44512

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Лекция

Налоговое регулирование и страхование

Доходи звітного періоду: їх склад та порядок визнання. Витрати звітного періоду: їх склад та порядок визнання. Основні засоби: класифікація, порядок та методи нарахування амортизації. Ставки податку на прибуток. Звільнення від сплати податку на прибуток в Україні...

Украинкский

2014-03-25

89.65 KB

4 чел.

Тема 6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ

Питання теми:

6.1. Платники та об’єкт оподаткування податку на прибуток підприємств

6.2. Доходи звітного періоду: їх склад та порядок визнання

6.3. Витрати звітного періоду: їх склад та порядок визнання

6.4. Основні засоби: класифікація, порядок та методи нарахування амортизації

6.5. Ставки податку на прибуток. Звільнення від сплати податку на прибуток в Україні

6.6. Порядок обчислення податку та строки сплати.

6.7. Особливості оподаткування прибутку від окремих видів діяльності

 

6.1. Платники та об’єкт оподаткування податку на прибуток підприємств

Згідно Податкового кодексу платниками податку на прибуток є резиденти та нерезиденти, при чому для кожного з них об’єкт оподаткування буде різним (табл. 6.1).

 

Таблиця 6.1

Платники та об’єкт оподаткування податком на прибуток

 

 

 

Об'єкт оподаткування

Резиденти

суб'єкти господарювання - юридичні особи та їх відокремлені підрозділи(крім представництв)

які провадять господарську діяльність як на території Українитак і за її межами

прибуток

із джерелом походження з України та за її межами

управління залізниці

яке отримує прибуток від основної діяльностізалізничного транспорту

підприємствазалізничного транспорту та їх структурні підрозділи

які отримують прибуток від неосновної діяльностізалізничного транспорту

неприбуткові установи та організації

які отримують прибуток від неосновної діяльності та/або доходів, що підлягають оподаткуванню

Нерезиденти

юридичні особи (крім установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України)

 які отримують доходи з джерелом походження з України

дохід (прибуток)

з джерелом походження з України

постійні представництва нерезидентів

які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників

 

Згідно ПКУ, для резидента об’єктом оподаткування є:

Об'єкт оподаткування

=

Доходи звітного періоду

Собівартість (реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг) звітного періоду

Інші витрати звітного періоду

 

6.2. Доходи звітного періоду: їх склад та порядок визнання

Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування – це: доходи від операційної діяльності (рис. 6.1) + інші доходи (за винятком сум, які вже були відображені у складі доходів, та доходів, що не враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування).

Рис 6.1. Складові доходу від операційної діяльності

 

До «Інших доходів» включаються:

1.        вартість безоплатно отриманих товарів, послуг → у сумі ДВ≥ ЗЦ

2.        штрафи, неустойки та пеня, отримані за рішенням сторін договору, державних органів, суду;

3.        доходи від оренди (лізингу)

4.        дохід від бартерних операцій  (за ДЦ, але не нижче (вище) ЗЦ)

5.         дивіденди, отримані від нерезидентів (крім дивідендів від пов’язаних осіб),

6.        проценти, роялті, доход від володіння борговими вимогами;

7.        отримані відсотки за депозитами, кредитами, позиками, іншими цивільно-правовими договорами із пов’язаними з платником особами

8.        безнадійна кредиторська заборгованість;

9.        отримані з бюджетів або фондів ЗДСС дотації, субсидії, капітальні інвестиції

10.    попередньо сплачена позивачем сума державного мита, що повертаються йому за рішенням суду;

11.    суми акцизного податку, фактично сплаченого покупцями підакцизних товарів на користь платника, уповноваженого вносити цей податок до бюджету

12.     суми рентної плати та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ

13.    Позитивна різниця у результаті продажу:

      основних засобів та нематеріальних активів (Дохід - БВ) 

      невиробничих основних засобів (Дохід – (ПервВарт + ремонт)) 

      необоротних матеріальних активів, майнових комплексів

      землі (Дохід – Витрати на придбання)

      іноземної валюти та банківських металів (Дохід – Витрати на придбання)

14. Для банків та небанківських фінансових установ:

- суми невикористаної частини коштів, що повертаються ними з страхових резервів;

- суми заборгованості, що включаються ними до доходів

15. доходи, не враховані в попередньому та виявлені у звітному податковому періоді;

16. фінансова допомога: безповоротна фінансова допомога повністю включається до доходів, а включення до доходу поворотної фінансової допомоги залежить від періоду її отримання та повернення, а також платника, який надавав її (детальніше див ст. 135.5.4, 135.5.5 ПКУ)

17. інші доходи платника

 

Доходи, що не враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування:

1. отримані аванси та суми попередньої оплати товарів, робіт, послуг;

2. суми ПДВ, нараховані на вартість продажу (якщо платник податку на прибуток є також платником ПДВ);

3. надміру сплачені суми податків та зборів, що повертаються або мають бути повернені платнику з бюджетів, якщо вони не були включені до складу витрат;

4. кошти або майно, що надходять у вигляді:

прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права, емітовані платником податку;

- компенсації (відшкодування) державою примусово відчуженого майна платника податку

- компенсації прямих витрат або збитків, понесених платником в результаті порушення його прав та інтересів, що надходять за рішенням суду або в результаті задоволення претензій у встановленому законом порядку, та суми відшкодування  немайнової  шкоди  за  рішенням Європейського суду;

- міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів

- допомоги громадським організаціям інвалідів та їх спілкам;

5. кошти або вартість майна, що надходять комісіонеру (повіреному, агенту) в межах договорів комісії, доручення, консигнації та інших аналогічних цивільно-правових договорів; вартість об'єктів концесії, отриманих платником від концесієдавця та повернутих відповідно до договору концесії (за винятком 
обмежень, зазначених в пп. 137.19 Кодексу)

Доходи  концесіонера  у вигляді вартості, визначеної на рівні звичайної ціни,  основних  засобів,  отриманих  платником податків  від  концесієдавця відповідно  до  Закону  України "Про особливості   передачі   в    оренду  чи концесію об'єктів централізованого   водо-,  теплопостачання  і водовідведення,  що перебувають у комунальній власності",  визнаються  в сумі,   що   дорівнює   сумі   амортизації   відповідних  активів, нарахованої згідно із статтею 145 цього Кодексу,  одночасно  з  її нарахуванням

6. суми внесків, які надходять:

а) до неприбуткових установ і організацій у формі безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, пасивних доходів, доходів від основної діяльності, дотацій і субвенцій з державного або місцевого бюджетів тощо;

б) від вкладників пенсійних фондів, пенсійних депозитних рахунків, осіб, що уклали договори страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника недержавного пенсійного фонду до платників, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення;

в) та накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління

7. Деякі доходи від операцій на фінансовому ринку, а саме:

-  дивіденди, отримані від резидента;

основна сума отриманих кредитів, позик та інших доходів, які не враховуються для визначення об’єкта оподаткування

-  суми отриманого емісійного доходу

- кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування;

- номінальна вартість взятих на облік, але непогашених цінних паперів, які засвідчують відносини позики, та інших платіжних документів, емітованих боржником на користь платника податку як забезпечення заборгованості боржника перед платником податку;

- кошти або майно, які повертаються:

  підприємству-власнику корпоративних прав в результаті ліквідації юридичної особи – емітента, або в результаті зменшення розміру статутного фонду емітента (але не вище вартості придбання акцій, часток, паїв);

  учаснику договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, в разі припинення, розірвання або внесення змін до договору про спільну діяльність (але не вище вартості вкладу);

8. вартість безоплатно отриманих основних засобів, якщо:

  вони надійшли за рішенням центральних органів виконавчої влади;

  це об’єкти соціальної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств та утримувалися за їх рахунок, і їх отримали підприємствами комунальної форми власності.

 

Порядок визнання доходів.

При визначенні дати отриманих доходів, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування використовується метод співставлення та відповідності (виникнення доходу з метою оподаткування не залежить від факту надходження коштів в оплату товарів (робіт, послуг).

Дата виникнення доходу залежить від виду доходу. Умовно їх можна поділити на три групи: за датою переходу права власності, за датою нарахування доходу та за датою фактичного отримання товарів, робіт, послуг або грошової компенсації (рис. 6.2 )

Факт переходу права власності повинен бути документально підтверджений відповідним первинним документом – накладною, товарною накладною, товарно-транспортною накладною або іншим первинним документом, який є доречним, виходячи з умов контракту (договору) із покупцем, і фактично застосовується в обліку продавця товарів

 

6.3. Витрати звітного періоду: їх склад та порядок визнання

З метою оподаткування витрати платника поділяються на:

- витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування.

- витрати, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

Витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування поділяються на:  витрати операційної діяльності та інші витрати

 

Структура витрат операційної діяльності наведена на схемі (рис. 6.3)

Розглянемо детальніше складові «Операційних витрат»:

 

    Загальновиробничі витрати (є складовою собівартості виготовлених та реалізованих товарів, виконаних робіт, послуг включають:

       витрати на управління виробництвом: ОП працівників апарату управління цехами та дільницями; сплата ЄСВ до ФЗДСС, витрати на медичне страхування; оплата службових відряджень цих працівників

       витрати на обслуговування виробничого процесу: - ОП та сплата ЄСВ; медичне страхування робітників та працівників апарату управління;  - витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції;

       амортизація ОЗ та НА загальновиробничого (цехового, дільничного) призначення; витрати на їх утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, оперативну оренду;

       витрати на: - охорону праці, техніку безпеки; - опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інші послуги з утримання виробничих приміщень;

       витрати на вдосконалення технології та організації виробництва:

       інші загальновиробничі витрати;

 

                   Адміністративні витрати спрямовані на обслуговування та управління підприємством і включають:

       загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, на проведення зборів органів управління, представницькі витрати);

       витрати на службові відрядження й утримання АУП (у т. ч на оплату праці АУП) та іншого загальногосподарського персоналу;

       витрати на утримання ОЗ, інших необоротних МА загальногосподарського використання (оперативна оренда (у т.ч легкових автомобілів),   придбання пально-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових авто, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

       амортизація НА загальногосподарського використання;

       витрати:

  на оплату послуг зв’язку (пошта, телеграф, телефон, телекс, телефакс, стільниковий зв’язок);

  на розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

  на врегулювання спорів у судах;

  на сплату винагород за консультаційні, інформаційні, аудиторські та інші послуги, що отримують  для забезпечення господарської діяльності;

      інші витрати загальногосподарського призначення;

 

         Витрати на збут пов’язані з реалізацією товарів, наданням послуг та включають витрати на:

     рекламу та маркетинг, передпродажну підготовку товарів;

     пакувальні матеріали для товарів на складах готової продукції;

     ремонт тари; гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

     транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів підприємства;

     транспортування і страхування товарів та інші послуги, пов’язані з транспортуванням товарів відповідно до умов договору поставки;

     ОП та виплату комісійних винагород продавцям, торговим агентам та працівникам відділу збуту; відрядження працівників, зайнятих збутом;

     утримання ОЗ та необоротних МА, пов’язаних зі збутом товарів (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

     інші витрати, пов’язані зі збутом товарів та наданням послуг;

 

         До інших операційних витрат включаються:

      витрати за операціями в іноземній валюті, втрати від курсових різниць;

      амортизація наданих в оперативну оренду необоротних активів; амортизація  необоротних  та  нематеріальних  активів  у складі об'єктів, отриманих у концесію відповідно до Закону України  "Про   особливості   передачі   в   оренду  чи  концесію  об'єктів  централізованого  водо-,  теплопостачання  і водовідведення,   що перебувають у комунальній власності"

      суми коштів, внесені до страхових резервів;

      суми нарахованих податків та зборів, ЄСВ на ЗДСС  (за винятком податку на прибуток підприємств, ПДВ (для платків ПДВ), вартості торгових патентів; пені, штрафів, неустойки, сплачених платником за рішенням суду).

      витрати на інформаційне забезпечення господарської діяльності, в т.ч. з питань законодавства, на придбання літератури, оплату Інтернет-послуг і передплату спеціалізованих періодичних видань;

 

         Витрати, що не були включені до витрат минулих звітних періодів у зв'язку з:

             втратою, знищенням або зіпсуттям документів, що підтверджують їх здійснення. Включаються до витрат за умови підтвердження їх необхідними документами у звітному податковому періоді.

            допущенням  помилок. Включаються до витрат, якщо ці помилки були виявлені у звітному податковому періоді при розрахунку податкового зобов'язання.

Зверніть увагу! Якщо невраховані витрати було здійснено в минулі звітні роки, то вони відображаються у складі інших витрат, а якщо у звітному податковому році,  - у складі  витрат  відповідної  групи (собівартості   реалізованих  товарів, адміністративних витратах тощо)

 

Структура інших витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування наведена на схемі (рис. 6.4)

Рис. 6.4 Структура інших витрат

Розглянемо детальніше складові «Інших витрат»:

         Фінансові витрати, до яких включаються витрати на:

     нарахування процентів:

o   за користування  кредитами та позиками, депозитами, якщо вони були взяті для господарської діяльності платника 

o   за випущеними облігаціями

o   за фінансовою орендою

     інші витрати підприємства, пов’язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які включені до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до П(С)БО);

 

         Інші витрати звичайної діяльності безпосередньо не пов’язані з виробництвом та реалізацією товарів. До них можуть включатись:

      амортизація ОЗ та інших НА,

      від'ємне значення об’єкта оподаткування (у резидента) за підсумками  попереднього звітного  року (крім діяльності, яка підлягає патентуванню) – включається до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року

      витрати, не враховані в минулих податкових періодах у зв’язку з допущенням помилок та виявлені у звітному податковому періоді.

      суми коштів або вартість майна добровільно перераховані:

а) до Держбюджету України (або бюджетів місцевого самоврядування), неприбуткових організацій, але не більше 4% ОПпопер звіт року;

б) установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям, музеям-заповідникам для охорони культурної спадщиниале не більше 10% ОПпопер звіт року.;

в) резидентам для виробництва національних фільмів та аудіовізуальних творівале не більше 10% ОПпопер звіт року;

г) організаціям роботодавців та їх об’єднанням, створеним відповідно до закону, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2% ФОП за звітний рік

д) роботодавцями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботупередбачені колективними договорамиале не більше 4% ОПпопер звіт року.

      витрати на створення резерву сумнівної заборгованості у розмірі, яка не перевищує суми безнадійної дебіторської заборгованості.

      витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення (крім витрат, що підлягають амортизації), які перебувають у власності платника;

      витрати на самостійне зберігання, переробку, а також придбання послуг із збирання, зберігання, перевезення, знешкодження, видалення і захоронення відходів від виробничої діяльності платника, що надаються сторонніми організаціями, з очищення стічних вод;

      витрати на придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів (крім тих, що підлягають амортизації у складі нематеріальних активів), виданих державними органами для провадження господарської діяльності, в тому числі витрати на плату за реєстрацію підприємства в органах державної реєстраціїна придбання ліцензій та інших спецдозволів на право здійснення за межами України вилову риби та морепродуктів, а також надання транспортних послуг.

      Інші витрати господарської діяльності платника, які не включені до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

Особливої уваги заслуговують витрати на оплату праці працівників платника. До складу витрат на оплату праці працівників, що можна віднести на витрати підприємства, відносяться:

- нарахована основна і додаткова зарплата,

- інші заохочення, зокрема: премія, оплата вартості товарів, послуг, оплата авторської винагороди, виконаних робіт згідно з цивільно-правовими договорами,будь-яка інша оплата у грошовій або натуральній формі, передбачена в колективному договорі, крім матеріальної допомоги, яка має несистематичний, разовий характер

- суми єдиного соціального внеску на ЗОДСС

- обов’язкові виплати та компенсація вартості послуг, які надаються працівникам

- внески платника податку на обов’язкове страхування життя або здоров’я працівників згідно законодавства, а також добровільні внески на страхування (або недержавне пенсійне забезпечення) найманого працівника, які згідно договору довгострокового страхування життя, зобов’язаний сплачувати роботодавець за власний рахунок (з обмеженнями згідно ст. 142ПКУ)

 

    До витрат подвійного призначення відносяться:

        Витрати на науково-дослідну роботу, пов’язану з господарською діяльністю (рис 6.5.1)

        Витрати на проведення реклами

        Витрати, пов’язані з навчанням (рис 6.5.2)

          Витрати на гарантійний ремонт (рис 6.5.3)

        Витрати на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, форменим одягом, мийними та  знешкоджувальними засобами, необхідними для виконання професійних обов’язків та продуктами спеціального харчування за переліком, встановленим КМУ

        Витрати на страхування (рис 6.5.4)

        Витрати  на відрядження працівників платника (рис 6.5.5)

        Витрати  на утримання та експлуатацію об’єктів, що станом на 1.07.1997 року, перебували на балансі платника та утримувалися ним за свій рахунок, але не використовуються з метою отримання доходу:

- дитячих ясел або садків;

- закладів середньої і середньої профтехосвіти, закладів підвищення кваліфікації працівників такого платника;

- дитячих, музичних і художніх шкіл, шкіл мистецтв;

- спорткомплексів, залів і майданчиків, що використовуються для фізичного оздоровлення та психологічної реабілітації працівників платника, клубів і будинків культури;

- їдальня для організації харчування працівників платника;

- багатоквартирний житловий фонд, в т.ч. гуртожитки, одноквартирний житловий фонд в сільській місцевості, об’єкти ЖКГ;

- дитячі табори відпочинку і оздоровлення;

- установи соціального захисту громадян (будинки-інтернати, будинки для престарілих)

 

Рис. 6.5.5 Витрати  на відрядження працівників платника, які включаються до складу витрат платника

 

Витрати, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування:

         суми попередньої (авансовоїоплати товарів, робіт, послуг;

         витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на: організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям та витрат на проведення реклами).

Це обмеження не стосуються платників, основною діяльністю яких є: організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та за рахунок інших осіб; придбання лотерейних білетів, інших документів, що засвідчують право участі в лотереї;

    витрати, не підтверджені відповідними первинними документами

    сума штрафів, неустойки та пені, сплачених платником за рішенням сторін договору або суду;

    суми нарахованих і виплачених дивідендів;

    витрати на:

погашення основної суми отриманих позик, кредитів;

- придбання, виготовлення, будівництво, реконструкцію, модернізацію та інше поліпшення ОЗ та витрати, пов’язані з видобутком корисних копалин, придбанням НА, які підлягають амортизації;

придбання товарів (робіт, послуг) та інших активів у ФО – платника єдиного податку (крім придбання робіт, послуг у ФО – платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації);

   сума сплаченого податок на прибуток, податку на капітал, податок на приріст капіталу, поштові податки, податки на реалізацію;

   суми ПДВ, сплаченого платником при придбанні товарів (послуг) для виробничого або невиробничого використання, крім:

-  платників, не зареєстрованих як платники ПДВ, які до витрат можуть відносити ПДВ, сплачений при придбанні товарів (послуг), пов’язаних з його господарською діяльністю

-  платників, зареєстрованих як платники ПДВ, якщо вони здійснюють операції, що не оподатковуються ПДВ чи звільнені від оподаткування ПДВ, можуть до витрат включити суми  ПДВ, сплачені при придбанні сировини для виробництва таких товарів. 

         суми податків на доходи фізичних осіб, що утримуються із працівників.

         сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, на яку зменшується сума податку на прибуток, яка підлягає сплаті до бюджету;

         перерахунок комісіонером платежів за реалізовані товари комітенту за договорами комісії та іншими аналогічними договорами

         витрати на придбання послуг (робіт):

    з консалтингу, маркетингу, реклами  у нерезидента, який не має офшорного статусу (крім витрат, на користь постійних представництв нерезидентів), в сумі, що >4% Виручки від реалізації продукції без ПДВ і АП за рік, що передує звітному.

    з інжинірингу у нерезидента (крім витрат, нарахованих на користь постійних представництв нерезидентів):

     який не має офшорного статусу та є бенефіціарним отримувачем (власником) такої плати за послуги - до витрат не включається сума, що > 5% МВ імпортовано обладнання;

    в іншому випадку - вся сума не включається до витрат

 

Порядок визнання витрат.

Для врахування витрат при визначенні об’єкта оподаткування, вони обов’язково мають бути підтверджені відповідними первинними документами.Порядок визнання витрат для різних видів операцій наведено на рис 6.6.

6.4. Основні засоби: класифікація, порядок та методи нарахування амортизації

ОСНОВНІ ЗАСОБИ - матеріальні активи, у тому числі запаси корисних копалин наданих у користування ділянок надр (крім вартості землі, незавершених капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального користування, бібліотечних і архівних фондів, матеріальних активів, вартість яких не перевищує 2500 гривень, невиробничих основних засобів і нематеріальних активів), що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить понад один рік

Класифікація груп ОЗ наведена в табл. 6.2, а нематеріальних активів в табл. 6.3.

Таблиця 6.2

Групи основних засобів та методи амортизації,

які можуть до них застосовуватись

 

Групи

 

Об’єкти основних засобів

 

Мінімальні строки кор.-го вик-ня, років

Методи амортизації, що можуть застосовуватись

Прямолінійний

Зменшення залишкової вартості

Кумулятивний

Прискореного зменшення залишкової вартості

Виробничий

Інші методи

1

земельні ділянки

Амортизація не нараховується

 

2

капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом

15

+

+

+

-

+

-

3

будівлі

20

+

+

+

-

+

-

споруди

15

+

+

+

-

+

-

передавальні пристрої

10

+

+

+

-

+

-

4

машини та обладнання, з них:

5

+

+

+

+

+

-

ЕОМ та інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми, ІС, модеми, телефони, мікрофони і рації, вартість яких >2500 грн

2

+

+

+

+

+

-

5

транспортні засоби

5

+

+

+

+

+

-

6

інструменти, прилади, інвентар (меблі)

4

+

+

+

-

+

-

7

тварини

6

+

+

+

-

+

-

8

багаторічні насадження

10

+

+

+

-

+

-

9

інші основні засоби

12

+

-

-

-

+

-

10

бібліотечні фонди

-

-

-

-

-

«50/50» або «100%»

11

малоцінні необоротні матеріальні активи

-

-

-

-

-

«50/50» або «100%»

12

тимчасові (нетитульні) споруди

5

+

-

-

-

+

-

13

природні ресурси

Амортизація не нараховується

-

14

інвентарна тара

6

+

-

-

-

+

-

15

предмети прокату

5

+

-

-

-

+

-

16

довгострокові біологічні активи

7

+

+

+

-

+

-

 

Таблиця 6.3

Групи об’єктів нематеріальних активів

 

Групи

Об’єкти нематеріальних активів[1]

Строк дії права користування, років

1

права користування природними ресурсами (надрами, іншими ресурсами, геологічною та інформацією про природне середовище);

згідно правовстановлюючим документом

2

права користування майном (земельною ділянкою, будівлею, право на оренду приміщень тощо);

згідно правовстановлюючим документом

3

права на комерційні позначення (на торговельні марки, комерційні найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

згідно правовстановлюючим документом

4

права на об’єкти промислової власності (на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

згідно правовстановлюючим документом, але ≥5 років

5

авторське право та суміжні з ним права (на літературні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для ЕОМ, тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті;

згідно правовстановлюючим документом, але ≥2 років

6

інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо)

згідно правовстановлюючим документом

 

Якщо  ж згідно правовстановлюючого документа строк дії права  користування  нематеріального активу не встановлено,  такий строк становить  10  років безперервної експлуатації.

 

Амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації)

 

Витрати платника, які підлягають амортизації:

 

- витрати на придбання чи самостійне виготовлення ОЗ та НА для використання в господарській діяльності;

- витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення ОЗ, що > 10% сукупної БВ всіх груп ОЗ, що підлягають амортизації, на початок звітного року;

- витрати на капітальне поліпшення землі, не пов’язане з будівництвом (іригація, осушення тощо);

- капітальні інвестиції, отримані платником з бюджету, у вигляді цільового фінансування на придбання чи створення об’єкта інвестування (ОЗ, НА) за умови визнання доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по такому об’єкту;

- сума переоцінки вартості основних засобів;

- вартість  основних  засобів (на  рівні  звичайної ціни),  отриманих в концесію  згідно Закону  України  "Про особливості    передачі    в    оренду    чи  концесію   об'єктів централізованого  водо-,  теплопостачання  і  водовідведення, що 
перебувають  у  комунальній  власності"

Витрати платника, які підлягають амортизації, наведені в табл. 6.4.

 

Таблиця 6.4

 

Витрати платника, які не підлягають амортизації

 

Витрати, які повністю відносяться на витрати за звітний період

Витрати, які проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування

Втрати на:

  утримання ОЗ, що знаходяться на консервації;

  ліквідацію ОЗ;

  придбання (виготовлення) сценічно-постановочних предметів вартістю до 5 тисяч гривень театрально-видовищними підприємствами – платниками податку;

  витрати на виробництво національного фільму та придбання майнових прав інтелектуальної власності на національний фільм

Витрати на:

 - на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, інші поліпшення невиробничих основних засобів.

- вартість гудвілу;

- з бюджетів:

  на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування. споруд благоустрою та житлових будинків, 

       придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів; Національного архівного фонду України;

 

Амортизація може нараховуватись одним із п’яти методів, визначених у ПКУ: прямолінійний метод, метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний метод, виробничий методКонкретний метод обирається кожним підприємством самостійно.

Формули для нарахування амортизації за різними методами наведені в табл. 6.5

Таблиця 6.5

Методи нарахування амортизації

Назва методу

Розрахунок амортизації

річної суми

місячної суми

Прямолінійний

Зменшення залишкової вартості

Залишкова вартість об’єкта на початок року (або первісна вартість для нового об’єкта) * Річна норма Амортизації

Прискореного зменшення залишкової вартості

Залишкова вартість об’єкта на початок року (або первісна вартість для нового об’єкта) * Річна норма Амортизації

Кумулятивний

Виробничий

Інші методи:

- «50%/50%»

 

 

- «відразу 100 %»

 

- амортизація нараховується у розмірі 50% від вартості об’єкта, яка амортизується у першому і останньому місяці його використання

- амортизація нараховується у розмірі 100% від вартості об’єкта, яка амортизується у першому місяці його використання

 

 

Об’єктом амортизації є вартість ОЗ, яка амортизується, яка розраховується за формулою:

Вартість, що амортизується Первісна (переоцінена) вартість - Ліквідаційна вартість (може дорівнювати 0)

Амортизація нараховується щомісяця по кожному окремому об’єкту основних засобів протягом усього строку його корисного використання (встановленим наказом по підприємству), до досягнення ліквідаційної вартості такого об’єкта.

Нарахування амортизації ОЗ та НА починається з місяця, що настає за місяцем, в якому об’єкт був введений в експлуатацію, та припиняється на період модернізації, ремонту, реконструкції, а також при вибутті – з місяця, що настає за місяцем вибуття.

Амортизація за квартал = Місячна сума амортизації * 3 міс

Амортизація нараховується до того моменту, коли:

Залишкова вартість об’єкта = Ліквідаційній вартості об’єкта

Залишкова вартість (БВ) = Первісна вартість – Накопичена амортизація

Первісна вартість – це вартість:

- придбаних об’єктів ОЗ, які зараховуються на баланс платника

- погоджена із засновниками (але не вище ЗЦ), якщо ОЗ включені до статутного капіталу платника

При ремонті або поліпшенні ОЗ, якщо такі витрати перевищують 10% сукупної БВ всіх груп ОЗ, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року, сума перевищення відноситься на збільшення первісної вартості відремонтованих  ОЗ. 

При продажу ОЗ чи НА (а саме: безпосередньому продажу; внесенні ОЗ та НА до статутного фонду іншої особи; передачі ОЗ у фінансовий лізинг (оренду) визначається результат продажу:

- якщо Дохід (ДЦ≥ЗЦ) - БВпроданого об’єкта ОЗ > 0 - сума перевищення включається до доходу платника,

- якщо Дохід (ДЦ≥ЗЦ) - БВ проданого об’єкта ОЗ < 0 - різниця включається до витрат платника.

Аналогічно визначаться доходи (витрати) і щодо невиробничих ОЗ та безоплатно отриманих ОЗ та НА

6.5. Ставки податку на прибуток. Звільнення від сплати податку на прибуток в Україні

 

Залежно від об’єкта оподаткування, можуть бути застосовані різні ставки податку, але основною є ставка 16%, яка почне застосовуватись з 1 січня 2014 року. До цієї дати, на перехідний період, передбачено наступні ставки податку на прибуток:

з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23%;

з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно           - 21%;

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно           - 19%;

з 1 січня 2014 року - 16%.

Передбачена ставка оподаткування прибутку на рівні 16% буде однією з найнижчих в Європі.

 

Додаткові ставки податку на прибуток наведені на рис 6.7.1, 6.7.2.

Обмеження щодо використання коштів, вивільнених від «податкових канікул». Суми коштів, що не перераховані до бюджету при застосуванні ставки 0%:

- мають спрямовуватись на переоснащення матеріально-технічної бази, на повернення кредитів, використаних на вказані цілі, і сплату процентів за ними та/або поповнення власних обігових коштів;

- визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, здійснених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат.

Якщо ці суми використані не за цільовим призначенням або не використані платником протягом річного звітного періоду, залишок невикористаних коштів або сума коштів використана не за цільовим призначенням зараховуються до бюджету в першому кварталі наступного звітного року.

Від оподаткування податком на прибуток звільняється прибуток:

       організацій, заснованих громадськими організаціями інвалідів, від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг, інших цивільно-правових договорів (на яких працює не менше 50% інвалідів від середньооблікової чисельності штатних працівників, а ФОП інвалідів за звітний період не менше 25% загальних витрат на оплату праці)

       отриманий від продажу на території України продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів

       отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття"

       дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг

       підприємств паливно-енергетичного комплексу в межах фактичних витрат, що не перевищують сум, передбачених інвестиційними програмами, схваленими органами державного влади, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції) міждержавних, магістральних та розподільчих електричних мереж та/або сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування таких цілей; а також проектами,  фінансування  яких  здійснюється  за рахунок суб'єктів  природних  монополій відповідно до  рішень  Кабінету  Міністрів України;

Новим законодавством додано нові пільги з тимчасовим характером (табл. 6.6). Але вивільнені кошти мають бути використані на модернізацію (розширення) виробництва або повернення кредитів, взятих на цю мету

.

Таблиця 6.6

Пільги (звільнення) по податку на прибуток підприємств, які мають тимчасовий характер

Строк звільнення

Звільняється від оподаткування прибуток

до 1 січня 2015 року

видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманий ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру.

до 1 січня 2016 року

не включаються до доходів суми коштів або вартість майна, отримані суб’єктами кінематографії та/або суб’єктами мультиплікації і спрямовані на виробництво національних фільмів.

до 1 січня 2020 року

- виробників біопалива, отриманий від його продажу;

- отриманий від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії та виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива;

- виробників техніки, обладнання, устаткування, які споживають біологічні види палива, одержаний від їх продажу, якщо така техніка була вироблена на території України

прибуток підприємств, отриманий від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про газ (метан) вугільних родовищ"

до  1 січня 2021 року

- отриманий від надання готельних послуг у готелях категорій "5*", "4*" і "3*", у тому числі новозбудованих, реконструйованих або після капремонту (за умови,  що дохід від  реалізації  послуг  з розміщення   в  номерах  для  тимчасового  проживання складає не менше 75 %  сукупного  доходу  платника  за  відповідний  звітний період, у якому застосовується пільга);;

- від основної діяльності підприємств легкої промисловості, крім тих, які виробляють продукцію на давальницькій сировині.

- підприємств галузі електроенергетики від продажу електричної енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії;

- отриманий від основної діяльності підприємств суднобудівної, літакобудівної промисловості; підприємств машинобудування для агропромислового комплексу

6.6. Порядок обчислення податку та строки сплати

 

Податок, який підлягає сплаті до бюджету, обчислюється платниками самостійно за кожний звітний період наростаючим підсумком протягом року.

Податкова декларація з податку на прибуток подається протягом 40 календарних днів після закінчення кожного звітного кварталу, в якій нарахована сума податку до сплати відображається наростаючим підсумком. Податок на прибуток сплачується до бюджету протягом 10 днів після граничного строку подачі декларації, у сумі, нарахованій за звітний період, за вирахуванням фактично сплаченого податку протягом попередніх звітних періодів звітного року.

З 1 січня 2013 року платники податку разом з декларацією по податку на прибуток зобов’язані будуть подавати фінансову звітність з урахуванням податкових різниць.

Порядок обчислення податку на прибуток з доходів, отриманих від діяльності на території України представлено схематично (рис. 6.8):

Рис. 6.8. Порядок нарахування і сплати податку на прибуток

 

Консолідована сплата податку – головне підприємство сплачує податок  на прибуток як до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням, так і до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій. Отже, головне підприємство бере на себе обов’язок сплати податку на прибуток і за філії, і за самого себе.

Сума податку на прибуток, яка має бути сплачена до територіальної громади за місцезнаходженням кожної філії, розраховується за формулою:

, де

ППП вп – податок на прибуток відокремленого підрозділу

ППП к – загальна сума консолідованого податку на прибуток

Ввп – сума витрат окремого відокремленого підрозділу

Вз – загальна сума витрат головного підприємства та його відокремлених підрозділів

Сума податку на прибуток, яка має бути сплачена головним підприємством до територіальної громади за своїм місцезнаходженням (ПППгп), розраховується за формулою:

 

З метою уникнення подвійного оподаткування, Україна укладає міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування доходів з відповідними країнами. У випадку чинності такого договору, сума податку на прибуток, сплачена суб’єктами господарювання за кордоном за отриманий іноземний дохід, зараховується під час сплати ним податку на прибуток в Україні. Для цього платник повинен подати письмове підтвердження податкового органу іншої держави, що засвідчує факт сплати такого податку.

Зверніть увагу!

-        зарахуванню підлягає сума фактично сплаченого за кордоном податку, але не більше, ніж платник заплатив би податку з цього доходу в Україні

-        загальна сума зарахованого податку з іноземних джерел доходів не може бути більшою за суму податку, яка підлягає сплаті цим платником в Україні за звітний період. 

 

6.7. Особливості оподаткування прибутку від окремих видів діяльності

 

Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті

 

Доходи, отримані платником в іноземній валюті від продажу товарів, перераховуються в національну валюту за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату визнання таких доходів, а в частині раніше отриманої оплати  - за курсом, що діяв на дату отримання коштів.

Витрати в іноземній валюті у зв’язку з придбанням товарів, послуг, включаються до витрат поточного періоду. Такі витрати перераховуються в національну валюту за офіційним курсом НБУ, що діяв на дату визнання таких витрат, а в частині раніше проведеної оплати – за таким курсом, що діяв на дату здійснення оплати.

По перерахунку операцій, виражених в іноземній валюті, заборгованості та іноземної валюти, розраховуються курсові різниці:

- позитивне значення курсових різниць включається до доходів,

- від’ємне значення курсових - до  витрат платника.

 

  Оподаткування дивідендів

 

Якщо емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, приймає рішення про виплату дивідендів, він їх виплачує незалежно від того є у нього оподатковуваний прибуток чи ні.

При цьому емітент повинен нарахувати та сплатити до бюджету авансовий внесок (АВ) з податку на прибуток, що нараховується на суму дивідендів, що фактично виплачуються, до або одночасно з виплатою дивідендів.

При цьому:

-       сума дивідендів до виплати не зменшується на суму такого податку (АВ).

-       емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму сплаченого протягом цього ж звітного періоду АВ.

-       якщо сплачена сума АВ перевищує суму податку на прибуток до сплати у такому звітному періоді, сума перевищення переноситься у зменшення податкових зобов’язань наступного податкового періоду або майбутніх податкових періодів

Не є платниками авансового внеску:

- страховики,

- платники фіксованого сільськогосподарського податку

Авансовий внесок з податку на прибуток не сплачується, якщо дивіденди виплачуються:

а) фізичним особам;

б) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником, за умови, що така виплата не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані, чи ні;

в) інститутами спільного інвестування;

г) на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої материнської компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб.

ґ) управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів в результаті розподілу доходу фонду власникам сертифікатів цього фонду.

 

Особливості оподаткування страхової діяльності

Об’єктом оподаткування від діяльності страховика є прибуток від провадження його діяльності.

Податок на прибуток страховика, який займається ризиковими видами страхування, можна визначити за такою формулою:

Доходи звітного періоду

(від страхової та іншої діяльності)

-

Витрати

(від страхової та іншої діяльності)

=

Прибуток від провадження діяльності

х

Ставка (23%, 21%,19%,16%)

=

Сума податку на прибуток

 

Склад доходів і витрат страховика наведений в таблиці 6.7

Таблиця 6.7

Склад доходів і витрат платника

 

Дохід вiд страхової діяльності - сума доходiвстраховика, нарахована протягом звiтного перiоду, у тому числi (але не виключно) у виглядi

Витрати страховика – це витрати, нараховані приздiйсненнi страхової дiяльностi, у тому числi (але не виключно):

(страхові платежi, страхові внески, страхові премiї, нараховані страховиком за договорами страхування, спiвстрахування i перестрахуванняризикiв на територiї України або за її межами протягом звiтного перiоду)  (страхові платежi, страхові внески, страхові премiї, нараховані страховиком за договорами перестрахування)

- суми збільшення розміру страхових резервів;

- суми страхових виплат (страхових вiдшкодувань) за страховими випадками, настання яких пiдтвердженовiдповiдними документами, за договорами страхування,спiвстрахування та перестрахування;

- аквізиційні витрати;

- витрати на оплату працi та внески на соцiальнi заходи в частинi проведеної працiвниками роботи з виконання (супроводження) договорiв страхування та перестрахування тощо;

- витрати на винагороди страховому агенту, брокеру таiншим страховикам за наданi послуги з виконаннядоговорiв страхування та перестрахування;

- нарахованi вiдсотки на депонованi премiї за ризиками, переданими на перестрахування;

- витрати у вигляді курсових різниць, отриманих від перерахунку страхових резервів;

- витрати на оплату за видачу лiцензiй на ведення страхової дiяльностi;

- витрати на оплату послуг фiзичним та юридичним особам за наданi послуги, пов’язанi зi страховоюдiяльнiстю, оплату послуг асистансу; актуарiїв, тощо;

- iншi витрати, пов’язанi зi страховою дiяльнiстю

-   iнвестицiйного доходу, отриманого страховикомвiд розмiщення коштiв резервiв страхування життя;

-   доходи у вигляді курсових різниць, отриманих від перерахунку страхових резервів,  якщо вони утворені в іноземній валюті;

-   суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування,спiвстрахування, перестрахування;

-   частки вiд страхових внескiв, страхових премiйта страхових виплат, нарахованих перестраховиками за договорами перестрахування;

-   нарахованих вiдсотків на депонованi премiї за ризиками, прийнятими в перестрахуванні;

-   суми санкцiй за невиконання умов договору страхування, визначеної боржником добровiльноабо за рiшенням суду;

-   суми винагород, нарахованих страховиком за надання ним послуг сюрвейєра, аварiйногокомісара та аджастера, страхового брокера та агента;

-   інших доходів, отриманих страховиком.

 

Особливості визначення прибутку страховика, що здійснює страхування життя.

Страховики, які здійснюють страхування життя, повинні вести окремий облік доходів і витрат довгостроковому страхуванню життя, недержавному пенсійному забезпеченню та іншій діяльності

 

Податок на прибуток страховика, який займається страхуванням життя, можна визначити за такою формулою:

 

Прибуток від страхової діяльності  з довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного забезпечення

х

0%

+

Прибутоквід іншої діяльності страховика

х

Ставка (23%, 21%,19%,16%)

=

Сума податку на прибуток

 

 

    Особливості оподаткування нерезидентів

Будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними в табл. 6.8

Не включаються до доходів нерезидента та не оподатковуються:

- доходи у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів/виконаних робіт/наданих послуг, переданих/виконаних/наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва),

- вартість послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

- проценти або дохід на державні ЦП або облігації місцевих позик

Таблиця 6.8

Доходи нерезидента з джерелом походження з України

 

ВИД ДОХОДУ НЕРЕЗИДЕНТА

СТАВКА ПОДАТКУ

ПРИМІТКА

проценти, дисконтні доходи

15%

Податок утримується з цих доходів  за рахунок нерезидента і сплачується до бюджету резидентом  під час виплати  цих доходів

дивіденди

роялті

доходи від інжинірингу

лізингова/орендна плата за договорами оперативного лізингу

доходи від продажу нерухомого майна

прибуток від здійснення операцій з торгівлі ЦП, деривативами та іншими корпоративними правами

доходи, отримані від провадження спільної діяльності або здійснення довгострокових контрактів на території України

винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України

брокерська, комісійна або агентська винагорода

внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України

Доходи у сфері розваг (крім державної грошової лотереї)

доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

інші доходи від провадження нерезидентом господарської діяльності на території України

фрахт

6%

Дохід нерезидента

Прибутки нерезидентів, отримані як доходи від безпроцентних (дисконтних) облігацій чи казначейських зобов’язань

23% (16% з 2014 р)

Сплачується резидентом з доходу нерезидента

Виплати нерезидентам за виробництво та розповсюдження реклами про резидента

20%

Сплачується резидентом зі свого доходу

 

 

Якщо нерезиденти проводять свою діяльність на території України через постійне представництво, таке постійне представництво оподатковується в загальному порядку і прирівнюється до звичайного платника податків. Коли нерезидент проводить свою діяльність і в Україні і за її межами, і при цьому не визначає окремо прибуток, отриманий через постійне представництво, то прибуток, який підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складання нерезидентом відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності. Якщо шляхом прямого підрахунку неможна визначити прибуток нерезидента, отриманий в Україні, тоді податковий орган самостійно визначає оподатковуваний прибуток наступним чином:

ОП = (Доходи - Витрати )*0,7

При придбанні товарів (робіт, послуг) у нерезидентів, що мають офшорний статус, незалежно від форми оплати, платник податку – резидент може включити до своїх витрат не більше 85% вартості придбаних товарів (робіт, послуг). Якщо ж нерезидент не має офшорного статусу – вся сума сплачених коштів може бути віднесена до витрат платника

 

  Особливості нарахування податку для неприбуткових організацій

   

1. якщо доходи неприбуткової організації, отримані протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених в таблиці 6.9, на кінець І кварталу року, що настає за звітним, перевищують 25% загальних доходів, отриманих протягом такого звітного року, вона зобов’язана сплатити податок із нерозподіленої суми прибутку за ставкою 16% (21% у 2012 р) до суми такого перевищення. Сплата до бюджету такого податку здійснюється за результатами І кварталу року, що настає за звітним протягом 50 днів після закінчення кварталу.

2. якщо неприбуткова організація отримує дохід із джерел, інших, ніж визначені в таблиці, вона зобов’язана сплатити податок на прибуток, який визначається:

ППП = (Доходи з ін джерел – Витрати, пов’яз з отрим цих доходів, але не > ∑ доходів) * 16% (21%)

 

3. якщо кошти та майно, використані неприбутковою установою не за цільовим призначенням, вони вважаються доходом і оподатковуються за ставкою 16% (21%).


Таблиця 6.9

Особливості оподаткування неприбуткових установ та організацій

 

Види неприбуткових установ

Доходи, що звільняються від оподаткування

Безоплатно отримані кошти або майно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування

пасивні доходи

дотації або субсидії, отримані з бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної.

разові або періодичні внески засновників і членів

кошти або майно від ведення основної діяльності;

 

кошти або майно, які як компенсація вартості отриманих державних послуг;

внески на недержавне пенсійне забезпечення або внески на інші потреби, передбачені законом;

 

доходи від здійснення операцій з активами, за пенсійними вкладами, рахунками учасників фондів банківського управління

доходи від надання культових послуг

вартість майна та послуг, отриманих первинною профспілковою організацією від роботодавця

а) органами державної влади, місцевого самоврядування та створені ними організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

б) благодійні фонди і організації, створені для провадження благодійної діяльності;

- громадські організації, створені з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів та соціальних послуг, провадження культурної, освітньої та наукової діяльності,

- творчі спілки та політичні партії, 

- громадські організації інвалідів та їх спілки;

- науково-дослідні установи та ВНЗ III–IV рівнів акредитації, яким надається підтримка держави;

- заповідники, музеї та музеї-заповідники;

+

+

+

 

+

+

 

 

 

 

г) інші юридичні особи, діяльність яких не передбачає отримання прибутку згідно з нормами законодавства;

 

+

+

+

+

 

 

 

 

 

в) кредитні спілки, пенсійні фонди

 

+

+

 

 

 

+

+

 

 

ґ) спілки, асоціації та інші об’єднання юросіб, створені для представлення інтересів засновників (членів, учасників), що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників (учасників) та не провадять господарську діяльність, крім отримання пасивних доходів;

 

+

+

+

 

 

 

 

 

 

д) релігійні організації, зареєстровані в законодавчому порядку;

+

+

 

 

 

 

 

 

+

 

е) житлово-будівельні кооперативами та об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

 

+

 

+

+

 

 

 

 

 

є) профспілки, їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання, утворені в законодавчому порядку

+

+

 

+

 

 

 

 

 

+


Питання для самоперевірки до теми 6

1.    Навіть платників податку на прибуток та їх об’єкти оподаткування

2.    Як визначається об’єкт оподаткування резидента? Чим нова методика відрізняється від попередньої?

3.    Назвіть доходи, які враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування

4.    Перерахуйте доходи, які не враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування. Які зміни відбулись у складі цих доходів з прийняттям ПК?

5.    Особливості визнання доходів. Новації в даті виникнення доходів по різним видам операцій

6.    Назвіть витрати, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування

7.    Перерахуйте витрати, що не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, які можна виділити новації в їх структурі.

8.    Назвіть витрати подвійного призначення. Вкажіть основні новації в їх складі і структурі. Обґрунтуйте доцільність таких змін

9.    Розкрийте порядок визнання витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, основні нововведення.

10.     Наведіть нову класифікацію груп основних засобів та нематеріальних активів, чим вона відрізняється від попередньої?

11.     Що таке «амортизація», які витрати платника підлягають амортизації, а які ні? Розкрийте механізм нарахування амортизації.

12.     Охарактеризуєте методи нарахування амортизації, які можуть використовуватись у податковому обліку

13.     Характеристика ставок податку на прибуток підприємств, особливості їх застосування

14.     Особливості оподаткування суб’єктів малого та середнього бізнесу

15.     Звільнення від оподаткування, які мають постійний та тимчасовий характер

16.     Розкрийте порядок нарахування податку на прибуток та строки його спати до бюджету

17.     Особливості оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті

18.     Розкрийте особливості оподаткування дивідендів

19.     Оподаткування операцій з лізингу, дата виникнення доходів і витрат по лізингових операціях

20.     Особливості оподаткування страхової діяльності

21.     Особливості оподаткування неприбуткових установ та організацій

Особливості оподаткування нерезидентів