44488

Аналіз правової діяльності ТОВ Сумська насосна техніка

Отчет о прохождении практики

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Основним завданням, яке було поставлено переді мною, було закріплення на практиці досягнутих під час навчання знань з правових дисциплін, засвоїти навики у веденні діловодства підприємства, набратися достатнього досвіду роботи, яка пов’язана з його функціонуванням, підсумувати досягнуті знання та проаналізувати можливість застосування цих знань на практиці.

Украинкский

2014-03-25

1.11 MB

12 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 3

ЗМІСТ

ВСТУП.……...…………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ 1. Організаційні основи діяльності ТОВ «Сумська насосна техніка»……………………………………………………………………………5

 1.  Правовий статус підприємства та його загальна характеристика......5
  1.  Організаційна структура на підприємстві……………………………7
  2.  

РОЗДІЛ 2. Характеристика правового забезпечення роботи підприємства...11

 1.  Основні аспекти правової роботи……………………………………11
  1.  Діловодство юридичного відділу…………………………………....17

РОЗДІЛ 3. Охорона праці на підприємстві ТОВ «Сумська насосна

техніка»…………………………………………………………………………...21

     3.1. Характеристика приміщення…………………………………………...21

     3.2. Аналіз стану охорони праці в досліджуваному приміщенні…………22

     3.3. Розробка заходів щодо поліпшення умов праці в аналізованому приміщенні……………………………………………………………………….32

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..35

ДОДАТКИ

ВСТУП

        З  1991  року  Україна  стала   на   шлях   розбудови   незалежної, демократично орієнтованої, економічно розвиненої держави. Разом з цим Україна зіткнулася з рядом проблем породженими суспільними та економічними процесами, зокрема з проблемою переходу від планової до ринкової економіки, реформування, зростання частки приватного сектору в економіці.

        У  динамічному  процесі  реформування  політичних,  економічних  та правових відносин саме розвитку приватного сектору економіки належала важлива  роль, адже забезпечення проведення ринкової реформи шляхом поступового запровадження ринкових відносин та відходу від старих радянських стандартів була важливою умовою ефективного  управління та реформування галузі. Також важливим аспектом була достатня, стабільна і систематизована нормативна база, яка зможе забезпечити економічну та політичну стабільність не лише економіки, а і держави в цілому. Так за час проходження мною навчальної практики в період з 2 вересня по 27 жовтня 2013 року в ТОВ «Сумська насосна техніка», яка є відносно молодим підприємством я мав можливість побачити на практиці, що деякі норми нашого законодавства потребують реакції з боку законотворчої гілки влади, яка б виявлялась у вдосконаленні правових норм, які регулюють відносини у даній сфері.

Основним завданням, яке було поставлено переді мною, було закріплення на практиці досягнутих під час навчання знань з правових дисциплін, засвоїти навики у веденні діловодства підприємства, набратися достатнього досвіду роботи, яка пов’язана з його функціонуванням, підсумувати досягнуті знання та проаналізувати можливість застосування цих знань на практиці.

Всі вищезазначені цілі досягалися згідно з планом проходження переддипломної практики.

Мені була надана можливість безпосереднього, детального ознайомлення з правовим статусом підприємства, його установчими документами, керівними органами, правовим статусом та станом дотримання норм з охорони праці.

Також за час проходження практики я мав можливість приймати участь у діловодстві підприємства, ознайомитися із сферами діяльності та співробітництва управляння, взаємодії із контролюючими та правоохоронними органами.

Детально про діяльність ТОВ «Сумська насосна техніка» та проходження мною переддипломної практики на базі цього підприємства мова йтиме у наступних розділах звіту.

РОЗДІЛ 1. Правові та організаційні основи діяльності ТОВ «Сумська насосна техніка»

 1.  Правовий статус підприємства та його загальна характеристика

ТОВ "Сумська насосна техніка" (далі ТОВ) займається виробництвом, проектуванням і модернізацією насосного обладнання, яке застосовується в галузях ЖКГ, енергетиці, металургії, гірничодобувної промисловості. Вся продукція підприємства сертифікована відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію».

Виробничий цикл продукції на підприємстві починається з її розробки  нашому конструкторському бюро (моделювання процесів, виробництва обладнання) і закінчується випробуваннями і постачанням замовнику для виконання свого прямого призначення.

Підприємство стабільно нарощує об'єми, що дозволяє створювати додаткові робочі місця.

Діяльність ТОВ регламентується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про господарські товариства», а також іншими законодавчими актами України.

ТОВ є юридичною особою, що підтверджено проходженням державніої реєстрації відповідно до закону, так як воно є одним із видів господарських товариств. Максимальна кількість учасників ТОВ може досягати 100 осіб. Установчим документом ТОВ є статут. Статутний капітал ТОВ складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів. Статутний капітал ТОВ підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. Вищим органом ТОВ є загальні збори його учасників. На підприємстві створено виконавчий орган (одноособовий) – Директор, який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний також і не зі складу учасників товариства. На підприємсві працює головний бухгалтер.

Контроль за діяльністю директора товариства здійснюється ревізійною комісією.

ТОВ може бути ліквідоване за рішенням загальних зборів його учасників, у тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який товариство було створене, а також зарішенням суду – у випадках, встановлених законом.

ТОВ має самостійний баланс, рахунки в банкахпечатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодомштампибланки, фірмовий знак, а також знак для товарів і послуг та інші реквізити; діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань; може набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, вчиняти правочини відповідно до законодавства та статуту, бути позивачем в суді, у тому числі у відповідних юрисдикційних органах інших держав; має право випускати (емітувати) в установленому законодавством порядку цінні папери; самостійно планує свою господарську діяльність і провадить таку діяльність на підставі договорів; реалізує власну продукцію (роботи, послуги).

ТОВ має право утворювати в установленому законодавством порядку філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, бути засновником юридичних осіб (у тому числі дочірніх підприємств) як на території України, так і за її межами.

ТОВ разом з іншими суб'єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання.

ТОВ відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

ТОВ не несе відповідальності за зобов'язаннями його учасників та не відповідає за зобов'язаннями утворених ним юридичних осіб.

Також слід звернути увагу на структуру управління підприємством. Так, організаційна структура спрямована насамперед на встановлення чітких взаємозв'язків між окремими підрозділами організації, розподілу між ними прав і відповідальності.

 1.  Організаційна структура на підприємстві

Організаційна структура підприємства – це склад відділів, служб і підрозділів в апараті управління, системна їх організація, характер підпорядкованості та підзвітності один одному і вищому органу управління, а також набір координаційних і інформаційних зв’язків, порядок розподілу функцій управління по різним рівням і підрозділам управлінської ієрархії.

Вона включає засоби розподілу різних видів діяльності між складовими структури та координації діяльності цих складових, що використовуються для досягнення цілей. В межах організаційної структури відбуваються усі управлінські процеси і функції, що забезпечують випуск продукції, в яких приймають участь менеджери всіх рівнів, категорій і професійної спеціалізації, та робітники.

Організаційна структура ТОВ представляє собою сукупність внутрішньогосподарських підрозділів, які представлені наступним чином:               

Директор підприємства:

 1.  Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства.
 2.  Визначає напрями розвитку підприємства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності.
 3.  Організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та продукції.
 4.  Забезпечує відповідність продукції кращим світовим зразкам з метою задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції, підвищення продуктивності праці, ефективності виробництва і якості продукції на основі широкого запровадження нової техніки і прогресивної технології, організації праці, виробництва і управління, удосконалення господарського механізму.
 5.  Направляє діяльність персоналу на досягнення високих економічних та фінансових результатів.
 6.  Забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками.
 7.  Організує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції, раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів.
 8.  Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища.
 9.  Здійснює заходи з соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору, проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників.
 10.  Забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу.
 11.  Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів підприємства.
 12.  Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку.
 13.  Здійснює заходи щодо соціального захисту колективу підприємства, забезпечення і збереження зайнятості працівників.
 14.  Представляє підприємство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами.

                             

РОЗДІЛ 2. Характеристика правового забезпечення роботи підприємства

 1.  Основні аспекти правової роботи

Як і будь-яка організація чи установа в Україні, ТОВ «Сумька насосна техніка» у своїй діяльності неухильно дотримується законодавства України. Організація правової роботи на ТОВ спрямована на правильне застосування, дотримання та беззастережне виконання вимог актів законодавства, інших нормативно-правових документів такими суб'єктами господарювання, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків.

На підприємстві вирішено поки не організувати юридичну службу як окремий структурний підрозділ в силу того, що директор ТОВ має вищу юридичну освіту і в штаті є працівник-юристконслульт і тому всі юридичні аспекти підприємства підпадають пій його компетенцію.

Якщо на підприємстві правова робота забезпечується одним працівником, як в нашому випадку, то видається наказ про організацію юридичної служби на підприємстві, в якому визначаються основний статус, порядок взаємодії з іншими службами та відділами підприємства. Завдання, функції, права, обов'язки, відповідальність та критерії вимог до працівника визначаються у посадовій інструкції. Також не виключена можливість створення юридичної служби шляхом укладення цивільно-правового договору з юридичною чи фізичною особою – суб'єктом господарської діяльності, який надає юридичні послуги, якщо це доцільно з економічної точки зору. До таких заходів ТОВ вдається з метою економії коштів на матеріально-технічне забезпечення і утримання штатних працівників. Таким же чином можна організувати роботу юридичної служби на підприємстві, уклавши договір про надання правової допомоги з адвокатом чи об'єднанням адвокатів.  

Так юрисконсульт належить до професійної групи «Фахівці». Призначення на посаду і звільнення з посади провадяться наказами директора за поданням начальника юридичного відділу.

У своїй діяльності юрисконсульт керується:

 •  Статутом підприємства
 •  Положенням про юридичний відділ
 •  Цією посадовою інструкцією

Посадові обов'язки юрисконсульта:

 •  Розробляє або бере участь у розробці документів правового характеру.
 •  Здійснює методичне керівництво правовою роботою на підприємстві, надає правову допомогу структурним підрозділам у підготовці й оформленні різного роду правових документів.
 •  Бере участь у підготовці обґрунтованих відповідей при відхиленні претензій.
 •  Готує разом з іншими підрозділами підприємства матеріали про розкрадання, розтрати, нестачі, про випуск недоброякісної, нестандартної та некомплектної продукції, про порушення екологічного законодавства і про інші правопорушення для передання їх до слідчих і судових органів.
 •  Здійснює облік і збереження судових справ, у яких брало участь підприємство.
 •  Здійснює вивчення, аналіз й узагальнення результатів розгляду претензій, судових справ, практики укладання і виконання господарських договорів з метою розробки пропозицій про усунення виявлених недоліків і поліпшення господарсько-фінансової діяльності підприємства.
 •  Відповідно до встановленого порядку оформляє матеріали про притягнення працівників до дисциплінарної і матеріальної відповідальності.
 •  Бере участь у роботі з укладення господарських договорів, у проведенні їх правової експертизи, розробці умов колективних договорів і галузевих тарифних угод.
 •  Готує разом з іншими підрозділами пропозиції про внесення змін до чинних або скасування наказів, що втратили силу, та інших нормативних актів, виданих на підприємстві.
 •  Провадить роботу з систематизованого обліку і збереження чинних законодавчих нормативних актів, оцінює їх скасування, внесення до них змін та доповнень, готує довідкову документацію на основі застосування сучасних інформаційних технологій і обчислювальних засобів.
 •  Бере участь у підготовці висновків із правових питань, що виникають у діяльності підприємства, проектів нормативних актів.
 •  Здійснює інформування працівників підприємства про чинне законодавство і зміни в ньому, ознайомлює посадових осіб підприємства з нормативно-правовими актами, що стосуються їх діяльності.
 •  Консультує працівників підприємства з організаційно-правових та інших юридичних питань, готує висновки, сприяє в оформленні документів і актів майнового характеру. 

Юрисконсульт має право:

 •  Вимагати від керівництва створення необхідних умов для виконання службових обов'язків.
 •  Повідомляти у межах своєї компетенції безпосередньому керівнику про усі виявлені в процесі діяльності недоліки і вносити пропозиції щодо їх усунення, а також вносити пропозиції щодо удосконалення роботи юридичного відділу.
 •  Знайомитися з проектами рішень керівництва організації, які стосуються його діяльності.
 •  Запитувати особисто чи за дорученням начальника юридичного відділу у фахівців підприємства інформацію і документи, необхідні для виконання посадових обов'язків.
 •  Перевіряти дотримання чинного законодавства і локальних нормативних актів у структурних підрозділах.
 •  Залучати до рішення покладених на нього завдань фахівців інших відділів за згодою відповідних керівників.

Процеси формування ринку в Україні, розвиток вільного підприємництва пов’язані з виникненням та необхідністю вирішення складних правових питань.

Усі ділові відносини між суб’єктами ринку регламентуються законодавством і угодами, що укладаються.

Як відомо, договір є найважливішим засобом правового регулювання майнових і відповідних немайнових правовідносин, що виникають між їх учасниками.

Успішне ведення підприємницької діяльності в значній мірі залежить від  того, наскільки укладений договір відповідає чинному законодавству та захищає інтереси сторін.

На практиці на підприємствах не завжди належним чином організована договірна робота: не визначений порядок підготовки, укладення проектів договорів, врегулювання розбіжностей, здійснення контролю за виконання умов договорів, не визначені відповідальні за цю роботу особи, не врегульовані взаємовідносини між структурними підрозділами та юридичною службою, не ведеться облік укладених господарських договорів.

Як наслідок це і визнання угод недійсними або неукладеними, підприємство зазнає значні збитки  у разі невиконання або неналежного виконання сторонами договірних зобов’язань.

Звідси, значну роль в організації та проведенню цієї роботи відіграє юридична служба підприємства.

Відповідно до підпункту 6 пункту 11 Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 року № 1040 (надалі - Загальне положення про юридичну службу), юридична служба підприємства організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів (контрактів). Проекти договорів (контрактів) погоджуються (візуються) юридичною службою за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують.

Укладенню будь-якого господарського договору передує проведення відповідної підготовчої роботи: визначення загальної схеми господарської операції, етапи і терміни її реалізації, пошук надійного партнера, підготовка проекту договору.

Наступний не менш важливий етап – своєчасне та якісне виконання сторонами взятих на себе договірних зобов’язань.

Для найбільш якісного і своєчасного проведення цієї роботи на підприємстві необхідно визначити порядок ведення договірної роботи, а також ступінь участі юридичної служби в цій роботі з урахуванням вимог Загального положення  про юридичну службу, специфіки і структури  підприємства.

Такий порядок визначається Положенням  і затверджується наказом.

В Положенні (Інструкції) рекомендується передбачити, зокрема:

Після видання наказу необхідно привести у відповідність з цим документом чинні положення про підрозділи, посадові інструкції працівників, які визначені відповідальними за ведення договірної роботи, а також провести з усіма працівниками, які займаються договірною роботою, заняття по вивченню наказу та чинного законодавства, що регулюють договірні відносини.

Юридичною службою спільно з іншими підрозділами проводиться підготовча робота: аналізується практика укладення та виконання господарських договорів за минулий рік, перевіряються тексти бланків договорів, їх відповідність чинному законодавству та інтересам підприємства, понесені витрати та збитки в наслідку невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань, визначається найбільш економічно доцільна структура договірних відносин.

 Юридична служба реєструє проект договору у відповідному журналі (додаток) та передає його для розгляду і оформлення відповідному підрозділу або посадовій особі з визначенням терміну для оформлення.

Юридична служба спільно з іншими структурними підрозділами бере участь в організації та здійсненні контролю за виконання господарських договорів.

Юридична служба спільно з іншими підрозділами зобов’язана систематично аналізувати та узагальнювати практику укладання та виконання господарських договорів. Форми та методи аналізу та узагальнення можуть бути на практиці різноманітними залежно від можливостей підприємства.

Претензійно-позовна робота являє собою комплекс юридичних дій, спрямованих на упорядкування господарських відносин, відновлення порушених майнових і особистих немайнових прав підприємств, організацій, установ. Претензійно-позовна робота має забезпечувати:

щонайшвидше відновлення порушених прав і комерційних інтересів підприємств на основі суворого дотримання законності;

 •  безпосереднє врегулювання господарських спорів у добровільному порядку з метою попередження необґрунтованих і безспірних справ у господарських судах та інших органах;
 •  обов'язкове і своєчасне пред'явлення обґрунтованих претензій (у випадках, передбачених договором або законом) та позовів до контрагентів, що порушують зобов'язання по договорах;
 •  зниження непродуктивних витрат, що спричиняються сплатою штрафних санкцій, як за рахунок підвищення вимогливості до виконання договірних зобов'язань перед контрагентами, так і за рахунок застосування санкцій до несправних контрагентів і стягнення з них збитків;
 •  встановлення суворої розрахункової дисципліни між підприємствами та своєчасне стягнення дебіторської заборгованості з несправних платників і санкцій за порушення правил розрахунків.

Претензійно-позовна робота є елементом правової діяльності. На ТОВ вона здійснюється юрисконсультом або тим, з ким укладено договір на юридичне обслуговування. Спеціалізовані юридичні фірми надають широкий спектр послуг по правовому забезпеченню діяльності підприємства і витрати на оплату цих послуг, як правило, повністю компенсуються в процесі цієї діяльності.

У разі виникнення господарських спорів ТОВ може звертатися за захистом порушених або оспорюваних ними прав до господарських судів за місцем знаходження відповідача, а у випадках, передбачених законодавством, безпосередньо до Вищого господарського суду України.

2.2. Діловодство юридичного відділу ТОВ «Сумська насосна техніка»

Період проходження мною переддипломної практики в основному був пов'язаний з документацією. Одним із пріоритетів організації роботи юридичної служби є чітке і своєчасне ведення діловодства з правових питань. За характером виконання функцій юридична служба пов'язана із багатьма структурними підрозділами підприємства, вона отримує значну кількість офіційних матеріалів, які подаються їй на візування (розпорядчі акти, господарські договори), а також готує претензійні, позовні та інші матеріали. У зв'язку з обмеженням строків оформлення документів слід вести своєчасний і правильний облік та контроль за рухом службових документів.

Система діловодства визначається залежно від організаційної структури юридичної служби, обсягу покладеної роботи із правового обслуговування і визначення в конкретному підприємстві форм і правил ведення, обліку і збереження юридичних та інших документів. Для обліку і контролю виконання (або руху) ділових паперів,  претензійних, позовних та інших матеріалів використовуються реєстраційні журнали, із занесенням до них необхідних даних про відповідний документ та відповідні справи. Формування справ – це групування документів у справи відповідно до номенклатури справ.

У роботі працівників юридичної служби велике значення має чітке і своєчасне ведення діловодства з правових питань. Це одна з важливих сфер правової роботи. За характером виконання функцій юридична служба пов'язана із багатьма структурними підрозділами органу виконавчої влади, підприємства, вона отримує значну кількість офіційних матеріалів, які подаються їй на візування (локальні та інші акти, господарські договори), а також готує претензійні, позовні та інші матеріали. У зв'язку з обмеженням строків оформлення документів слід вести своєчасний і правильний облік та контроль за рухом службових документів.

В основному, в період проходження передипломної практики, я брав участь в розробці та опрацюванні таких документів:

 1.  з питань дотримання норм законодавства, вирішення конфліктів, спорів та інших правових питань;
  1.  документи (огляди, довідки, доповідні записки, відомості, листи) про організацію та стан правової роботи;
  2.  листування про складення договорів та угод, форми договорів;
  3.  кодифікаційні картотеки і покажчики (електронні бази даних) законодавчих актів та інших нормативних актів (наказів, інструкцій, правил тощо);
  4.  внутрішня документація підприємства;
  5.  договірна робота.

Слід наголосити на тому, що налагоджене діловодство дає змогу орієнтуватися у всіх питаннях, яке розглядає юридична служба, швидко підготувати довідку, зробити висновки та огляди тощо. Діловодство юридичних служб має бути організоване, виходячи із максимального зменшення ділових документів, розробки і використання типових форм документів і встановлення чіткого порядку їх оформлення. Правильна організація роботи юридичної служби неможлива без її планування. Здійснення планування роботи юридичної служби є одним із заходів забезпечення ефективної діяльності її працівників.

Коли робота і діяльність юридичної служби не плануються, проведені нею заходи нерідко випадкові, несистемні, їх ефективність низька.

Отже, з усього вищезазначеного, можна зробити висновок, що юридичний підрозділ підприємства, установи, організації  при своїй роботі керуються Конституцією України, законами, підзаконними нормативно-правовими актами, міжнародними договорами, статутом підприємства, інструкціями, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими нормативно-правовими актами.  Основними правами юридичного підрозділу є:  

1. Запитувати й одержувати від структурних підрозділів зведення, довідкові й інші матеріали, необхідні для здійснення діяльності відділу.

2. Вести самостійне листування з державними і муніципальними органами по правових питаннях.

3. Представляти у встановленому порядку підприємство в органах державної влади, інших установах і організаціях з питань, що входять у компетенцію відділу.

4. Давати структурним підрозділам і окремим фахівцям обов'язкові для виконання вказівки з питань, що входять у компетенцію відділу.

5. Вживати заходів при виявленні порушень законності на підприємстві і доповідати про ці порушення керівнику підприємства для залучення винних до відповідальності.

6. За узгодженням з керівником підприємства залучати експертів і фахівців у галузі права для консультацій, підготовки висновків, рекомендацій і пропозицій.

Юридичний підрозділ  поряд з правами, якими він наділений, він також несе й відповідальність за свою діяльність.  Так, відповідальність за належне і своєчасне виконання функцій відділу несе начальник юридичного відділу.

 •  На нього, зокрема, покладається персональна відповідальність у випадку:
 •  Невідповідності законодавству і документів, що підписуються (візуються).
 •  Складання, затвердження і надання недостовірної звітності про дотримання законодавства на підприємстві.
 •  Незабезпечення чи неналежного забезпечення керівництва підприємства інформацією з правових питань.
 •  Несвоєчасного, а також неякісного виконання документів і доручень керівництва підприємства.
 •  Допущення використання інформації співробітниками відділу в не службових цілях.
 •  Недотримання трудового розпорядку співробітниками відділу.
 •  Перевитрати коштів на утримання відділу.
 •  Залучення підприємства до адміністративної відповідальності внаслідок неналежної роботи юридичного відділу.
 •  Відповідальність співробітників юридичного відділу встановлюється посадовими інструкціями.

Налагоджене діловодство дає змогу орієнтуватися у всіх питаннях, яке розглядає юридична служба, швидко підготувати довідку, зробити висновки та огляди тощо.

РОЗДІЛ 3. Охорона праці на підприємстві ТОВ «Сумська насосна техніка»

3.1. Характеристика приміщення

В якості об'єкта дослідження в розділі «Охорона праці» теми дипломної роботи «Фінансово-правова відповідальність як специфічний різновид юридичної відповідальності: теоретико-методологічний аналіз» мною був досліджений кабінет юридичного відділу ТОВ «Сумська насосна техніка», так як в даному відділі була отримана вихідна документація для написання роботи .

Приміщення відділу знаходиться на першому поверсі адміністративної будівлі фірми . Загальна площа приміщення становить 35 м2, висота становить 3 м, приміщення має 2 вікна. Кількість працюючих у приміщенні 4 - людини. Отже, на одного працюючого припадає: 35:4 = 8,75 (м2/люд.) робочої площі. Згідно СНіП2.09.04 - 87 на кожного працюючого в управлінських приміщеннях повинно припадати не менш 4 (м2/люд.) Робочої площі. Висота приміщення – не мешне 3 м. Отже, нормативи розмірів та забезпечення працюючих робочою площею в офісі дотримано.

Слід зазначити , що два робочих місця в кабінеті оснащено комп'ютером, які працюють в мережі з напругою 220В. Згідно категорії небезпеки ураження працівників електричним струмом, у приміщенні не підвищена небезпеки ураження електричним струмом працюючих.

Згідно плану, висота приміщення складає 3,0 м , ширина - 5,0 м , довжина -7,0 м. У приміщенні чотири робочих місця, 2 з яких оснащені комп'ютерами , 2 шафи, 2 додаткових стільця. Найбільша відстань від вікна до робочого місця становить 2,7 м. План приміщення зображений на рисунку 1.

                 Рис. 1. План приміщення юридичного відділу

3.2. Аналіз стану охорони праці в досліджуваному приміщенні

У приміщенні юридичного відділу ТОВ «Сумська насосна техніка» відсутні потенційно небезпечні зони. Як вже було зазначено вище, кабінет розташований в адміністративній будівлі, тому слід відзначити відсутність джерел підвищеного шуму і вібрації.

Головною небезпекою для співробітників відділу слід вважати небезпеку ураження електричним струмом, так як в приміщенні є комп'ютерна техніка, а також електричний чайник. Також необхідно враховувати небезпеку іонізуючого випромінювання та його шкідливий вплив на організм співробітників відділу, що його випромінює комп'ютерна техніка. Так само існує небезпека пожежі, враховуючи наявність електроприладів, а також людський фактор.

Щодо санітарно-гігієнічних умов роботи співробітників, то тут слід зазначити, що співробітникам у повному обсязі доступні санітарно-господарські приміщення.

У відділі регулярно проводиться провітрювання (4 рази на день, 1 раз на 2 години), а також вологе прибирання (2 рази на день).

Звернувши увагу на основні параметри мікроклімату, слід зауважити, що вони відповідають ГОСТ 12.1.005-88: температура повітря в приміщенні на момент дослідження склала 21о С , відносна вологість - 60 %, швидкість руху повітря склала 0,15 м/с.

Далі потрібно оцінити достатність природного, штучного освітлення, а також стан природної вентиляції в аналізованому приміщенні.

1 . Проаналізуємо достатність природного освітлення у юридичному відділі  ТОВ «Сумська насосна техніка».

При дослідженні достатності природного освітлення необхідно з'ясувати чи відповідає фактичне значення природного освітлення нормативному значенню у відповідності з СНіП 11-4-79 , тобто порівняти фактичне значення коефіцієнта природного освітлення з нормативним.

Перш за все необхідно скласти розрахункову схему, дотримуючись пропорцій розмірів або вибраного масштабу, на якій необхідно відобразити , рис. 2:

- габаритні розміри приміщення: довжину, ширину, висоту;

- розміри вікна: ширину, висоту;

- розміщення вікна по висоті приміщення: висота від підлоги приміщення до підвіконня і до рівня робочої поверхні, яка розміщена на висоті 0,8 м до підлоги;

- відстань від вікна до розрахункової точці «О», яка вибирається на робочому місці, найбільш віддаленому від вікна.

  Рис. 2. Схема розрахунку природного освітлення

Нормоване значення КПО (коефіцієнт природного освітлення) для четвертого світлового поясу, в якому знаходиться Україна, е 14,% визначається за формулою:

eH IV = eH III m c

eH III  - нормативне значення КПО для нашого світлового поясу згідно зі СНІП 11-4-79. Для більшості адміністративно-управлінських приміщень, в яких відбуваються роботи 111 розряду для бічного освітлення eH III  = 1,5%;

m - коефіціент світлового клімату (для України m = 0,9)

c - коефіцієнт сонячності. Приймаємо с = 0,85.

Тоді:

eH = 1,5 09 0,85 = 1,15%

Фактичне значення КПО для досліджуваного приміщення можна вивести з формули:
 

Звідси

Де So - площа вікон в приміщенні, м2, So = 1,7 ∙ 1,6 ∙ 2 = 5,44 м2

Sn – площа підлоги в приміщенні, м2, Sn = 7,0 ∙ 5,0 = 35 м2

τо - загальний коефіцієнт світлопропускання віконної рами. Для віконних прорізів адміністративно-управлінських приміщень, котрі неоснащені сонцезахисними пристроями, τо = 0,5.

r1 - коефіціент, що враховує відбиття світла від внутрішніх поверхонь приміщення. Його значення залежить від розмірів приміщення (довжини, ширини), глибини приміщення (відстані від вікна до стіни навпроти), висоти від верху вікна до рівня робочої поверхні, відстані розрахункової точки від ока середньозваженого коефіцієнта відбиття світла від стін, підлоги, стелі, ρср = 0,5.

Кзд - коефіціент який враховує затемнення вікон розташованими навпроти іншими будівлями, якщо будівель немає КЗД = 1.

К3 - коефіціент запасу береться в межах К3 = 1,3 - 1,5 (1,4)

1) Відношення глибини приміщення до висоти від рівня умовної робочої поверхні до верху вікна: 5/2 = 2,5 м;

2) Відношення відстані розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини приміщення: 2,5/5 = 0,54;

3) Відношення довжини приміщення до його глибини: 7/5 = 1,4 м.

Виходячи з розрахункових показників, з таблиці значення коефіцієнта r1 при бічному односторонньому освітленні визначимо його значення за допомогою формули екстраполяції:

де, - значення функції при і-м аргументі

- значення функції при (і+1)-аргументі

- значення функції при заданому аргументі, що знаходиться між значеннями аргументів і .

-і-те значення аргумента

- (i+1) – і – значення аргумента.

Звідси, r1 становитиме 

Для визначення коефіцієнту ηв використовуємо таблицю значень світлової характеристики ηв світлових прорізів при бічному освітленні:

Таким чином

Порівнюючи значення нормованого коефіцієнта природного освітлення та фактичного його значення (0,48 менше 1,15) можна зробити висновок про необхідність додаткових дій для покращення освітлення у досліджуваному приміщенні ТОВ «Сумська насосна техніка»

2 . Проаналізуємо достатність штучного освітлення в кабінеті.

Для цього необхідно порівняти значення фактичного освітлення та нормованого значення згідно СНіП 11-4-79. Для освітлення приміщення застосовуються люмінесцентні лампи потужністю 80 Вт. Система освітлення - загальна . Нормативне значення при загальному освітленні згідно СНіП 11-4-79 становить при використанні люмінесцентних 300Лк.

Схема розміщення світильників наступна (на рис. 3). Значення фактичного освітлення, ЛК, у відділі можна розрахувати за методом коефіцієнта використання світлового потоку за формулою:

 

     Рис. 3. Схема розміщення світильників

Де Fл - світловий потік однієї лампи, лм, в нашому випадку приймаємо Fл = 1450 лм;

- коефіціент використання світлового потоку. Для світильників, які використовуються в адміністративних будівлях може варіюватися в межах  = 0,4-0,6, приймаємо  = 0,5;

N - кількість світильників, шт. У даному випадку N = 5 шт.;

n - кількість ламп у світильнику, шт. В даному випадку n - 2 шт.;

S - площа приміщення, м2; S = 35 м2;

k – коефіцієнт запасу, k = 1,5 – 2, приймаємо k = 1,75;

z - коефіціент нерівномірності освітлення для ламп розжарювання z = 1,1

Отже, фактичне значення штучного освітлення близько до нормованого (296 ≈ 300), а це вказує на достатність штучного освітлення в приміщенні.

Оцінимо ефективніть природної вентиляції в приміщенні юридичного відділу.

Для цього необхідно фактичний повітреобмін Lф порівняти з необхідним LН.

Розрахуємо об'єм приміщення юридичного відділу:

Розрахуємо об’єм адміністративного приміщення , що припадає на одного робітника:

Згідно СНіП 2.09.04-87 об'єм приміщення, що припадає на одного працюючого повинен складати 40 (м3), що більше ніж фактичне значення даного показника – 26,25 (м3/люд.).

Отже , в приміщенні відділу маркетингу слід забезпечити повітрообмін не менше L1 = 30 (м3/год)

де n – кількість працівників, в нашому випадку n = 4 людини

= 30  4 = 120 (м3/год)

Фактичний повітрообмін у відділі здійснюється за допомогою природної вентиляції - організовано через режим «кватирка» у віконній рамі.

Фактичний повітрообмін визначається за формулою:

де  - площа кватирки, становить: 0.6  0,4 = 0,24 м2;

- коефіціент використання повітря,  ​​= 0,5;

Vв - швидкість виходу повітря через кватирку, м /с. Цей показник можна розрахувати за формулою:

де g - прискорення вільного падіння , g = 9,8 м/с;

- теплове тиск під впливом якого буде виходити повітря через кватирку кг/м2:

де   - висота від площини рівного тиску до центру кватирки (рис. 4)

- відповідна об'ємна вага повітря ззовні і всередині приміщення.

Виходячи з наступного співвідношення: відстані від площі рівного тиску до центрів верхніх і нижніх прорізів відповідно h1 і h2, обернено пропорційні квадратам площ цих прорізів Sдв и Sкв.

Отже,

= ;

Виходячи з геометричних розмірів приміщення : h1 + h2 = h,

де h = 3-1-0,3-0,2 = 1,5 - висота між центрами верхніх і нижніх прорізів.

   Риз. 4. Схема розрахунку природньої вентиляції

Таким чином, з системи двох рівнянь з двома невідомими знаходимо

                   h1 = h – h2;

Звідси:

відповідно об'ємна вага повітря за межами приміщення і в середині приміщення, кг/мЗ.

Об'ємна вага повітря визначається за формулою:

де Рб - барометричний тиск, мм рт.ст., в розрахунках береться Рб = 750 мм рт. ст.;

Т – температура воздухая в градусах Кельвіна.

Згідно з ГОСТ 12.1005-88 для холодного періоду часу t = 17°С, тобто Т = 290 К, за межами приміщення t = - 11°С, тобто Т = 262 К.

Таким чином:

в = 0,465  750/262 = 1,33 кг/м3;

вн = 0,465  750/290 = 1,2 кг/м3.

Тоді:

∆H2  = 1,48   (1,33 – 1,2) = 0,1859 кг/м2

Фактичний повітрообмін Lф, м3/год, у відділі склав:

Lф = 0,24   1,74 .

Виходячи з ГОСТ 12.1005-88 для теплого періоду часу температура повітря повинна бути t = 28°С, тобто Т = 301 К повітря за межами приміщення температура визначається за СНіП 2.04.05-91 t = 24°С, тобто Т = 297 К.

Таким чином:

в = 0,465  750/310 = 1,125 кг/м3;

вн = 0,465  750/297 = 1,174 кг/м3.

Тоді:

∆H2  = 1,43   (1,174 – 1,125) = 0,07 кг/м2

Фактичний повітрообмін Lф, м3/год, у відділі склав:

Lф = 0,24   1,104 .

У холодний період часу фактичний повітрообмін набагато перевищує необхідний. Це може привести до переохолодження працівників Для ліквідації цього негативного явища можна рекомендувати скоротити час провітрювання офісного омещеніях пропорційно перевищенню фактичного повітрообміну над необходімим. Необхідних 80 м3/год. можна досягти за 80  60/752 = 6,38 хв.

Отже для ефективної роботи природної вентиляції достатньо провітрювати приміщення 6,38 хв.

На підприємстві «Сумська насосна техніка» особливу увагу приділено пожежній безпеці. На рисунку 5 зображений план евакуації працівників та матеріальних цінностей з робочого приміщення. Кабінет юридичного відділу по небезпеці виникнення пожежі згідно зі ОНТП 24-86 відноситься до категорії В (пожежонебезпечні – в ньому присутні легкозаймисті речовини - папір і дерево). Можливими причинами пожежі можуть бути:

- коротке замикання в електричній мережі, що може викликати возгаранию наявний легкозаймистих речовин;

- загоряння паперу, дерева через неакуратне поводження з вогнем;

- поширення вогню з сусідніх приміщень.

Застерегти від пожежі можна шляхом розробки правил безпечної поведінки з вогнем, усунення можливості короткого замикання. У адміністративній будівлі ТОВ «Сумська насосна техніка», де знаходиться юридичний відділ є наступні способи протипожежного устаткування:

- пожежний кран;

- у кожному кабінеті по вогнегаснику;

Рис. 5. – Схема евакуації працівників з приміщення при пожежі

                            шляхи евакуації

3.3. Розробка заходів щодо поліпшення умов праці в аналізованому приміщенні

Після проведення розрахунків і контрольних вимірів отримані дані зведемо в таблицю.

Таким чином в результаті аналізу було визначено відхилення від норми штучного освітлення, воно склало +6%, що в межах допустимої норми.

Параметри

Значення параметру

Нормативний документ

фактичне

нормоване

Штучне

Освітлення

212

200

СНіП 1-4-79

Значение КЕО

0,48

1,15

СНіП 1-4-79

0,72

1,15

Температура повітря зимою, влітку

Зимою – 20о С

Влітку – 24о С

21-25оС

22-28оС

ГОСТ 12.1.005-88

Відносна вологість (%)

40-60

Зимою

60

75

ГОСТ 12.1.005-88

Влітку

55

60

ГОСТ 12.1.005-88

Повітрообмін,   

3/год.)

Зимою

752

80

СНіП 2.09.04-87

Влітку

476,9

80

СНіП 2.09.04-87

Швидкість

переміщення

повітря

0,027

          ≤2

ГОСТ 12.1.005-88

Мої рекомендації, щодо поліпшення умов роботи працівників юридичного відділу ТОВ «Сумська насосна техніка» такі:

1. Слід зробити реконструкцію вікон, для більшої освітленості шляхом поєднання двох вікон в одне в результаті чого збільшиться площа (S1 = 5,44 м2 після реконструкції S2 = 8,16 м2) вікон і пропускна величина природного освітлення.

Отже, після збільшення площі вікон, збільшиться числове значення коефіціента природного освітлення. Наслідком буде поліпшення умов роботи працівників юридичного відділу ТОВ «Сумська насосна техніка», а також економія електроенергії.

2. Так як стіни в кабінеті пофарбовані в досить таки темний колір слід змінити їх забарвлення на більш світлі тони.

3. Визначивши фактичний повітрообмін і порівнявши його з необхідним можна зробити висновок про ефективність природної вентиляції у відділі. У холодну пору року фактичний повітрообмін набагато перевищує необхідний (752 м3/год проти 80), що може викликати переохолодження працівників. Для усунення цього недоліку можна рекомендувати скоротити час провітрювання до 6,38 хв.

ВИСНОВКИ

     Проходження  практики на базі різних підприємств і організацій є важливим елементом процесу підготовки студентів як фахівців юридичної спеціальності. Протягом строку практики мені довелося, як юристу вміти застосувати отримані раніше теоретичні знання у практичній діяльності, аналізувати, робити висновки.

    Було досягнуто мету практики, яка полягає у отриманні досвіду роботи  юриста на підприємстві, організації, підвищенні професіональної підготовки, закріпленні раніше отриманих під час навчання теоретичних знань  за спеціальними і загальними правовими дисциплінами, умінні використовувати чинне  законодавство у конкретних випадках.

   Так, за період проходження практики мною були закріплені та використані на практиці знання у сфері законодавства та його правильного застосування.

У ході практики був допущений до складання як внутрішньо-організаційної документації, так і договорів підприємства з іншими підприємствами.

     Також дуже важливими і цінними я вважаю набуті знання в організації та перевірці бухгалтерії підприємства та ознайомлення з податковими накладними підприємства.

Отже, поставлені програмою завдання мною було виконано. В тому числі здобув професійні навички, навички комунікації, роботи в колективі, що позитивно вплинуло на мій професійний півень підготовки до майбутнього працевлаштування.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

46255. Основные направления научного изучения языковой лексики 13.53 KB
  Лексиколо́гия наука о слове; это раздел языкознания изучающий словарный состав языка или лексику. В лексикологии рассматриваются: слово и его значение система взаимоотношений слов история формирования современной лексики функциональностилевое различие слов в разных сферах речи Объектом изучения является слово. Оно изучается также в морфологии и словообразовании. Однако если в них слова оказываются средством для изучения грамматического строя и словообразовательных моделей и правил языка то в лексикологии слова изучаются для...
46257. Развитие слова в языке в формальном и семантическом аспектах. Понятие лексико-семантического варианта 13.44 KB
  Понятие лексикосемантического варианта. Понятие лексемы и лексикосемантического варианта. В лексикографии для противопоставления сложных и простых знаков используются термины лексема и лексикосемантический вариант в традиции восходящей к А. Можно сказать что разные лексикосемантические варианты с совпадающей формой относятся либо к одной случай полисемии или многозначности либо к разным лексемам случай омонимии.
46258. Д.Б. Эльконин «Историческое происхождение развернутой формы игровой деятельности» 13.42 KB
  Алт для воспитания детей на ранних ступенях развития общества характерны следующие черты: вопервых одинаковое воспитание всех детей и участие всех членов общества в воспитании каждого ребенка; вовторых всесторонность воспитания каждый ребенок должен уметь делать все что умеют делать взрослые и принимать участие во всех сторонах жизни общества членом которого он является; втретьих кратковременность периода воспитания дети уже в раннем возрасте знают все задачи которые ставит жизнь они рано становятся независимыми от взрослых их...
46259. Парадигма ООП. Классы и объекты. Области видимости. Конструкторы. Деструкторы 13.32 KB
  Наследование позволяет создавать иерархию объектов, в которой объекты-потомки наследуют все свойства своих предков. Свойства при наследовании повторно не описываются. Кроме унаследованных, потомок обладает собственными свойствами
46260. Noun. The category of case 13.31 KB
  The ctegory of cse Cse is morphologicl ctegory of noun showing its reltions to other objects or phenomen mnifested in the noun declension. There re four theories concerning the cse system of English. The first is the ‘limited cse theory nd recognizes the system of two cses the common nonmrked member of the opposition nd possessive or genitive cse expressed by the suffix ‘s [s z iz]. The genitive cse of the bulk of the plurl nouns is expressed only by the grphic sign of the postrophe phoneticlly unexpressed.
46261. Значения параметров по умолчанию. Перегрузка функций и операторов. Дружественные функции 13.3 KB
  Дружественная функция объявляется внутри класса, к элементам которого ей нужен доступ, с ключевым словом friend. Дружественная функция может быть обычной функцией или методом другого ранее определенного класса.
46262. Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 13.27 KB
  Патент удостоверяет приоритет авторство изобретения полезной модели или промышленного образца и исключительное право на их использование.В отличие от функций патента срок его действия различается в зависимости от вида объекта промышленной собственности. Так патент на изобретение действует в течение двадцати лет считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство.