44398

Підвищенню конкурентоспроможності продукції підприємства ВАТ ПівнГЗК на зовнішніх ринках

Дипломная

Мировой рынок и торговля

Предмет дослідження: є розробка методологічних основ та практичних рекомендацій щодо оцінки конкурентоспроможності ВАТ ПівнГЗК. Мета дипломної роботи: розробка заходів по підвищенню конкурентоспроможності продукції підприємства ВАТ ПівнГЗКâ на зовнішніх ринках. Завдання дослідження: провести аналіз технікоекономічних показників виробничогосподарської діяльності; проаналізувати фінансове становище та показники...

Украинкский

2013-11-11

658.5 KB

275 чел.

PAGE  71

РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломної роботи:    сторінок, 26 таблиць, 13 рисунків, 15 літературних джерел.

Об’єкт дослідження: система my SAP ERP  на ГТЦ-2 та процес оцінки конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК».

Предмет дослідження: є розробка методологічних основ та практичних рекомендацій щодо оцінки  конкурентоспроможності  ВАТ «ПівнГЗК».

Мета дипломної роботи: розробка заходів по підвищенню конкурентоспроможності продукції підприємства ВАТ „ПівнГЗК“ на зовнішніх ринках.

Завдання дослідження: 

- провести аналіз техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності;

- проаналізувати фінансове становище та показники зовнішньо-економічної діяльності  ВАТ «ПівнГЗК»;

- дослідити  сутність поняття «конкурентоспроможність підприємства»;

- провести оцінку конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК»;

- розробити  методичні рекомендації та пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК»;

- розрахувати  економічну ефективність від запропонованих заходів;

Розроблено заходи щодо підвищення конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК» на зовнішніх ринках. Приведені заходи можуть бути виконані на підприємствах України.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ОЦІНКА КОНКУРЕНТО-СПРОМОЖНОСТІ, ЗОВНІШНІЙ РИНОК, ВНУТРІШНІЙ РИНОК, СТРАТЕГІЯ.

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

1.1.Конкуренція, конкурентні переваги, конкурентоспроможність підприємства………………………………………………………………….

1.2. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства…………………...

1.3. Оцінка рівня конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК»……………….

1.4. Пропозиції  щодо шляхів підвищення конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК»……………………………………………………………………….

2. АНАЛІТИКО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

2.1. Загальна характеристика ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»………………………………………………………………………...

2.1.1.  Попередній огляд узагальнюючих показників виробничогоспо-дарської діяльності ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»………………………………………………………………………...

2.1.2.  Якість і конкурентоспроможність продукції ВАТ «ПівнГЗК»…….

2.1.3. Аналіз обсягів виробництва продукції ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»……………………………………………………...

2.1.4. Аналіз собівартості та прибутку ВАТ « ПівнГЗК»………………….

2.1.5. Аналіз фінансового стану ВАТ «ПівнГЗК»………………………….

2.1.6. Управління персоналом  на  ВАТ «Північний гірничо-збагачу-вальний комбінат»………………………………………………………………

2.1.7. Зовнішньоекономічна  діяльність ВАТ « ПівнГЗК»………………...

2.2. Економічне обґрунтування  впровадження системи my SAP ERP  на ГТЦ-2 ВАТ «ПівнГЗК»…………………………………………………………

2.3. Рекомендації щодо заходів підвищення конкурентоспроможності…….

3. ОХОРОНА ПРАЦІ…………………………………………………………...

3.1. Аналіз умов праці…………………………………………………………..

3.2. Виробнича санітарія та гігієна праці……………………………………...

3.3. Техніка безпеки……………………………………………………………..

3.4. Пожежна профілактика…………………………………………………….

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ…………………………………………………………

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..

ВСТУП

В сучасних умовах жорсткої конкуренції між гірничо-видобувними підприємствами на регіональному та світовому ринках набуває актуальності проблема раціонального управління та планування їх діяльності за рахунок визначення та використання резервів. Підвищення ефективності управління розвитком підприємства в значній мірі залежить від адекватної оцінки його конкурентоспроможності на ринку. Західні економісти пропонують виділяти чотири основних рівні конкурентоспроможності підприємства.

До першого рівня відносяться підприємства, керівники яких вважають своєю метою виробляти продукцію, не прибігаючи до складних маркетингових досліджень. Успіх можливий лише тимчасово, у певній ніші ринку. Компанії другого рівня прагнуть використати й максимально перейняти прийоми, технології, методи організації виробництва провідних фірм галузі, запросити фахівців, покладаючись на їхній професійний досвід, незалежно від знання конкретного виробництва. Часто подібні стереотипи не працюють вже при незначному посиленні преса внутрішньогалузевої конкуренції. Компанії третього рівня починають активно впливати на свої внутрівиробничі системи, сприяючи їхньому розвитку й вдосконаленню. Компанії, у яких виробництво не тільки “підтримано зсередини”, але й “підтримано ззовні”, виходять на четвертий рівень конкурентоспроможності. Їхній успіх у конкурентній боротьбі стає вже не тільки функцією виробництва, а скоріше функцією керування. Тільки компанії третього й четвертого рівня можуть досягти перспективного успіху на ринку, довгострокової переваги над конкурентами.

Мета роботи – обґрунтування використання теоретичних і методичних положень та практичних рекомендацій  при оцінці конкурентоспроможності підприємств, що дозволяє не тільки визначати місце підприємства серед конкурентів, але й виявляти, за рахунок яких складових забезпечується така позиція і яким чином можливо підвищити рівень його конкурентоспроможності.

Для досягнення поставленої мети у роботі поставлено такі завдання :

- провести аналіз техніко-економічних показників виробничо-господарської діяльності;

- проаналізувати фінансове становище та показники зовнішньо-економічної діяльності  ВАТ «ПівнГЗК»;

- дослідити  сутність поняття «конкурентоспроможність підприємства»;

- провести оцінку конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК»;

- розробити  методичні рекомендації та пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК»;

- розрахувати  економічну ефективність від запропонованих заходів;

- обґрунтування і вибір загальної та функціональної стратегій.

Ідея роботи полягає у тому, що впровадження системи my SAP ERP  на ГТЦ-2 ВАТ «ПівнГЗК» забезпечить збільшення обсягів виробництва та зменшення собівартості продукції 1,71 грн, що в свою чергу відобразиться на збільшенні прибутку і тим самим  підвищаться показники конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК».

Мета дипломної роботи: розробка заходів по підвищенню конкурентоспроможності продукції підприємства ВАТ „ПівнГЗК“ на зовнішніх ринках.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані у дипломній роботі результати та розроблені рекомендації дозволяють створити методичну базу для практичного розв’язання проблем підвищення конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК».

1 ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

1. Конкуренція, конкурентні переваги, конкурентоспроможність підприємства

Конкуренція — економічне змагання виробників однакових видів продукції на ринку за залучення більшої кількості покупців та одержання максимального доходу в короткостроковому або довгостроковому періодах. Основа конкурентних відносин — свобода вибору — реалізується у формі прагнення кожного одержувати для себе особисто грошовий доход. Конкуренція означає наявність на ринку великої кількості незалежно діючих продавців і покупців [1].

Чиста конкуренція виникає, коли численні продавці займаються продажем однорідного продукту, й на ринку немає продуктової диференціації.

Здійснена конкуренція — це чиста конкуренція + мобільність ресурсів усередині ринку й відсутність бар'єрів на вхід і вихід учасників.

Ефективна конкуренція — покупці й продавці оперують незалежно у вільній конкурентній системі.

Конкуренція. Еволюція поглядів на конкуренцію.

У процесі конкурентної боротьби учасники переслідують однакові цілі – максимізація прибутку за рахунок завоювання переваг споживачів. Однак способи й шляхи досягнення цієї загальної мети різні. Тому в конкурентній боротьбі перемагає той, хто раніше від інших домігся певних конкурентних переваг і захопив стійкий сегмент ринку. Але завоювання переваг — це тільки початок, набагато складніше втриматися на ринку, зберігаючи свої первісні позиції.

На думку французького дослідника проблем реалізації маркетингової стратегії Ж. Ж. Ламбена, конкурентна перевага може бути зовнішньою, якщо заснована на відмітних якостях товару, які утворять цінність для покупця за рахунок або скорочення витрат, або підвищення ефективності.

Теорія конкуренції була узагальнена Адамом Смітом у праці «Дослідження про природу й причину багатства народів» (1776).
Новизна теорії конкуренції А. Сміта полягає в тому, що він уперше:

- сформулював поняття конкуренції як суперництва, що підвищує ціни (при скороченні пропозиції) і знижує ціни (при надлишку пропозиції);

- сформулював головний принцип конкуренції — принцип «невидимої руки», відповідно до якого «смикаючи» за ниточки маріонеток — підприємців, «рука» змушує їх діяти відповідно до якого-небудь «ідеального» плану розвитку економіки, безжалісно витісняти фірми, зайняті виробництвом непотрібної ринку продукції;

- визначив основні умови ефективної конкуренції, що включають наявність великої кількості продавців і покупців, що вичерпує інформацію, мобільність використовуваних ресурсів, неможливість кожного продавця впливати на зміну ринкової ціни товару (при збереженні його якості або якості сервісу);

- розробив модель посилення й розвитку конкуренції, довів, що в умовах ринкових відносин можливо максимальне задоволення потреб споживачів і найкраще використання ресурсів у масштабі суспільства в цілому. Певний внесок у розвиток теорії конкуренції Адама Сміта зробили Д. Рікардо, Д.С. Міль, Дж. Робінсон, Дж. Кейнс, Й. Шумпетер, П. Хейне, Ф.А. Хайек, Ф. Найт, К.Р. Макко-нелл, С.Л. Брю, М. Портер, Г.Л. Азоєв, Ю.І. Коробів, Л.Г. Раменський, Д.Ю. Юданов та інші вчені.

К. Р. Макконелл і С. Л. Брю вважають, що конкуренція — це наявність на ринку великої кількості незалежних покупців і продавців, можливість для покупців і продавців вільно виходити на ринок і залишати його. И. Шумпетер визначав конкуренцію як суперництво старого з новим, з інноваціями.

Нобелівський лауреат з економіки 1974 p., австрійський учений Фрідріх А. фон Хайек відзначає, що конкуренція — процес, за допомогою якого люди одержують і передають знання. На його думку, на ринку тільки завдяки конкуренції приховане стає явним.

Конкуренція веде до кращого використання здатностей і знань. Більша частина досягнутих людських благ отримана саме шляхом змагання, конкуренції.

Конкуренція не може функціонувати серед людей, позбавлених підприємницького духу. Конкуренція — особливий метод виховання розумів, великих винахідників і підприємців.

У своїй книзі «Міжнародна конкуренція» М. Портер відзначає, що конкуренція — динамічний процес, що розвивається, безупинно мінливий ландшафт, на якому з'являються нові товари, нові шляхи маркетингу, нові виробничі процеси й нові ринкові сегменти.

Г.Л. Азоєв під конкуренцією розуміє суперництво на якому-небудь поприщі між окремими юридичними або фізичними особами (конкурентами), зацікавленими в досягненні однієї й тієї ж мети.

А. Ю. Юданов стверджує, що ринкова конкуренція — боротьба фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів, що ведеться ними на недоступних сегментах ринку.

Разом з тим, А.Ю. Юданов вважає, що дотепер у світі відсутнє єдине поняття «конкуренція». Учені дотримуються однієї із трьох трактувань конкуренції: поведінкової, структурної, функціональної. Поведінкове трактування конкуренції — боротьба за гроші покупця шляхом задоволення його потреб [1].

Структурне трактування конкуренції — аналіз структури ринку для визначення міри свободи продавця й покупця на ринку (форми ринку) і способу виходу з нього.

Як було доведено багатьма економістами, конкуренція є рушійною силою розвитку суспільства, головним інструментом економи ресурсів, підвищення якості товарів і рівня життя населення. Тому конкуренція — дуже складне поняття. Особливо важливо вивчити механізм конкуренції в умовах російської економіки, що тільки починає освоювати цей механізм.
У промислово розвинутих країнах ефективність механізму конкуренції визначається не повнотою, глибиною або точністю терміна «конкуренція», а дією «невидимої руки» А. Сміта. Україна в силу відомих політичних причин у цьому плані залишається ще поки некерованою.

Тому важливо, на початковому етапі побудови механізму конкуренції й забезпечення конкурентоспроможності визначитися з термінами й поняттями.

1.2 Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства

Базовими принципами оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства є:

 •  комплексність – результати дослідження конкурентоспроможності підприємства повинні сполучати і оцінку ефективності процесу його адаптації до змінних умов функціонування, і ступінь реалізації стратегічного потенціалу, і конкурентні позиції підприємства відносно одного або декількох конкурентів, що розглядаються як база порівняння;
 •  системність – основою для оцінки рівня конкурентоспроможності і розробки відповідних рекомендацій можуть виступати лише результати системного аналізу впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства з урахуванням між факторних взаємозв’язків та обумовленого ними синергічного ефекту;
 •  об’єктивність – результати дослідження та оцінки конкурентоспроможності підприємства повинні базуватися на повній та достовірній інформації про зовнішні та внутрішні умови його функціонування і відображати реальні конкурентні позиції суб’єкта господарювання;
 •  динамічність – основним завданням дослідження конкурентоспроможності є не статична оцінка фактичних конкурентних позицій підприємства на конкретний момент часу, а прогнозування їх змін та розробка на цій основі ефективних управлінських рішень;
 •  безперервність – процес дослідження та оцінки конкурентоспроможності та змін її рівня має носити безперервний характер (шляхом створення системи моніторингу ринку, чинників конкурентоспроможності, конкурентних позицій підприємства).
 •   оптимальність – у відповідності з цим принципом об’єктом дослідження є не лише сам рівень конкурентоспроможності, але і ступінь ефективності його досягнення, тому конче необхідною є комплексна оцінка шляхів досягнення певних конкурентних позицій з урахуванням як прямих витрат, пов’язаних з реалізацією заходів по регулюванню конкретного чинника, так і потенційних витрат на розвиток та підтримку конкурентної переваги в майбутньому.

Загальний порядок дослідження, оцінки та, в цілому, управління конкурентоспроможністю підприємства охоплює такі принципові етапи:

 1.  вияв чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на рівень конкурентоспроможності підприємства, та оцінка їх значимості;
  1.  групування чинників, аналіз їх внутрішньогрупових та міжгрупових взаємозв’язків;
  2.  оцінка впливу обраних для дослідження чинників (або груп чинників) на рівень конкурентоспроможності підприємства та кількісне визначення цього рівня;
  3.  прогнозування змін включених у модель чинників внаслідок можливих змін умов зовнішнього та внутрішнього середовища;
  4.  прогнозування рівня конкурентоспроможності підприємства;
  5.  з’ясування шляхів та методів підвищення конкурентоспроможності;
  6.  розробка комплексу заходів по підвищенню конкурентоспроможності;
  7.  оцінка прямих та опосередкованих витрат на реалізацію розроблених заходів;
  8.  вибір критерію ефективності заходів по підвищенню конкурентоспроможності підприємства;
  9.  визначення ефективності розроблених заходів та вибір оптимального комплексу регулюючих впливів;
  10.  прийняття відповідних управлінських рішень.

Конкурентоспроможність підприємства визначають показники, які характеризують:

 •  конкурентоспроможність продукції;
  •  фінансовий стан підприємства;
   •  ефективність збуту та просування товарів;
   •  ефективність виробництва;
   •  імідж підприємства тощо.

Конкретний набір показників залежить від методу оцінки конкурентоспроможності підприємства [2].

1.3 Оцінка рівня конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК»

Здатність будь-якого підприємства бути конкурентоспроможним на ринку є досить актуальним питанням на сьогодні, оскільки для того щоб підприємство розвивалося потрібно забезпечити: ефективність виробництва, потрібний обсяг випуску сучасної продукції, покращення якості, наявність фінансових активів, можливість випуску товару-новинки.

Головними чинниками, якi безпосередньо або опосередковано впливали на конкурентоспроможнiсть ВАТ "Пiвнiчний ГЗК" на залiзорудному ринку у 2010 роцi, були такi фактори:

- високий ступiнь конкуренцiї на ринку ЗРС;

- значний вплив свiтових тенденцiй на свiтовому ринку ЗРС на регiональний ринок;

- сприятливий розвиток кон'юнктури свiтового металургiйного ринку;

- висока якiсть продукцiї;

- ринкова цiна та постiйне виконання договiрних домовленостей з поставок продукцiї;

- свiтова криза та криза в металургiйнiй галузi в кiнцi року;

-зростання транспортних або газових тарифiв.

ВАТ "ПiвнГЗК" конкурує з українськими пiдприємствами на ринку концентрату, а саме, Iнгулецьким ГЗК, який займає домiнуюче становище на ринку концентрату, "ВАТ Пiвденний ГЗК", ВАТ "Центральний ГЗК", "Арселор Мiттал" (НКГЗК), та росiйськими комбiнатами "Лебединський ГЗК", "Михайлiвський ГЗК","Стойленський ГЗК", "Ковдорский ГЗК", а також КЗРК, Суха Балка, Яковлевський рудник, "Михайлiвський ГЗК","Стойленський ГЗК" якi є виробниками агломерацiйної руди, що виступає замiнником концентрату в процесi агломерацiї.

На ринку обкотишiв ВАТ "Пiвнiчний ГЗК" конкурує з українськими пiдприємствами (ВАТ "Полтавський ГЗК" та ВАТ "Центральний ГЗК"), росiйськими комбiнатами ("Лебединський ГЗК", "Михайлiвський ГЗК", а також ВАТ "Качканарский ГЗК") та залiзорудними постачальниками зi Швецiї, Бразилiї, Австралiї, Iндiї та Канади.

Як вже було зазначено вище найбільш показовим прикладом матричного методу оцінки конкурентоспроможності підприємства є широко відома матриця БКГ (“Бостонської консалтингової групи”).

Для оцінки і порівняння товарних груп побудуємо матрицю БКГ для ВАТ «ПівнГЗК». Дані наведенні у табл. 1.1.

Таблиця 1.1 - Обсяги реалізації залізорудної сировини гірничо-збагачувальними підприємствами  України

Виробники

2009

2010

Концентрат

ПівдГЗК

8145

8710

ЦГЗК

5325

5572

ПівнГЗК

13400

13700

ПолГЗК

7557

7909

ІнГЗК

13728

15000

НКГЗК

6780

6897

Всего

54935

57788

Обкотиші

ЦГЗК

2217

2239

ПівнГЗК

10100

11062

ПолГЗК

8550

9072

Всего

20868

22374

З таблиці можна зробити висновок, що ВАТ «ПівнГЗК» займає 24% ринку,  а ВАТ «ІнГЗК» 25% ринку реалізації концентрату.

По реалізації обкотишів ВАТ «ПівнГЗК» займає 50% ринку.

Дані для побудови матриці БКГ наведенні у табл. 1.2.

Таблиця 1.2 - Данні для побудови матриці БКГ

Показники

Концентрат

Окатиші

Темпи зростання ринку

1,02

1,01

Відносна доля ринку

0,91

1,22

Доля продукції у загальному об’ємі реалізації підприємством, %

23,71

49,44

Побудуємо матрицю БКГ для продукції ВАТ «ПівнГЗК» (рис.1.1)

   Окатиші

   Концентрат

Рисунок 1.1 - Матриця БКГ

Обкотиші ВАТ «ПівнГЗК» займають місце у зоні « Дійні корови», це означає, що  цей товар зберігає провідне становище на ринку при тенденції до спаду виробництва. При цьому забезпечується стабільний збут продукції на ринку. Цей товар є джерелом фінансових ресурсів, для підтримання їх випуску необхідне вибіркове інвестування. Концентрат  ВАТ «ПівнГЗК» займає на ринку малу частку і характеризується повільними темпами росту виробництва, застоєм, чим характеризується зона «Собаки» у матриці БКГ. Таке положення характеризується значними витратами і незначними можливостями росту та інвестування. На відміну від двофакторної матриці БКГ, матриця Мак-Кінсі є її більш детальним варіантом і вже багатофакторною матрицею.   Побудуємо матрицю «Мак-Кінсі» для ВАТ «ПівнГЗК».

Оцінка і визначення рейтингу привабливості галузі для ВАТ «ПівнГЗК» наведено у табл. 1.3.

Таблиця 1.3 - Оцінка привабливості галузі для ВАТ «ПівнГЗК»

Критерії

Відносна вага

Оцінка привабливості

Результат

Концентрат

Окатиші

Концентрат

Окатиші

Концентрат

Окатиші

Розмір ринку

0,2

0,36

3

4

0,6

1,44

Темп зростання галузі

0,19

0,11

3

4

0,57

0,44

Конкуренція

0,21

0,13

4

3

0,84

0,39

Прибутковість

0,3

0,3

4

4

1,2

1,2

Продовження таблиці 1.3

Концентрація споживачів

0,1

0,1

4

3

0,4

0,3

Всього

1

1

3,61

3,77

Оцінка конкурентної позиції ВАТ «ПівнГЗК» наведено у табл. 1.4.

Таблиця 1.4 - Оцінка конкурентної позиції ВАТ «ПівнГЗК»

Критерії

конкурентоспроможності

Відносна вага

Оцінка привабливості

Результат

Концентрат

Окатиші

Концентрат

Окатиші

Концентрат

Окатиші

Технічні характеристики

0,3

0,3

4

4

1,2

1,2

Якість продукції

0,4

0,5

4

4

1,6

2

Витрати на виробництво

0,2

0,1

3

4

0,6

0,4

Організація збуту

0,1

0,1

3

3

0,3

0,3

Оцінка конкурентної позиції позиції

1

1

3,7

3,9

За результатами розрахунків побудуємо матрицю Мак-Кінсі для ВАТ «ПівнГЗК» (рис. 1.2).

З матриці видно, що продукція ВАТ «ПівнГЗК»  знаходиться у зоні високої привабливості та високої конкуренції.  Для цієї зони характерна підтримка «граничної» позиції, стабілізація; інвестування в підтримку рівня конкурентоспроможності.

 - Окатиші

  - Концентрат

Рисунок 1.2 - Матриця Мак-Кінсі

Проведемо оцінку  конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств. В основу  пропонуємо включити оцінку чотирьох групових показників або критеріїв конкурентоспроможності підприємств:

- показники ефективності виробничої діяльності;

- показники платоспроможності підприємства;

- показники фінансової стійкості підприємства;

- показники оцінки конкурентоспроможності продукції.

У табл. 1.5 представимо  показники виробничої діяльності ВАТ «ПівнГЗК» та його конкурентів на ринку залізорудної сировини [7].

Таблиця 1.5 - Показники виробничої діяльності гірничо-збагачувальних підприємств України

Показники

ВАТ "ПівнГЗК"

ВАТ "ІнГЗК"

ВАТ "ПівдГЗК"

ВАТ "ЦГЗК"

ВАТ "Полт ГЗК"

Відносний показник витрат на одниницю продукції (В)

67,3

85,39

85,41

87,21

79,5

Відносний показник фондовіддачі (Ф)

1,44

2,3199

2,19

3,16

1,64

Відносний показник рентабельності товару (РТ), %

0,5885

2,3571

1,20

0,74

0,27

Відносний показник продуктивності праці (ПП)

1,203

1,448

1,254

0,539

1,156

Представимо показники платоспроможності ВАТ «ПівнГЗК» та його конкурентів на ринку залізорудної сировини у табл. 1.6.

Таблиця 1.6 - Показники платоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств України

Показники

ВАТ "ПівнГЗК"

ВАТ "ІнГЗК"

ВАТ "ПівдГЗК"

ВАТ "ЦГЗК"

ВАТ "Полт ГЗК"

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл)

2,527

3,2969

4,61

3,05

2,23

Коефіцієнт ліквідності (Кл)

0,73

0,12

0,1

0,01

0,54

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал)

0,0014

0,0577

0,01

0,01

0,55

Представимо показники фінансової стійкості  ВАТ «ПівнГЗК» та його конкурентів на ринку залізорудної сировини у табл. 1.7.

Таблиця 1.7 - Показники фінансової стійкості  гірничо-збагачувальних підприємств України

Показники

ВАТ "ПівнГЗК"

ВАТ "ІнГЗК"

ВАТ "ПівдГЗК"

ВАТ "ЦГЗК"

ВАТ

"ПолтГЗК"

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,6805

0,7397

0,78

0,72

0,82

Коефіцієнт автономії

0,67

0,7395

0,70

0,71

0,67

Коефіцієнт оборотності балансу

1,416272

1,1142

1,12

1,43

1,21

Коефіцієнт маневреності власних коштів

1,383389

1,271802

1,320239

1,286184

1,91752

Наступним етапом розрахунку показника конкурентоспроможності підприємства є формування системи бальної оцінки та визначення коефіцієнтів вагомості як для кожного з критеріїв, так і для кожного групи критеріїв оцінки.

У зв'язку з тим, що кожен із показників має різний ступінь важливості для розрахунку коефіцієнта конкурентоспроможності підприємств, вважається за доцільне використати процедуру методу експертних оцінок [9].

З метою переведення показників у відносні величини пропонується використовувати 15 бальну шкалу. При цьому значення "5 балів" надається показнику, який гірший за базовий; "10 балів" - на рівні базового; "15 балів" - значення показника більше за базовий.

При визначенні коефіцієнта конкурентноздатності ВАТ «ПівнГЗК» за експертів виступили працівники сфери управління та фінансів (5 осіб). Їм було запропоновано визначити ступінь значимості критеріїв конкуренто-спроможності , тобто встановити ступінь їх впливу на ефективність роботи підприємства. Кожний експерт привласнив критерію бали по шкалі від 0 до 10 за ступенем важливості.

Тоді важливість кожного параметру конкурентоспроможності  об'єкта в балах визначається за формулою:

 

                                                                                    (1.1)

де К – коефіцієнт вагомості m-ого критерію оцінки конкуренто-спроможності організації і-ї групи показників

m – номер параметра об'єкта

j - номер експерта;

п - кількість експертів в групі;

Бmj - бал привласнений m -му параметру j -м експертом;

Бcj - сума балів привласнених j-м експертом всім параметрам об'єкта.

В результаті проведених розрахунків сума вагомості всіх параметрів певної групи буде дорівнювати:

0,15 + 0,29 + 0,23 + 0,33 = 1

Для оцінки конкурентноздатності продукції ВАТ «ЦГЗК» скористаємось модифікованою матрицею Нільсена  і сформуємо експертну систему критеріїв оцінки конкурентноздатності концентрату за якісними та ціновими параметрами. 

Матриця оцінки конкурентоспроможності  концентрату ВАТ «ПівнГЗК» представимо у табл. 1.8.

Таблиця 1.8 - Матриця оцінки конкурентноздатності концентрату ВАТ «ПівнГЗК»

Коефіцієнт вагомості

Оцінка критерії (бали)

5

10

15

Вміст заліза

0,5

Менше 62%

Більше або дорівнює 62%

Більше або дорівнює 65%

Обєм виробництва

0,25

Менше 3 млн. т

Більше або дорівнює 3 млн. т

Більше або дорівнює 5 млн. т

Собівартість

0,25

Витрати на виробництво менше 50%

Витрати на виробництво більше 50% та менше 65%

Витрати на виробництво більше 65% та менше 85%

Ціна за 1 т (Кц)

0,7

Більше або дорівнює 250 грн. за т

Менше 250 грн. за тн Більше або дорівнює 230 грн. за т

Менше 230грн. за т

Вагомий коефіцієнт групи критеріїв – 0,33

Данні для проведення оцінки конкурентоспроможності концентрату ВАТ «ПівнГЗК» наведені у табл. 1.9.

Таблиця 1.9 - Показники конкурентоспроможності концентрату гірничо-збагачувальних підприємств України

Показники

ВАТ "ПівнГЗК"

ВАТ "ІнГЗК"

ВАТ "ПівдГЗК"

ВАТ "ЦГЗК"

ВАТ "ПолтГЗК"

Вміст Fe,%

66

63,89

65,69

67,92

65

Обсяг виробництва,тис.т.

13700

15000

8710

5572

7909

Собівартість ,

грн./т

146,1

148,6

138,7

159,8

142,3

Ціна товару

230,9

209,36

232,1

254,3

219,4

Наступним етапом оцінки конкурентоспроможності підприємства є безпосереднє визначення значень критеріїв по кожному показнику окремо та переведення їх у бали.

Для оцінки ефективності виробничої діяльності застосовуємо формулу:

                   Евд = 0,31В + 0,19Ф + 0,4РТ+ 0,1ПП,                (1.2)

де Евд - значення показників ефективності виробничої діяльності;

В - бальна оцінка відносного показника витрат на одиницю продукції;

Ф - бальна оцінка відносного показника фондовіддачі;

РТ - бальна оцінка відносного показника рентабельності товару;

ПП - бальна оцінка показника продуктивності праці.

Показник платоспроможності підприємства визначається як сума добутків бальної оцінки коефіцієнтів загальної ліквідності, ліквідності та абсолютної ліквідності на їх вагові коефіцієнти за формулою:

                      Пп = 0,25К зл + 0,36Kл + 0,39Kм                                   (1.3)

де Пп - значення показників платоспроможності підприємства;

Кзл - бальна оцінка коефіцієнта загальної ліквідності;

Kл - бальна оцінка коефіцієнта ліквідності;

Kм - бальна оцінка коефіцієнта абсолютної ліквідності.

Наступним кроком є визначення показника фінансової стійкості підприємств, що ґрунтується на бальній оцінці коефіцієнта фінансової стійкості, фінансової автономії, оборотності балансу та маневреності капіталу:

                  Фс = 0,25Кфс + 0,39Кфа + 0,18Коб +0,18Км                (1.4)

де Фс - значення показників фінансової стійкості підприємства;

Кфс - бальна оцінка коефіцієнта фінансової стійкості;

Кфа - бальна оцінка коефіцієнта фінансової автономії;

Коб - бальна оцінка коефіцієнта оборотності балансу;

Км - бальна оцінка коефіцієнта маневреності.

Останнім кроком є розрахунок показника конкурентоспроможності концентрату , що ґрунтується на бальній оцінці коефіцієнта якості продукції та ціновому критерії її конкурентоспроможності:

                               Кт = 0,ЗКя + 0,7Кц         (1.5)

де Кт - значення показника оцінки конкурентоспроможності товару підприємства;

Кя - бальна оцінка коефіцієнта якості продукції підприємства;

Кц - бальна оцінка цінового критерію конкурентоспроможності продукції.

Бальна оцінка коефіцієнта якості продукції розраховується аналогічним чином як сума бальної оцінки критеріїв якості продукції на їх ваговий коефіцієнт.

Загальний вигляд формули розрахунку комплексного показника оцінки конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК» буде таким:

                                                                                         (1.6)

де Кко - коефіцієнт комплексної оцінки конкурентоспроможності організації;

Кі - бальна оцінка і-ї групи показників оцінки конкурентоспроможності організації групи показників;

Кві - коефіцієнт вагомості і-ї групи показників оцінки;

n - кількість груп показників оцінки конкурентоспроможності організації. 

Результати розрахунків представимо у табл. 1.10.

Таблиця 1.10 - Оцінка конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств України

Показники конкуренто-спроможності

ВАТ "ПівнГЗК"

ВАТ "ІнГЗК"

ВАТ "ПівдГЗК"

ВАТ "ЦГЗК"

ВАТ "ПолтГЗК"

Ев

11,55

8,95

8,95

8,45

12,95

Пп

9,85

7,5

7,5

7,5

11,95

Фс

13,75

13,75

13,75

13,75

15

Кт

10,375

5,75

9,625

6,875

6,125

Кко

11,17525

8,5775

9,85625

8,87375

10,87925

Для наочності зобразимо результаті оцінки конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств України на рис. 1.3.

Рисунок 1.3 - Порівняння коефіцієнтів конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств України

З  табл. 1.10 можна зробити висновок, що числове значення інтегрального коефіцієнта конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК» є найбільшим у порівнянні з його конкурентами. Але воно знаходитись в межах від 8 до 12 балів, а значить рівень конкурентоспроможності підприємства характеризується середнім рівнем і визначає, що підприємство має достатній конкурентний потенціал для подальшої діяльності. І можна сказати, що є наявні можливості поліпшення становища ВАТ «ПівнГЗК» на ринку за умови застосування вмілого управління [3].

 1.4 Пропозиції  щодо шляхів підвищення конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК»

Для успішної роботи підприємства завжди необхідно мати найсвіжішу і повну інформацію, аналіз якої дозволяє оперативно реагувати на зміни ринку. Достовірні дані про наявні ресурси, сприяють раціональному їх використовуванню, пошуках ефективних шляхів розвитку.

Автоматизація, як процес, містить у собі безліч аспектів, одним із яких є організаційний. Ухвалення рішення про те, що потрібно автоматизувати і яким образом, є ключовим у визначенні ефективності впровадження нових технологій у виробництво.

«Північний гірничо-збагачувальний комбінат» комплексно й системно підходить до впровадження інноваційних проектів, спрямованих на підвищення якості випускає продукції, що, збільшення обсягів виробництва, ефективної роботи всіх підрозділів комбінату. Зокрема у травні 2007 року закінчена розробка проекту «Розвиток сировинної бази комбінату на період до 2015 року».

Компанія SAP є стандартом для гірничодобувних підприємств і єдиним постачальником галузевого рішення, що охоплює всю специфіку їх діяльності [8].

Крім побудови системи управління підприємства, серед основної мети проекту – завоювання лідерських позицій на ринку здобичі і переробки руди за рахунок використовування новітніх інформаційних технологій.

Системою розроблені і реалізуються нові концепції розрахунку нормативної ( планової ) і фактичної собівартості по кожному виду продукції.

Підприємство має можливість впливати на величину витрат матеріальних ресурсів, починаючи з їхньої заготівлі. Сировина й матеріали входять у собівартість за ціною їхнього придбання з урахуванням витрат на перевезення, тому правильний вибір постачальників матеріалів впливає на собівартість продукції. Важливо забезпечити надходження матеріалів від таких постачальників, які перебувають на невеликій відстані від підприємства, а також перевозити вантажі найбільш дешевим видом транспорту. При складенні договорів на поставку матеріальних ресурсів необхідно замовляти такі матеріали, які по своїх розмірах й якості точно відповідають плановій специфікації на матеріали, прагнути використати більше дешеві матеріали, не знижуючи в той же час якості продукції.

Для підвищення конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК» потрібно розрахувати « точку пере замовлення ».

«Точка пере замовлення» розраховується для того, щоб вирахувати через який проміжок часу підприємству потрібно зробити нове замовлення запасів, щоб підприємство працювало у звичному для нього режимі. Вона розраховується за наступною формулою : 

                                    RP = D*T/365 ,                                                     (1.7)

RP « точка перезамовлення », 

Dпотреба в матеріалах, тис. грн.,

T - запас товарів, дні.

Для формування повної картини поведінки рентабельності розрахуємо також рентабельність матеріальних витрат за формулою:

                                                                       (1.8)

З даного розділу можна зробити висновок, що поняття конкуренто-спроможності підприємства включає в себе великий комплекс економічних характеристик, які визначають положення підприємства на ринку. Цей комплекс може включати характеристики товару, а також фактори, які формують в цілому економічні умови виробництва та збуту товару фірми.

Конкурентоспроможність продукції та конкурентоспроможність підприємства  співвідносяться між собою як частина та ціле. 

Конкурентоспроможність підприємства може бути оцінена шляхом співставлення конкретних позицій декількох підприємств на одному ринку. Обізнаність відносно інших підприємств-конкурентів визначається наступними параметрами: технологія; здатність обладнання; знання та практичний досвід персоналу; система управління; маркетингова політика; імідж; комунікації; можливість адаптуватися до мінливих умов конкуренції.

У даному розділі наведено практичне вирішення наукової задачі вдосконалення наукових підходів до оцінки конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств та визначення напрямів її підвищення, що полягає у розробці методичних положень комплексної оцінки конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК».

З проведеної оцінки конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК» можна, зробити висновок, що рівень конкурентоспроможності підприємства характеризується середнім рівнем і визначає, що підприємство має достатній конкурентний потенціал для подальшої діяльності. І можна сказати, що є наявні можливості поліпшення становища ВАТ «ПівнГЗК» на ринку за умови застосування вмілого управління.

Виходячи з вище сказаного було запропоновано шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК» за рахунок впровадження певних заходів [3].

2 АНАЛІТИКО-РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ РОЗДІЛ

2.1 Загальна характеристика ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»

Відкрите акціонерне товариство «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» засноване згідно рішення регіонального відділення Фонду державного майна України (ФДМУ)  по Дніпропетровській області від 8 жовтня 1996 року № 12/253-АО шляхом перетворення Північного державного гірничо-збагачувального комбінату у відкрите акціонерне товариство, згідно Наказу Президента України “Про завдання й особливості приватизації державного майна в 1996 році ” від 19.03.1996 р. № 194/96 і “Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних державних сертифікатів ” від 26.11.1994 р. № 669/94.

Статут відкритого акціонерного товариства "Північний гірничо-збагачувальний комбінат" зареєстрований виконкомом Криворізької міської Ради народних депутатів розпорядженням № 642/1-р від 28.10.1996р. Статутний фонд ВАТ «ПівнГЗК» становить 548 млн. 868 тис. 950 гривень. Більш ніж 99% акцій комбінату контролює компанія "System Capital Management» (м. Донецьк).

ВАТ «ПівнГЗК» є  юридичною особою. Права й обов'язки юридичної особи товариство придбало від дня його державної реєстрації.

Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю повною офіційною назвою, та інші печатки й штампи, необхідні для господарської діяльності товариства, фірмовий знак (символіку), товарний знак, торговельну марку.

Майно ВАТ «ПівнГЗК»  становлять основні фонди й оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в балансі підприємства.

2.1.1 Попередній огляд узагальнюючих показників виробничогоспо-дарської діяльності ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»

«Північний гірничо-збагачувальний комбінат» був заснований в 1962 році, у м. Кривому Розі Дніпропетровської області. Виробничий потенціал комбінату розташований на території в 7200 гектарів і становить найбільший промислово-виробничий комплекс у Східній Європі й в Україні із закінченим циклом підготовки доменної сировини для чорної металургії - видобуток залізної руди, її збагачення (виробництво залізорудного концентрату) і виробництво залізорудних офлюсованих і неофлюсованих окатків. У цей час ВАТ «ПівнГЗК» є лідером гірничорудної промисловості України.

ВАТ “Північний ГЗК” знаходиться в 35-40 км до півночі від центра  м. Кривій Ріг, в 2 км до півдня від станції Терни Придніпровської залізниці. На схід проходить автодорога, що зв'язує міста Кривий Ріг і Жовті Води. Західніше й південно-західніше - на відстані 10 -15 км протікає ріка Інгулець.

Сировинною базою комбінату є великі родовища залізистих кварцитів північного району Криворізького басейну - Першотравневе й Ганнівське, експлуатовані однойменними кар'єрами, промислові запаси яких у проектному контурі становлять 712 млн. тонн і 500 млн. тонн відповідно, із загальною проектною потужністю 48,5 млн. тонн сирої руди в рік. Комбінат має у своєму розпорядженні запаси руди як мінімум на 60 років.

Видобуток руди в кар'єрах ведеться відкритим  способом із застосуванням буровибухових робіт і вивезенням розкривних порід у зовнішні відвали. Першою ланкою в технологічному ланцюжку по переробці залізної руди є дробильна фабрика, на якій руда подрібнюється й надходить на збагачувальну фабрику, де відбувається процес збагачення бідних залізом руд і їхня переробка в концентрат. На фабриках огрудкування на випалювальних машинах конвеєрного типу з концентрату виготовляється сировина для металургії - залізорудні обкатки.

Основними видами діяльності ВАТ “Північний ГЗК” є:

виконання робіт з видобутку та збагачення руд;

виробництво концентрату та обкотишів, іншої продукції виробничо-технічного призначення , їх збут;

виготовлення та збут товарів народного споживання [10];

2.1.2 Якість і конкурентоспроможність продукції ВАТ «ПівнГЗК»

Якісні показники залізорудної сировини, що випускається, відповідають кращим світовим аналогам і мають високу оцінку партнерів. З метою підвищення попиту на зовнішньому і внутрішньому ринках, покращення металургійних властивостей готової продукції, розроблена комплексна програма реструктуризації виробництва, яка передбачає виведення з експлуатації частини низько ефективних і енергоємних потужностей, удосконалення технологічних процесів, заміну морально і фізично зношеного обладнання, зниження витрат на енергоресурси.

На підприємствах діють Системи управління якістю, що відповідають вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001:2001.

Концентрат залізорудний, вироблений з магнетитових кварцитів на ВАТ «ПівнГЗК» , відповідає таким технічним умовам: ТУ У 13.1–00191023001-2002 і ТУ У 13.1–00190977–003-2002 «Концентрат залізорудний агломераційний».

Окатиші залізорудні, вироблені підприємствами, відповідають таким технічним умовам: ТУ У 13.1–00191023–003:2005 і ТУ У 13.1–00190971–001-2002 «Окатиші залізорудні неофлюсовані»; ТУ У 13.1–00191023–002-2002 «Окатиші залізорудні офлюсовані»; ТУ У 13.1–00190977–002-2002 «Окатиші залізорудні офлюсовані магнезіальні».

Хімічний аналіз концентрату ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» представимо у додатку А.

Технічна характеристика залізорудних окислених офлюсованих обкотишів ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» представимо у додатку Б.

Представимо  показники вмісту Fe в продукції гірничо-збагачувальних комбінатів регіону в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 - Вміст Fe в продукції гірничо-збагачувальних комбінатів регіону, %

Підприємство

Вміст Fe, %

Концентрат

ІнГЗК

63,6

ПівнГЗК

65,94

ПівдГЗК

63,7

ЦГЗК

65,8

Обкотиші

ПівнГЗК

62,07

Полтавський ГЗК

62,0

ЦГЗК

59,0

Аналізуючи якість продукції комбінату потрібно відзначити, що в порівнянні з аналогічною продукцією на регіональному ринку продукція ВАТ « ПівнГЗК» займає лідируюче місце. З табл.2.1 видно, що % вмісту Fe в концентраті ВАТ «ПівнГЗК»  поступається лише концентрату ЦГЗК. Щодо  окатишів, то тут ПівнГЗК  є безперечним лідером.

Для забезпечення достатнього процесу управління якістю на ВАТ «ПівнГЗК» розроблені основні заходи щодо забезпечення плану виробництва та поліпшення якості виготовляємої продукції.

2.1.3 Аналіз обсягів виробництва продукції ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»

Проведемо аналіз виробництва продукції ВАТ «Північний гірничо-          збагачувальний комбінат», дані наведені у табл. 2.2.

Таблиця 2.2 - Обсяг виробництва продукції ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», тис.т

                        Рік                 Вид продукції         

2004

2005

2006

2007

2008

Обкотиші

6846

7543

10100

11062

11322

Концентрат

8807

10639

11963

13400

13700

За даними  наведеними у табл.2.2, можемо зробити висновок, що до тенденції збільшення обсягів виробництва  продукції на ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» за аналізуємий  період.  З 2006 року  обсяг виробництва обкотишів збільшився на 40,46% , за осатаній рік обсяг виробництва обкотишів  збільшився на 2,35%, а обсяг виробництва концентрату у 2010 році збільшився на 2,24% у порівнянні з 2009 роком. Таке збільшення обсягів виробництва продукції було здійснено за рахунок проведення комплексних органiзацiйно-технiчних заходів.

Проаналізуємо обсяги виробництва продукції ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»  у порівнянні з конкурентами. Основними конкурентами по виробництву й збуту продукції для ВАТ «Північний ГЗК» є Полтавський, Інгулецький і Центральний гірничо-збагачувальні  комбінати.

Представимо у табл. 2.3 виробництво концентрату в Україні за 2006-2010 роки.

Таблиця 2.3 - Виробництво концентрату в Україні в 2006-2010 роках, тис.т

Виробники

2006

2007

2008

2009

2010

ПівдГЗК

4671

5179

8252

8145

8710

ЦГЗК

2155

2032

4814

5325

5572

ПівнГЗК

8807

10639

11963

13400

13700

ПолтГЗК

5529

5992

6715

7557

7909

ІнГЗК

11500

10400

12455

13728

15000

НКГЗК

5832

6572

6689

6780

6897

Всего

38494

40814

50888

54935

57788

Для наочності представимо виробництво концентрату в Україні за 2010 рік на діаграмі (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 - Частка гірничо-збагачувальних комбінатів на вітчизняному ринку залізорудного концентрату за 2010 рік

 З діаграми видно, що на 2010 рік найбільшу долю виробництва концентрату в Україні має ВАТ « ІнГЗК» - 25%. На другому місці ВАТ «Північний ГЗК», на долю якого припадає 24% [4].

Показники виробництва обкотишів в Україні в 2006-2010 роках представлені у табл. 2.4.

Таблиця 2.4 - Виробництво обкотишів в Україні в 2006-2010 роках, тис.т

Підприємства

2006

2007

2008

2009

2010

ЦГЗК

2030

2130

2150

2217

2239

ПівнГЗК

6846

7543

10100

11062

11322

ПолтГЗК

7021

7367

7757

8550

9072

Всего

14968

16343

17450

20868

22633

Для наочності представимо виробництво обкотишів в Україні за 2010 рік на діаграмі (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 - Частка гірничо-збагачувальних комбінатів на вітчизняному ринку залізорудних обкотишів за 2010 рік

За даними табл. 2.4 та діаграми (рис. 2.2) видно, що у 2010 році ВАТ «ПівнГЗК» займає перше місце по виробництву обкотишів в Україні.

2010 рік ВАТ «Північний ГЗК» закінчив із чистим прибутком 1 358,5 млн. грн. Також збільшив обсяг виробництва залізорудного концентрату на 21,2% до 10,678 млн. тонн у порівнянні з 2009 роком, обсяг виробництва окатишів збільшився на 10,1% до 7,545 млн. тонн [11].

У січні 2009 року збільшив обсяг виробництва залізорудного концентрату на 25% до 975,3 тис. тонн. у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, обсяг виробництва окатишів знизився на 6% до 607,9 тис. тонн

Обсяг виробленої  продукції в січні 2009 року в порівнянних цінах склав 220,9 млн. грн., що на 17,6% більше, ніж у січень 2008 року.

ВАТ «Північний ГЗК » в 2010 році посів перше місце в рейтингу «ТОП-100. Кращі компанії України» серед підприємств гірничорудної галузі.

Комбінати четвертий рік підряд показують найвищі темпи зростання виробництва в гірничорудній галузі, роблять концентрат і окатиш найвищої якості в Україні».

Також ВАТ «Північний ГЗК » зайняв  11 місце в  рейтингу по обсязі отриманого чистого прибутку  в 2010 році. У рейтингу кращих компаній України по обсягах чистого доходу в 2009 році ВАТ «Північний ГЗК »  перебував на 27 місці. У рейтингу 100 кращих компаній України по обсягах капіталізації в 2009 році ВАТ «Північний ГЗК »  перебував на 5 місці.

У січні - лютому 2010 року  ВАТ «Північний ГЗК»  збільшив обсяг товарної продукції  на 7,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року - до 831,095 млн. грн. у порівнянних цінах. Відповідно до прес-релізу компанії, у лютому обсяг виробленої продукції в порівнянних цінах склав 419,849 млн.грн. Також збільшив випуск окатишів на 4,2 % - до 1,744 млн.тонн, концентрату - на 11,5%, до 2,320 млн.т. При цьому в минулому місяці компанія зробила 872,2 тис. тонн окатишів і 1,150 млн.тонн концентрату.

За 2010 рік було вироблено товарної продукції в сумі 7,0 млрд. грн., що більше на 2,2 млрд.грн., ніж у 2009 р. Але ріст товарної продукції забезпечений за рахунок підвищення цін на ЗРС, при цьому обсяги виробництва знижені.

Загальні обсяги виробництва i реалізації ЗРС у 2010 році виросли в порівнянні з 2009 роком. Загальне зниження обсягів реалiзацiї ЗРС склало -7,1%: при зниженні обсягів реалiзацiї обкотишів на -14,0%, спостерігався ріст обсягів реалiзацiї по концентрату на +40,4%. Незважаючи на те, що в 2010 році відбувся значний приріст обсягів реалiзацiї за перші 9 мiсяцiв, у порiвняннi з аналогічним періодом 2009 року, як по реалiзацiї концентрату (+12,3%), так й обкотишів (+5,6%), в 4 кварталі 2010 року, у зв'язку з економічною кризою, змінилася структура ринку збуту: значно знизився обсяг реалiзацiї обкотишів (-71,3%), при цьому збільшився обсяг реалiзацiї концентрату (+121,0%).

2.1.4 Аналіз собівартості та прибутку ВАТ « ПівнГЗК»

Проаналізуємо динаміку показників собівартості товарної продукції і витрат на 1 грн. товарної продукції ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат». Дані для аналізу представлені в табл.2.5

Таблиця 2.5 - Динаміка показників товарної продукції, собівартості товарної продукції і витрат на 1 грн. товарної продукції за 2006-2010 роки

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Товарна продукція в діючих цінах, млн. грн.

1900

3339

3113

4837

6418

Собівартість товарної продукції, млн. грн.

1055

1473

1758

2132

2150,2

Витрати на 1 грн. товарної продукції, коп.

55,52

44,11

56,47

44,07

51,2

Для наочності зобразимо показники товарної продукції в діючих цінах і собівартість товарної продукції на діаграмі (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 - Динаміка показників товарної продукції в діючих цінах і собівартості товарної продукції  ВАТ “Північний ГЗК” у 2006 - 2010 роках.

З рисунку видно, що у 2006 - 2010 роках вартість товарної продукції перевищувала собівартість, тобто підприємство отримувало прибуток. У 2008 році відбулось деяке зниження вартості товарної продукції, при тому, що собівартість підвищилась і склала 56,47% в порівнянні з 44,11% у 2007 році. Проте в 2009 році підприємство здійснило ривок і збільшило виробництво товарної продукції більш на 1724 млн.грн. при незначному підвищенні собівартості. У 2010 році вартість товарної продукції підвищилась на 158 1млн. грн.. при підвищенні собівартості лише на 0,0085%.

Зобразимо на графіку (рис. 2.4) витрати на 1 грн. товарної продукції.

Таким чином, протягом даного періоду витрати на 1 грн. товарної продукції спочатку значно знизились починаючи з 2006 року (з 56 копійок) до 2007 року (44 копійки), а в 2008 році витрати на 1 гривню продукції зросла до 57 копійок. В 2009 році витрати на 1 гривню продукції значно знизилась в порівнянні з попереднім роком і склала 44 копійки, що є позитивним показником у діяльності підприємства і свідчить про ефективність його діяльності. Але у 2010 році витрати на 1 гривню продукції зросли до 51 копійки.  

Рисунок 2.4 - Динаміка показника витрат на 1 грн. товарної продукції.

Не дивлячись на постійний та послідовний ріст витрат підприємства, його прибутки залишаються стабільними та досить високими, що пов’язане передусім з розширенням виробництва та збільшенням обсягів реалізації продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Ріст витрат пов’язаний передусім з несприятливою кон’юктурою на зовнішньому ринку (ріст цін на енергоресурси та зменшення ціни на металопродукцію).

Проаналізуємо складові собівартості за допомогою АВС-аналізу

Складові собівартості товарної продукції ВАТ «ПівнГЗК» показано в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6 - АВС – аналіз укрупнених статей собівартості товарної продукції  за 2008 рік

Статті витрат

Сума, тис.грн.

Вартість зростаючим підсумком

тис.грн.

%

1

Матеріальні затрати

1982917

1982917

59,40187

2

Інші витрати

743783

2726700

81,68324

3

Витрати  на оплату праці

335613

3062313

91,73713

4

Амортизація

150537

3212850

96,24674

5

Відрахування на соціальні заходи

125289

3338139

100

До групи А відносяться ( до  80%):

матеріальні затрати (1982917 тис.грн.);

Група А  - це основна група при формуванні собівартості на продукцію.

До групи В відносяться ( до  80-95%):

інші витрати  (743783 тис.грн.);

витрати  на оплату праці (335613 тис.грн.).

До групи С відносяться ( до  95 - 100%):

амортизація (150537 тис.грн.);

відрахування на соціальні заходи (125289 тис.грн.).

Детальний АВС - аналіз собівартості продукції.

З даної таблиці можемо зробити висновки про те, що найбільшу питому вагу в собівартості на ВАТ «ПівнГЗК» займають енерговитрати, які складають 22,9% від загальної собівартості. Також об’ємними є статті витрат на оплату праці, на послуги сторонніх організацій, допоміжні матеріали та паливо.

Таблиця 2.7 - Складові собівартості товарної продукції ВАТ «ПівнГЗК» в 2010 році

Статті витрат

Питома вага, %

Сировина і основні матеріали

8,7

Допоміжні матеріали

14,1

Послуги сторонніх організацій

14

Паливо

14

Енергетичні витрати

22,9

Витрати на оплату праці

15,1

Амортизаційні відрахування

5,4

Податки та обов’язкові платежі

5

Інші

0,6

Витрати майбутніх періодів

0,2

Виробнича собівартість

100

Зобразимо дані табл. 2.7  у вигляді графіка (рис 2.6.)

Рисунок 2.5 - АВС аналіз укрупнених статей собівартості ВАТ «ПівнГЗК» в 2010 році

Дані говорять про те, що підприємство ВАТ «ПівнГЗК» є енергоємним та працеємним.

Дані АВС аналізу показують, що якщо підприємство хоче заощадити на собівартості або підвищити рівень конкурентоспроможності за допомогою зменшення витрат на собівартість, то, в першу чергу, потрібно звернути увагу на наступні статті витрат:

Енерговитрати;

Заробітна плата;

Допоміжні матеріали;

Послуги сторонніх організацій;

Паливо.

Прослідкуємо динаміку виручки та чистого прибутку ВАТ «ПівнГЗК» протягом 2006 – 2010 років. Дані представимо за допомогою табл. 2.8.

Таблиця 2.8 - Динаміка показників прибутковості ВАТ «ПівнГЗК»

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Виручка від реалізації, тис.грн

2839520

5475782

4625563

8283919

11721586

Чистий доход від реалізації продукції, тис.грн

2503983

4929059

4091597

7407417

10419476

Чистий прибуток,

тис.грн

546 483

1351370

788361

1838090

3504367

Тож судячи з поданої таблиці, можемо зробити висновок, що протягом 2006 - 2010 року на підприємстві значно зросли всі показники прибутковості, причому рівень чистого прибутку в 2010 році в порівнянні з 2006 роком зріс в 6,4 разів. Також варто відмітити більш динамічне зростання показника виручки, ніж показника чистого прибутку, що пов’язане з деякими факторами діяльності самого підприємства, як то інвестиційна діяльність та з поступовим зростанням витрат на виробництво продукції [5].

2.1.5 Аналіз фінансового стану ВАТ «ПівнГЗК»

Проведемо аналіз структури активів та пасивів балансу ВАТ «ПівнГЗК» за період 2006 - 2010 роки, данні представимо у табл. 2.9 – 2.10. Для аналізу фінансового стану ВАТ «ПівнГЗК» використовувались фінансові форми звітності ВАТ «ПівнГЗК» за період 2005-2010 рік [12].

Таблиця 2.9 - Структура активу балансу

Актив

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Необоротні активи

828918

896454

1628111

1779221

2001826

2397529

57,29%

41,82%

53,66%

44,16%

37,67%

25,50%

Оборотні активи

617968

1247080

1383832

2238337

3293598

6970485

42,71%

58,18%

45,61%

55,55%

62,08%

74,15%

Витрати майбутніх періодів

31

85

22059

11626

18343

32361

0,00%

0,00%

0,73%

0,29%

0,35%

0,34%

Баланс

1446920

2143620

3034002

4029184

5313567

9400375

Таблиця 2.10 - Структура пасиву балансу

Пасив

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Власний капітал

477535

1000950

2106613

1807811

3130724

6253510

33,00%

46,69%

69,43%

44,87%

58,92%

66,52%

Забезпечення наступних витрат і платежів

5734

8690

12154

18223

19764

19045

0,40%

0,41%

0,40%

0,45%

0,37%

0,20%

Довгострокові зобов’язання

553

599

3491

1518423

646095

369900

0,04%

0,03%

0,12%

37,69%

12,16%

3,93%

Поточні  зобов’язання

963095

1133380

911741

684726

1516984

2757917

66,56%

52,87%

30,05%

16,99%

28,55%

29,34%

Доходи майбутніх періодів

0

0

3

3

3

3

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

 Баланс

1446920

2143620

3034002

4029184

5313567

9400375

Аналізуючи  розрахунки, які представлені у табл. 2.9 - 2.10 можна зробити  висновки, що у структурі активу балансу  за 2010 рік найбільшу частку балансу  займають оборотні активи, а у пасиві  найбільшу частку займає власний капітал.

Для фінансового аналізу підприємства  необхідно проаналізувати кредиторську та дебіторську заборгованості.

Проведемо аналіз заборгованості  і представимо розрахунки у табл. 2.11.

Таблиця 2.11 - Аналіз кредиторської та дебіторської заборгованості

Показники

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Вартість майна підприємства

1446920

2143620

3034002

4029184

5313570

9400375

Продовження таблиці 2.11

Дебіторська заборгованість

897857

1404114

1670530

2215057

4944421

10544139

Кредиторська заборгованість

795517

949685

889546

601936

889510

1912105

Коефіцієнт покриття

1,128646

1,47850498

1,87795797

3,6798879

5,55858956

5,5144142

Проведемо оцінку стану основних засобів ВАТ “ПівнГЗК» [5], розрахунки представлені у табл.2.12.

Таблиця 2.12 - Оцінка стану основних засобів

Показники

Порядок розрахунку

2004

2005

2006

2007

2008

Робочий капітал

ф1(ряд.260 - ряд.620)

-1009300

472082

2039937

2403891

4212568

Частка власних оборотних засобів

-0,890522

0,51778

10,2819

2,70249

1,52745

Коефіцієнт зносу основних засобів

0,742266

0,06675

0,65332

0,55726

0,52178

Коефіцієнт придатності основних засобів

0,257734

0,33444

0,34668

0,44274

0,47822

Збільшення робочого капіталу може говорити про ріст фінансової стійкості компанії.

Для наочності представимо  розрахунки табл. 2.12.  на рис 2.6.

Рисунок 2.6 - Динаміка стану основних засобів

У 2006 році спостерігається різке збільшення  частки власних оборотних засобів на 9,764159707 %  у порівнянні з 2005 роком. У 2008 році цей показник  зменшився у 56,5 % відносно попереднього року [5].

2.1.6 Управління персоналом  на  ВАТ «Північний гірничо-збагачу-вальний комбінат»

Середньооблікова чисельність штатних працiвникiв облікового складу ВАТ "ПiвнГЗК" за 2010 рiк становить 11387 осiб. Кiлькiсть працiвникiв, якi не перебувають в облiковому складi (позаштатнi) становить 49 осiб, з них:

- 22 особи, якi працюють за сумісництвом;

- 27 осіб, які працюють за цивiльно-правовими договорами (трудовими угодами).

Оплата працi працiвникiв ВАТ «ПiвнГЗК» здійснювалася в 2010 р. вiдповiдно до чинного законодавства України, Генеральної i Галузевої угод, "Положення про оплату праці, затвердженого Колективним Договором на 2009-2010 роки, премiювання та iншi виплати за рахунок фонду оплати працi працiвникiв ВАТ «Пiвнiчний гiрничо-збагачувальний комбiнат».

Одним iз прiоритетних напрямкiв розвитку комбiнату є впровадження сучасних методiв управлiння персоналом, якi дозволяють врахувати вклад працiвникiв в кiнцевий результат дiяльностi комбiнату та стимулювати до пiдвищення професiйної квалiфiкацiї та розвитку. Так, з 01.04.2009 року у ВАТ «ПiвнГЗК» дiє багаторiвнева система оплати працi, розроблена за методикою компанiї HayGroup, а з 01 березня 2010 року впроваджена система iндивiдуальної оцiнки персоналу [6].

Внаслiдок впровадження системи iндивiдуальної оцiнки персоналу оклади працiвникiв комбiнату пiдвищенi з 01 березня 2010 року в середньому на 15%.

На пiдставi результатiв огляду заробiтних плат промислового сектору України в 2010 роцi, з 01 жовтня 2010 року відбулося диференційне пiдвищення окладiв працiвникiв комбiнату в середньому на 15%.
Фонд оплати працi усiх працiвникiв ВАТ "ПiвнГЗК" за 2010 рiк становить 340200,4 тисячi гривень. Внаслiдок впроваджених заходiв по пiдвищенню окладiв працiвникiв комбiнату, фонд оплати працi у порiвняннi з попереднiм перiодом збільшився на 48166,4 тисяч гривень. Середня заробiтна плата збільшилась в порiвняннi з 2009 р. на 20,3 % i склала за 2010 рiк 2642 грн.

Комбінат не має заборгованостi по виплаті заробітної плати i сплатi податкiв в бюджет та позабюджетнi фонди.

Навчання та розвиток персоналу ВАТ "ПiвнГЗК" здiйснюється вiдповiдно до освiтнiх стандартiв та нормативно-правових вимог. Процес навчання та розвитку персоналу носить стратегiчний характер, направлений на реалiзацiю завдань виробництва i базується на принципах системностi та безперервностi освiти персоналу.

Система навчання УОРП ВАТ "ПiвнГЗК" побудована з урахуванням сучасних iнновацiйних освiтнiх технологiй i здiйснюється за наступними напрямками:

Навчання персоналу, регламентоване вимогами нормативних документів;

    1а. Навчальнi заходи, направленi на отримання права виконання виробничих функцiй персоналом;

1б. Навчальнi заходи, необхiднi для професiйної сертифiкацiї персоналу.

2. Навчання персоналу, що забезпечує пiдтримку та розвиток підприємства:

2а. Навчальнi заходи, направленi на пiдтримку виробничого процесу, впровадження нової технiки/технологii, органiзацiйних змiн;

2б. Навчальнi заходи, направленi на навчання персоналу згiдно Лiцензiї на право надання освiтнiх послуг;

3. Навчання з розвитку компетенцiй персоналу

    3а. Навчання за результатами оцiнки персоналу;

    3б.Навчання персоналу для пiдтримки потрiбного рiвня компетентностi.

Школи:

  - "Школа тренерiв";

  - "HR-школа";

  - "Школа лiнiйного керiвника";

  - "Школа маркетингу";

  - "Школи профiльних служб"

4. Навчання кадрового резерву

    4а. Навчання кадрового резерву за категорiями:

  - Висококвалiфiкованi робiтники;

  - Лiнiйний менеджмент;

  - Менеджмент середньої ланки;

  - ТОП-менеджмент.

Професiйна пiдготовка, перепiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї робiтничих кадрiв на пiдприємствi здiйснюється згiдно Лiцензiї Мiнiстерства освiти i науки України за наступними напрямками:

- Пiдготовка резерву пiд плиннiсть кадрiв i замiщення працiвникiв пенсiйного вiку, у випадку вiдсутностi квалiфiкованих робiтникiв на ринку працi;

- Перепiдготовка працiвникiв за сумiжними професiями з метою ефективної органiзацiї працi та безпечного виконання робiт;

- Пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв з метою їх професiйного росту;

- Приведення у вiдповiднiсть наявної квалiфiкацiї працiвникiв до вiдповiдної у виробничому процесi;

- Пiдвищення квалiфiкацiї з метою виконання виробничих функцiй у зв'язку iз впровадженням нової технiки/технологiй, механiзмiв.

В процесi пiдготовки, перепiдготовки, пiдвищення квалiфiкацiї робiтничих кадрiв на виробництвi, фахiвцями-викладачами розробляються робочi навчальнi програми на основi типових, державних програм у вiдповiдностi до вимог сучасного виробництва.

Процес розвитку керiвникiв, фахiвцiв, технiчних службовцiв здiйснюється фундаментально, комплексно, професiйно та вiдповiдно до мiжнародних стандартiв.

Для розвитку та забезпечення максимально ефективної роботи керiвникiв та фахiвцiв пiдприємства, корпоративними тренерами розробляються та впроваджуються власнi програми навчання та розвитку персоналу з урахуванням актуальних свiтових тенденцiй, вимог сучасного виробництва як до технологiчних процесiв, так i до управлiнських умiнь та навичок персоналу.

З метою вивчення ефективностi навчального процесу, якостi навчальних програм та дiяльностi викладацького i тренерського складу УНРП, постiйно здiйснюється опитування учасникiв навчання i їх безпосереднiх керiвникiв. На основi аналiзу отриманих результатiв вiдбувається процес удосконалення програм навчання i розвитку та процесу навчання персоналу в цiлому.

Управлiння навчання та розвитку персоналу ВАТ "ПiвнГЗК", використовуючи в своїй дiяльностi рiзноманiтнi форми та методи навчання, реалiзує один з базових принципiв сучасного управлiння якiстю на пiдприємствi - принцип "постiйного навчання".

2.1.7. Зовнішньоекономічна  діяльність ВАТ « ПівнГЗК»

Зобразимо дані про реалізацію продукції на внутрішній та зовнішній ринки у таблиці 2.13.

Таблиця 2.13 - Динаміка реалізації продукції ВАТ «ПівнГЗК» в 2006-2010 роках

Показники

2006

2007

2008

2009

2010

Експорт

концентрат

732,7

1771

1087,5

939,4

1637,59

обкотиші

98,5

191,3

1117,4

1166,5

1037,21

Внутрішній ринок

концентрат

739,5

720,5

232,7

666,5

724,1

обкотиші

6723,8

7345

8950,3

9833,4

1067,58

Проаналізуємо динаміку реалізації продукції ВАТ “ПівнГЗК” на внутрішній та зовнішній ринок за допомогою нормованої діаграми, завдяки якій зможемо побачити процентне відношення реалізації продукції на експорт та на внутрішній ринок у динаміці за період 2006-2010 років. Зобразимо ці дані в динаміці на гістограмах за видами продукції (рис. 2.7 – 2.8). Для цього скористаємось даними, наведеними у табл. 2.13.

Рисунок 2.7 - Динаміка реалізації концентрату на внутрішній та зовнішній ринок.

Як бачимо, обсяги реалізації концентрату на внутрішній та зовнішній ринок відрізняються впродовж аналізованого періоду. Саме тому дуже важко простежити тенденцію до збільшення або зменшення того чи іншого показника. Найнижчий обсяг реалізації концентрату на експорт спостерігався у 2006 році, коли склав всього 732,7 тисяч тон. Проте вже наступного року він помітно зріс на 58,68%, а протягом 2007 - 2010 років зовнішній ринок став основним у системі збуту концентрату. Так в 2008 році експорт товарного концентрату склав 1087,5 тисяч тон а це 82% від всієї реалізації. Це означає, що цей вид продукції є конкурентоспроможним на зовнішньому ринку і комбінат проводить вдалу збутову політику. Проте маємо зазначити в 2009 році деяке зменшення обсягів експорту, можливо спричинене загальним зменшення реалізації даного виду продукції в 2008 – 2009 роках. А у 2010 році обсяг експорту знову збільшився на 39% у порівнянні з 2009 роком і становить 1637,59 тис.т.

Рисунок 2.8 - Динаміка реалізації обкотишів на внутрішній та зовнішній ринок

Як бачимо з таблиці , обсяги реалізації обкотишів протягом 2006-2010 років мають тенденцію до зростання. Експорт обкотишів по відношенню до збуту на внутрішньому ринку складає дуже невелику частину, і лише в 2008– 2010 роках почав складати трохи більше 10% від загального обсягу реалізації. Проте, в порівнянні з експортом концентрату, обсяг реалізації на зовнішній ринок обкотишів з 2010 року значно зріс і став більшим.

Отже, можна зробити висновок, що продукцією реалізації на експорт ВАТ “Північний ГЗК” є як концентрат, так і обкотиші, хоча маємо відзначити, що переважна частина товарного концентрату виробляється на експорт, в той час, як 90% обкотишів споживаються в Україні. Треба відзначити, що  у порівнянні з 2006 роком обсяг реалізації концентрату на експорт в 2008 році зріс майже в 20 разів, проте в 2009 році відбулося деяке зменшення експорту відносно загального виробництва. Загалом можемо відмітити, що в 2008 році виробництво товарного концентрату значно зменшилось, у той час як виробництво обкотишів зросло майже на 25%, що свідчить про поступовий перехід підприємства на виробництво кінцевої сировини, тобто обкотишів. В 2009 році ми спостерігаємо подальший зріст обсягів виробництва та реалізації як товарного концентрату, так і обкотишів.

ВАТ «ПівнГЗК» останніми роками значно розширив сферу збуту за рахунок виходу на нові ринки Турції та Китаю, а також упрочнення своїх позицій на ринках Польші, Чехії, Болгарії та Румунії.

Для наочності зобразимо дані про відвантаження продукції за кордон в 2008 році за допомогою таблиці 2.14.

Таблиця 2.14 - Експорт ВАТ «ПівнГЗК» в 2010 році

Країна

Інкотермс

Ціна, дол

Вага, тис.т

Концентрат

Китай

DAF,CPT,FOB

91,35

804,08

Польща

DAF

115,5

553,12

Казахстан

DAF

112,99

66,86

Чехія

DAF

119,5

41,4

Боснія и Герцеговина

CPT,FOB

115

149,750

Словакія

DAF

112,5

22,38

Обкотиші

Туреччина

FOB

138,4

135,1

Китай

CPT,FOB

150

534,46

Польща

DAF

152

360,22

Чехія

DAF

91,9

7,43

Зобразимо долю кожної країни в експорті ВАТ «ПівнГЗК» на рисунках 2.9 – 2.10.

Рисунок 2.9 - Експорт концентрату комбінатом ВАТ «ПівнГЗК» в 2010 році

Проте окрім експортної діяльності в структурі ЗЕД комбінату також присутній імпорт. В основному це обладнання та матеріали, що закупаються для здійснення запланованих модернізацій на підприємстві. Так за 2008 рік було придбано обладнання та послуг на суму 9180,3 тис. доларів США,    5526,5 тис. ЄВРО та  226502,4 тис. рос. рублів.

Рисунок 2.10 - Експорт обкотишів комбінатом ВАТ «ПівнГЗК» в 2010 році

2.2 Економічне обґрунтування  впровадження системи my SAP ERP  на ГТЦ-2 ВАТ «ПівнГЗК»

Згідно з науково-дослідними розробками втрати використання матеріальних ресурсів внаслідок впровадження програми my SAP  склали 0,07%.

Виходячи із цих даних отримаємо додатковий видобуток руди:

4421761х0,07/100=3023,9 тонни

Вартість 1 тонни руди становить – 980 тис. грн.

Звідси випливає, що ми отримали додатковий видобуток руди на суму:

980 * 3023,9= 296342 тис.грн.

Оскільки ми отримали збільшення обсягу виробництва, то обсяг руди після впровадження заходу складатиме:

3023,9+296342=299365,9 тонни

Таблиця 2.15 - Вихідні дані для розрахунку впровадження програми my SAP  в ГТЦ-2 ВАТ «ПівнГЗК»

№ п/п

Показники

Одиниці    виміру

Величина показника до впровадження заходу

1

Виробнича потужність

Тис.тонн

1,7

2

Тривалість видобутку

Діб

111

3

Руда до перероблення

Тис.тонн

166,1

4

Скорочення неврахованих втрат по руді

% до маси

0,07

5

Додатковий видобуток руди

Тонн

116,2

6

Зниження витрат умовного палива

% до маси

0,1

7

Економія натурального палива (мазута)

Тонн

166,1

8

Вартість (ціни 2008 року):

1 тонни руди

1 тонни мазуту

Грн.

980,0

147,1

9

Орієнтовані капітальні вкладення на встановлення засобів автоматизації

Тис.грн.

160

10

Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення

%

15

11

Середній рівень витрат на ремонт та утримання обладнання

%

40

Згідно з науково-дослідними розробками зміна питомих витрат умовного палива на видобуток руди складає 0,1% до маси переробленої руди.          

Отже отримаємо економію умовного палива:

166100*0,1/100=166,1 тонни.

Для перерахунку умовного палива в мазут застосуємо перехідний коефіцієнт –1,37. Отримаємо економію мазуту на таку кількість:

166100*0,1/100*1,37=227,5 тонни.

Виходячи із даних таблиці 2.15 вартість1 тонни мазуту складає - 147,1 тис. грн.

Загальну економію по паливу отримаємо на суму:

147,1*227,5=33,47 тис.грн.

Витрати палива на весь обсяг випуску продукції після впровадження заходу складуть:

1478,01-33,47=1444,54 тис.грн.,

де: 1478,01-витрати за статтею „Паливо та енергія на технологічні  цілі” до впровадження заходу, тис.грн.

А витрати на одну тонну руди:

1444,54/18645,27=77,47 грн.,

де: 18645,27-об’єм руди після впровадження заходу, тонн.

Впровадження програми my SAP  на підприємстві ВАТ «ПівнГЗК» є необхідним та економічно ефективним заходом. Строк окупності капіталовкладень, необхідних для здійснення заходу, складає 3 роки.

В результаті проведення заходу отримаємо покращення таких основних показників роботи комбінату:

річний випуск основної та супутньої продукції в натуральному виразі складе:

    - руда                18645,27 тонн

    - обкотиші     7580   тонн

    - концентрат     137390   тонн

реалізація обсягу виробництва збільшиться на 0,63%, і складе 296342 тис.грн.

додатковий прибуток внаслідок впровадження програми my SAP складе 299365,9 тис.грн.

собівартість однієї тонни руди зменшиться з 841,95 до 840,24 грн. ( на 1,71 грн.).

Взагалі, щодо запропонованого до впровадження заходу можна сказати,  що він є економічно доцільним.

Для підвищення конкурентоспроможності ВАТ « ПівнГЗК» потрібно розрахувати « точку перезамовлення».

                                  RP = 820,0*11,4/365= 25,9 днів.

Таким чином, через кожні майже 26 днів підприємство має робити замовлення на придбання нових запасів, щоб забезпечити безперебійне виробництво.

За допомогою « точки перезамовлення » можемо розрахувати потрібну норму виробничих запасів. Потрібну норму виробничих запасів розрахуємо наступним чином:

1) Розраховуємо загальну кількість днів для норми виробничих запасів:

« точка перезамовлення» становить 26 днів;

гарантований період становить 13 днів;

підготовчий період становить 2 дні;

Загальна сума буде дорівнювати 41 день.

2)Середньодобові витрати сировини та матеріалів ( виробничі запаси) складають 15000 тис. грн.  

Розраховуємо норму виробничих запасів:

ВЗ норм. = загальна кількість днів * середньодобові витрати

ВЗ норм. = 15000 * 41 = 615 тис. грн.

Розрахуємо рентабельність матеріальних витрат:

 

У порівнянні з 2008 роком рентабельність матеріальних витрат зросте на 0,94%.

Тобто, зменшуючи використання матеріальні ресурси, у нашому випадку – палива та електроенергії – ми розподіляємо це зменшення пропорціонально на всю продукцію підприємства, тим самим збільшуючи суму валового прибутку, а отже і всіх показників діяльності підприємства, тим самим збільшив конкурентоспроможність ВАТ «ПівнГЗК».

2.3 Рекомендації щодо заходів підвищення конкурентоспроможності

В умовах інтеграційних процесів, глобалізації економіки і, як слідство, усе більш загостреної конкуренції одним із основних завдань вітчизняних підприємств гірничорудної промисловості є розробка механізму забезпечення конкурентоспроможності. Цей механізм полягає у виборі найбільш раціональної організації виробництва, яка сприятиме підвищенню ефективності як основного, так і допоміжного виробництва.

   Одним з напрямів підвищення рівня конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК» є вдосконалення економічного механізму як взаємопов'язаної системи економічних методів, що забезпечує дієвість і результативність використання  залізорудної сировини для виробництва концентрату, що впливає  на підвищення прибутковості.  

За останні десять років частка українського експорту залізорудної сировини на міжнародному ринку постійно зменшується, внаслідок суттєвого збільшення високоякісної залізорудної продукції виробництва іноземних гірничодобувних компаній, яка характеризується масовою часткою заліза в концентратах 66 % та вище.

Таким чином, підвищення якості магнетитових концентрату ВАТ «ПівнГЗК» є актуальним завданням з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

Підвищення масової частки заліза в магнетитових концентратах можливе внаслідок підвищення селективності процесу сепарації в окремих циклах та операціях магнітної технології збагачення, зниження втрат магнітного заліза у відвальних продуктах, удосконалення технологічних схем збагачення, впровадження високоефективних ресурсозберігаючих наукових розробок і нового обладнання для магнітного збагачення магнетитових руд і кварцитів.

Можливе удосконалення конструкцій магнітних систем магнітних сепараторів і дешламаторів з метою змінювання якісно-кількісних характеристик магнітних полів і їх взаємної орієнтації до гідродинамічних потоків суспензій, що забезпечує підвищення якості магнетитових концентратів та поліпшення ефективності процесів сепарації.

Вдосконалення  погодинно-преміальної системи оплати праці робітників гірничих цехів ВАТ «ПівнГЗК», стимулює  економію використання рудної сировини. А саме, творчий внесок робітника оцінюється з урахуванням якості його  професійних рішень, не передбачених посадовою  інструкцією, які  поліпшують  показники  використання  сировини  в процесах її видобутку і переробки. Величина внеску у зниження втрат встановлюється на основі чинників, які одночасно обумовлюють як  рівень втрат сировини, так і собівартість продукції, що впливає на конкурентоспроможність продукції.

Для економії ресурсів, спрямовані на підвищення конкуренто-спроможності, рекомендується використовувати механізм визначення резервів, за рахунок виявлення конкретних проблем і розробки відповідних рекомендацій, який основано на використанні кумулятивних графіків.

Управління  втратами рудної сировини у гірничо-збагачувальному виробництві можливе на  основі економічного обгрунтування стратегії підприємства з використання запасів родовища, нормування витрат руди на виробництво  концентрату та цілеспрямованого матеріального стимулювання економії сировини відповідно при перспективному і поточному плануванні та оперативному управлінні виробництвом.

Отже, у даному розділі проведене економічне обґрунтування  впровадження системи my SAP ERP  на ГТЦ-2 ВАТ «ПівнГЗК». В результаті впровадження запропонованого заходу додатковий прибуток ВАТ «ПівнГЗК» складе 299365,9 тис.грн  Окрім додаткового прибутку ВАТ  «ПівнГЗК» має змогу збільшити річний випуск основної та супутньої продукції , при цьому збільшити обсяги реалізації. А також від впровадження системи my SAP  зменшиться собівартість продукції.

Також були запропоновані рекомендації щодо проведення заходів на  ВАТ «ПівнГЗК» з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства, зокрема вдосконалення економічного механізму як взаємопов'язаної системи економічних методів, підвищення якості магнетитових концентрату, вдосконалення  погодинно-преміальної системи оплати праці робітників гірничих цехів, а також рекомендується використовувати механізм визначення резервів, який засновано на використанні кумулятивних графіків.

3 ОХОРОНА ПРАЦІ

Охорона праці визначалася як система законодавчих актів, соціально-економічних, організаційних, технічних, гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я і працездатності в процесі праці.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства.

З ціллю забезпечення на кожному робочому місці умов праці згідно вимог законодавства України з охорони праці та інших нормативно-правових актів, забезпечення протиаварійного захисту підприємства, а також дотримання вимог законодавства по відношенню до прав робітників на комбінаті ВАТ «ПівнГЗК» розроблена та функціонує «система управління охороною праці» (СУОП), затверджена наказом від 4.10.2006 року.

Робота по створенню безпечних умов праці у структурних підрозділах організована і проводиться у відповідності з вимогами вказаного “Положення”. Функціонування СУОП постійно контролюється головними спеціалістами комбінату, керівниками і спеціалістами структурних підрозділів у відповідності з посадовими обов’язками, що регламентують їхню роботу в області охорони праці [13].

3.1 Аналіз умов праці

Умови праці на робочих місцях у виробничих приміщеннях складаються під впливом великого числа факторів, різних за своєю природою, формами прояву, характером впливу на людину. Одним з факторів є виділення у повітря робочої зони парів, газів, аерозолів, інших шкідливих речовин.

Гранично допустима концентрація шкідливих речовин в повітрі робочої зони - це така концентрація, яка при щоденному впливі протягом 8 годин протягом усього стажу або у віддалені терміни життя не може викликати захворювань або відхилень у стані здоров'я. На виробництвах з шкідливими умовами праці обов'язковим є організація контролю за вмістом шкідливих речовин у робочій зоні.

Важливе значення має стан робочого середовища – це температура, вологість, електричний опір підлоги та інше. Під оптимальними параметрами прийнято розуміти такі, які при тривалому і системному впливі на людину забезпечують збереження нормального функціонування і теплового стану організму без напруження реакцій терморегуляції, створюють відчуття комфорту та являються передумовою високого рівня працездатності.

В процесі праці у виробничому приміщенні людина знаходиться під впливом певних метеорологічних умов, або мікроклімату - клімату внутрішнього середовища цих приміщень. До основних нормованих показників мікроклімату повітря робочої зони відносяться температура (t, ° С), відносна вологість (φ,%), швидкість руху повітря (V, м / с). Істотний вплив на параметри мікроклімату та стан людського організму робить також інтенсивність теплового випромінювання (I, Вт/м2) різних нагрітих поверхонь, температура яких перевищує температуру у виробничому приміщенні.

У Гості 12.1.005-88 «Повітря робочої зони. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги »представлені оптимальні та допустимі параметри мікроклімату у виробничому приміщенні залежно від тяжкості виконуваних робіт, кількості надлишкового тепла в приміщенні і сезону (пори року).
Відповідно до цього ГОСТу розрізняють холодний і перехідний періоди року (з середньодобовою температурою зовнішнього повітря нижче 10 ° С), а також теплий період року (з температурою 10 ° С і вище). Всі категорії виконуваних робіт поділяються на: легкі (енерговитрати до 172 Вт), середньої тяжкості (енерговитрати до 172-293 Вт) і важкі (енерговитрати більше 293 Вт).

Таблиця 3.1 - Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

Період року

Температура, ˚С

Відносна вологість, %

Швидкість руху, м/с

Оптимальна

Допустима

Оптимальна

Допустима,

не більше

Оптимальна,

не більше

Допустима

Холодний

18 - 20

20

40 - 60

75

0,2

Не більше 0,3

Теплий

21 - 23

24

40 - 60

65 (при 26˚С)

0,3

0,2 – 0,4

Для підтримки нормальних параметрів мікроклімату в робочій зоні застосовують такі основні заходи: механізацію та автоматизацію технологічних процесів, захист від джерел теплового випромінювання, влаштування систем вентиляції, кондиціонування повітря та опалення.

Для створення необхідних параметрів мікроклімату у виробничому приміщенні застосовують системи вентиляції та кондиціювання повітря, а також різні опалювальні пристрої. Вентиляція представляє собою зміну повітря в приміщенні, призначену підтримувати в ньому відповідні метеорологічні умови і чистоту повітряного середовища.

Загальнообмінна вентиляція призначена для підтримки необхідних параметрів повітряного середовища в усьому обсязі приміщення.

Штучне освітлення потрібно здійснювати у вигляді комбінованої системи освітлення з використанням люмінесцентних джерел світла, які розташовуються над робочими поверхнями в рівномірно-прямокутному порядку. Кожне вікно повинно мати світлорозсіювальні штори з коефіцієнтом відображення 0,5-0,7. Пульсація освітленості люмінесцентних ламп не повинна перевищувати 10% [14].

3.2 Виробнича санітарія та гігієна праці

Для користувачів комп’ютерної техніки одним із джерел негативних фізіологічних впливів є неправильно спроектоване освітлення, невірна орієнтація робочого місця відносно світло променів. Вимоги до освітлення для візуального сприйняття користувачів інформації складаються в униканні двох крайнощів: дуже низький рівень освітленості погіршує сприйняття інформації під час читання документів, а дуже високий призводить до зменшення зображення на екрані.

Дрібні частки у приміщенні користувачів комп’ютерів повинні мати концентрацію від 10 до 450 мкг / м3. Вміст шкідливих хімічних речовин не повинен перевищувати концентрацій, вказаних у документі “Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин в атмосфері повітнря населенних місць” №3084-84 від 27.08.84р. Для озону концентрація повинна перевищувати 0,03 лк/м3. Ці вимоги особливо важливі при використанні принтерів. Для зменьшення виділення пилу при роботі доцільно використовувати певні сорти паперу, встановлювати вентилятори.

Інформація, яку отримує користувач, генерується на екрані, її читання залежить від чіткості символів. Тому необхідно враховувати наступні параметри, які пов’язані з осциляцією, структурою і яскравістю символів. Низькочастоне тремтіння зображення в діапазоні 0,05-1,0 Гц повинно знаходитись в межах до 01 мм [14].

3.3 Техніка безпеки

Техніка безпеки – система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають вплив на працюючих небезпечних виробничих факторів.

Своєчасна і повна оцінка ризиків – один з важливих елементів у роботі над підвищенням безпеки виробництва. З лютого 2011 року на виробництві було запроваджено новий корпоративний стандарт - «Аналіз безпеки виконання робіт» (АБВР).

На сьогоднішній день на підприємстві відбулося навчання лінійних керівників корпоративного стандарту.

АБВР – це п’ять простих кроків, які кожен працівник повинен зробити перед виконанням роботи, щоб переконатися в безпеці її проведення.

Так, приступаючи до роботи, необхідно визначити джерела небезпеки, оцінити можливі наслідки, продумати дії для надійного захисту, заходи реагування при позаштатної ситуації і на підставі цього прийняти рішення про можливість починати роботу або ж припинити її і звернутися до свого керівника.

Завдяки цим не складним правилам працівник може оцінити виробничу ситуацію і безпечно виконати доручену роботу. Без проведення АБВР та розробки заходів приступати до роботи забороняється. Це вимога, яка спрямована на захист самого працівника.

АБВР – це обов’язкова і невід’ємна частина виконання будь-якої роботи, а також основний елемент комплексу заходів для підвищення рівня безпеки та поліпшення умов праці на робочому місці. АБВР дозволяє виявити небезпеки, властиві цій роботі, перш ніж вони призведуть до нещасного випадку або заподіють шкоди працівнику і навколишньому середовищу [14].

3.4 Пожежна профілактика

Всі працівники комбінату при прийомі на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки відповідно до «Положення про навчання, інструктажі про перевірку знань з питань пожежної безпеки на ВАТ «ПівнГЗК».

Основні причини виникнення пожеж в структурних підрозділах умовно поділяються на дві групи:

Пожежі, що виникають з необережності чи недбалості - порушення режиму куріння, розпалювання багать поблизу будівель, теплотрас, застосування відкритого вогню для відігрівання труб різних систем, від іскор при проведенні вогневих робіт тощо.

Пожежі, що виникають при порушенні технологічних умов виробництва, до яких відносяться:відкритий вогонь і розжарені продукти горіння, тепловий прояв механічної енергії, тепловий прояв хімічних реакцій,тепловий прояв електричної енергії.

У будівлях, приміщеннях забороняється:

- проводити прибирання приміщень, прання одягу із застосуванням бензину, гасу та інших легкозаймистих рідин (ЛЗР) і горючих рідин (ГР);

- розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали, їх треба прибирати в металеві ящики які щільно закриваються кришками і після закінчення роботи видаляти в спеціально відведені місця;

- користуватися пошкодженими електророзетками, освітлювальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;

- складувати горючі матеріали на відстані менше 1 м від електроустаткування та під електрощитами.

Вимоги пожежної безпеки до протипожежного водопостачання: пожежні гідранти і водойми повинні бути справними, мати під'їзди з твердим покриттям, кришки люків гідрантів повинні очищатися від бруду, льоду і снігу, в холодний період утеплені, а стояки звільнені від води; у місць розташування пожежних водо джерел повинні бути встановлені покажчики відповідного зразка; внутрішні пожежні крани повинні постійно перебувати в справному стані і бути доступними для використання; кожен пожежний кран має бути укомплектований пожежним рукавом, однакового з ним діаметра та стволом, з'єднувальні головки пожежного крана, рукави і стовбура повинні бути однотипними [15].

ВИСНОВКИ

При написанні дипломної роботи були виконані основні сформульовані завдання досліджуваної проблеми. Так, в результаті вивчення теоретичних аспектів було виявлено, що конкурентоспроможність підприємства є особливо важливим показником, який характеризує загальну стійкість підприємства на ринку.

В результаті ретельно проведеного аналізу виробничої та фінансової діяльності ВАТ «ПівнГЗК» за період  2005 - 2010 року можна зробити висновок, що ВАТ «ПівнГЗК» перетворився в один з найпотужніших гірничо-збагачувальних комплексів України та СНД, який не тільки може вирішувати досить складні економічні задачі, а й до того ж є одним з найдинамічніше розвивающіхся підприємств своєї галузі. Фінансовий стан підприємства у 2010 році значно покращився порівняно з 2009 роком. Це можна пояснити тим, що контрольний пакет акцій в 2010 році було передано в управління компанії “ДонГорбанк ”. В результаті чого в організаційну структуру комбінату були внесені зміни, які призвели до покращення фінансового стану підприємства.

У другому розділі наведено практичне вирішення наукової задачі вдосконалення наукових підходів до оцінки конкурентоспроможності гірничо-збагачувальних підприємств та визначення напрямів її підвищення, що полягає у розробці методичних положень комплексної оцінки конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК».

Рівень конкурентоспроможності гірничо-збагачувального підприємства рекомендується визначити за допомогою показника його ринкової конкурентної позиції , який враховує: обсяг реалізації залізорудної продукції з відповідними якісними характеристиками, оцінки характеристик продукції, які споживачі додатково враховують при виборі постачальників, рівень фінансової стійкості підприємства, індекс економічної стійкості інтегрованої гірничо-металургійної компанії, до складу якої входить дане підприємство. Даний показник відображає рівень конкурентного результату, який досягло гірничо-збагачувальне підприємство в процесі функціонування на ринку та взаємодії зі споживачами.

Коефіцієнт конкурентоспроможності  ВАТ «ПівнГЗК» вказує на те, що рівень конкурентоспроможності підприємства характеризується середнім рівнем і визначає, що підприємство має достатній конкурентний потенціал для подальшої діяльності. І можна сказати, що є наявні можливості поліпшення становища ВАТ «ПівнГЗК» на ринку за умови застосування вмілого управління.

У роботі було практично застосовано запропонована методика підвищення рівня конкурентоспроможності ВАТ «ПівнГЗК» та розраховано ефективність від впровадження. Запропоновано  ряд рекомендацій щодо проведення заходів по підвищенню показників конкурентоспроможності підприємства.

Метою діяльності ВАТ "ПівнГЗК" є забезпечення потреби народного господарства України і споживачів інших країн металургійною сировиною, включаючи здобич залізняку, виробництво концентрату і його окомкування, отримання прибутку і задоволення інтересів трудового колективу.

За допомогою проведеного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища ВАТ «ПівнГЗК» , виявлення його конкурентних переваг  та оцінки рівня його конкурентоспроможності були розроблені та обґрунтовані  загальна та функціональна стратегії подальшої діяльності ВАТ «ПівнГЗК» з метою підвищення  рівня його конкурентоспроможності.

Одержаний економічний ефект (ефективність): внаслідок впровадження програми my SAP економічний ефект складе 299365,9 тис.грн.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика.- М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.-208 с.

2. Чупик Г.Р. Наукові підходи до визначення категорій "конкуренція" та "конкурентоспроможність" // Вісник Львівської КА. – 2006. – № 22. – С. 55-58.

3. Харченко Т.Б. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств як засіб ринкового реформування економіки // АПЕ. – 2003. – № 2. – С. 70-73.)

4. Український дiловий тижневик "Контракти" / № 16 вiд 21-04-2008

5. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств: Навч. Посіб. – 2-ге вид., переробл. І допов. – К.: МАУП, 2004. – 328 с.: іл. – Бібліогр.: с. 318 – 321.

6. Статут підприємства ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»

7. Валовик В.П., Голярчук Н.И., Бельченко Е.Н. Современное состояние горно-обогатительных комбинатов Кривбасса и перспективы их развития. И. 2. //Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2007. - № 5. - с. 80-83.

8. Войчак А.В., Камишніков Р.В. Конкурентні переваги підприємства: сутність і класифікація // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 2. – С. 50-53..

9. Газета ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» «Прогрес»,2005-2008р.

10. Статут підприємства ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат»

11. http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk

12. http://smida.gov.ua/

13. Классификация опасных и вредных производственных факторов

14. Общие требования по охране труда для трудящихся ОАО « Северный горно-обогатительный комбинат» 2006 год.

15. Закон України  про охорону праці.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25192. Філософське вчення Г. Сковороди 27.5 KB
  Сковорода 1722 1794 був всебічно освіченою для свого часу людиною досконало знав стародавні та нові європейські мови старогрецьку філософію і літературу. Сковорода стверджував що природа є безкінечна кількість світів . Сковорода пов'язував цю думку з концепцією двох натур двох природ лат. Сковорода намагався подолати дуалізм вчення про дві натури та знайти єдине начало.
25193. Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля (Шеллінг, Шопенгауер, Фейєрбах, Кіркегор) 29.5 KB
  Головні пункти критики спекулятивної диалектики з боку сучасників Гегеля Шеллінг Шопенгауер Фейєрбах Кіркегор. Фейєрбах: учень Гегеля незадоволений абстрактністю спекулятивної системи діалектикою чужістю системи конкретному людському індивідові. з гегелевською ідеєю абсолютного духа відстороненої сили Кіркегор: субєктивна екзистенціальна діалектика Кіркегора виростає як протиставлення системі Гегеля де людина підвладна анонімному принципу історичного розвитку втрачає свою індивідуальність. Критикував Гегеля також за...
25194. Гадамер про герменевтичний досвід і природу філософської істини 24.5 KB
  Мета філософської герменевтики порятунок цілісного досвіду сприйняття світу. Більшість людських проблем повязані з збідненням досвіду ФГ. Вчить дотримуватися набутого досвіду. Герменевтичний досвід не може не залежити від наших упереджень попереднього досвіду.
25195. Знання як особлива форма освоєння світу 27.5 KB
  Пізнання це такий процес що спрямований на отримання знання. Пізнання має багато модусів оскільки людина відноситься до світу у різних площинах і пізнає його у різних ракурсах. Тому можна виділяти наукове пізнання етичне релігійне філософське мистецьке та інші. Пізнанням є таке відношення до світу в якому людина змінює себе за допомогою світу.
25196. Пізнання як особлива форма освоєння світу 25 KB
  Пізнання як особлива форма освоєння світу Якщо дуже просто то пізнання це процес взаємодії субєкта та обєкта що своїм результатом має знання. Існують різні способи пізнання а отже й різні види знання. Поряд із різноманітністю видів знань існує величезна кількість поглядів на саму природу пізнання. Говорять про абстрактне і конкретне пізнання повне і неповне наукове і філософське тощо.
25197. Концепції комунікативно-структурованого життєсвіту за Ю.Габермасом 35 KB
  Габермас виходить з концепції суспільної еволюції де суспільний розвиток постає у формі руху від родовогоархаїчного до традиційногодержавноорганізованого а потім до модерногокапіталістичного суспільства. Концепція життєсвіту дістає своє втілення в архаїчних суспільствах де структури нормативної інтеграції опосередковані мовленнєвою комунікацією водночас становлять системні структури. Системні механізми в цих суспільства невіддільні від соціальноінтегративних інституцій заснованих на життєвому світі. За умов традиційного...
25198. Пізнання та інтерес Техніка та наука як ідеологія Теорія комунікативної дії 1981 Моральна свідоміст 32.5 KB
  Концепція комунікативноструктурованого життєвого світу Габермаса Осн. Продовжуючи традицію внутрішнього взаємозв'язку між структурами життєвого світу і структурами мови традицію що сягає ще філософії Гумбольдта Г. зауважує що для самого життєвого світу мова і культура є конститутивними .досліджує шлях уречевлення комунікації визначаючи його як роз'єднання системи і життєвого світу.
25199. Поняття феномену в феноменологічній філософії 24 KB
  Він розрізняв даності зовнішнього досвіду фізичні феномени та безпосередньо очевидні психічні феномени які інтенційно містять у собі весь предмет. Феномени не подвоюють світ як деякі це вважають. Навпаки феномени показують виявляють себе як деяку цілісно схоплену одиницю.
25200. М. Вебер «Протестантська етика та дух капіталізму» 35 KB
  Вебер Протестантська етика та дух капіталізму М. Вебер один з найвизначніших соціологів автор роботи Протестантська етика та дух капіталізму 1907 яка вважається однією з найкращих з аналізу причин виникнення сучасного капіталізму. Щодо духу капіталізму то під ним Вебер розуміє комплекс звязків що існують в історичній дійсності які ми розглядаємо як єдине ціле під кутом їх культурного значення. Риси капіталізму можна побачити ще в Древньому Китаї Індії Вавилоні.