зразків вимогам ДСТУ 4399:2005. Результати дослідження заносимо до таблиці Х1:

Таблиця Х1 

Порівняльна характеристика маркування зразків масла вершкового вітчизняного і зарубіжного виробництва

№ п/п

Показник

Досліджувальні зразки

Зразок 1

Зразок 2

Зразок 3

Зразок 4

1

2

3

4

5

6

1.

Товарний знак, назва підприємства, його адреса

2.

Назва продукту

3

Маса нетто, г;

4

Склад основних компонентів, включаючи перелік використаних харчових добавок

5

Дата виготовлення

6

Термін придатності

7

Інформаційні відомості про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту

8

Позначення  ДСТУ 4399:2005 "Масло вершкове"

9

Штрих код

10

Умови зберігання

11

Масова частка жиру,%

12

Знак відповідності

Проаналізувавши дані таблиці Х1 , були зроблені відповідні висновки, які занесені до таблиці Х2.

Таблиця Х2

Аналіз недоліків інформації у маркуванні масла вершкового різних виробників

Недостатня, неправильна або неприпустима інформація

Бажана позитивна повна інформація

Зразок 1

Дуже маленький шрифт.

Шрифт інформації повинен бути таким, щоб кожен споживач міг без зусиль прочитати інформацію.

Відсутня назва асортиментної групи.

Повинна містити назву “Масло солодко-вершкове ”.

Зразок 2

Відсутня назва асортиментної групи.

Повинна містити назву “масло солодко-вершкове ”.

Відсутній вміст жиру

Обов’язково повинен бути вміст масової частки жиру так як це дуже важливо для певних груп населення.

Відсутній гарантійний термін придатності до споживання.

Згідно ДСТУ 4399:2005   обов’язково повинна бути дана інформація.

Відсутня дата виготовлення.

Згідно ДСТУ  4399:2005 обов’язково повинна бути дана інформація.

Зразок 3

Відсутня назва асортиментної групи.

Повинна містити назву “Масло солодко-вершкове ”.

Може вміщувати в незначній кількості арахіс, мигдаль, пшеницю.

Неконкретне повідомлення, шоколад має містити чи не містити дані компоненти.

Дуже маленький шрифт.

Шрифт інформації повинен бути таким, щоб кожен споживач міг без зусиль прочитати інформацію.

Недостатня, неправильна або неприпустима інформація

Бажана позитивна повна інформація

Зразок 4

Відсутня назва асортиментної групи.

Повинна містити назву “Масло солодко-вершкове ”.

Містить Е 476.

Неповна інформація, має бути конкретна назва добавки.

Зробити загальні висновки щодо маркування продукції.

Після оцінки маркування була проведена  органолептична оцінка якості даних зразків згідно ДСТУ 4399:2005 з використанням уніфікованої 5-балової системи та десрипторно-профільного методу.

Сенсорний аналіз експериментальних зразків товару

В кваліметрії для наукових досліджень та експериментів розроблений кількісний критерій сенсорної оцінки продукції. Для всіх сенсорних методів найбільш критичними факторами являються – точність і об’єктивність органолептичних досліджень, вірна інтерпретація отриманих результатів. Для забезпечення відповідності єдиної інтерпретації сенсорного аналізу введена                5-балова шкала оцінки різних груп харчових продуктів.Також цей метод балової оцінки можна застосовувати при  дослідженні споживчих властивостей непродовольчих товарів.

       У ході дегустації продукції було визначено її основні органолептичні показники.

Застосовуємо дескрипторно-профільний метод, який полягає в тому, що для оцінки продукту обираємо панель  дескрипторів (показників якості)  і визначаємо їх профіль за зазначеною 5-баловою шкалою згідно таблиці Х3:

Таблиця Х3

Вибір профілю продукту при 5-баловій оцінці

     Бали  

Характеристика

5балів   

Оцінюваний дескриптор  продукту володіє чітко позитивними властивостями; загальне враження повністю гармонічне. Дефекти і недоліки не виявлені.

4 бали

Оцінюваний дескриптор   продукту має ледь вловимі дефекти або недоліки, доставлє майже повне задоволення.

3 бали

Оцінюваний дескриптор продукту має помітні дефекти або недоліки, позитивні характеристики продукту

погіршені; Оцінка задоволення відповідає середньому рівню.

2 бали

Оцінюваний дескриптор продукту має недоліки і дефекти, відповідно не відповідає вимогам якості. Оцінка задоволення низька.

1 бал

Оцінюваний дескриптор продукту маєт значні дефекти і недоліки , продукт не придатний для вживання.

Результати оцінки заносимо в таблицю Х4:

Таблиця Х4.

Бальна оцінка органолептичних показників якості зразків шоколаду вітчизняного та зарубіжного виробництва

Органолептичні показники якості

5-балова оцінка

Зразок  1

Зразок 2

Зразок 3

Зразок 4

Смак

4

1

3

4

Запах

2

4

3

5

Зовнішній вигляд

4

1

3

5

Консистенція

4

3

2

4

Колір

5

3

5

5

Середнє значення

3,8

2,4

3,2

4,6

 

Згідно з обраним критерієм інтерпретації результатів органолептичної оцінки продукції балова оцінка встановлює такий рівень якості продукції:

4,1 <  Япр.  ≤ 5 - характеризує продукцію оцінкою “відмінно”;

3,1 <  Япр.  ≤ 4 - характеризує продукцію оцінкою добре

2,1 <  Япр.  ≤ 3 - характеризує продукцію оцінкою задовільно

       1,1 <  Япр.  ≤ 2 - характеризує продукцію оцінкою задовільно

        0 <  Япр.  ≤1 -  характеризує продукцію оцінкою незедовільно

          За результатами оцінки по кожному зразку робиться висновок.         

На основі представлених розрахунків будуємо профілограму продукту всіх п’яти виробників. Результати сенсорного аналізу одного продукту у вигляді профілограми представлені на рис.2:

Рис.2. Результати сенсорного аналізу одного зразка продукту

На одну профілограму можна накласти всі інші, а можна для кожного зразка накреслити свою профілографу, що буде більш наочніше характеризувати рівень якості  окремих дескрипторів і загальну якість продукту в цілому.  

           

    Визначення масової частки вологи     

Масову частку вологи визначали за ГОСТ 3626 методом без наповнювача.

5 г масла зважували на вагах технічних з похибкою не більше 0,01 г в бюксі. За допомогою щипців бюксу з маслом нагрівали, підтримуючи рівномірне кипіння, не допускаючи розбризкування. Нагрівання проводили до припинення відпотівання холодного часового скла, яке тримали над стаканом. Припинення спінення і поява легкого побуріння свідчить про кінець випаровування вологи. Бюксу охолоджували на металевому листі і зважували.

Обробка результатів:

масова частка вологи (W) в % визначалась за формулою:

W =  (%)                                  (4.1)

де mмаса бюкси з наважкою масла до нагрівання, г;

m1маса бюкси з наважкою масла після випаровування вологи, г;

m0наважка продукту, г;

Проводили два паралельних випробування. Наприклад, зразок продукту 1: Масова частка вологи:

І випробування -  27,4 %

ІІ випробування -  27,5 %

Wсер.   27,45 %    

                       Визначення масової частки жиру 

Масову частку жиру визначали за ГОСТ 5867.

Для визначення використовуємо формулу: Ж = 100- ( А + В ) , де

Ж – масова частка жиру в маслі, в %;

А -  масова частка вологи, ва %;

В -  масова частка СЗМЗ ,  який приймається рівним 0,1 частини масової частки вологи в маслі (  0,3 %).

Ж = 100 – ( 27,5 = 0,3) = 100 – 27,8 = 72,2 %.

Результати дослідження фізико-хімічних показників масла вершкового зводимо у таблицю Х5:

Таблиця Х5

Результати дослідження фізико-хімічних показників якості масла вершкового різних виробників

Досліджені показники якості

Зразок 1

Зразок 2

Зразок 3

Зразок 4

Масова частка вологи, %

27,5

27,2

27,8

26,5

Масова частку жиру, %

72,2

72,8

72,2

73.5

                  

Визначення мікробіологічних показників

Відбір проб для мікробіологічного дослідження проводили за ГОСТ 3622. Проби відбирали в стерильний посуд. Масло перед дослідженням розтоплювали в банці на водяній бані при температурі 40…450С і перемішували до отримання однорідної емульсії. Визначали бактерії групи кишкової палички - БГКП і мезофільні аеробні та факультативно - анаеробні мікроорганізми - МАФАМ. Результати дослідження представлені в таблиці Х6.

Таблиця Х6

 Результати мікробіологічного дослідження масла вершкового

№п/п

Назва   показників

Результати  досліджень зразків

Метод дослідження

1

2

3

4

1.

Б Г К П   в      в  0,01г

не  виявлено

не  виявлено

не  виявлено

не  виявлено

ГОСТ 9225

2.

М А Ф А М, КУО/г

1,0 х 10 5

1,0 х 10 5

1,0 х 10 5

1,0 х 10 5

ГОСТ 9225

Протоколи результатів досліджень фізико-хімічних і мікробіологічних показників, які проводились на базі Центральної харчової лабораторії Сумської облспоживспілки, завіряються печаткою і особистим підписом начальника лабораторії і прикладаються у додатку Т.

Для обробки одержаних в процесі експерименту результатів автор повинен використовувати метод статистико-математичного аналізу експериментальних даних в товарознавстві, економіко-математичні методи розрахунків, використовуючи для цього електронно-обчислювальні машини, комп'ютери та обчислювальні центри університету.

Одержані   експериментальні   дані   та   розробки   необхідно   ілюструвати  малюнками,  схемами,  таблицями  і  іншими  засобами.  Закінчувати  кожну  серію експериментів необхідно поясненнями, аналізом, обґрунтуванням висновків.

В бакалаврській роботі значне місце треба приділити фактичним матеріалам, які характеризують торговельну роботу організацій, підприємств, митницю. Це і звіти, оперативні матеріали, опитування працівників, відгуки споживачів, їх зауваження, пропозиції і ін. Всі розділи і підрозділи, які розробляються в бакалаврській роботі, повинні відповідати темі роботи, розкривати її зміст і відображати здатність бакалавра вирішувати наукові і практичні завдання.      Матеріали бакалаврської роботи поділяють на розділи, підрозділи пункти. Кожен підрозділ і пункт повинні містити закінчену інформацію. В випускній бакалаврській роботі треба використовувати одиниці системи СІ. Відповідальність за достовірність відомостей, що наведені в бакалаврській випускній роботі, несе виконавець, тобто студент. 

4.3.4. Митне оформлення товарів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Питання товарознавчої експертизи або митної справи повинні бути органічно пов'язані з товарознавчою частиною.

За напрямом 6.030510 "Товарознавство і торгівельне підприємництво", професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі» в бакалаврській випускній роботі можуть бути такі питання:

 

1. Порядок митного оформлення продукції;

2. Документи для митного оформлення

3. Методи нетарифного регулювання, що застосовуються до товару

4. Визначення коду товару за УКТ ЗЕД  

5. Визначення країни-походження товару  

6. Нарахування митних платежів  

     Товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України і вивозяться за межі цієї території, підлягають обкладенню митом. Мито нараховується митним органом України відповідно до положень Закону "Про Єдиний митний тариф" і ставок Єдиного митного тарифу України. Мито йде до державного бюджету України. Митне оформлення розпочинається після подання митному органу митної декларації, а також усіх необхідних для здійснення митного контролю та оформлення документів, відомостей щодо товарів і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.

    Засвідчення митним органом прийняття товарів, транспортних засобів та документів на них до митного контролю та митного оформлення здійснюється шляхом проставлення відповідних позначок на митній декларації та інших товаросупровідних документах (ст.72 МК України).

     Митний контроль - це сукупність заходів, здійснюваних митними органами України з метою забезпечення дотримання законодавства країни про митну справу і міжнародних договорів, укладених державою, контроль за виконанням яких покладено на митні органи.

Держава зацікавлена, щоб ЗЕД здійснювалася відповідно до встановленого порядку, який мають знати і якого повинні додержуватися учасники ЗЕД. Передусім це стосується правильного митного оформлення товарів і транспортних засобів, що стають предметом митного контролю. До цих правил належать:

- одержання дозволу на здійснення ЗЕД шляхом реєстрації у відповідних органах держави як господарюючих суб'єктів;

- правила укладання договорів, у т. ч. міжнародних контрактів, на виробництво, купівлю, продаж товарів.

1. Порядок митного оформлення визначається розділом 3 Митного кодексу України . Усі товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України, підлягають обов’язковому митному оформленню. Митне оформлення розпочинається після подання митному органу декларації, а також всіх необхідних документів для здійснення митного контролю та митного оформлення документів, відомостей про товар і транспортних засобів, які підлягають митному оформленню.

2. Для митного оформлення підприємство подає наступні документи та відомості:

а) облікову карту зовнішньо-економічної діяльності або в установлених випадках її завірену копію;

б) зовнішньо-економічний договір;

в) ВМД, заповнену згідно з вибраним режимом. Разом з ВМД подається електронна копія , що використовується для проведення процедур митного контролю та митного оформлення;

г) товаротранспортні та товаросупровідні документи (рахунок – фактура, CMR);

д) дозволи і сертифікати уповноважених державних органів (сертифікат відповідності).

3. Одним із основних інструментів митних органів у процесі здійснення митного контролю є використання засобів митно-тарифного регулювання і нетарифного регулювання (ст.9 МКУ) з метою захисту національного ринку і національного виробника, а також сприяння виконанню міжнародних зобов’язань держави. Нетарифні методи регулювання ЗЕД є методами адміністративного характеру і полягають у необхідності надання визначених дозвільних документів державних органів для здійснення ввезення (вивезення) товарів та інших предметів. Ознайомтесь з переліком  необхідних документів, зазначте і опишіть їх.

3. Класифікатор товарів зовнішньо – економічної діяльності (УКТ ЗЕД) розроблений на базі Гармонізованої системи описання і кодування товарів (ГС) і Комбінованої тарифної – статистичної номенклатури Європейської економічної співдружності (КН ЄЕС), представляє собою основу системи мір державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю держави.

Структура УКТ ЗЕД включає найменування розділу, код та найменування групи, код та найменування товарної позиції, кодове позначення товару, найменування товару, преференційна, пільгова, повна ставка мита та скорочене позначення додаткових одиниць його виміру.

Класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності здійснюється відповідно до правил.

Визначте  код товару, який досліджується в бакалаврській роботі.

4. Країна походження товарів визначається відповідно до ст. 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф" і міжнародних угод за участю України.

Країною походження товарів вважається країна, де товари було повністю вироблено або піддано достатній переробці чи обробці. Вкажіть перелік товарів, які  повністю вироблені в даній країні. Визначте країну  походження товару.

5. Митні платежі є ефективним інструментом регулювання зовнішніх економічних зв’язків. Завдяки вдалому маніпулюванню ставками мита, митними зборами, ПДВ і акцизом стимулюється діяльність підприємств, що займаються імпортом, забезпечується умова для зростання експорту.

Під час ввезення на територію України какао-порошку підприємство сплачує такі митні платежі:

а) мито (ставка мита – 0 % від митної вартості);

б) митні збори (0,2 % від митної вартості);

в) ПДВ (20 % від суми митної вартості і мита).

Загальна сума митних платежів у даному випадку розраховується за формулою 4.3.4.1:

МП = М + ПДВ + МЗ ,                                                                     (4.3.4.1 )

де  МП–сума митних платежів, грн.;
      М – сума мита, грн., ПДВ – сума податку на додану вартість, грн.,

     МЗ–сума митних зборів.

Проведіть розрахунки митних платежів.
Всі питання опишіть згідно  рекомендацій, використовуючи Митний кодекс України, Закон України "Про Єдиний митний тариф" та інші нормативні документи щодо митного регулювання в державі.

4.3.5. Висновки та рекомендації

      Після закінчення викладу усіх розділів бакалаврської випускної роботи і на їх матеріалі студент оформлює загальні висновки та конкретні рекомендації. В них коротко підсумовуються результати вивчення матеріалу по розробленій темі і обговорення власних досліджень. Як перші, так і другі становлять основу висновків по даній темі і рекомендацій та впровадженню їх у практику.

Висновки та пропозиції повинні бути викладені окремо. Висновки - це узагальнення тих результатів, які були отриманні у дослідженнях автора і які свідчать про досягнення мети, поставленої перед автором в темі бакалаврської дипломної роботи. В пропозиціях автор пропонує використати свої дослідження в подальшому розвитку розробленої ним проблеми в підприємстві, організації галузі.

Висновки та рекомендації повинні бути чітко сформульовані стисло викладені, мати конкретний характер, становити практичну цінність і можливість використання в окремих підприємствах або в їх системі.

5. Оформлення бакалаврської випускної роботи

5.1. Загальні вимоги

Бакалаврська робота має бути стилістично, граматично і технічно правильно та акуратно оформлена, вона комплектується у послідовності, зазначеній вище.

Зміст оформлюється у вигляді переліку назв розділів та підрозділів роботи, для кожного з яких вказується відповідний номер початкової сторінки тексту.

Бакалаврська випускна робота оформляється у відповідності до загального положення про бакалаврські дипломні роботи вимог, яким повинні відповідати звіти про науково-дослідницьку роботу /ДСТУ 3008-95/. Оформлення титульної сторінки наведено у додатку В.

Бакалаврську роботу друкують за допомогою принтера чорним шрифтом на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці, залишаючи поля — зліва 20 мм, справа — не менш 15 мм, зверху та знизу — по 20 мм. Зазвичай використовують шрифт Times New Roman розміру 14.

Роздруковані програмні документи повинні відповідати формату А4. Їх включають до загальної нумерації сторінок і розміщують, як правило, в додатках.

Обсяг основного тексту бакалаврської роботи має становити 60…80 сторінок.

Заголовки структурних частин бакалаврської роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої-великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розбивку в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3...4 одинарним інтервалам.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів роботи підлягають суцільній нумерації.

Помилки, списки та графічні неточності допускаються виправляти підчищенням або зафарбовувати білою фарбою і нанесенням на тому місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлення повинно бути такого ж кольору, як текст роботи. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Скорочення слів і словосполучень у звіті - відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів роботи і заголовки підрозділів слід розташовувати посередині рядка і писати або друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів роботи слід починати з абзацного відступу, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Абзацний  відступ  повинен  бути  однаковим  впродовж  усього  тексту роботи і дорівнюють п'яти знакам

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути:

за машинописного способу - не менше, ніж три інтервали.

Відстань між рядками заголовку, а також між двома заголовками приймають такою, як у тексті

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту на нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

5.2. Нумерація

Розділи, підрозділи, пункти бакалаврської випускної роботи нумеруються арабськими цифрами.

Розділи роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання суті роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад; 1,2 і т.д.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номеру підрозділу крапку не ставлять, наприклад: 1.1,1.2 і т.д.

Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад: 1.1.1,1.1.2 і т.д.

Сторінки випускної роботи нумеруються арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту роботи. Номер сторінки проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Титульний аркуш, зміст, вступ, список літератури, висновки включають до загальної нумерації сторінок роботи, але номер сторінки на них не проставляється.

Ілюстрації та таблиці, розмішені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок роботи.

У змісті послідовно дається перелік заголовків розділів, підрозділів та додатків, зазначаються тільки початкові номери сторінок.

5.3. Ілюстрації

Ілюстрації (фотознімки, схеми, креслення, рисунки, діаграми) називаються рисунками і розміщуються у бакалаврській випускній роботі безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті бакалаврської дипломної роботи.

Усі ілюстрації, розміщені у роботі мають відповідати вимогам стандартів «Єдиної системи конструкторської документації».

Фотознімки розміром менше за форматом А4 мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщують під ілюстрацією. За необхідністю під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані.

Слід уникати графіків із великими вільними ділянками, не зайнятими лініями. Для запобігання цього слід змінити масштаб по одній з осей координат, або почати побудову графіка не з нуля, а обмежити даними, які демонструють функціональну залежність На осях графіка обов'язково повинні бути умовні позначки величин і відповідні розмірності в прийнятих скороченнях.

Надписи на осях повинні бути гранично короткими і не виходити за межі координатної сітки графіка. Криві на графіку бажано накреслювати тушшю різних кольорів. Товщина лінії кривих повинна бути в 2 рази більшою за товщину лінії координатної сітки.

5.4. Таблиці

Цифровий матеріал у випускній роботі, як правило, оформляється у вигляді таблиць.

Горизонтальні та вертикальні лінії, які розмежовують рядки таблиці, а також лінії зліва, справа і Іншу, що обмежують таблицю, можна не проводити, якщо їх відсутність не ускладнює користування таблицею.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті роботи.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 - перша таблиця другого розділу.

Таблиця може мати назву, яка друкується або пишеться малими літерами (крім першої великої) і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини.  Слово «Таблиця » вказують один раз зліва над першою частиною таблиці над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці» - з зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків  таблиць  крапки     не  ставлять.   Заголовки   і   підзаголовки   граф указують в однині.

У таблицях повинні бути вказані одиниці вимірювання, дотримувані правилам скорочення. Не допускаються вільні скорочення в таблицях та іншому тексті. При побудові таблиць, які характеризують органолептичні, мікробіологічні властивості товарів, слід користуватися стандартами.

5.5. Формули та рівняння

Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Формули і рівняння у бакалаврській дипломній роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках)  слід  нумерувати  порядковою  нумерацією  в  межах розділу.  Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (1.3) - третя формула першого розділу. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні рядку.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій наведеш у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом «де» без двокрапки.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуючих операцій повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять формули чи рівняння на знакові операції множенням застосовують знак «х».

Формули, що йдуть одна за однією й не розділені текстом, відокремлюють комою.

5.6. Посилання

Посилання в тексті бакалаврської випускної роботи на джерела слід зазначити порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, ...у роботах [1-7].

Допускається наводити посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номеру.

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки зазначають їх номери.

При посиланнях слід писати: (...у розділі 4...), (дивись 2.1...), (...на мал. 1.3..), (у таблиці 3.2...), (...за формулою (3.1)...), у додатку Б.

5.7. Список використаних джерел

Заключна частина бакалаврської роботи обов’язково включає оформлення бібліографії, тобто списку використаних у роботі джерел.

Оформити його необхідно відповідним чином.  

Зазвичай бібліографія в роботі подається в алфавітному порядку, хоча її можна подавати в порядку посилання в тексті. У бібліографічному описі видання зазначаються такі дані:

• прізвище, ініціали автора; якщо книжку написано кількома авторами, то перераховуються або всі прізвища (за тим порядком, у якому вони вказані в книжці), або лише прізвище та ініціали першого автора, після чого роблять приписку "та ін.";

• повна і точна назва роботи, яка не береться в лапки;

• підзаголовок, який уточнює назву (якщо його зазначено на титульному аркуші);

дані про повторне видання;

назва збірника, часопису (якщо це стаття);

• назва міста видання книжки в називному відмінку. Назва міста пишеться повністю (для міст Києва, Харкова та Москви вживаються скорочення К., X., М.);

назва видавництва без лапок (не обов’язково);

рік видання (без слів "рік" та скорочення "р.");

• кількість сторінок зі скороченням "с," або номери використаних сторінок після великої літери "С".

Бібліографічний опис роблять мовою документа.

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині бакалаврської випускної роботі, наводять у кінці тексту роботи (після висновку), починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання на вказані джерела.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланням в тексті (номери посилання).

У список літературних джерел включають всі використані джерела (25-40 найменувань). Бібліографічні описи посилань у переліку наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Відомості про книги повинні включати: прізвище та ініціали автора, заголовок книги, місце видання, видавництво та рік видання, кількісну характеристику (об'єм в сторінках і кількість ілюстративного матеріалу). За наявності трьох і більше авторів допускається вказувати прізвище і ініціали тільки першого з них і слова «та ін.». (додаток Ж).

5.8. Оформлення  додатків

Додатки оформлюються як продовження бакалаврської випускної роботи на його наступних сторінках, розташовуючи їх в порядку появи посилань на них у тексті роботи. Кожний такий додаток повинен початися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Е, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, додаток А, додаток. Б і т.д. Додатки повинні мати спільну з рештою бакалаврської випускної роботи наскрізну нумерацію сторінок.

Якщо у бакалаврської випускній роботі як додаток використовується документ наприклад: лист-замовлення підприємства, його відгук, що має самостійне значення і оформлюється згідно з вимогами до документу даного виду, його копію вмішують у роботі без змін в оригіналі. Перед копією документу вмішують аркуш, на якому посередині друкують слово «Додаток» і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки документа нумерують, продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок звіту (не займаючи власної нумерації сторінок документу).

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять позначення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатку А; Б.3.1 - підрозділ 3.1 додатку Б; Д.4.1.2 - пункт 4.1.2 додатку Д.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті слід нумерувати в межах кожного додатку, наприклад, малюнок Б.3 - третій малюнок додатку Б; таблиця А.2 - друга таблиця додатку А; формула (А.1) - перша формула додатку А.

В посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: (...на малюнку А.2...), (... за формулою(В. 1)...),                  (...в таблиці Б.3...), (...у рівнянні (Б.2)...).

6. Підготовка бакалаврської випускної роботи до захисту та її захист

Закінчена бакалаврська випускна робота переплітається або підшивається в папку для бакалаврських робіт, підписується студентом, керівником, консультантами і направляється на рецензію. Після закінчення робіт з технічного оформлення випускної роботи, студент повинен приділити достатньо уваги останньому і вирішальному етапу навчання в університеті - підготовці до захисту. Така підготовка включає  одержання  рецензії, підготовку до виступу на засіданні Державної атестаційної комісії і саму процедуру захисту цієї випускної роботи.

Рецензентами бакалаврської випускної роботи можуть бути кваліфіковані фахівці, що мають вищу спеціальну   освіту   і   значний   досвід   в   сфері   торгівлі.   Склад   рецензентів комплектується     кафедрою     товарознавства            і затверджується наказом ректора університету.

Рецензент протягом 7 днів знайомиться з бакалаврською випускною роботою, визначає її актуальність, з професійної точки зору оцінює теоретичну глибину розроблених питань і практичну їх цінність, наскільки студент зумів пов'язати теоретичні питання з сучасними проблемами торгівлі, зважено оцінює зроблені студентом висновки і пропозиції, які можна зробити з представленого тексту роботи.

Підписана рецензентом і скріплена печаткою рецензія вкладається в бакалаврську випускну роботу.

Студент знайомиться з рецензією до засідання державної екзаменаційної комісії.

З зовнішньою рецензією бакалаврська випускна робота подається на розгляд зав. кафедрою товарознавства, який на основі підписів керівника та консультантів і зовнішньої рецензії вирішує питання про допуск бакалаврської роботи до захисту, ставлячи свій підпис на титульній сторінці бакалаврської роботи.

Бакалаврська випускна робота, виконана незадовільно, не у відповідності з завданням та вимогами до оформлення, яка одержала негативну рецензію, до захисту не допускається.

Для захисту бакалаврської роботи заздалегідь повинна  бути підготовлена презентація у електронному вигляді, яка містить ілюстративний матеріал, обумовлений завданням: таблиці, малюнки, схеми, графіки, фотографії та ін. (не менше 4 шт.).

Ілюстративний матеріал повинен відображати зміст випускної роботи і бути використаний студентом при доповіді під час захисту бакалаврської роботи. До змісту і оформлення графічного матеріалу ставляться ті ж вимоги, що й до подібного матеріалу, вміщеному в томі бакалаврської дипломної роботи.

Ілюстративний і графічний матеріал оформлюється у відповідності до ДСТУ 3008-95 згідно з вимогами, наведеним в розділі 5 (Оформлення бакалаврської роботи).

Захист випускної роботи відбувається на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії. Термін захисту бакалаврської роботи визначається у відповідності з навчальним планом, а черговість захисту студентами - деканом факультету.

До початку захисту голова ДЕК поздоровляє студентів з початком роботи, зачитує наказ ректора про ДЕК і черговість захисту.

Перше і саме головне, з чого починається підготовка до захисту, - це його робота над виступом у формі доповіді. Доповідь має призначення розкрити суть, теоретичне і практичне значення результатів проведеної роботи.

Студент повинен, опираючись на зауваження керівника і рецензента, підготовити виступ в межах 10-15 хвилин. Йому необхідно назвати тему роботи, її мету, актуальність теми, основні етапи експерименту, використані методики і головне, зміст виконаних досліджень, їх результат і ефективність, зробити висновки та пропозиції щодо впровадження їх в практику торгівлі.

Можна рекомендувати такий орієнтовний розподіл цього часу:

- вступ, тема, її актуальність і народногосподарське значення - 1-2 хв.;

- коротка характеристика роботи і перелік її структурних частин - 1-2 хв.;

- повідомлення   про   власне   експериментальне   дослідження, його методику, одержані результати - 6-9 хв.,

- висновки та рекомендації - 2 хв. Разом 10-15хв.

Відповідно до розділу часу, студент повинен скласти доповідь та відпрацювати її використання при захисті з урахуванням особистої демонстрації презентації.

Коли текст виступу на захисті складено, доцільно підготувати письмові відповіді на питання, зауваження і побажання, які містяться у рецензії рецензента. Письмова форма підготовки відповідей необхідна для того, щоб під час захисту лишнє хвилювання не могло завадити правильно і спокійно відповідати на питання.

Після доповіді студента члени комісії можуть поставити запитання як по суті бакалаврської випускної роботи, так і зі спеціальності в цілому (з товарознавства продовольчих та непродовольчих товарів, товарній експертизі, митній справі та інших дисциплін, які формують фахівця).

Відповіді студента мають змістовно, коротко розкривати сутність заданих питань.

Після відповідей на запитання головою або членом ДЕК зачитуються рецензія та відгуки на випускну роботу студента. Для відповідей та зауважень рецензента і осіб, що приймали участь в обговоренні, студенту надається заключне слово.

Державна екзаменаційна комісія оцінює випускну роботу, враховуючи її зміст, висновки рецензента та весь хід захисту.

Оцінка «Відмінно» і «Добре» виставляються студенту, який успішно розробив поставлену в завданні тему, теоретичні і практичні питання, виконав належні дослідження і одержав очікувані результати, вміло проаналізував матеріал і зробив висновки і рекомендації по впровадженню своїх досліджень в практику.

Бакалаврська випускна робота має бути виконана самостійно, на сучасному науковому і методичному рівні, оформлена у відповідності з існуючими вимогами, при захисті якої студентом демонструється високий рівень підготовки, вміння захищати науково-теоретичні та практичні положення.

Незадовільно оцінюється захист бакалаврської випускної роботи, якщо вона не відповідає встановленим нормам, а студент не знає більшої частини її змісту, не володіє як теоретичною, так і практичною базою професії, завчивши матеріал без загального усвідомлення.

Захист бакалаврських робіт з комплексної теми, як правило, відбувається на одному засіданні ДЕК. При цьому перший доповідач спочатку робить вступ, висвітлюючи в цілому актуальність теми, мету і загальні завдання, поставлені перед усіма виконавцями, а потім переходить до повідомлення про власну випускну роботу. Інші виконавці доповідають про виконані ними дослідження по розділах теми. Останній доповідач завершує свій захист узагальненням результатів виконання і освітлення всієї теми.

Бакалаврська випускна робота оцінюється індивідуально. ДЕК робить висновок в цілому по всій темі про можливість зарахування її до реальних робіт.

Пам’ятка керівникові бакалаврської роботи

Відгук керівника має довільну форму викладу, але повинен містити основні положення, до складу яких входять:

загальна характеристика проведеної роботи, ступінь виконання поставлених в дослідженні мети та завдань {повністю, частково, не виконано);

визначення рівня теоретичних надбань та ступеня розробок, їх повноти, глибини, оригінальності;

відсутність недоречного цитування, повторів, другорядних моментів;

вміння виділити головне з часткового;

володіння інструментарієм досліджень, науковими методами пізнання, сучасними засобами оброблення та інтерпретації;

вміння аналізувати статистичні дані, користуватись інформацією;

акуратність у дослідженнях, коректність у застосуванні методів аналізу до конкретних об’єктів дослідження;

аргументованість тверджень у висновках і пропозиціях;

ритмічність роботи та внесення необхідних змін і поправок до тексту роботи, реагування на зауваження керівника, рецензента, завідувача випускової кафедри.

Останнім абзацем відгуку є визначення ступеню відповідності роботи вимогам до бакалаврських робіт та висновок щодо попередньої оцінки, з якою робота допускається (або не допускається) до захисту у ДЕК. В останньому випадку причини мають бути достатньо аргументовано обгрунтовані.

Відгук подається у рукописному вигляді з  особистим підписом керівника і не потребує спеціального підтвердження (у вигляді печатки, підписів посадових осіб тощо).

Пам’ятка рецензентові бакалаврської роботи

Від ретельності експертизи, аргументованості й повноти висновків рецензента великою мірою залежить оцінка роботи ДЕК.

Оцінка ступеня обґрунтованості теоретичних положень бакалаврської роботи, висновків і пропозицій повинна бути об’єктивною та відбивати як позитивні, так і негативні сторони дослідження.

У відгуку рецензент також повинен оцінити зміст бакалаврської роботи, її завершеність у цілому й викласти зауваження щодо її оформлення.

Якщо рецензент встановив недостатню обґрунтованість висновків та пропозицій у роботі, виявив помилки або порушення щодо оформлення (запозичення з чужих праць без посилань, невідповідність змісту вимогам), у рецензії мають бути вказані конкретні причини, через які студентові треба доопрацювати роботу.

У позитивному висновку щодо бакалаврської роботи рецензент повинен вказати, що вона є завершеною працею, в якій отримано такі результати, які в сукупності вирішують конкретне народногосподарське завдання; або в якій отримані теоретичні і (чи) експериментальні результати, що в сукупності є суттєвими для розвитку конкретного напряму удосконалення в Україні належного контролю якості та безпеки товарів народного споживання. Рецензії повинні бути особисто підписані рецензентом і засвідчені печаткою установи, де він працює.

Термін подання рецензій - один тиждень з дня одержання рецензентом бакалаврської роботи.

Приклад оформлення рецензії на бакалаврську роботу.

Рецензія

на бакалаврську роботу студента 4 курсу групи ТТП-0801 Сумського національного аграрного університету

Петрова  Сергія Івановича

на тему “Дослідження асортименту  ………………………………………… ”

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ  6.030510 „Товарознавство і торгівельне підприємництво"

професійного спрямування «Товарознавство та експертиза в митній справі»

освітньо-кваліфікаційний рівень -  бакалавр.

Бакалаврська випускна робота, що представлена на рецензію, викладена на 64 сторінках машинописного тексту, та комп’ютерної версії презентації, до складу якої входить 15 слайдів, що відображають основну суттєвість роботи.

Змістовна частина бакалаврської роботи повністю відповідає завданню, має традиційну для бакалаврських робіт структуру, складається зі вступу, семи розділів, висновку, списку використаної літератури, додатків.

Актуальність представлених досліджень обумовлена необхідністю посилення контролю за якістю та безпекою товарів народного споживання з використанням сучасних інноваційних методів дослідження. Особливої уваги потребує товарна продукція, яка проходить митну експертизу.

В представленій роботі студентом Петровим С.І. обґрунтовано  асортимент ковбасних виробів, сучасні напрямки у технології виробництва, пакування, використання  нових нормативних документів: стандартів, технічних регламентів. На належному рівні розкрита процедура митного контролю ковбасних виробів.

При виконанні бакалаврської роботи студент використовував різноманітні методи досліджень –фізико-хімічні( визначення масової частки вологи, солі, масової частки кісткових вкраплень), орнолептичні (проведення дегустаційної оцінки з використанням дескрипторно-профільного методу)

Позитивним є використання на стадії розробки загального плану теоретичних та експериментальних робіт об’єкту, що вивчається, яка дозволила поєднати різноманітні методи досліджень воєдино.

Бакалаврська робота оформлена з використанням сучасних програмних засобів – Microsoft Word, Microsoft Excel; цікавою є форма представлення роботи -  у вигляді комп’ютерної презентації з використанням  програмних засобів – PowerPoint.

Разом з тим по роботі є такі зауваження:

 1.  Дещо завищений об’єм огляду літератури по проблемі ……… ………………… ………. продукції.
Всі ці зауваження не є принципово суттєвими і не знижують загальної позитивної оцінки змісту бакалаврської роботи.

Можна зробити загальний висновок про те, що бакалаврська робота студента Петрова  С.І., що представлена на рецензію, в повній мірі відповідає вимогам щодо бакалаврських робіт з освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, а ступінь теоретично-практичної та науково-дослідної підготовки Петрова С.І. відповідає діючим стандартам вищої освіти. Бакалаврська випускна робота студента Петрова С.І. рекомендується до захисту.

Рецензент

Устік Т.В., к.е.н.,  доцент кафедри товарознавства

7. Бібліографія

1. Закон України Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировини”.

2. Закон України “Про захист прав споживачів”

3. Закон України “Про стандартизацію та сертифікацію”.

4. Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність”

5. Закон України “Про торгово-промислові палати в Україні”

6. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" // Відомості Верховної Ради, 2002. — №3037. — Ст.З.

7. Закон України "Про питну воду та питне водопостачання" // Відомості Верховної Ради, 2002. — №2918. — Ст.З.

8. Закон України "Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання" // Відомості Верховної Ради, 1998. — №22. — С.115.

9. Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції"" II Відомості Верховної Ради. 2000. — №1393. — Ст. 14.

10. Закон України "Про безпечність та якість харчових продуктів» № 2809 – IV від 06.09.2005 р.

11. Закон України "Про єдиний митний тариф" N 1807-III від 8 червня 2000 р.

12. Закон України "Про молоко і молочні продукти» №1870-4 від 24.06.2004р.

13. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.91 № 1264-ХП

14. Закон України "Про охорону праці", від 21.11. 2002, №2695-ХП

15. Митний Кодекс України. 11.07.2002 № 92- IV.

16. ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

17. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

18. ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Вироби електротехнічні, Загальні вимоги безпеки)

19. ГОСТ 12.2.007.13-2000 ССБТ. Лампы электрические. Требования безопасности (ССБП. Лампи електричні. Вимоги безпеки)

20. ГОСТ 26668-85. Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов. — Введен 01.07.86. — М.: Изд-во
стандартов, 1986. — 6 с.

21. ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности (ССБП. Конвеєри. Загальні вимоги безпеки)

22. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт в сидячому положенні. Загальні ергономічні вимоги)

23. ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт в стоячому положенні. Загальні ергономічні вимоги.)

24. ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргономические требования (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги)

25. ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць)

26. ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

27. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

28. Беднарчук М. С., Шумський О.В. Товарознавство. Непродовольчі товари: меблі.: Львів, «Магнолія -2006», 2009.

29. Беднарчук М. С., Полікарпов І.С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів івиробництва: Київ, 2006.

30.Байдакова Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: взуттєві і хутряні вироби: підручник/ К. : Вища школа, 2007.

31. Власова А.В. Основи товарознавства непродовольчих товарів.-Київ-2006.

32. Глушкова Б.І. Товари культурно-побутового призначення, К.-2007.

33. Горфункель, Кононова В.С., Крайнюков В.Т. Товароведение мясных, рыбных и жировых товаров" - М Экономика, 1985 г.

34.Гличев   А.В.  Основы   управления   качеством   продукции -    М:   РИО «Стандарты и качество», 2001.

35.Зрезарцев М.П. Товарознавство непродовольчих товарів. Навчальний  посібник: К.: Центр учбової літератури,2009.

36. Косінов С. Особливості  правових норм,  що забезпечують захист прав споживачів за договором купівлі-продажу // Право України. — 2004.

37. Колесников В.Ф.Сенсорний аналіз/ учебное пособие.- К.: Киевский торг.-єкон. Ін-т, 1990.-55с.

38.  Полікарпов І.С., Закусілов А.П. Ідентифікація товарів, К. – 2005.

39. Сірохман І.В., Задорожний І.М., Пономарьов П.Х. Товарознавство   продовольчих товарів, К., “Лібра”, 2003.

40.  Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування, К.,2000.

41. Сірохман І.В., Завгородня В.М. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари, К. – 2005.

42. Титаренко Л.Д.  Теоретичні основи товарознавства, К.- 2003.

43. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов. — М.: Минздрав СССР, 1989"‘— 120 с.

44. Sensory analysis. Metodolögy. Flavour Profile Method: Draft International Standart ISO/DIS 6564. 1983.

45. Рекомендации ИСО PI 871-71. Продукты сельскохозяйственные
пищевые растительного и животного происхождения. Общие правила
определения методом Кьельдаля. — 1995. - 12 с.

46. Химический состав пищевых продуктов. — Кн.2 /Под ред. И.М. Скурихина. — М.: Агропромиздат, 1987. — 360 с.

47. Исследование продовольственных товаров /В.И. Базарова, Л.А. Боровикова, А.Л. Дорофеев и др. — М.: Экономика, 1986. — 295 с.

48. Скурихин И.М. О методах определения содержания минеральных веществ в продуктах //Вопросы питания. — 1981. - №2. — С.4-8.

49. Инструкция по организации и проведению микробиологических исследований пищевых продуктов и оценке их качества. — К.: Минздрав Украины, 1994.

50 . Журнали:

Відомості Верховної Ради України

Економіка України

Зеркало реклами (для тих, хто займається  маркетингом)

Стандартизація, сертифікація, якість

Агросектор

Агроном

Товар – лицом (рос.)

Торговый эксперт (рос.)

Упаковка (укр., рос.)

Харчова і переробна промисловість

Цукор України

Мясное дело (рос.)

Керамика: стиль и мода (рос.)

Полимеры – деньги (рос.)

Україна і будівельні матеріали

Світ меблів і деревини

Бизнес-досье. Металл и оборудование (рос).

Welcome (рос.) (новітні напрямки підприємництва)

Кожа и обувь (рос.)

51 . Газети:

Вісті центральної спілки споживчих товариств України

Закон і бізнес

        -   Экономические известия.

Ежедневная газета.

 52.   Електронні джерела.

8. ДОДАТКИ

Додаток А

Базові терміни

Нормативний документ – документ. що встановлює правила, принципи чи характеристики до конкретних видів діяльності або їх результатів.

Товарознавча експертиза – оцінка споживчих властивостей товарів за органолептичними, фізико-хімічними, хімічними, мікробіологічними показниками та показниками безпеки.

Митна експертиза – оцінка експертами товарів для визначення країни походження з метою встановлення ставки мита, для проведення ідентифікації товару з визначенням кількісних і якісних характеристик товару. Для уточнення належності продукції за ступенем готовності до сировини, напівфабрикату або до готової продукції для правильного встановлення коду за Українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності.

      Митний контроль - сукупність заходів, що здійснюються митними органами при переміщенні через митний кордон України товарів (вантажів) та інших предметів і спрямовані на забезпечення дотримання норм Митного кодексу України, міжнародних договорів, законодавчих та інших нормативно-правових актів з митної справи, контроль за виконанням яких покладено на митні органи.

         Мито — непрямий податок, який накладається на товари, що переміщуються через митний кордон, тобто ввіз/вивіз чи транзит і який включається до ціни товарів та сплачується за рахунок кінцевого споживача.

Експертиза харчових продуктів — система біохімічної, клінічної і юридичної оцінки продукту та документації, що його характеризує.

Якість - сукупність характеристик продукції, здатних задовольняти існуючі і передбачувані потреби .

Показники якості товару – сукупність характеристик, що характеризує одну або декілька властивостей.

Показники якості харчових продуктів і продовольчої сировини — комплекс ознак і властивостей, притаманних кожному видові харчового продукту (продовольчої сировини), що визначають його харчову цінність і споживчі властивості та дають можливість ідентифікувати конкретний харчовий продукт.

Якість  харчового продукту — сукупність властивостей, що надають харчовому продуктові здатність задовольняти потреби споживачів згідно зі своїм призначенням і відповідають вимогам, установленим законодавством.

Рівень якості -  відносна характеристика якості, яка ґрунтується на порівнянні значень оцінюваних показників якості продукції з базовими значеннями відповідних показників.

Функціональний продукт. Харчовий продукт може бути віднесений до категорії функціонального, якщо він, окрім адекватного харчового ефекту, достатньо переконливо продемонстрував сприятливий вплив на одну чи більше функцій організму таким чином, що стан здоров’я споживачів цього продукту поліпшився або знизився ризик захворювань. Таке визначення сформульовано в Європейському Міжнародному Інституті науки про життя (ILS).

Біологічно активна харчова добавка — спеціальний харчовий продукт, призначений для вживання в межах фізіологічних норм до раціонів харчування чи харчових продуктів з метою надання їм дієтичних, оздоровчих, профілактичних властивостей для забезпечення нормальних та відновлення порушених функцій організму людини.

          Ергономіка- наука, яка комплексно вивчає людину в конкретних умовах її діяльності з метою оптимізації засобів і процесів праці або експлуатації чи споживання. Ергономічні властивості задовольняють фізіологічні і (або), психологічні потреби в відповідності з певними характеристика-ми споживача. Залежно від цих характеристик ергономічні влас-тивості поділяють на підгрупи: антропометричні, психологічні і психофізіологічні.

         Антропометричні властивості - здатність товарів при споживанні (експлуатації) відповідати в повній мірі вимірюваним характеристикам споживача.

       Ергономічні властивості – здатність товарів створювати відчуття зручності, комфортності, найбільш повного задоволення потреб згідно з антропометричними, психологічними і психофізіологічними характеристиками споживача.

         Біологічно активні речовини — речовини природного (рослинного, тваринного, мінерального), біотехнологічного чи синтетичного походження, що мають фармакологічну дію й використовуються у виробництві оздоровчих продуктів.

Технологічно новий продукт — з точки зору інноваційних технологій, це збагачений функціональними інгредієнтами традиційний харчовий продукт, технологічні характеристики якого (біологічна цінність, склад біокомпонентів та ефект їх взаємодії, біодоступність, засвоюваність тощо) принципово нові або суттєво відрізняються від вироблених раніше.

Високі технології створюються завдяки використанню новітніх досягнень науки. Це технології сучасної електроніки, інформаційні технології, біохімічні, радіаційно-хімічні процеси тощо. Загальною властивістю цих технологій є те, що їхньою базою та головними компонентами служать наукові знання та інформація.

Інноваційне харчове підприємство — це сучасне виробництво традиційних і нових харчових продуктів яке базується на досягненнях науково-технічного прогресу, передбачає активне використання нових технологічних і технічних рішень з метою постійного зростання соціальної та економічної ефективності господарювання.

Концепція — система поглядів на нові явища, спосіб тлумачення цих явищ, розуміння теорії. Вона визначає основний напрям, стратегію і тактику реалізації наукових досліджень, проектів, програм тощо; е формою і засобом наукового пізнання, способом розуміння основної ідеї наукового дослідження.

Харчова цінність продукту — провідний показник якості харчового продукту, який визначає ступінь його відповідності оптимальним потребам людини в основних харчових речовинах та енергії.

Процес — сукупність послідовних дій з метою створення продукту.

Технологія — сукупність методів оброблення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу чи напівфабрикату, здійснюваних під час виробництва продукції.

Технологічний процес — частина виробничого процесу, що містить науково обґрунтовані дії, спрямовані на одержання готового продукту. Технологічний процес складається з окремих, послідовних стадій виробництва.

Готовий продукт — кінцевий продукт технологічного процесу, що пройшов одну чи кілька стадій оброблення.

Основна сировина — сировина, що входить до складу готового продукту.

Допоміжна сировина — сировина, яка в кількостях, що використовується у технологічному процесі, не виявляє терапевтичного ефекту, а сприяє виробництву та зберіганню готового продукту й виявляє позитивну дію на фармакокінетичні властивості інгредієнтів, що входять до складу готового продукту.

Продовольча продукція — харчові продукти, продовольча сировина та супутні матеріали.

Показники безпеки продовольчої продукції — науково обґрунтовані показники вмісту у зазначеній продукції шкідливих для здоров’я і життя людини компонентів чи речовин хімічного, біологічного, радіаційного та будь-якого іншого походження, недотримання яких призводить до шкідливого впливу на здоров’я людини.

Небезпечна продовольча продукція — продовольча продукція, показники безпеки якої не відповідають встановленим в Україні для даною виду продукції, а також продовольча продукція, споживання якої пов’язане з підвищеним ризиком для здоров’я і життя людини.

НАССР (Hazard Analysis Control Critical Points) — аналіз ризиків в контрольних критичних точках) — система контролю виробничого процесу, яка передбачає систематичне виявлення, оцінку й управління ризиками, що суттєво впливають на безпеку продукції.

Безпека харчового продукту — це стан харчового продукту, що є результатом діяльності з виробництва та обігу, який не чинить шкідливого впливу на здоров’я людини за умови використання його за призначенням.

Аналіз ризиків - процес, що складається з трьох взаємопов’язаних компонентів: оцінка ризику, управління (менеджмент) ризиком та повідомлення про ризик.

Критична контрольна точка (ККТ) — сировина, технологічна операція, рецептура продукту або процес, стосовно яких необхідно застосовувати певні заходи щодо запобігання небезпеці або зниження її до мінімуму. Контроль необхідно здійснювати в усіх точках технологічного процесу, але критичними точками с лише ті, які можуть загрожувати безпеці продукту.

Критичні межі — це межі біологічного, хімічного або фізичного стану між допустимим і недопустимим рівнем вимірюваного параметру.

Контроль — стан, за якого необхідні методики виконуються, а критерії дотримуються.

Верифікація НАССР — систематичне обстеження, яке включає методи аудиту, процедури тестування та інше оцінювання в доповнення до моніторингу НАССР для визначення відповідності НАССР - плану.

Контамінант (забруднювач) — будь-яка біологічна чи хімічна речовина, сторонній предмет, що ненавмисно додані до продукту і можуть ставити під загрозу безпеку і придатність харчового продукту для споживання.

Сертифікація — процедура, за допомогою якої третя сторона дає письмову гарантію того, що продукція, процес чи послуга відповідають заданим вимогам.

Сертифікат відповідності — письмове свідчення (гарантія), що якість продуктів (ефективність, безпека) відповідає встановленим вимогам специфікацій, а виробничий процес — технологічному регламентові.

Технологічний регламент — нормативно-правовий акт, затверджений Кабінетом Міністрів України, в якому для конкретного виду продовольчої продукції встановлюються показники якості та показники безпеки для здоров’я і життя людини, тварин або рослин і охорони довкілля, правила маркування і введення продукції в обіг, а також порядок підтвердження відповідності та визначені повноваження органів, які здійснюють контроль за продукцією.

Валідація — оцінка й документальне підтвердження відповідності виробничого процесу та якості продукції затвердженим вимогам.

Стабільність — здатність компонентів харчових продуктів зберігати свої поживні, фізико-хімічні й мікробіологічні властивості протягом визначеного терміну з моменту його випуску.

Термін придатності — затверджений законодавчим органом на підставі результатів спеціальних досліджень термін зберігання харчового продукту, протягом якого він зберігає свої поживні, фізико-хімічні, мікробіологічні властивості без змін у встановлених для нього межах за умови дотримання норм зберігання.

                                                                                                             

       Додаток Б

Завідуючому кафедрою товарознавства Сумського НАУ

_________________________________

Студента / ки      ___     курсу, факультету економіки підприємництва, групи _____

___________________________________

(прізвище та ініціали)

ЗАЯВА

Прошу дозволити мені виконання випускної бакалаврської роботи на тему:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Дата           Підпис


Додаток В
 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Сумський національний аграрний університет

Факультет ________________економіки і підприємництва___________________

Кафедра                                            товарознавства __________________________

Напрям  6.030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво_______

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. кафедрою товарознавства

________________________________

„______” _________________    201_ р.

ЗАВДАННЯ

на випускну бакалаврську  роботу студентові

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

 1.  Тема роботи _____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

затверджена наказом по університету №_____   від „___” _________      201_ р.

2. Термін здачі студентом закінченої роботи ____________________________

3. Вихідні дані до роботи _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Зміст (перелік питань, що їх належить розробити) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Консультанти з роботи, із зазначенням відповідних розділів:

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

7. Дата видачі завдання ____________________

              Керівник ____________________

    Завдання прийняв до виконання ________________

К А Л Е Н Д А Р Н И Й    П Л А Н

п/п

Найменування етапів роботи

Термін

виконання етапів

роботи

Примітка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Студент _____________________         ________________________

                                   (підпис)                                    (прізвище, імя та по батькові)

Керівник ______________________         ________________________

                                               (підпис)                                   (прізвище, імя та по батькові)

         Додаток Д 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра товарознавства

Допущена до захисту

                                                                                  зав. кафедрою товарознавства

       _____________________________

       «___» ___________________201_ р.  

ВИПУСКНА РОБОТА

На тему: ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Студента______курсу,  групи___________________________________________

____________________________________________________________________                         

                                 (підпис)                   (прізвище, ім’я та по-батькові )

Науковий керівник,(посада)   ________________________________________                                             

                                                         (підпис)    (прізвище, ім’я та по-батькові )

Науковий консультант, (посада) _______________________________________                                             

                                                           (підпис)   (прізвище, ім’я та по-батькові )

Суми 201_ р.

Додаток Ж

ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СЛІВ

Товарознавча експертиза, товарознавча оцінка якості, класифікація товару, фальсифікація товару, митний кодекс, митна декларація, зовнішньоекономічний договір, мито, митний кордон України, товарна експертиза, митна експертиза, державне мито, якість товару, безпека товару.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

БАД   – біологічно-активні добавки;

СЗМЗ  – сухий знежирений молочний залишок;

ВМД   – вантажна митна декларація;

ДМСУ  – державна митна служба України;

ЗЕД   – зовнішньоекономічна діяльність;

МКУ  – Митний Кодекс України;

УКТЗЕД  –українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності.

НАССР – система  аналізу небезпечних чинників і критичні контрольні точки;

Додаток К

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літератури,

який наводять у наукових статтях (ГОСТ 7.1-2003)

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Законодавчі матеріали

Митний кодекс України. -X.: Одисей, 2ООЗ.-14Ос.

Закон України „Про митну справу в Україні" від 25.06.91р. №1262-ХІІ

Указ Президента України від 04.10.94р. № 567/94 „Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів"

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2002р. № 1855 „Про допущення товарів до переміщення через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення (вивезення)"

Наказ Державної митної служби України від 01.03.2000р. №119 „Про здійснення митного контролю за обсягами електроенергії, що переміщується через митний кордон України лініями електропередач"

Лист Державної митної служби України від 01.02.2003р. № 11/2-19-5-ЕП „Про перенесення строку введення в дію нового Митного кодексу України"

Монографії   (один,   два або три автори)

- чотири автори

- п'ять   та   більше авторів

Сандровский К.К Международное таможенное право. -К.: Либідь,2000, - 280с.

Хранение растительньїх масел и жиров / Н.И. Чертков, А.В. Луговой, А.Г. Сергеев, А.Н. Миронова. - М.: Агропромиздат, 1988.-288с.

Коментар до Митного кодексу України / В.Н.Андрійчук, Н.А.Бєлоус, І.Г.Бережнюк и Пен.; За ред. П.В.Пашка. - К.: Юстиніан, 2ОО4.-736с.

Перекладні видання

Безвредность пищевнх продуктов / Г.Р. Робертс, З.Х. Март, В.Д. Сталтс и Пен. / Под ред. Г.Р. Шентген. -Пер. С Оентг. -М.: Агропромиздат, 1986.-287с.

Стандарти

ГОСТ 814-96. Рьіба охлажденная. Технические условия. - Оентге ГОСТ 814-61; Введ. 06.08.97. - К.: Госстандарт Украиньї, 1997.-Юс.

Складові частини:

-   збірника

Пашко П.В., Маряревська О.Т., Долгіх Т.М. Державне регулювання: проблеми класифікації та кодування товарів // Актуальньїе вопросьі судебной зкспертизьі и криминалистики на современном судебно-правовой реформи: Сб. науч.-практ. Материалов. - Х.:ХНИИ судебннх зкспертиз им. Н.С.Бокариуса, 2003.- С.208-210.

- журналу

Рижиков В.З, Пашко П.П., Пугачев Г.І., Ополонін О.М., Гончар С.В. Пентгенографічна установка для контролю легкового, вантажного автотранспорту з полипшеними радіаційними характеристиками // Вісник Академії митної служби України. - 2000. -№4(8).-С.79-86.

Довідкова література

Энциклопедия таможенного дела / Под ред. Л.В. Деркача. В 6т. - Львов: Мета-1998.-424с.

Внешнезкономический толковьш словарь / Под ред. И.П.Фаминского.-М.: Знания.-2000.- 450с

Інтернет-інформація

www.prodpit.com.ua

www.upakovka.com.ua

Додаток Л

Сумський національний аграрний університет

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра товарознавства

РЕЦЕНЗІЯ

_________________________________________________________________    

Посада, прізвище, імя, по-батькові

на випускну роботу за освітньо-кваліфікаційним рівнем “БАКАЛАВР” з напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво» денної форми навчання

Студента__________________________________________________________

Групи___________________________курс______________________________________

Тема ______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Зміст рецензії

 1.  Обсяг випускної роботи:___________________________________________

__________________________________________________________________

 1.  Відповідність теми напряму підготовки _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Позитивні якості роботи в цілому:___________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1.  Основні недоліки: _______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1.  Загальна оцінка роботи: ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рецензент________________________________(_________________________)

                                                                підпис, дата                                                                          прізвище

Додаток М

Сумський національний аграрний університет

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра товарознавства

ВІДГУК КЕРІВНИКА

_________________________________________________________________    

Посада, прізвище, по-батькові

на випускну роботу студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “БАКАЛАВР” з напряму підготовки 6.030510 «Товарознавство та торгівельне підприємництво» денної форми навчання

Студента__________________________________________________________

Групи_________________________курс______________________________________

Тема ______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Зміст відгуку

 1.  Обсяг випускної роботи:___________________________________________

__________________________________________________________________

 1.  Відповідність теми напряму підготовки _____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Позитивні якості роботи в цілому:___________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1.  Основні недоліки: _______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1.  Загальна оцінка роботи: ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Керівник_______________________________(_________________________)

підпис, дата                                                                    Прізвище

Додаток Н

СУМСЬКА ТОРГОВО – ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА

__________________________________________________________

       адреса телефон факс

          Дата надходження заявки ”    ”                  20     р.

НАРЯД № ____

Дата видачі ”      ”                 20       р.

Експерт  _______________________________________________________

Замовник ______________________________________________________

адреса  ____________________________________  телефон  ___________

Товар (країна, найменування, кількість): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Місце знаходження товару: _______________________________________

Завдання експертизи: ____________________________________________

Печатка                      Керівник підрозділу Палати _____________________

Результати експертизи товару:

Виконання замовлення

Складено документів: (актів експертизи, сертифікатів, звітів тощо)

термінове

звичайне

найменування

кількість

         

 Експерт  _________________

Додаток П

У відділенні експертизи товарів

Незалежної експертної компанії

_________________________

№___________________

«____» _________ 20__р.

ЗАЯВКА

Організація  _________________________________________________________

(найменування організації - заявника)

Просить провести_____________________________________________________

________________________________________________________________________________

(найменування продукту, тип, марка)

Код  УКТ ЗЕД  ________________________________________________________

Що постачається за контрактом (договору) № ________від__________________

Розмір партії _________________________________________________________

Серійне виробництво за ДСТУ (ГОСТ)___________________________________

(зазначення НТД)

Фірма – виробник_____________________________________________________

                                                  (найменування фірми, країна, адреса)

Юридичний адрес заявника_____________________________________________

(країна, адреса)

ДОДАТКИ:

1. Документи сертифікат якості, акт прийомки № ____ від __________________

рахунок – фактура № ________від _______________________________________

2. Зразки для випробувань (експертизи) __________________________________

(найменування, кількість)

Печать         Директор організації – заявника

«____» ________20__р.                  ________товарознавець___________________

(посада, П.І.Б. підпис)

Повноту і якість заповнення заявки перевірив; заявку, документи та зразки до роботи прийняв.

Вартість робіт (попередня):

            _________________________________________грн.(включно з НДС)

Експерт НЕК___ТПП м. Суми________ _______________/____________

(підпис)         (призвище)

«____» ________ 20__р.


Адреса:

ТОРГОВО – ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА Сумське відділення

Форма № 4

Додаток Р

АКТ ЕКСПЕРТИЗИ №  ______

(складається у разі повної відповідності фактичної кількості та якості супровідним документам)

1.Дата складання акту____________________________________________

2.Месце складання акту __________________________________________

3.Акт складений експертом: ______________________________________

4.Наряд №                від                                     

Експертиза проведена з участю представників:

Організація

Посада

П.І.Б.

4. Підстава: наряд №          від «         »                  20      р.

5.До експертизи представлено:                                                                        (Найменування товару)

Кількість              Кількість за документами                   

6.Задача експертизи:___________________________________________

7. Товароодержувач____________________________________________

8. Постачальник (країна, фірма) _______________________________

9. Вагон №   накладна №      контракт №       __транс № _

10. Експертизою встановлено: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата початку перевірки товару   Дата закінчення перевірки товару                                                    

Експерт                Представники:   _________________

Зареєстровано в БТЕ  «                      »     

 Додаток С

АКТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ ТОВАРІВ,

що переміщуються за ВМД № „                               

1. Назва митниці                                           

2.Місце проведення митного огляду                                                             

3.Час проведення митного огляду: з        год.      хв. до     год.      хв.

4.Місце знаходження товарів: транспортний засіб, контейнер тощо: ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(вид і державний номер т/з ;№ контейнеру тощо)

5.Митне забезпечення (забезпечення відправника)     

                                                                                              

(наявність, номер, цілісність)

6.Ідентифікаційні ознаки та кількість відкритих вантажних місць                                                                                                                           

7.РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ

7.1 Кількість вантажних місць                                                                          

7.2 Пакування (ящики, пакунки, мішки, без пакування, інше)                                          

(вид пакування, цілісність упакування)

7.3 Опис, кількість та країна походження товарів (за маркуванням):________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(якщо відповідають заявленим у ВМД, то робиться запис „Відповідають заявленим у ВМД”,)

                         

(в іншому разі зазначаються розбіжності між фактичними даними й відомостями про них у ВМД)

                                      


Зворотній бік Акта про проведення митного огляду товарів

                                     _________________

7.4 Інші відомості                                    _______________

8. Відбір зразків / проб:                                    

(назви товарів та кількість відібраних зразків / проб; митні забезпечення, якщо накладалися;)

            

(якщо відбір зразків не проводився то робиться запис „Відбір зразків не проводився”)

            

9. Вантажні місця запаковано з накладенням митного забезпечення №               

10. Огляд проводили: ______________________________    

                                                  (посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи митниці)

              

(посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи митниці

місце для відбитку штампа під

митним контролем

11. Особи, що були присутні під час здійснення митного огляду:

            

(підпис)   (посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи митниці

             

(підпис)   (посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи митниці

            

(підпис)    (посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи митниці

            

(підпис)   (посада, прізвище, ініціали, підпис посадової особи митниці

Додаток Т

                                                       Протокол

дослідження зразків продукції:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дослідження проведені в центральній харчовій лабораторії Сумської облспоживспілки

Дослідження проводив  студент/ка _______________________________________

______________________________________________________________________

За результатами лабораторного випробування встановлено :

№п/п

Продукція

Показники

Вимоги НД

( вказати якого)

Фактично

Зразок1

Зразок 2

Зразок 3

Зразок 4

Висновки:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата проведення:______________________________________________________

Результати випробувань засвідчую:

Начальник центральної харчової

лабораторії Сумської облспоживспілки                      __________Т.І.Шикова  

(Печатка)

Василенко Ольга Олександрівна 

Сорокіна Ніна Олександрівна

                                                                                               Лисенко Наталія Павлівна

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

                 щодо виконання випускної бакалаврської роботи

для студентів 4 курсу  денної форми навчання

напрям підготовки

6.030510 „Товарознавство і торгівельне підприємництво"

професійне спрямування

 «Товарознавство та експертиза  в митній справі»

     окр  «бакалавр»

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку  грудень  2011 р.        Формат А5.  Тираж  25     прим.

Гарнітура Times.           Умовних друкованих аркушів        Замовлення №


Організація проведення митної експертизи
: місце проведення, об’єкти

дослідження

Аналіз  фізико-хімічних показників якості масла

вершкового

Проведення дегустації масла

вершкового

.Визначення масової частки вологи

2. Визначення масової частки жиру

Організація,об’єкти і методи проведення митної експертизи масла вершкового

Митне оформлення масла

вершкового

Висновки за результатами  дослідження якості масла

вершкового


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

6738. Метод определения таможенной стоимости по цене сделки с однородными товарами 23.29 KB
  Метод определения таможенной стоимости по цене сделки с однородными товарами. Под однородными товарами понимаются товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенны...
6739. Метод определения таможенной стоимости на основе вычитания стоимости 23.32 KB
  Метод определения таможенной стоимости на основе вычитания стоимости. Рассмотренные выше методы ОТСТ базировались на цене сделки с ввозимыми, идентичными или однородными товарами. В случаях, когда первые три метода определения таможенной стоимости н...
6740. Метод определения таможенной стоимости на основе сложения стоимости 22.98 KB
  Метод определения таможенной стоимости на основе сложения стоимости. При применении метода ОТСТ на основе сложения стоимости в качестве основы для ОТСТ товара принимается расчетная стоимость товаров, которая определяется путем сложения: расходов ...
6741. Резервный метод определения таможенной стоимости товаров 23.17 KB
  Резервный метод определения таможенной стоимости товаров. Если в силу, установленными правовыми актами, условий таможенная стоимость товаров не может быть определена в результате последовательного применения рассмотренных ранее методов определения т...
6742. Сущность тарифных льгот, их виды и критерии предоставления 25.35 KB
  Сущность тарифных льгот, их виды и критерии предоставления. Неотъемлемым атрибутом в современной практике внешнеторгового регулирования является предоставление в определенных случаях государством при перемещении товаров через государственную границу...
6743. Условия предоставления тарифных льгот при осуществлении поставок в страны Таможенного союза 28.51 KB
  Условия предоставления тарифных льгот при осуществлении поставок в страны Таможенного союза. Решением Меж Гос Совета Евра ЗэС от 27.11.2009 №18 о ЕТТР в ТС РБ, РК, РФ установлено, что с 01.01.2010 вступили в силу: Протокол о предоставлении тарифн...
6744. Преференции развивающимся и наименее развитым странам 25.31 KB
  Преференции развивающимся и наименее развитым странам. В целях содействия экономическому развитию развивающихся и наименее развитых стран в рамках таможенного союза применяется Единая система тарифных преференций. Статьей 7 Соглашения о едином тамож...
6745. Сущность и основные виды нетарифных ограничений 29.44 KB
  Сущность и основные виды нетарифных ограничений. Заметно ускорившаяся после 2-й Мировой войны международная экономическая интеграция способствовала существенной легализации внешней торговли, однако на ряду со снижением тарифных барьеров в последнее ...
6746. Порядок применения в Таможенном союзе количественных ограничений 29.69 KB
  Порядок применения в Таможенном союзе количественных ограничений. В соответствии с соглашением О единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран количественные ограничения экспорта (импорта) представляют собой меры по количественн...