44267

Методичні вказівки. Психологія

Дипломная

Психология и эзотерика

Як теоретико-прикладне дослідження дипломна робота повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі проведеного аналізу певного об’єкту, феномену, явища, процесу, іншого, виділення різних аспектів, показу його зв’язків з іншими явищами

Украинкский

2013-11-11

466.5 KB

0 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 16

ДНІПРОПЕТРОВСЬКий університет імені Альфреда Нобеля

КАФЕДРА праКТИЧної ПСИХОЛОГІЇ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

РЕКТОР_____________Б.І. ХОЛОД

«___» _____________ 2012 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

за освітньо – кваліфікаційним рівнем     СПЕЦІАЛІСТ

зі спеціальності:  7.03010201 «Психологія»

Дніпропетровськ

2013


Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» зі спеціальності 7.03010201 «Психологія» / Г.А. Пальм. – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 32 с.

Укладач: Г.А.Пальм, канд. психол. н., доцент; доцент кафедри практичної психології.

Затверджено на засіданні кафедри практичної психології

Протокол № 3 від 15 жовтня 2012 р.

Відповідальний за випуск: Т.В. Ткач, д.психол.н., проф., зав. кафедрою практичної психології.

З М І С Т

1. Вимоги до державної атестації спеціалістів

3

2. Мета і завдання дипломної роботи

3

3. Загальна структура дипломної роботи

4

4. Зміст дипломної роботи спеціаліста

4

5. Вимоги до дипломної  роботи

7

6. Порядок оформлення дипломної роботи

8

7. Порядок виконання дипломної роботи

12

8. Зaxиcт та оцінювання диплoмниx робіт спеціаліста

14

Додатки

17

Додаток А. Форма титульного аркуша

17

Додаток Б. Завдання на дипломну роботу студентові

18

Додаток В. Анотація

20

Додаток Ґ. Відгук керівника

21

Додаток Д. Об’єкти дослідження

22

Додаток Е.1. Форма титульної сторінки реферату для захисту дипломної роботи англійською мовою

23

Додаток Е.2. Структура реферату для захисту дипломної роботи англійською мовою

24

Додаток Ж. Орієнтовна тематика дипломних робіт

25

Додаток З. Заява студента на затвердження теми дипломної роботи

28

Додаток К. Приблизний зміст роботи

29

Додаток Л. Рецензія на дипломну роботу

30


1. ВИМОГИ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТІВ

1.1. Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03010201 «Психологія» напряму підготовки 030102 «Психологія» встановлюють вимоги, які забезпечують визначення рівня здатності вирішувати складні завдання і проблеми у певній галузі професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій на основі знань, умінь, комунікацій автономності і відповідальності.

2.2. Державна атестація – це процес установлення відповідності якості вищої освіти, рівня здобутих професійних компетенцій випускника університету вимогам галузевих стандартів вищої освіти України зі спеціальності 7.03010201 «Психологія» напряму підготовки 030102 «Психологія» .

1.3. Державна атестація здійснюється за допомогою засобів контролю ступеня досягнення кінцевої мети освітньо-професійної підготовки з дотриманням дидактичних принципів формування і реалізації системи засобів державної діагностики.

1.4. Принципами формування і реалізації системи засобів державної діагностики якості освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03010201 «Психологія» напряму підготовки 030102 «Психологія» є: уніфікація, комплексність, взаємозамінність та взаємодоповненість, актуальність, інноваційність, інформативність, дієвість, індивідуальність, диференційованість, об'єктивність і відкритість, валідність, варіативність.

1.5. Державна атестація здійснюється на підставі оцінки якості засвоєння освітньо-професійної програми, рівня професійних знань, умінь та навичок, ступеня сформованості загальних та професійних компетенцій спеціаліста, передбачених галузевими стандартами вищої освіти України зі спеціальності 7.03010201 «Психологія» напряму підготовки 030102 «Психологія»

У процесі діагностування застосовується захист випускної кваліфікаційної роботи – дипломної роботи.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота – це самостійне дослідження виконане студентом на завершальному етапі навчання в університеті. Вона є кваліфікаційним елементом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.

Як теоретико-прикладне дослідження дипломна робота повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі проведеного аналізу певного об’єкту, феномену, явища, процесу, іншого, виділення різних аспектів, показу його зв’язків з іншими явищами.

Метою підготовки дипломної роботи є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань, а також виявлення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.

Працюючі над дипломною роботою, студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань, побудови логічного плану й оптимальної структури дослідження, роботи з джерелами інформації, аналізу та оцінки різних аспектів об’єкту дослідження, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

Основні завдання дипломної роботи:

– вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;

– проведення всебічної діагностики проблеми із застосуванням сучасного інструментарію;

– розробка та оцінка можливих підходів до вирішення визначених проблем;

– обґрунтування пропозицій щодо вирішення поставлених проблем.

Особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, специфіки об’єкту дослідження та інших обставин.

3. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1. Дипломна робота спеціаліста складається із:

 •  титульного аркуша;
 •  завдання на дипломну магістерську роботу;
 •  анотації та ключових слів (за потреби);
 •  переліку умовних позначень (за потреби);
 •  відгуку керівника;
 •  змісту;
 •  вступу;
 •  основної частини;
 •  висновків та пропозицій;
 •  додатків;
 •  списку використаних джерел.

3.2. Рекомендований обсяг дипломної роботи спеціаліста – 60-70 сторінок. До цього обсягу не включено список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%. Співвідношення між теоретичною та емпіричною частинами (яка включає аналітичну) складає 1:2.

4. ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ  РОБОТИ СПЕЦІАЛІСТА

4.1. Зміст дипломної роботи визначається її темою.

4.2. Титульний аркуш є першою сторінкою дипломної роботи і оформлюється відповідно до вимог, установлених університетом (додаток А).

4.2. Завдання на дипломну роботу (додаток Б) складається студентом разом з науковим керівником (науковим консультантом), підписується ними та затверджується завідувачем кафедри.

4.3. В анотації – 1-2 сторінка (обсягом до 800 знаків) – зазначається прізвище та ініціали студента, назва дипломної магістерської роботи, основний зміст та результати дослідження. Ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються у дипломній роботі) наводяться у називному відмінку. Кількість ключових слів – 5-7.

Анотація повинна бути написана українською та однією з іноземних мов (переважно – англійською), розміщуватися на окремому аркуші разом з ключовими словами та передувати змісту (зміст та оформлення мають бути ідентичними) (додаток В).

Анотація підписується викладачем-консультантом від кафедри іноземної мови.

4.4. Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то перелік умовних позначень може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед змістом, після анотації та списку ключових слів.

Перелік слід друкувати у дві колонки: у лівій за абеткою наводяться скорочення, а у правій – їх детальне розшифрування.

4.5. Якщо в дипломній роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення повторюються менше трьох разів, перелік не складають, їхнє розшифрування наведуть у тексті при першому згадуванні.

4.6. Відгук керівника (додаток Ґ). Відгук – це офіційний документ, у якому керівник дає оцінку дипломної роботи студента.

4.7. Зміст  1-2 сторінки – дипломної роботи відображається в плані, розробленому за допомогою наукового керівника.

Матеріал роботи має бути викладено як єдине ціле в логічній послідовності.

Зміст (план) розміщують безпосередньо після переліку умовних скорочень, починаючи з нової сторінки. Зміст включає: вступ; послідовно перелічені назви усіх розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів (якщо вони мають заголовки); висновки та пропозиції; список використаних джерел; додатки.

Навпроти кожної позиції проставляються номери сторінок, які вказують на початок викладення матеріалу.

4.8. У вступі зазначається проблема, що потребує вирішення, ступінь її дослідження, актуальність проведення і мета досліджень у обраному напрямі, завдання, що вирішуються для досягнення мети, об'єкт і предмет досліджень, Обсяг вступу, зазвичай, не повинен перевищувати 2,5 – 3 сторінки.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв'язання проблеми, обґрунтування необхідності досліджень з теоретичної та практичної точки зору.

Мета та завдання роботи повинні бути чітко сформульованими та відображати тематику дослідження.

Об'єкт дослідження визначається разом з вибором теми і є тим психічним феноменом, який вивчається: психічні процеси, стани, психологічні якості особистості, міжособистісні відносини, тощо. Визначення об’єкта пов’язано з відповіддю на питання: що розглядається?

Предмет дослідження  позначає аспект розгляду об’єкта, дає уявлення про те, як розглядається об’єкт, тобто визначення предмета пов’язано з відповіддю на питання: як розглядається об’єкт дослідження?

Метод – сукупність прийомів, операцій і способів теоретичного пізнання і практичного перетворення дійсності, досягнення певних результатів.

Методика – розглядається як безпосереднє втілення методу дослідження.

4.9. Зміст основної частини дипломної роботи викладають за розділами. Розділи можуть поділятися на підрозділи, пункти, підпункти.

Теоретична та аналітична частини повинні виконуватися на основі ретельного вивчення літературних джерел щодо індивідуально-психологічної або соціально-психологічної проблеми – об’єкта дипломної роботи. Джерелами потрібної інформації можуть бути підручники, навчальні посібники, фахові журнали, монографії, статистичні довідники, нормативно-правові матеріали тощо. Запозичена з різних джерел інформація повинна бути творчо перероблена і тільки після цього використана при виконанні дипломної роботи.

Матеріали теоретичної частини повинні бути взаємопов’язані з іншими розділами дипломної роботи, а тому дослідження повинні проводитися з урахуванням сучасного стану об’єкта, процесу чи методу.

Отримані результати повинні бути оформлені у вигляді моделей, математичних розрахунків, висновків, шляхів розв’язання проблеми, а потім усі ці матеріали повинні бути використані при написанні наступних розділів дипломної роботи.

Емпірична частина складається з одного чи двох розділів, у яких міститься:

– обґрунтування гіпотези дослідження;

– загальна характеристика об'єкта, методів дослідження, структура дослідження;

– послідовність проведення емпіричного дослідження;

– загальна характеристика методів статистичного аналізу, що використані в роботі;

– результати емпіричного дослідження у вигляді таблиць, малюнків;

– аналіз отриманих в результаті емпіричного дослідження даних;

– співставлення їх з даними, отриманими в інших дослідженнях. 

Емпірична частина обов’язково повинна містити параграф, присвячений охороні праці. Зміст параграфу (1,5-2 сторінки) обумовлюється особливостями професійної діяльності досліджуваних та містить питання охорони праці, правила надання першої медичної допомоги потерпілим і правила поведінки у разі виникнення аварії (відповідно до статті 18 Закону України "Про охорону праці"). Необхідно описати, які заходи впроваджені на підприємстві службою охорони праці, дати оцінку стану охорони праці на підприємстві в цілому і в його структурних підрозділах.

Коли в роботі порівнюються декілька психологічних феноменів, наприклад ігрова залежність та особистісні особливості людини, перший та другий розділи можуть виконуватися як теоретичні, присвячений кожний розгляду окремого феномену.

4.10. У висновках та пропозиціях містяться підсумки проведеного дослідження, основні наукові та практичні результати, рекомендації щодо їх науково-практичного використання.

Висновки формулюються відповідно до поставлених завдань.

Власні пропозиції щодо розв'язання проблемних питань відповідного об'єкта дослідження повинні кореспондуватися з висновками.

4.11. У додатках наводяться допоміжні матеріали: розширені таблиці, проміжні розрахунки, копії документів, ілюстрації допоміжного характеру, програмне забезпечення для розв’язання задач тощо.

4.12. До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання. Список складається із нормативних документів, вітчизняної та зарубіжної наукової та спеціальної літератури, фахових видань, електронних ресурсів. До нього не включаються підручники, навчальні посібники. Вимоги до оформлення списку використаних джерел наведені в ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

4.13. Дипломні роботи студентів можуть бути захищені англійською або іншою іноземною мовою (за рекомендацією кафедри іноземних мов та за узгодженням із завідувачем випускової кафедри). Для захисту іноземною мовою готується реферат обсягом 8-10 сторінок, який подається разом з дипломною роботою (додатки Е.1 та Е.2).

4.14. Дипломна робота оформлюються відповідно до вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Захист дипломної роботи відбувається прилюдно на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії.

5. ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

5.1. Дипломна робота спеціаліста повинна мати цілісний, логічний, доказовий і аргументований характер, містити аналіз проблеми дослідження, реальні обґрунтовані пропозиції щодо вирішення психологічної проблеми, запропоновану програму психокорекційних заходів.

5.2. Тема дипломної роботи повинна відображати проблематику напрямів діяльності й основних функцій та типових завдань діяльності, що формують складові професійної компетентності спеціаліста.

Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному рівню розвитку науки і практики.

Вибір теми дипломної роботи є початком дипломування. Ознайомлення студентів з орієнтовною тематикою дипломних робіт проводиться кафедрою на початку осіннього семестру (додаток Ж). Тема роботи також може бути запропонована керівництвом організації, яка визначена базою переддипломної практики студента. Тему дипломної роботи може запропонувати й сам студент, обгрунтувавши її доцільність та актуальність.

5.3. Після узгодження теми студент пише заяву про її затвердження (додаток З), а потім розробляється план дипломної роботи (додаток К).

Тема дипломної роботи подається студентом і науковим керівником роботи завідувачу кафедри для затвердження. Остаточно теми дипломних робіт затверджуються наказом ректора університету.

Після затвердження ректором тем дипломних робіт не дозволяється вносити будь-які зміни до назв тем.

Керівник дипломної роботи не має права надавати відгук на дипломну роботу, а завідувач кафедри допускати дипломну роботу до захисту, якщо назва теми не відповідає тій, що затверджена ректором.

5.4. Керівник зі студентом оформлює у двох примірниках завдання на виконання дипломної роботи. Один примірник передається на кафедру, а другий залишається студентові. На підставі завдання студент розробляє і узгоджує з керівником план-графік виконання дипломної роботи.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

6.1. Загальні вимоги

Дипломні роботи спеціаліста, як правило, виконуються українською мовою.

Текст друкують за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А-4 через 1,5 міжрядкових (комп’ютерних) інтервали, шрифт Times New Roman, 14.

Текст необхідно друкувати, залишаючи береги не менше таких розмірів: лівий – 25 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм.  

Розмір абзаца – 5 знаків.

 Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин „зміст”, „вступ”, „розділ”, „висновки”, „ПЕРЕЛІК використаних джерел (ЛІТЕРАТУРИ)”, „додатки” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати 1-2 інтервалам.

Кожен розділ дипломної роботи слід починати з нової сторінки.

6.2. Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № .

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Підписи розділів „зміст”, „вступ”, „висновки”, „ПЕРЕЛІК використаних джерел (ЛІТЕРАТУРИ)”, „додатки” подаються у тексті без додавання порядкового номеру.

Порядковий номер розділу ставлять тільки після слова „РОЗДІЛ”, наприклад, „РОЗДІЛ 1”. Після номера розділу крапку не ставлять, заголовок розділу друкують з нового рядка.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

 Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком тих, що подані в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією в центрі.   

Таблиці теж нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „Таблиця” і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовження табл.” і вказують номер, наприклад: „Продовження табл. 1.2” .

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках арабськими цифрами, наприклад: (3.1), перша формула третього розділу.

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові й пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова „Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

 1.  
 2.  

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова „Примітка” ставлять крапку.

6.3. Таблиці

Приклад побудови таблиці:

Таблиця 2.3

Результати дисперсійного аналізу показників комунікативної толерантності та толерантності до невизначеності

Показник

Значення Н-критерію Краскела-Уолеса

Рівень значимості р

Значення F-критерію Фішера

Рівень значимості р

Неприйняття індивідуальності

2,00

0,3672

0,95

0,3920

„Я” як еталон

3,18

0,1968

1,34

0,2677

Категоричність в оцінюванні

1,36

0,5064

1,25

0,2936

Невміння приховувати негативне ставлення*

4,84

0,0418

2,69

0,0281

Бажання перевиховувати

0,41

0,8135

0,31

0,7354

„Підгонка” під себе

0,98

0,6123

0,41

0,6628

Невміння прощати помилки

0,69

0,7076

0,29

0,7491

Нетерпимість до дискомфорту*

4,78

0,0315

2,77

0,0309

Невміння пристосовуватися до інших

0,23

0,8875

0,52

0,5945

Загальна нетерпимість до оточуючих

0,80

0,6691

0,33

0,7234

Толерантність до невизначеності

1,19

0,5525

0,42

0,6588

Примітка:  * – показники, за якими існують статистично достовірні відмінності.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш, при цьому назву вміщують тільки над її першою частиною.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

6.4. Формули

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою і в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. Наприклад:

Загальна модель факторного аналізу має вигляд:

         Xi = {bij·Fj} + ci· Uj + ej,   j = 1,..., k;  i=1,...,m; k< m,       (2.1)

де Xi – вихідні перемінні;

    Fj – загальні фактори;

    Ui – специфічні фактори;

    ej – випадкові помилки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту окремими рядками. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (х) і ділення (:).

6.5. Посилання

При написанні дипломної роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які він наводить у роботі. Посилання в тексті дипломної роботи слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером за переліком джерел. Наприклад: «більшість вчених розглядає проблему фобій як актуальну [1, 23-28, 45, 178]».

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером, наприклад: «рис. 1.2», на формули – порядковим номером формули в дужках «… у формулі (1.2)».

На всі таблиці в тексті мають бути посилання, при цьому слово «таблиця» пишуть скорочено, наприклад: «… в табл. 1.2».

6.6. Додатки

Додатки розміщують у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок. Над заголовком праворуч малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток” і велика літера на позначення послідовності (Додаток А).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки (наприклад: додаток А, додаток Б), за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

6.7. Перелік використаних джерел (літератури)

 Перелік використаних джерел будують у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку.

Вимоги до оформлення посилань:

1. Посилання на книгу:

один автор:

6. Пальм Г.А. Загальна психологія: Навчальний посібник / Г.А.Пальм; ДУЕП – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

2–3 автори:

7. Пальм Г.А. Практикум по общей психологи / Г.А.Пальм, Е.В. Севастьянова; ДУЭП. – Дн-вск, 2009. – 212 с.

2. Посилання на статтю:

– в журналі:

3. Максименко С.Д. Метод дослідження особистості / Ю.Д.Максименко// Практична  психологія та соціальна робота. – 2004. – №7. – С.1–8.

– в книзі:

12. Кириченко В.В. Експериментальний дизайн дослідження уявлення персоналу про ситуацію організаційних змін / В.В.Кириченко // Проблеми емпіричних досліджень у психології. – К.: Гнозис, 2008. – С.229–235.

3. Посилання на електронні джерела інформації:

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; Ред. Т.В.Власенко; Web-мастер Козлова Н.В. – Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа: http://www.rsi.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

 

7. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Під час виконання дипломної роботи студента консультує керівник. Крім того, студент у випадку необхідності може користуватися консультаціями інших викладачів. На початку виконання роботи студенту необхідно ознайомитися з основною літературою за обраною темою і скласти план в аспекті основних розділів і параграфів. План має бути узгоджений з науковим керівником. В ході роботи перелік літератури доповнюється, а план роботи коригується і деталізується.

Матеріали про психологічне дослідження збираються під час проходження переддипломної практики. При обробці зібраного матеріалу особливу увагу рекомендується приділити наочності та змістовності.

Виконання дипломної роботи здійснюється студентом за планом-графіком. Керівник контролює хід виконання роботи. Виконанні розділи подаються керівникові і відповідно до його зауважень уточнюються, доповнюються чи переробляються.

Після підготовки розділів дипломної роботи та ознайомлення з ними керівника, студент згідно із зауваженнями та вказівками доопрацьовує розділи роботи. Завершена робота (у переплетеному вигляді) подається на підпис керівникові.

Керівник надає відгук на дипломну роботу (Додаток Г).

Керівник оцінює дипломну роботу за 100-бальною шкалою, спираючись на таку схему:

1. Оформлення роботи – максимально 10 балів. Оцінюється ступінь відповідності оформлення дипломної роботи встановленим університетом вимогам (обсяг та структура роботи, оформлення титульного листа, рисунків, таблиць, діаграм, посилань, списку літератури тощо).

2. Своєчасність подання окремих елементів роботи керівнику – максимально 20 балів. Оцінюється відповідність термінів подання керівнику першого, другого, третього розділу та роботи в цілому тим, що були зафіксовані в завданні на виконання дипломної роботи. Кожний своєчасно поданий елемент дає по 5 балів. Завершена та оформлена робота подається на кафедру для розгляду не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК.

3. Теоретичні та аналітичні аспекти роботи (перший та другий розділи) – максимально 25 балів. Оцінюються масштаби представлення в роботі сучасних досліджень даної проблематики, критичність аналізу публікацій та підходів, представлених в літературі та інших інформаційних джерелах, наявність фактичного матеріалу, в тому числі первинного, зібраного студентом, доцільність його використання, ступінь новизни фактичного матеріалу, що використовується в дипломній роботі, відповідність поведеного аналізу обраній темі.

4. Дослідницькі аспекти роботи (третій розділ) – максимально 20 балів. Оцінюється емпіричне дослідження, проведене студентом, статистичний аналіз отриманих даних, наявність та ступінь обґрунтованості рекомендацій та пропозицій, що викладені в роботі та відображають власний погляд студента.

5. Оцінка попереднього захисту – максимально 25 балів. Попередній захист організується кафедрою не пізніше, ніж за 2 тижні до захисту. Під час попереднього захисту комісія з викладачів кафедри в ході співбесіди оцінює ступінь самостійності виконання дипломної роботи студентом, розуміння ним теоретичних  та практичних аспектів обраної теми. Оцінку за результатами співбесіди виставляє керівник за узгодженням з членами комісії.

Студенти, які не пройшли попередній захист, до захисту дипломної роботи не допускаються.

Оцінка попереднього захисту наводиться у відгуку на дипломну роботу (додаток Г).

Дипломна робота з відгуком наукового керівника та іншими матеріалами надходить до завідуючого кафедрою, який і вирішує питання про допущення дипломної роботи до захисту, про що робиться відповідний запис на титульній сторінці.

Дипломна робота, яка за оцінкою керівника має менше 50 балів, спеціально розглядається на засіданні кафедри. Завізований керівником напряму протокол засідання кафедри подається ректору для прийняття остаточного рішення. Студент знайомиться з цим рішенням до засідання ДЕК.

8. ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ СПЕЦІАЛІСТА

8.1. Зaxиcт диплoмниx poбiт спеціалістів пpoвoдитьcя нa вiдкpитoмy зaciдaннi ДЕК y тepмiни, визнaчeнi навчальними плaнaми i згiднo з гpaфiкoм, який зaтвepджyєтьcя ректором університету.

8.2. Дo зaxиcтy роботи cтyдeнт пoвинeн пiдгoтyвaти дoпoвiдь, розраховану на 10-15 xвилин, а також ілюстративний матеріал для членів ДЕК.

У дoпoвiдi cтyдeнт виcвiтлює актуальність, мету і завдання дипломної poбoти, кopoткo xapaктepизyє ocнoвний змicт poбoти, мeтoдикy i peзyльтaти проведених дocлiджeнь, oгoлoшyє виcнoвки тa пpoпoзиції. Читaти пiд чac зaxиcтy дoпoвiдь нe рекомендується, а вільно висловлювати думку з мінімальною опорою на друкований текст.

8.3. Оцінювання рівня якості підготовки студента, який здобуває освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста здійснюють члени Державної екзаменаційної комісії на основі встановлених правил, принципів, критеріїв, системи і шкали оцінювання з використанням форм і методів діагностики.

Об'єктом оцінювання є сукупність знань, умінь і навичок, набутих компетенцій, відтворених у процесі виконання і захисту дипломної роботи.

Оцінювання рівня якості вищої освіти здійснюється членами Державної екзаменаційної комісії на основі принципів: об'єктивності, індивідуальності, комплексності, етичності, диференційованого та компетентнісного підходу з урахуванням критеріїв оцінювання набутих загальних і професійних компетенцій.

8.4. Дипломна робота спеціаліста як інструмент оцінювання має продемонструвати вміння:

 •  працювати з інформаційними джерелами (науковою спеціальною літературою, у т.ч. виданою іноземними мовами, матеріалами Інтернет та Інтранет);
 •  викладати матеріал логічно та аргументовано;
 •  використовувати статистичні та математичні методи аналізу досліджуваної проблеми;
 •  застосовувати сучасні наукові методи для проведення емпіричних досліджень;
 •  використовувати набуті навички для розроблення пропозицій і обґрунтування рекомендацій щодо предмета дослідження;
 •  узагальнювати результати та формулювати висновки щодо проведених досліджень.

8.5. Критеріями оцінювання дипломної роботи є:

 •  чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного пункту плану і теми роботи загалом;
 •  науковість стилю викладення;
 •  відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;
 •  правильність оформлення роботи відповідно до вимог державних стандартів (при значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бути недопущена до захисту або це суттєво вплине на загальну оцінку).

8.6. Дипломна робота спеціаліста з ознаками плагіату рішенням Державної екзаменаційної комісії знімається з розгляду, виставляється незадовільна оцінка.

8.7. Оцінюючи дипломну роботу, комісія враховує наукову новизну, якість наукового дослідження, практичну значущість, відповідність оформлення встановленим вимогам, вміння захистити сформульовані положення та висновки на засіданні ДЕК.

Підсумкова оцінка по дипломній роботі формується за наступною формулою:

 ,

де О1оцінка керівника дипломної роботи (за 100-бальною шкалою) (вага в підсумковій оцінці – 0,25);

О2середня оцінка успішності студента за період навчання (за 5-бальною шкалою) (вага в підсумковій оцінці – 0,25);

О3 – середня оцінка захисту дипломної роботи (за 5-бальною шкалою) (вага в підсумковій оцінці – 0,50).

Якщо середня оцінка захисту дипломної роботи є меншою 2,51 бала, виставляється підсумкова оцінка „незадовільно”.

Приклад розрахунку:

Оцінка

За національною шкалою

Відмінно

Добре

Задовільно

Необхідний % знань

90-100

80-89

70-79

60-69

50-59

За шкалою ЄКТС

А

В

С

D

E

Оцінка керівника дипломної роботи виставляється у відгуку керівника.

Середня оцінка успішності студента визначається напрямом підготовки.

Середня оцінка захисту дипломної роботи є середньою оцінкою доповіді студента на захисті та його відповідей на питання членів ДЕК. Питання членів ДЕК поділяються на три групи:  

Перша група питань („теоретичні”) спрямована на виявлення загального рівня теоретичних знань студента з проблематики роботи.  

Друга група питань („системні”) – на виявлення рівня системного мислення студента, його здатності бачити взаємозв’язки між явищами.

Третя група питань („практичні”) – на перевірку обґрунтованості пропозицій, розрахунків, власних висновків студента.

8.8. Оцінка, виставлена ДЕК є кінцевою і опротестуванню не підлягає.

8.9. Дипломна робота, в якій розкрито тему, опрацьовано використані джерела, проаналізовано певну інформаційну та статистичну бази даних, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування допускається до захисту, але не може бути оцінене вище, ніж «задовільно».

Робота, в якій надано власну оцінку використаним джерелам, самостійно проаналізовано підібраний емпіричний матеріал, зроблено висновки та сформульовано пропозиції, але вони не є достатньо аргументованими, може бути оцінена на «добре».

Робота, в якій надано власну оцінку різноманітним джерелам, використано кількісні методи дослідження, побудовано формалізовану модель проблеми, зроблено власні дослідження, розрахунки і на їх основі – аргументовані висновки та обґрунтовані пропозиції, а результати цієї роботи опубліковано у наукових виданнях або матеріалах наукових конференцій, може бути оцінена на «відмінно».

8.10. Рішення щодо підсумкової оцінки приймається більшістю голосів членів ДЕК за результатами публічного захисту з урахуванням висновків наукового керівника та рецензента.

8.11. За результатами успішного захисту дипломної роботи спеціаліста Державна екзаменаційна комісія приймає рішення щодо присвоєння кваліфікації «спеціаліст психології» і про видачу випускнику диплома державного зразка.

8.12. У тих випадках, коли захист дипломної роботи визнано незадовільним, комісія вирішує, чи може студент подати повторно ту ж роботу після доопрацювання і усунення недоліків, чи йому необхідно опрацювати іншу тему.

Дипломні роботи, які пройшли процедуру захисту, протягом 3-х днів після завершення роботи ДЕК, передаються до архіву на зберігання.

 


Форма титульного листа

Додаток А

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

   

       Робота допущена до захисту

       Зав. кафедри______________

__________________________

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові,

науковий  ступінь, вчене звання, посада)

ДИПЛОМНА РОБОТА

за темою:

“Виявлення особистісних рис особливості

в образотворчій діяльності”

 

Студентки (а) 5 курсу, гр. __________

Андрончик Яни Василівни  __________

                                             (підпис)

Спеціальність      Психологія

Керівник дипломної роботи:

Пальм ГалинаАркадіївна, ____________

канд. психолог. наук, доцент

                                               (підпис)

Дніпропетровськ

20__


Додаток Б

ДНІПРОПЕТРОВСЬКий університет імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА праКТИЧної ПСИХОЛОГІЇ

Затверджую:

Зав.кафедри_______________

____________________________________

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові,

науковий ступінь, вчене звання, посада)

“____” _____________20__ р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ

_____________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові

Спеціальність    Психологія  Група ____________________

1. Тема дипломної роботи _______________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 

 Затверджена наказом № _____ від “____” ____________20__ р.

2. Термін подання студентом завершеної роботи _________________

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи ___________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4. Перелік графічного матеріалу:

Таблиці – ___________________________________________________

Рисунки – ___________________________________________________

____________________________________________________________

5. Консультанти по роботі із зазначенням розділів, що стосуються їх:

Розділ

Консультант (прізвище, ініціали)

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв


6. Зміст дипломної роботи (перелік питань, які належить розробити):

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

7. Календарний план виконання роботи

п/п

Назва етапів дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

За планом

Фактично

8. Дата видачі завдання _______________________________________

Керівник дипломної роботи _________________________________

                                                       підпис                     прізвище, ініціали  

Завдання прийняв до виконання______________________________

                                                   дата

Підпис студента(ки)_________________________________________

Висновок кафедри про дипломну роботу

Дипломну роботу переглянуто.

Студент(ка)_____________________________________________________

може бути допущений до захисту цієї роботи в державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри _____________________________________________

„____”___________________20__р


Додаток В

А Н О Т А Ц І Я *

Мороз Г.А. Конфліктологічна компетентність та особистісні особливості керівника

У роботі аналізується проблема управління конфліктами в організації в сучасних ринкових умовах, конкретизується поняття конфліктологічної компетентності керівника та наводяться результати емпіричного дослідження зв’язку рівня конфліктологічної компетентності з особливостями особистості керівника.

Дипломна робота складається з трьох розділів, ілюстрована 5 таблицями і 3 рисунками, в процесі написання використано 50 літературних джерел.

 

ABSTRACT

Moroz G.A. Conflictological competence and personality features of a manager in the conditions of competitive environment

The diploma paper analyzes conflict management in organizations in modern market conditions. The concept of manager’s conflictological competence is made more concrete and the results of empirical research on correlation of the level of conflictological competence with the personality features of a manager are given.

The diploma paper consists of 3 parts, is illustrated by 5 tables and 3 figures, 50 information sources have been used.

* Анотація подається на окремому аркуші двома мовами: українською та англійською.  


Додаток Г

ВІДГУК КЕРІВНИКА

на дипломну роботу за темою  ____________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Студента (ки)   V курсу спеціальності  “Психологія”

_______________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

Оцінка окремих складових дипломної роботи:

1. Оформлення роботи  (не більше 10 балів)  _______________________

2. Своєчасність подання окремих елементів роботи керівнику (максимально 20 балів, кожний своєчасно поданий елемент роботи дає по 5 балів) ______________________________________________________________

 

3. Теоретичні та аналітичні аспекти роботи (не більше 25 балів) ____

 

4. Практичні аспекти роботи (не більше 20 балів) __________________

 

5. Оцінка попереднього захисту (не більше 25 балів)_________________

 

Додаткові думки та загальний висновок керівника ___________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

 

Загальна оцінка (не більше 100 балів)  ______________

Дата оформлення відгуку____________________________

КЕРІВНИК

дипломної роботи

__________________     ____________________

   (П.І.Б. керівника,       (підпис )

  вчений ступінь, наукове звання)

                            


Додаток Д

ОБ'ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Психічні процеси індивідуальні внутрішні: Активність. Відчуття. Забування. Запам’ятовування. Засвоєння. Ідеомоторіка. Ілюзії. Інсайт. Інтроспекція. Константність. Мислення. Мовлення. Мотивація. Память. Повторення. Потяг. Призвичаювання. Прийняття рішень. Рефлексія.   Розуміння.  Самоконтроль. Самонавіювання. Саморегуляція. Самосвідомість.  Самоспостереження. Спогад. Сприймання. Узагальнення. Умовивід. Упізнавання. Уява. Уявлення.

Психічні стани індивідуальні внутрішні: Афект. Бажання. Біль. Відчуженість. Воля. Втома. Галюцинації. Гіпноз. Деперсоналізація. Диспозиція. Егоцентризм. Ейфорія. Емоція. Забобон. Задатки. Збудження. Індивідуальність. Інтерес. Комплекси. Кохання. Меланхолія. Мотивація. Намір. Напруга. Настрій. Неуважливість. Обдарованість. Образ. Особистість. Переживання. Переконаність. Потреба. Потяг.  Почуття. Прагнення. Працездатність. Пристрасть. Рівень домагань. Рішучість. Ригідність. Самоактуалізація. Самовладання. Самопочуття. Совість. Сором. Стомлення. Страх. Стрес. Схильність. Темперамент. Тривожність. Упертість. Увага. Уява. Установка. Фобії. Флегматичність. Фрустрація. Характер.

Психічні процеси індивідуальні зовнішні (поведінка): Адаптація. Активність. Вправляння. Гра. Гумор. Дія. Діяльність. Ехолалія. Засвоєння. Імпринтинг. Міміка. Навичка. Навчання. Наслідування. Персоналізація. Повторення. Потяг. Реакція. Ризик. Самоактуалізація. Самовизначення. Соціалізація. Творчість.

Психічні стани індивідуальні зовнішні:Авторитетність. Виучуваність. Геніальність. Егоїзм. Експресія.   Інтерес. Навіюваність. Наполегливість. Обдарованість. Організованість. Працьовитість. Темперамент. Фанатизм. Характер. Честолюбство.  

Психічні процеси міжособистісні: Гра. Дружба. Емпатія. Звикання. Ідентифікація. Комунікація. Конформність. Лідерство. Наслідування. Проекція. Реакція.  Спілкування. Суперництво. Фасілітація. Чутки.

Психічні стани міжособистісні: Взаєморозуміння. Відчуженість. Заздрість. Згуртованість. Конфлікт. Кохання. Негативізм. Ненависть. Норми групові. Організованість. Провина.  

Психологічні особливості особистості: Мотиваційна сфера. Когнітивна сфера. Емоційно-вольова сфера.  Темперамент. Характер. Здібності.

Додаток Е1

Форма титульного листа реферату

ALFRED NOBEL UNIVERSITY DNIPROPETROVS’K

DEPARTMENT OF  PSYCHOLOGY

Ivan IVANOV

FEATURES OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS WITH PERSONALITY DISORDERS

ABSTRACT OF DIPLOMA PAPER

Scientific supervisor………………………………………

Language сonsultant………………………………………

Dnipropetrovsk

20__


Додаток Е2

Структура реферату

Papers and print

Use A4 white bond paper.

Your typewriters or printer’s ribbon or cartridge should produce a dark impression.

Margins and spacing

Use standard margins on all sides of each page. (The top margin will contain the page numbers).

Indent the first line of every paragraph (l tab) and double-space throughout.

Paging

Begin numbering your paper in upper right of the first text page, and number consecutively through the end.

Title and identification

Centre the title, and capitalize words in it.

Double-space all this opening material.

             The body of abstract

Introduction

 •  Subject of investigation
 •  Topicality of the problem
 •  Purpose of investigation

The main body

 •  Methods of investigation
 •  Theoretical and experimental parts

Results and recommendations


Додаток Ж

Орієнтовна тематика дипломних робіт

 1.  Прояви толерантності та макіавеллізму у студентів різних спеціальностей.
 2.  Особливості стратегій подолання у зв’язку з рівнем життєстійкості (в різних вікових групах).
 3.  Психологічні особливості людей з різним рівнем осмисленості життя.
 4.  Індивідуальність і мотивація саморозвитку майбутніх психологів.
 5.  Вікові особливості життєстійкості в осіб з різними життєвими стратегіями.
 6.  Психологічне благополуччя та життєстійкість людей похилого віку.
 7.  Порівняльний аналіз рефлексії професійно важливих якостей студентами різних спеціальностей.
 8.  Впевненість у собі як особистісна риса.
 9.  Образ сучасника в уявленнях студентів різних спеціальностей.
 10.  Професійна ідентичність у структурі самосвідомості.
 11.  Професійна ідентичність осіб, які отримують другу освіту.
 12.  Толерантність як компонент комунікативної компетентності психолога.
 13.  Цінності викладача як фактор професійної ідентифікації студентів-психологів.
 14.  Дослідження організаційної ідентифікації.
 15.  Самостійність та відповідальність при виборі професії студентами різних спеціальностей.
 16.  Сенсожиттєва криза як предмет психологічного дослідження.
 17.  Граничні сенси та образ світу (різні вікові, професійні категорії).
 18.  Особистісні чинники усвідомленого вибору професії.
 19.  Самоактуалізація та особистісне зростання як об’єкти професійної рефлексії психолога.
 20.  Оптимізм як складова особистісного потенціалу.
 21.  Образ світу і суб’єктивне переживання самотності.
 22.  Ставлення до Інтернету та стиль саморегуляції поведінки.
 23.  Особливості світогляду у зв’язку з типом сенсу життя.
 24.  Специфіка взаємовідносин з матір’ю як умова розвитку агресивності у підлітковому віці.
 25.  Особливості навчальної мотивації студентів-психологів.
 26.  Взаємозв’язок акцентуації характеру та девіантної поведінки у підлітків.
 27.  Дослідження рівня професійного вигоряння педагогів.
 28.  Формування синдрому професійного вигорання у осіб з вираженою екстра- та інтроверсією.
 29.  Дослідження взаємозв’язку уваги та психологічної готовності дитини до школи.
 30.  Зміст та організація вільного часу людини та її комунікативні особливості.
 31.  Ставлення фахівців публічних професій до свого зовнішнього вигляду та їх психологічні особливості.
 32.  Розвиток кар’єрної компетентності фахівців-початківців.
 33.  Кар’єрне планування як фактор оптимізації професійного навчання фахівців.
 34.  Соціальні та психологічні детермінанти кар’єрних очікувань.
 35.  Психологічні особливості застосування технології ассесменту в оцінці кар’єрного потенціалу персоналу.
 36.  Розвиток і формування самостійності у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.
 37.  Задоволеність якістю життя та рівень суб’єктивного локусу контролю особистості.
 38.  Ставлення особистості до себе та стратегії її поведінки в конфліктній ситуації.
 39.  Психологічні засади вивчення благонадійності людини.
 40.  Особистісні риси людини та її ставлення до брехні.
 41.  Виявлення та прогнозування здібностей особистості до керівництва.
 42.  Особистісний фактор в прийнятті рішення у ситуації невизначеності.
 43.  Авторитарні риси особистості та її ціннісні орієнтації.
 44.  Суб’єктивна інтерпретація інформації людиною як фактор виникнення конфліктів у повсякденному житті.
 45.  Когнітивна карта міста та життєвий простір людини.
 46.  Картина світу та уявлення людини про власний життєвий простір.
 47.  Вікові аспекти сприйняття міста.
 48.  Створення дітьми власного життєвого простору.
 49.  Формування власного образу в соціальних сітях.
 50.  Дурість в сучасному світі.
 51.  Сміх як культурний та психологічний феномен.
 52.  Почуття гумору та дотепність як психологічні феномени.
 53.  Міфологія міста.
 54.  Поведінка людини в конкурентному середовищі.
 55.  Конкурентоздатність як стратегія самоствердження особистості.
 56.  Рівень домагань та конкурентоздатність особистості.
 57.  Смисложиттєві орієнтації та конкурентоздатність особистості.
 58.  Готовність до професійної діяльності та конкурентоздатність особистості.
 59.  Типи психологічного захисту та конкурентоздатність особистості.
 60.  Акцентуації характеру та конкурентоздатність особистості.
 61.  Схильність до ризику та конкурентоздатність особистості.
 62.  Спрямованість та конкурентоздатність особистості.
 63.  Уявлення про професійну успішність та конкурентоздатність у представників різних професій.
 64.  Соціальна бажаність та конкурентоздатність особистості.
 65.  Стратегії само подання та конкурентоздатність особистості.
 66.  Самоактуалізація та конкурентоздатність особистості.
 67.  Психологічний вік та типи психологічного захисту конкурентоздатної особистості.
 68.  Місце сім'ї в структурі цінностей різних вікових груп.
 69.  Місце сім'ї в структурі цінностей сучасної жінки (сучасного чоловіка).
 70.  Уявлення про ідеальну сім'ю в одружених та самотніх.
 71.  Феномен «материнської» сім'ї  в сучасному українському суспільстві.
 72.  Уявлення про кризу сучасної сім'ї в побутовій свідомості.   
 73.  Вікова динаміка переживання самотності.
 74.  Особливості переживання самотності у підлітків.
 75.  Чинники та зміст переживання самотності у зрілому віці.
 76.  Переживання самотності людьми похилого віку.
 77.  Феномен психологічного насильства.
 78.  Дитина як об’єкт насильства у сім'ї.
 79.  Дослідження уявлень про фізичні покарання у сучасних батьків.
 80.  Психологічна ідентичність особистості.
 81.  Формування професійної ідентичності у студентів-психологів протягом навчання у ВНЗ.
 82.  Особливості національної ідентичності у представників різних етнічних груп, що проживають в Україні.
 83.  Психологічний аналіз студентської академічної групи як виду малих груп.
 84.  Психологічний аналіз сім'ї як малої групи.
 85.  Феномен конкурентоспроможності (в різних сферах соціального життя – за вибором).
 86.  Фактори конкурентоспроможності молодого фахівця на сучасному ринку праці.
 87.  Фактори конкурентоспроможності молодого фахівця в сфері психологічних послуг.
 88.  Роль освітнього середовища в формуванні конкурентоспроможності майбутнього фахівця.
 89.  Кар’єрні очікування студентів випускного курсу.
 90.  Чинники вибору неформальних груп підлітками.


Додаток З

Форма заяви студента на затвердження теми дипломної роботи

Завідувачу кафедри

__________________________________

(назва кафедри)

__________________________________

(прізвище, імя, по батькові завідувача кафедри)

__________________________________

(прізвище, імя, по батькові студента)

__________________________________

(спеціальності, напряму підготовки, групи)

Заява

Прошу затвердити таку тему дипломної роботи спеціаліста:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________  __________________

(дата)                                                                                                                                                  (підпис)

Узгоджено:

Керівник дипломної роботи ______________                 ____________________________    (підпис)                              (прізвище, ім’я, по батькові)    


Додаток К

Приблизний зміст дипломної роботи

на тему

«Сенс життя та психологічна стійкість випускників ВНЗ»

ВСТУП            3

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ СМИСЛОВОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

В ПСИХОЛОГІЇ           6

1.1. Загальна характеристика теоретичних уявлень про смисл

в зарубіжній психології         6

1.2. Проблема смислу у вітчизняній психології      16

1.3. Смисложиттєві орієнтації: поняття та особливості формування  23

РОЗДІЛ 2. Психологічна стійкість особистості та її складові   28

2.1. Психологічний аналіз феномену толерантності як прояву

психологічної стійкості          28

2.2. Життєстійкість як інтегральна характеристика особистості та прояв стресостійкості           35

РОЗДІЛ 3. Емпіричне дослідження смисложиттєвих

орієнтацій та психологічної стійкості

у випускників ВНЗ         40

3.1. Описання вибірки, психодіагностичного інструментарію та методів статистичного аналізу          40

3.2. Дослідження зв’язку спеціальності випускників з показниками смисложиттєвої орієнтації та психологічної стійкості    50

3.3. Дослідження зв’язку між смисложиттєвими орієнтаціями та

психологічною стійкістю         55

3.4. Охорона праці молодого спеціаліста       65

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ   68

ДОДАТКИ   73

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ   80


Додаток Л

РЕЦЕНЗІЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СПЕЦІАЛІСТА

Студента групи ____________________________________________________

Тема дипломної роботи_____________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Наявність науково-дослідницької частини ____________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Кількість сторінок пояснювальної записки _____________________________

та аркушів графічної частини_________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Оцінка дипломної роботи _________________________________________

Рецензент_________________________________________________________

                                                (прізвище, ім’я та по батькові, посада, підпис)

“_____” ___________________20___   р.    


 

Навчальне видання

Методичні вказівки щодо виконання дипломної роботи

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»

зі спеціальності 7.03010201 «Психологія»

Підписано до друку ___.___.201__ р. Формат 60х84/16. Ум. друк. арк._____

Оперативна поліграфія. Зам. №         .  Тираж           прим.

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.


Лист погодження

Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Розробив

доцент

Пальм Г.А.

Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Проректор з науково-педагогічної роботи та організації навчального процесу

Павлова В.А.

Начальник навчально-методичного центру

Глуха Г.Я.

Старший методист навчально-методичного центру

Салтан М.К.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

15583. Разработка математического и аппаратного обеспечения технических расчетов характеристик движения сыпучих материалов в технологических процессах 139 KB
  Маркушин А.Г. Разработка математического и аппаратного обеспечения технических расчетов характеристик движения сыпучих материалов в технологических процессах При решении инженерных задач связанных с проектированием оборудования взаимодействующего с сыпучими
15584. ОБ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЯХ ПОСТРОЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СЫПУЧЕГО ТЕЛА 22.43 KB
  Контарев А.А. Королева О.А. Маркушин А.Г. ОБ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЯХ ПОСТРОЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОй ТЕОРИИ сыпучЕГО ТЕЛА При решении инженерных задач связанных с конструированием бункеров и бункерного оборудования для хранения и переработки сыпучих материалов необходимо им
15585. Алгоритм учета истории нагружения элемента сыпучего тела с твердым зерном в задаче истечения 158.05 KB
  А.Г. Маркушин Алгоритм учета истории нагружения элемента сыпучего тела с твердым зерном в задаче истечения I. При решении инженерных задач связанных с проектированием оборудования взаимодействующего с сыпучими материалами возникает как правило необходимость в...
15586. Экспериментальные и теоретические основы регулировки газовых шаровых кранов 235 KB
  Зубаилов Г.И. Маркушин А.Г. Экспериментальные и теоретические основы регулировки газовых шаровых кранов Рабочий орган шарового крана представляет собой сегмент дюралюминиевого Д16Т шара диаметра D с цилиндрическим отверстием соосным в открытом положении крана с
15587. Расчет производительности и энергоемкости цилиндрического бункерного устройства с питателем типа лопастное колесо 109.13 KB
  Основу этой модели составляют принцип относительности движения, третий закон механики Ньютона и понятие динамического напора. Первые два компонента указанной модели являются общемеханическими, последняя имеет гидродинамическое происхождение. Возможное применение этих составляющих в механике сплошных сред осуществляется следующим образом.
15588. ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЛОСОФИИ ПРАВА КАК НАУКИ 57.5 KB
  А.В. Грибакин д. филос. н. проф. Уральская государственная юридическая академия ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЛОСОФИИ ПРАВА КАК НАУКИ Расширение ареала объективно истинного знания по предмету науки в качестве непременного условия предполагает отказ от устаревш...
15589. ФИЛОСОФИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА 31.5 KB
  Е.В. Бакеева д. филос. н. доц. Уральский федеральный университет ФИЛОСОФИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТНАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА Проблематика научного творчества приобретает все большую актуальность в современной философии и методологии науки. Стало вполне привычным...
15590. Антропный принцип и глобальный эволюционизм Э. Янча 43 KB
  Все объекты Вселенной проявляют ее общие свойства, признано философами давно, но то, что высшие уровни организации являются модификацией фаз ее (Вселенной) развертывания в ходе эволюции, начинают понимать только сейчас на основе новейших космологических открытий.
15591. СОЦИАЛЬНЫЙ ОТБОР И ВОПРОС О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ 73 KB
  СОЦИАЛЬНЫЙ ОТБОР И ВОПРОС О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ Заявленная в названии статьи тема на долгое время выпала из практики преподавания общественных дисциплин. По всей видимости это было связано с обязательной для прежних времен отсылкой к марксистской традиции рас