44508

Ми сауыты негізінің ішкі беткейі, тесіктері, маңызы

Доклад

Медицина и ветеринария

Түрік ершігінің бүйір бөлігінде-нервтік өрім жүлгесі-sulcus coroticus, орн. алд немесе мұрын қуысына қараған бетінде-сына сүйек қырқасы-crista sphenoidalis, ол кеңсірік сүйегінің қанатымен-ala vomeris, беттесіп кеңсірік-ілмектік өзекшені-canalis vomeroorastralis, құрайды. Сына сүйек қойнауы-sinus sphenoidalis

Русский

2014-03-28

16.32 KB

0 чел.

Ми сауыты негізінің ішкі беткейі, тесіктері, маңызы

Сынатәрізді сүйек-os sphenoidale, бас сүйектің негізінде орнасаласқандықтан, ми сауыты сүйектерінің өзара бір-бірімен түйіскен жерінде орн. Пішіні-жарғанатқа ұқсас. Топографиясы бойынша 4 бөліктен тұрады. -денесі, үлкен, кіші қанатынан, қанат тәрізді өсінді.

1Денесі-corpus, ми сауыты сүй. орт. бөлігінде орн. Пішіні-4жақты текше

Ми сауытына қараған беті-ойыс, түрік ершігіне ұқсас. -sellea turcica, арқасы-dorsum sellae, артқы өсіндісі-procecus clinoideus post. , төмпешік алдында көлденең бағытта әлсіз байқалатын көру нерві айқасының алдыңғы жүлгесі-sulcus prehiasmatis, артында көру нерві жүлгесінің айқасыны-hiasma opticum, орналасқан. Түрік ершігінің бүйір бөлігінде-нервтік өрім жүлгесі-sulcus coroticus, орн. алд немесе мұрын қуысына қараған бетінде-сына сүйек қырқасы-crista sphenoidalis, ол кеңсірік сүйегінің қанатымен-ala vomeris , беттесіп кеңсірік-ілмектік өзекшені-canalis vomeroorastralis, құрайды. Сына сүйек қойнауы-sinus sphenoidalis.

2Кіші қанаты-alae minores, кіші қанатының негізінде дөңгелек тірізді келген көру нервінің өзекшесінің-canalis opticus. ұз-5-6см, Бұл өзекше арқылы 2жұп көру нерві, көздік артерия мен венақантамырлар өтеді. Кіші қанаттың көз шарасына қараған беті мен улкен қанаты аралығында көз шарасын ми сауытымен жалғастырушы көз шарасының жоғарғы саңылауы-fissuraorbitalis superior. орн. Түрік ершігі маңындағы қуысталған қойнау-sinus covernosus орн.

3Улкен қанаты-alae majors. Сына сүйектің басталар жерінде жақын тұрақты 3жұп тесіктер дөңгелек тесік-foramen rotundum. сопақша тесік-foramen ovale, қылқанды тесік-foramen spinosum, орн. Көзшарасына қараған бетінде-көзшарасының төменгі саңылау-fissura orbitalis inf. , жоғарғы жақсүйек қараған бетінде-fasies maxillaris, қанат-таңдай ойысы-fossa pterigopalatina, Жоғары бүйір самай ойысына қараған беті-fasies temporalis, Сына-самай сүйек саңылауы-fissura sphenopetrosa, ішкі қапталында жыртық тесік-foramen lacerum , орн

4Қанат тәрізді өсіндісі-processus pterygoideus. медиальды жіне латералды табақшарадың ойысы-fossapterygoidea. Медиальды табақшаның артқы қырының жоғары бөлігінің негізі, жазыла келе қайықша келген ойысты-fossa pterogoidea құрайды. бқл ойыстың сыртқы қапталында, дабылжұтқыншақ өзекшесі немесе Евстахиев атты өзекшенің шеміршектік бөлігі мен жалғасуында п. б, әлсіз байқалатын жартылай дабыл жұтқыншақ өзекшесі-semicanalis tubae auditive орн. Қайықша тәріздә өсінді өзекшесінің-canalis pterygoideus тесігі. , foramen pterygoideus байқалады. Бұл өзекшелер қантамырлар мен нервтердің өтуін қамтамасыз ету.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28345. Понятие, субъекты, объекты и содержание права собственности кооперативов 14.75 KB
  Субъектом права собственности кооператива является каждая кооперативная организация признаваемая юр. лицом независимо от вида кооператива. К производственным кооперативам относятся кооперативы в сферах производства и оказания услуг и сельскохозяйственные кооперативы. Примером потребительского кооператива является и потребительское общество осуществляющее в интересах пайщиков заготовительную торговую и др.
28346. Субъекты, объекты и содержание права гос. собственности 13.58 KB
  собственности. собственности и муницип. собственности является ее публичный характер. государственной собственности являются: РФ ее субъекты.
28347. Право муниципальной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты 13.86 KB
  Право муниципальной собственности: понятие содержание субъекты и объекты. Муниципальная собственность имущество принадлежащее на праве собственности муниципальным образованиям: городским сельским поселениям. Муницип. Муницип.
28348. Право собственности государственных и муниципальных унитарных предприятий 13.68 KB
  Муниципальные и унитарные предприятия относятся к государственным предприятиям в которых контрольный пакет акций принадлежит государству и находятся на его балансе. Унитарные предприятия передаются государством в полное хозяйственное владение трудовому коллективу. При этом государство не несет никакой ответственности за деятельность созданного им предприятия. Унитарные и МП относятся к государственным бюджетным предприятиям.
28349. Право собственности общественных и религиозных организаций 14.77 KB
  Право собственности общественных и религиозных организаций. Круг субъектов права собственности общественных организаций достаточно широк: это общественные организации общественные движения общественные фонды общественные учреждения органы общественной самодеятельности. Субъектами же права собственности могут выступать лишь общественные объединения обладающие правами юридического лица. Основаниями приобретения права собственности общественных объединений являются: вступительные и членские взносы добровольные взносы и пожертвования...
28350. Наименование места происхождения товара и его гражданско-правовая охрана 14.46 KB
  Наименование места происхождения товара и его гражданскоправовая охрана. Наименование места происхождения товара обозначение представляющее собой либо содержащее современное или историческое наименование страны населенного пункта местности другого географического объекта или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и или людскими...
28351. Личные неимущественные права: понятие и виды 14.19 KB
  Личные неимущественные права: понятие и виды. Личные неимущественные права в гражданскоправовом смысле представляют собой урегулированные нормами права связи между определенными субъектами по поводу личных неимущественных благ это субъективные права граждан возникающие вследствие регулирования нормами гражданского права личных неимущественных отношений не связанных с имущественными. При характеристике личных неимущественных прав как субъективных гражданских прав необходимо отметить что эти права являются правами строго личного характера....
28352. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации 14.91 KB
  Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь достоинство и деловую репутацию сведений если распространивший такие сведения не докажет что они соответствуют действительности Порочащими являются такие не соответствующие действительности сведения содержащие утверждения о нарушении гражданином действующего законодательства или моральных принципов которые умаляют его честь и достоинство. Под распространением сведений порочащих честь и достоинство граждан следует понимать опубликование таких сведений в печати...
28353. Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной жизни граждан 14.35 KB
  Гражданскоправовая охрана индивидуальной свободы и личной жизни граждан. Например права направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица право на имя право на защиту чести и достоинства и права направленные на обеспечение личной неприкосновенности право на телесную неприкосновенность право на охрану жизни и здоровья право на неприкосновенность личного облика право на неприкосновенность личного изображения. К этим правам относятся: права на неприкосновенность жилища личной документации; право на тайну личной жизни...